Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 august 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 46 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, doamna Corina Vasile - reprezentant din partea Instituției Prefectului Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass -media.

La ședință au fost absenți următorii: Boajă Minică; Comănici Ancuța-Sorina (motivat); Manolache Valeriu-Marian; Naghi Gabriel; Raicu Mircea Cristian; Sava loan Răzvan (motivat).

Doamna Georgiana Zamfir-Director Executiv Direcția Asistență

Tehnică si Juridică

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri vă urez bine ați venit la lucrările ședinței ordinare din 30 august 2012 .

înainte de a intra pe ordinea de zi, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 1078019/07.05.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1306/08.05.2012 domnul Vărvăroi Valentin solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Contestatarul susține că terenul aflat în proprietatea sa, în suprafață de 1838 mp. situat în Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 273, sector 1, având nr. cadastral 4991/^/â^intabulat în CF nr. 11789

sector 1, a fost încadrat eronat în subzona „V1A - parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice”, motiv pentru care terenul este neconstruibil.

Prin adresa nr. 1080171/15.05.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1382/17.05.2012 domnul Constantin Ionel și doamna Constantin Diana prin intermediul reprezentantului legal S.C.A. “Mihai și Carmen Teteșanu11 solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Contestatarii susțin faptul că terenul aflat în proprietatea dumnealor, situat în Str. Bălăriei nr. 28, sector 1 a fost încadrat eronat în subzona „V1b - amenajări sportive publice”, motiv pentru care terenul este neconstruibil.

Prin adresa rir. 1081290/18.05.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1418/23.05.2012 SC Bomax Imobiliare SRL prin intermediul reprezentantului legal Peli Filip SCA ne aduce la cunoștință faptul că pe rolul Tribunalului București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal figurează dosarul nr. 42816.01/3/2008 cu termen la data de 22 mai 2012, având ca obiect obligația de a face cu privire la aprobarea documentației de urbanism PUZ str. Maior Vasile Băcilă, sector 2, București.

Menționăm că, proiectul de hotărâre privind documentația de urbanism mai sus menționată, a fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare a C.G.M.B. din data de 27.02.2009, la punctul nr. 34 dar nu a întrunit numărul,de voturi necesar aprobării.

Facem precizarea că, Direcția Asistență Tehnică și Juridică a returnat proiectul de hotărâre mai sus menționat, spre analizare, în conformitate cu prevederile art. IV din OG nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2009 prin adresa nr. 2931/14.10.2009 înregistrată la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului sub nr. 4965/14.10.2009.

Prin adresa nr. 1083827/30.05.2012, înregistrată la Direcția Asistență tehnică și Juridică sub nr. 1482/31.05.2012 Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP a transmis:

- Raportul de gestiune al AMRSP, inventariat la 31.05.2011 Menționăm că materialele transmise pot fi consultate la Direcția

Asistență Tehnică și Juridică et. 4, camera 3.

Prin adresa nr. 1248/1.1./24.05.2012 înregistrată la DATJ sub nr.

1447/25.05.2012 Aparatul Permanent ne aduce la cunoștință că pe rolul Curții de Apel Brașov - Secția Contencios Administrativ și Fiscal se află dosarul nr. 12480/3/2008, având ca obiect soluționarea recursurilor declarate de către reclamanții Primăria sectorului 1 București, Consiliul Local al sectorului 1 București, Primarul sectorului 1 și de către intervenția în interesul reclamanților SC Compania Romprest Service S. A., împotriva Sentinței Civile nr. 881/03.03.2009 pronunțată de Tribunalul București - Secția a - IX -a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 12480/3/CA/2008, având ca obiect suspendarea și anularea Actului Adițional nr. 22/2007 la Contractul de prestare a serviciului public de salubrizare, pentru sectorul 1 al Municipiului București, încheiat între SC RER Ecologic Service București REBU SA și Municipiul București prin primarul general.

Prin sesizarea și memoriul înregistrate la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General cu nr. 1878/6/29.05.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1528/08.06.2012 și nr. 1518/08.06.2012, Asociația „ Cuțu, cuțu” menționează că nu se respectă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/30.06.2009 privind controlul reproducției câinilor în Municipiul București, Legea de protecție a animalelor nr. 9/2008, normele de bunăstare stipulate în Convenția Europeană pentru animalele de companie, precum și cu privire la Statutul ASPA.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Asociația „Cuțu, cuțu” își manifestă îngrijorarea față de crearea adăpostului din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, pledând pentru adopțiile câinilor fără stăpân, în caz contrar urmând a uza de căile legale pentru încălcarea bunăstării animalelor.

Prin adresa nr. 1089523/25.06.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1656/28.06.2012 Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei prin intermediul doamnelor Stoi Ruxandra și Pretorian Ioana solicită Consiliului General al Municipiului București revocarea dreptului de administrare a Circ & Variete Globus București asupra celor 11.050 mp , atribuit prin Hotărârea CGMB nr. 155/27.07.2011 și trecerea acestora în administrarea ALPAB.

De asemenea, în adresă contestatarii solicită refacerea și reîntregirea hărții Parcul Circului, atât a celei prezentate în parc cât și a celei de pe pagina de internet a ALPAB.

Prin adresa nr. 18289/1.1./27.06.2012 înregistrată la PMB -Cabinet Secretar General cu nr. 2281/6/29.06.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1668/29.06.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Decizia civilă nr. 2370/07.06.2012 irevocabilă, pronunțată de către Curtea de Apel București - Secția a VII l-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 18289/3/2009, instanța de judecată a admis recursul declarat de C.G.M.B., a modificat în tot Sentința civilă nr. 3549/03.12.2009 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 18289/3/2009 și pe fond a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de către reclamanții Dragună Nicolae, Radu Constantin și Radu Carmen Elena, acțiune ce avea ca obiect obligarea C.G.M.B. la emiterea hotărârii de aprobare a schimbului între terenul în suprafață de 3050,10 mp aflat în proprietatea reclamanților, situat în str. Secerei nr. 77 (fostă str. Dâmbului nr. 61) sector 4 și terenul în suprafață similară aflat în domeniul privat al Municipiului București, în Parcul Tineretului, în aria destinată relocării proprietăților particulare dispersate în parc, stabilită prin Planul Urbanistic Zonal „Parcul Tineretului” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/20005 pct.6.

Prin adresa nr. 23778/I.I./29.06.2012 înregistrată la PMB-Cabinet Secretar General cu nr. 2279/6/29.06.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1667/29.06.2012,, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Decizia civilă nr. 2653/21.06.2012 irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 09 Mai 2012 în dosarul nr. 23788/3/2010, instanța de judecată a admis recursurile formulate de către C.G.M.B. și Municipiul București, modificând Sentința civilă nr. 1260/29.03.2011 pronunțată de către Tribunalul București în dosarul nr. 23778/3/2010 și pe fond a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de către Fundația România de

J    J

Mâine, având ca obiect anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/08.05.2008 privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 199/27.11.1997 privind darea în folosință gratuită pe termen de 99 ani a unor terenuri aparținând domeniului privat/public al municipiului București pentru construirea Complexului Universitar și Cultural "România de Mâine".    \ ;    ; ....

Astfel, suspendarea executării Hotărârii C.G.M.B. nr. 187/08.05.2008 dispusă prin Decizia civilă nr. 1748/19.07.2010 pronunțată în dosarul rir. 9400/3/2010 și prin încheierea de ședință din data de 26.10.2010 pronunțată în dosarul nr. 23778/3/2010, își încetează efectele, iar Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/08.05.2008 își reia caracterul executoriu.

Prin adresa nr. 28060/I.I./29.06.2012 înregistrată la PMB -Cabinet Secretar General cu rir. 2280/6/29.06.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1669/29.06:2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Sentința civilă nr. 2739/18.10.2010, pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 28060/3/2009, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor de către Curtea de Apel București - Secția a VIIl-a Contencios Administrativ și Fiscal prin Decizia civilă nr. 67/09.01.2012, instanța de judecată a obligat C.G.M.B. să adopte o hotărâre prin care să aprobe vânzarea către reclamantul losipescu George a unui spațiu comercial în condițiile art.5 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, în termen de 3 luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, respectiv de la data de 09.01.2012.

Menționăm că prin Decizia civilă nr. 67/09.01.2012 instanța de judecată a dispus obligarea recurentelor C.G.M.B. și Municipiul București la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1500 lei către intimatul losipescu George. ,

Prin adresa nr. 30783/G/II/18.06.2012 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1088732/20.06.2012 și la DATJ sub nr. 1622/25.06.2012 Agenția Națională de Integritate, prin doamna inspector de integritate Maria Modrea a comunicat, spre știință, Consiliului General al Municipiului București, Raportul de evaluare nr. 30478/G/l 1/15.06.2012, prin care au fost identificate elemente privind existența stării de incompatibilitate conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în ceea ce îl privește pe domnul Băcăințan Irimie Gabriel, în mandatul de consilier din 2008-2012.

Facem precizarea că adresa sus menționată se află la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Prin cererea înregistrată Ja..........Primăria Municipiului București -

Cabinet Secretar General du nr. 237916/09.07.2012 și la Direcția

Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1767/10.07.2012, doamna Manole Carmen Nicoleta solicită interzicerea accesului și/sau desființarea pistei de biciclete pe traseul Șos. Viilor (str. Odoare -Calea Șerban Vodă), menționând că pistele de bicicletă pentru acest traseu au fost executate nelegal și pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Prin urmare, susnumita consideră faptul că modul, prin care s-au efectuat lucrările de înființare a pistei de biciclete pe traseul Șos. Viilor, este nelegal fiind încălcat Avizul nr. 1641.647/04.04.2011 emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Prin adresa nr. 1090254/27.06.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1706/05.07.2012 domnul Tănase Florin solicită Consiliului General al Municipiului București despăgubiri pentru suprafața de teren de cca. 440 mp, situat în București, Str. Gh. lonescu Sisești nr. 113, sector 1.

Susnumitul menționează faptul că, parte din acest imobil a făcut obiectul Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2006 privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local "Supralărgire Str. Gh. lonescu Sisești - B-dul Ion lonescu de la Brad”.

Doamna Baloșan Maria prin avocat Duțu Mihai Dan a formulat plângere prealabilă, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1097472/31.07.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2030/10.08.2012, prin care solicită modificarea planului urbanistic de detaliu și a planului urbanistic zonal aprobat pentru imobilul din Municipiul București, Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai, fostă str. Av. Traian Vasile nr. 2) nr. 148D, sector 1, precum și revocarea hotărârii prin care s-a dispus încadrarea imob*ilului respectiv în zona spațiilor verzi, în caz contrar municipalitatea urmând a-i datora despăgubiri la valoarea de circulație a imobilului în suprafață de 356,20 mp situat la adresa sus-menționată.

Totodată, în motivele plângerii se menționează că în situația în care nu se va răspunde plângerii, prealabile sau se va răspunde negativ, se vor adresa instanței de contencios administrativ în temeiul art. 8 din Legea nr. 554/2004 și de asemenea, vor solicita și recuperarea prejudiciilor provocate de instituție pentru atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor angajate.

Prin adresele nr. 1101041/20.08.2012 și 1101045/20.08.2012 înregistrate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2116/21.08.2012 doamna Comuzzi Angela Miorica a formulat plângere prealabilă pfirP care solicită Consiliului General al


Municipiului București modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Contestatara susține faptul că terenul aflat în proprietatea sa, situat în Str. Madrigalului nr. 43-51, sector 1, a fost încadrat eronat în subzona „V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă”, motiv pentru care terenul este neconstruibil.

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 43 consilieri.

Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 11. 07.2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Toate plângerilor prealabile formulate împotriva hotărârilor pe care le-am menționat, dacă doriți, să le studiați, le veți găsi la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Domnule primar, dacă vis-a-vis de ordinea de zi mai aveți de

făcut observații?

>

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte de ședință, vă rog să fiți de acord să scoatem de pe ordinea de zi punctul 15, proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de administrație al Clubului Copiilor nr. 1, pentru că acesta nu se află în administrarea Primăriei Generale. Nu este nimic altceva decât faptul că scrie în lege că vor primi o reprezentanță din partea consilierilor sectorului 1, Consiliului Local.

Nu în ultimul rând vă rog să fiți de acord cu scoaterea punctul nr. 50 de pe ordinea de zi este vorba de proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București în vederea semnării proceselor - verbale de vecinătate pentru imobilele proprietatea Municipiului București.

în luna iulie 2012 s-a schimbat legea cadastrului, a câta oară, și vă rog să fiți de acord pentru că studiind acest lucru, nu mai corespunde. Atunci vă rog să fiți de acord ca la proxima ședință să îl introduce pe ordinea de zi, dar în formula nouă.

Vă rog să fiți să fiți de acord să adăugăm pe ordinea de zi suplimentară un proiect de^^Wr^^pentru modificarea anexei la

Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Dumneavoastră știți că după ce întocmim un inventar mai mult sau mai puțin exhaustiv, nici nu poate fi exhaustiv, dar noi încercăm întotdeauna, ne ducem cu el la Guvern și printr-o hotărâre de Guvern se consfințește că terenurile, casele respective sunt în domeniul public al Municipiului București.

Timp de 4 ani ca multe altele nu au luat în considerație aceste lucruri, aici în primărie unele segmente au fost foarte bucuroase, pentru că toată lumea poate să împartă ceva ce nu este stipulat pe lege, că este domeniul public sau privat al Bucureștiului.

Pentru inventarierea făcută cât mai aproape de adevăr, sigur că nu am putut să facem peste tot, există și o rezistență și la niveldl funcționarilor de la sectoare, a conducerii primăriilor sau mai bine zis exista, noi sperăm ca până la sfârșitul anului să vă prezentăm o listă cât mai apropiată de realitate, pentru că asta reprezintă portofoliul Primăriei Municipiului București, dat Fiind faptul că Primăria Generală este organizație patrimonială, spre deosebire de sectoare care nu sunt....

Sigur că s-au născut o serie întreagă de procese, de cele mai multe ori o serie întreagă de probleme de legalitate, pentru că multe din aceste pământuri au fost date aiurea, unii au fost despăgubiți de două sau de trei ori, dar este cu totul altă discuție.

Vă mulțumesc.

»

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Dacă din partea consilierilor mai există observați la ordinea de zi?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva

propuneri în ceea ce privește ordinea punctelor pe ordinea de zi și anume: punctele 2 și 3, vă explic după ce vă spun punctele la fiecare, care este logica, deci 2, 3, 8, 30 și 45 să fie trecute la finalul ordinii de zi, deoarece Comisiile de specialitate să poată analiza mai amănunțit până la sfârșitul ședinței.

Mulțumesc.

La ora 13.45 în sala de consiliu au venit domnii consilieri Comșa Cornel și Văduva Silviu.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Dacă mai sunt și alte observații? Dacă nu......

Domnul consilier Comșa Cornel

Domnule președinte, din partea PP-DD aș vrea că pe lângă punctele 2 și 3 să fie mutat și punctul 1 de la începutul ordinii de zi la finalul ședinței. Pentru tratarea globală.

Domnul consilier Pieptea Cornel

în situația în care vom muta punctele 1, 2 și 3 următoarele puncte de pe ordinea de zi vor fi cu vot secret până la punctul 9.

Punctele 9, 10 și 11 vor fi cu vot deschis și următoarele de asemenea cu vot secret. Vă solicit ca punctele 9, 10 și 11 să fie mutate în locul punctelor 1, 2 și 3 pentru a asigura cursivitate ședinței.

Mulțumesc.

I

Domnul consilier Văduva Silviu

Bună ziua domnule primar general, domnule președinte, stimați colegi, stimați invitați. Fac un apel să revenim la un climat de normalitate și să mergem la validarea colegului nostru, care așteaptă încă de la prima ședință.

Să revenim la normalitate, să putem lucra pentru cetățenii care ne-au trimis aici. Nu este normal să le mutăm la sfârșitul ședinței, atunci când consilierii USL pleacă din sală și rămânem ca data trecută cu consilierul nostru nevalidat. Nu este un climat de normalitate, fac apel la dumneavoastră, legea prevede în mod expres. Un alt apel pe care grupul PDL îl face spre domnul primar general, găsirea unei soluții pentru ca ședința Consiliului General al Municipiului București să se desfășoare într-o sală în care să poată încăpea și reprezentații societății civile, respectiv ONG-urile și cetățenii care doresc.

Suntem în epoca online-lui, dar și aici Legea nr. 215/2001 spune clar art. 42 alin. 1: „ședințele Consiliului General sunt publice”.

Putem propune și o sală: Sala Odeon sau ARCUB. Cred că ar fi foarte bine. Domnule primar general, ar venii în întâmpinarea tuturor cetățenilor care doresc acest lucru și cu care am discutat în ultima săptămână.

Vă mulțumesc mult.

>

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc domnule Văduva, haideți să le luăm în ordine.

Domnul consilier Pieptea Cornel

O mențiune doar, punctele 9 și 11 fără punctul 10 care este cu vot secret.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Haideți acum cu ceea ce ne-a comunicat domnul primar general, și cu cele trei amendamente.

Cine este de acord cu ordinea de zi în acesta formulă?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

înainte de a începe ședința, apropo de ceea ce a spus și domnul Văduva, vă informez că avem ... mulțumesc doamna Dinu

am înțes.

»

Scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 15 și 50.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Comșa C., Nicolescu C, Orzață R., Zorkoczy J.)

Supun la vot amendamentul domnului consilier Georgescu, mutarea punctelor 2, 3, 8 la finalul ordinii de zi și a punctelor 30, 45.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Pîrvu C., Deaconescu I., Dinu M., Voicu M., Iliescu C., Văduva S., Ștețco I.)

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 8 voturi (Pîrvu C., Deaconescu I., Dinu M.„ Voicu M., Iliescu C., Văduva S., Ștețco I., Țugurel M.), abțineri? 0 voturi

Supun la vot amendamentul domnului consilier Pieptea Cornel, mutarea punctului 9, 11 la începutul ordinii de zi după punctul nr. 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Spun la vot ordinea de zi în integralitatea ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi (Pîrvu C., Deaconescu I., Dinu M., Voicu M., Iliescu C., Văduva S., Ștețco I., Crețu S., Țugurel M.), abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată.

înainte de a intra pe ordinea de zi avem 31 de luări de cuvânt.

Din cele 31 de cereri sunt 4 persoane care au specificat foarte clar că vor să se adreseze Consiliului cu privire la un punct de pe ordinea de zi.

Vă propun ca între Partea I și Partea II a ordinii de zi să dăm cuvântul celor 4 persoane.

Cu privire la celelalte persoane, din cererea dumnealor nu reiese motivul pentru care vor să se adreseze Consiliului.

Vă rog să fiți de acord să nu dăm curs acestor cereri, pentru că nu s-a precizat clar motivul. Acestor petenți le vom comunica decizia noastră, dacă sunteți de acord. Le vom solicita să ne facă cereri foarte clare pentru ordinea de zi pentru următoarea ședință.

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 2 voturi (Voicu M., Pîrvu C.), abțineri? 1 vot (Deaconescu I.).

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule primar general, stimați colegi, suntem la început de drum și ca să fie totul foarte clar, și să ne putem desfășura activitatea foarte clar, o să vă rog, să precizăm anumite proceduri de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate si cele de plen.

