Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29 noiembrie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 46 din cei 52 de consilieri.

La ședință au ; participat următorii: domnul Viceprimar Nicolaescu Marcel Octavian, domnul Tudor Toma - Secretar Genera) al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

La ședință au fost absenți următorii: Dinu Maria M, Raicu Mircea C, Pîvu Cosmin G, Comșa Cornel G, Nicolescu Elena C și Țugurel Marius Cristian.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bună ziua, bine ați venit, poftiți și colegii în sală ca să putem începe mai repede.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, am rugămintea pentru consilierii care nu au semnat prezența să o facă. Voi da citire unor note în atenția Consiliului General.

Prin adresa nr, 1120621/19.1.1.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3177/27.11.2012 Hartia Vlad, Pițigoi Mihuț Mihai, Pițigoi Mihuț Marius, Ciobănescu Viorica, Aldea Bogdan, Gagea Andrei prin intremediul Cabinetului de avocat Dobre Marcel - Aurel au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 116/30.03,2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str, Gh. lonescu Sisești nr. 129 - 133,

sector 1, motivând faptul că actul administrativ mai sus menționat a fost aprobat cu încălcarea; prevederilor art. 3V1 alin, 1, 2, 3, art, 47 alin. 6, art. 49 alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data aprobării.

Contestatarii susțin faptul că nu s-a ținut cont de situația existentă pe teren la momentul aprobării Hotărârii C.G.M.B. nr. 116/2009, întrucât construcțiile respective nu figurau pe planul de reglementare aferent documentației mai sus menționate.

Prin adresa nr, 1120252/16.11.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3079/19.11.2012 domnul Cocoșilă Dănuț a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30,08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel-Autostrada București - Pitești, motivând faptul că actul administrativ mai susmenționat nu’a avut avizele necesare conform legii la data adoptării Jar consultarea publicului trebuia să respecte o procedură măi complexă a Ordinului M.D.R.T, nr. 2701/2011 cu privire la revizuirea planurilor de urbanism. :

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București -Cabinet Secretar cu nr. 3957/6/07.11.2012 și cu nr. 3958/6/07.11.2012, iar la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2974/08.11,2012 și cu nr. 2975/08.11.2012, domnul Sande Varjoghe, în calitate de candidat la concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director general al Muzeului National al Literaturii Române, și Rețeaua Națională a Muzeelor din România, reprezentați convențional prin SCA Badea, Popa și Asociații, au formulat plângere prealabilă în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care solicită emiterea imediată a deciziei/dispoziției și demararea procedurilor administrative de organizare a unui concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director General al Muzeului Național al Literaturii Române, în condițiile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.Prin adresa nr. 9590/09.11.2012 înregistrată la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică sub nr. 3004/12.11.2012 Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București ne-a transmis procesul - verbal de control nr. 121/30.08.2012, având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale privind documentația de urbanism PUZ - str. Mr. Gheorghe Șonțu nr. 13A, sector 1, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 18/27.01,2011, care a fost semnat de către Arhitectul șef al Municipiului București cu divergența prezentată în adresa nr. 8918/11.10.2012 transmisă Inspectoratului de Stat în Construcții.

Menționăm că, adresele pot fi consultate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, et. 4, camera 3.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București -. Cabinet Secretar cu nr. 3892/6/01.11.2012 și la. Direcția Asistentă Tehnică și Juridică cu nr. 2935/06.11.2012, a fost comunicată

plângere prealabilă a Municipiului București, prin Primar General, prin ■ care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 161/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 'managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București, considerând-o ,ca fiind emisă cu încălcarea prevederilor art. 63 alin.(î) lit. d) și alin. (5) îit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală/republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții legale care reglementează atribuțiile primarului.

Prin adresa nr. 1116273/30.10.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2880/01.11.2012 Instituția Prefectului Municipiului București ne-a transmis sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcții - Direcția Regională în Construcții București-llfov nr. 1057P/05.09.2012, prin care ne comunică faptul că Hotărârea C.G.M.B. nr. 18/27.01.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 13A, sector 1, a fost aprobată cu încălcarea prevederilor art. 47 alin (5) și art. 54 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data aprobării, având în vedere că a fost inițiat de un

De asemenea, inspectoratul de Stat în Construcții - Direcția Regională în Construcții București-llfov solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 18/27.01.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 13A, sector 1.

