Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 ianuarie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 51 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul lovici Teodor Victor - viceprimar al municipiului București, domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București și domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Giugula D. (motivat), Mihăilescu B., Poterașu C. (motivat), Roșeți A. (motivat).

Domnul Secretar General Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. SM 21574/P/2011 înregistrată la DATJ sub nr. 4167/2011 Instituțai Prefectului Municipiului București ne-a transmis sesizarea doamnei Mihaela Geta Profir și a domnului Miron Profir Smeureanu prin care ni se aduce la cunoștință că terenul situat în str. Buzești nr. 83 M-ții Tatra nr. 14 se află în litigiu.

în sesizare se precizează că pe rolul Tribunalului București este înregistrat dosarul nr. 45049/3/2011 prin care Prefectura Municipiului București a acționat în judecată Primăria Municipiului București și pe numiții Zaron Teodor și Vertenstain Cornelia solicitând anularea dispoziției de Primar nr. 12374/2009 și 12375/2009.

Având în vedere cele prezentate reclamanții solicită Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Agenției de Cadastru și Publicitate stoparea eliberării aprobării oricăror documente


referitoare la PUZ Buzești nr. 83, M-ții Tatra nr. 14 până se soluționează procesul în instanță.

Prin adresa 1050123/2011 înregistrată la DATJ sub nr. 4423/2011 domnul Ion Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

în motivarea plângerii contestatarul solicită ca în noul Plan Urbanistic General, imobilele aflate în proprietatea sa situate pe strada Aviator Traian Vasile nr. 82, sector 1 și în B-dul Expoziției nr. 2A colt cu str. Parcului în zona L2A să nu mai fie afectate de

J

propuneri de expropriere pentru obiective de utilitate publică, străzi, rețele utilitare.

Prin adresa nr. 53001/LV/04.01.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 16/04.01.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că pe rolul Tribunalului București, secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal se află dosarul nr. 53001/3/2011, cu termen de judecată în data de 10.01.2012, în care reclamanta SC Bivuac Impex SRL și SC Ivimpex SRL solicită instanței de judecată în contradictoriu cu C.G.M.B. și Municipiul București prin Primarul General, obligarea pârâților la emiterea actului administrativ de aprobare a proiectului de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal - Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2 precum și revocarea procesului verbal prin care s-a respins proiectul de hotărâre mai sus menționat.

Prin adresa nr. 429/12.12.2011 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 6/03.01.2012 Partidul Național Liberai - Filiala sector 2 București solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 230/28.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2.

Partidul Național Liberal - Filiala sector 2 București susține că Decizia Etapei de încadrare a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București este nelegală, fiind supusă procedurii de contestare și anulare.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1050394/23.12.2011 și la DATJ sub nr. 4446/28.12.2011 domnul Ion "Tiriac a depus plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B nr. î 10/26.05.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Mircea Eliade nr. 17, sector 1, solicitând revocarea acesteia.

în motivarea plângerii contestatarul consideră că au fost încălcate următoarele prevederi legale:

1. art. 29, art. 32 alin 1 lit. b, art. 47 alin 3 lit. c alin 5 din Legea 350/2001 Drivind amenajarea teritoriului și urbanismul;2. art. 71A1 din OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Prin adresa nr. 28060/I.I./16.01.2012 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 127/6/17.01.2012 și la DATJ sub nr. 120/18.01.2012 Aparatul Permanent al CGMB ne aduce la cunoștință că prin sentința civilă nr. 2739/18.10.2010 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 28060/3/2009, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor de către Curtea de Apel București - Secția a VIII a Contencios Administrativ și Fiscal prin Decizia civilă nr. 67/09.01.2012, instanța de judecată a obligat CGMB să adopte o hotărâre prin care să aprobe vânzarea către reclamantul losipescu George a unui spațiu comercial în condițiile art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 341/2004, în termen de 3 luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 180/2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 175/2012 Ambasada Republicii Franceze la București prin excelența sa domnul Ambasador Henry Paul a depus un memoriu prin care ne aduce la cunoștință că Ambasada se opune avizării și aprobării proiectului imobiliar „Complex de clădiri cu nouă etaje situat în Strada Biserica Amzei nr. 21-23A, sector 1 pentru următoarele motive:

Periclitarea securității protecției și liniștii incintei Ambasadei persoanele diplomatice și invitații acestora.

Clădirile proprietatea Ambasadei au un regim de monument istoric și nu s-a respectat zona de protecție delimitată pe o rază de 100 m conform Legii nr. 422/2001.

Se contestă imparțialitatea membrilor Comisiei tehnice de urbanism care a emis un aviz cu derogare.

Facem precizarea că la momentul prezentei, acest proiect nu se află în evidențele Direcției Asistență Tehnică și Juridică.

Prin adresa nr. 1055299/24.01.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 198/25.01.2012 SC Falcon Consulting SRL prin reprezentantul său legal, domnul Jacob Freund, a formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Piața Alexandru Lahovary nr. 8, sector 1.

Prin adresa nr. 47232/11/25.01.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 217/26.01.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Sentința civilă nr. 1995/17.05.2011, pronunțată de către Tribunalul București -Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.


47232/3/2010, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor de către Curtea de Apel București - Secția a Vll-a Contencios Administrativ și Fiscal prin decizia civilă pronunțată la data de 23 ianuarie 2012, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de către reclamantul Lăudatu Nicolae și a hotărât anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 326/29.10.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. lezeru nr. 9A, sector 1.

De asemenea, în adresă se menționează că, instanța de judecată a Curții de Apel București a dispus și obligarea recurenților Consiliul General al Municipiului București și Primarul General al Municipiului București la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei fiecare, către intimatul -reclamant Lăudatu Nicolae.

Prin adresa înregistrată la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 1862/3/532/06.01.2012/25.10.2011 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 157/23.01.2012, ni se aduce la cunoștință situația actuală a negocierilor derulate pentru imobilul din B-dul I.C. Brătianu nr. 10, sector 3, București, de către Comisia de negociere instituită prin dispoziția Primarului General al Municipiului București.

La data de 14.10.2010 Municipiul București și-a exprimat intenția de a-și exercita dreptul de preemțiune asupra imobilului monument istoric situat în B-dul I.C. Brătianu nr. 10, sector 3, București.

La data de 11.04.2011 societatea SOCERAM S.A., proprietara imobilului monument istoric, a notificat Primăria Municipiului București ca în termen de 30 de zile să fie demarate procedurile concrete de achiziționare a imobilului, invocând chemarea în instanță pentru nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Direcția Cultură, învățământ, Turism ne aduce la cunoștință că raportul final al Comisiei de negociere înaintat membrilor comisiei spre semnare va urma procedura de avizare de către Primarul General al Municipiului București și reprezintă documentul care atestă finalizarea procedurii de negociere pentru imobilul situat în B-dul I.C. Brătianu nr. 10, sector 3, București. Ulterior, aceste demersuri vor fi continuate cu elaborarea și semnarea raportului de specialitate și a proiectului de hotărâre prin care se va propune Consiliului General al Municipiului București luarea unei decizii asupra celor consemnate în raport.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1051705/05.01.2012 Tribunalul București Secția a IX-aContencios Administrativ și Fiscal, Dosar: nr. 76575/3/2011, Termen: 07.12.2012 solicită acesteia ca până la termenul de judecată acordat la data de 07.12.2012 să se depună la dosar documentația privind executarea sentinței civile nr. 1297/20.042010 (PUZ B-dul. Mărăști nr. ’ 8, Sector 1), documentația fiind necesară pentru soluționarea cererii formulată de către reclamantul Țigănilă Robert Florin, în contradictoriu cu pârâții Municipiul București prin Primar General și Consiliul General al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre ce face obiectul dosarului mai sus menționat

»

se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului General de azi 30 ianuarie 2012.

Toate materialele despre care v-am făcut vorbire vă stau la dispoziție la Direcția Asisitență Tehnică și Juridică, în cazul în care doriți să le consultați.

>    J

Vă rog să îl chemați pe domnul Președinte de ședință și pe ceilalți consilieri în sală, întrucât urmează să supunem la vot procesul verbal.

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 42 de consilieri.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din 23 ianuarie 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Meran D., Purcărea S., Scarlat H.).

La ora 13.55 au venit în sala de Consiliu domnii consilieri Prioteasa Doru și Florescu Dragoș.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua, după cum remarcați avem o ordine de zi plină astăzi. Din dorința de a fi operativi, vă rog să ne gestionăm mai bine luările de cuvânt.

înainte de a supune la vot ordinea de zi, am să dau citire cererilor de luare la cuvânt.

Sunt foarte multe luări de cuvânt care privesc situația locativă și cred că nu este locul potrivit aici să facem.... ar trebui mai întâi ca petenții să vină la o comisie, în mod normal la comisia care se ocupă de aceste locuințe sociale și ulterior să vină în plen.

Din nefericire avem o altă situație, cei mai mulți se plâng de doamna director Ivănoiu, cea care conduce această comisie.

Care sunt consilierii generali care fac parte din această comisie? Doamna Cruceanu, comisia care se ocupă cu distribuirea locuințelor sociale.... nu este de patrimoniu. Doamna Cruceanu vă

ca ulterior să vină cu această problematică în fața Consiliului General.

îi rog pe cei care au depus cerere și îi voi numi:

Doamna Neacșu Mihaela este în sală? Nu este.

Domnul Edu Adrian este în sală?

Aici nu avem un subiect. Deocamdată cei doi, mai sunt și alții, dar îi rog, să vină la mine, să stabilim de comun acord o zi în care vă puteți vedea cu doamna consilier Cruceanu, să vă puteți clarifica problemele și ulterior să veniți în fața Consiliului General.

Domnul Stachie Dumitru este în sală? Nu este.

Doamna Crina Roșea este în sală? Este.

Dumneavoastră ati solicitat să vorbiți înaintea PUZ-ului nr.

> >

....cel cu str. Polonă. Vă rog să îi acordăm cuvântul doamnei Roșea înaintea punctului nr. 30.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Stan I.).

Doamnă, vă rog să rămâneți în sală, veți putea lua cuvântul înainte de punctul nr. 30.

Domnul Torță Cristian este în sală?

Nu ați specificat despre ce vreți să vorbiți? Vă cer aprobarea ca domnul Torță să ia cuvântul înainte de punctul 96.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Domnii: Lucian George Popescu, Dascălu Irina, Vasilescu Claudius sunteți în sală? Despre ce doriți să vorbiți? Oricum nu vă pot oferi cuvântul tuturor, sunteți pe aceeași cerere toți. Alegeți un reprezentant dintre dumneavoastră care va vorbi în numele la toți....punctul nr. 41 cel cu Calea Floreasca nr. 141-143. Nu știți despre ce vreți să vorbiți? Cine dintre dumneavoastră vorbește? Domnul Vasilescu.

Sunteți de acord ca domnul Vasilescu să se pronunțe în fața Consiliului General înaintea punctului nr. 28?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Domnul Radu Marin este în sală? Nu este.

Domnul arhitect Călin loan Bălașa sau doamna arhitect Anda Ruxandra sunt în sală? Doriți numai să participați.

Domnul Nicușor Dan este în sală, vine din partea Asociației Salvați Bucureștiul și dorește să se exprime la punctele nr. 5 și 109.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 2 voturi (Dincă D., Drăghici A.), abțineri? 0 voturi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 2 voturi (Dincă D., Ivașcu T.), abțineri? 3 voturi (Popa M., Drăghici A., Rădoi S.).

SC Grafic Studio reprezentată prin arhitect Caroli Nemeș sau Remus Hârsan, sunteți în sală? Da.

Dânșii solicită să ia cuvântul înaintea punctului nr. 35.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

La ora 14.00 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Tica

J

Horațiu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu Claudiu de la SC Bivuac Impex SRL solicită să se exprime înaintea punctului nr. 71.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă?......doriți

să luati cuvântul? Nu doriți.

T    I

Domnul Defrones Filipes este în sală? Bună ziua, fiți amabil domnul arhitect.... ați delegat pe altcineva?

Domnul Vasile Victor este în sală?

Dânsul solicită să ia cuvântul în fata Consiliului General

»

înaintea punctului nr. 57.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 3 voturi (Gâf-Deac I., Răileanu M., Bădulescu A.), abțineri? 0 voturi

Domnul Oprea Decebal Valentin este în sală? Este.

Dânsul dorește să se exprime în fața Consiliului General înainte de punctul nr. 16.

proiect de hotărâre privind înființarea UIP - Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul Direcției de Mediu.

Cu aceasta am terminat luările de cuvânt.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, înainte de a începe ședința aș vrea să vă fac două propuneri.

Să vină domnul arhitect șef să ne explice și nouă prevederile ordonanței Ministerului Dezvoltării, să știm exact despre ce este vorba. Mulți au impresia că suntem obligați să votăm orice astăzi, datorită acestor plângeri prealabile. Vreau să vă anunț, că grupul PSD va vota azi toate proiectele care au avizul tehnic de la Comisia tehnică a Primăriei și care PrimarulGeneral și le însușește. Deci, ca să fie foarte clar, referitor la această plângere prealabilă făcută de domnul Moraitis loanis, acest domn grec, pe care îl anunț, că noi în 17 decembrie 2010 am supus la vot acest proiect care nu a întrunit numărul necesar de voturi. A fost pus în dezbatere și atunci cred că este o aberație ca noi consilierii să fim în permanență stresați sau presați de aceste plângeri prealabile.

Deci, așa cum vă solicitam domnule Președinte de ședință, vă rugăm să îl chemați pe domnul arhitect șef să explice prevederile ordonanței pe de o parte, iar după aceea, în funcție de avizele care sunt la Comisia tehnică a Primăriei, grupul PSD va vota toate proiectele care au acest aviz, adică să și le asume, pentru că nu vrem să mai fim puși în situația în care noi să votăm oportunitatea și datorită unor vicii de procedură să fim chemați prin instanță. Dacă sunteți de acord vă rog să supuneți la vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cred că toată lumea este în asentiment cu tine. Domnul arhitect șef vă rog să rămâneți în sală până înainte de punctul 5 ca să ne vorbiți de toate PUZ-urile.

J

Dacă sunt completări la ordinea de zi? Am înțeles că există un punct din partea executivului.

Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

Există un proiect de hotărâre privind înființarea UIP - Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul

Direcției de Mediu.

>

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este Unitatea de Implementare a.....de la Glina Faza II.

Dacă mai sunt și alte completări la ordinea de zi propusă?

Domnul consilier Dincă Dumitru

De ce domnul Viceprimar la sfârșit? După cât înțeleg eu, ședința de azi poate să dureze până la doisprezece noaptea. Dumneavoastră credeți că eu pot să stau atât? Nu pot sta atât pentru că sunt bolnav, am cancer, sunt un om suferind. Eu zic să terminăm cât mai repede și să aveți bună voința să puneți punctul așa cum s-a pus și până acum, nu la sfârșit.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem propunerea domnului Dincă, de a introduce punctul

interpelări la începutul ședinței.

Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hotărâre privind înființarea UIP - Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul Direcției de Mediu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Din sală avem o propunere de modificare a ordinii de zi, în

sensul renumerotării. Nu, este greu, mergem până la sfârșit cu ele. Supun la vot propunerea domnului Dincă, de a introduce

punctul interpelări la începutul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 4 voturi ( scarlat H., Grigorescu R., Nițu R., Stan N.). Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, așa cum a fost

ea completată și amendată de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

I

Este ora 14.10, ordinea de zi a fost votată.

La ora 14.10 au venit în sala de Consiliu domnii consilieri:

Deaconescu C., Nicorescu V., Untaru V., Alexe F., Popa M, lovici V.)

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să îmi comunicați numărul consilierilor prezenți în

sală. în sală sunt prezenți 46 de consilieri. începem cu primul punct și anume punctul interpelări.

Domnul consilier Dincă Dumitru

Dragii mei colegi de la PDL, stimați colegi de la PSD.PNL, PNG, PRM, domnule Președinte de ședință, domnule Viceprimar, vreau să fac astăzi o declarație politică pe care mi-o asum în integralitate, chiar dacă printre colegi se vor afla unii care vor încerca să mă tragă de urechi. Le spun că nu mai au această posibilitate, pentru că eu din această clipă am demisionat din Partidul Democrat Liberal și mă declar consilier general independent.

Suntem după cum vedeți în această Primărie doi independenți: Primarul General Sorin Oprescu și consilierul

general Dincă Dumitru. Dacă nu mă veți accepta mă veți da afară, afară din România nu mă dă nimeni.

Stimați colegi, această decizie am luat-o pentru că paharul s-a umplut. Unul din colegii mei de la PDL, mi-a spus un lucru care cu adevărat m-a determinat să mă hotărăsc astăzi, că domnul Emil Boc, primul ministru al României, a spus în ședința de partid că pot să iasă toți revoluționarii în stradă că el nu va renunța și nu le va da absolut nimic.

în calitate de revoluționar, nu pot să fiu alături de colegii mei. Rețineți, eu nu am nevoie de nimic, nu am nevoie decât de amărâta aceea de pensie pe care o am de șapte sute patruzeci lei, pentru că nu știu cât mă va mai ține Dumnezeu. Pot să mor și mâine, dar sunt oameni printre revoluționari care au nevoie de

acea indemnizație.

)

Domnilor colegi, puteți să fiți oripilați, critici, nenorocirea care a lovit România nu este nici criza economică și poate nici Guvernul Boc.

Nenorocirea care a lovit România, este Traian Băsescu, el este vinovat pentru toate relele care s-au petrecut în România de când a venit la conducere și până în momentul de față. De ce spun acest lucru? Pentru că, stimați colegi, Guvernul României nu a fost condus de Emil Boc și nici de miniștrii guvernului Boc, a fost condus în exclusivitate de către Traian Băsescu de la Palatul Cotroceni.

îi atrag atenția domnului Traian Băsescu, dacă i se mai poate spune „domn" că ce a spus în intervenția pe care a avut-o ultima dată, „ca miniștrii să fie mai modești, că Primul Ministru”, vrea să îi taie capul unui om care i-a fost obedient,unui om care a făcut numai ce a vrut el. Poate că Emil Boc în micimea lui ar fi făcut și alte lucruri mai bune pentru popor, dar nu a putut să facă din cauza lui Traian Băsescu și a clicii de care este înconjurat.

România nu este tara lui Băsescu, este tara românilor. Să nu uite un lucru Traian Băsescu, în Decembrie 1989 stimați colegi de la toate partidele, stimați cetățeni din spatele sălii, și cu sprijinul meu a fost dat jos Ceaușescu.

Vă promit în mod solemn, că după ce voi ieși în stradă îl voi da jos și pe Traian Băsescu, indiferent de consecințe. Nimeni nu mă poate opri din drumul acesta al meu. Nu o fac pentru bani, o fac pentru că poporul acesta merită mult mai mult decât are în

momentul de fată.

»

Vă mulțumesc că m-ați ascultat, de acum sunt independent domnule.....


io
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă, m-am consultat cu domnul Secretar General nu există statutul de consilier independent, conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Punctul interpelări s-a încheiat. Intrăm pe ordinea de zi.

Primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind conferirea statutului de agoră civică spațiului public din zona Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și din fața Teatrului Național București, situat în Piața Universității.

Dacă sunt puncte de vedere?

Domnul consilier Pop Romeo

Opinia mea personală este, că acest proiect de hotărâre este incomplet. Domnule Președinte, prin aprobarea acestui proiect de hotărâre eu cred că nu facem altceva decât să mutăm absolut toate demonstrațiile din București la Universitate.

Nu înțeleg parametrii în care această agora o aprobăm noi astăzi.

Agora înseamnă ca un cetățean, un grup de cetățeni să vină să vorbească fără ca nimeni să știe, să își exprime niște puncte de vedere într-un anumit perimetru. Din clipa aceasta cred că niciun miting nu va mai veni la aprobare la Primăria Capitalei, ci se vor duce direct în acest perimetru numit agora. îi păzim, ce se întâmplă nu mai știm de nicio demonstrație din București? Spun și eu o prostie: ce se întâmplă dacă mâine vin, să spune cetățeni de o anumită ....cetățeni, grupuri de cetățeni antagonice? Noi nu știm nimic, ei se vor bate în Piața Universității.

Domnule Prefect, îmi pare rău că nu este domnul Primar general aici, dar ca să aprobăm acest lucru, nouă ne trebuie niște lucruri suplimentare. Haideți să nu fie emoționarea „apropo” de momentul „Pieței Universității" de astăzi.

Aceste mitinguri la Piața Universității puteau fi de mult legalizate prin inițiativa Primarului General, care trebuia să cheme comisia de la etajul 1 și să aducă acel miting în legalitate. Nu a făcut-o, ar trebui să o facem noi Consiliul General, să ne asumăm mitingul de acolo și să îl facem legal.

Asta înseamnă a intra în legalitate, de a păzi integritatea cetățenilor de acolo, de a face ordine. Primarul General putea de mult să aducă acest miting de la Universitate, în legalitate.

Este atributul lui de lege, Legea nr. 215/2001 îi dă voie în condiții speciale să aducă în legalitatea acel miting, să pună

fl

lioamenii în pază,să fie totul în ordine acolo, și oamenii să poată să manifeste liber. Nu a făcut-o. Asta nu înseamnă....nu domnule, nimeni....hai să ne uităm la noi că avem o vârstă. Vă rog să mă credeți că nu sunt genul de om de care vorbiți. Doresc ca omul să se exprime liber, doresc ca grupuri de oameni să se exprime liber, dar vă rog să înțelegeți, mâine poate să vină, știu eu, un grup de romi, să vină acolo să protesteze, un grup de mineri, oricine poate să vină, grupuri mari. Noi nu știm nimic, nu avem o informație. Domnul Prefect lămuriți-mă și pe mine.

Este normal să facem această agora în condițiile de azi. Vă întreb un lucru: este normal ca Bucureștiul, care să știți, dinafară arată ca un oraș frumos, să facem acest lucru care va aduce dezordine mare cred eu și fără știința noastră?

îl rog pe domnul profesor Pârvulescu să înțeleagă lucrul acesta. De mâine orice miting este autorizat automat în agora.

Personal nu voi vota acest proiect, considerând că facem un mult mai mare rău Bucureștiului și personal îl invit pe domnul Primar General, să aducă în legalitate mitingul de la Universitate.

Are legea de partea lui. Vă mulțumesc.

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

Stimați colegi, este regretabilă atitudinea pe care o are colegul nostru de la PDL, în primul rând pentru că face o mare confuzie între agoră, ca spațiu public pentru exprimarea în mod individual, democratic și independent a părerilor fiecărui cetățean al acestei țări și un miting organizat la care se fac revendicări.

Este regretabil stimate coleg, mai ales că ar trebui să fiți un spirit liber fiind actor. în al doilea rând, acest proiect de hotărâre este complet, este dreptul nostru, al consilierilor generali de a aproba în capitala României, așa cum se întâmplă în toate marile capitale, de a avea un spațiu public, o agoră, în care cetățenii acestei țări și locuitorii acestui oraș să își exprime în mod liber părerile democratice.