Domnule primar general, vă rog foarte mult, să nu avem ca și la această ședință în care să nu avem materialele pentru comisii, deoarece Comisia Juridică și de Disciplină la care sunt președinte, este ultima comisie care dă avize, nu se poate întruni dacă nu are rapoartele de la celelalte comisii de specialitate.

Rog președinții de la celelalte comisii de specialitate dacă nu primesc materialele cu cinci zile înainte, să vă asigurați că dați aceste rapoarte, ca și noi, Comisia Juridică și de Disciplină, să putem cel puțin cu două zile înainte să vedem toate materialele de pe ordinea de zi. Astăzi am avut pe ordinea de zi 75 de puncte, un volum imens de materiale.

Dacă nu vom avea aceste avize domnule primar, vom fi obligați să nu vi le putem da și acele materiale să nu intre în plenul Consiliului General.

Ca pe viitor să nu avem discuții, că noi nu vrem să aprobăm anumite hotărâri, vă rugăm, să puneți disciplina la aparatul de execuție și să avem aceste materiale cu cele puțin cinci zile înainte dacă nu o săptămână. Volumul este foarte mare, problemele sunt foarte importante, consilierii își asumă o răspundere deosebită în ceea ce hotărăsc și nu vrem să mai avem situații cum am avut în celelalte mandate, în care unii au votat, iar noi fiind în opoziție trebuia să răspundem pentru ei.

Atunci în deplină cunoștință de cauză luăm aceste decizii. în situația în care nu vom avea aceste rapoarte la timp, nu vă vom da avizul Comisiei Juridice și de Disciplină și nu vor intra în plen. Vă asigurăm de toată bunăvoința și cooperarea noastră în aceste procese și nu le imputăm nici dumneavoastră și nici consilierilor ci aparatului executiv.

Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc. Dacă domnul primar general mai dorește să spună

ceva?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, referitor la aceste lucruri cred

că măsura cea mai bună, cred nici măcar nu vreau să o propun, dumneavoastră știți singuri, dar cred cu tărie că la proxima întâlnire cu liderii de grup, cu președintele comisiei legislative, care dă avizul, trebuie compus de dumneavoastră, s-a modificat regulamentul de funcționare al comisiilor, un regulament a cărei esență să fie la nivelul comisiilor care se organizează. Aceasta este o părere dumneavoastră doriți să țineți seama, nu doriți să țineți cont, pentru că încercarea de a păstra o ordine și o disciplină alăturată transparenței și deschiderii totale pentru ceea ce se hotărăște aici, venirea din timp a proiectelor către Comisia Juridică și de Disciplină nu va face altceva decât să dea un bun mers al activității.

Este adevărat că astăzi s-au adunat proiectele din cele două luni, anume 74 proiecte, vă rog să rețineți în schimb că majoritatea sunt proiecte de organizare a Consiliului General, iar eu nu pot decât să fiu fericit să asigur prezența executivului care să poată să răspundă întrebărilor dumneavoastră.

Domnul consilier Florescu Draqoș

Domnule primar general, stimați colegi, am primit pe e-mail un protest al unor ONG-uri cu privire la Consiliul General. Rugămintea mea este pentru domnul primar general având în vedere că sălile de teatru sunt în subordinea Consiliului General, de acum înainte ședințele să fie publice și eventual organizate într-o astfel de sală de teatru ca să arătăm cetățenilor care ne-au votat că nu ne ascundem

în niciun fel de dumnealor. Mulțumesc.

)

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier, pentru a vă putea răspunde destul de punctual, din punctul meu de vedere ați trăit patru ani de zile în consiliu, ați activat într-un Consiliul General, într-o sală care este neîncăpătoare din cauza dorinței presei și a dorinței noastre de a asigura transparență totală. Este a doua oară când aud particula” să asigurăm faptul că ședințele sunt publice”

Domnule consilier vă asigur respectuos că aceste ședințe sunt publice. De când intrați în sala de Consiliu și chiar de pe hol, dumneavoastră sunteți în transmisie online și în transmisie directă cu toți cetățenii care doresc să se uite'la ședințele de Consiliul General, pentru ca să nu existe, acel de multe ori „bâlci” pentru că interesele politice cum este și normal într-o democrație sunt diferite, pentru a nu aduce de mână oameni amărâți de obicei, pentru a le transforma problemele lor în probleme de atac politic, pentru a se vedea la televizor mânia revoluționară cu care se condamnă o serie întreagă de lucruri, pentru a avea un climat normal, cuvântul acesta l-am uitat cu toții de mult, am reușit să amenajăm o sală cu posibilitate de a fi în legătură tot timpul cu sala de ședințe.

Știu, că cei care doresc să înece de cele mai multe ori ședințele de Consiliu General într-un scandal general, să insulte, să jignească, nu pentru aceștia am făcut sală.

Am făcut această sală și am găsit condițiile cele mai bune și civilizate pe care le putem oferi noi. Acesta este adevărul. Sunt mulți oameni care de obicei sunt de afară și care nu doresc decât circ în aceste ședințe.

Doresc să nu vă audă când aprobați sau nu aprobați o serie întreagă de proiecte. Nu doresc să asculte care este motivația, ei doresc numai circ ca să poată să arate cu degetul către întreg Consiliu, către întreg spectru și să interpreteze hotărârile Consiliului General așa cum doresc ei, pentru a lăsa deoparte.

Presa și televiziunea sunt prezente în sală în colț în partea stângă, aveți invitați care lucrează în aparatele instituționale, în legătură cu primăria generală. Sunt prezenți în sală, pentru a răspunde în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi, directorii direcțiilor care au făcut raport de specialitate și au inițiat aceste proiecte de comun acord și pentru a nu da senzația de devălmășie și a nu își putea exprima cetățenii acest lucru, dânșii o pot face cu același respect pentru ei, dintr-o sală care se află jos la etajul 1.

Este în cadrul instituției, este transparență 100% iar orice motivație și orice rugăminte ... am încercat să vă explic care au fost rațiunile. Fac apel încă odată la cei patru ani care au trecut, care în majoritate nici măcar persoana care număra voturile nu putea să fie atentă din cauza ușii care era în permanență deschisă, din cauza unor consilieri generali mai zburdalnici pe holurile primăriei, etc.

Pentru acest lucru am încercat să creez în primul rând cetățenilor condiții civilizate, așa cum încerc să asigur condiții civilizate și pentru cei care și-au regăsit locul de a fuma și de a nu transforma celelalte încăperi într-o zonă gri, la propriu și la figurat.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

Dragi consilieri, mărturisesc că la prima ședință și eu am avut aceeași nelămurire, de ce presa și reprezentanții cetățenilor nu pot asista. Am avut o discuție cu reprezentanții domnului primar și înțeleg că e de la sine înțeles că această sală nu are capacitatea pentru a permite și cetățenilor să ia parte la discuții și că acesta a fost cadrul găsit ca cetățenii în mod direct online și chiar prin prezența la etajul 1 să poată participa la această ședință.

Susțin transparența decizională și transparența în desfășurarea acestei ședințe, însă vă spun că și eu am avut o experiență foarte nefericită când am organizat în mandatul trecut o dezbatere pe tema „agora”, care ar trebui reluată acum, pentru că se pare că cetățenii doresc din ce în ce mai mult să își expună punctul de vedere în mod public și liber și am dorit ca aceea dezbatere tocmai să fie pe acel regulament pe care l-au pretextat unii că este imperios necesar și am dorit să fie o dezbatere civilizată.

Din păcate, unele partide, care nu doreau acel proiect, au trimis în sală niște indivizi, care au transformat acea dezbatere publică, dintr-o dezbatere civilizată pe model european într-un bâlci.

De aceea cred că și cetățenii trebuie să înțeleagă că în relația cu o instituție publică trebuie să aibă aceeași considerație și respect de care trebuie să dea dovadă în același timp și reprezentantul lor, instituția Consiliului General.

J

Domnule primar, vă rog, poate totuși după ce votăm luările de cuvânt sau interpelările cetățenilor, măcar pe aceia să îi lăsăm să vină în sală ..., să ne gândim la o soluție, ca să fie totuși un contact direct cu cei care chiar au ceva de spus, dar să fim și foarte atenți domnule președinte, la ceea ce au de spus, să analizăm dacă ceea ce au de spus este important pentru Consiliul General și pentru municipalitate.

Un al doilea lucru pe care doresc să-l menționez este că în acest Consiliu General vom vota în continuare cele mai importante comisii tehnice și în același timp și cele mai importante proiecte de infrastructură care sunt pe ordinea de zi.

Este important că începem Consiliul General cu proiecte de infrastructură care într-adevăr trenează de mai bine de un an și trebuie să le votăm.

Am o datorie față de cetățeni, o să vă rog și pe dumneavoastră domnule primar general și noua componentă a ATOP-ului, să aibă în vedere pe acei indivizi care stau în parcări și iau bani la negru, obligă cetățenii să plătească aceea taxă de parcare ... mici atribuții.

Deja a devenit o formă foarte gravă de infracționalitate. Ești

nevoit.....dacă nu îți zgârie mașina sau chiar am avut o sesizare, mi-

a trimis un cetățean pe internet, pe e-mail, a fost abuzat într-o parcare, deci trebuie să găsim o soluție pentru această problemă pentru că a devenit foarte gravă și serioasă.

Vă mulțumesc, sper să avem yn mandat cât mai eficient.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Domnule consilier, vă rog frumos să luați loc, înainte de a vă da cuvântul.

Am înțeles foarte bine părerile fiecăruia. Domnul Florescu, dacă doriți mai discutăm această chestiune, vizavi de ceea ce a spus doamna Țapardel.

Am spus de la început că toți cei care ne vor cere să vine și să se adreseze în ședințele de Consiliu General, cu probleme care sunt pe ordinea de zi vor avea tot timpul deschiderea noastră.

Din păcate din cele 31 de cereri am doar patru persoane care au spus că vor să vorbească la ordinea de zi textual. Toți ceilalți au spus că vor să participe. Vă propun să intrăm pe ordinea de zi.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi care de fapt este fostul punct nouă.

Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de coordonare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Municipiului București.

Dacă sunt propuneri pentru acest punct?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Din partea PSD pentru Comisia de coordonare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Municipiului București este domnul Stan Ion.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea USL pentru Comisia de coordonare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Municipiului București este domnul Rădulescu Ștefan Cristian.

Domnul consilier Ghiță Richard Vicențiu

Din partea PP-DD pentru Comisia de coordonare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Municipiului București este domnul Orzață Radu Paul.

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnule președinte, domnule primar general propunerea grupului PDL pentru Comisia de coordonare pentru aplicarea Legii nr.

550/2002 de la nivelul Municipiului București este domnul lliescu Lucian.

Domndl președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun la vot propunerea grupului PSD pentru domnul Stan Ion.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Deaconescu I., Dinu M., lliescu L., Pîrvu C., Ștețco Ș., Văduva S., Voicu M.).

Supun la vot propunerea grupului USL pentru domnul Rădulescu Ștefan Cristian.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Deaconescu I., Pîrvu C., Văduva S.).

Supun la vot propunerea grupului PP-DD pentru domnul Orzață Radu Paul.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Deaconescu I., Pîrvu C., Văduva S., Dinu M., lliescu L., Ștețco Ș., Voicu M., Crețu S.).

Supun la vot propunerea grupului PDL pentru domnul lliescu Lucian.

Cine este pentru? 9 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Pentru că avem o majoritate de 2/3 înțeleg că cei aleși sunt: Stan Ion, Rădulescu Ștefan, Orzață Radu.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 8 voturi (Deaconescu I., Dinu M., lliescu L., Pîrvu C., Ștețco Ș., Văduva S., Voicu M., Crețu S.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI).

Vă rog să faceți propuneri. La acest proiect avem anexă.

Lista este următoarea: profesor dr. Sorin Mircea Oprescu -primar general, domnul Darabont Alexandru Dan - viceprimar, domnul Nicolaescu Marcel Octavian - viceprimar, Pieptea Cornel -consilier general, Georgescu Bogdan Cristian - consilier general, Raicu Mircea Cristian - consilier general, Orzață Radu Paul -consilier general. •

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Propuneri pentru acest punct?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, grupul PSD îl propune pe domnul Boajă Minică, care a fost validat în ultima ședință a Consiliului General și nu a intrat în comisiile de specialitate în următoarele două comisii: Comisia Patrimoniu și Comisia economică, buget, finanțe.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Vă rog să faceți buletinele de vot.

Rog propuneri pentru Comisia de numărare și din câte persoane să fie alcătuită.....am întrebat.

Ne întoarcem imediat.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Ca să respectăm procedura care s-a făcut și până acum Comisia de validare să fie și Comisia de numărare.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian V-am făcut propunerea să se numească o Comisie de

numărare, alcătuită din cinci persoane.

Cine este de acord cu această propunere?

Propuneri pentru Comisia de numărare.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea PNL propunem pe domnul consilier Mărgărit Sorin.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Din partea PSD propunem pe domnii consilieri Dragoș Florescu

Și


Angelescu Ramiro Robert Eduard. x \

Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe doamna consilier Dinu Maria

Mirela.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Din partea PP-DD există propuneri?

Doamna consilier Zorkoczy Julia

Din partea PP-DD propunem pe domnul consilier Ghîță Richard - Vicențiu.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian în acestă formulă Mărgărit Sorin, Dragoș Florescu, Angelescu

Ramîro Robert Eduard, Dinu Maria Mirela, Ghită Richard - Vicențiu.

3    1    I    5

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare.

Propuneri pentru acest punct? Așa cum a spus domnul Văduva în spiritul colaborării .... îmi pare foarte rău ... domnul consilier Voicu ....s-a supus la vot, s-a votat nu ne mai putem întoarce.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Pentru Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare grupul PSD îl propune pe domnul consilier Manolache Valeriu în calitate de membru titular și pe doamna consilier Țapardel Ana Claudia în calitate de membru supleant.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL -PC pentru membru titular în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fisupuse lucrărilor de consolidare domnul consilier Talău Mihnea Ștefan șt pentru membru supleant domnul consilier Ilina Ion Cosmin,

Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Țugurel Marius -Cristian.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Din partea PP-DD există propuneri? Nu. Mergem mai departe.

Pentru buletinele de vot: Manolache Valeriu, Țapardel Ana Claudia, Talău Mihnea, llina Ion Cosmin, Țugurel Marius -Cristian.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București, ca membri titulari și supleanți în Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrului Istoric al Municipiului.

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie ca membru titular pe doamna consilier Țapardel Ana Claudia și ca membru supleant pe domnul consilier Florescu Dragoș.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL -PC propunem în aceasta comisie ca membru titular pe domnul consilier Mustăciosu Vlad și membru supleant pe domnul consilier Tănase Gabriel.

Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe doamna consilier Crețu Simona, ca membru titular.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru buletinele de vot, ca membrii titulari Țapardel Ana Claudia, Mustăciosu Vlad, Crețu Simona, ca membrii supleanți Florescu Dragoș, Tănase Gabriel.

Trecem la următorul punct pe grdînea de zi proiect de hotărâre privind delegarea unui membru bȚConșilîului General al

Municipiului București în calitate de Președinte al Comisiei de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru expropriere, precum și abrogarea HCGMB nr, 57/28.02.2011.

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie pe domnul consilier

Popescu Dorin.

Domnul consilier Țugurel Marius-Cristian

Grupul PDL propune în aceasta comisie pe doamna consilier

Dinu Maria Mirela.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Pentru buletinele de vot; Popescu Dorin și Dinu Maria Mirela. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de

hotărâre privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie pe domnul viceprimar

Darabont Alexandru Dan, pe domnul consilier Giugula Doru Mîhai și pe subsemnatul (Georgescu Bogdan Cristian).

Domnul consilier Țugurel Marius-Cristian

Grupul PDL propune în aceasta comisie pe domnul consilier

Pîrvu Cosmin Gabriel.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL - PC propunem în aceasta comisie pe domnii consilieri; Mărgărit Sorin, Tănase Ion Gabriel, Bologa Cătălin Gheorghe.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru buletinele de vot: Darabont Alexandru Dan, Giugula Doru Mihai, Georgescu Bogdan CristișnvrPîrvu Cosmin Gabriel, Mărgărit Sorin, Tănase Ion Gabriel, Bodegă CătălinQheorghe,

Trecem Ia următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliuiui General at Municipiului București, ca membri titulari și supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de locuințe sociale șl de spații cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiarilor Legii nr,341/2004.

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie ca membru titular pe domnul consilier Peptan Mihai și ca membru supleant pe domnul consilier Boajă Minică.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL - PC propunem în aceasta comisie ca membru titular pe domnul consilier Nicoiae Andrei și ca membru supleant pe domnul consilier Sava loan - Răzvan.

Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Deaconescu Cristinel Ionel.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru buletinele de vot: Peptan Mihai, Nicoiae Andrei, Deaconescu Cristinel Ionel ca membrii titulari și ca membrii supleanți Boajă Minică și Sava loan - Răzvan.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică.

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie ca membru titular pe domnul consilier Florescu Dragoș și ca meTibru supleant pe domnul consilier Manolache Valertu.    y' ..............

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL - PC propunem în aceasta comisie ca membru titular pe doamna consilier Alexandre-Fontoura Lăcrămioara și ca membru supleant pe domnul consilier Comănescu Mihai.

Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Voicu Mihai ca membru supleant și ca membru supleant pe domnul consilier Țugurel Marius Cristian.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Alte propuneri? Dacă nu......

Pentru buletinele de vot; membrii titulari Florescu Dragoș Alexandre-Fontoura Lăcrămioara, Voicu Mihai și ca membrii supleanți Manolache Valeriu, Comănescu Mihaijugurel Marius Cristian.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București ca membri în Comisia de vânzare și Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor proprietate privata a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul Municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr.68/2008.

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie ca membru titular pe

doamna consilier Drăghîci Grațiela Aurelia și ca membru supleant pe domnul consilier Peptan Mihai, iar ca membru titular în Comisia de contestații pe doamna consilier Comănici Ancuța.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Din partea grupului PNL - PC propunem în aceasta comisie ca membru titular domnul consilier Neacșu Adrian iar ca membru titular în Comisia de contestații membru titular domnul consilier Poterașu Cornel Constantin și membru supleant domnul consilier Tache Felix


23/*


Domnul consilier Văduva Silviu

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Ștețco loan ca membru titular iar în Comisia de contestații pe domnul iliescu Lucian.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Propuneri din partea grupului PP-DD?

Domnul consilier Orzață Radu-Faul

Din partea grupului PP-DD propunem pe doamna consilier Zorkoczy dulia în Comisia pentru vânzarea spațiilor, ca membru supleant și în Comisia de contestații Niculescu Cristina Elena tot ca membru supleant.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Doar o rectificare la comisia de contestații domnul Tache Felix este titularul iar domnul Poterașu Cornel Constantin este supleantul.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Pentru buletinele de vot membrii titulari în Comisia de vânzare doamna consilier Drag bici Grațiela Aurelia, Neacșu Adrian, Ștețco loan, Zorkoczy dulia iar ca membrii supleanți Peptan Mihai și Poterașu Cornel Constantin și pentru Comisia de contestații ca membrii titulari Comănici Ancuța, Tache Felix Mihai, Iliescu Lucian, Niculescu Cristina Elena.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București,

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Tănase Ion Gabriei

Din partea grupului PNL - PC propunem în aceasta comisie pe doamna consilier Popescu Manuela Violeta.