Rog Secretariatul tehnic să-mi comunice numărul de consilieri prezenți.

în sală sunt semnați 42 în acest moment.

]

Doamnelor și domnilor consilieri vă supun la vot procesul-verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 31 octombrie 2012.

Cine este pentru? majoritatea de voturi, abțineri? 0 voturi împotrivă? 0 voturi.

Domnule președinte vă rog.

Domnul. Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard    /    <7    >    .

• » : .-Bună ziua, s-a constatat că îndeplinim cvorumul pentru

desfășurarea ședinței și aș vrea să declar ședința deschisă. Vreau să vă supun atenției o listă cu solicitări pentru luarea de cuvânt în cadrul Consiliului General al Municipiului București și totodată să stabilim, împreună, și o durată de timp, pe care dânșii o au la dispoziție, ca să ne vorbească în fața Consiliului, dacă veți fi de acord, bineînțeles cu lucrul acesta. O parte dintre cei care fac solicitări, au aceste solicitări la unul din punctele de pe ordinea de zi. Deci avem următoarea listă: domnul Stație Dumitru, ;domnul Boiu Andrei, doamna Tănase Carmen, doamna llie Liliana, domnul Edu Adrian, domnul luna Mihai, domnul Călin Marin, domnul Burboc Petrică, doamna Cazanu Georgeta, doamna Nicolae Ana Maria, domnul Vidroi Nicolae, domnul Badea Ion, domnul Avramescu Daniel, doamna Toma Aurica, domnul Pascu Octavian, doamna Dancuț Maria, domnul Ganea Dumitru, doamna Nica Maria și doamna Oancea Ileana.

în primul rând, aș vrea să stabilim, de la început pentru cei care vor lua cuvântul, cam câte minute să-i lăsăm să vorbească, să avem un cadru clar în care să ne desfășurăm, eu vă propun 3 minute, dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? majoritatea de voturi, abțineri? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi.

Deci, le vom acorda 3 minute. O să-i rugăm să ia cuvântul la punctul de diverse, dar la sfârșitul ședinței.

Cine este pentru? majoritatea de voturi, abțineri? 2 voturi, împotrivă? 0 voturi.

Le vom da cuvântul acestor persoane la punctul de diverse.

Dacă există, din partea domnului viceprimar propuneri de scoatere de pe ordinea de zi a unorpuncte?

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc. Solicit executivului retragerea punctului 10 de pe ordinea de zi, privind stabilirea indemnizației membrilor Comisiei pentru aplicarea Legii nr.550/2002 de la nivelul Municipiului București și de asemenea, solicit ca punctul 3 de pe ordinea de zi să fie trecut înaintea punctului de diverse. Mulțumesc.

La ora 13,50 au sosit în sala de consiliu, următorii consilieri: Voicu Mihai, lliescu Cătălin Lucian, Zorkoczy Juîia.

Domnul Viceprimar Marcel Qctavian Nicolaescu

Dacă există această propunere suntem de acord. De asemenea, propun spre atenția dumneavoastră o suplimentare a ordinii de zi cu 2 puncte:

1.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 228/28.11.2011 privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca" pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate” și a cheltuielilor legate de proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de intervenție 2, Operațiunea 4 Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar, iar al 2-lea punct pe ordinea de zi suplimentară:

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și? de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr.61/2012. Mulțumesc.,

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramîro Robert

Eduard

Bun, dacă mai sunt și alți consilieri care doresc să ia cuvântul?