Așa că vă rog să respectați dreptul bucureștenilor și al cetățenilor acestei țări și să aprobați acest proiect de hotărâre.

O asemenea atitudine dovedește în mod regretabil că vă îndepărtați de principiile democrației. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Pop, aveți drept la replică.Domnul consilier Pop Romeo

Doamnă, nu puteți să îmi dați o definiție precisă a „agorei”, pentru că de-a lungul timpului această agoră a avut mai multe etape de dezvoltare.

Nu am spus nicio clipă că nu sunt de acord cu exprimarea

liberă a cetățeanului.

)

Proiectul de hotărâre este incomplet, nu are un regulament de funcționare, să vedem cine ce și cum....doamnă, libertatea absolută nu există nici în democrație. Doamnă nu murdăriți centrul

>    J

orașului, acolo nu este nici măcar un parc, nu este parcul de la Londra, care dumneavoastră credeți că este. Este un perimetru de o mie de metrii pătrați. Este păcat că pentru acest oraș facem acțiunea aceasta pe care o facem acum.

Doamnă, dreptul cetățenilor este liber, e drept că nu există în

tara aceasta.

)

Eu cred că dreptul cetățenilor de a vorbi liber există. Facem un mare deserviciu orașului București. Eu vă propun să amânăm acest proiect.....și să ajungem la o concluzie.

Repet, de mâine toate mitingurile, nu vor mai veni la aprobat la Primăria Capitalei, ci vor merge direct la agoră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să nu urlăm așa, v-ați exprimat, urmează domnul Nedelcu.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi,.... așa este aveți dreptate. Dezbaterea publică este din epoca sclavagistă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Piață publică în orașele Greciei Antice unde se aflau principale instituții în care se țineau adunările publice, adunarea poporului care se ține în această piață publică unde sunt principale instituții și se țin adunările așa. V-am dat definiția pe DEX, mai departe.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Știm că am învățat-o la școală domnule președinte de ședință, nu era cazul, la vremea respectivă cetățenii erau obligați să vină, să ia cuvântul în piață, dacă nu luau cuvântul chiar erau sancționați și nu mai primeau indemnizația.

în mod normal consilierii generali, dacă nu sunt odată în piață la discuției cu publicul, atunci chiar că ar trebui să fie

sancționați, pentru că aceasta este datoria noastră prima dată. Suntem „aleși” și trebuie să stăm de vorbă cu oamenii. Dacă noi dorim să stăm de vorbă cu oamenii, atunci cum putem să le refuzăm altora dreptul de a sta de vorbă cu noi.

Eu vă rog, pentru că am mai trimis zilele acestea și m-am săturat să trimit mesaje primite, cu zecile, în valuri de la cetățeni, privind nemulțumirile lor, nu numai asupra unei instituții, ci chiar și al partidelor politice.

Eu nu m-am ferit să stau de vorbă și cu acela care s-a exprimat împotriva tuturor partidelor politice. Trebuie să îl ascultăm, dar în niște condiții civilizate. Nu vreau să vină nimeni să spargă mitingul, ci omul să aibă dreptul în mod civilizat să se exprime față de autorități, față de durerile lui, pentru că este colegul meu de societate, chiar dacă nu are statutul nostru, dar trebuie să aibă viața decentă poate ca și a noastră. Nici noi nu o avem prea decentă, pentru că și noi am rămas stupefiați când în ședința trecută colegul nostru de la PNL a spus ce i s-a întâmplat în calitate de „consilier general ales". Nu este normal într-o astfel de societate să se întâmple așa ceva. Cred că gestul de azi al colegului Dincă, cel care are dreptul să vorbească în piață împotriva regimului dictatorial, trebuie să ne dea de gândit acest lucru.

La momentul actual, eu am o solicitare a oamenilor din piață, către președinție, către Guvern, către Parlament, către PDL, este înregistrat și la PDL și la celelalte partide politice. Să li se dea dreptul oamenilor să vorbească, să își exprime punctul de vedere despre viața lor, despre societate. Cum putem progresa dacă unii vom fi numai torționari și alții maltratați.

Dacă dorim să avem partide politice și exprimare publică, atunci dați voie acestei piețe să devină o scenă politică, civilizată, pentru asta sunt de acord, să fie civilizată, fără bătăi, incidente violente, diversiuni, cum spune un coleg. Să fie o piață în care să ne exprimăm decent. Poate că aduce un plus acestei țări prin exprimarea noastră decentă, mai ales este vorba de tineri, că majoritatea celor care se exprimă sunt tineri și este vorba de viitorul lor, de țara lor și o doresc într-un anumit fel.

Vă rog să fiți de acord cu acest punct. Cine nu este de acord cu acest proiect înseamnă că este împotriva democrației, pur și simplu. Mimează din buze că sunt de acord cu democrația.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog, nu mai faceți asemenea generalizări. Cine nu este de acord, nu este și gata.Doamna consilier Drăghici Aurelia Gratiela

Stimați colegi, personal, salut inițiativa Primarului General, la propunerea Pro Democrația, pentru înființarea acestei agora civice în Piața Universității, considerând că este un moment unic pentru Consiliul General, un moment istoric pentru acest mandat al nostru, să consfințim, să legitimăm prin votul nostru, al tuturor astăzi, indiferent de partidele politice din care facem parte, să consfințim, să legitimăm, Piața Universității, un simbol al libertății de exprimare și al dezbaterii democratice.

Protestatarii, cetățenii Bucureștiului, tele protestatarii care au fost solidari în aceste zile cu Piața Universității, trebuie să știe că, prin acest proiect noi urma să reglementăm maniera lor de exprimare liberă și fără obligații administrative, a ideilor, opiniilor, convingerilor lor sociale, politice, economice, capabile să genereze eventual politici publice în interesul cetățenilor. Mai mult de atât, fac un apel către toți colegii noștri, consilieri din țară să ia atitudine și să legitimeze Consiliile Locale ale lor. Constituirea acestor agora civice, convinsă fiind că ele reprezintă piloni importanți pentru consolidarea democrației în România, necesari mai mult ca oricând în aceste zile în care manifestările din stradă continuă în ciuda vremii rele, a lipsei de reacție a Guvernului Boc.

Fac acest apel și doresc ca aceste agora civice să existe în toate localitățile din România.

I

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnilor colegi, ce s-ar fi întâmplat în...stimați colegi, pentru că nu mai vreau să ridic tonul, ca să nu se spună că vorbesc mai tare decât trebuie.

Ce s-ar fi întâmplat în Grecia Antică, dacă nu ar fi existat agora din Atena? Ar mai fi existat un Demostene? Ar mai fi existat un Socrate, un Platon sau Aristotel?

Nu uitați că o agora a democrației, demonstrează tocmai libertatea cetățenilor de a refula în anumite momente acolo unde

J

din 1990 a vrut să se fie această agora.

Se punea întrebarea: Cine să îi păzească pe acești oameni? Primăria poate foarte bine să pună doi polițiști locali care să nu îi obstrucționeze, dar care să aibă grijă de sonorizare, pentru că trebuie să aibă sonorizare, pentru că cei care merg acolo pot să fie și oameni mai puțin educați, dar pot fi și oameni foarte educați.

Acei oameni trebuie să aibă posibilitatea ca ceea ce spun să fie auzit. Salut această inițiativă a Asociației Pro Democrația, salut intenția Primarului General și vă dau un sfat: lepădați-vă deSatana. Dacă vreți să mergem înainte, să nu mai avem probleme, nici cu criza economică, nici cu libertățile și drepturile în România „lepădați-vă de Satana”. De trei ori vă întreb: Vă lepădați de Satana? Vă lepădați de Satana? Vă lepădați de Satana? Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă puteați să completați, să alocați atribuții ARCUB-ului, să vină și cu luminile dacă tot vine cu sonorizarea.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Doar un minut, pentru că s-au spus destule lucruri importante și interesante aici.

Ca o considerație personală, era sigur că PD-ul va considera inadecvat un astfel de....chiar mă miram și voiam să văd cine va fi reprezentantul PD-ului care va lua primul cuvânt.

Spre surpriza mea a fost chiar domnul Pop, pe care așa cum Claudia a spus, îl consideram mai mult un artist în spirit foarte liber. A fost o surpriză. Nu că m-a deranjat, dar a fost o surpriză.

Ca o considerație referitoare la acest loc, aș vrea să spun că Piața Universității este cel mai indicat loc. Este și tradițional și acolo oamenii se duc să își manifeste atât nemulțumirile, cât și bucuriile.

întâmplător, acum se vorbește numai de proteste și de protestatari. Aduceți-vă aminte că acolo se adună oameni care își manifestă bucuria după o manifestare sportivă sau o realizare pe plan artistic poate al românilor.

Am auzit de asemenea, domnul Murg, poate că mă înșel, dar în timp ce intram în sală v-am auzit dând un interviu televiziunilor, în care propuneați ca acest loc să fie Parcul Izvor.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, am dat un exemplu domnul Purcărea. Lăsați-mă să mă justific. Am dat doar un exemplu, este o idee pe care am auzit-o și eu și nu mi s-a părut rea.

Un asemenea loc trebuie pregătit, asta a fost....o pregătire înainte, minimală

Domnul consilier Purcărea Sorin

Perfect, bun, vreau să vă spun că ori ce alt loc, altul decât Piața Universității așa cum a fost el demarcat în proiectul de hotărâre, este inadecvat pentru așa ceva.

în al treilea rând și cu asta am încheiat....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mă scuzați, a mai fost un coleg, îmi aduc aminte varianta constructivă, care a spus că poate ar fi bine să îi întrebăm pe cei de la Comisia de urbanism. Cum ar putea fi amenajat un asemenea loc dacă îl doriți neapărat acolo? Sunt niște probleme care apar.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Noi îl dorim pentru că îl doresc oamenii. Oamenii nu se duc în altă parte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu, mă refer la Asociația Pro Democrația care este la

1    1    J

originea acestui proiect.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Oamenii se duc în Piața Universității......

I    1

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu mă refeream la dumneavoastră, ci la......

Domnul consilier Purcărea Sorin

Oamenii se duc în Piața Universității pentru că acolo sunt obișnuiți și acolo trebuie să rămână. Noi nu trebuie să facem altceva,decât să punem la dispoziție acest spațiu și să nu intervenim cu măsuri administrative sau restrictive și mai mult decât atât o astfel de hotărâre a noastră va ajuta inclusiv Jandarmeria să poată menține liniștea și ordinea în jur. Va ști foarte clar care este spațiul delimitat.

De aceea în încheiere, rog colegii de la PDL, să treacă peste orice fel de apartenență politică, să judece simplu, ca un om și să voteze acest proiect, chiar dacă deocamdată împotriva PD-ului și a reprezentanților săi care se află la guvernare există niște proteste în Piața Universității.

Acela este locul și așa trebuie să rămână. Mulțumesc.

Domnul consilier Scarlat Horia

Nu sunt genul care să completez discursurile, colegilor mei, din Consiliul General, dar ca o simplă completare la ce a spus domnul și colegul nostru Dincă, mai devreme. Dragii mei, nici măcar un Zeus nu ar fi existat și cu aceasta cred că am spus tot ce aveam de spus..,
Ce nu s-a spus până acum și de acum înainte este faptul că în urma declarației domnului Dincă și a poziției domniei sale, responsabilitatea în foarte mare parte a tot ce va fi de azi înainte în Consiliul General, va cădea pe umerii PRM. O spun cu toată responsabilitatea.

Dragii mei, începând de astăzi PRM are șansa să schimbe majoritatea în Consiliul General. Fac un apel către toți cei care se consideră dezidentii actualului Guvern și toti cei care dau declarații în numele acestui partid, nu susțin actuala coaliție și mă refer strict la PRM.

PRM are șansa din acest moment să dovedească bucureștenilor că nu sunt ei cei care susțin PDL cu tot ce fac ei în acest Consiliu General.

Aș dori să-i nominalizez, pe cei trei colegi, din Consiliu și să îi rog personal, să se gândească cu responsabilitate și cu o analiză corectă, în rândul partidului din care fac parte și să vadă că pentru încă câteva luni de zile, pot să contribuie alături de noi la salvarea acestui oraș.

Dragii mei, aveți o șansă cu care nu cred că vă veți mai întâlni vreodată.

Așteptăm PRM-ul cu o declarație privind majoritatea care va fi de azi înainte în Consiliul General.

Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Scarlat, se spune dizidenți, nu dezidenți, rețineți.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnul Pop, unul din motivele pentru care ar trebui înființat un astfel de loc, este ceea ce s-a întâmplat acum aproape un an de zile, când polițiștii strigau afara „javră ordinară”.

Imediat o asociație de-a dumneavoastră, a cerut brusc, timp de două luni, ca în jurul Palatului Președinției să obțină ei aprobarea pentru miting. Nimeni nu i-a văzut vreodată și Primăria Generală nu a putut aproba o altă manifestare în aceea zonă. Vă

amintiți?

»

Pentru acest lucru este nevoie, pentru cum dumneavoastră înțelegeți democrația în țara aceasta. Acesta este unul din puncte.

Al doilea punct, v-am auzit mai devreme, când unul dintre colegi vorbea, spunând un punct de vedere personal.

Aș dori să vă întreb, dacă mai aveți lider de grup? Să vină aici public și să spună în numele PDL-ului care este poziția acestui partid?    ,


18Aș ruga reprezentantul și liderul de grup al celuilalt partid -PNG să spună care le este poziția.

Pentru a înțelege toată lumea ceea ce a vrut să spună colegul Scarlat, că nu a fost foarte explicit. începând din acest moment, dacă PRM-ul nu mai votează alături de PDL iar domnul consilier care și-a anunțat declarat independența votează alături de USL, PDL-ul poate pierde majoritatea și puterea în Consiliul General.

Aștept liderii de grup să-și exprime opinia aici și care le este poziția.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

PDL-ul s-a exprimat chiar înaintea ședinței, în fața presei, așa că vă rog și pe dumneavoastră tot în fața presei s-o faceți.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Stimați colegi, în același ton, ca al domnului Dincă, sunt de acord cu dânsul că ar trebui o „lepădare de Satana” și am identificat o „mică Satana” în persoana juridică a firmei SC Scutaru Strategic Consulting SRL care ne-a luat din bugetul Primăriei o sută douăzeci de mii RON, adică de lei noi, ca să ne facă o strategie de comunicare între angajații Primăriei, la punctul cu „lepădarea de Satana”.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

E de la liberali, înțeleg că vă deranjează, dar lăsați să se

termine.


Domnul consilier Gâf-Deac loan

Este o chestiune pe care vreau să o semnalez și vreau....pentru că ați luat cuvântul toți și v-ați dat cu capul de pereți pe aici și nu am apucat să ridic problema la interpelări.

Vreau să îl rog pe domnul viceprimar, aici de față, ca reprezentant al executivului, să ne spună care este schema financiară în spatele acestei societăți comerciale, SC Scutaru Strategic Consulting SRL, care a luat un milion de lei cu încă alte două contracte de la Primărie. Deci, repet, pentru o sută douăzeci de mii RON, adică vreo zece mii de euro pentru trei indivizi, ei trebuie să ne facă o strategie prin care angajații Primăriei să comunice între ei.

Rog executivul să se „lepede de aceste Satane" multiple și chiar să încerce o împărtășanie în scurt timp, că o spovedanie în mod cert nu vor încerca.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul lovici, puteți să ne spuneți ceva? Sau îl așteptăm pe domnul Primar.

Știți ceva despre această firmă de comunicare?

Domnul Viceprimar lovici Victor Teodor

Nu, domnul Primar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem vreun director de comunicare pe aici, prin Primărie? Știți pe cineva care ocupă această funcție?

Nu știm cine a făcut contractul. Domnul Voicu, domnul Rizoiu, domnul Nedelcu din nou, dar ați mai fost odată domnul Nedelcu. La ce, replică?

Domnul consilier Voicu Mihai

Domnule Președinte, stimați colegi, în primul rând aș vrea să răspund colegilor care au susținut că PDL-ul nu dorește această agora. Ba dorește această agora numai că reprezentanții executivului vorbind în materialul și în raportul de necesitate, vorbeau de o amenajare. Vorbind de o amenajare eu nu pot, sau nu putem să gândim niște cuantumuri, vis-a-vis de persoanele care ar fi acolo, sau, s-au creat spații amenajate.

Este o chestiune tehnică. A doua chestiune de care faceți

J

confuzie și aș vrea să îi răspund doamnei Drăghici, în mod special, că agora civitas este o agoră, care te scutește și te exonerează de orice obligație civică. Ești într-un civism, domnii juriști știu mai bine decât mine probabil dacă au consultat dicționarul, este într-un civism suprem. Autoritatea publică nu are dreptul să intre în agora civis, nu are dreptul să intre, să rețină, să legitimeze, să aresteze, deci nu are dreptul, indiferent ce s-ar întâmpla acolo, dar să nu ne gândim, de exemplu, doar la cei care sunt acum în stradă și protestează pentru anumite drepturi personale. Hai să ne gândim ce ar însemna ca această agora să se umple de cerșetori, prostituate și drogați. Vorbim de Universitate, care este un centru potrivit pentru București, în exprimări publice. Hyde Park-ul nu este în Trafalgar Square, este Hyde Park, este într-o parte a Londrei. Se poate amenaja într-un parc, oriunde. Asta, știți dumneavoastră mai bine. Vă văd în tricou roșu. Știți mult mai bine decât mine. Ca dovadă istoria o cunoașteți foarte bine, eu nu o cunosc așa și nu așa vă propuneam, dar am spus când vorbim și dăm o hotărâre, suntem aici o sală de intelectuali, haideți să ne uităm puțin în DEX,

haideți să vedem ce incombă aceste obligații și să vedem dacă lângă Universitate lângă Spitalul Colțea, Teatrul Național, Inter, ar fi bine să apară această agoră. Nu ne gândim numai la ceea ce se întâmplă astăzi. Sigur că partidul din opoziție, mânuța aceasta de consilieri care sunteți aici, sigur că doriți neapărat să fie, să vă susțineți, să vă ajutați în momentul acesta, de acum, de astăzi 2012, dar nu cred că este cazul să dăm o hotărâre de Consiliu care să nu fie în regulă pentru București, care este să nu uităm, o Capitală Europeană.

Vă mulțumesc.

I

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Domnilor, nu am crezut niciodată că cei care, mă rog într-un fel sau altul manifestă, împotriva cuiva sunt și drogați, curve, vagabonzi și oameni de stradă, sau mai știu eu ce.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu, nu ati înțeles.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Domnilor, știți ceva? S-ar putea să se schimbe macazul și să nu mai fiți la putere, dar această formulă despre care facem vorbire acum s-ar putea să rămână în continuare. Vă întreb: le-ar conveni și ălora care vor veni la putere, sau nu le-ar conveni? Vă spun eu. Va trebui să le convină, indiferent cine vine la putere, că sunteți dumneavoastră, că vor fi alții și alții, toți trebuie trași de mânecă în legătură cu soarta acestor trăitori din această țară și a spațiului acesta, care se numește România și care a devenit bătaia de joc a unor politicieni veroși.

Acesta este sensul real, altceva nu avem de făcut, decât să le dăm posibilitatea oamenilor să își spună năduful în raport cu tot ceea ce este mizerie în tara aceasta, indiferent de la cine vine această mizerie.

Deci, vreau să înțelegeți că această formulă nu vizează un partid anume, vizează interesul strict al întregului spațiu, care se numește România.

Dacă îl înțelegeți este în regulă, dacă nu vă asumați o mare răspundere.

Vă mulțumesc.

Domnul consilier Nedelcu Costel

îmi pare rău de colegul de la PNG, este tânăr, are pretenții,dar exprimarea lasă mult de dorit.Noi, ne-am exprimat aici, la modul cel mai prietenesc față de colegii noștri.

Mesajele pe care eu le-am trimis, nu mi-am permis să le trimit pentru că aș fi dorit să înfierez ceva, ci pentru a ne da seama de realitate. La ora actuală avem o situație grea, omul trebuie să aibă măcar dreptul la vorbă, dacă de mâncare nu mai are ce.

Nu am venit aici să ne spună un coleg, că ne-am fi dat cu capul de pereți. Nu înțeleg această....îl întreb pe coleg, poate că are antecedente cu „dat-ul de pereți", dacă vrea să îi spun mai multe? Mă opresc aici. Să nu mă facă să spun mai multe.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nedelcu, dacă aveți aceste pretenții, verificați-vă și dumneavoastră modul de exprimare. Este un dus, întors, este o stradă cu două sensuri. Mai avem o problemă. în general aceste excese de limbaj, le provocă un coleg de la dumneavoastră, coleg liberal, dar îl știți cu toții.

Domnul consilier Răileanu Marius

Nu am emoții în privința acestei agora, decât când o să vedem un alt chip zâmbăreț la tribună sau nu știu pe unde, când o să mulțumească minerilor că au venit printre noi. Când o să mulțumească minerilor pentru binele pe care ni l-au făcut nouă și poporului român. Din această cauză această agora poate își are locul și rostul, dar în altă parte, nu în centrul orașului, undeva în afară de locul unde au murit oameni la Revoluție, unde au murit oameni la mineriade.

Domnul consilier Pop Romeo

Dragi și iubiți colegi, sigur că suntem într-un moment de emoție, un moment special astăzi. Nu am vrut să mă leg deloc de libertatea de expresie și libertatea de manifestare a omului.

Libertatea are diferite dimensiuni și fiecare judecă libertatea de multe ori prin alte reguli.

Am vrut să vin aici să vă spun că în acest moment de emoție, să vă atrag atenția că este o inițiativă personală, nu este nici PDL în opinia mea nu este nimeni. Este opinia mea personală, neinfluentată de nimeni.

Dacă mâine vine galeria de la Steaua și de la Dinamo în agora și își exprimă fiecare intenția lor, fără ca noi să știm, ce se întâmplă în agora?

Dau alt exemplu. Dacă mâine vin cei cu orientări sexuale diferite cu Partidul Noua Dreaptă ce se întâmplă în agora?

Nu avem niciun fel de reglementare. Eu doresc libertatea de opinie a omului și a oamenilor. Eu am mai spus un singur lucru. Dacă în momentul acesta aprobăm agora, domnule Prefect, aș vrea să vă întreb niște lucruri, dacă puteți să veniți în sală.

Dacă în acest moment aprobăm agora noi facem un perimetru relativ restrâns, nici nu dezvoltăm o agora în București, avem o mie de metri pătrați acolo, în centrul orașului București.

Nu este un lucru politic, eu vorbesc din punct de vedere al bucureștenilor, al oamenilor. Țara aceasta va avea și momente calme, nu va avea numai momente de tensiune. Cine va sta în acest perimetru?