Domnul consilier Ștețco loan    '

Din partea PDL propunem pe domnul consilier Văduva Silviu, membru titular și pe doamna consilier Crețu Simona, membru supleant.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

îmi pare rău aici nu avem post de supleant.

Pentru buletinele de vot: Popescu Manuela Violeta și Văduva

Silviu.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant ai Consiliului Generai al Municipiului București în Comisia de Orientare Școlară șl Profesională constituită Ia nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Propuneri pentru aceasta Comisie?

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Grupul PSD propune în aceasta comisie pe doamna consilier Popa Maria.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Mai sunt alte propuneri? Alte propuneri că după aceea o să spuneți.... vă rog PDL.

Domnul consilier Comsa Cornel

Grupul PDL propune pe domnul Voicu Mihai.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Mulțumesc, pentru buletine de vot avem doi candidați: Popa Maria și Voicu Mihai.

- pauză pentru întocmirea buletinelor de vot -

La ora 18.17 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Stan Ion.

Luați loc în sală, vă rog să fiți un pic atenți, procedura de vot: se

taie numele pe care nu îl doriți, pe fiecare buletin de vot. Evident,

pentru cei pe care îi doriți nu faceți niciun semn pe buletinul de vot.

Luati loc se vor distribui buletinele de vot.

)

Doamna Georgiana Zamfir-Director Executiv Direcția Asistență


Tehnică si Juridică    .

Se distribuie buletinele de vot în ordinea alfabetică,Alexandre - Fontoura Lăcrămioara Angeiescu Ramiro - Robert - Eduard Bologa Cătălin - Gheorghe Câmpeanu Remus - Cătălin Comănescu Mîhai

Comșa Cornel - George Crețu Simona Darabont Alexandru - Dan Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mireja Draghici Aurelia - Grațîela Florescu Dragoș Georgescu Bogdan - Cristian Ghiță Richard - Vicențiu Giugula Mihai - Doru lliescu Cătălin -Lucian llina Ion - Cosmin Marin Ștefânel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mustăciosu Vlad Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian Nicolescu Cristina - Elena Olîeanu Cristian - Marian Orzață Radu - Paul PTrvu Cosmin Gabrieî Peptan Mihai Pieptea Cornel Popa Maria

Popescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria Popescu Manuela Violeta Poterașu Cornel - Constantin Rădulescu Ștefan - Cristian Rîzoiu Mircea Stan Ion

Ștețco loan

Tache Feiix Mihai

Tălău Mîhnea - Ștefan

Tănase Ion - Gabriel

Tapardel Ana - Claudia

Tugurel Marius - Cristian

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorkoczy Julia

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Rog pe toată lumea după ce a completat buletinele de vot să Ie pună în urnă.

Mulțumesc! Acum vă rog să fie invitați pe rând cei cinci cetățeni care vor să se adreseze Consiliului General. Prima care a solicitat să o ascultăm este doamna Daneș. Spuneți-ne tot ceea ce doriți să ne spuneți, vă rog frumos să ne încadrăm în cinci minute.

Doamna Daneș

Pentru aceia dintre dumneavoastră care se află Ia primul mandat, precizez, ca de altfel și pentru cei aflați la al doilea, precizez că mă aflu în fața Consiliului General al Municipiului București pentru a patra sau a cincea oară și probabil că voi reveni atâta timp cât acest subiect se va afla pe ordinea de zi a Consiliului în limitele în care legea îmi permite.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă rog să faceți liniște!

Doamna Daneș

Sunt posesorul unei locuințe aflate în zona de interes a acestui proiect și sunt primul dintre persoanele fizice care deja suportă consecințe ca urmare a demarării lucrărilor pentru acest proiect. Pentru a nu abuza de timpul și răbdarea dumneavoastră trebuie să vă spun că revin ori de câte ori se discută acest subiect pentru că mi se pare greu de înțeles, și nu vreau să mă exprim mai dur, faptul că, deși acest proiect a fost respins de trei-patru ori de către precedentul consiliu al municipiului este repus în discuție, în mod repetat, în formă identică. Este vorba de punctul 57, proiectul penetrație, denumire inspirată, Pod Virtuții, Ciurel, penetrație către Șoseaua At. Practic, de când a început lucrarea ia acest proiect locuința mea este inclusă în șantier. La acest moment sunt lipsită de absolut toate utilitățile:la oare. are dreptul orice cetățean, pe viitor voi vedea care/suFit-teafle'atingerile care îmi sunt aduse. Ceea ce vreau să vă spun acum este că nu vreau sa mă plâng, fiind unul din amărâțîi, după cum a spus domnul Primar general, care așteaptă să își spună păsul, ci să vă exprim doar trei elemente asupra cărora să gândiți în momentul în care veți ridica mâna în legătură cu acest proiect. Prima afirmație pe care o voi face ... vă mulțumesc pentru atenție... altfel nu mă voi încadra în cele cinci minute. Prima afirmație pe care o fac este aceea că acest proiect nu este de interes public. Și fiecare dintre dumneavoastră care ați parcurs memoriul acestui proiect va ajunge, dacă nu a și ajuns la această concluzie, pentru că începând de la pagina doi unde se prezintă obiectul PUZ-uiui până la concluziile studiului de fundamentare reiese foarte clar că proiectul este destinat așa cum se spune în pagina doi documentație premergătoare proiectelor de investiții pentru echiparea zonei cu și construcții. Acesta este obiectul PUZ-uluî scris ca atare la pagina doi. Aș mai regăsi în pagina patru, referitor la evoluția zonei, că acest PUZ este destinat satisfacerii tendinței de dezvoltare a funcțiunilor dintre care locuire parțial, dar și servicii, birouri și industrie, deci încă o dată proiect destinat investițiilor, iar în concluziile studiilor de fundamentare, ca să mă opresc cu argumentarea primei afirmații, se spune foarte clar că ultima doar își propune să asigure condiții superioare de viață și standard funcționa! superior atât pentru viitorii locuitori, deci pentru viitoarele investiții, cât și pentru locuitorii actuali ai zonei. Pentru mine v-am spus ce îmbunătățire a adus acest proiect, Concluzia reală, penetrația este destinată investitorilor și în această situație, căreia nu mă opun pentru că la ceea ce nu poți să te opui trebuie să încerci să accepți și să conviețuiești, vă întreb însă, de ce nu sunt aceștia beneficiarii PUZ-uiui și este Primăria Bucureștiului, vă întreb de ce nu sunt aceștia proprietarii PUZ-ului cu tot ceea ce derivă din aceasta, de ce nu suportă ei costurile PUZ-ului și sunt suportate din bani publici. De ce nu sunt antrenați investitorii interesați în zonă, în parteneriat public-privat, care să partajeze costurile și care să rezolve și problemele cetățenilor care vor fi prejudiciați. Cea de-a doua afirmație pe care o fac este că acest PUZ a devenit caduc ca și prioritate la data prezentă în 2012. Și aceasta, pentru că, după cum bine știți, Ministerul Transporturilor asigură în prezent finanțarea, pentru finalizarea Șoselei de Centură, iar Primăria Sectorului 6 a demarat o lucrare de conectare a Căii Crângași cu Centura București prin nordul Lacului Morii, ceea ce yr satisface o parte din problemele de trafic. Și ultima afirmație cu pâfe^OKncheia, vă spun pentru dumneavoastră, ca și consilieri, că aprobarea cestui PUZ, astăzi, 30.08,2012, este o dovadă irefutabilă că Primăria Municipiului București este prima instituție care încalcă din intenție și premeditat legea. Vreau să vă spun că șantierul lucrărilor premergătoare pentru aceste lucrări a demarat cu încălcarea multor, ca să nu fiu absolută în exprimare, norme legale. începând cu autorizația de construcție în regim de urgență pe care am atacat-o în contencios administrativ și care deocamdată a fost anulată până la încălcarea însuși a conținutului autorizat, acestei autorizații de construcție pentru lucrări premergătoare în regim de urgență, care în ultimul ei aliniat stipulează că este valabilă și, citez, „prezenta autorizație este valabilă numai în cazul aprobării PUZ-ului și va respecta prevederile acestuia" ș.a.m.d. Lucrările au demarat, așa cum știți, pentru că au fost intens și agresiv medîatizate, în decembrie 2010. iar PUZ-ul vă este supus acum, a „n" oară, pentru decizie. Vă spun în încheiere, mulțumindu-vă pentru atenție și înțelegere, precum și pentru abordarea nepătimașă a acestui subiect în care desigur sunt personal atinsă, că prin votul dumneavoastră de astăzi vi se cere în felul acesta să legitimați încălcarea legii și vi se transferă responsabilitatea cheltuielilor și a deciziilor făcute cu mult înainte chiar ca unii dintre dumneavoastră să fiți consilieri. Vă mulțumesc!


28Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Vă mulțumesc! Aș vrea să procedăm astfel: din partea

executivului aș vrea să aud un răspuns, înțeleg că aici se găsește domnul Arhitect-șef, dacă puteți, vă rog frumos să îi dăm un răspuns doamnei Daneș.

Domnul Arhitect-șef Gheorghe Pătrașcu

Pot să înțeleg neliniștea doamnei, și fiecare ar fi neliniștit când

ar fi afectat de asemenea lucrare, dar declarația dânsei este până la urmă plină de afirmații nefondate. „Că nu este de interes public”, este de interes public dovedit, și mai ales prin legislația recentă orice lucrare de infrastructură rutieră este de interes public, prin definiție. Sigur că interesul public se referă strict la culoarul de transport. Nu poți să creezi în oraș culoare de transport fără să ai în vedere dezvoltarea adiacentă și acesta este și rolul lor până la urmă. Mai fac o precizare, lucrarea, investiția respectivă este prevăzută în PUG-ul încă în vigoare în forma actuală prezentată în PUZ, PU<3?ul;este o lege locală deci are această bază legală și justificare/bosturiie, nu am înțeles prea bine problema aceasta, legea prevede clar că investițiile de interes public se finanțează, deci planurile de urbanism zonale, deci pentru lucrări de interes public se finanțează de autoritatea locală deci de primărie, deci nu poate fi vorba de o finanțare privată decât în cazurile când apar planuri de urbanism zonale pe zone mai mici, adiacente sau de detaliu. Nu în cazul acestui PUZ care are o suprafață de cuprindere relativ mare. Caduc ca prioritate, aceasta este o afirmație care trebuie dovedită, deci rolul acestei penetrații este acela de a decongestîona în primul rând Maniu, pe de altă parte el are rolul de a decongestîona circulația pe partea de nord. Este adevărat, centura este absolut necesară, dar ea nu poate funcționa decât în corelare cu alte lucrări conexe dacă vrem să ajungem la o normalizare a circulației în această zonă a Bucureștiuluî, deci centura este necesară, ea trebuie făcută cu prioritate, este vorba de supralărgirea la 4 benzi pe această zonă de vest, care de fapt este în proiectul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, am înțeles că nu are deocamdată finanțare. De asemenea, inelul median ar face parte din acest sistem de decongestionare a circulației pe nord, nu cred că se încalcă legea, nu am toate datele ca să știu ce cu referire la autorizație, însă în orice caz, cu referire la legislația recentă, lucrările pregătitoare sunt permise fără a avea în prealabil un PUZ aprobat. Acestea ar fi pe scurt răspunsurile.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc, domnule arhitect! Vă rog.

Doamna consilier Drăghici Aurelia Gratiela

Stimată doamnă, cu tot respectul și toată empatia pe care le

am ca și consilier general la al doilea mandat pentru speța dumneavoastră eu fac următoarea precizare: ați invocat ca și argument prioritar faptul că în mandatul trecut de patru ori acest proiect a fost sistematic respins de Consiliul General. Trebuie să vă spun că el a fost respins de o majoritate PDL care a înțeles timp de patru ani să blocheze sistematic toate investițiile primarului general Sorin Oprescu. Acesta este singurul motiv pentru care acest proiect care cert este de utilitate publică a fost respins. Aspectele pe care le semnalați că ar fi în neregulă au fost foarte atent verificate în comisia de urbanism din care fac parte, eu am fost perfect de- acord întotdeauna cu acest proiect pentru faptul că reprezintă'© prioritate pentru fluidizarea traficului la nivel de București, ca și drum expres alternativă, așa cum spunea și domnul arhitect-șef la Bulevardul luliu Maniu. Iar aspectele pe care i le invocați ca deranj în legătură cu utilitățile se pot foarte bine rezolva dacă vă adresați serviciului primăriei, ca să corectăm această problemă care este conexă în raport cu prioritatea absolută pe care o reprezintă acest proiect pe care noi USL-ul îl susținem și pe care, vă aduc ia cunoștință, astăzi îl vom vota.Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Vă mulțumesc. Doamna Daneș vă mulțumesc pentru prezență,

am înțeles că vroiați să vă ascultăm părerea, vă mulțumesc pentru ea și vă urez o după miază plăcută. Următoarea persoană, vă rog, singura rugăminte este să vă încadrați în cinci minute.

Domnul Victor Rausse

Am patru persoane care îmi cedează minutele: este domnul Jurca, domnul Plopeanu și domnul Stan Ion.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Și deci dumneavoastră vorbiți în numele lor. Atunci aveți la

dispoziție douăzeci de minute.

Domnul Victor Rausse

Da

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Atunci aveți la dispoziție douăzeci de minute.

Domnul Victor Rausse    ■

Este prea mult Fac și eu ca evreii, răspund printr-o întrebare:

dacă acest proiect, domnule arhitect-șef, și îmi pare bine că sunteți în fața mea, dar să fiți bine pregătit de data aceasta, are studiu de trafic? Prima întrebare. A doua întrebare, tot ca evreii, dacă acest proiect are referat de oportunitate conform OUG nr. 7/2011? După ce termin, voi dori să îmi răspundeți la aceste două întrebări. Și acum aș vrea ca împreună cu cei care au primit mapele de prezentare să ne uităm puțin ia poze, să vedem că doi ori doi fac patru și nu fac cinci, în prima mapă se poate vedea traseul respectivului proiect cu cete două bucle de descărcare pe Șoseaua Virtuții care ,4ste.singura


31șosea care face legătura între Drumul Taberei și nordul capitalei. Această șosea va fi stresată puternic de traficul rutier care va veni dinspre centură și care o parte sigur că vor vrea să ajungă în nordul capitalei. De asemenea, cei care vor spune: am făcut acest pasaj Ia Virtuții, e perfect, cei de pe Splaiul Independenței nu vor mai sta la semafor. Vă rog să vă uitați la figura de jos, semaforul de Ia Strada Orșova care va segmenta traficul, deci degeaba am trecut de semaforul de la Splaiul Independenței, nu se poate scoate fiindcă este metroul ușor. Metroul ușor, cei care stau pe pastilă, trebuie să traverseze în partea cealaltă. Și aceasta este prima planșă în două minute. Mai departe la același proiect vedem semaforul de la Piața Crângași. Sunt două aspecte negative, încărcarea Virtuții și segmentarea care rămâne din cauza celor două semafoare inclusiv Lujerului care nu este trecut în figură. Mergem la următoarea planșă: vi se pare normal, domnilor, să treacă un drum expres pe lângă un obiectiv strategic care și un plan de evacuare, este vorba de uzina de apă Roșu care duce 33,3% apă potabilă în București. De asemenea alimentează... este apă potabilă, doamnă, este uzina de tratare a apei Roșu. Aici sunt trei pericole. Un potențial pericol terorist și există lege de funcționare a acestor obiective strategice, este vorba de noxele care apar în jurul acestor bazine deschise fiindcă sunt niște reacții aerobe de purificare a apei deci nu merg închise, iar al treilea este planul de evacuare propriu al uzinei de apă Roșu care trebuie să creeze loc pentru evacuare, fiindcă se lucrează cu clor, cu 10m3de clor, care poate să creeze nor radioactiv. Și există un plan de evacuare a acestei uzine de apă Roșu care este pe Internet. Mergem mai departe: cauza și efectul, ca în fizică. Să vedem de ce este aglomerat Bulevardul luliu Maniu. Aici este Drumul Taberei care are 250 de mașini din totalul de 1 milion și jumătate din București. Uitați-vă la Drumul Taberei cum este închis: el are două alternative și Bulevardul Timișoara are alternativă prin Valea Cascadelor, prin Moinești și pe strada Brașovului. Sau prelungirea Ghencea. De aceea este blocat luliu Maniu, aceasta este zona de blocuri, densitatea este foarte mare iar aceasta este zona de case, iar acesta este drumul expres care nu are nicio legătură cu Bulevardul luliu Maniu. Vă rog, domnule consilier. Ar fi perfect, este următoarea soluție pe care o propun. Decât să dăm cinci sute de milioane de euro ca să facem acest drum, mai bine dăm cineizeci-șaizeci de milioane și facem cele trei străpungeri care vin mai departe în materialul următor. A spus și domnul -arhitect ^ă;. "treBdie pentru
București într-adevăr niște străpungeri. Străpungerile următoare sunt: Preciziei, toate tirurile care vin după A1 merg pe Preciziei și blochează intersecția A1 cu Militari. Preciziei, strada Liniei care are terasament de cale ferată și vă voi arăta poze cu noi și ajunge până în Drumul Sării. Și ultima este Bulevardul Timișoara, ceea ce spunea și domnul consilier foarte bine, care poate să vină la Linia de Centură. Următoarea poză: vă rog să vă uitați la Bulevardul Timișoara în zi de aglomerație, este gol, ne uităm în pagina următoare: este gol fiindcă este oprit de niște dale și uitați-vă câți sunt pe linia de centură. Sunt cinci sute de metri, oare nu merită să facem o joncțiune cu linia de centură, domnule arhitect-șef? Decât să facem un alt drum? Mergem mai departe, uitați aici, rușinea capitalei, strada Liniei, o linie de cale ferată dezafectată, deocamdată așa este, dacă nu se poate construi lângă ea. Uitați aici cum stau privații, și-au făcut până în terasamentul lor. Uitați aici gunoaie, noi ne ocupăm de drumuri exprese și nu facem o urbanizare, cum stau oamenii aceștia, în ce condiții. Uitați aici. Mai departe, dacă se dorește pod cu hobane, să meargă pe podul Crângași, pentru că este la modă acum podul cu hobane, cu toate că în 2011 domnul arhitect -șef a zis că sunteți împotriva Pasajului Basarab, din B 365 vă pot da document, acum văd că le susțineți tare, deși erați împotrivă. De pe Calea Crângași se poate coborî direct, cu pod de hobane se merge direct în linia de centură și în șoseaua aeropurtată și se poate atunci degreva Șoseaua Virtuții, fiindcă Șoseaua Virtuții este foarte aglomerată. Uitați aici obiectivul PUZ, obiectivul PUZ-ului sunt locuințe colective, birouri și hoteluri, învățământ, zone comerciale și spații, de parcă noi n-am avea acolo și n-am trăi în case de lemn, deci acesta este documentul cu obiectivul PUZ-ului, nu este Bdul. Iluliu Maniu, pentru că nu este studiul de trafic, vorbesc eu în locul domnului arhitect-șef, îmi permit, să vă spubn că nu există. De asemenea, vă rog să vă uitați aici ce scrie proiect București avem document, studiul de circulație aferent PUG 2000 nu a fost elaborat și nu se află în posesia proiect București, deci acest proiect a fost fără studiu de trafic, de asta îmi permit să vorbesc pentru că am document semnat de domnul general de la Proiect București. Iar ultim a treabă, care v-am spus că nu durează mult, îmi place să fiu pragmatic, uitați aici document de la PMB, în care se spune că suprafața de teren expropriabil este de 16%, iar domnul Oprescu se plângea la televizor că îi trebuie 80 de milioane de euro ca să poată să exproprieze, când în fapt valoare dă 80 de milioane? Cu C© SS dă? Cu 16%? Informația este incorectă.

eronată a suprafeței expropriabile. Este document și procent. Cum se33T

De asemenea vreau să vă spun că acest proiect nu are acord de mediu, deci acest proiect, PUZ-ul se aprobă astăzi nu este nicio problemă, noi ne-am strâns gloanțele în pistol, dar acest proiect nu va începe construcția fiindcă acordul de mediu bate tot. Noi deja am criticat raportul de mediul al unei firme particulare, nu contează care pentru că noi nu facem reclamă, am văzut în studiul de mediu că s-au făcut măsurători ale mediului în Drumul Taberei, care este vecin cu Lacul Morii și Chiajna, există document, vi-l pot da scanat, acestea sunt documentele penibile prin care a mers acest proiect. Și mai sunt și altele ELCEN-ul care nu dă aviz, din cauză că există o conductă.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Domnule Rausse, aici nu facem un dialog, v-am primit pentru a ne spune nouă, consilierilor, părerea dumneavoastră. Vă rog frumos să iuați loc dacă doriți să ascultați răspunsul din partea domnului Dedu, dacă dorește și domnul arhîtect-șef, dacă dorește și președinta de la urbanism. V-am spus, nu facem dialog, doar ascultați și am terminat.