Doamna consilier Țapardel Claudia

Stimați colegi, știu că avem o ordine de zi foarte încărcată, dar cred că este o propunere importantă pentru că noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor municipiului București, anul acesta am suferit niște pierderi foarte mari, niște mari actori ai țării noastre, precum Ion Lucian, Șerban lonescu, Emil Hosu și lurie Darie au trecut în neființă și pentru că avem și rolul de a sprijini cultura și pentru că toți regretăm moartea acestor actori, aș vrea să propun executivului, și știu că și domnul primar este în asentimentul meu, chiar și în lipsă, ca să acordăm o stea pe Aleea Celebrităților celor 4 mari actori care au trecut în neființă, anul acesta, câte o stea pentru fiecare, evident, și mai mult de cât atât, cred că este o inițiativă la care trebuie să- ne gândim, aceea de a da unor titani ai culturii-românești nume de stradă în municipiul București, este evident că procedura este foarte complicată, de înlocuire a denumirii unor străzi, cu alte nume de străzi, dar ne gândim ca pe viitor, când se vor construi alte centre rezidențiale, și vom avea noi străzi înmunicipiul București, aceste străzi să poarte numele unor personalități, așa cum a fost Emil Hosu, care dincolo de un om de cultură a fost și un apărător al libertății și al democrației, un titan al culturii, precum Son Lucian sau actorul Șerban lonescu, și evident că această inițiativă poate fi extinsă și pentru alți mari oameni de cultură ai societății românești. Vă mulțumesc frumos și vreau ca executivul să ia în considerație această propunere. Deci, eu vă spun este inițiativa consilierilor generali, dar legislația este complicată, trebuie să treacă prin Direcția de Patrimoniu, printr-un aviz de la Prefectură, există o comisie de atribuire de denumiri de străzi și chiar rog executivul să ne sprijine în această inițiativă. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Marcel Octavian Nicolaescu

Am reținut propunerea dumneavoastră șl, o să analizăm posibilitatea inițierii acestui proiect.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

zi.Vreau să vă fac o informare, referitoare la situația contractului cu Luxten încheiat în anul 1997, între primăria capitalei și ... o să vă citesc multe dintre amănunte, pentru că sunt niște date, o să vă rog să fiți atenți deoarece, între timp, trecând foarte mulți ani s-au produs și foarte multe schimbări, despre care, noi nu am luat la cunoștință, cel puțin până în momentul de față,'și o să așteptăm și lămuriri din partea executivului. Bun. Deci, contractul cu Luxten poartă numărul 206/1997 și a fost încheiat între Primăria Municipiului București și reprezentată de primarul general interimar, Viorel Lis și S.C. Luxten Lighting S.A. Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului nr. J 02/1969/1994.

în data de 31.08.2012 Comisia de transporturi din cadrul Consiliului general al Municipiului București a trimis o adresă către Direcția Utilități Publice, în atenția domnului director executiv Cosmin Flavius Gheorghiu, prin care se solicita copia contractului de delegare . a serviciului de iluminat public în municipiul București, drept urmare,

' Direcția Utilități Publice a răspuns prin adresa nr. 2363/18.09.2012,,    ;;

indicând în mod eronat o altă societate cu nume asemănător. ;    j,-A.

gestionarului real al contractului cu nr. 206/1997, totodată direcția de <    ; ;

specialitate ne-a informat că acest contract are o durată de 15 ani și că va expira în data de 29.12.2012, vorbim de contractul .cu Luxten, deci, expiră în anul acesta pe data de 29 decembrie. în aceeași adresă am fost informați, fără a se indica o dată exactă, că în anul 2001, între Primăria Municipiului București și reprezentată de primarul general, Traian Băsescu și S.C. Luxten Lighting Company S.A,, deci este o diferență între numele titularului de contract și cel care a semnat actul adițional, a fost semnat un act adițional la contractul 206/1997 prin care acest contract se prelungește cu durata de 5 ani, pentru perioada 2013 - 2017. Acest document va fi și anexat în copie. Odată cu primirea documentelor membrii comisiei de transporturi au făcut o analiză a contractului și a actelor adiționale aferente, iar în urma analizei efectuate s-au constatat următoarele: contractul 206/1997 a fost încheiat cu o societate înființată în anul 1994, S.C. Luxten Lighting S.A. cu nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J 02/1969/1994, acest contract a fost semnat pentru o perioadă de 15 ani, însă actul adițional, pentru care instituția Primăriei Capitalei nu a prezentat un număr de înregistrare și o dată exactă a semnării, a fost semnat cu o altă societate înființată în anul 2000, cu nume asemănător și cu date de identificare diferite S.C.