Puneți-vă și alte întrebări, dragi colegi de la PSD. Vreau să vă spun foarte clar. în acest moment vă asumați o hotărâre cu urmări nu foarte fericite.

Vă mulțumesc.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Singurul lucru pe care ni-l asumăm prin aprobarea acestui proiect de hotărâre și prin stabilirea agorei în Piața Universității este dreptul de a respecta cetățenilor acestei țări, dreptul la liberă exprimare și de a proteja democrația.

Este regretabilă atitudinea pe care o aveți și știți foarte bine. puneți niște situații care nu există și sunt incompatibile, pentru că avem o lege de organizare a mitingului și în cazul în care există acele exemple pe care le-ați dat cu Stadionul Steaua, suporteri etc. se aplică alte reglementări legislative.

Știți cine a consfințit Piața Universității ca loc de întâlnire cu cetățenii acestei țări în anul 2007? Stimați colegi, domnul Traian Băsescu, care a promis cetățenilor acestei țări, că în fiecare joi, ultima joi a fiecărei luni, se va întâlni și va da de seamă cetățenilor acestei țări, la fiecare trei luni, despre activitatea pe care o are dumnealui și a oamenilor pe care îi susține această camarilă care nu mai vrea să plece de la putere.

Ați uitat acest lucru? De fapt nici domnul Băsescu, nu s-a ținut de cuvânt. Probabil că și dumneavoastră din același motiv aveți această atitudine, despre care aș putea spune, este o atitudine de dispreț față de cetățeni, de libertate și democrație.

Nu înțeleg, pentru că vă cunosc și știu că sunteți oameni de bună credință. De ce sunteți atât de reticenți și vă cramponați atât de un drept democratic?

Chiar nu pot să înțeleg. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Gorodea Tiberiu Silviu loan

Să încep cu un cuvânt mult iubit de dumneavoastră, dragi colegi de la PSD: Sunteți cam șugubeți, măi dragă.

Măi dragă, 13-15 iunie ar fi fost excelent să aprobați această „agora". Domnul Rizoiu am văzut că vă stătea foarte bine cu porta vocea aceea în piață, vă credeți cu vreo douăzeci și ceva de ani mai tânăr.

V-a refuzat piața. Dragi colegi, atât de șugubeți ați fost încât i-ați păcălit și pe amărâții ăștia de liberali, să vă creadă

Dragi colegi liberali, vă spun eu, noi avem rădăcini comune cu băieții aceștia, ne-am născut în FSN și știm foarte bine.

Domnul profesor, am fost unul dintre cei care am făcut Revoluția, așa cum spunea colegul Dincă. Dumneavoastră m-ați învătat că nu aveați nevoie de Revoluție, dumneavoastră nu aveați nevoie de Revoluție, pentru că aveați altceva domnule Rizoiu, aveați un serviciu peste graniță care vă permitea să trăiți excelent. Aveați un serviciu acolo unde îl aveați și marea majoritate a oamenilor înainte de 1989 trăiau cum trăiau. Mureau femeile în maternități, oameni care stăteau cu buletinul în mână ca să își cumpere o bucățică de salam, ați uitat, dumneavoastră nu o luați că aveați.

J

Domnul Rizoiu, accept orice, de la oameni cu coloană vertebrală, dar oameni ca dumneavoastră care să vină să îmi tină mie lecții de morală astăzi, credeți-mă că nu mai pot.

Am stat cuminte în bancă, am făcut tot ce am putut, mi-am mușcat buzele, nu se poate așa ceva.

Am încercat și noi în perioada Primarului Viorel Lis, să batem în cuie și să spunem că acolo în zona Piața Universității în afară de revoluționari, în afară de cei care v-au redat demnitatea și

libertatea în această tară să nu calce nimeni. Astăzi ne întâlnim cu

»

nu știu ce întreprindere care face nu știu ce încălțări, s-a înțepat într-un cui și se duce să ocupe Piața Universității, să plece din țară întreprinderea respectivă, etc.

Asta vrem? Degeaba îmi bateți obrazul. Este vorba de obrazul meu, nu de al dumneavoastră.

Eu zic să vă gândiți cu seriozitate, dragi colegi, haideți să facem o dezbatere pe această temă. Este foarte important să ne întâlnim cu ONG-urile, avem o Comisie de ONG-uri, să discutăm în amănunt această problemă.

înainte de a înființa această problemă să amânăm acest punct pentru dezbatere. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu, dacă doriți drept la replică?

Domnul consilier Rizoiu Mircea

în primul rând vă cer socoteală. De unde știți dumneavoastră că am venit de peste graniță? Vreau să vă spun doar atât. Aici în spate este o fabrică, Semănătoarea care s-a numit IAUC, întreprinderea Aparataj și Utilaj pentru Cercetare, acolo am lucrat, nu acolo unde spui dumneata. Acum patruzeci de ani am trecut și pe acolo, pe unde spui dumneata, nu ca șef, ca electrician de automatizări. Vrei să îți aduc cartea de muncă? Nu vă este rușine să vă fie, intelectuali de marcă. Eu nu sunt bolnav de intelectualism.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Urmează domnul Bădulescu, doamna Popa, domnul Nicorescu și din nou domnul Nedelcu.

Domnul Nedelcu nu știu mai aveți completări?

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Stimați colegi, în opinia mea sunt de acord cu ce spuneți și dumneavoastră, numai că trebuie să înțeleagă toți reprezentanții politici din această sală că avem o problemă, o problemă de legitimitate. De ce? Pentru că cei care stau acolo ar trebui să fie acum aici. l-ați văzut pe cei care vor să li se voteze PUZ-ul? Luptă pentru ceva. Vin și încearcă să mă determine să le votez acest PUZ. Ori atâta timp cât populația nu este educată de dumneavoastră, factorul politic, să vină să se exprime și să susțină, susținerile....nu eu nu sunt, eu sunt o greșeală doamnă, dintr-o eroare am ajuns aici. Lăsați-mă să vă spun până la capăt. Dacă ați vrea să legitimați acest punct de pe ordinea de zi, haideți să facem altceva, îl scoatem astăzi, mergem în Piața Universității să luăm niște cărămizi în gură toți și să vedem de ce nu vin aici să vorbească. Eu v-am recomandat o stare de normalitate, altfel nu este legitimă cererea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să vorbim pe rând. Da, doamna Drăghici, la microfon, pe rând.......

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Pe mine altceva mă deranjează și vreau să îi răspund pentru acest lucru domnului Pop.


25Dumnealui nu știe ce înseamnă Dreapta Românească, pentru că atunci când alți oameni făceau altceva prin România dumnealui învăța să gângăbnească.

Este momentul în care vreau să îl rog, să se abțină de la astfel de declarații față de acel partid politic, pentru că, cu acel partid politic multă lume va merge, pentru că s-au săturat de cei cu care dumneavoastră guvernați țara, cu acei unguri, cu acea clică de oameni fără țară pe care dumneavoastră îi tolerați și îi țineți aici doar ca să vă facă jocurile.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, o parte îmi spuneți să mergem mai repede, o parte vă înscrieți la cuvânt în continuu. Chiar sunt noutăți? Este liberă, dar haideți să nu repetăm ideile, dacă avem ceva de adăugat spunem, dacă nu, nu. Nu vă supărați, este un fel de agoră, să nu facem o regulă chiar și aici, nu mai terminăm niciodată.

Doamna consilier Popa Maria

Domnilor colegi, domnule Președinte, noi avem o solicitare din partea Asociației Pro Democrația, de fapt acesta este subiectul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ati citit-o doamnă.

I

Doamna consilier Popa Maria

Față de această solicitare, Primarul General, ne-a pus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, cu care putem fi de acord sau nu. De aici și până la jigniri personale în care unii dintre colegii noștri s-au lansat, aprecieri care mai de care mai nelalocul lor, chiar de unii dintre colegii noștri tineri de la care personal aveam pretenții, lonuț, cu tine vorbesc, dar și cu alți colegi prezenți în sală. Stimați colegi, nu se cade să ajungem să ne jignim unii pe alții, când noi aveam astăzi aici de consfințit un lucru care există. Piața Universității este agora Bucureștiului. Deci despre asta discutăm.

Eu nu cunosc nici pe Satana și nici vreun contract.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nici pe Satana, nici pe taică-său.
Doamna consilier Popa Maria

în momentul de față în București, în această Piață în care și eu merg și nu mă simt deloc jignită, că sunt alături de alți oameni care se simt liberi să se exprime, să își exprime punctul de vedere, unde vă aștept stimați colegi și pe dumneavoastră, cei care sunteți prezenți acum în sală, să spuneți ce gândiți, ce simțiți, cât de bine o duceți, cât de bine trăiți și cât de bine vă simțiți în acest București.

Să revenim la proiectul pe care îl avem pe ordinea de zi și să ne exprimăm punctul de vedere prin vot.

Mulțumesc.

Domnul consilier Nicorescu Virgil

Vreau să vă spun că, realitățile momentului ne-au dovedit faptul că avem nevoie să lăsăm această Piață, ca piață liberă pentru demonstrații, pentru exprimarea punctului de vedere indiferent de momentul politic în care ne aflăm. Astăzi dumneavoastră la guvernare, mâine poate altcineva.

A folosit această Piață și Traian Băsescu, au folosit-o și cetățenii pur și simplu. Noi îi reprezentăm pe toți cetățenii din București, inclusiv pe cei care sunt astăzi nemulțumiți, pe cei care vor fi nemulțumiți peste doi ani, pe cei care vor fi nemulțumiți peste zece ani.

Vă propun să fim primul oraș care face acest lucru, pentru că, după cum ați văzut sunt orașe în care au fost acceptate cu mult mai multă decență, echilibru și normalitate, manifestațiile

cetățenilor.

)

Cred că ne-ar fi rușine să vedem că un alt oraș, va lua această decizie înaintea noastră. De exemplu: Timișoara, își va numi Piața din centru unde a fost Revoluția și unde astăzi s-au întors oamenii ca să manifeste civilizat, o va numi înaintea Bucureștiului.

Nu cred că mesajul nostru pentru demonstranții, repet de astăzi, dar și pentru demonstranții de peste doi ani, șase ani, zece ani, nu ar fi o decizie corectă fată de ei. Ba din contră este o decizie pentru cetățenii din București, care să își manifeste nu doar față de....stimați colegi, vreau să ne gândim că ei nu își vor manifesta nemulțumirea doar fată de Guvernul PD....domnul

J    I

Scarlat o secundă.

Cetățenii din București nu își vor manifesta nemulțumirile doar față de Guvernul PD, PSD, PNL sau care o mai fi el în România.

Mai bine ar fi să îi încurajăm pentru că avem această problemă și după cum ați văzut toți specialiștii au recunoscut că trebuie să învățăm să manifestăm pentru toate drepturile cetățenești.

Avem nevoie de acest spațiu în care cetățenii bucureșteni să învețe să se manifeste civilizat, să iasă pentru orice problemă a

lor. Vă mulțumesc.

1

Domnul consilier Nedelcu Costel

......respectați.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nedelcu, stați o clipă. Poate că la sfârșit ar fi mai bine să avem și un răspuns avizat. Chiar din partea executivului, pentru că știți chiar în proiectul acela nu l-am citit cu atenție, chiar și Primarul General nu spune că acest spațiu ar trebui amenajat în urbanism, în urma unui concurs de soluții. Lucrurile nu sunt destul de simple, trebuie vorbit cu ....Nu doamnă, nu despre asta vorbeam, despre soluțiile tehnice efective. La un moment dat colegul nostru a spus ceva real și se deschide problema pe care o discutam cu Secretarul General, se poate face un asemenea loc într-un spațiu pietonal. Și mai este o problema .... Este vorba de două lucrări antagonice. Dacă acolo se întâlnesc deodată două lucrări antagonice, nu există jandarmi, nu există poliție, nu știe nimeni, se poate întâmpla o nenorocire acolo, deci trebuie un regulament.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Doamna doctor, îmi permiteți o secundă, vă rog. Vă povestesc un pic din experiența mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Stați să vedem un punct de vedere legal. Vă rog domnul

Nedelcu.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi v-am respectat pe toți. Dacă cumva am greșit în exprimare îmi cer scuze. încă odată cei care ați făcut referire la niște vremuri triste nu eram încadrat politic dar dacă vreți să fiu eu paratrăznet-ul greșelilor unor partide politice considerați așa. Eu vă spun doar atât, am mesaje, e-mail-uri, de la mii de cetățeni, circulă în toată țara mesaje pentru o astfel de necesitate, de agoră politică. S-a exprimat Pro Democrația, am de la ... și mai mulți.


28Stimate coleg, vreți ca Primarul General, să dea zilnic aprobări pentru miting în Piața Universității. Dă odată și gata.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Și ce facem cu jandarmii, cu Poliția Locală, domnule?

Domnul consilier Nedelcu Costel

Am spus că nu e nevoie de jandarmi. Este vorba de

exprimare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Repet, dacă două grupări antagonice în același moment, de

exemplu, Steaua cu Dinamo, poate să iasă o nenorocire. Găsiți o soluție la asta. Domnule Stan, vă rog.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi sunt consternat că discutăm la punctul 1 de o oră și jumătate. Vreau să vă spun atât colegilor din PSD cât și colegilor din PDL. Dacă PSD-ul ar fi fost în situația în care sunteți dumneavoastră, la fel ar fi făcut și ei, să lupte contra acestui proiect de hotărâre, să fie un spațiu de discuție. Eu vreau să fiu imparțial și în același timp și corect. Trebuie să înțelegeți că același lucru l-am făcut și noi, datorită politicilor proaste făcute de „x” de „z” nu mai contează, oamenii care au nemulțumiri au dreptul să își arate nemulțumirea. Faptul că discutăm de două ore despre un lucru peste care puteam trece în trei minute, este lucru care ne caracterizează, dar trebuie să înțelegeți domnilor de la PDL că prea multe umilințe au îndurat colegii ceilalți minoritari în acești trei ani și jumătate și revolta unora dintre ei este motivată. Nu trebuie să vă supărați, pentru că îl vedeam pe un băiat tânăr cu ochelari care vorbea de lliescu.

Ce treabă are lliescu în agora despre care discutăm noi astăzi? Să fim serioși. Discutăm despre lucruri care depășesc ... Dumneavoastră v-ați uitat pe ordinea de zi că are 109 puncte, stimați colegi, 109 PUZ-uri . Eu am chemat pe domnul arhitect șef să ne explice normele ordonanței care este dată de către Ministerul Dezvoltării. Ce înseamnă această ordonanță, pentru că unii nu suntem juriști și poate nu o înțelegem. De asemenea, am solicitat ca Departamentul tehnic să vină aici, șeful departamentului tehnic să spună „susținem fiecare punct, are avizul tehnic, votați-l"! Am ascultat o oră și jumătate pe fiecare dintre dumneavoastră, cum vă jigniți unii pe ceilalți, trebuie să înțelegeți că asta e politica. A venit momentul sunteți pe tobogan, suportați, că și când ați fost majoritari ne-ati băgat pumnul în gură , asta este viața. Sunteți pe tobogan, vă duceți în jos. Să trecem la ordinea de zi domnule Președinte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin înainte a cerut cuvântul domnul Secretar General. Domnule

Secretar General spuneți-ne câteva detalii sau domnule Subprefect, dumneavoastră. Am și eu o întrebare, este legal acest punct...... Este legal, asta întreb?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Secretarul semnează după ce votați dumneavoastră.

Rugămintea mea este următoarea vreau să vă împărtășesc din experiența mea pe care am avut-o în ultimii cinci ani. Am avut foarte multe manifestații în ultima perioadă, nu neapărat anul acesta sau recentele manifestații din Piața Universității. Trebuie să

J    J    î

vă gândiți că la manifestații sau dreptul de a manifesta aparține

cetățenilor români conform Constituției, un drept care nu poate fi

încălcat, în acest moment desfășurându-se o manifestație în piața

Universității, fără să intervină forțele de ordine să împrăștie cu gaz,

deși în momentul de față ce se desfășoară acolo nu are o

aprobare conform Legii nr. 60. Au sosit o serie de solicitări după

evenimentele violente din piață prin care anumite entități solicitau

aprobare în vederea desfășurării de manifestații. Problema este că

Legea nr. 60 așa cum o știți interzice desfășurarea a două

evenimente în același timp, în același loc și aprobând unei

asociații o manifestație acolo automat interziceam celorlalți să » » ’

participe la această manifestare. Și după cum știți și dumneavoastră solicitările celor din piață sunt destul de eterogene. Ce vreau să vă rog, ideea este următoarea, putem să hotărâm că această zonă este o zonă liberă în care fiecare vine și își spune punctul de vedere. Dar gândiți-vă că avem cetățeni români de origine palestiniană, sau cetățeni români de origine kurdă sau alte naționalități. Nu vorbesc de galeriile sau entitățile care au interese antagonice, așa cum s-a mai spus. Noi putem să avem o zonă și chiar salut această idee de a avea o agora, dar trebuie să se desfășoare această activitate după anumite reguli, pentru că dacă eu voi avea la ora zece, luni, după aprobarea acestei hotărâri două sute în piața Universității și vor să își spună cuvântul, nu știu dacă veți fi acolo să îi calmați pe toți. Uitați-vă la proiect, vedeți că nu aveți o agora, aveți două agore despărțite de bulevardul central al orașului. Acolo este nod de circulație. Doamnă, sunt două agore, una în față la Național unde ați aprobat parc, ați aprobat grup statuar și s-au băgat milioane de euro și aveți grupul de la fântâni.

Să nu le încurcăm, haideți să ne gândim. Agora în accepțiunea mea este o piață, un loc pietonal, în care se poate desfășura așa ceva. Să nu uităm că acum două săptămâni am avut și răniți și pagube materiale. Nu poate să depășească cadrul legal al legii 60 și al Constituției României.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci îl depășește domnul secretar general .. în secunda

aceasta ... Domnule secretar general, ca toată lumea să voteze în cunoștință de cauză acest proiect depășește...............

Domnul Secretar General Tudor Toma

După părerea mea acest proiect trebuie să aibă un

Regulament, după care se desfășoară activitățile în această agora. Ar trebui să aveți în vedere că există nu o agora ci două, una în fată la Arhitectură, una în fată la Teatrul National, dar la Teatrul Național aveți aprobat parc, hotărâre de consiliu prin care s-a aprobat parc, hotărâre de consiliu prin care s-a hotărât să se facă grup statuar. Și în mijloc avem bulevardul principal al Bucureștiului. Blocarea traficului acolo, din anumite motive, gândiți-vă că aveți monumente care se desfășoară activități comemorative, aveți Asociația victimelor mineriadelor, aveți Asociația 21 decembrie 1989, Asociația Baricada care tot manifestă acolo. Este din blocul național.

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule Secretar General noi avem posibilitatea să decidem peste legea de organizare a mitingurilor ?

Domnul Secretar General Tudor Toma Niciodată nu veți putea decide deasupra legilor.

Domnul consilier Pop Romeo

Acest proiect de hotărâre este legal?

Domnul Secretar General Tudor Toma Până la un punct este legal, dar nu este complet.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Dincă, vă rog.

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnule Secretar General ......


3lDomnul președinte de ședință Murg Călin

Știți domnul Răileanu, problema cu colegul nostru și alți

colegi, dacă nu iau cuvântuj nu mai este democrație. Este democrație și avem niște costuri fulminante de timp. Asta e democrație până la sfârșit. Vă rog domnule Dincă.

Domnul consilier Dincă Dumitru

V-aș ruga să punem adevărul în drepturile lui. Dumneavoastră, prin exprimarea pe care ați avut-o, ați comis o greșeală, ați împărțit piața în două. Nu, domnule Secretar General, cei care sunt pe partea fântânilor sunt la fel ca cei care sunt pe partea teatrului, iar pentru ca dumneavoastră să aveți lucrurile puțin mai explicitate pentru că văd.... Nu...Domnule Secretar General, de ce căutați să mă supărați?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Eu vă arăt proiectul de hotărâre, nu am împărțit pe nimeni.

Uitați-vă în proiect o să vedeți că aveți două zone......

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnule Secretar General de ce vreți să mă supărați? Ați dat aprobare Asociației Metrorex să facă miting pe durată nedeterminată în fața Palatului Cotroceni, să nu îl mai deranjeze pe Traian Băsescu. Deci pe durată nedeterminată. Nimeni nu putea să meargă acolo să ia aprobare, pentru că Asociația Metrorex avea aprobare de miting acolo.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Vedeți că acum au cadrele militare.

>

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnule Secretar General ati uitat un lucru. Voi toti cei care sunteți aici ați uitat un singur lucru. Indiferent de lege, indiferent de natura ei atunci când poporul vrea o schimbă. Vă rog frumos transmiteți-i președintelui să convoace referendum, să vadă dacă poporul român îl mai dorește sau nu îl mai dorește. Domnule coleg vă rog să nu duceți în derizoriu niște lucruri care la momentul acesta dor. Nu trebuie să ne batem joc de o inițiativă care nu numai că este lăudabilă este absolut necesară, pentru că orice partid care va veni la putere, chiar dacă va veni să zicem PP-ul, PNG-ul, PRM-ul, chiar dacă vor veni și aceste partide, poporul trebuie să aibă posibilitatea să se exprime, să-și exprime

dezacordul sau supărările atunci când este vorba de nemulțumiri în masă. Și mai e o chestiune, nu mai puneți problema că dacă vin susținători ai lui Dinamo sau ai Stelei, lucrurile acestea nu tin, acestea sunt praf în ochii fraierilor. Eu vă propun aprobați înființarea acestei piețe pentru că agora, dacă nu știați agora înseamnă piață publică, unde fiecare poate să vină să spună ce dorește. Să nu credeți că se va întâmpla vreo nenorocire, vreți să pasați acest proiect. Acest proiect trebuie votat astăzi și trebuie să treacă astăzi. Astăzi trebuie să treacă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc. Doamna Chiriș vă rog.