Domnul Victor Rausse

Vreau doar să vă spun că îmi pare rău că la dezbaterea publică de anul trecut domnul arhitect-șef a fost sunat să vină cineva de la Transporturi, eu am două referate de oponență care sunt mai groase decât proiectul de urbanism și dânșii nu au participat la dezbaterea publică. Săracul domn arhitect-șef a trebuit să facă față tuturor întrebărilor și nu mi se pare corect.

Domnul.......Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc!

DomnuI Victor Rausse

Și eu vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Domnule director Dedu, vă rog.

Domnul Director ion Dedu

Bună ziua! Am încercat să îmi notez întrebările la,oare ați făcut referire. în primul rând aș vrea să spun că Bucureștiul<âre; din punctul


34de vedere al traficului o organizare inelar-radială, sunt două inele, inelul principal care, odată cu construcția pasajului Basarab s-a întregit, inelul median care, după cum probabil știți se desfășoară pe Șoseaua Virtuții, Crângași, urmând să se continue cu proiectul care va fi dezbătut astăzi, Autostrada suspendată sau inelul median de circulație al Capitalei, Artera la care faceți referire, penetrația 1, este o arteră radială, un drum expres care îșî dorește să lege intrarea în București dinspre Autostrada A1, după cum știți o autostradă destul de solicitată și care va deveni și mai solicitată în momentul în care această autostradă va ajunge să facă legătura cu țările vest-europene, deci este un drum expres, care va asigura circulația în regim prioritar și legătura între autostradă și cele două inele. Cele două noduri, de la Virtuții și inelul de la Podul Grozăvești, practic vor descărca această infrastructură, atât către vest, așa cum spuneți dumneavoastră, dar mai puțin, pentru că există și alte variante, luliu Maniu, viitoarea penetrație Domnești etc., dar mai ales către est. Afirmația dumneavoastră că mai bine o ducem prin Drumul Taberei, nu știu, trebuie să îi întrebăm pe locuitorii de acolo dacă își doresc ca cei care vin dinspre Pitești și vor să ajungă în Colentrna sau în altă parte să circule prin Drumul Taberei și eventual ca să se lege cu cele două inele să utilizăm, așa cum am spus, Șoseaua Virtuții. Care într-adevăr, din punctul meu de vedere este o șosea aglomerată, dar rolul acestui proiect tocmai acesta este, să o descongestioneze. Această legătură cu Splaiul Independenței practic ajută traficul de pe autostrada A3 să se distribuie atât către est, către vest, dat și către sud prin Splaiul independenței. Legat de uzina de apă, după cum știți între uzina de apă și această infrastructură există un canal care se numește canalul Argeș-Dâmbovîța, Și zona de protecție sanitară și altfel de protecție a acestei uzine de preparare a apei este delimitată de acest canal. Vreau să spun că proiectantul a ținut cont de zona de protecție atât a stației de tratare a apei cât și de aducțiunile care aprovizionează această stație cu apă brută în vederea preparării ei. Din punctul acesta de vedere fiți sigur că avem toate avizele, inclusiv Apa Nova, pentru că Apa Nova gestionează această uzină de apă. Vreau să spun că acest drum nu este doar un drum expres. Este un drum care pe stânga și pe dreapta are niște artere colectoare. Artere colectoare care sunt destinate dezvoltării din punct de vedere urbanistic al zonei, popularii ei cu locuințe și alte spații. Practic, dacă vreți, ea va revitaliza zona care este acum un teren arabil dintre Bulevardul luliu Maniu și Calea Giulești. Orașul șe:dezvoltă în mod

normal în toate zonele pe care le putem utiliza. Așa cum spuneam, ce facem cu restul? Soluțiile propuse de dumneavoastră le avem șl noi în vedere șt le vom realiza. în condițiile în care vom intra spre Bucur Obor dinspre Drumul Taberei, cred că foarte mulți locuitori și mai ales șoferii nu vor fi fericiți. Referindu-mă la poluare, să știți că poluarea provine mai mult din faptul că mașinile consumă în trafic circulând cu viteză redusă sau staționând în intersecții. Bulevardul (uliu Maniu, Bulevardul. Timișoara, la care faceți referire, sunt bulevarde care au o sumedenie de intersecții, nu putem să facem în așa fel încât să realizăm în fiecare intersecție un pasaj, ca să putem prioritiza acest trafic. Această arteră, practic, va reduce consumul de carburanți și, practic, va reduce poluarea. Și datele sunt trecute în studiul de mediu și știu sigur că acest proiect, pianul urbanistic zonal are acord de mediu. Și a fost dezbătut ia Agenția de Mediu București. Vă garantez că are. Legat de studiul de trafic. In București s-au făcut două Mașter Planuri de Transport. Probabil că știți. Studiul Geaica în 1999-2000, aprobat în 2000, și upgradarea acestuia în 2008 de către WSP. Dacă luați și citiți aceste studii, o să vedeți că acest proiect, cel puțin cel în WSP din 2008 este clar menționat și este pus la capitolul urgențe. Legat de aceste studii, dacă doriți, vi le pun la dispoziție, să știți că șt noi avem destul de multe probleme și nu putem să participăm la toate ședințele care au loc. Vă Invit, puteți să vedeți toate datele și suntem deschiși să vă oferim toate datele pe care noi le-am luat în considerare când în Comisia de Circulație am aprobat acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteana Cristian Marian

Vă mulțumesc! Domnule arhitect-șef? Am înțeles. Atunci, vă mulțumesc, domnule Rausse. Până când se termină numărarea avem o mică pauză. Nu, domnul Rausse a vorbit în numele celorlalți. Să vină și USL în sală, toată lumea luați loc, vă rog frumos. Haideți să purcedem.

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea C.G.M.B. nr.77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Care este rezultatul votului, vă rog frumos?

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Avem rezultatul pentru Comisia patrimoniu. S-a exprimat un număr de 44 de voturi, din care voturi pale 0- pentru domnul Boajă

Minică, voturi „pentru” 42, voturi „împotrivă” 2. Se desemnează ca membru în Comisia patrimoniu domnul Boajă Minică,

Și pentru Comisia economică, buget, finanțe s-a exprimat un număr de 44 de voturi, din care voturi nule 0, pentru domnul Boajă Minică, voturi „pentru" 41, voturi „împotrivă” 3, Se desemnează ca membru în Comisia economică, buget, finanțe domnul Boajă Minică,

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun Ia vot hotărârea în această formă.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare.

Care este rezultatul votului, vă rog frumos?

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

S-a exprimat un număr de 44 de voturi, din care voturi nule 1, iar pentru domnul Tălău Mihnea Ștefan, voturi „pentru" 39, voturi „împotrivă” 4. Pentru domnul Manolache Valeriu voturi „pentru" 36, voturi „împotrivă" 7. Pentru domnul Țugurel Cristian voturi „pentru” 8, voturi „împotrivă” 35.

Pentru domnul llina Ion Cosmin, voturi pentru 40, voturi împotriva 3.

Pentru doamna Țapardel Claudia, voturi pentru 39, voturi împotrivă 4.

Se desemnează ca membrii în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare urrmătorii; Tălău Mihnea Ștefan, Manolache Valeriu și supleanți: domnul llina Ion Cosmin și doamna Țapardel Claudia.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun ta vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi

abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. /L J .....    ‘ / V

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare în zona Pilot A din Centrul istoric al municipiului București.

Domnul consilier Angelescu Ramlro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 3. Pentru domnul Mustăciasu Vlad; voturi pentru 38, voturi împotrivă 5.

Pentru doamna Țapardei Claudia: voturi pentru 38, voturi împotrivă 3.

35


Pentru doamna Crețu Stmona: voturi pentru 6, voturi împotrivă

Pentru domnul Tănase Gabriel: voturi pentru 40, voturi îm potrivă 1.

Pentru domnul Florescu Dragoș: voturi pentru 39, voturi împotrivă 2.    ,

Se desemnează ca membrii în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare în zona Pilot A din Centrul istoric al municipiului București următorii; domnul Mustăciosu Vlad, doamna Țapardei Claudia și membrii supleanți: domnul Tănase Gabriel și domnul Florescu Dragoș,

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind delegarea unui membru ai Consiliului General al Municipiului București în calitate de președinte al Comisiei de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietari sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru expropriere precum și abrogarea HCGMB nr. 57/28.02.2011.

Domnul consilier Angeiescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 1? Pentru domnul Popescu Dorin: voturi pentru 36, voturi împotrivă 7,,Pentru doamna Dinu Maria Mireia; voturi pentru 7, voturi împotrivă 36,

Se desemnează ca membrii în Comisia de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietari sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru expropriere precum și abrogarea HCGMB nr, 57/28,02.2011 următorii; domnul' Popescu Dorin,

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi,

f

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București ca membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a municipiului București.

Care este rezultatul votului, vă rog frumos?

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 1,

Pentru domnul Mărgărit Sorin: voturi pentru 41, voturi împotrivă

2.

Pentru domnul Bologa Cătălin Gheorghe; voturi pentru 40, voturi împotrivă 3,

Pentru domnui Tănase Gabriel: voturi pentru 39, voturi împotrivă 4.

Pentru domnui Giugula Doru: voturi pentru 36, voturi împotrivă

Pentru domnui Georgescu Bogdan: voturi pentru 40, voturi împotrivă 3,

Pentru domnul Darabont Dan: voturi pentru 40, voturi împotrivă

Pentru domnul Pîrvu Gabriel: voturi pentru 9, voturi împotrivă

34

Domnul consilier Voicu Mihai

Domnule președinte, stimați colegi. Pentru comisiile speciale, cum este comisia 550,- comisia ATOP-ului, aici partidele vor fi reprezentate în aceste comisii proporțional, în mod /țȘrmalf țpate

partidele care fac parte din Consiliul Generai au câte un membru, cum a fost și data trecută și cum spune de altfel legea, cer punct de vedere din partea Prefecturii și a DATJ-uiui să citim puțin legea. Păi cer lucrul acesta, pentru că noi am spus și atunci când am făcut propunerea.......

Domnul Președinte de ședință Pitea nu Cristian Marian

Domnul Voicu am înțeles, vă mulțumesc, domnul Giugula,

Domnul consilier Giugula Mihai Doru

Domnule Voicu, sunteți un consilier vechi, știți foarte bine că Prefectura nu vă poate da punct de vedere decât în scris, după ce faceți o cerere, ea veghează la legalitate și ceea ce s-a întâmplat maî înainte a fost legal, deci dânsa vă dă avizul în scris nu în ședință, iar DATJ-ul și-a exprimat acest punct de vedere atunci când a promovat acest proiect în conformitate cu legea nr. 215. Secretarul general al municipiului București are obligația să avizeze spre legalitate proiectele, Odată ce au avuns pe ordinea de zi cu avizele comisiilor de specialitate au și avizul DATJ-uluî, Deci, dacă aveți o problemă, o faceți în scris la Prefectură și dânsă vă răspunde în scris.

Domnul consilier Voicu Mihai

Mi s-a pronunțat numele și de aceea eu nu vă deranjez domnule președinte, eu nu cer decât legalitatea și nimic altceva. în mod normal atunci, când partidele au vret să-și pună reprezentanții în această comisie, s-au făcut liste și din partea alianței dumneavoastră s-au propus șase, deci în mod normal fiecare dintre partide trebuie să aibă un reprezentant acolo.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Sunt convins că Prefectura vă va răspunde.

Vă mulțumesc! Vă supun ia vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membrii titulari și supleant! în Comisia de analiză a dosarelor solicitantilor de locuințesociale și de spații cu altă destinație decât aceea de locuința, beneficiari ai legii nr, 341/2004.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimai un număr de 44 voturi, din care voturi nule 3.

Pentru domnul Nicolae Andrei: voturi pentru 36, voturi împotrivă

5.

Pentru domnul Peptan Mihai: voturi pentru 35, voturi împotrivă

6.

Pentru domnul Sava loan Răzvan: voturi pentru 39, voturi împotrivă 2,

Pentru domnul Boajă Minică: voturi pentru 39, voturi împotrivă

2,

Pentru domnul Deaconescu Cristinel voturi pentru 9, voturi împotrivă 32,

Se desemnează ca membrii în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de locuințe sociale și de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiari ai legii nr, 341/2004 următorii: domnul Nicolae Andrei, domnul Peptan Mihai, domnul Sava loan Răzvan și domnul Boajă Minică,

Domnul Președinte de ședință Oiteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membrii titulari și supleanțî în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoane expropriate pentru cauză de utilitate publică.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 0.


Fontoura Lăcrămioara: voturi pentru Dragoș: voturi pentru 35, voturi voturi pentru 7, vc$u1®m^©țriyă 37.


Pentru domnul Comănescu Mihai; voturi pentru 42, voturi împotrivă 2,

Pentru domnul Manolache Valeriu: voturi pentru 42, voturi împotrivă 2.

Se desemnează ca membrii în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoane expropriate pentru cauză de utilitate publica următorii: doamna Alexandre Fontoura Lăcrămioara, domnul Florescu Dragoș, Domnul Comănescu Mihai și domnul Manolache Valeriu.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi

abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General ai Municipiului București ca membrii în Comisia de vânzare și Comisia de contestații pentru vânzare spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe a actului medical organizată la nivelul municipiului București pentru aplicarea OUG nr. 68/2008.

Rezultatul votului vă rog.

Domnul consilier Anqelescu Ramiro Robert Eduard S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 2. Pentru domnul Neacșu Adrian: voturi pentru 38, voturi împotrivă 4.

Pentru doamna Drăghici Grațiela; voturi pentru 36, voturi împotrivă 6.

Pentru domnul Ștețco loan: voturi pentru 8, voturi împotrivă 34. Pentru domnul Peptan Mîhai: voturi pentru 40, voturi împotrivă

2.

Pentru doamna Zorkoczy Julia: voturi pentru 35, voturi împotrivă 7,

Pentru domnul Tache Felix: voturi pentru 37, voturi împotrivă 5. Pentru doamna Comănîci Ancuța voturi pentru 36, voturi


42Pentru domnul lliescu Lucian: voturi pentru 7, voturi împotrivă 35,

Pentru domnul Poterașu Cornel Constantin: voturi pentru 40, voturi împotrivă 2.

Pentru doamna Nicolescu Cristina: voturi pentru 34, voturi împotrivă 8,

Se desemnează ca membrii în Comisia de vânzare și Comisia de contestații pentru vânzare spațiiior proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe a actului medical organizată la nivelul municipiului București pentru aplicarea OUG nr, 68/2008 următorii: domnul Neacșu Adrian, doamna Drăghici Grațiela, domnul Peptan Mihai, doamna Zorkoczy dulia, doamna Comănici Ancuța, domnul Poterașu Corne! Constantin și doamna Nicolescu Cristina,

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Vă rog frumos, ... V-am mai, dat odată, sunt două voturi

anulate, nu au votat

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi

abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 0.

Pentru doamna Popescu Manuela Violeta: voturi pentru 35, voturi împotrivă 9,    ,

Pentru domnul Văduva Silviu: voturi pentru 9, voturi împotrivă 35.

Se desemnează ca membru în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București următorul: doamna Popescu Manuela Violeta.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian ....."

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul


43
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Comisia de orientare școlară și profesională constituită la nivelul Inspectoratului Școlar al municipiului București.

Rezultatul votului, vă rog.

Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

S-au exprimat un număr de 44 voturi, din care voturi nule 0,

Pentru doamna Popa Maria: voturi pentru 35, voturi împotrivă 9,

Pentru domnul Voicu Mihai: voturi pentru 9, voturi împotrivă 35.

Se desemnează ca membru în Comisia de orientare școlară profesională constituită la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București doamna Popa Maria.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc! Vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Pe lângă cei șase colegi care au fost votați se adaugă: domnul general în rezervă Ion Suceavă, domnul general în rezervă Aurel Udor, domnul Adîr Victor Gabrîel.

în această componență vă supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 2 voturi.    : >

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. ''

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2010.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2011.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi abțineri? 8 voturi.

f

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și contractarea de noi credite.

Dau cuvântul domnului Primar general.