Comerțului J 35/17/2000. Totodată, contractul încheiat la data de 29.12.1997 între primărie și S.C. Luxten Lighting S.A. cu nr. de identificare la Registrul Comerțului J 02/1969/1994 a fost semnat fără respectarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/27.03.1997, hotărâre privind stabilirea de reguli generale ale organizării, funcționării și dezvoltării serviciilor publice din municipiul București, în care la art. 7 se prevede în mod expres că este nevoie de aprobarea Consiliului Generai al Municipiului București în procesul încheierii contractelor, pregătirea, organizarea licitațiilor, selecția contractelor, urmărirea realizării, circulației informațiilor, controlul. Totodată în hotărârea nr. 54/27.03.1997 se stipulează că prevederile acestei hotărâri se aplică în mod expres și iluminatului public. Prin actul adițional nr. 16 semnat în data de 29.12.2011 Primăria Generală a solicitat introducerea în cadrul contractului cu nr. 206/1997 a legislației în-,vigoare, în domeniul serviciilor de utilitate publică astfel: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități- publice, OUG nr. 13/2008 pentru modificarea Legii 51/2006, Legea nr.: 230/2006 privind serviciul de iluminat public și Ord. nr. 86/2007 pentFu aprobarea regulamentului cadru. Din acest moment, societatea gestionară a contractului 206/1997, fiind obligată să dețină licența ANRSC de clasa l pentru iluminat public. Din verificările efectuate în Registrul evidențelor licențelor valabile la data de 15.10.2012, s-a constatat că există o societate cu cod de operator TM 6734030 - S.C. Luxten Lighting Company S.A. Timișoara, deținătoare de licență, începând cu data de 08.11.2007 care expiră pe data de 08.11.2012. Până în momentul de față nu am reușit să clarificăm dacă această societate este gestionarul contractului de delegare iluminat public nr. 206/2007. Din verificările efectuate la Registrul Comerțului s-a constatat că^ primarul municipiului București a semnat contractul nr. 206/1997 este radiată de la Registrul Comerțului din data de 30.03.2005, aceea societate nu mai există.

Totodată și societate cu care se presupune că există un act adițional nedatat și neînregistrat, din informațiile furnizate până în acest moment de reprezentanții primăriei și această societate este radiată de la Registrul Comerțului din data de 24.08.2009.

în perioada 2010-2012 primăria municipiului București a virat către societatea S.C. Luxten Lighting Company S.A. înființată în 2009 cu J40/90/82/2009 suma de 171 milioane lei, aproximativ 40 de milioane de euro, în condițiile în care contractul este semnat cu S.C.

Luxten Lighting S.A. înființată în 1994 cu J02/19/69/1994. Așteptăm lămuriri din partea executivului pe această temă.

Ca urmare a celor constatate din partea Comisiei de transporturi, Comisia de Utilități s-a adresat Direcției Juridice a primăriei pentru a furniza informațiile referitoare la contractul nr, 206/1997. Răspunsul direcției semnat de domnul director Adrian lordache în data de 04.11.2012 nu prezintă informațiile reale constatate de către membrii comisiei. Astfel, în interiorul răspunsului pentru a masca că acest contract și actele adiționale sunt semnate de firme cu denumiri diferite, precum și număr de înregistrare la Registrul Comerțului diferit, acesta a nominalizat o societate SC Luxten SA, societate care nu există înregistrată la Registrul Comerțului și cu care primăria nu are njciun fel de contract. Mai mult, indicând această confuzie directorul Direcției Juridice care semnează încă din anul 2004 actele adiționale la contract; 206/1997, nu a .... semnalat faptul că semnarea acestor acte încalcă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nm 54/27.03.-1997, a creat o reaiăproblemă municipiului București pentru ■■faptulcă: ne aflăm în situația în care contractul expiră pe data de 29 decembrie 2012 iar actul adițional nu este înregistrat și datat, și mai mult este semnat cu o altă firmă decât gestionarul contractului 206/1997, firmă care nu mai există în prezent.    ;