Doamna consilier Chiriș Mariana

Cu toată considerația pentru ceea ce se întâmplă în Piața Universității vreau să îmi exprim tot ceea ce am eu mai bun pentru acești oameni, dar îmi pare foarte rău că în rândul nostru se află colegi care nu au înțeles ceea ce înseamnă democrația. Democrația nu înseamnă să țipi, să urli. Democrația înseamnă un consens, fiecare avem dreptul la opinie, dialogul într-adevăr este de mare valoare în democrație, ceea ce se întâmplă înseamnă haos, haosul niciodată nu poate fi controlat. Niciodată nu am să fiu de acord ca această democrație pentru care au luptat semenii mei să fie știrbită de acest haos. în al doilea rând am o întrebare pentru domnul Prefect. Nu credeți că ar fi cazul să întrebăm și noi cetățenii municipiului București pentru că suntem în democrație, să întrebăm tinerii care învață în acele instituții ce părere au despre acest proiect de hotărâre și să îl punem în dezbatere publică. Suntem niște oameni conștienți de ceea ce se întâmplă, suntem niște oameni care am dus greul și bucuria împreună. Vă respect pe toți, indiferent de opțiunea dumneavoastră politică, dar să încercăm și noi să respectăm pe cei care ne-au adus aici, în Consiliul General iar aceia sunt cetățenii, nimeni nu a spus cetățeni care este părerea dumneavoastră, vă invităm la o dezbatere publică, noi consilierii generali PSD, PNL, pentru că toți suntem cetățeni nu ne desparte nimic, trebuie să avem un dialog constructiv. Vă mulțumesc mult.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, înainte să începeți să vă dau un răspuns. Domnul Năstase doi ani închțsp^re cu suspendare în dosarul

Domnul consilier Stan Ion

Eu cred că dumneavoastră nu puteți să depășiți anumite patimi și noi nu cred că le mai suportăm și atunci vă propun următorul lucru, un compromis. Unu - dacă domnul Prefect și domnul Secretar General al CGMB consideră că această hotărâre despre care discutăm de două ore are și elemente de ilegalitate, eu vin cu o soluție de mijloc. Spuneați că este în două părți. Și pe partea cu fântânile și pe partea cu statuile lui Caragiale de la Teatru. Dacă vrem să nu fie atacată de Secretarul General sau de Prefectură hai să votăm să fie în fata Teatrului National că este

J    J

mai mult spațiu acolo. Doamna Popa ascultați-mă, că m-am uitat și eu pe proiect, credeți că sunt aici copil mic și vorbesc aiurea, ideea este că putem să stabilim acum prin această hotărâre că această agoră va fi în fața Teatrului Național pe zona care începe de la benzile rulante de la pasaj până în capătul celălalt unde începe Intercontinentalul, acel spațiu va fi, să-l aprobăm prin hotărâre, să nu mai existe suspiciuni că poate fi atacată de Consiliul General, respectiv de Secretar sau de Prefect, să facem un pas mai înainte că avem 109 puncte. Și fac un apel să îi chemați pe cei de la tehnic și pe domnul arhitect, cei de la Comisia Tehnică să își însușească proiectele.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gorodea, vă rog, haideți să închidem să trecem la vot, să ajungem și la arhitectul șef.

Domnul consilier Gorodea Silviu loan

Trecem peste subiectul Adrian Năstase, ați înțeles foarte bine, cred că nu este cazul ... a fost condamnat doi ani cu suspendare, ferească Dumnezeu, nu îi dorește nimeni răul, este păcat să aduceți asemenea politicieni în stradă, dragi colegi. Așa cum spunea și camaradul Stan, rugăminte, haideți să trecem punctual, am propus să amânăm acest punct, să îl trecem prin comisii și mai există cealaltă propunere cu o aripă. Vă rog eu frumos supuneți la vot primul punct amânare și al doilea punct al domnului Stan și încheiem odată cu.................

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gorodea numai putem propune amânare pentru că numai inițiatorul poate să îl scoată dgjDe ordinea de zi .Domnul consilier Gorodea Silviu loan

Atunci inițiatorul ne-a dus într-o discuție și nu este prezent aici. Domnule viceprimar, puteți să retrageți, că sunteți oficial delegat ?

Domnul viceprimar lovici Victor Teodor

Este propunerea primarului și aș dori să o lăsăm până vine domnul Primar.

Domnul consilier Gorodea Silviu loan

Vă rog, auziți este propunerea domnului viceprimar care este îndrituit din partea domnului primar să-l reprezinte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Gorodea, domnul viceprimar a venit cu niște idei, a încercat să clarifice lucrurile. îl supun la vot, numai sunt alte puncte de vedere.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind conferirea statutului de agora civică spațiului public din zona Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și din partea Teatrului Național București, situat în piața Universității.

Vreți să supunem la vot propunerea dumneavoastră domnule Stan? Deci, ați făcut propunerea, o să o repet. Ați propus următoarea modificare: art. 1 Se conferă statutul de agoră civică spațiului public din zona Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, sau se conferă statutul de agoră civică spațiului public din fața Teatrului Național București situat în piața Universității. Domnule Stan, haideți să clarificăm. îl las așa? Atunci de ce m-ați oprit din vot?

Supun la vot proiectul de hotărâre privind conferirea statutului de agora civică spațiului public din zona Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și din partea Teatrului Național București situat în piața Universității.

Cine este pentru? 24 voturi (Alexe. F., Anton M., Boajă M..Capotă B., Drăghici A., Dincă D., Florescu D., Grigorescu R., Meran D., Nedelcu C., Nicorescu V., Nițu R., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Purcărea S., Rizoiu M., Scarlat H., Sitaru J., Stan I, Stan N., Tănase I., Țapardel A., Zidărescu L.), împotrivă? 3 voturi (Răileanu M., Pop R., Bădulescu A.), abțineri? 23 voturi fBăcăintan I Chiris M Cnsma R Cruceanu E., Deaconescu C.,


^ț^il^vici V., Murg C., Neagu M.,


aS^ D., Raicu M., Rădoi S. /AZoicu M., Gâf D.).Acest proiect nu a fost adoptat.

Următorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Fundația Culturală Sergiu Celibidache.

Aveți un amendament domnule Voicu? Vă rog.

Domnul consilier Voicu Mihai

La acest punct facem următorul amendament: în loc de reprezentanții Fundației Culturale Sergiu Celibidache în colaborare cu membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului General, Direcția învățământ, cultură, Turism din Primăria Municipiului București și instituțiile/serviciile publice de cultură ale municipiului București și continuarea va fi: vor negocia și vor colabora în vederea clarificărilor și a costurilor acestora, nu cum vreți? Fac acest amendament, camarade pentru că nu știm în ce cuantum se stabilește această colaborare, câți bani: un milion, două, șapte, nouă, două zeci și cinci, ce se plătește, ce nu se plătește. Trebuie să știm și conform..........să vedem cu ce putem susține acest

festival.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, dacă mai sunt și alte amendamente. Supun

la vot amendamentul propus de domnul Mihai Voicu.

Cine este pentru? 29 (Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R.,

Cruceanu E., Deaconescu C., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pârvu C., Popa G., Pop R., M.Prioteasa D., Raicu M., Răileanu M. Rădoi S., Toma V., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M., Gâf D., Bădulescu A., Capotă B., lovici V., Stan N., voturi împotrivă? 16 voturi (Anton M., Boajă M., Florescu D., Meran D., Nițu R., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Purcărea S., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Tapardel A., Zidărescu L., Scarlat H., Tănase I., abțineri? 1 vot (Nedelcu C.j.

Acesta amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul în integralitatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 11 voturi (Boajă M., Florescu D., Meran D., Nițu R., Nicorescu V., Popa M., Purcărea S., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Țapardel A.), abțineri, 2 voturi (Anton M., Păduraru A.).

Acest proiect de hotărâre a/fesTâctpptat.

La ora    '    Dragoș și Popa

Grigore loanDomnul președinte de ședință Murg Călin

La punctele 3 și 4 îl rog pe domnul director Cosmin Gheorghiu, să vină, este în sală cumva? Pentru taxa de apă.

Doamna Trăsculescu Sanda

Taxa municipală s-a redus la jumătate, în primul rând taxa municipală .... Se votează anual. Valoarea acestei taxe se votează anual de către Consiliul General. Această taxă este stabilită pentru rambursarea împrumuturilor contractate de către Primărie pentru stația de epurare de la Glina 35 de milioane de euro, ea se calculează anual în funcție de valoarea pe care trebuie s-o rambursăm la bănci, la BERD și în funcție de valoarea la care a fost facturată anul trecut de către APA NOVA numărul de mc, volumul respectiv. Anual această taxă municipală va fi cinci bani pe mc de apă canalizată. Anul trecut a fost zece bani, anul acesta scădem la jumătate pentru că rambursăm, avem eșalonările pe douăzeci și cinci de ani, anul acesta este la jumătate cinci bani pe mc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc frumos, eu vă propun să trecem la vot.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anu, 2012, calculată conform Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă 0 voturi,

abțineri 0 voturi.

>

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, însușit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 - prin introducerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare executate în domeniu public de primăriile de sector și municipalitate din fonduri publice, persoane fizice, persoane juridice inclusiv a stațiilor de pompare ape uzate în vederea predării ulterioare a acestora în exploatare către S.C. Apa Nova București S.A.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă 0 voturi,Am ajuns la punctul 5, o să începem cu rugămintea colegului nostru Victor Stan, o să-l rugăm pe domnul arhitect șef să ne spună câteva cuvinte după care urmează domnul Nicușor Dan, domnul Trifu, precum și doamna Carmen Nemeș.

Domnul arhitect șef - Gheorqhe Pătrașcu

O să încerc să fiu scurt și explicit. Ordonanța nr. 7 care modifică Legea nr. 350 și care fac specificare că încă nu a fost aprobată prin lege, probabil că va suferi modificări și prin aprobarea prin lege a ordonanței, deci ea trebuia deja aprobată din legislatura trecută. Prevede niște modificări în ceea ce privește inițiativa și finanțarea planurilor de urbanism zonale. Pot să comentez că ea cuprinde , chiar în forma actuală, niște disfuncții care vor trebui amendate în viitor, prin faptul că deși s-a încercat ca inițiativa și finanțarea să aparțină numai autorității publice, acest lucru practic este imposibil din mai multe motive de finanțare, de faptul că sunt blocate posturile, deci Primăria nu-și poate mări structura așa cum a fost planificat și din faptul, că pe parcursul aprobării ordonanței au apărut niște amendamente care favorizează anumite categorii de investitori. Ceea ce nu este normal. Pot să vă citez din lege. Sunt chiar supermarket-urile exonerate ceea ce nu este normal. Legea va mai suferi modificări. Legea dădea de asemenea un termen până la care pentru documentațiile care aveau certificate de urbanism sau avize de

J

oportunitate înainte de 1 februarie 2011, ca termen limită 1 februarie 2012, s-a întâmplat fenomenul că toți cei care erau în proceduri s-au precipitat și din acest motiv apare acest număr mare, deci cea mai mare parte din aceste documentații, sunt documentații, de fapt istorice, sunt unele care sunt inițiate acum 4 - 5 ani, chiar 6 ani care au fost actualizate, deci din punct de vedere tehnic sunt supuse dezbaterii Consiliului, este singurul care se poate pronunța asupra oportunității, chiar între ele pe listă mai sunt unele documentații care au mai fost supuse dezbaterii Consiliului și prin faptul că s-a solicitat din nou punerea s-a acceptat acest lucru și din punct de vedere juridic, care este aspectul legal? Dar cred că este, deci și dintr-o prudență s-a ajuns la acest număr, printre care repet PUZ-urile din ultima perioadă, deci noi.... sunt în jur de 25 maxim. Urmează ca dumneavoastră să vă pronunțați asupra majorității lor care ..., asupra oportunității lor, sunt printre ele și PUZ-uri care sunt niște prelungiri pentru

Parcului Herăstrău, Parcul Tineretului documentații de tipul acesta. Până la urmă nu este spectaculos decât numărul lor, prin faptul că toți cei care aveau inițiative de tipul acesta, în ultimii ani, s-au precipitat acum și din prudență noi le-am promovat pe toate care aveau îndeplinite condițiile tehnice. Cam asta este, dacă aveți

întrebări ..... O singură problemă aș vrea să mai spun, a apărut

între timp și Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 2701 privind consultarea populației care, de fapt pentru documentațiile în curs, există o procedură care nu este completă, odată cu 1 februarie procedura aplicată pentru consultație va trebui să respecte acest ordin în litera lui și din acel moment .... dacă ele se vor relua, trebuie să respecte acel ordin, consultarea populației care este mult mai stric și mai exact în ce privește procedurile care se fac.

Domnul viceprimar Raicu Mircea

Domnul arhitect șef, dacă îmi permiteți? Dumneavoastră, ați spus adineauri că, Consiliul General dă un vot de oportunitate. Oportunitate înseamnă, dacă este cazul, ca acel PUZ să modifice PUG, pentru că până la urmă noi, în cazul PUZ-urilor avem o chestiune excepțională, da? Venim cu un PUZ care amendează PUG-ul și-l modifică în ceea ce privește prevederile.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Cu o mică precizare, PUZ-ul nu este neapărat o procedură excepțională, este o procedură de care s-a abuzat, cel mult, dar ea în anumite cazuri este obligatorie prin lege.

Domnul viceprimar Raicu Mircea

Nu asta este esențial, deci eu spuneam că este o procedură excepțională, pentru că eu așa o văd. Odată ce ai elaborat un PUG, care înseamnă legea urbanistică pentru un oraș, ca să faci modificări, dacă el este gândit bine, se face numai în cazuri excepționale. Așa cum bine ați spus dumneavoastră, la noi s-a și abuzat de chestiunea asta, deci Consiliul General dă un vot de oportunitate, este cazul sau nu este cazul, dar înțeleg că în legislație, mai nou, a apărut în cazul în care respingi un astfel de PUZ, trebuie să faci o hotărâre de respingere, trebuie motivată în drept și în fapt, ceea ce nu mai este o chestiune de oportunitate, este o chestiune de legalitate. Deci, în clipa în care noi am vota împotriva unuia din PUZ-urile de acum și nu adoptăm automat și o hotărâre de resoinaere oe care s-o motivăm ea se transformă într-


Costanda, iar Primăria este bună de plată, la fel ca și consilierii generali. Este corect ceea ce am spus eu până acum?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu A pronunța, după părerea mea, această hotărâre de

respingere din punct de vedere juridic, eu cred că este o invenție până la urmă.

Domnul viceprimar Raicu Mircea

Este o prevedere legală sau este o invenție?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

lege.


Eu v-am spus, această Ordonanță trebuie aprobată prin

Domnul viceprimar Raicu Mircea Aceasta produce efecte, în momentul acesta?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Nu mă pot pronunța pe Costanda, că nu-l cunosc în

profunzime, dar până la urmă o hotărâre de Consiliu...... acolo ce

a lipsit? O hotărâre de Consiliu, da sau nu, deci acolo nu s-a pronunțat Consiliu, nu ... e altă speță.

Domnul Secretar General Tudor Toma Dați-mi voie, este o confuzie și nu ... ca să înțelegeți. Există o prevedere legală, practic această prevedere, rațiunea ei a fost că există documentații de urbanism care stau foarte mult și nu sunt respinse sau aprobate, pur și simplu zac. Pentru faptul că nu se întrunește numărul de voturi. Conform normelor de tehnică legislativă și conform Legii nr. 215/2001, un proiect de hotărâre devine hotărâre, când este însotit de toate avizele comisiilor de specialitate sau a celorlalte direcții din Primărie și este votat de majoritatea prevăzută de lege, atunci devine hotărâre. în cazul acesta, în varianta în care este modificată Legea 350/2001, noi nu putem să, în cazul în care dumneavoastră nu votați un proiect de hotărâre referitor la o documentație de urbanism nu putem să emitem o hotărâre de respingere, chiar dacă a existat o majoritate care a respins această documentație de urbanism, întrucât proiectul cu care s-a intrat ejstev un /proiect pentru aprobare, un de Interne și către ministerul de resort, care a fost inițiatorul acestei legi, a se avea în vedere modificările necesare în momentul publicării legii. Deocamdată avem un potențial de litigii foarte mare, din aceste considerente. încă nu am primit, decât răspunsul că la momentul la care se va discuta legea trebuie clarificată într-un fel sau altul.


OVadrese și către Ministerul


Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Deci problemele au apărut atunci când nu s-a pronunțat

Consiliul da sau nu, din punct de vedere ...... asta este altă

problemă ......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O s-o rog pe colega noastră, Carmen Nemeș să ........ o

secundă. Doamna Sitaru aveți o întrebare pentru domnul arhitect?

Doamna consilier Nemeș Carmen

Domnule arhitect, tocmai pentru a rezolva această problemă cu oportunitatea, aș vrea să vă întreb, în calitatea dumneavoastră pe care o aveți și de specialist în domeniu, dacă vreunul dintre PUZ-urile aflate pe ordinea de zi astăzi, prezintă elemente de neoportunitate urbanistică?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Comisia tehnică și avizul structurii pe care o conduc s-a pronunțat, sunt avizate toate și mai este un aspect, avizul Comisiei și al arhitectului șef nu este avizul conform, este ultimul aviz, într-adevăr, deci el trebuie să țină seama de celelalte avize, cum este, de exemplu, cel al Ministerului Culturii conform și al altor organisme, al Ministerului Dezvoltării ... deci, până la urmă nu este o decizie numai luată în Comisie sau în structura arhitectului șef, e o decizie luată pe baza unui proces și aici sunt și aspecte legate de legalitate, pentru că vă spun foarte multe dintre ele aveau avize chiar din 2008, 2007, avize conforme. Deci din punct de vedere strict formal ele trebuie supuse .... Eu pot să vă spun legal, că legal sunt îndeplinite. Din punct de vedere moral........

Doamna consilier Sitaru Janina

Domnule arhitect am să mă refer punctual la punctele de pe ordinea de zi, punctul 61 și 66 care sunt inițiate de către dumneavoastră și am să vă rog frumos să-mi răspundeți, dacă demararea procedurii de prelungit© a xPUZ-urilor respective s-a făcut în termen lec


..


Doamna consilier Sitaru Janina

Este prima dată când este pus pe ordinea de zi, deci încă odată sunteți......

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Care proiect?

Doamna consilier Sitaru Janina

61 și 66.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

61 nu pot să vă spun acum, dar eu știu că a fost......

Doamna consilier Sitaru Janina

Am rugămintea ca până atunci când o să ajungem să le votăm, să ne răspundeți. Mulțumesc frumos.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

De fapt s-ar putea să apără unele inadvertențe pentru că

timpul a fost foarte scurt și verificările s-au făcut în condiții de o zi și jumătate, două.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai aveți întrebări? Domnul Nedelcu vă rog? De la tehnic

cine mai.....?

Domnul consilier Nedelcu Costel

O întrebare de principiu, domnul arhitect șef, am văzut la unele PUZ-uri că se dau anumiți parametrii pentru înălțime, la cei aprobați o anumită înălțime și după aceea la cei pe care îi aprobați dumneavoastră au alt regim de înălțime, mult mai mare. Vreau să știu pe ce criterii s-a făcut aceasta.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Vă dau un exemplu concret, când se discută PUZ-ul respectiv, bine?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, alte întrebări, pentru domnul arhitect șef. Am să vă rog

să rămâneți în sală, pentru că se pare că sunt multe întrebări.

Domnul Nicușor Dan - Asociația Salvați Bucureștiul Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă rămăsesem dator cu procesul Poligrafiei, unde am spus că intrăm de partea Consiliului General, dacă îmi dați dosarul. în Poligrafiei am intrat de partea Consiliului General și am câștigat împreună cu Consiliul General, și nu spun asta ca să mă laud, și pentru că este foarte important față de ce discutați dumneavoastră aici. Deci instanța, prin decizia, pe care a pronunțat-o în dosarul Poligrafiei, a spus că: Consiliul General nu are nicio obligație să dea un PUZ pe care îl cere un privat, deci conform legii administrației publice locale, dumneavoastră reprezentați interesul cetățenilor, puteți să decideți că un PUZ nu este oportun pentru acest oraș și să-l respingeți. Asta este decizia Tribunalului București din 19 ianuarie. Vreau să vă mai dau un alt exemplu care să vă ajute să vă poziționați în ceea ce veți decide. După cum știți, în cartierul Cotroceni, se construiește în mare viteză un imobil de șase etaje, la intersecția Carol Davila cu Toma lonescu. Vecinii acestui imobil sunt oameni, întâmplător, foarte bogați care au spus că au plătit câteva zeci de mii de euro ca să cumpere acolo, tocmai pentru ei știau că vor locui într-un cartier cu două etaje, cartier relaxat, unde să nu aibă mașini pe trotuar să poată circula liniștiți. Ei vor ataca în instanță ce ați decis dumneavoastră. în situația în care, ei vor câștiga beneficiarul PUZ-ului pe care dumneavoastră l-ați votat se va întoarce împotriva dumneavoastră și vă va cere să-i plătiți investițiile pe care le-a făcut acționând de bună credință pentru un PUZ pe care dumneavoastră l-ați votat. Ceea ce vreau eu să spun cu asta este că indiferent din ce parte va veni procesul în următorii ani o să aveți o viață foarte interesantă și ar fi bine să vă ajutați în activitatea pe care o aveți de două departamente care din păcate nu funcționează: Direcția Urbanism și Direcția Juridic. O să vă citesc ce ne-a spus domnul arhitect șef, săptămâna trecută când s-a dezbătut public proiectul de la Răzoare. Domnul arhitect șef spunea așa: Primăria nu vt^vȘ^'J^i asume nici un risc de a fi dată în judecai    spetate rânduri, având în


vedere că    ie lege de a rezolva niște


probleme. Din punct de vedere formal este puțin exagerat dar asta este situația, Primăria numai are nevoie de alte procese. Primăria, Departamentul Juridic, care ar fi trebui să vină și să vă spună ce este legal și ce nu este legal pasează cartoful fierbinte în mâna dumneavoastră și vă lasă să vă descurcați în instanță, cam asta este situația. Colegul meu v-a distribuit dumneavoastră acest material în care am scris la aproximativ optzeci de PUZ-uri care sunt pe ordinea de zi, noi Asociația Salvați Bucureștiul considerăm că sunt ilegale și ne asumăm ceea ce am spus. O să exemplific, numai legat de avizul de consultarea publică care este prevăzută de Ordinul 2701, ajungeți să vă uitați în avizul pe care Ministerul Dezvoltării l-a dat pe aceste PUZ-uri și o să vedeți că scrie chiar în avizul acela că trebuie făcută consultare publică, în sensul că trebuie puse panouri acolo ... în vecinătate și așa mai departe, iar legat de, evident, nu o să exemplific toate ilegalitățile și toate PUZ-urile, vreau numai să vă rog să nu votați cele două PUZ-uri prin care se demolează cele două imobile foarte frumoase din București. Acesta este unul dintre ele str. Ion Bogdan nr. 20 și celălalt este un imobil din Cal. Plevnei care până anul trecut a fost monument istoric.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Ce număr?

Domnul Nicușor Dan - Asociația Salvați Bucureștiul A fost deplasat, dar nu înseamnă că nu rămâne o clădire

foarte valoroasă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă întreabă colegii ce numere? Numărul 42 este unul dintre

ele, Ion Bogdan 20 și Plevnei 52.......domnul Sorin Purcărea

Domnul Nicușor Dan - Asociația Salvați Bucureștiul

Eu afirm în continuare că 80 dintre ele sunt ilegale.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc.