Domnul Primar general ai Municipiului București Sorin Mircea

Qprescu

Domnule președinte de ședință, doamnelor consilieri generali, domnilor consilieri generali, aș vrea să îmi permiteți să fac câteva precizări pentru că s-a născut o legendă în jurul acestui proiect fără să plictisesc, convins fiind că majoritatea dintre dumneavoastră, discutând de nenumărate ori, ați luat cunoștință despre acest proiect. Despre ce este vorba? Subliniez: este vorba despre aprobarea Consiliului General, aș îndrăzni să spun „de principiu”, pe un teren care nu este sigur, așa cum sunt multe terenuri care nu sunt sigure. Istoricul pe scurt este următorul: în anul 2006 se face emisie de bonduri în valoare de 500 milioane euro. Se folosesc acești 500 milioane euro pentru 2 componente: prima componentă vorbește despre un număr de străzi care au fost mari bulevaiW'tare âu fost

reparate, a doua vorbește de introducerea unor sume alături de bugetul loca! pentru a termina o serie întreagă de lucrări care au avut loc între 2006 și 2008, Această emisie de bonduri a fost făcută printr-o lege specială prezentată în Parlament care prevedea în mod expres că nu încarcă datoria publică. Nu se trece la datoria publică. Anul 2007 vine cu o modificare a legii finanțelor publice în care toate aceste împrumuturi se raportează la datoria publică. în condițiile acestea aș dori să știți că în anul 2008 ne-am descurcat cu acest buget pe care l-am găsit în luna lui iunie până ia sfârșitul anului, neavând probleme deosebite. în anul 2009 ne-am sprijinit tot pe bugetul local al municipiului București, începând dacă vreți și băgatul în priză al motoarelor parteneriateior public-private. Dumneavoastră știți mat bine decât mine că parteneriatele publice-private nu se pot aplica peste tot. Sub trecerile sau trecerile peste nivel supraterane nu pot fi introduse în parteneriate publice-private pentru că nimeni nu plătește un pod și nu are cum, modalitatea de a returna banii. Două au fost țintele: una dintre ele reușită parțial, și o spun cu toată modestia, acela de a atrage fonduri europene, de a folosi fondurile europene și de a Se implementa pentru proiectele care erau și de a putea, ne pregăteam de atunci, cu grijă, de a face credite. Timp în care banii primăriei, aproape jumătate din banii primăriei se duceau pe două direcții care reprezentau de multe ori, nu întotdeauna, dar de multe ori găuri negre. Asta era vorba de RATB și de RADET. Nu am să reiau povestea cu RADET-ul, o cunoașteți, cu penalitățile care erau mai mari decât datoria. Am început să plătesc datoria la stat pentru prima dată din 1995 cu parcimonie, e adevărat, dar am reușit în cei patru ani de zile să plătim aproape 300 de milioane. Nedreptatea care s-a făcut cetățenilor în primul rând și Consiliului General a fost că acești bani au fost introduși la penalități, pentru că legea spune foarte clar, întâi se plătesc penalitățile și după aceea datoria, exista un act scris și semnat de Guvernul Tăriceanu. Pentru că atunci s-a petrecut această înțelegere, Care a funcționat, dar, cu amendamentul pe care vi l-am spus. 2010 ne-am descurcat foarte greu cu bugetul Primăriei Municipiului București din cauzele pe care vi le-am spus. 2011 este, de unde ne așteptam să fie un an ravisant, dar a fost un an greu, al dracului de greu, pentru a putea să terminăm anul fără nici un fel de datorie. 2012 se simte din ce în ce mai tare necesitatea de a putea să ținem în spate investițiile, și nu toate, și serviciile. Observația anului 2011 a fost că banii luați de la investiții, oprite nejustificat prin hotărârea Consiliului Generat, au mers la.7 zile

ale Iui Moș Gerilă. Moș Gerilă în Groenlanda. Nu glumesc absolut deloc. Prin hotarâre^Consiliul poate să facă lucrul acesta atunci când compune bugetul. în anul 2012 ultimul’ Guvern instalat cu multă amabilitate ne-a șters 200 de milioane din buget fără nicio explicație plauzibilă. Este de datoria noastră să putem să convingem fiindcă este mai mult decât o greșeală pentru că ar deveni o greșeală fatală pentru ceea ce înseamnă împărțirea sărăciei, pentru că noi împărțim sărăcia. în condițiile acestea. De un an și jumătate prezentăm această posibilitate, această împuternicire Primarului general pentru restructurarea datoriei de 500 de milioane. în anul 2015, deci pe zece ani de zile a fost făcută datoria trebuie să fie plătiți toți acești bani odată, nimeni nu poate să creadă că avem 500 de milioane de euro să putem să îi plătim pe o datorie care s-a epuizat înaintea primului mandat. în condițiile acestea vă cerem permisiunea de a putea să restructurăm această datorie și să o împingem către anii 2025. plătim ceea ce este de plătit, dar nu sărim peste cal în ceea ce privește partea de dobândă. Am auzit că unii erau... chiar am auzit că unii erau îngrijorați de acest lucru. Să nu’ fie îngrijorați, că nimeni nu va accepta să luăm cu o dobândă foarte mare, pentru că nu ar însemna decât distrugerea în timp a ceea ce înseamnă bugetul capitalei. Aș vrea să înțelegeți că împrumutul de 300 de milioane este ipotetic. Este vorba de un împrumut intern sau de un împrumut extern, este ipotetic. Aș vrea să înțelegeți că Oprescu nu poate să cheltuiască acești bani fără aprobarea dumneavoastră și fără prezentarea în Consiliu. Acum un an șî jumătate, pentru a ni se refuza, pentru că de fapt se refuza Consiliului, nu lui Oprescu, acest împrumut, s-a folosit următoarea particulă: să vedem proiectele pe care aveți de gând să le faceți. Am prezentat lista președintelui de ședință de atunci și colegilor consilieri din partidele care făceau parte din Consiliul Generai și de fiecare dată mi s-a spus să mai facem o dezbatere deoarece nu am primit proiectele. Am ajuns să ne jucam ca pe stradă la vârsta de 4-5 ani de zile: uite mingea, na doi lei că mi-ai dat-o să joc și mai ai să-mi dai încă patru lei. Aș vrea să vă spun că lângă această intenție au venit o serie întreagă de factori decizionali, de personalități ale iumîî financiare pentru a ne sprijini să putem să obținem lucrul acesta. Dacă o făceam acum un an lucrurile erau mai sigure. în momentul în care stăm de vorbă acum șî îmi cer scuze că vă rețin aceste câteva minute, dar țin să vă spun lucrurile acestea, daca o făceam acum un an lucrurile poate ar fi fost puțin.mai simple, cel puțin așa cred eu. în acest moment în care stăm de vorbă nu

avem nici un fel de legătură sigură, avem promisiuni, promisiuni de sprijin, promisiuni ale băncilor, pe care dorim să le organizăm într-un club, pentru a nu mai cheltui bani pe licitații ș.a.m.d., pentru consultanță. Chiar ale băncilor interne. Nu neapărat ale băncilor externe. Vă rog să fiți convinși că, în cazul în care se obțin acești bani, deși eu personal am început să mă îndoiesc, din cauza multor lucruri de care cei care sunt economiști și prezenți aici în sală știu ce vorbesc, putem să obținem o sută de milioane, putem să obținem 75 de milioane, putem să obținem 200 de milioane. E puțin probabil că vom putea să obținem toată suma. Noi o să ne batem pe toată suma. Suma este împărțită în așa fel încât dumneavoastră să v-o prezentăm încât să asigure minimum de investiții la nivelul orașului București. Aș vrea să înțelegeți un lucru; că nu putem, dacă nu facem restructurarea datoriei de 500 de milioane, nu putem să ne gândim la 300, la 200 la 100 și nici măcar la un euro. Pentru că fiind raportate la datoria publică această sumă ne aduce ta 29,8 indice de încărcare. Maximul este de 30, la nivelul Primăriei Municipiului București. Această restructurare a acestor datorii de 500 de milioane nu o să îi vedem niciodată, decât aceia care vor sta în bancă. Și care în 2015 vor fi plătiți oamenilor cu bonduri, urmând după aceea noi să ne plătim doar obligațiile celor care au cumpărat bonduri. în felul acesta ni s-a spus să apelăm, ni s-a spus corect, să apelați domnule Primar general la fondul distribuit în 2013 pentru sprijinirea administrațiilor locale. Vă raportez că acest fond este de 77 de milioane pe toată țara. Iar în momentul în care vom accesa un euro din cei 77 de milioane nî se va răspunde în felul următor: dumneavoastră nu ați restructurat datoria de 500, dumneavoastră nu puteți accesa acești bani. Chiar dacă este vorba de un euro, de 10 euro, de un milion, de două, de zece ș.a.m.d. s-au țesut multe povești în jurul acestor fonduri. La început s-a pornit dintr-o dorință, nu îndrăznesc, pentru că nu ar fi adevărat să spun firească, de luptă politică. Am zâmbit, am trecut mai de parte și am mers mai departe considerând că astfel vom putea să ... până ieșim din criza generală șî sper că odată o să fie și mai bine, fără a atinge interesele cetățenilor și fără a folosi în discursul mei ditirambe, să putem să trecem mai greu ca de obicei, renunțând la casa lui Moș Gerilă, renunțând la mașină de pompieri cu scară de 58 de metri și luând una mică cu 20 de metri, renunțând la elicopterul primăriei folosit pentru incidente din astea armate, renunțând la tromboanele și în general la de-ale gurii, fluiere, flaute ș.a.m.d., să putem să avem o subzistență normală/ț’entru'asța însă

am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și sprijinul dumneavoastră se concretizează în acest proiect de hotărâre. Și vă rog să fiți convinși, toți cei care ați imaginat scenarii, cum Primarul general ia 300 de milioane și face ce vrea cu ei. Șî am să vă spun cui nu mă adresez. Nu mă adresez acelora care în cele 2 luni de zile care au trecut au mângâiat clanța și ușa intrării la primarul general pentru a primi 10-15 străzi să le facă. Nu mă adresez acelora care au dorit și doresc în continuare lucrări enorme de canalizare. Nu mă adresez acelora care doresc să achităm statuile înainte ca ele să fie desenate. Și ceea ce vă spun, vă spun cu toată responsabilitatea. Și vă spun cu toată responsabilitatea, pentru că, ca orice normal la cap care trăiește alături de dumneavoastră în România și în București știu foarte bine ceea ce înseamnă să ajuți, în același timp știu foarte bine ceea ce însemnă să spui nu. Să spui nu, respectând anumite principii după care ne conducem cu toții șî poate că unii din noi spun doar că se conduc după ele, dar nu este adevărat. Nu doresc să vă rețin, am dorit să vă spun aceste lucruri pentru ca să dau la o parte legendele sifilitico-fantastice care de-a lungul timpului s-au țesut în jurul acestui împrumut. Niciodată, în primul rând aș vrea să știți, să vă readuc aminte, pentru că știți, responsabilitatea este directă, ca ordonator de credite, și nu voi cheltui un ban din acești bani dacă ipotetic vom putea să îi luăm, pentru că noi acum suntem pe un teren ipotetic, dacă vom putea să îi luăm dumneavoastră veți aproba acordarea unor sume mai miei sau mat mari pentru obiective de investiții. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Vă mulțumesc, domnule Primar. Domnule Anghelescu, aveți

cuvântul.


Domnul consilier Angelescu Ramiro Robert Eduard

Aș vrea să vă vorbesc în calitate de președinte al Comisiei de

credite externe. O fac în numele meu, dar și al colegilor din comisie și vreau să vă povestesc câteva chestiuni legate de acest împrumut. Practic, am intrat de fa începutul mandatului în contact cu solicitarea executivului de a obține o finanțare de aproximativ 800 de milioane de euro, din care să se achite aceste sume restante printre care și eurobondurile de 500 de milioane de euro. Totul este bine până aici, pare foarte frumos, într-adevăr gradul de îndatorare al primăriei nu este chiar atât de mare, ne-am putea permite aceet împrumut, însă


49sunt câteva probleme pe care ar trebui să le discutăm legate de gestionarea acestor eurobortduri. într-adevăr, s-au luat pe vremea primarului Videanu, însă nimeni nu a venit cu un plan de eșalonare a plăților, sau, mă rog, de creare a unor provizioane în așa fel încât, la sfârșitul perioadei scadente, în 2015, să avem o sumă de bani din care totuși să achităm acest împrumut, M-aș fi așteptat, din partea executivului, să existe un plan de rambursare a acestor eurobonduri, dar nu a existat. S-au achitat într-adevăr la zi dobânzile care atenție, se ridică la 20,625,000 de euro pe an, da asta înseamnă că până în momentul de față s-a achitat de către Primărie pentru aceste eurobonduri s-au achitat aproximativ 120.000,000 euro, numai dobânda. Pe lângă această dobândă va trebui să achităm și creditul efectiv, eurobondurile în valoare de 500.000,000 euro. De asta vă spun că mi s-ar fi părut normal, ca pe lângă aceste dobânzi care se achită să se creeze un cont separat în care să se strângă o sumă de bani în așa fel încât la sfârșitul perioadei scadente să putem achita cu o lejeritate mai mare suma imensă de 500.000.000 euro. Rostogolirea datoriei în 2025, că de fapt asta se va întâmpla, într-adevăr este fezabilă atâta timp cât instituțiile financiare și Ministerul de Finanțe vor da un acord în sensul acesta, pentru că mai departe, mă rog , dacă se va primi avizul Consiliului General al Municipiului București cei din executiv vor trebui să treacă și pe la comisia de la Ministerul de Finanțe care se ocupă de validarea acestor proiecte de împrumut. Mai departe, faptul că am primit abia astăzi o listă cu obiectivele de investiții pe care executivul le dorește, ale efectua, din cele 300.000.000 euro care, ipotetic, vorbind nu știm dacă vor fi acordați vreo dată de cineva, mi se pare totuși cam târziu, practic această listă de investiții am primit-o astăzi, în timpul ședinței de consiliu, practic comi9îsîa noastră de credite de externe ne având timp să analizeze în totalitate proiectul și de asta nu am acordat decât un aviz de amânare acum 3 săptămâni și nu am putut să dăm un aviz favorabil sau nefavorabil, de asta totuși nu ne putem exprima un punct de vedere.

Mai departe va trebui ca pe viitor, când se fac credite sau fele de fel de împrumuturi, haideți să luăm în calcul și opțiunea de a plăti banii înapoi, pentru că până acum, din câte observ .... însă trebuie să ne gândim să dăm și banii înapoi, pentru că dacă rostogolim aceste credite în 2025, atunci probabil vor mai veni și alții după noi și se vor trezi cu altă gaură și mai neagră. Bugetul municipal este totuși la un arad de colectare undeva la 30%, nu domnule primar: în ziua de

astăzi? Dacă vrem să atingem, conform previziunilor făcute de către Direcția de Credite Externe să atingem suma de 3.165.000,000 lei, în așa fel încât să ne atingem obiectivele cred că o să fie puțin mai dificil și probabil anii care vor veni vor fi, din ce în ce mai grei, de aceea cred că ar trebui ca și Consiliul General, totuși să impunem executivului să aibă în vedere întotdeauna și rambursarea banilor pe care îi iau pe o perioadă de timp desfășurată nu într-un anumit moment cum se întâmplă acum cu eurobondurile și poate dacă am fi avut niște provizioane undeva, acum ne-am fi descurcat și nu era nevoi să împrumutăm sume atât de mari, în condițiile în care Standard and Poors a revizuit rating-u! Primăriei de ia BB+ la BB tocmai datorită acestor eurobonduri și a incertitudinii situației de plăți din Primăria capitalei.

Domnul Președinte de ședință Oiteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc, domnule Anghelescu. Vrea să răspundă domnul primar.

Domnul Primar general ai Municipiului București Sorin Mircea

Qprescu

Stimate domnule consilier general aș vrea să fac câteva reparații din discuția pe care o purtăm aici pentru a repune adevărul în drepturile lui istorice. Afirmația cu provizioanele este absolut corectă, mai mult decât atât anul I, nu mă refer la anul 2008, mă refer la anul 2009, pentru că din anul 2008 mai erau 6 luni de guvernare a Primăriei Generale în calitate de primar general, anul 2009 ne-a apucat cu aproape 100.000.000 euro pe care i-am pus deoparte. La sfârșitul anului 2009, s-au poprit pentru a câta oară și o parte a Consiliului general a fost de acord cu mărirea bruscă cu 250.000.000 ron la RADET, majoritatea dintre ei nu erau pentru căldură, majoritatea erau pentru investiții, erau pentru investiții, care multe dintre ele la ora actuală, și am proprietatea vorbelor mele, nu erau nici măcar stipulate de contract, erau făcute pe înțelegere, dar Consiliul este suveran să facă acest lucru șt l-a făcut și am rămas fără nici un ban. Problema mea era, că dacă ipotetic, fiindcă din păcate suntem în țara ipotetică, care poate să se descurce, sper să nu fie așa cum spun eu, și să fie mai bine, am fi pus câte 100.000.000 pe an până în 2015, ne-am fi apropiat de cele 500.000,000 și ar fi fost așa cum spuneți corect cu provizioane și să plătim înapoi. Această situație este jucată, pentru 4â -în condițiile în care an de an au scăzut încasările, din cauză că au plecat 200 și ceva de mii de oameni, mutând din zona bugetară, veniturile Primăriei care le primea de la Ministerul de Finanțe au scăzut. Ba mai mult decât atât am trecut și am forțat nota la creșterea veniturilor. Aș vrea să vă spun că gradul de colectare de anul trecut a fost de 87%. Nu este forte bine, putea să fie și mai bine, am să mă explic: 73.000,000 euro purtam încărcătura unor datorii care nu au fost niciodată la buget, și care în fiecare an de zile 2008 și 2009 ni s-a spus că ne vom forța să le strângem. Ei bine, nu s-a întâmplat așa, pentru că erau datorii de către foștii chiriași, în special la Administrația Fondului Imobiliar, în majoritate care veneau de undeva din anul 1995. în fiecare an se încărca și se lăsa în bugetul Primăriei Generale această sumă pentru a putea să arătăm că noi ne facem bugetul pe hârtie și veniturile sunt mai mari și deci în concluzie și banii pe care îi dădeau pentru una sau pentru alta, ceilalți cetățeni care au avut funcțiile de demnitate erau absolut în regulă. Era o păcăleală. Ne furam căciula. Aceste datorii nici nu mai puteau fi vreo dată aduse în Primăria Generală pentru simplul motiv că societăți comerciale și oameni care ocupaseră cu chirie aceste spații și astea dispăruseră din lumea comerțului sau chiar din lumea financiară. Dând deoparte toate aceste lucruri mi s-a spus că exagerăm de exemplu cu vânzarea cabinetelor medicale. Vânzarea cabinetelor medicale s-a ridicat ipotetic la 200,000,000, am constatat un reviriment al colegilor mei doctori, medici de familie, care n-a mai vrut, aproape nimeni să cumpere cabinetul medical, că toată lumea a vrut să plătească concesiuni, pentru că li se păreau sumele prea mari, sumele nu erau date de executivul Primăriei, erau date de experți, toate cabinetele, nu toate au trecut printr-un proces impus, dar majoritatea cabinetelor au fost trecute, așa cum scrie la lege, printr-o situație de expertiză. Deci în aceste condiții, a face provizioane este o poveste știută, da ne dusă la capăt din acest motiv pe care vi-l spun. Indicele de colectare este în regulă, în neregulă este altceva domnilor consilieri generali, statul, Consiliul general al Municipiului București de-a lungul celor 20 de ani au dat hotărâri nedrepte, blocul de 18 etaje din P-ța Charles de Gaulte, unde acum este Raiffeîsen Bank . plătea 1119 euro și eu am completat , pe lună. Răspunsul a fost: nu, pe an, prin lege dată de Consiliu. Este vorba de redevență. Mergând mai departe, acum 2 luni de zile, după terminarea alegerilor, vă dau aceste exemple pentru că încerc să fiu cât mai sugestiv, nu să pierdem timpul, am întrebat ce este cu'acest