Totodată, considerăm că acționând în acest fel, și-a neglijat atribuțiile de serviciu. Pentru acest motiv solicităm Primarului General al Municipiului București demiterea acestuia și clarificarea situației juridice și economice din contractul nr. 206/1997. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, vă rog, văd că nu mai suntem în formula completă de la începutul ședinței, eu vreau să vă informez totuși că Legea iluminatului public prevede ba orice contract la termenul expirării să nu mai poată fi prelungit sine die sau prin acte adiționale decât cu acordul Consiliului General în cazul nostru sau cu acordul consiliilor locale din alte localități. Ce vă pot spune este că una din prevederile Legii iluminatului public, prevede ca iluminatul public stradal, începând din 2006, respectiv și la noi în București, după ce expiră acest contract să se facă de firme care au o tehnologie modernă, respectiv iluminat pe led, asta înseamnă că din

cunoștințele mele minore există firme mari cum ar fi Phillips, Sharp, sau altele care pot să facă acest lucru, în nici un caz firma Luxten.

Este de menționat, totuși că ar trebui să știm cu toții că noi la Comisia de transporturi am reușit să facem o adresă prin care ceream să vedem cum s-au făcut plățile de către Administrația Străzilor către Luxten, în sensul în care trebuie să știți, că o parte din stâlpii de iluminat public sunt ai Enel-ului, iar o parte sunt ai municipalității făcute prin proiectul de investiții de către Luxten. Domnule președinte, solicităm prin această cauză, în plenul acestei ședințe și o situație exactă a plăților, situație care nu o avem astăzi când discutăm despre plățile făcute de Administrația Străzilor către Luxten.

Deci sunt niște elemente care ne fac să fim îngrijorați despre această problemă pentru a nu ne trezi cu alte .... gen Costanda etc. Avem , posibilitatea să fim târâți prin instanțe. Deci, pentru acest lucru

-■    -- solicităm ca. într-o altă ședință,. probabil una extraordinară, să-l : ă.- ;.

. mandatăm pe primarul general să găsească acele soluții viabile .    ...

- pentru iluminatul public stradal în București, și ca și proiect de .

' - hotărâre să ni-l prezinte într-o ședințâ pe care o facem noi, probabil    <

■    una extraordinară. Mulțumesc, acestea au fost precizările.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard    ,

Vă mulțumim domnul Stan, dacă mai este și altcineva?    ;

Domnul Consilier Văduva Silviu

Bună ziua stimați colegi, dragi membri ai executivului, reprezentat aici de domnii viceprimarî, fac încă o dată apel să introducem pe ordinea de zi proiectul pe care PDL l-a depus și solicitarea pe care am făcut-o, ca cetățenii să aibă acces liber și neîngrădit la ședințele Consiliului General. Haideți să găsim o soluție ca ONG-urile, cetățenii și presa să aibă condițiile de a participa la aceste ședințe de Consiliu General. Nu cer ceva, oamenii din fața Primăriei nu cer ceva ilegal, nu cer a facilitate, cer ceea ce legea prevede în mod expres. Haideți să găsim o situație, să găsim o variantă în care pot participa și? ei alături de noi la aceste ședințe. Și dragi colegi, vă reamintesc un lucru: în politică, oricât de lung ar fi un mandat, până la urmă tot în opoziție veți ajunge, iar abuzul de putere va face ca opoziția să fie și mai grea, deci nu faceți greșeli și abuzuri atunci când aveți o guvernare absolută, deci vă rog , gândiți-vă la

lucrul acesta. Ca să aveți o opoziție comodă, acum că aveți o majoritate absolută, pregătiți-vă terenul, aveți grijă ce legi dați. '

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    :    •

Vă mulțumim domnul Văduva. ■

T    ,    ,

Domnul Consilier Pieptea Corneli    '

Mulțumesc domnule președinte, în primul rând vreau să fac un apel la toți colegii să răspundă ferm la convocarea pentru ședința de consiliu, la ora la care a fost stabilit consiliu, astfel să nu mai începem cu 40 - 50 de minute întârziere. Totodată, din punct de vedere procedural, la început, domnule președinte fac apel la dumneavoastră să faceți exact ceea ce aveți stabilit în atribuții, prezentări la începutul ședinței, deși subiectul este unul extrem de important, vă spun că mie personal, nu mi se par oportune în condițiile în care pe cetățeni i-am lăsat la final. ''    '

\ Domnul. Președinte de ședință Angelescu . Ramiro Robert

Eduard v, .    : .    /■    '    ..