»

Domnul consilier Purcărea Sorin Am numai două întrebări gambele sunt adresate domnului arhitect. La aceeași listă la

și spunea că sunt ilegali

Nicușor Dan făcea referire dintre ele scrie: ilegal și justificarea este că nu exista ăv    Jlafoarte multe. întrebarea
Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Este necesar, dacă este prevăzut de lege, dar nu în toate cazurile. Legea spune că pentru zonele de interes. Poate nu le știu spețele exact.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Poate că pentru unul dintre ele pe care îl și cunoașteți și știți dacă este .... Nu, asta este o întrebare generală, pentru că la foarte multe dintre ele este aceeași justificare a considerării ilegale a PUZ-urilor, că avizul MDRT nu există. Este necesar el? și la unele dintre ele pe care dumneavoastră le știți, probabil o să spuneți: Nu este necesar acest aviz.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Da, bine înțeles, dar trebuie analizat pe dosar pentru că există zone în care nu este necesar.

Domnul consilier Purcărea Sorin

A doua întrebare pe care vreau să vă o pun, de data aceasta direct dumneavoastră, v-am mai întrebat acest lucru și data trecută când a fost PUZ-ul nu știu la ce nr. este, nu-l găsesc acum, este vorba de strada Franceză cu parcarea. Acolo, data trecută, v-am întrebat datorită faptului că era un litigiu și acest litigiu nu era soluționat, nu se cunoaște exact care este structura terenului aflat în proprietatea municipiului.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Reglementarea urbanistică poate fi dată și cu ... nu este vorba de autorizare de construire.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Am înțeles, dar dacă PUZ-ul acesta este făcut împotriva voinței unui proprietar, noi îi afectăm lui interesele. Atâta timp cât nu s-a luat nici.....

Domnul arhitect șef - Gheorghe PătrașcuDomnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Putem să-l declarăm public.

Domnul consilier Purcărea Sorin Este la ora actuală de utilitate publică?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Nu, se propune o reglementare.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, din ce am înțeles de la Asociația Salvați Bucureștiul ar trebui să nu votăm niciun PUZ, asta am înțeles de la domnul Nicușor Dan, că pentru optzeci și ceva de PUZ-uri, le-a analizat și sunt ilegale. Din punct de vedere al responsabilității noastre, așa am spus și la început de ședință, cred că le vom vota pe toate fortuit, din două motive: unul încă nu am scăpat de problematica pe care am avut-o cu Costanda, dar sperăm s-o rezolvăm și să avem câștig de cauză, dar eu am constatat că s-a deschis cutia Pandorei. De exemplu, astăzi când vorbim suntem deja somați de către ..., cu plângere prealabilă de către domnul Moraitis loanis și eu îmi aduc aminte că în data de 17 decembrie 2010 acest proiect a picat, adică Consiliul General a spus că: oportunitatea lui nu este una extrem de grăbită și de motivată și a picat. Nu înțeleg de ce ne-a mai făcut plângere prealabilă, domnule prefect? Puteți să ne explicați dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu știți! Referitor la prezenta domnului arhitect șef, așa cum am spus grupul PSD va vota toate proiectele pe care și le însușește autoritatea executivă, respectiv dumneavoastră și departamentul tehnic, pentru că la fiecare proiect s-au PUZ din acesta trebuie să aibă un aviz tehnic, dacă ele sunt așa cum am spus le vom vota pe toate și nu știu, pentru că trebuie să ne gândim foarte sigur, că dacă calitatea de consilier îți dă dreptul să votezi oportunitatea sau votezi cu sabia deasupra capului că vei fi dat în judecată de vreun individ frustrat sau nemulțumit, sau care vrea să facă o clădire de o sută cincizeci de metri în București și zona nu-i permite. Atunci de aceea întrebăm, d^pă-municipalitatea își însușește aceste PUZ-uri prin avizele tehmSe^^eUrebuie să fie


în spatele acestui proiect de hotărâre, :le voj


un fel de reținere. Cu toată stima pentru dumneavoastră, vreau să-mi răspundeți și mie dacă știți despre problema aceasta cu plângerea prealabilă făcută de domnul Moraitis loanis din Grecia. Dar nu mă interesează să vorbesc cu domnul, întreb aici dacă știe, pentru că cei care fac ordinea de zi ar trebui să aibă în vedere și să spună la acest punct a fost pus pe data de .... și respins. în data de 17 decembrie 2010 a fost....

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Ordinea de zi nu o face arhitectul șef. El a fost supus votului

și a fost votat negativ......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Adrian Năstase a fost condamnat, cu executare.......

Domnul consilier Stan Ion

Noi vorbeam despre amenzile pe care le dau ăștia prin instanțe, pe care le luăm noi, lasă-ne cu car...........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă ascultam, domnul Stan, dar n-ați clarificat, n-am înțeles nimic! Deci ne-a dat în judecată sau nu?

Domnul consilier Stan Ion

Am spus cu regret pentru domnul Nicușor Dan de la Asociația Salvați Bucureștiul că am avea și noi puncte de vedere, să nu votăm multe din punctele trecute pe ordinea de zi din aceste PUZ-uri, dar din nefericire pentru noi se pare că o să votăm fortuit și noi minoritarii PSD-iști și voi.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Fortuit, întâmplător, zi forțat. Fortuit este de la „fortuna”

întâmplare.

Domnul consilier Stan Ion

întâmplător, atunci domnul profesor .... Păi nu suntem obligați să votăm ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi cică suntem obligați domnule!


Domnul arhitect șef - Gheorqhe Pătrașcu

Sunteți obligați să votați. Nu, da sau nu. Nu pozitiv sau negativ.

Domnul consilier Stan Ion

Stați o secundă. Mai devreme când v-am rugat să explicați normele metodologice, ați spus clar domnule arhitect, și am fost atent, că sunt cazuri în care putem să fim trași la răspundere pentru.....

Domnul arhitect șef - Gheorqhe Pătrașcu

Nu, rectific sau dacă am spus, probabil că m-am..... Este

vorba de obligativitatea de a exprima un vot pozitiv, negativ sau abținere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul arhitect șef domnul Stan a pus o întrebare corectă, avem obligativitatea să ne exprimăm, mai ne exprimăm și cu nu după aceea ne trezim că ne dau în judecată. Cum se susține toată povestea aceasta?

Domnul arhitect șef - Gheorqhe Pătrașcu

Un teren are o reglementare, este drept câștigat și nu poate fi atacat, vrea o suplimentare, deci un drept pe care nu îl are poate fi dat sau nu.

Domnul consilier Stan Ion

Noi consilierii trebuie să votăm la toată lumea dacă vrea să facă centre comerciale și clădiri de o sută de metri.

Domnul arhitect șef - Gheorqhe Pătrașcu

Votați cu da, nu, sau cu abținere.

Domnul consilier Stan Ion

Asta am vrut să spun că eu oricum voi vota cu „nu” care mi se pare că este o manglă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Nemeș, vă rog

Doamna consilier Nemeș Carmen Aș vrea să vă aduc tuturor aminte faptul deliberativ, noi nu suntem un organism cța


verifice lucrurile în amănunt ,noi ne pronunțam politic, tocmai de aceea vin și susțin ceea ce spune, domnul Nicușor Dan faptul că Direcția Juridică și Direcția Urbanism sunt principalele structuri care trebuie să se pronunțe, pe lângă Comisia Tehnică. Un proiect de hotărâre nu poate intra în Consiliul General dacă este nelegal. Dacă este nelegal nu are cum să fie, este răspunderea Primarului și a direcțiilor din executiv. Noi ne pronunțăm politic. Desigur aici politicul interferează cu juridicul foarte puternic în zona PUZ-urilor, mai ales că practica instanțelor judecătorești s-a schimbat, în sensul că trebuie motivat de ce nu votăm un PUZ. Această oportunitate de care noi ne-am prevalat până la acest moment nu prea se mai susține, că dăm o hotărâre de respingere sau nu asta este o discuție, dar măcar în ședință noi trebuie să motivăm de ce nu votăm un PUZ. Asta e noua practică a instanțelor, tocmai de aceea eu l-am întrebat pe domnul arhitect șef dacă vreunul din PUZ-urile aflate pe ordinea de zi întrunește vreun element de neoportunitate urbanistică. Noi suntem aici toate profesiile, noi nu suntem urbaniști, nu suntem de specialitate, comisiile și structurile care au atribuții în urbanism trebuie să își spună punctul de vedere. Nu puteți să pasați răspunderea în Consiliul General, indiferent că este comisie, arhitect șef, Primar General, că este executiv. Tocmai de aceea vreau să vă spun că eu voi vota pozitiv toate PUZ-urile aflate pe ordinea de zi de astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Fac o precizare , ele au fost, toate, din punct de vedere al

oportunității au fost acceptate, nu Direcția de Urbanism se pronunță asupra legalității.........

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Cum este posibil dacă la 01.01.2012 intră în vigoare Legea 350/2001, este o modificare a ei, practic de la 01.01.2012 nu mai poate intra în legalitate o clădire care se află în ilegalitate. Vorbesc de punctul 39 de pe ordinea de zi Str. Șincai - Lânăriei, acolo omul a avut autorizație să facă două etaje, a făcut cinci în ideea ... cu concesionarea, adică prin concesionarea terenului avea autorizație să facă două etaje, stau vis a vis de zona respectivă, omul ce a zis, lasă că aia sunt niște proști, fac cinci etaje, să iasă lui bine la buzunar, a făcut cinci etaje după care acum, noi să fim obligați să îi votăm mangleala omului. Nu sunt obligat de nimic și o să mere

em până în pânzele albe, eu nu neg că poațextîh^te dintre ele discutabile , că a avut, că nu au avut d^zh^ț^TPpbljpă, că pus panouri, astea sunt vrăjeli, sunt fean


sunt nu a


hotărâre, de ce sunt eu obligat să votez o astfel de porcărie, a căzut de patru ori, omul ăla trebuia să îi dea un răspuns clar că nu are ce căuta cu PUZ-ul aici, el a avut autorizație de două și a făcut cinci. Dărâmă trei etaje dumneata și intră în legalitate, nu intra în legalitate prin votul nostru, că nu ai de ce, deci trebui să se termine cu șmecheria proastă din țara noastră ,pentru că de asta am ajuns unde am ajuns, cu șmecheri de genul acest, din două etaje, facem cinci și după aceea cincizeci și cinci de proști să tragă după aceea în instanță ani de zile pentru că a vrut unul să facă cinci etaje, uite nu vreau să facă acela cinci etaje la mine în cartier. Să facă cinci etaje în cartierul mamei lui.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ar fi bine să îl chemăm și pe el

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

în speța respectivă documentația nu a fost niciodată

returnată.............

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin v-ați băgat înaintea domnului Nedelcu, domnului

Prioteasa și domnului Trifu. Domnul Prioteasa nu este, domnul Nedelcu cedați locul de luptă locul......

Domnul consilier Purcărea Sorin

îmi cer scuze, domnul arhitect vreau să vă rog să ne lămuriți, pentru că așa cum a spus și doamna Nemeș Carmen, mai devreme dumneavoastră ați folosit foarte des cuvântul oportunitate în ceea ce ne-ați explicat, ați dat aviz pentru oportunitate, din

păcate hotărârea noastră devine o......exact. Nu dânsul a folosit

acest termen și de aceea vreau să îl rog să mă lămurească. Din păcate Consiliul General și noi ca și consilieri suntem răspunzători pentru legalitatea acelui act și din păcate suntem răspunzători material așa cum s-a văzut în nenumărate cazuri până acum. întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea, toate aceste PUZ-uri au fost verificate de către dumneavoastră și întrunesc condițiile legale în sensul că dumneavoastră ca executiv prin direcțiile de specialitate și împreună ca executh^f^asumați? Am să vă spun de ce vă întreb acest lucru. Din pâca^-ej^ntrp Cjpi Regulamentul Consiliului General, a fost rrțdfifip,^^^^pprt4jl

Comisiei de urbanism este unul consultativ, noi chiar dacă venim aici și spunem că raportul Comisiei de urbanism este pozitiv sau negativ poate fi sau nu luat în considerare. Noi trebuie să ne bazăm votul pe cineva care știe exact cum stau lucrurile, în așa fel încât un proiect de hotărâre care nu întrunește, la momentul la care dumneavoastră îl studiați, toate prevederile legale, nu trebuie să ajungă la noi la mapă. Dacă el a ajuns la ordinea de zi și ni se pune nouă în discuție, dacă el este ilegal înseamnă numai că ni se pasează nouă o răspundere materială și noi nu avem de unde, pentru că dacă am avea o astfel de comisie, votul acestei comisii este consultativ. Vă rog să mă lămuriți, ca să știu ce fac.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

în momentul în care documentația a fost înaintată spre

aprobare, categoric ele îndeplineau condițiile din punct de vedere al legalității, al oportunității urbanistice, dar.........

Acel dosar a fost înaintat spre aprobare și nu s-a întors niciodată la Direcția de Urbanism, deci la acel moment el îndeplinea condițiile legale, deci el a avut toate avizele în momentul în care în care a fost înaintat, dar a fost înaintat acum doi ani sau un an și jumătate.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Omul a făcut de la început cinci etaje, deci omul de la început cu rea voință a încălcat legea acolo, ca să ne înțelegem dacă vorbim de Tineretului.

Domnul consilier Țica Horatiu

Dați-mi voie să vă spun de PUZ-ul de pe Lânăriei, la orice concesionare, concesionarea locurilor prin licitație publică. Acolo cetățeanul care a câștigat licitația. A licitat la un preț exorbitant și a câștigat licitația împotriva altor firme, după ce a ajuns la prețul respectiv și-a dat seama că el nu poate să plătească redevența către Primărie la P+ 2 etaje sau P+ 3 cât avea el acolo și a făcut P+5 și a mai închiriat 3 etaje, din care poate să plătească redevența, s-a bătut la licitație, a câștigat. Omul și-a mai pus 3 etaje și acum vrea să le aprobăm. în mod normal, din punctul meu de vedere, asta era o chestiune absolut penală, pentru că nu poți să participi la o licitație precizată în caietul de sarcini, domule faci P+2 sau P+3 și tu vi cu P+5 pentru că a asta înseamnă modificarea contractului de concesionare. Astă est proiectele de pe ordinea de zi. Referitor la disgyti^ Ordonanță și despre existența sau obligativitatea decizii, scrie în lege că trebuie să existe un proiect de aprobare a PUZ-ului respectiv. Noi am discutat la Comisie și au fost diverse discuții și corespondențe cu ministerul de mai multe ori și am avut mai multe ședințe de comisie pe tema aceasta. Ce se întâmplă în situația în care se aprobă un proiect de hotărâre, un PUZ, după care la ședința următoare vine secretariatul tehnic cu proiectul de hotărâre, de aprobare favorabilă și îl supune atenției Consiliului, Consiliul poate să nu-l aprobe, și atunci ai un PUZ aprobat dar cu decizia, conform legii, ordonanței nefavorabilă. PUZ-ul este favorabil sau nu? Sau vă mai dau un caz valabil, sau nu. Un PUZ este respins, trebuie să emiți o decizie, ca și Consiliu, de respingere a PUZ-ului, ce se întâmplă dacă Consiliul nu este de acord cu aprobarea PUZ-ului, cu negația? Ajungi la o negare a negației care conform principiului este pozitivă. Nu merge. Acestea sunt motivații foarte simple, hai să aprobăm și aia și aia ... eu am spus la Conferința de presă: sunt pe ordinea de zi, dincolo de ce v-au spus colegii mei proiecte de zgârie nori, în centru București-ului, vă dau un exemplu Str. Luterană, la Hotelul Radisson, acolo este un bloc de cincisprezece etaje, acela este exact lângă Catedrala Catolică, blocul problemă, mai este un proiect la Răzoare de o sută de etaje ... sau ceva de genul acesta, mai este un proiect pe spațiul verde, pe care ne judecăm și suntem în proces, despre care vorbea domnul Nicușor Dan, dar aș vrea să-l contrazic puțin, meritul nu este al dânsului, știu că a participat la proces, dar am angajat și noi un avocat care ne reprezintă, deci chiar nu este meritul dânsului. Sunt o grămadă de proiecte pe ordinea de zi care au căzut de 2, 3, 4, 5 ori au fost puse din nou și din nou și nu au trecut, acum rămâne la latitudinea dumneavoastră să decideți dacă este albă sau neagră. Mulțumesc.


Domnul consilier Gâf-Deac loan

lertați-mă, din punct de vedere al dreptului administrativ, ca să fie foarte clar, ideea este că de ce am intrat noi într-un oarecare rahat, scuzați-mi expresia, și cu ceilalți, pentru că am plecat din sală, nu ne-am exprimat, am fost nervoși, ideea este următoarea: că va trebui să ne exprimăm prin vot. Asta nu înseamnă că trebuie să aprobăm, nicio instanță din România nu poate obliga un Consiliu Local, conform legii și Constituției, nu este constituțional, nu este legal, este amestecul puterilor în stat, degeaba s-a pronunțat, mergem până la instanța europeană pe speța asta, ideea este să rămânem și să votăm da sau nu, săz^oȘ'ritC^eva și cu asta am încheiat problema PUZ-urilor, pentru tofoeedhgv


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire există un precedent, din această cauză este

lumea speriată, pentru că există un precedent.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nimeni nu ia nicio atitudine pentru precedentul acesta, păi da nu s-a făcut o plângere penală contra judecătorilor care au dat hotărârile respective, le-am văzut și eu, păi trebuie făcute plângeri și împotriva celor de la CSM, care este problema?

Domnul consilier Stan Ion

Păi dacă sunt proști, nu trebuie să răspundem noi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Victor, înaintea ta era domnul Nedelcu, după aceea tu și după, dumneavoastră domnule Trifu.

Domnul consilier Stan Ion

Eu vroiam să-i aduc aminte colegului mai tânăr, Gâf-Deac, că în ceea ce privește hotărârea cu Costanda unii ne-am dat demisia cu un an de zile înainte și în ziua când s-a votat unii au ieșit afară de la alte partide și unii au rămas în sală și s-a votat. Practic, Costanda nu a întrunit numărul de voturi să-i treacă hotărârea atunci.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pentru că erați absenți, nu am avut cvorum de ședință.

Domnul consilier Stan Ion

Problema este în felul următor domnilor, eu astăzi când vorbesc tot nu am înțeles mare lucru, adică domnul Tica a avut o conferință de presă și trebuie să recunosc, că m-am uitat la ea, a

spus cu totul altceva acolo și a ........., iar azi a spus cu totul

altceva. Eu vreau să întreb azi: aceste 109 PUZ-uri are fiecare în parte, avizul de la Comisia de urbanism din cadrul Consiliului General? Toate aceste 109 au de la Comisia juridică aviz? Da? Au de la Comisia tehnică aviz? Păi cum nu contează, dacă sunt

proiecte ..... domnul Țica ... dacă sunt propuse de Primar asta

înseamnă că trebuie să aibă, le are. Deci în aceste condiții dacă au toate aceste avize, cu părere de rău pentru domnul Dan Nicușor trebuie să le votăm, pentru că sunt lega^A^sMjînțeleg, nu? Stimați colegi v-am dat puțin mai devrern^ex^ffihX de. la punctul 57, cu domnul acela grec, noi indife astăzi să vedeți că deja s-a creat un precedent, o să fim dați în judecată de către diferiți oameni nemulțumiți că nu i-am lăsat să-și construiască zgârie nori în mijlocul Bucureștiului și deci pentru a preîntâmpina aceste discuții haideți să trecem la vot domnule președinte!


Domnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi, mai devreme colegul Stan și colega Nemeș, au pus problema modului cum suntem noi apărați în această instituție. Noi suntem Consiliul General al unei comunității de două

’    J

milioane de oameni, dar noi nu avem la dispoziție nici măcar o dactilografă dar vrem să scriem o petiție și atunci nu mi s-ar părea corect ca la asemenea proiecte de hotărâre unde incumbă multă responsabilitate, să fie prezentă direcția de specialitate juridică din executiv și să-și asume răspunderea asupra acestor dosare, pentru că vă spun o treabă, altfel atunci trebuie să facem ceva, să ne luăm propriul nostru aparat de avocatură, să ne apere sau să ne spună de fiecare dată, domnule e bine sau nu e bine că votați, sau cum votați, e legal sau nu e legal dosarul, pentru că altfel ne trezim în situația în care va trebui să ajungem la Balamuc, efectiv. Eu aș vrea un răspuns la ora actuală cum suntem noi apărați ca instituție. Este reprezentantul executivului în sală care este responsabil? A doua problemă tehnică vreau să atrag atenția tuturor proiectanților, a beneficiarilor de aceste PUZ-uri, să-și pună problema: dacă București-ul poate avea sau nu astfel de construcții în situația în care ne aflăm pe o zonă seismică dintre cele mai importante ale acestei planete? Gândiți-vă, până la urmă o să ne demonstrați că totul este legal în dosar, o să votăm, dar gândiți-vă dacă oamenii ăia la un cutremur de 7,4 - 7,5 la o sută cincizeci de metri înălțime vor mai scăpa vii.

Domnul viceprimar Raicu Mircea

Stimați colegi, pentru mine este evident că executivul în acest moment nu are nici un fel de politică în ceea ce privește urbanismul și aici nu este vina numai a arhitectului șef și a juridicului și a Primarului General. Ei aprobă tot ce se poate, le trimite aici la fraieri, care trebuie să stea între instanță și ONG-uri și să gireze cu bunurile personale aceste hotărâri. în aceste condiții eu declar public că răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în București este a Primarului General, în primu^ând, el să-și asume această politică, iar în ceea ce mă priv^^șț^j^js^mine vă rog să consemnați, în procesul verbal și să u^măp^^^n'\vcri, vota „pentru” la toate PUZ-urile de pe ordinea deczi.^l

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am notat. Urmează domnul Trifu de la Eco Civica și domnul

Stan Nicușor.

Domnul Dan Trifu

Bună ziua, vă rog să-mi acordați un pic de atenție și să fiți atenți, suntem foarte bine puși la punct pe legislație și vă explic exact ce spune legea. Legea 350 dă dreptul Consiliului Local, în speță Consiliului General să dea un vot favorabil sau negativ investiției. Nu aveți obligația dumneavoastră să votati favorabil un PUZ. Coroborat cu Legea 215 a administrației publice locale puteți vota numai proiectele de lege care sunt benefice cetățenilor orașului nostru. Nu vă poate obliga nimeni, de aceea Nicușor Dan, colegul nostru, a dat speța dinainte cu Parcul Poligrafiei în care Consiliul General a fost absolvit de această vină, să spunem, are dreptul să voteze pozitiv sau negativ, doar să votați, atât vă obligă legea. Votul vă aparține și este responsabilitatea dumneavoastră și nu aveți nicio responsabilitate juridică. Vreau să înțelegeți foarte bine acest lucru, era bine ca domnul arhitect șef să vă explice clar că puteți respinge. Da? Nu este nicio problemă. Nu vă dau lecții

doamnă ...... Doamnă nu vă supărați, nu vă obligă nimeni să dați

un vot favorabil.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Trifu, aici colegii mei au puțină dreptate, nimeni nu

vrea să voteze a moral, dacă vreți, .....dar lăsați-mă să termin, ba

îi obligă, din nefericire există un precedent, cel puțin două pe care le cunosc, în care există decizii definitive și care ne-au obligat

........domnul Trifu nu mai ridicați tonul!