51
52televizor, de aici așezat ... am întrebat Băi, chiar este sat fără câini? Nu mă întreabă nimeni dacă putem să-l punem sau nu? Televizorul de pe colț de la Orhideea. Timp de 3 săptămâni , Direcția Patrimoniu a tropăit pe loc să-mi explice al cui este pământul, cum a fost vândut pământul, secretul lui Polichinelle, vândut și cumpărat în condiții dubioase, pentru că nu am certitudinea, că într-adevăr acolo a fost o zăpăceală, dar am certitudinea faptului că într-adevăr pe pământul acela nu se plătește nici un fel de redevență și pot să vă mai dau încă 40 - 50 de exemple, care sigur că am și căutat să le și repar. Unele dintre ele le-am și reparat și în momentul acesta se plătește redevență. Deci în condițiile acestea, domnule consilier general aș vrea să înțelegeți că veniturile au fost gâtuite prin propriile legi ale Consiliului General date în cei 20 de ani, că mai există încă tendința ca tot patrimoniul acestui oraș să fie împărțit și pot să vă spun cu toată răspunderea și cu toată seriozitatea că dacă până în 2008 lucrurile mergeau așa, în ceea ce privește Legea 10, acum marii latifundiari, pentru că asta sunt bat la ușă ca să ne vândă Consiliului General pământurile pe care nu le cumpără nimeni. în felul acesta dacă aș fi admis, în responsabilitățile pe care le am, să împart în dreapta și în stânga, vă rog să credeți că într-un interval de 10 ani de zile Bucureștiul rămâne fără nimic. Am să vă dau un exemplu al zilelor care au trecut și am să vă cer scuze dacă deranjez pe cineva, în comisiile de vânzare a cabinetelor am discutat cu domnul viceprimar în condițiile de vânzare a spațiilor comerciale, pe Legea 550, l-am rugat pe domnul viceprimar să se ocupe de acest lucru, am trimis reprezentanții la sectoare, i-am trimis în comisiile dânșilor, pentru că ceea ce ați votat dumneavoastră astăzi aici, este comisia de la nivelul Consiliului General, am trimis în sectoare, vreți să vă spun care a fost rezultatul? S-au ținut 4 ședințe, în sectoare, în medie bineînțeles, nu știu la fiecare cât, cum. Niciodată nu au convocat reprezentanți, mă refer la executiv, care i-am trimis prin dispoziție de primar, niciodată nu au fost chemați, decât la un singur sector, nu contează care. De ce? Pentru că se dorește ca tot haosul care a fost pe 550 și începând din anul 2000, când a apărut AFI să se termine tot ce înseamnă patrimoniu al fondului de locuințe și de spații ale municipiului București. Anul 2004 consfințește domnul primar general, la vremea respectivă, domnul Băsescu că un număr de 425 de doritori primesc spații gratuit, pentru o perioadă de 5 ani de zile și le-au primit. Spații care sunt așezate pe bulevardele capitalei: Cal. Victoriei, Bd. Mihalache, Bd. Magheru ș.a.m.d. După "ce au trecut acești ani, mă prezint ca un fraier, așa m-am simțit eu, să preiau spațiile înapoi și să le dăm o formă legală de vânzare sau de închiriere. Constat că din 425, 310 spații din aceste sunt vândute. Sunt înmatriculate, intabulate, cum? Nu mă întrebați. Sunt declarate proprietate și vândute. Și ca să fie și mai greu de decelat ce s-a întâmplat au avut loc 4 - 5 vânzări succesive. în fața acestor lucruri și a unor inginerii, cum bine aud din partea stângă, inginerii care spoliază patrimoniul orașului acesta nu am cum să cresc punând bir și propunându-vă dumneavoastră să pun bir pe cetățenii capitalei ca să acopăr lucrurile acestea. Am încercat și am reușit, poate prea puțin decât mi-am dorit, să repunem adevărul în drepturile lui. Nu peste tot, sunt încâlcite lucrurile. Un singur exemplu vă dau: m-am prezentat în justiție și m-am adresat judecătorului, spunându-i: Domnule judecător, vă rog respectuos să vă aplecați pe această foaie de hârtie și să observați dumneavoastră falsurile grosolane care sunt făcute aici. Răspunsul a venit prompt: Ce calitate aveți domnule primar general să afirmați că acestea sunt falsuri?

Indiferent de câți bani vom lua, nu plătim dobânzi de 20 milioane. Pe data de 26 iunie ale fiecărui an, plătim dobânzi în valoare de 56 milioane euro. Sunt credite luate în anii 1995, 1998, 2002, 2004, 2006. Noi nu am putut să luăm apărând și eu în viața dumneavostră, prin vrerea bucureștenilor în anul 2008.

în aceste condiții, domnule consilier, vă dau dreptate, teoria este sfântă și este bine că o spuneți și că v-o aduceți aminte. Spuneți însă ce am de făcut, acela decât de a apela și nu apelez decât la înțelegerea dumneavostră. Este devreme de a discuta, unde se duc banii pe care nu îi avem, vorbim de pielea ursului din pădure. Dar până atunci sî nu înțelegeți că stau degeaba, încerc să închid robinetul de pierderi, așa că pentru acest lucru am insistant. în urmă

cu un an și jumătate strategia formidabilă de atac.....Nu putem să ne

pronunțăm, nu vă cere nimeni să vă pronunțați acum cănd nu avem nici un fel de .... Vă cer să priviți cu realitate la ceea ce se întâmplă în

lumea financiară, vă cer să vă spun că poporul acesta are nevoie .....

O spun sus și tare, o discriminare aprobată de toți în cunoștință , la cei care au un venit mai mare de 12-16 milioane pe membru de familie să plătească gigacaloria la nivelul ei, umblăm și la restructurarea RADET-ului și a RATB-ului în așa fel încât.......

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Domnul consilier Stan Ion

Domnule Primar General, stimați colegi , fără îndoială domnule Primar, ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat , lucru cu care suntem toți de acord și vă vom sprijini în demararea acestui demers de a lua aceste fonduri, respectiv la punctul 23 , mă refer. Aș vrea să motivez abținerea de la punctul 19, 21, 22. Am cerut la sfârșitul de mandat Raportul Curții de Conturi și un audit privind descărcarea de gestiune referitor la aprobarea situațiilor financiare centralizate și la execuțiile bugetare. Fără îndoială că dumneavoastră le aveți și ca de obicei executivul a uitat să ne de și nouă pe la comisii sau pe aici prin plen. Nu uitați că noi avem o problemă cu oamenii din executiv. Noi consilierii mai vechi, plătim avocații pentru probleme și cazurile cu Diamandi, cu New Nike , datorită unui așa zis non combat făcut de executiv, respectiv de direcția juridică. Am ajuns să avem aceste procese și de multe ori să pierdem , probabil că de aceea am pierdut și celelalte 400 de procese. Din punctul meu de vedere spun că sunt de acord cu proiectul supus aici dezbaterii, dar am rugămintea să se consemneze , că dorim ca la sfârșit de an să avem un audit și un Raport al Curții de Conturi despre cum s-au cheltuit banii, să nu ne mai trezim chemați pe la D.N.A, pe la procuratură, să dăm cu subsemnatul. Referitor la problemele pe care le-ați spus dumneavoastră, aș fi bucuros dacă le faceți publice , unii poate vin pe aici să vă lustruiască clanța la ușă, să vă facă greutăți, noi nu vrem să vă facem chestia asta. Nici in mandatul acesta, nici în mandatul trecut nu mi-am propus să fac chestia asta, să vă cer vreun favor că nu este cazul. Cu această remarcă și cu dorința de a face împreună o majoritate, care vă sprijină, domnule Primar, dar vrem și noi să fim la adăpostul actelor care să ne descarce eventual de aspersiunile legii, Curte de conturi, descărcare de gestiune și audit.

Dacă se poate, data viitoare să îi arătați cu degetul. De exemplu: „Tu vorbești, ai venit la mine și ai lustruit clanța ușii”. Deci, am motivat de ce m-am abținut de la vot, ca să nu fie discuții că Stan a înnebunit și votează contra.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Da, dacă îmi permiteți domnule președinte vreau să vă spun două cuvinte. Asta înseamnă, când de-a lungul timpului, când în urmă cu trei ani de zile arunci sămânța neîncrederii, respedt faptul că sunteți majoritatea, nu știu dacă greșesc nu am stat șă număr, dar
majoritatea dumneavoastră sunteți noi, aș vrea să înțelegeți că acest act nu a fost aprobat din dorința de a crea suspiciuni. Suspiciunea lui 2009 asupra lui 2008, suspiciunea lui 2010 asupra lui 2009. Aș vrea să înțelegeți că exercițiul bugetar este verificat de Ministerul de Finanțe care eliberează un certificat că totul este în regulă, altfel ... Mă pomenește, dar a zis rău de tot .... a zis de toți sfinții, sunt mai multi domnul Voicu. Chiar nu vroiam să închei, v-am auzit când ati spus „spuneți domnule tare”, nu am făcut-o niciodată și vreau să vă răspund cu multă amabilitate, la urma urmei personal nu am avut nimic de împărțit, nu este bine domnul Voicu.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Mulțumesc.

J

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnule Primar, stimați colegi, punctul respectiv de pe ordinea de zi este una dintre principalele probleme pe care le discutăm astăzi. Grupul PDL este în principal de acord cu dezvoltarea accelerată a infrastructurii orașului și vă susținem în orice acțiune ați întreprinde cu această dezvoltare accelerată a orașului, mai ales că principalele proiecte care sunt în curs,de derulare sunt create și care se desfășoară acum și sunt în derulare, unele vor ajunge în acest mandat, sunt create de primari PDL.

Să trecem la obiect ... nu înțeleg ce vreți să spuneți este o dezvoltare accelerată a infrastructurii, accelerația este mai rapid un pic....dacă se poate sau și mai tare. Dezvoltarea accelerată a infrastructurii se poate face prin credite, milităm pentru această formă ca fiind cea mai rapidă și cea mai bună și pentru restructurarea creditului, dar trebuie să avem grijă că acest credit de 800 milioane de euro și dobânzile care vor trebui plătite, vor trebui plătite de fiecare bucureștean cu dobânzi și se va ajunge la sume destul de mari, extrem de mari.

Trebuie să ne gândim foarte bine și să știm și grupul PDL va vota acest proiect, în momentul în care vom știi exact unde se va duce fiecare bănuț din acest credit. Proiectele în care se va duce acești bani în momentul în care vor fi exact în proiectul de hotărâre enunțat, vom vota acest proiect.

încă o solicitare la fel ca și colegul de dinainte, deja planează o suspiciune asupra tuturor colegilor din Consiliul General, cred că ar fi

cel mai bine să îi enumerați pe cei care au fost la clanța dumneavoastră și au făcut coadă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier pentru a vă răspunde la obiect, sigur eu mulțumesc faptului că în sfârșit mintea românului cea de pe urmă.

Vreau să vă spun un lucru, pentru înaintași noștri dacă anul 1936, 1928, 1939 reprezintă proiecte inițiate de PDL pe infrastructură atunci vă mulțumesc. înseamnă că știința și dorința s-a împletit și vom ajunge după aproape 100 de ani să putem să le terminăm, înseamnă că cei 18 ani când nu s-a făcut mai nimic dintr-un motiv sau altul nu a fost decât un moft.

Ce înseamnă încă 20 ani pe lângă 5000, 6000, 10000, 1000000 de ani ș.a.m.d, pentru că majoritatea proiectelor pe care le vedeți propuse acolo sunt trecute în PUG de la nivelul anului 1936, Șos Berzei, străpungerea de care vorbeam, sigur că atunci nu era autostradă, nu era cartierul luliu Maniu, nu era minunatul Pod Basarab, nu erau o mulțime de lucruri, dar de acum înainte încep să am convingerea că le vom avea pe toate pentru că bucureștenii merită.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Domnule consilier Văduva, mi-am pierdut patru ani de zile în mandatul trecut, vorbim despre marile proiecte de infrastructură,dezvoltate de PDL, încă nu rețin niciunul, totuși au trecut patru ani de zile și am memorie de elefant.

Podul Basarab a fost început în 2004 și au trebuit zece ani să fie finalizat, în mandatul pe care l-am avut noi. Sunteți în măsură să solicitați o listă a proiectelor și explicații cum vor fi cheltuiți acești bani, când domnul Videanu va veni în fața cetățenilor nu a Consiliului General și va explica cum a cheltuit dânsul cele 500 de milioane din eurobonduri. Nu s-au specificat, vă răspunde colegul, <vă dă o variantă de lucru. Civilizat în Consiliul General este să veniti să dati

J    I

drept la replică la microfon, nu să comentați din scaun. Nu am să imi mai pierd timpul pentru că mi-am pierdut patru ani de zile din mandatul de consilier general și cetățenii au pierdut 20 de ani cu PDL la guvernare la Primăria Municipiului București, nejustificând nimic, încă ceva, să știți că nu planează suspiciunea asupra majorității consilierilor din cadrul CGMB, eu sunt cu mintea foarte liniștită și cu sufletul foarte împăcat și o spune și declarația mea de avere. Nu aș

vrea să mă uit în declarația de avere a foștilor consilieri generali și poate și a actualilor consilieri generali de la PDL. Haideți să fim civilizați în acest mandat.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Domnule Văduva aveți dreptul la replică, mai întâi doamna Nicolescu, apoi dumneavoastră.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Bună seara domnule Primar, dragi colegi, OTV, vreau doar să vă rețin un pic atenția și aș dori să vin în completarea colegului meu de la Comisia de Credite Externe, domnul Angelescu, în sensul că nici noi, grupul PP-DD nu suntem împotriva investițiilor pe care doriți să le propuneți și bineînțeles cu toții ne dorim să facem parte dintr-o zonă metropolitană ca Bucureștiul sa facă parte dintr-o zonă metropolitană, însă neîncrederea de care vorbiți dumneavoastră ar plana, provine chiar de la aparatul dumneavoastră de specialitate, în sensul că în momentul în care circuitul documentelor se prezintă așa cum se prezintă, de exemplu astăzi eu am primit pe rpasă lista obiectivelor care vor constituii viitoare investiții pentru cele 300 milioane euro.

în plus ni s-au prezentat cele patru variante pentru obținerea acestor credite: 500 milioane pentru restructurarea datoriei publice, 300 milioane pentru investițiile care fac parte din această listă de proiecte, iar 60 milioane nu se știe în funcție de ce probleme vom avea: fie pentru Glina, fie pentru grădinițe.

S-a luat în calcul varianta în care cei 60 milioane să facă parte din gradul de îndatorare al Bucureștiului.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

lertați-mă nu facem un dialog ca să plictisim lumea, nu înțeleg

chestia cu 60 milioane.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

în afara de cei 500 milioane care erau vehiculate la Comisia de

Credite Externe și........

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Nu, nu gata doamnă știu despre ce este vorba, vă rog să mă iertați, ca să nu greșiți nici dumneavostră, nici eu, Este vorba de aplicația pe care o facem pentru Faza a I l-a la Glina.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Sunt de acord cu dumneavostră vă rog.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Stați să vă explic, 270 milioane de euro pentru terminarea

Fazei a ll-a pentru.....sărut mâna doamnă, ... pentru asta participarea

noastră care este undeva la 7-8 % la fondurile europene este de 56 milioane euro.

56 milioane în monentul când se aprobă fondul european și avem toate șansele, trebuie să mă prezint și să pun în buget și dumneavostră să fiți de acord cu banii de participare ai noștri. Stați că nu am terminat.

De unde Dunnezeu să iau 56 milioane. Deci, un singur cuvânt doamnă ca să nu plictisim colegii, că este vorba de 56 milioane pe care îi vom lua pe credit, că este vorba de 2 milioane, pe care ipotetic i-am lua pe credit, nu putem să luăm nimic pe credit până nu restructurăm datoria de 500 milioane euro, nu avem voie doamnă!

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Sunt de acord cu dumneavostră, însă în momentul în care aparatul dumneavostră de specialitate vine să susțină proiectele, nu mi se explică atât de bine cât ne explicați dumneavostră. Mă înțelegeți.

Domnule Primar nouă ni se explică în felul următor: 60 milioane, nu se știe pentru ce anume vor fi luați: grădinițe, de aceea noi ne abținem și grupul PP-DD, până nu se precizează exact... am înțeles în Comisia Economică, Buget, Finațe s-a dat raport favorabil, însă nu s-a precizat pe ce variantă.

Cele patru variante care au fost prezentate pentru obținerea creditului, una este extrem de pesimistă, această datorie este împinsă, rostogolită (cei 500 milioane), până în 2025. Adică generațiile viitoare vor fi în situația noastră, cea de acum.

S-ar putea într-adevăr, nu vă interesează până în 2025, dar poate fi eșalonată această datorie.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă rog, să mă iertați, dar aici greșiți, contractul .....vreau, să

rețineți un lucru: puteți ipotetic să aveți 104 variante, glumesc

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Până la dumneavoastră, trebuia șă ne explice aparatul de specialitate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu sunt mai simpatic, vă explic eu doamnă..........glumesc.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Domnule Primar vă așteptăm în comisiile de specialitate.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vin cu plăcere doamnă. Vreau să vă spun un lucru, că este vorba de 114 variante sau o variantă niciuna nu este valabilă, aici este cuiul doamnă, pe care puțini îl înțeleg, nu este valabilă pentru că mie îmi spune: „Domnule Oprescu nu poți să iei un euro pentru că vârful de încărcare este 2015”.

Spunea domnul consilier, pe bune, provizioane ș.a.m.d. Am uitat să îi mai spun ceva foarte important. în contractul încheiat cu bondurile.......

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Se returnează într-o singură tranșă.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sărut mâna. Vă mulțumesc că m-ați înțeles. Doamnă toate aceste proiecte, am reușit să le așez, nu sunt nici măcar în ordinea

importanței lor, atunci când vom avea banii..... Dacă observați

doamnă, noi vorbim de drobul de sare. Atunci când banii vor fi intrați în bancă, dumneavoastră văd că pricepeți ce spun, atunci voi veni în fața dumneavoastră cu o listă de 20-30, nu știu câte și dumneavoastră împreună cu mine vom da prioritățile proiectelor.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Ne interesează și modul cum au fost obținuți acești bani, în sensul de dobândă, etc.    Z;

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamnă înainte de semnarea oricărui act intrăm în Consiliu înainte, și vă explic imediat, intrăm în Consiliu, eu vă prezint contractul negociat și când plec să îl semnez, s-ar putea să fie împrumut extern, eu nu pot să îi spun lui Cipi Morgan la masă, că după ce v-am prezentat dumneavoastră un contract și am stabilit că dobânda este de 2,2%, nu mă luați în seamă că ar fi bine...și aici am bătut în cuie tot Consiliul și spune: are mandat Primarul General să prezinte în condițiile hotărârii, în condițiile în care s-a contractat acest credit. Când merg acolo, că de asta încerc să explic colegilor, nu pot să stau la masă cu bancherii și în momentul când am negociat și când îl întinde să-l semnez, eu să spun: o rugăminte, să dau un telefon acasă pentru că oamenii sunt adunați în sală. Bancherul se scoală de pe scaun și îmi spune: dacă nu aveți mandat de ce am vorbit. Mandatul îl iau de la dumneavoastră după ce vă prezint limitele negocierii și mai mult decât atât după ce avem acești bani și să dea Dumnezeu să putem să-i facem, după aceea, încă odată o spun până înțeleg mulți, de abia după aceea doamnă, îi aranjăm și asezonăm pe proiecte. Eu știu care vor fi prioritățile? Eu știu că anul 2013, ferească Dumnezeu să ne aștepte cu un crac financiar, într-o parte și în alta, eu știu ce se va întâmpla cu euro doamna? Nici dumneavoastră și nici eu nu știm, și atunci doamnă ne liniștim, să obținem banii, îi așezăm în bancă, după care mă prezint în fața dumneavoastră și spun: nu mai avem bani ferească Dumnezeu, pentru RADET, vă rog să fiți de acord.

Am fost de acord și am rugat de fiecare dată să nu se pronunțe cuvântul proiecte. De fapt dumneavoastră îmi dați un mandat, și încep discuțiile prin asta doamnă.