»

Domnul Dan Trifu

Nu ridic tonul de 15 de când luptăm pentru a înțelege legea

corect ..... Niciuna, doamnă din cotizațiile membrilor fundației, de

acolo și știe toată lumea lucrul asta ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Trifu, dacă nu vă potoliți ieșiți din sală.....deci eu vă

înțeleg, știți cum ați cel mai credibil, pentru că noi teoretic, nu vrem să susținem aberațiile din București. Avem

cu noi sa o decizie iv£rabil,


însă^t^ea câ

)ui^ăr


participați la aceste procese și să vedeți definitivă și nu mai ai ce să faci că trei spune-mi ce faci atunci?


Domnul Dan Trifu

De toate vom fi noi de partea dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire, există acest exemplu.

Domnul Dan Trifu

Dacă dumneavoastră nu vreți dosare cu ei veți avea dosare

J    ?

cu noi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Trifu spuneți pe unde credeți dumneavoastră, ....

Nu, nu ne amenință, a fost o stare de emotivitate ..................

Asta este agora domnule Stan pe care o doriți, Exprimați-vă!

Domnul Dan Trifu

Vreau să fac o propunere Consiliului General, a ajuns giga caloria la un preț care dau oamenii afară din casă, vreau să instituiți o comisie, un mod de verificare de ce o unitate care are în principal producerea de energie electrică, iar energia termică este un produs secundar și ajunge la un asemenea preț, v-aș ruga să verificați acest lucru, da este o problemă pe care cetățenii ne-au cerut-o ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Trifu, avem o problemă, ați generat un val de .......,

o reacție. Bun am notat, haideți să închidem .

5    '    J

Domnul Dan Trifu

La ora actuală, sunt în continuare hipermarket-uri care se aprobă prin investiție directă sau prin PUD, pe șase sau opt hectare. Legea 350/2001 este foarte clară în acest sens. Nu se aprobă decât prin PUZ.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dar dați mă un minut , că parcă erați foarte democrați, mureați de dorul agorei, acum dați-i omului un minut.

Domnul Dan Trifu

Dar sunt probleme ale comunității, Constructorilor se construiește un AUCHAN p pe 6 sau 8 hectare, fără spațiu verde, fără absojut/i hotărârea de Consiliu General privind calitatea aerului pentru a nu intra în infrigement pe calitatea aerului în București și vreau să ne asumăm această responsabilitate, să respectăm legea. După aceea mai avem un proiect în care se cere de către Primăria Generală în comun cu S.A. Impact Development, să facă o șosea pe șase benzi, un bulevard pe șase benzi prin mijlocul pădurii


chiar la dfrectă Ibând


Băneasa ...... nu este suspendată, ...... este foarte important,

este șosea pe șase benzi prin mijlocul pădurii Băneasa și vrem să veniți alături de noi. Rog Consiliul General și Primăria să sprijine în proces, să se prezinte la proces pentru a evita un bulevard pe șase benzi prin mijlocul pădurii Băneasa - Vadul Moldovei, vă rugăm foarte mult. De asemenea, PUZ-ul de la Răzoare este în zona V1A, prevăzută în PUG ca atare - V1 A. Ce credeți că a făcut

Direcția de Urbanism? A inventat un nou indicativ urbanistic -

1

V1M, de la ce vine M-ul acela, dacă dumneavoastră ați auzit în Regulamentul local de urbanism? De la money vine? Un V1M pentru a construi un turn de o sută de metri la Răzoare, în condițiile în care Nodul de la Răzoare va deveni unul dintre cele mai importante noduri rutiere ale capitalei, inclusiv metroul și care trebuia oprit de la investiții până când vom vedea exact cum se reglementează zona pentru București și pentru Primăria Generală. De asemenea, foarte multe avize, foarte multe PUZ-uri pe care vi le-am prezentat nu au avizul MDTR Ministerului dezvoltării, vă rugăm să inventariați, i-am dat tuturor acest lucru și îl rugăm pe domnul arhitect șef să motiveze cum a dat actul final, dacă nu era avizul MDTR prezent aici, să ne prezinte situația .... Sunt toate trecute de noi, de exemplu, imediat vi le spun:

Domnul Dan Trifu

......nu are aviz MDRL, douăzeci și patru, foarte multe sunt,

foarte multe.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul arhitect șef, o întrebare punctuală....

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe Dreptul la replică. Permiteți o scurtă replică? Ați pus două probleme: PUZ Răzoare, el avea niște drepturi câștigate prin PUZ aprobat în anul 2008, care erau acei indicatori. Aici dacă vreți vă asumați din punct de vedere legal, contestarea lui în jgșttțț^. Avea un drept câștigat acolo, nu se mai putea, eu refuz șâ^dfcir^sfe un PUZ aprobat în anul 2008 cu acești indicatori.


Domnul Dan Trifu

Mai am o problemă cu parcul.....Domnule arhitect, domnule

președinte, nu este adevărat s-a aprobat numai ce înseamnă circulații, fără V1 și fără accente de înălțime în V1 și domnul arhitect știe lucrul acesta și nu vrea să vă informeze.

Deci numai circulațiile le-am aprobat, nu V1, nu turnuri.

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe

Din punct de vedere al avizului MDRI_____

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vrem să auzim răspunsul.

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe

Din punct de vedere al avizului Ministerului Dezvoltării spețele în particular, trebuie să luăm dosarele să ne uităm pe ele, dar nu este obligatoriu întotdeauna. Este obligatoriu conform.... Este conform numai zonele de interes, era valabil până la varianta dinaintea legii, în acest moment ele fiind desființate din punct de vedere al legii.

Zonele de interes, nu este obligatoriu decât în zonele protejate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles deci acesta era răspunsul.

Domnul Dan Trifu

Ultimul punct referitor la Parcul Tineretului. PUZ Parcul Tineretului are o zonă de retrocedare, zonă de rezervă pentru retrocedare de șase sau opt hectare. Nicăieri în legislația noastră și a Administrației Publice Locale, legea nu prevede așa ceva și cum autoritatea s-a gândit să lase rezervă de retrocedare, de parcă știa autoritatea că cetățenii vor câștiga opt hectare în Parcul Tineretului.

Noi vă rugăm, la aprobarea PUZ-ului Parcului Tineretului ca această zonă de șase hectare să redevină V1 și dacă omului i se retrocedează să fie sănătos. Fac precizarea că Ordonanța 114 privind protecția mediului, atacată la Curtea Constituțională, art. 71.

s-a pronunțat și a spus fparte'clar timp cât cetățeanul re u despăgubiri materia^


Curtea Constituțională

>

„este constituțională, atâta primi teren la schimb sa obligatoriu să primească teren în parc sau pe un alt domeniu public.


Vă rugăm ca PUZ-ul Tineretului să fie aprobat cu amendamentul ca rezerva de retrocedare să redevină V1.

Vă mulțumesc!

J

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe

Mi se pare o manieră de intoxicare a atmosferei. Hai să discutăm cu argumente legale și concrete care pot fi dovedite, nu au acoperire legală.

Domnul consilier Țica Horațiu

Domnul arhitect șef, mulți dintre noi criticăm activitatea ONG-urilor și sunt un pic cam duși spre extrem, dar au și ei partea lor de dreptate.

Vă întreb, Primarul General s-a consultat cu dumneavoastră când a făcut ordinea de zi?

Nu s-a consultat pe aceste proiecte. Asta ar trebui să ne spună mai multe.

Stimați colegi, vreau să vă spun un lucru. Grupul PDL nu va vota turnurile din București și este împotriva aglomerației urbane create.

Domnul consilier Stan Nicușor

Eu știu un singur lucru, am o ordine de zi, este promovată de direcțiile din executiv, de specialitate, eu nu mă pricep la așa ceva. Dacă sunt aici, înseamnă că și-au asumat răspunderea, pentru turnuri, etc. Noi grupul PRM vom vota, domnul lovici și subsemnatul.

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnul arhitect șef, domnilor colegi este vorba despre drepturi. Orice cetățean are dreptul de a înainta unui for, unei instituții, o cerere, asta fac oamenii care vor PUZ-uri.

Acea cerere, acel PUZ ajunge la Primărie,care prin organele sale de specialitate ...., Direcția Urbanism, Direcția Juridic, Direcția Patrimoniu și alte direcții probabil, după o analiză care de obicei, trebuie să fie obiectivă, aprobă sau nu, intrarea pe ordinea de zi a acelor PUZ-uri.

3 atunci când un.,,PUZ ne ite avizele șj^rr e sticlă, d pentru


Singura noastră obligație este c este prezentat, presupunând că are to; de înălțime, de lățime, de structură, c avem această obligație de a le aproba situația în care trebuie să îi plătim lui Costanda niște bani. Eu v-am declarat și cred că a fost consemnat la momentul potrivit că voi vota orice PUZ care este prezentat pe ordinea de zi având în vedere că acel PUZ este legal din toate punctele de vedere.


Așa zic să votăm, iar dacă domnii de la cele două

Asociații,.....am mai avut niște meciuri cu domnul Nicușor Dan,

acum mă văd pus în situația să discut și cu domnul Trifu.

Domnul Trifu, nu veniți și nu ne amenințați, nu ne obligați să nu votăm niște PUZ-uri, pentru că dumneavoastră vă puneți coada pe spinare și lăsați consilierii să umble prin judecăți, să plătească ceea ce nu merită să plătească. Eu zic să votăm PUZ-urile. Vă mulțumesc.

I

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe

Am făcut următoarea afirmație. Aceste documentații în

>    J

momentul când au fost înaintate spre aprobare erau verificate din punct de vedere tehnic și al legalității. Unele au fost înaintate acum doi ani.

Domnul consilier Stan Ion

Sunt prea multe PUZ-uri o sută nouă, dar nu mai comentăm. Aș vrea să îi aduc aminte domnului de la Asociația Eco-Civica, domnul Trifu.

Domnul Trifu a spus printre altele că: „dacă votați alea o să scăpați de ea și o să ne îndreptăm noi împotriva".... Ce ați vrut să spuneți domnul Trifu.

Nu vă aud, veniți aici.

Domnul Dan Trifu

Am arătat, ce arătăm prin toată statistica noastră, că sunt ilegale majoritatea dintre ele și că nicio lege din lumea aceasta nu vă obligă să avizați favorabil un PUZ care nu îndeplinește condițiile legale.

Noi asta am vrut să atragem atenția, iar legea este foarte clară, îl respingeți sau îl aprobați în funcție de interesele.....

Domnul consilier Stan Ion

Domnul Trifu, am o memorie de elefant, ați spus așa: „bun o să scăpați de cei care spuneți că vă dau în judecată, dar o să aveți probleme cu noi” adică ne dați și dumneavoastră în. j^depâtă.

Vreau să vă spun un lucru: pe următoarele luni caTy^pTma-i fleici în Consiliul General dumneavoastră nu avetj câi^fl^^^vprbiti aici la tribună și să ne jigniți.


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cum rămâne cu agora măi? Nu-i mai dai voie în agoră? Gata

ați început?

Domnul Dan Trifu

Ați făcut o afirmație foarte periculoasă...

Domnul consilier Stan Ion

Să vă spun de ce, domnul Trifu, mai devreme ați nuanțat că la sectorul 4, în Parcul Tineretului, ar trebui să lăsăm să ne aplecăm spre V1 nu știu câte hectare. Să înțelegem că aveți vreun interes acolo?

Domnul Dan Trifu

Da, am interesul să întrețin parcul în continuare.

Domnul consilier Stan Ion

Am înțeles. Doar acest interes aveți? Să știți că același inters avem și noi pentru bucureșteni, de aceea ne-am certat ca să nu dăm parcul lui Costanda și să rămână al bucureștenilor, de aceea avem probleme.

Domnul Dan Trifu

Să știți că eu de cincisprezece ani bat aceste scaune....

Domnul consilier Stan Ion

Domnule Președinte, haideți să fim punctuali, să începem să votăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Victor, te propun președinte de agoră, dar trebuie să fi mai

democrat.

Domnul arhitect șef Pătrașcu Gheorghe Apropo de declarațiile domnului Trifu, daca-mi permiteți, puteți să respingeți chiar și un PUZ care din punct de vedere tehnic a îndeplinit niște condiții, dacă nu îl considerați oportun. Obligația dumneavoastră este s


spune cum să vă pronunțați, dar pronunța cu da, nu sau abținere.

Domnul consilier Pop Romeo Teodor

Trebuie să ne pronunțăm pe PUZ-uri de trei, patru ori. Primarul General le mai pune odată pe ordinea de zi.

Domnul Primar General, are un singur scop: să nu aibă procese. Aceasta este politica urbanistică a domnului Primar General, de restul îl doare în pix de ce se întâmplă în orașul acesta.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Trecem pa punctul numărul cinci de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Str. Apolodor nr. 12-14 și nr. 18-20, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Boajă M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pridvorului - str. Gura Ocnitei, sector 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Boajă M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Ocna Mureș nr. 18, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Calea Floreasca nr. 71, sector 1.

Domnul consilier Nedelcu Costel

......indicatori urbanistici regelementați P+2E la înățime și la

indicatori urbanistici avizați P+5Er. Să ne spuneți, domnule merge sau nu merge pentru că....


Domnul președinte de ședință Mure

Este executivul primarului dumneav

Domnul Arhitect Șef Pătrașcu Gheorghe

Din punctul nostru de vedere este ok.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Executivul Primarului Oprescu vorbește.

Domnul Arhitect Șef Pătrașcu Gheorghe

Din punctul nostru de vedere este ok.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot, suntem la punctul numărul 8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Calea Floreasca nr. 71, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Chindiei nr. 22-24, sector 4.

Domnul consilier Nedelcu Costel

La... este o greșeală trebuie să o faceți, art. 3 perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de cinci și în paranteză doi ani. Să vă lămuriți, este de cinci sau de doi ani?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să facem un amendament, domnul Nedelcu faceți un amendament.......

Domnul Arhitect Șef Pătrașcu Gheorghe

Nu, este o greșeală materială.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Domnul arhitect șef, tot respectul pentru dânsul, atunci el ar trebui să sune așa: "art. 3 perioada de valabilitate a prezentei documenatații de urbanism este de cinci ani și în paranteză tot cinci ani”. Da?


Domnul Arhitect Șef Pătrașcu Gheorghe

Da, doi ani este PUD-ul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot, suntem la punctul numărul 9, nu este amendament, este o eroare materială care s-a îndreptat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. lancului nr. 90, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Neajlovului nr. 11, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Țărăncuței nr. 19, sector 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Crăițelor nr. 56, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Jean Monnet nr. 16, sector 1.

Cine este pentru? majoritate abțineri? 1vot (Popa M.).


Acest proiect de hotărâre a fost

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Carol Davila nr. 68, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Clucerului nr. 54, sector 1.

Domnul Nedelcu ce eroare materială? Este o eroare materială, cinci ani.

Aici aveam o luare de cuvânt. Renunțați la solicitarea? Da, bun. Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 3 voturi (Popa M., Boajă M., Purcărea S.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

La ora 18,05 a părăsit sala de Consiliu domnul consilier Bădulescu Aurelian.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Virgiliu nr. 61 A, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Popa M., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. București -Ploiești nr. 166, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zona, Str. Calea Ferentari nr. 76A (fost nr. 74-76) - Intr. Ferentari C nr. 3A, sector 5.


Cine este pentru? majoritate de voturi, îm potrivă abțineri? 1 vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Nicolae Grigorescu nr. 117-121, sector 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5.

Cine este pentru? 16 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Mihailovici V., Stan N., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M. Anton M., Păduraru A. Nicorescu V.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I. Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., lovici V., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H.,).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei -str. Sevastopol - str. Buzești, sector 1.

Cine este pentru? 15 voturi (Dincă D., Nemeș C., Mihailovici V., Stan N., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M. Anton M., Păduraru A. Nicorescu V.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 27 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I. Capotă B, Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., lovici V., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H. ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Chitila Triaj nr. 2, sector


Domnul consilier Nedelcu Costel

Dorim să ne explice executivul acum, că îl are în față, problema înălțimii. Eu, nu am nimic împotrivă, dar imi fac datoria să întreb?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Clarificați.

1

Domnul Arhitect Șef Pătrașcu Gheorghe

în raport este specificat faptul că avizul în Comisia de

urbanism a fost de o înălțime de o sută douăzeci de metri, bazat pe avizul aeronautic, dar avizul de oportunitate pe care tot noi I-

am dat avea optzeci de metri. Deci aici a fost o..... Este un caz

mai ciudat pentru că avizul de oportunitate inițial pe care tot noi I-

am dat a fost cu optzeci de metri, în Comisia de urbanism.....

având în vedere dezvoltarea a niște argumente a considerat că este mai bine să meargă pe înălțime decât pe ...în Chitila, da este zonă periferică.

Toate aceste lucruri sunt specificate în raport. Puteți decide dacă da sau nu. Este opinia Comisiei, nu este a mea personală. Comisia de urbanism a solicitat ridicarea înălțimi de la optzeci la o sută douăzeci, dar în aceleași condiții de CUT, în aceleași condiții de construire, adică aceeași suprafață

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Chitila Triaj nr. 2, sector 6.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Șerban Vodă nr. 206-208, sector 4.

Cine este pentru? 13 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., lovici V., Stan N., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.), împotrivă? 0

Gorodea T., Ilie P., lovici V., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H. ).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Rizoiu, liberalii nu votează lângă dumneavoastră, ca să înțelegi de ce sunteți așa puțini.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Petru Rareș nr. 5-9, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Popa M., Rizoiu M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. George Georgescu nr. 37-39, sector 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Popa M., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Dorobanților nr. 149, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I. ).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str.Calea Floreasca nr. 141-143, sector 1.

La acest punct avem o luare de cuvânt, dacă este în sală?

Cine este pentru? 17 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., lovici V., Capotă B., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J.,Stan N ), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 28 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I., Gâf D. Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea;

P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., PriătSș^âLQ.^o Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădat F., Răd


Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Vitan Bârzești nr. 9, sector 4.

Cine este pentru? 17 voturi (Dincă D. Mihailovici V., Nemeș

C.    , Capotă B., Stan N., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I., Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa

D.    , Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Polonă nr. 32, sector 1

Avem o luare de cuvânt. Ati renunțat? Da.

> 1

Cine este pentru?16 voturi...

Doamnă trebuia să vă utilizați acest vot. V-am oferit șansa să vă exprimați, ați renunțat, aceasta este problema.

Voturi împotrivă...... a renunțat înainte, mi-ați spus că nu mai

este cazul, nu o mai schimbați așa din mers domnule Stan. Acum un minut spuneați că nu mai este cazul să vorbească. Haideți......

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Domnul Murg, i s-a adresat o întrebare și are dreptul pentru că dumneaei a considerat că nu mai este necesar să vorbească în condițiile în acre nu mai erau necesare lămuriri. Dacă colegul de la PNG a adresat o întrebare dumneaei are posibilitatea să ne răspundă, ținând cont că i-am aprobat dreptul de a vorbi, lăsați-o totuși un minut să vorbească.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu pot să mă mai opresc.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia


Colegul dumneavostră a intervenit a făcut această specificare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nevoia este următoarea. Domnul Secretar General, dacă nu

s-ar fi exprimat, voturile pentru... îmi pare foarte rău este un act de indisciplină și asta este, ce să fac?...

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

Mai mult decât atât.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți doamnă vorbiți.

1 1

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Atunci lăsați-o pe dumneaei și apoi vorbesc eu. Mai mult decât atât, la verificare colegului nostru s-a aflat că are aviz, vă rugăm vorbiți.

Domnul consilier Scarlat Horia

Doar o corectură, noi am primit aici o listă, domnul Stan.. Noi am primit aici o listă, societatea civilă este puțin atentă, ... S-a spus așa: “ nu are aviz MDRT”, acest lucru s-a reproșat la acest punct. Doamna este prezentă aici, în sală și vreau să ne argumentați că s-ar putea să facem o nedreptate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cum agora minte domnule Scarlat?

Domnul consilier Scarlat Horia

Facem o nedrepate, pe baza unor informații, care acum se

vor dovedi dacă sunt eronate sau nu. Haideți să fim corecti.

> )

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vorbiți vă rog.

Domnul consilier Gorodea Silviu

Stimați colegi, este domnul arhitect șef, puteți să îl întrebați pe dumnealui. Același material.....ONG-uri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stimată doamnă, Victor, în ședința aceasta este primaruk

xX 'V'' 1

Doamna Crina Roșea

Nu vă supărați, în aceste hârtii scrie că nu are aviz MDRT, are acest aviz. Nu este o intrare în legalitate așa cum au înțeles colegii dumneavoastră, deci, ce scrie aici în hârtii nu este așa.

Vă mai spun pentru că eu mai am un PUZ și la fel spune, iar eu am acel aviz și la acel PUZ.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ce de PUZ-uri aveți doamnă.

Doamna Crina Roșea

Mai mult la acel PUZ avizul este afișat și pe site, deci dumnealor puteau consulta pe site avizul respectiv.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da, este regretabil.

Doamna Crina Roșea

Nu este luat în cunoștință de cauză votul, deci acest vot nu a fost luat în cunoștință de cauză. Este aviz.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles doamnă, vă mulțumesc.

Doamna Crina Roșea

Am înțeles. Și mai mult pentru acest.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles doamnă, aveți avizul MDTR-ului.

Domnul consilier Scarlat Horia

Haideți, ca să rămână treburile un pic clare, să nu trecem așa de ușor peste anumite probleme. Vreau să mi se explice și mie. Am primit un material în sală în care acest PUZ este contestat, de Societatea Civilă. Credeti-mă că o să vă convină ce o să vă spun, deci dacă vom fi dotați cu informații total contradictorii, vă rog să veniți să le susțineți aici pentru că inclusiv credibilitatea dumneavoastră va lăsa foarte....vă rog frumos, deci este foarte important. Mă simt indus în eroare.

gata.


Domnul președinte de ședință Mure

Ne blocăm aiurea, votăm acum î
Domnul consilier Stan Ion

Domnule, constatăm că sprijinul nostru în Poligrafiei și în demersurile noastre Asociația Salvați Bucureștiul, ne duce în eroare.

îi facem o nedreptate doamnei, pentru că doamna are aviz.

Vă propun, pentru că așa ar fi normal, să nu mai luăm de bun tot ceea ce spun colegii de la ONG-uri și să votăm din nou pentru doamna.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu personal l-am întrebat și pe domnul Secretar General, o

să încercăm să reluăm votul, dar rețineți că Societatea Civilă nu

’ » »

are întotdeauna dreptate.

Domnul consilier Stan Ion

Vreau să se consemneze pentru doamna. Doamnă, să știți că noi v-am votat, grupul consilierilor PSD a votat pentru, consemnați că și grupul PRM, să nu mai avem probleme, pentru că suntem revoltați domnule de atâtea problematici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Să vedem ce se poate face cu votul de aici.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dați-mi voie. Dacă plecați acasă este alegerea dumneavoastră domnule consilier, dar nu cred că este cea mai bună.

Aveți niște documentații de urbanism, care au o serie întreagă de avize și documente. Aveți comisiile de specialitate în care trebuie să analizați aceste documente. Poate să vină oricine să vă depună o hârtie, spunând unele sau altele. Există procedurile legale de dezbatere publică, proceduri în cadrul cărora Societatea Civilă poate să intervină.

V-aș ruga să luați drept material de referință, materialele care vi s-au înmânat de la Instituția Primăriei, nu alte documente.

Având în vedere că aici este o problemă de înțelegere eronată a situației, iarăși revin, aveți toți proiectele de hotărâre, vă rog să le analizați. Aveți toată documentațiile anexate.

Domnul consilier Stan Ion Vă rog să îmi permiteți să mai fac o completare^ votat la punctul numărul zece tot pentru AsocigTjșj Bucureștiul să știți că nu este P+14, este P+1 și aveaNicușor. Deci avea avizul ministerului. încercați să fiți corect dacă suntem parteneri într-o discuție, pentru binele bucureștenilor.

Domnul consilier Pop Romeo Acolo s-a revenit de la P+14 la P+2, 3

Domnul consilier Nicorescu Virgil

Aș vrea să înțeleg și eu ca și consilier acest fenomen, prin care în sala noastră este mai mult haos decât atunci când am discutat despre agora sau alte evenimente politice ale Bucureștiului.

De ce de câte ori discutăm despre PUZ-uri, avem câte șapte colegi în sală care flutură hârtii, se scandalizează, Președintele de ședință nu mai este auzit, colegii nu mai sunt auziți și urlă toate partidele politice.

Dacă mă întrebați pe mine, eram aproape de a face o nedreptate unui cetățean al Bucureștiului și probabil că la fiecare PUZ ar trebui să vină persoana, să își susțină cauza. Pentru că dacă dânsa a venit și ne-a explicat, am înțeles cu toții situația în care a fost pusă.

Cred că aceste PUZ-uri au o altă problemă și o altă interpretare ca să fie foarte clar. Nu aud de scandaluri decât la PUZ-uri, mai puțină luptă este chiar și pe proiectele politice ale Bucureștiului.

Haideți să fim foarte serioși, să devenim un pic umani și la orice proiect de ordinea de zi să îl gândim și pentru cetățeni. Pentru că astăzi doamna este un cetățean, care nu era normal să nu vină să ne explice care este situația în care se află, dacă dumneaei este în sală și se face o nedreptate.

Suntem de față și nu vrem să ascultăm nedreptatea dumneaei.

Nu mi se pare în regulă acest lucru, să vă fie foarte clar. Poate că ar trebui să ne gândim ca la fiecare PUZ să vină cetățeanul să își susțină cauza, aici în sală.

Domnul Dan Trifu

Datele din acest tabel..........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este o agoră.


Domnul Nicușor Dan

Datele din acest tabel provin din pagina de dezbatere publică a Primăriei Generale a Municipiului București.

Mergem acolo, pentru că pe pagina unde este ordinea de zi a Consiliului General nu sunt toate avizele pe care.... mergem acolo. Dacă există o diferență între una și asta nu este vina noastră.

Dacă vorbim de lancului nr. 90, poziția 10, mergeți pe site-ul Primăriei la dezbatere publică și vedeți că.....

Domnul Secretar General Tudor Toma

Mă scuzați, ați fost la dezbaterea publică organizată? Atunci v-aș ruga să vă exercitați prerogativele legale, Aceasta nu este o ședință în care să dezbateți punctul dumneavoastră de vedere din punct de vedere urbanistic. Ședința aceea s-a făcut la ședința publică. Ați avut o lună de zile, acum stăm să pierdem o seară întreagă că nu ne-am îndeplinit atribuțiile, fiecare la timpul lui.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Secretar General, totuși faptul că nu era pus pe site este clar. Mergem mai departe.

Domnul Nicușor Dan

Vă spun eu.......vorbesc de actele de pe site-ul Primăriei.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mergem mai departe, haideți să încetăm cu luările de cuvânt. Luăm o scurtă pauză, nu se mai poate, stăm toată seara.

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

Rugămintea este următoarea: în afară de consilieri care au dreptul să aibă intervenții în cadrul ședinței de Consiliul General, celelalte persoane intervin numai prin votul consilierilor. Domnului Nicușor i-am dat dreptul de a vorbi la începutul capitolului PUZ-uri, nu la ordinea de zi, când noi dezbăteam o problemă. Vă rog, să nu se mai repete acest lucru. Sunt de acord........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cei care vor manifesta în agoră, să vă ceară dumneavoastră

votul?

Haideți doamnă că sunteti

>    J

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Polonă nr. 32, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dâmbului nr. 74, sector 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Humulești -Drumul Sânpaul, sector 5.

Cine este pentru? 18 voturi, (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș

C., Pîrvu C., Stan N., Vlădan F., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I., Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pop R., Prioteasa D., Raicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2.

Cine este pentru? 19 voturi, (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Pîrvu C., Stan N., Vlădan F., Stan I., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V.,Popa M.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F., Tănase I., Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pop R., Prioteasa D., Raicu M.,Voicu M.).


Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pucheni nr. 109-137, LOT 29, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

La punctul numărul treizeci și cinci avem o luare de cuvânt. Sunteti în sală?

I

Domnul Remus Hârsan

Sunt proiectantul acestui PUZ împreună cu Universitatea de Arhitectură și am de făcut o singură observație: sunt toate avizele luate, iar observațiile din acest formular trebuiau date la începutul ședinței, acestea se referă la un imobil de douăzeci și trei de metri .... Nu există nicio derogare de la PUG.

PUG-ul aprobă douăzeci și șapte de metri.....în clădirea pe

care am propus-o și care a ajuns la douăzeci și trei de metri, a fost aprobată și în Comisia națională de monumente iar......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai aveți întrebări pentru domnul? Nu.

Domnul Remus Hârsan

.....și este în planul al doilea, nu este în frontul străzii, adică

clădirea care s-a propus, extinderea.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Suntem la punctul numărul 35. Doriți să vorbiți? Nu.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Piața Alexandru Lahovary nr. 8, sector 1.

Cine este pentru? 23 de voturi (Dincă D., Mihailovici, V., Nemeș C., Pîrvu C., Vlădan F., Rădoi S., Gâf D., Răileanu M., Stan I., Capotă B., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V.Jovici V. Stan N.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi (Meran D., Pu


R., Scarlat H., Alexe F., Tăna Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R.

P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M.,

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Fântânica nr. 36, sector 2.

Cine este pentru? 17 voturi (Dincă D., Mihailovici, V., Nemeș C. Stan N., Toma V. Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Nedelcu C., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V., Stan I.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Grigorescu R., Scarlat H., Alexe F. Tănase I., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C , Voicu M., Țica H., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona de Nord a Municipiului București Șos. Odăi - Șos. București - Ploiești - str. Jandarmeriei - Șos. Gh. lonescu Sisești - Șos. București -Târgoviște, sector 1.

Cine este pentru? 21 voturi (Dincă D., Mihailovici, V., Nemeș C. Stan N., Untaru V., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J, Nicorescu V., Stan I. Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat

H.    , Tănase I.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Popa M., Nedelcu C., Gâf D., Răileanu M., Capotă B., lovici V., Băcăințan

I.    , Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Voicu M., Țica H., Vlădan F., Rădoi S.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Heliului -str. Biharia - str. Cantonului, sector 1.

Cine este pentru? 17 voturi (Dincă D., Mihailovici, V., Nemeș C., Stan N., Vlădan F., Neagu M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Nicorescu V., Stan I.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Popa M., Meran D.,


Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R.

M., Cosma R., Cruceanu E.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Bd. Gh. Șincai - Str. Lânăriei, sector

4.

Este o ilegaliate este cel cu două etaje și a făcut cinci etaje.

Cine este pentru? 12 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Stan N., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 27 voturi (Popa M., Meran D., Purcărea S., Nițu

R.    , Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Voicu M., Țica H., Vlădan F., Rădoi

S.    , Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Toma V., Deaconescu C.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București-Ploiești nr. 107, lot. 11, sector 1.

Cine este pentru? 15 voturi (Dincă D., Mihailovici, V., Nemeș

C.    Stan N., Vlădan F. Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Stan I., Popa M.), împotrivă? 1vot (Gâf D.), abțineri? 24 voturi (Meran

D.    , Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Capotă B., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C , Voicu M., Deaconescu C., Rădoi S., Pop R., Prioteasa D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos.Olteniței nr. 35-37, sector 4.

Cine este pentru? 13 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Untaru V., Stan N., lovici V., Raicu M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Capotă B., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Voicu M., Deaconescu C., Rădoi S., Pop R.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.


Următorul punct pe ordinea de

Planului Urbanistic Zonal - Str. Ion

Cine este pentru? 12 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Toma V., Stan N., Popa M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Pauză trei minute.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Calea Floreasca nr. 112, sector 1.

Cine este pentru? 21 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Vlădan F., Capotă B., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Popa M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea

T., Deaconescu C., Ivașcu T., Gâf D., Răileanu M., Voicu M., Prioteasa D., Pop R.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Viceprimar Raicu Mircea Cristian

Vreau să îl mai întreb odată pe domnul arhitect șef, public și îl rog să ne spună. Toate aceste proiecte care sunt pe ordinea de zi au toate avizele necesare, au fost în dezbatere publică, îndeplinesc din punct de vedere legal toate condițiile cerute de lege?

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

Vă repet, ce am spus și un pic mai devreme, în momentul în

care ele au fost expuse spre aprobare aveau toate condițiile îndeplinite.

în perioada aceasta nu s-a făcut verificarea. Atunci aveau, deci în momentul depunerii aveau.....


Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

Inițiatorul acestei legi ... de la 1 ianuarie a apărut prevederea cu interzicerea intrării în legalitate și le semnalăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Spuneți-ne care este situația? Care este a doua trecere? Lânăriei a căzut, Ferentari a căzut, dar trebuia... colegii mulți dintre ei au votat pentru, neștiind această situație. Dintre ele niciunul nu trebuia să fie pe ordinea de zi.

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

Eu nu am văzut această ordine de zi. Se vor verifica toate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu este DATJ-ul este domnul Primar General, care semnează ordinea de zi și și-o asumă. Dumnealui a convocat această ședință. Este problema dumnealui să își organizeze echipa.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Smaranda Brăescu nr.46, sector 1.

Cine este pentru? 22 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Vlădan F., Untaru V., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Popa M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu

E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T., Gâf D., Răileanu M.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R. , Capotă B, Raicu M., Neagu M., Toma V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Modif. Circulații PUZ "Str. Splaiul Unirii nr. 454-454A-458, sector 4" aprobat prin HCGMB nr. 135/25.03.2008.

Cine este pentru? 22 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Stan N., Răileanu M., Capotă B., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizo.țmțiȚ, Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J.),

abțineri? 16 voturi (Gâf D., Băcăințan I., (

Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C.
Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Țica H., Rădoi S.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Făgădău nr. 8, sector 6.

Cine este pentru? 21 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Nemeș C., Stan N., Capotă B., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Rădoi S., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Țica H., Deaconescu C., Ilie P.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Banu Antonache nr. 46-48 -Str. Cornescu nr. 73, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Grigorescu R.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Teodosie Rudeanu nr. 66A, sector 1.

Cine este pentru? 23 voturi (Nemeș C., Mihailovici V., Untaru V., Dincă D., Capotă B., Vlădan F., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Țica H., Rădoi S., Ilie P.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Metalurgiei - DrumyTDbalul Bradului - Drumul Dealul Caselor - Drumi    °-


Drumul Dealul Frumos, sector 4.Cine este pentru? 25 voturi (Nemeș C., Mihailovici V., Dincă D., Capotă B.,Stan N., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Anton M., Nedelcu C., Popa M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi (Gâf D., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., ivașcu T.Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Milcov nr. 5, sector 1.

Cine este pentru? 24 voturi (Nemeș C., Popa M., Dincă D.,Stan N., lovici V., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.t Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Anton M., Nedelcu C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Gâf D., Răileanu M., Capotă B., Mihailovici V., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str.Spătaru Preda nr. 2, sector 5.

Cine este pentru? 21 voturi (Nemeș C., Dincă D.,Stan N., Neagu M.,Capotă B., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Mihailovici V., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Penetrație Splaiul Independenței -Ciurel - Autostrada București - Pitești.


Cine este pentru? 19 voturi (Stan N. Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L.,

lovici VȚ Alexe,/E?


Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Anton M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Mihailovici V., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Capotă B., Gâf D., Răileanu M.,Țica H., Voicu M, Vlădan F., Untaru V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. N. Tonitza nr. 7-9, Str. Franceză nr. 26, Splaiul Independenței, sector 3.

Cine este pentru? 20 voturi (Stan N., lovici V., Nemeș C., Dincă D., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi (Mihailovici V., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Capotă B., Gâf D., Răileanu M.,Țica H., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Splaiul Independenței nr. 291 - 293, 295-297, sector 6.

Cine este pentru? 25 voturi (Stan N., lovici V.,Nemeș C., Capotă B., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Rizoiu M., Nedelcu C., Anton M., Popa M.,Stan I.), împotrivă? 1 vot (Rădoi S ), abțineri? 14 voturi (Deaconescu C., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3.

Cine este pentru? 14 voturi (Dincă D., Nemeș C., Untaru V., Stan N., lovici V., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L, Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu VȚ^iț&faȚȚ), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (CapotăȚ'^Ț^^Ț^^ Răileanu M., Meran D., Purcărea S., Nitu Rv Scanat


I., Alexe F., Grigorescu R., Deaconescu C., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Rădoi S., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Mihailovici V., Neagu M., Toma V., Vlădan F., Raicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Menuetului nr. 4, sector 1.

Ați întrebat dacă este intrarea în legaliatate? O secundă. ..

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

Valabil până la 1 ianuarie 2012. Nu puteți să îl votați.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci nu îl votați, mai sunt și alte situații domnule arhitect,

v-am întrebat de o sută de ori, se votează în orb efectiv.

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu Credeți că eu pot să verific o sută de PUZ-uri din.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin Când le puneți pe ordinea de zi nu le verificați?

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

Ascultați, raportul acela era valabil când a fost depus la

Consiliu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Adîr, vă rog să-l informați pe Primar.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Menuetului nr. 4, sector 1.

Cine este pentru? 2 voturi (Dincă D., Nemeș C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul numărul 57 avem o luare de cuvânt. Este reprezentantul SC Profit - Consult SRL?

Domnul Vasile Vasile

Domnule președinte, stimați^onșîl/^ri, bună seara. în primul rând aș vrea să fac o precizare-p^priVlrp^lp problema ridicată de domnul consilier Stan, care s-4

fotul că acest proiect a


fost supus votului dumneavoastră la data de 17 decembrie 2010. precizarea mea este că la acea dată, acest proiect care vizează Splaiul Unirii nr. 92-96 a fost votat de doar paisprezece consilieri.

Este consemnat în procesul verbal al ședinței că a votat un consilier pentru, zero împotrivă și treisprezece abțineri.

Fiind consemnat raportat la dispozițiile legale....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

V-am atras atenția că nu este un vot imperativ, vă poate spune și domnul Secretar General.

Domnul Vasile Vasile

Eu am spus că nu a fost cvorum la acest proiect la care legea prevede....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Era cvorum, dar dacă au fost în sală și nu au votat, nu este vina lor, au voie să facă chestia asta.

Domnul Vasile Vasile

Acum, problema este în felul următor. Am să fac foarte pe scurt o expunere nu am să vă rețin foarte mult.

Este vorba de un ansamblu, complex de clădiri care include: spital, hotel, birouri, comerț și locuințe foarte puține.

în special are destinație de utilitate publică. Se face spital, luați și citiți documentația, este spital, se va face acolo spital. Deci eu nu pot să cred că, Consiliul General s-ar putea opune ca un investitor să facă un spital. Mai mult decât atât, zona acum este insalubră, este fosta fabrică de pantofi Dâmbovița, str. Verzișori etc.

Sunt niște clădiri dezafectate... .investitorul făcându-și dezvoltare imobiliară corespondentă circulației, spații verzi etc.

Sunt doar două accente de înălțime de optzeci de metri în

rest înălțimile sunt P+5E, uitați-vă, este planul anexat ..... nu

domnul meu sunt doar două accente, doar două turnuri în central, este făcut în etape. Dacă vă uitați, oricum accentul de înălțime este confirmat prin aviz de oportunitate emis de arhitectul șef, semnat de Primarul General.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Din punct de vedere formal este în regulă, dar este un aviz anterior anului 2008, este un drept câștigat, infirmat, decât încadrat în lege.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Splaiul Unirii nr. 92-96, sector 4.

Cine este pentru? 20 voturi (Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Nicorescu V., Sitaru J., Rizoiu M., Nedelcu C., Anton M., Popa M.), împotrivă?, 0 voturi, abțineri? 21 de voturi (Țica H., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Raicu M., Neagu M., Toma V., Vlădan F., Untaru V., Răileanu M., Capotă B., Gâf D., Ilie P., Rădoi S.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Caragea loan Vodă nr. 6, sector 1.

Cine este pentru? 19 voturi (Dincă D., Capotă B., Nemeș C., lovici V., Stan N., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R..Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A.), împotrivă?, 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Deaconescu C., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Țica H., Ivașcu T.,Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Rădoi S., Neagu M. Toma V., Vlădan F., Raicu M.,llie P.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. General Constantin Budișteanu nr. 20, sector 1.

Cine este pentru? 22 voturi (Dincă D.^Capotă B., Nemeș C., lovici V., Stan N., Meran D., Purcăi^a    R., Scarlat H.,


Tănase I., Alexe F., Grigorescu f<, EȚri Zidărescu L., Boajă M., Popescu//C


Țapardel C., CPăduraru A.


Anton M., Sitaru J„ Nedelcu C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Popa M., Deaconescu C., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Rădoi S., Ivașcu T., Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Țica H., Neagu M. Toma V., Vlădan F., Raicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Luică nr. 164-168, sector 4.

Cine este pentru? 19 voturi (Dincă D., Nemeș C., lovici V., Stan N., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Popa M., Gâf D., Răileanu M., Capotă B., Deaconescu C., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Rădoi S., Ivașcu T., Voicu M., Prioteasa D., Pop R., Țica H., Neagu M. Toma V., Vlădan F., Raicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea

valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Parcul Herăstrău, » > '

sector 1".

Domnule arhitect șef ne sunteți dator cu un răspuns.

Domnul arhitect șef- Gheorghe Pătrașcu

în momentul în care a fost făcută solicitareade prelungire ele

erau în valabilitate, cu excepția Centrului Istoric pe care noi am considerat că se cheamă mare pierdere că a ieșit din valabilitate, mai de mult. Nu am avut opinie juridică. Parcul Herăstrău, Tineretului, cu excepția Centrului Istoric erau în valabilitate când s-a solicitat prelungirea. Când le-am propus erau în valabilitate, acum nu mai sunt, dar pentru a proteja aceste zone este mult mai bine să existe PUZ-ul decât să nu existe nimic. Chiar dacă de exemplu Parcul Tineretului are niște probleme care probabil că nu ar fi respinse în acest moment....noi vom reface PZU-ul, probabil într-un an de zile.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Ieșise din termen din 2005.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Avea un an în momentul în care dumneavostră ați depus

documentația.

»

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Deci nu aveam opinie juridică....

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Au mai trecut între timp încă doi ani.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Și care este problema?

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

La fel este și Herăstrăul. întradevăr, nu este un an sunt

câteva zile, dar așa este și acolo.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

A fost propus când era în valabilitate.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

La Herăstrău mai verificăm odată. Am avut la Comisia

juridică și am cerut documentele și este o problemă.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Dacă credeți că protejarea parcului este o mangleală, asta

este.....este zonă protejată, Parcul Herăstrău are protecție.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nedelcu cine este de vină? Avem o sută.... Cine

este șeful lor?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu Haideți să scurtăm, le scoatem de pe listă și gata.

Cine este pentru? 6 voturi (Dincă D., Nemeș C., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M.) împotrivă? 1 vot (Rizoiu M.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Parcul Tineretului, sector 4".

Domnul consilier Scarlat Horia

Pentru restul de șase hectare, pentru retocedare, propun să fie trecute în regim de 1 A.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

S-a făcut un amendament, domnul Nedelcu.....

Domnul consilier Nedelcu Costel

Specialiștii prezenți să ne explice care este situația spațiului verde. Ne interesează situația spațiului verde în cadrul acestui PUZ. Care este? Ce suprafață rămâne spațiu verde acolo?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

La această întrebare nu pot să răspund fără documentație în față. Eu nu vă pun să votați, dar nu le-am introdus eu, care este problema?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Popa nu are sens să-l mai acuzăm pe domnul Arhitect Șef că într-adevăr nu dânsul a făcut ordinea de zi, ordinea de zi a fost făcută de Primar, nu de arhitectul șef.

Domnul arhitect șef- Gheorghe Pătrașcu

în momentul când au fost depuse erau legale, au stat în

sertare.

Doamna consilier Nemeș Carmen Ionela

Dar aceasta nu este vina Consiliului General, ce treabă avem noi că au stat în sertare.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

îmi cer scuze, PUZ-ul de care am vorbit era expirat de un an

în momentul în care dumneavostră l-ați depus era legal? Vorbesc de Centrul Istoric.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Centrul Istoric da, și cred că Centrul Istoric pierde prin faptul că nu are un PUZ.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Vorbim de un an domnul arhitect, nu de o lună, ... de un an.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

în momentul când s-a depus nu am avut punct de vedere de

la Juridic dacă se poate sau nu.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Un agent comercial din București dacă are o conservă expirată în galantar îl închide, îi dă amendă și îl bagă și la pușcărie. Dar dacă nouă ne sunt prezentate PUZ-uri expirate nimeni nu pățește nimic. Se prezintă PUZ-uri expirate numai prin parcuri, zone frumoase.

Domnul consilier Rădoi Silviu George

Domnule arhitect, vă bateți joc de noi, depuneți documentații care sunt expirate de un an de zile și noi votăm ca proștii, iar dacă nu votăm, dă    aceste PUZ-uri....Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dar nu dânsul a făcut ordinea de zi, domnul Oprescu să-și miște fundul, să vină aici să și le retragă ... nu pot să fac pauză acum....

Domnule viceprimar, s-a constatat, stați o secundă..

Domnule arhitect șef haideți ca să nu facem de fiecare dată chestia asta, dacă mai sunt și altele haideți să le scoatem pe toate acum .... vă rog să reveniți în sală.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Parcul Tineretului, sector 4".