Dacă eu spun cuvântul proiecte și eu am de achitat la ELCEN, care îmi oprește căldura și mi-o oprește dacă respectă unii niște sugestii ale FMI-ului, ce fac doamna? Las 1,5 milioane familii înmulțit cu o medie de 2-3 membrii/ familie, îi las în asta? Nu doamnă.

Vin și spun vă rog să fiți de acord că banii pe care îi avem puși acolo să fie ... putem să cheltuim 70 milioane ca să putem plătii căldura, ce o să fie pe viitor transformare, ș.a.m.d.

Acest lucru am vrut să spun doamnă. Păi 56 milioane puși acolo, doamnă dorințe sunt multe, dar 56 reprezintă cota de participare, raportată la 2 sute......Doamna consilier Nicotescu Cristina - Elena

Sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă era varianta pentru

Glina.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă mulțumesc.

Doamna consilier Nicolescu Cristina - Elena

Atunci vă așteptăm în comisiile de specialitate, vă mulțumesc.

Domnul consilier Văduva Silviu

îmi cer scuze față de colega Țapardel Claudia, s-a simțit într-un fe, deranjată față de mine sau de poziția mea, îmi cer scuze și dacă foștii mei colegi sau actualii ccolegi, din mandatul trecut au deranjat-o în vreun fel, îmi pare rău că nu a realizat nimic în patru ani de mandat, cred că experiență tot ați prins în patru ani.

Doream să fac un apel la dumneavoastră, am tras un semnal de alarmă aici, pentru că noi cu toții răspundem pentru acest împrumut, (toți consilieri, domnul primar) și cu toții trebuie să avem grijă, mai ales că dumneavoastră ați enunțat o transparență a cheltuirii banului public și de asemenea, vă urez să vă gândiți bine.

Domnul președinte de ședință O,Ițea nu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și realizarea de investiții

Cine este pentru? 24 voturi, împotrivă? 16 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco l., Văduva S., Voicu M.Jugurel M., Comșa C., Ghiță R., Marin Ș., Orzață R., Nicolescu C., Popescu E., Zorkoczy J.), abțineri? 1vot (Angelescu R.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B, nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu", în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local

și aprobarea sumei globale estimate a despăgubirilor compusă din valorile individuale aferente acestora,

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 18 voturi (Crețu S., Dinu M,, Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco !., Văduva S.t Voicu M,,Țugurel M., Comșa C., Ghită R., Marin Ș,, Orzață R., Nicolescu C, Popescu E., Zorkoczy J.},    '

( Discuții în sală.......)....................................

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

.......Nu este adevărat domnule Voicu, chiar nu este adevărat,

aceasta este chiar o glumă.

Trecem ia următorul punct pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicî aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "închidere Inelul Median de Circulație la Zona NordZAutostrada Urbană - tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina".

Are cuvântul domnul primar general.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări care s-au născut de-a lungul timpului, subliniez încă odată că acea cunoscută sub numele de Inel Median/Autostradă suspendată, nu înseamnă efortul bugetar al primăriei. înseamnă parteneriat public-privat sau joint venture. Parteneriatul public-privat cu condițiile lui vor supune Consiliului General în momentul când negocierile vor fi terminate.

Nu este vorba de a cheltui bani, nici măcar pe proiect, este bilden design, nu este vorba de sume de genul 40 milioane pentru, ș.a.m.d. Suma acestui Inel Median cuprinde toate construcțiile adiacente, mă refer la stații de benzină, Ia arii de depanare, ș.a.m.d.

Acestea vor fi construite de către cei care va intra în parteneriat public-privat cu noi ca să poată să scadă numărul de ani în care noi ne plătim acest inel. Bussines planul nu prevede să plătim decât pentru un singur lucru, pentru exproprieri. Fiindcă exproprierile au o cifră fantastică ne-am adresat și ne vom adresa acelor care fac proiectul, proiectul tehnic mă refer, ca să putem să trecem prin subsol, să nu o mai urcăm pe stâlpi, sau să lărgim străzi ca să luăm 123 de case pe care să le expropriem, sau 200. Vreau să înțeleagă tot românul și tot bucureșteanul, că restul sunt minciuni. Câtă greutate va fi pe umerii bucureștenîlor? Nu, acest proiect se va desfășura în parteneriat public-privat și în principa, operarea acestei autostrăzi va da dimensiunea banilor, pe care îi returnăm într-un număr mare de ani.


63
Muț urnesc.

Domnul consilier Văduva Silviu

Doream niște solicitări suplimentare, deoarece prețul pentru cei 13,15 Km de Autostradă/lnel median este de departe cel mai mare. Avem șansa să intrăm în Cartea Recordurilor cu acest preț/km, fiecare km costând cât prețui inițial al Stadionului Lia Manoliu. Plătim 13 stadioane la prețul inițial. Dorim să știm, înțeleg că este un parteneriat public - privat dar Consiliul Generai va trebui să plătească acești bani, chiar dacă îi plătește în timp, în cât timp îi va plăti? Și cum ? Eșalonat?

Noi nu suntem împotrivă, suntem pentru închiderea Inelului Median, ca să știm datele exact, până Ia urmă cetățenii vor plăti. Nu?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnul consilier, sincer cu mâna pe suflet, îmi deveniți din ce în mai simpatic, pentru că îmi dau seama că nu ați citit proiectul.

Chestiunea stă în felul următor, falsa idee pe care nu numai dumneavoastră ați avut-o, și alții, noi va trebui să o plătim. Toată lumea știe că sunt lucruri care în această viață se plătesc și se plătesc toate,

Un singur popor a fost deștept și a inventat dragostea ca să nu plătească. Vreau să vă spun că în business-uf planul acestui parteneriat, pe care dumneavoastră îl aprobați în aceste condiții, se va face vorbire și vă va fi prezentat, cum se amortizează aceasta și cum se plătește această Autostradă, A vorbi acum, în 25-30 ani, să vă spunem cât am imaginat operarea acum, ar fi o copilărie pentru că operarea este în funcție și de drumul pe care ea îl ia, deasupra liniilor de tren, peste 5,25 m, că aceasta este legea sau dedesubt, în tunel.

A vorbi acum despre cele șase arii de reparații de mașini de benzinării, de hoteluri pentru tiruri ș.a.m.d. ar fi o copilărie.

A vă vorbi acum despre faptu! că zonele adiacente Autostrăzii, a drumului pe care îl avem, deși mai la îndemână îmi este inelul periferic, ar însemna să fie o copilărie. Dacă ați observat în acest proiect și am glumit cred că l-ați citi. Domnule consilier în proiect se vorbește de două gări noi, nu mă obligă nimeni ca în .acest

parteneriat să mă duc să fac aceste două gări noi. Una dintre ele aproape că am șî rezolvat-o, alaltăieri dîntr-o întâmplare ministrul transporturilor mi-a spus că încheie un parteneriat public-privat pentru o gară în București situată într-un anumit fel, cu trecere pe dedesubt, mă rog nu vă mai plictisesc cu povești. A mai rămas una, nu mă obligă nimeni domnule consilier să fac 28 de coborâri după ea, pot să fac 12 coborâri după ea și să-mi scadă prețul, așa că este o falsă problemă pentru a împărți suma generală, care nsciun nu ne obligă la ceva, ne lasă să alegem ceea ce construim din ea.

Business-ul planul lucrării înainte de aprobarea acestui parteneriat, a unui joint venture, a operării șoselei domnule consilier, vă vor fi prezentate pentru că altfel nu se poate.

A vorbi despre buvignetă, nu putem să o facem decât în momentul în care această Autostradă se apropie de sfârșit. A vorbi despre faptul că în București intră în fiecare dimineață 450 mii de mașini, a vorbi despre faptul că există și alte resurse bugetare, prin care putem să o achităm, este momentul viitorului.

Acum noi nu facem altceva decât să aprobăm un PUZ și un SF, niște indicatori tehnici, care nu presupun efortul bugetar al primăriei și al cetățeanului. Este falsă această problemă, indusă.

Aceasta vreau, respectuos să înțelegeți.

Doamna consilier Drăghici Aurelia - Gratiela

Domnule primar, îngăduiți-mi șă vă contrazic șî să spun că domnul consilier, purtător de cuvânt de onoare at grupului PDL, nu a citit acest proiect și îi aduc la cunoștință următoarele: din valoarea totală a investiției de 6 miliarde de lei este structurată astfel: pentru obținerea șî amenajarea terenului 230 milioane de euro, pentru proiectare și asistență tehnică 57 milioane euro, pentru investiția de bază 41 miliarde de euro, pentru construcție și montaj din sumele defalcate se cumulează 1,1 miliarde de euro. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră că împărțiți la metru de eventuala autostradă sau cum o visați pentru că de vizualizat nu ați vizualizat-o, eu vă spun că această închidere a Inelului Median/Zona de Nord presupune două tuneluri pe sub Parcul Herăstrău, două pasaje subterane la nodul rutier de la Petricani, două pasaje subterane în zona Virtuții, două pasaje supraterane, două poduri în zona de triaj Chitită. Dumneavoastră, neavând niciun fel de viziune asupra infrastructurii și neînțelegând acest proiect venițî și ne faceți calcule matematice științifico fantastice împărțind 13,5 km așa cum împarteCprpbâbil,

doamna Anca Boagiu și colegii dumneavoastră când fac autostrăzi în România,

Domnul consilier Văduva Silviu

Repet, finanțarea investiției prevăzută la art, 1 se va face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație conform listelor, obiectivelor de investiții, aprobate conform legii. Dar noi aprobăm astăzi o sumă, un miliar cinci sute de mii de euro pe care dacă nu îi plătește cetățeanul șî îi plătește firma de parteneriat public-privat, să se specifice clar în proiectul de hotărâre.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dațî-mi voie să vă explic, apare acolo, eram sigur că asta o să dea naștere la discuții în alocații bugetare. Domnule consilier, știți tot atât de bine ca și mine, că niciun investitor străin, nici în cadrul unui parteneriat public-privat nu îți plătesc exproprierile. Exproprierile..,,, nu m-ați înțeles, am senzația că dumneavoastră., cum să dau un miliar cinci sute de mii de euro pe exproprieri... dumneata ori nu înțelegi, ori te faci că nu înțelegi, ori nu vrei să înțelegi,

Am pus această particulă, pentru că la un moment dat, după epuizarea a 11 Km, apare o zonă unde vor ft necesare exproprierile. Nu are cum, ne costă nu știu cât ca să o ducem aerian șî atunci acolo va fi nevoie de exproprieri și dacă va fi nevoie de exproprieri mă întorc la hotărârea de bază. Cu asta mă prezint în fața celor care vor să o facă. Nici măcar din negociere nu va ieși un preț mai mic, scăzând exproprierile pe care le vom face peste un an sau peste doi ani de zile. Cum puteți să credeți că se vor face în 6 luni? Știți bine că nu se poate.

Cum vreți să spun, ca să am hotărârea de bază a dumneavoastră, că putem să cheltuim banul public pe exproprieri. Când va fi .... potolește-te domnule consilier, că nu e vorba de un miliar cinci sute de mii de euro, nu glumiți cu chestia aceasta ....

Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, gândiți-vă, aprobăm un proiect de un miliar cinci sute de mii de euro, care nu știm daca va avea mai multe coborâri, mai puține coborâri, treaba dumneavoastră eu mi-am spus punctul de vedere. Vă mulțumesc șî scuze pentru întârziere.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Manăn - - .66Haideți în sală, luațî loc,

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "închidere Inelul Median de Circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană - tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina”.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 16 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Văduva’ S., Voicu M.Jugurel M., Cornișa C., Ghîță R., Marin Ș., Orzață R., Nicolescu C., Popescu E., Zorkoczy J.), abțineri? 0 voturi ’

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală".

Cine este pentru? 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I,, Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Văduva S.t Voicu M.Jugurel M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei proprietarilor și a sumelor Individuale aferente despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică "Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul B uzești-Berze i-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzești-Berzei-VasilePârvan-B.P.Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei”.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Vroiam să vă liniștesc și să vă spun ca să nu creadă cineva că este vorba de 75 m, bucătăria unei cucoane care a apărut în spatele zidurilor după ce .... Bine că nu era în bucătărie.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei proprietarilor și a sumelor individuale aferente despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere a Imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică "Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești-Berzeî-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul

Buzeștî-Berzei-VasilePârvan-B.P.Hasdeu-Uranus-Calea

Rahovei”.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi ( Deaconescu I., Pîrvu C,, Văduva S., Voicu M,),    ’

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea listei imobilelor ramase de expropriat, a listei proprietarilor și a sumelor individuale aferente despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării și finalizării lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șoseaua Pipera"

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind modificarea poziției „Sistem de management al situațiilor de urgență la nivelul Municipiului București” din lista de investiții aprobată pentru anul 2012, anexa 2.38-1 la Hotărârea CGMB nr.66/2012 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului București.

Domnul consilier Mărgărit Sorin Nicolae

Bună seara, în urma dezbaterilor Comisia de salubritate a

hotărât amânarea proiectului pentru acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului București.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Comisia de salubritate a dat raport de amânare la proiectul mat

susmenționat, .

Doamna Georgiana Zamfir-Di rector Executiv Direcția Asistentă

................................Ll.....    .............................. .................................... lll ............................... ................................ .......................................^uuuni:::ininnî......-........ '"'T..............."    .[■ ■■Dacă îmi permiteți, amânarea stipulată în raport nu implică scoaterea acestuia de pe ordinea de zi, scoaterea de pe ordinea de zi se face la propunerea primarului sau a unui consilier prin votul Consiliului. Trebuia să faceți asta la începutul ședinței, înainte de a vota în integralitate ordinea de zi, Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Aș vrea să ne înțelegem, pentru că asta este o răscruce importantă, cum o luăm.

Domnilor consilieri, doresc să vă spun că suntem într-o răscruce destul de periculoasă. Timp de trei ani de zile, acestea au fost amânate, de paisprezece ori, puteți să verificați, sub un motiv sau altul, nu mai contează. Văzând, că nu se poate, să treacă această chestiune, fiindu-le rușine de cetățenii din București, au admis Consiliul respectiv atunci, și au trecut-o schimbându-i titlul, ca să nu fie o strategie. Pentru că stă la baza licitației legale, care se previzionează a fi ținută la sfârșitul Iui octombrie, începutul lui noiembrie.

Consultatul și-a făcut treaba, sunt în stare să vă prezint această strategie. Fiecare firmă timp de 20 ani, care lucrează în sectoare nu au făcut altceva decât să ridice media de colectare și curățenie pe străzile capitalei...... cheltuielile făcute de primăriile de sector au fost

într-o medie de 22 milioane. Sectorul 5 nu a plătit niciodată, pentru că nu a avut acești bani și nu a putut să-și facă curățenie.

Când au auzit că se țină această licitație conform legii, au înnebunit, nu doresc să insinuez nimic, dar vă spun foarte clar interesele sunt ceva fantastic, nu puteți să credeți.

Ideea este următoarea: prin hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel, după ce am fost dați în judecată cu toții, noi că nu ținem licitația mai repede, dar nu putea să o ținem mai repede pentru că era refuzată această strategie de 14 ori, nu mai aveți voie să faceți niciun fel de procedură. A face curat în sectorul 5, pentru când stăm de vorbă, eu nu mai am procedură, depășesc bugetul. Sectoarele nu mai au procedură de a cheltui 5 lei, atenție nu pe gunoiul menajer, este vorba de curățenia stradală.

Dacă dumneavoastră, veți întârzia, mai mult decât câteva zile acest lucru pentru a mia oară, dintr-o serie întreagă de alte motive, nu faceți altceva decât de a lăsa populația fără curățenie. Doresc să se cunoască acest lucru și să nu ne jucăm cu el.    - r

Interzicerea vehiculelor care colectează deșeuri menajere de pe raza municipiului București, nu facem altceva decât să încurajăm evaziunea și am să mă explic. în deplină înțelegere, cu cei care răspund în acest sector de curățenie, mă refer la operatori, există particulari care execută această lucrare, pe străziie cetățenilor, cărându-le gunoiul. Dacă dumneavoastră, doriți să facem o discriminare, între cetățenii Bucureștiului că unii stau în sectorul 1 și alții în sectorul 5, eu doresc să fim egali pentru toată lumea.

V-aș ruga să faceți o separație, nu am nimic împotrivă dacă nu ați înțeies strategia, s-o amânăm pentru proxirna ședință, dar v-aș ruga respectuos când ajungeți acasă, dacă aveți un minut să vă gândiți la acest lucru, pentru că nu facem altceva decât să lăsăm un oraș pentru procedură și fără curățenie.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza municipiului București. ,

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., PTrvu C, Ștețco I., Văduva S., Voicu M.,Țugurel M.t Comșa C., Ghiță R., Marin Ș,, Orzață R., Nicolescu C., Popescu E., Zorkoczy J.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București.

Domnul consilier Mărgărit Sorin Nicolae

Un amendament la art. 12 se modifică șî va avea următorul

cuprinsi'intră în vigoare în termen de 60 zile de ia adoptare”.

Domnul consilier Marin Ștefănel -Dan

Sunt membru în Comisia de salubritate și aș vrea să vă aduc la cunoștință un anumit aspect al acestui proiect de hotărâre și anume;

la punctul 2 se spune așa;Bagenții economici, persoanele.....pe lângă

faptul că nu este o formulare corectă, agenții economici persoane fizice, din a căror activitate rezultă deșeuri vegetale, au obligația de a colecta separat și a ie preda operatoruiui de saiubritate.

Altfel al art. 9 se precizează că: nerespectarea prevederilor articolului pe care l-am citat, de către persoanele fizice constituie


70contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100-500 lei,

întrebarea mea este dacă cumva în contractele sau proiectele pe acre le au operatorii de salubritate și fiecare sector, au prevăzut și anumite cheltuieli în ceea ce privește punerea la dispoziția asociațiilor și a modului de colectare și anume: saci speciali în care locatarii, în speță să colecteze deșeurile și dacă putem hotăra prin acest proiect peste actualele contracte și anexe care există în momentul de față. Mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier, ca să aveți un răspuns imediat, situația stă în felul următor: după câte ați văzut acolo, agenții economici se referă la ADP-urile care în totalitate în sectoare, sunt privatizate.

Domnule consilier, mă ascultați, puteți să fiți puțin atent, ca să dau răspunsul. Se referă la agenții economici care fac acest lucru, pentru că au în grija lor aliniamente stradale, pe străzile mai mici, se referă și Ia ALPAB, Dar ALPAB-ui are mașină de distrus partea asta verde. Amenzile merg în această zonă.

în legătură cu celelalte lucruri, cu saci, ș.a.m.d,, reglementarea și licitația pe care o facem la nivelu! municipiului București, va constitui contractul cadru pentru gunoiul menajer, cu prevedere ce saci, ș.a.m.d.

La ora ia care vorbim dumneavoastră aveți dreptate, toate aceste contracte făcute sub o formă sau alta, mai puțin oneroasă, mai puțin legală, își încetează prin lege valabilitatea și câștigătorii acestei licitații, de la nivelul Primăriei Generale vor putea să citească în caietul de sarcini, odată însușit câștigând acest concurs, ca să știm câți saci, unde, ce obligăm, sau ce nu obligăm cetățenii. Mulțumesc.

Doamna consilier Popa Maria

Domnul primar general, din păcate din felul în care sunt redactate proiectele de hotărâre, nici la punctul 31, punctul 32 și mai ales la punctul 33, nu rezultă că urmează să se facă licitații cu care noi suntem de acord, să se întocmească caiete de sarcini, care să prevadă clar furnizorilor de servicii , de salubrizare că trebuie să îndeplinească... dacă ați parcurs proiectele, noi am ridicat această problemă în cadrul Comisiei de salubritate, în care și eu sunt membru, și mi se pare firesc ca în momentul în care cineva dorește să facă curățenie în București, să știe ce anume îi trebuie, atât pe

partea de dotare cât și pe celelalte chestiuni care vizează Asociațiile de proprietari și persoanele fizice cu care urmează să aibă contract.

Dacă lucrurile vor sta așa, suntem de acord, altfel nu putem să fim de acord pentru că aici sunt menționate măsuri coercitive, care se adresează cetățenilor, care înseamnă amenzi, pe care oamenii nu și le-ar putea permite, mai ales că la momentul acesta cetățenii nu sunt dotați cu recipiente ca să poată să facă această selecție a deșeurilor menajere și în același timp, furnizorii de salubrizare nu au acele mașini cu care să facă colectarea, transportul acestor deșeuri selectate fiind.

Toate aceste lucruri lipsesc și noi din acest punct de vedere și colegii mei, care au mai luat cuvântul și care sunt membrii Comisiei de salubrizare, în acest sens au avut și au prezentat obiecțiuni.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Doamna consilier, pot să vă răspund următorul lucru: în general nu putem să trecem într-o strategie sau în niște obligații decât principiile europene care până în 2016 trebuie să funcționeze în România. îmi pare rău dar acesta este adevărul. Licitația este comandată de lege. Nu a făcut plăcere nimănui pentru că trecerea gunoiului de la sectoare se mută pe responsabilitatea executivului din primăria generală și pe decontarea cu sectoarele.

Noi suntem cei care, mai precis dumneavoastră, Consiliul General, va stabili și mercurialul, prețurile cu care ridică operatorii, amenzile, pentru că în documentele de licitații care se apropie de sfârșit sunt trecute cu ce trebuie să fie dotat un operator de curățenie, pentru străzile mici, pomi, tăiat frunze, responsabilitate, parcuri pe care le întrețin, ș.a.m.d. în aceste condiții doamnă, nu puteam să prevăd. Aș vrea să înțelegeți că acestea sun principii, ținte și direcții pe care suntem obligați să le atingem, nu putem să le atingem decât printr-o licitație făcută unor operatori de curățenie de tip nou, așa este vă rog să mă credeți.

Doamna consilier Popa Maria

Așa este, spre exemplu scrie că de la momentul adoptării acestei hotărâri, adică începând de astăzi după 30 de zile încep să curgă aceste coerciții împotriva cetățenilor care nu fac selecția deșeurilor rezultate și a operatorilor de servicii. Dacă facem amendamentul și suntem cu toții de acord că toate aceste măsuri se

vor aplica tuturor dar după licitații, după ce vor avea loc licitațiile haideți să facem această mențiune.

5    s

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vă rog să faceți amendamentul.

Doamna consilier Popa Maria

Amendamentul pe care Comisia de salubrizare îl face pentru punctele nr. 31, 32, 33 de pe ordinea de zi, este același amendament practic la toate și aici mă refer strict la măsurile coercitive, la amenzi: „prevederile prezentei hotărâri se vor aplica operatorilor de servicii de salubrizare care vor câștiga viitoarele licitații pe baza caietelor de sarcini care vor cuprinde condițiile dîn prezenta hotărâre”.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Supun ia vot amendamentul făcut de doamna consilier Popa Maria.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot amendamentul făcut de domnul consilier Mărgărit Sorin Nicolae

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun ia vot, proiectul de hotărâre privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București, așa cum a fost ei modificat și completat de dumneavoastră,

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi (Crețu S,, Dinu M., Deaconescu L, liiescu C,, Pîrvu C, Ștețco I.)

Acest proiect a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zî proiectul de hotărâre privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/ proprietari din Municipiul București.Domnul consilier Giuqula Doru Mihai

La Comisia Juridică am făcut următorul amendament la art. 16 va suna în felul următor: prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la adoptare, cu excepția prevederilor art. 13 lit. a) care întră în vigoare de la 01. 01. 2014. Este necesar să dam acest termen, ca toți cetățenii să ia la cunoștință de această hotărâre și Asociațiile de locatari să poată să-și adune logistica necesară de a avea acele tomberoane separate, să refacă investiția, toată lumea știm... și persoanele fizice și Asociațiile de locatari trăiesc de pe o zi pe alta, este nevoie să știm ce avem de făcut ca să își organizeze logistica. Deci, art. 13 lit A cu privire la persoane fizice intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014, restul rămân așa cum s-a stabilit

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Doamna Popa vă mai mențineți amendamentul.

Supunem la vot amendamentul propus de Comisia Juridică.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Văduva S,, Țugurel M., Voicu M.)

Supunem la vot amendamentul propus de doamna consilier Popa Mana, același care a fost propus și la celălalt proiect, mai sus menționat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi ( Crețu S., Dinu IVI., Deaconescu I., Iliescu C.,

Supun la vot proiectul de hotărâre privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/ proprietari din Municipiul București, așa cum a fost el modificat și completat de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi ( Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C.,


74Municipiului București din bugetul pe anul 2012 pentru Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat,

Supun Ia vot proiectul de hotărâre privind desființarea Unității de implementare a Proiectului-ISPA din cadrul Direcției de Mediu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C,, Pîrvu C, Ștețco L, Voicu M., Văduva S.,Țugurel M)

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Pubiice(AMRSP) in domeniul tuturor serviciilor comunitare de utilități publice din răspunderea Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi (Crețu S., Dinu M,, Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Voicu M.f Văduva S.Jugurei M}, abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Măsurilor prioritare 2012-2015 și a listei de investiții prioritare 2012-2015 și pe termen lung, parte integranta a Mașter Pianului Sistemului de Canalizare al Municipiului București, Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”, principalilor indicatori tehnico-economici aferențî Etapei 1 a prolectulul”Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”, co-finanțării obiectivelor de investiții pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmbovița (Caseta)” și aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe de la instituții financiare internaționale, în valoare de 59 566 682 Euro, pentru cofinanțarea Etapei 1 a proiectului „Finanțarea    epurare Glina, reabilitarea principalelor


colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmbovîța (Caseta)”.

Cine este pentru?' majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C.f Pîrvu C, Ștețco I., Voicu M., Popescu E,, Zorkoczy J ), abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 8 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economlci aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Voicu M., )    ,

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 17 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/25.11.2008 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri șî Un pasaj rutier

Cine este pentru? ...Suntem în procedură de vot domnule Văduva ....

Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi vă invit să mergeți pe strada Calea Apeductului să vedeți strada este impecabilă, nu avem cum să începem lucrările la stradă, lucrările s-au terminat acum doi ani pe Calea Apeductului. Vă invit pe toți consilierii să mergeți acolo și dumneavoastră domnule Primar. Am vorbit, vă invit să mergeți acolo,să vedeți. Domnule Primar, ori s-a făcut o greșeală, ori nu este vorba despre strada respectivă, e posibil să se fi făcut o greșeală, vă atrag atenția , nu putem să investim 1 milion de euro pe o stradă ca Apeductului, vă rog frumos, am vorbit și cu locatarii din zonă, de abia acum un an jumătate, doi, sectorul șase .... Mă informez doamnă, este vorba despre strada Calea Apeductului, toată strada este complet făcută. Vă invit în zonă să mergeți.

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 17 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 378/25,11.2008 privind aprobarea documentației tehnieo-eeonomice și indicatorilor tehnîco-economlci aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., iliescu C., Pîrvu C, Văduva S., Voicu M.,)

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul Primar Generai Sorin Mircea Oprescu

Nu aș vrea să plecați de aici nelămuriți și să aveți impresia că

ceea ce spune domnul consilier general și semnalizează poate.....

dar din fericire nu este așa. Eu personal am fost pe Apeductului, este terminată în accepțiunea dumneavoastră în felul următor: am văzut-o acum trei luni de zile, merge preț de 750 mp, ceea ce se propune aici nu este numai pentru strada Apeductului este și pentru strada Garoafei, care a fost pomenită și ea este în lucru în momentul acesta, dar aveam nevoia dovezii materiale a hotărârii și a fost trecută Intrarea Garoafei. Aici nu este nicio greșeală, aici este prelungirea străzii cu un km, adică cât să cuprindă toate locuințele oamenilor aia de acolo e vorba de canalizare, de asfalt, de gaz și de lumină . Mai mult decât atât în această hotărâre este vorba despre străzile pe care le-am preluat în administrarea de la sectorul 5 ... nu... Apeductului este în sectorul 6, eu vorbesc de această hotărâre care mă face pe mine să pot, să am voie, să repar toate străzile care au mai rămas de reparat în sectorul 5, sigur în funcție de bani,

Domnul președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea anexei nr, 94 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/01.02.2006 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare Străzi - Administrația Străzilor'1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., iliescu C., Pîrvu C., Voicu M., )    ,

Acest proiect a fost adoptat.    ‘Supun la vot proiectul de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 56.252 mp., situat în Bd. Basarabiei nr,37-39, sector 2, din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Cretu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C., Voîcu M., Văduva S. ).

Acest proiect a fost adoptat.

Domnul consilier Georqescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, dragi colegi, vreau să vă anunț că după

încheierea acestei ședințe ordinare, grupul USL, în baza unui convocator cu 30 de semnături, convoacă ședință de îndată cu următorul punct pe ordinea de zi; proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalent Iei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro și realizarea de investiții.

Domnul președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc pentru acest anunț.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru trecerea construcției și a terenului aferent în cotă indiviză, situate în Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al Municipiului București și țn administrarea CGMB.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu 1., Iliescu C., Pîrvu C., Voîcu ML}.

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a cererii de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea bunurilor imobile cu terenul aferent amplasamentului "Esplanada", situat în B-dui Unirii, sector 3, București, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului București. /    *Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Jiiescu C., Pîrvu C, ).

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - regimul de amplasare a stațiilor de distribuție a carburanților pentru alimentarea autovehiculelor în municipiul București și abrogarea Hotărârii CGMB nr.195/2004.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C. Văduva S., Țugurel M., Voicu M.).

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării unui studiu de fundamentare care să prospecteze posibilitatea demarării unui proiect de parteneriat public-prîvat referitor la gestiunea serviciilor energetice aflate în administrarea Municipiului București.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu L, liiescu C,, Pîrvu C. Văduva S., Țugurel M., Voicu M.).

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru consumatorii finali de energie din instituțiile publice de interes local ale Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Crețu S,, Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C. Văduva S., Țugurel M., Voicu M., Ștețco I. ).

Acest proiect a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și jșxecuția lucrărilor de intervenție la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință,

proprietatea persoanelor fizice, situate în clădirile inciuse în programe anuale,

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 3 voturi (Deaconescu I.C., Rîrvu C., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr, 16/2011 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr, 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind expertizarea tehnică a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 1 voturi (Dinu M,),

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Militar Zonal București a imobilului situat în Str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosință gratuită, pe termen de 20 de ani.

Cine este pentru?..........

Domnul consilier Pîeptea Cornel

Am să-l rog pe domnul primar general să ne spună câteva cuvinte la acest proiect. ,

Domnul Primar general al Municipiului București Sorin Mircea

Qprescu

Doamnelor consilieri generali, domnilor consilieri generali situația cu Centrul Militar este următoarea: în anul 2008 ei primiseră în urmă cu câteva luni, înainte de preluarea mandatului de primar generai, primiseră pe Legea 10 proprietarul, cine era proprietarul? Proprietarul este Patriarhia Română au avut amabilitatea și au lăsat un număr de 5 ani, au trecut 5 ani și ceva chiar. Nu avem unde să-i mutăm pe băieții aceștia de acolo, pentru că oamenii au spus, de Ia Patriarhie, având în vedere că încep repararea palatului patriarhal, că ne roagă să îi lăsăm în deplină liniște în posesia lor. în condițiile acestea am avut discuții de doi ani de zile cu sectorul 2 pe o casă care face parte din fondul imobiliar și unde era montată o direcție a sectorului 2, l-am rugat respectuos de 2246 de ori să îșî ia de acolo oamenii și au reușit să și-i mute, clădirea ne aparține nouă. Și atunci, având în vedere că ei nu au unde să lucreze, ba mai mult decât atât, am reușit într-o clădire mai mare să putem să introducem și Administrația financiară a sectorului 3 de data aceasta, care și ei, la rândul lor, erau dați afară de proprietari. Asta este tot. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă rog frumos, aici avem nevoie de două treimi pentru aprobare.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea art. 117 punctul nr. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2010 privind reducerea numărului total de posturi și aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului General, a aparatului permanent de lucru al CGMB și a servîciilor/instituțiilor publice de interes local ale municipiului București, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pe anul 2011 privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în Municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 2 voturi (Crețu S,, Văduva S.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea .jd©-zi proiect de hotărâre pentru completarea anexei la K0GMB nr.128/2011 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale.

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2012 privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești’

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M.t Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C. Văduva S., Țugurel M., Voicu M., Ștețco I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. N. Tonitza nr. 7-9, Splaiul Independenței, sector 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 5 voturi (Crețu S., Dinu IVI., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu,C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind realizarea Proiectului Cultural "Bucureștii lui Caragiale".

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 4 voturi. .    „

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. z:    ?

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind realizarea Programului Multianual "Pinacoteca Municipiului București".

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 4 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru Programul Multianual Integrare și dezvoltare informatică a activităților economico-financiare ale Primăriei Municipiului București și instituțiilor de subordonare locală.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 5 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General ai Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind darea în folosință temporară a imobilului din str. General Berthelot nr. 90, sector 1 pentru desfășurarea activității

Prefecturii Municipiului București.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat, înțeleg că grupul PDL a plecat la masă.

Domnul consilier Georqescu Bogdan Cristian -

Domnule președinte, vă rog să se menționeze în procesul-verbal că grupul PDL a părăsit în totalitate sala.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc. '    '    '


Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea codurilor CAEN 5530 și 5540 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 405/2000 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2010.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

’ Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnlco-economicî aferent! obiectivului de investiții „Centru de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani (creșă) situat în Str. Soldat Grigore Răducanu nr.3, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Foștilor Deținuți Politici a imobilului situat în Str, Mântuleasa nr.10, sector 3.    ,

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la Imobilul situat în București, str. Franceză nr. 9, sector 3.

Domnul consilier Pîeptea Cornel

întrucât ședința durează de câteva ore, am rugămintea să fie respect și din partea presei pentru domnii consilieri, chiar dacă unii dintre ei și-au permis să își aducă ceva de mâncare în sală și să își respecte fiecare locul care a fost amenajat.

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian

Vă mulțumesc.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

- Grupul PDL a revenit în sala de ședință -

Domnul Președinte de ședință Olteanu Cristian Marian Ne bucurăm pentru asta domnule Văduva, ne bucurăm că ați

venit, să vă fie de bine!

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnîco-economicî și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, Piața Pache Protopopescu nr, 11, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 voturi (Crețu S., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Văduva S., Voicu M,),

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnîco-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, strada Mihai Vodă nr. 15, sector 5,

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I,, Iliescu C., Pîrvu C, Ștețco I., Văduva S.t Voicu M.Jugurel M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind reîncadrarea pe secțiuni a unor sume în Bugetul propriu ai Municipiului București pe anul 2012, corespunzător clasiflcației bugetare,

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) B-dul Bucureștii Noi nr.50, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Crețu S., Deaconescu !., iliescu C., Pîrvu C, Ștețco L, Văduva S., Voicu M.,Țugurel M,)..

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București ca urmare a preluării ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății cu privire ia asistența medicală și de medicină dentara din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi,

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind transmiterea spațiului cu destinația de „punct de prim ajutor” situat în Pasajul Universității din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București,

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind transmiterea spațiilor cu destinația de „punct de prim ajutor” situate în incinta Stadionului Național Ua Manofiu din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat,

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnule președinte, v-aș ruga să luăm o pauză de cinci minute

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian

Luăm pauză de consultări.

Vă mulțumesc domnule Pîrvu, așa vom face, Luați loc. O rugăm pe doamna Director Georgiana Zamfir să facă prezența.

Doamna Director Georgiana Zamfir Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - absent Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - absent Bologa Cătălin - Gheorghe- absent Câmpeanu Remus - Cătălin - absent Comănescu Mihai - absent

Comșa Cornel - George - absent Crețu Simona - prezent Darabont Alexandru - Dan - absent Deaconescu Ionel - Cristinel - prezent Dinu Maria - Mîrela - prezent Drăghicî Aurelia - Grațiela - absent Florescu Dragoș - absent Georgescu Bogdan - Cristian - prezent Ghiță Richard - Vicențiu - prezent ,

Giugula Mihai - Doru - absent lliescu Cătălin -Lucian - prezent liina Ion - Cosmin - absent Manolache Valeriu - Marian - absent Marin Ștefanei - Dan - prezent Mărgărit Nicolae - Sorin - absent Mustăciosu Vlad - absent Naghi Gabriel - absent Neacșu Adrian - absent Nicolae Andrei - absent Nicolaescu Marcel - Octavian - absent Nicolescu Cristina - Elena - prezent Olteanu Cristian - Marian - prezent Orz ață Radu - Paul - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent

Peptan Mihai - absent    <'    '■

Pieptea Cornel - absent    —

Popa Maria - absent    / ;

Popescu Dorin - absent    Ș J ;!

Popescu Eugenia Ana - Maria - prezent Popescu Manuela Violeta - absent Poterașu Corne, - Constantin - absent Raicu Mircea - Cristian - absent Radu,eseu Ștefan - Cristian - absent Rizoiu Mircea - absent Sava loan - Răzvan - absent Stan Jon - absent

Ștețco loan - prezent Tache Felix Mihai - absent Tăiau Mihnea - Ștefan - absent Tănase ion - Gabriel - prezent Țapardel Ana - Ctaudia - absent Țugurei Marîus - Cristian - prezent Văduva Silviu - prezent Voicu Mihai - prezent Zorkoczy Julia - prezent

Avem o prezență de 18 consilieri, Având în vedere că nu avem cvorum, declar lucrările ședinței de astăzi închise.

Domnul Președinte de ședință Qlteanu Cristian Marian Acestea fiind spuse, declar închise lucrările ședinței ordinare a

Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 30.08.2012, Ședința s-a încheiat la ora 21.55,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Secretar GeneralConsiliului General al Municipiului București

în cuprinsul procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 august 2012, afișat pe site-ul PMB, din eroare, nu a fost redactat rezultatul votului pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului București.

A fost îndreptată eroarea materială, în conformitate cu înregistrarea audio și, prin urmare, vă supun aprobării procesul - verbal, în conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

Tel:021.305.55,00

http://www.pmb.ro


aprobarea listei de repartizare a locuințelor achiziționate sau construite din fonduri proprii ale Municipiului București, propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale.

voturi.


Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pe anul 2012 privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 9 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu C. Văduva S., Țugurel M., Voicu M., Ștețco I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. N. Tonitza nr. 7-9, Splaiul Independenței, sector 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 5 voturi (Crețu S., Dinu M., Deaconescu I., Iliescu C., Pîrvu.C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

voturi.