Avem nevoie de un punct de vedere al executivului, să se consemneze pe bandă.

Domnul Arhitect Șef- Gheorghe Pătrașcu

în momentul acesta este ieșit din valabilitate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot, cu toate că nu trebuia trecut pe ordinea de zi, dar odată fiind trecut nu îl mai putem modifica.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Parcul

t    9

Tineretului, sector 4".

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 14 voturi (Dincă D., Meran D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Să se consemneze, executivul a stabilit că este lipsit de valabilitate, nu avea ce să caute pe ordinea de zi, am făcut exclusiv o formalitate.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Lărgire Modernizare

d.n.1".

Domnule arhitect șef este sau nu valabil?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Când a fost propus era valabil.

Domnul președinte de ședință


Domnule arhitect astăzi este \


Domnul arhitect șef- Gheorqhe Pătrașcu

Astăzi nu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentatei de urbanism "PUZ - Lărgire Modernizare D.N.1".

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 11 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentaței de urbanism "Regulamentului Planului Urbanistic de Detaliu Zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului București.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect prelungirea valabilității documentaței de urbanism "Regulamentului Planului Urbanistic de Detaliu Zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului București.

Domnule arhitect șef este valabil în acest moment?.............

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Astăzi nu este valabil.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 13 voturi (Dincă D., Mihailovici V., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Nedelcu C., Stan N., Rizoiu M., Păduraru A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentaței de urbanism "Zona Centrului Istoric al Municipiului București - Zona Pilot B".

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? O voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 12 voturi (Dincă D., Untaru V., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Nedelcu C., Rizoiu M., Păduraru A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentaței de urbanism "Zona Centrului Istoric al Municipiului București".

Și acesta este ieșit din termen. Domnule arhitect șef, este valabil sau este ieșit din termen?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 13 voturi (Dincă D., Toma V., lovici V., Stan N., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Nedelcu C., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Străulești nr. 34-37, sector 1.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

S-a terminat, mai este doar unul, la 72.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles că toate până la 72. Domnule arhitect facem în

felul următor, ca să fie simplu terminăm de citit, dumneavoastră ne spuneți dacă este valabil și noi votăm. Eu nu vreau să vă țin, dar sunt anumiți colegi care...

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Există unul singur și anume 72.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Unul singur care sete în situația aceasta ,72.

Cine este pentru? 17 voturi (Nemeș C., Dincă D., lovici V., Stan N., Capotă B., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Popa M., Stan I., Nedelcu C.), împotrivă?^} voturi, abțineri? 25 voturi (Purcărea S., Nițu R., ScațlaT A.^^rnase I., Alexe F., Grigorescu R., Gâf\\D., Răilean^ M/jjȘăcpinț^n I., Chiriș M.,Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pomilor nr. 17 - Str. Dudului nr. 41, sector 6.

Cine este pentru? 17 voturi (Nemeș C., Dincă D., lovici V., Stan N., Capotă B., Untaru V., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Popa M., Stan I.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu

R., Gâf D., Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul lancu de Hunedoara nr. 54, sector 1.

Cine este pentru? 16 voturi (Nemeș C., Dincă D., lovici V., Stan N., Capotă B., Untaru V., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Stan I.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 voturi (Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Tica H., Voicu M., Vlădan F., Deaconescu C., Mihailovici

v.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Polonă nr. 107, sector 1.

Cine este pentru? 15 voturi (Nemeș C., Dincă D., Untaru V., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Stan I. Nedelcu C., Nicorescu V.), împotrivă? 1 vot (Chiriș M.), abțineri? 26 voturi (Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma F    ‘ rodea T.,


Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu IV    PrioteasaUrmătorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2.

Cine este pentru? 23 voturi (Nemeș C., Dincă D., Neagu M., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Anton M., Sitaru J., Stan I. Nedelcu C., Nicorescu V., Popa M., Meran D.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădan F., Deaconescu C., Mihailovici V., Toma V., Gâf D., Răileanu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Aici avem o problemă similară.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

în acest moment nu mai este în valabilitate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ"Definirea regimului tehnic al construcțiilor în zonele de protecție a monumentelor pentru protejarea patrimoniului arhitectural urbanistic al municipiului București".

Cine este pentru? 0 voturi împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 12 voturi (Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnule Arhitect, mi se sugerează că tocmai vom avea niște efecte ale acestei decizii. Puteți să ne spuneți care vor fi efectele?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Regimul tehnic, în mod normal face parte dintr-o

fundamentare a unui PUZ deci, după părerea mea, nici nu trebuia

aprobată o hotărâre de Consiliu......r^u?am--ip?opue.... El a fost

aprobat în două mii.....    \

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Să nu ne enervăm. Am înțeles.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Dar nu este vorba de asta.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Domnul arhitect șef, întrebarea mea a fost de bun simț și orice întrebare pe care o punem executivului acestei Primării este de bun simț și aveți obligația să ne răspundeți.

Nu știu dacă le-ați pus dumneavoastră pe ordinea de zi,

evident că nu este atribuția dumneavoastră. Este atribuția > 1

Primarului General să pună proiectele de hotărâre pe ordinea de zi, dar reprezentând aparatul de lucru al Primarului General, cred că aveți o responsabiliate

Vă respect și v-am respectat întotdeauna, pentru activitatea pe care o aveți din punct de vedere profesional și atitudinea mea a fost condescendentă la adresa dumneavoastră și aștept același

lucru. Mulțumesc.

>

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Aveți dreptate și îmi asum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -B-dul Mărăști nr. 8, sector 1.

Cine este pentru? 23 voturi (Nemeș C., Mihailovici V., Dincă D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran D., Anton M., Popa M., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Nedelcu C., Păduraru A.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Răileanu M., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădan F., Deaconescu C., Mihailovici V., Toma V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Gh. lonescu Sisești nr. 212, sector 1.

Cine este pentru? 22 voturi (Nemeș fctf^ootă B., Dincă D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase Ț.AlexȘ F., Grigorescu

R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran D., Anton M., Popa M., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Nedelcu C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Răileanu M., Gâf D., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădan F., Deaconescu C., Mihailovici V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ -Str. Thomas Masaryk nr. 25, sector 2.

Cine este pentru? 23 voturi (Nemeș C., Răileanu., Dincă D., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran D., Anton M., Popa M., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Nedelcu C., Păduraru A.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Gâf D., Capotă B., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H., Voicu M., Vlădan F., Deaconescu C., Mihailovici V.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

La punctul numărul 76 avem o luare de cuvânt.

Domnul Flavius Porumb

Vă mulțumesc domnule președinte, pentru timpul pe care mi-I acordați. Vreau să fiu foarte scurt. Vă vorbesc despre proiectul de pe strada Madrigalului nr. 60, sector 1.

Mă numesc Flavius Porumb, sunt cel care a depus acest

PUZ.

Vroiam să vă informez doar despre motivul pentru care am

vrut să iau neapărat cuvântul..... nu este stradă, loc viran și apoi

casă, în primul rând am vrut să iau cuvântul pentru că în documentul care l-a distribuit ONG-ul Salvați Bucureștiul, s-a strcurat o inexactitate și asta am vrut să o reglez. Nu cred că este voiă, am îmnțeles că nu au găsit toate documentele pe site-ul

PMB.....nu aveam cu cine să mă înțeleg. Voiam să vă spun că

există studiul de oportunitate făcut are toate avizele și a primit de la Comisia tehnică de urbanism aprobare. în primul rând este o casă cu regim familial, nu este un proiect imobiliar, este casa


pentru mine și fratele meu, aici în spăfe? similari există în zonă, am cerut PU^p sus, nu pot să fac garaj sub casă și tce

^atori urbanistici ;a ^pa este foarte Mșfcparter, trebuiesă merg cu mașina în casă cum ar veni. Apa este la trei metri, nu pot să fac fundație, trebuie să fac fundație foarte sus.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbansitic Zonal - Str. Madrigalului nr. 60, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Expoziției nr. 22-30, fostul B-d Mărăști nr. 65-67, lot nr. 21752/1/5-10, sector 1.

Cine este pentru? 21 de voturi (Dincă D., Purcărea S., Nițu

R.    , Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran

D., Anton M., Popa M., Nicorescu V., Sitaru J., Stan I., Nedelcu C., Păduraru A.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Vlădan F., Mihailovici V., Capotă B., Gâf D., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanstic Zonal - Str. Luterană nr. 7-9, sector 1.

Cine este pentru? 16 voturi (Dincă D., Nemeș C., Purcărea

S.    , Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran D., Anton M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Vlădan F., Mihailovici V., Capotă B., Gâf D., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea

T.    , Murg C., Pîrvu C., lovici V., Stan N., Deaconescu C., Neagu M., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Toma V., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Parcului - Poligrafiei,

sector 1.Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Mențiune: Actele s-au obtinut în baza unei decizii de

J    J

instanță. Noi nu am propus aprobarea lui. Da, a mai fost. Deci în urma unei hotărâri de instanță i sa emis un aviz de urbanism, modificarea planului , era în V în PUG, dar în verde neamenajat.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Unde sunt domnii de la mărețele organizații. Domnul Dan vă rog să veniți și să ne explicați, cum.... Că tot erați alături de ....

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Este vorba de o fostă organizare de șantier.

Domnul Nicușor Dan

Domnul arhitect șef are dreptate,dar au fost trei procese, a fost primul proces pierdut de Consiliul General, de Primărie, definitiv și irevocabil, prin care Primăria a fost obligată să emită avit de urbanism. Al doilea pierdut definitiv și irevocabil de Primărie ete Agenția Regională de Protecție a Mediului. Agenția a fost obligată să emită avizul de mediu și al treilea proces prin care acești proprietari au dat în judecată Consiliul General, dar au pierdut. Au dat în judecată Consiliul General.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aici era o problemă pe care trebuia să o cunoașteți. îi avem, de patru ani îi avem.

Măcar vă spunea câteva detalii, deci întâmplător chiar știe povestea aceasta. Incredibil, oricum am vrut să știți câteva detalii pe care domnul Dan întâmplător le cunoștea și cred că am făcut bine.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Str. Parcului -Poligrafiei, sector 1.

Cine este pentru? 15 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Stan N., Pop R., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Boajă M., Popescu C., Rizoiu M., Meran D., Anton M. Nedelcu C., Popa M.), împotrivă? 2 voturi (Raicu M., Neagu M.), abțineri? 23 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Vlădan F., Mihailovici V., Gâf D., Răileanu M., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., lovici V., Deaconescu C., Prioteasa D.,


Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Dealul Ferului nr. 80-84, lot I, sector 4.

Cine este pentru? 18 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Stan N., Vlădan F., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu L., Popescu C., Rizoiu M., Nedelcu C., Popa M., Nicorescu V., Păduraru A., Sitaru J., Stan I.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Mihailovici V., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Neagu M., Pop R.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Dorobanților nr. 27-29 și nr. 31-33, sector 1.

Cine este pentru? 14 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Țapardel C., Zidărescu

L.    , Popescu C., Rizoiu M., Nedelcu C., Popa M., Nicorescu V.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Mihailovici V., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu

E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Neagu M., Pop R., Răileanu

M.    , Gâf D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București -Ploiești nr. 69N - 69P, sector 1.

Cine este pentru? 24 voturi (Dincă D., lovici V., Stan N., Raicu M., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan

I., Țapardel C., Zidărescu L., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R., Meran D.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Mihailovici V., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D.).


Acest proiect de hotărâre nu a fost

4"


Cine este pentru? 23 voturi (Dincă D., Nemeș C., Mihailovici V., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Țapardel C., Zidărescu L., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase

I., Alexe F., Grigorescu R., Meran D.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 20 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Capotă B., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Petre Aurelian nr. 51-55, sector 1.

Cine este pentru? 23 voturi (Dincă D., Nemeș C., Stan N., Capotă B., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan

I., Țapardel C., Zidărescu L., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șoseaua Pipera nr. 44, sector 2.

Cine este pentru? 14 voturi (Dincă D., Nemeș C., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Țapardel C.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Vlădan F., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F.).

Acest proiAr^ H<=> hntărârp ni i a fn«;t aHnntat


Cine este pentru? 15 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Răileanu M., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I.) împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu

E.    , Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Vlădan

F.    , Purcărea S., Popa M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblul Rezidențial Fundeni, Șos. Fundeni nr. 27, 27B, 29, 29B, 31A, 31F - 39,’43, 43B, 45-49 și 51-53, sector 2.

Cine este pentru? 17 voturi (Dincă D., Nemeș C., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Grigorescu R., Sitaru J., Stan I., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Purcărea S., Rizoiu M., Popa M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Vlădan F., Capotă B.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Rotașului nr. 14, sector 1, București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Pivnicerului nr. 2-2A, sector 1.

Cine este pentru? 15 voturi (Nemeș C., Dincă D., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I, Zidărescu L., Rizoiu M.,Mihailovici V.), împotrivă? 0 voturi, abțineți?-25 voturi (Popa M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., BăcăințarT L^-CmrișSM., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C.7    Deaconescu C.Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D., Răileanu M., Vlădan F., Capotă B., Purcărea S., Nitu R., Scarlat H., Tănase

I).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr. 246A, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Popa M. Rizoiu M., Nedelcu C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. lancu de Hunedoara nr. 34-36, sector 1.

Cine este pentru? 21 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B. Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M., Purcărea S., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Popa M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Gâf D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Plevnei nr. 52, sector 1.

Cine este pentru? 21 voturi (Dincă D., Nemeș C., Chiriș M., Țica H., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Murg C., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Raicu M., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F., Grigorescu R.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Popa M., Purcărea S., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Deaconescu C., Nicorescu V., Prioteasa D., Toma V., Capotă B., Gâf D., Voicu M., Pop R., Mihailovici V., Untaru V., Vlădan F., Neagu M., Rizoiu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Teiuș nr. 257-277, sector 5.


Domnul Marius Albișor

Bună seara, mă numesc Marius Albișor, sunt proiectantul acestei lucrări. Am venit în fața dumneavoastră să vă soun pe scurt și să îmi puneți întrebări, dacă aveți nelămuriri despre această lucrare.

Nu construim nimic, este vorba despre un PUZ de parcelare, Legea nr. 350 prevede că orice parcelare în România, orice dezmembrare peste patru parcele, presupune un PUZ de parcelare.

în momentul de față, pe clientul meu, l-am convins, din 2008 lucrăm la această lucrare, să respecte legea și am ajuns în situația în care vin a doua oară în Consiliul General pentru a aproba acest PUZ de parcelare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Teiuș nr. 257-277, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Popa M.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghieni nr. 5, sector 5.

Cine este pentru? 20 voturi (Capotă B., Nemeș C., lovici V., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M., Nițu R., Scarlat H., Tănase I., Alexe F.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Popa M., Ivașcu T., Rădoi

S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Str. Comana nr. 7, sector 1.

Cine este pentru? 17 voturi (Nemeș C., lovici V., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M., Nițu R., Scarlat H.), împptrî^ă^Ț)*vbțuri, abțineri? 18 voturi (Popa M., Ivașcu T., Rădoi S.Țhi]eȚÎȚ\BșicăȚițan I., CosmaUrmătorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Slăvești nr. 19A, sector 1, București.

Avem și o intervenție.

Domnul Cristian Turza

Bună seara, sunt simplu beneficiar al acestei camere de 12 mp care vreau să o construiesc pentru fiica mea, aceasta este marea investiție. Am toate avizele necesare, este totul în regulă,

aștept doar votul dumneavoastră ....., pentru că nu mai îmi

permite.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Str. 11 Iunie nr. 51, sector 4.

Cine este pentru? 18 voturi (Purcărea S., Meran D., lovici V., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M., Nițu R., Alexe F ), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Scarlat H., Tănase G., Gâf-Deac I., Răileanu M., Capotă B., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M., Pop R., Vlădan F., Mihailovici V., Dincă D.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bulevardul Primăverii nr. 47-49, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Rizoiu M., Nițu R., Scarlat H., Grigorescu R.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Cine este pentru? 22 voturi (Dincă D., Nemeș C., Nițu R., Raicu M., Scarlat H., Tănase G., Purcărea S., Meran D., lovici V., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi (Gâf-Deac I., Răileanu M., Capotă B., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5.

Cine este pentru? 24 voturi (Dincă D., Nemeș C., Capotă B., Pop R., Popa M., Nițu R., Scarlat H., Tănase G., Purcărea S., Meran D., lovici V., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C., Sitaru J., Stan I., Zidărescu L., Rizoiu M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi (Gâf-Deac I., Răileanu M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat, întrebați-l pe domnul arhitect șef Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nu, toate de pe ordinea de zi, inclusiv cele ...... procedura

este îndeplinită, publicare pe site.....? în termen de 30 de zile, Da?

... Bun!

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Călinescu nr. 55-55A, sector 1, București.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Nu, este o greșeală de tipar, pentru că este vorba de V1M, trebuie s-o lămurim, că nu putem să aprobăm așa.Domnul viceprimar lovici Victor

Acum, am aflat că, că aceste PUZ-uri de la 102 până la 109 nu au ieșit din procedură .

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Adică nu au stat 30 de zile în dezbatere publică? în sensul acesta ... da așa cere legea, 30 de zile să stea în dezbatere publică pe pagina de internet a insituției.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Numai puțin, ele au fost pe site la informare, este o problemă de interpretare juridică.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai complicat, a fost pe site.......

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nu este vorba de interpretare, este vorba de dezbatere sau

.... ?

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Toate sunt de trei - patru luni, dar sunt pe site-ul de informare, deci s-a schimbat legislația.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

N-am mai stat ca la dezbatere.

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Din punct de vedere juridic nu s-a pronunțat nimeni, dacă

este așa sau așa, eu nu pot să spun dacă este corect sau nu.

Domnul viceprimar lovici Victor

Domnul consilier Adîr, poate veniți să ne dați o lămurire, vă

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu Vă dau o explicație, ele sunt .... S-a schimabt legislația, pe ordinul ministrului 2701 și ele sunt î& dezBâtere publică pe procedura ordinului ministrului, darYeJe^pa 52^2003 privind transparența 0ecizională, ele ... -de,cj/Z^^)J^'mâ'' este dacă
interpretarea juridică ......... dacă este în dezbatere sau nu. Din

moment ce sunt două reglementări care sunt oarecum contradictorii, dar din punct de vedere al vizibilității publice, a existat pe site-ul de informare privind lansarea procedurii de două, trei luni, chiar înainte.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Călinescu nr. 55-55A, sector 1, București.

Cine este pentru? 14 voturi (Popa M., Nițu R., Scarlat H., Tănase G., Purcărea S., Meran D., Anton M., Boajă M., Drăghici G., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Popescu C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 18 voturi (Gâf-Deac I., Răileanu M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Chiriș M., Capotă B., Raicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Accent Vertical Nod Răzoare Șos. Panduri nr. 105, 105B, 105C, 107, 109, 111, 113, 115, sector 5 și B-dul Geniului nr. 67, sector 6.

Intră în categoria aceea.........

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

Deci, V1 este o categorie de V pe care întocmitorul care este urbanist cu drept de semnătură, a identificat-o ca un caz particular, .... păi modificat, nu are niciun indicativ.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De la modificat, probabil. Deci 102 - 109, suntem în zona aceea ... nu știm dacă a stat suficient pe site ...

Cine este pentru? 6 voturi (Dincă D., lovici V., Stan N., Drăghici A., Țapardel C., Zidărescu I.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zom 80, sector 1.    k A*

Cine este pentru? 10 voturi (Anton, Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru. Gârlei nr.

, Drăghici A., Popescu C.,


Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București -Târgoviște nr. 9G, 9H, 9R, sector 1 - Modif. PUZ - Șos. București-Târgoviște - Lacul Străulești - str. Redea, sector 1.

Cine este pentru? 11 voturi (Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Dincă D., Scarlat H., Alexe F.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Dragoslavele nr. 6, 8, 8A, str. Munții Tatra nr. 17, sector 1.

Cine este pentru? 12 voturi (Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Dincă D., Răileanu M., Stan N., Rizoiu M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul. Alexandru Obregia nr. 19A, sector 4.

Cine este pentru? 19 voturi......

Domnul arhitect șef - Gheorghe Pătrașcu

V1M a fost aprobat de Consiliu în PUZ-ul anterior.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 19 voturi (Voicu M. , Capotă B., Nemeș C., Dincă D., Stan N., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Rizoiu M., Stan I., Scarlat H., Alexe F., Grigorescu R., Meran D.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Chiriș M., Raicu M., Mihailovici V.)


Acest proiect de hotărâre nu s


Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Cărămidarii de Jos nr. 12, sector 4.

Cine este pentru? 21 voturi (Nemeș C., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Dincă D., Stan N., Rizoiu M., Scarlat H., Alexe F., Grigorescu R., Meran D., Purcărea S., Tănase I., Sitaru J., Popescu C., Nițu R.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 16 voturi (Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu C., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Chiriș M.,Gâf D., Capotă B.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Electronicii nr. 25 și str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2.

Cine este pentru? 18 voturi (Nemeș C., Capotă B., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Dincă D., Stan N., Rizoiu M., Scarlat H., Alexe F., Grigorescu R., Meran D., Nițu R.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Popa M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu G., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Chiriș M., Gâf D., Răileanu M., Purcărea S., Mihailovici V., Neagu M., Vlădan F., Pop R., Raicu M.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Alexandru Bratu nr. 23-25, sector 1.

Cine este pentru? 16 voturi (Nemeș C., Capotă B., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Nedelcu C., Păduraru A., Țapardel C., Zidărescu I., Dincă D., Stan N., Rizoiu M., Scarlat H., Alexe F., Grigorescu R., Meran D.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 voturi (Voicu M., Ivașcu T., Rădoi S., Ilie P., Băcăințan I., Cosma R., Cruceanu E., Gorodea T., Murg C., Pîrvu G., Deaconescu C., Prioteasa D., Toma V., Țica H., Chiriș M., Gâf D., Răileanu M., Purcărea S., Mihailovici V., Neagu M., Vlădan F., Pop R., Raicu M. Nițu R., Untaru V.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind înființarea UIP - Faza 2 Glina și a Compartimentului - eficiență energetică în cadrul Direcției Utilități Publice și reorganizarea UIP - ISPA din cadrul

Direcției de Mediu.

1

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

La final aș dori să vă fac un anunț, conducerea Partidului Democrat Liberal a luat act de demisia domnului Dumitru Dincă și vă informaază că va fi înlocuit în proxima ședință.

Vă mulțumesc, vă doresc o seară remarcabilă.

Ședința s-a încheiat la ora 20,00.


întocmit, Vasilescu F., Nica M. £ț« Mi rea N.

Țicleanu G.


111