Vă mulțumim domnul Pieptea.    .

Mergem mai departe o să vă supun la vot scoaterea ... mai este cineva? Vă rog    ,

Domnul Consilier Giugula Mihăi Doru

Vroiam să fiu foarte scurt cu privire la prezența presei și a cetățenilor. Din câte se vede avem televiziuni în sală, dacă cumva era vorba despre televiziunile de partid, îmi pare rău că nu putem să avem loc și pentru televiziunile de partid, iar cu privire la opoziție, este posibil ca noi să fim în opoziție, dar dumneavoastră nu o să mai fiți niciodată la putere.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnul Giugula.

Mergem mai departe, vă supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 10,

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ,    :    :

Acest punct va fi scos de pe ordinea de zi.

Vă supun la vot mutarea punctului 3 înainte de diverse.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? t vot, abțineri? 0

voturi.

Mai avem și punctele de pe ordinea suplimentară. Vă supun la vot primul punct propus de domnul viceprimar Nicolaescu:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 228/28.11.2011 privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca” pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate” și a cheltuielilor legate de proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară III, Domeniul Major de Intervenție 2, Operațiunea 4 Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 1 vot, abțineri? 0 voturi.

Acest punct va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară.... , _; v

Avem și p unctul 2 pro pus tot de domnul viceprima r: ? Nicoleaescu.    '    ■ •;

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de.stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr.61/2012.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. ;

Acest punct va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară.

Vă supun acum la vot ordinea de zi cu modificările prezentate, în integralitate.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Vă supun la vot ordinea de zi, în integralitate, așa cum a fost ea introdusă.

Cine este pentru? majoritatea, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Intrăm pe ordinea de zi, avem:

Punctul nr. 1 - proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin HCGMB nr. 352/22.10.2009, dacă sunt luări de cuvânt la acest proiect?Domnul Consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc domnule președinte, un amendament din partea Comisiei economice, în anexă la punctul 2. 1, forma propusă prin amendament este următoarea: durata contractului se prelungește cu un an din data de 11.12. 2012, în aceeași termeni și condiții. Vă mulțumesc.

J

Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, vreau să vă spun două lucruri, care mi se par importante, cineva de la executiv să ne prezinte și nouă stadiul lucrărilor de consolidare a vechiului sediu. De ce vreau acest lucru ? pentru că nu mai contează, știți punctul meu de vedere când a fost la vremea respectivă, prin mutarea activității Consiliului aici. Măcar dacă tot votăm astăzi, prelungirea contractului pe un an sau așa cum se prezintă, vrem ca cineva din cadrul executivului, de aici domnul viceprimar, să-l chemați să ne prezinte și nouă stadiul lucrărilor de ' consolidare al vechiului sediu, pentru că din cunoștințele mele, s-a depășit foarte mult termenul de execuție, nu mai vorbesc că pentru cei care sunt în zonă acolo, este un calvar, un coșmar pentru că sunt mașini care vin și descarcă fier beton, ciment, betoane, ba mai mult firma NET CITY, care avea obligația, de acum câțiva ani de zile să mute cablajele privind internetul și celelalte activități, cu fibră optică la nivelul carosabilului, la nivelul stâlpilor de iluminat stradal, văd că lucrează și ăia într-o mare veselie de vreo 2-3 săptămâni acolo și ca și ales al Consiliului General vreau să știu și eu când sunt gata lucrările de consolidare, care repet, înainte să votăm acest punct. Pentru ședința viitoare ca să fiu mai constructiv,,și mai pragmatic, pentru ședința următoare cineva din-executiv să ne prezinte și nouă situația și stadiul lucrărilor privind consolidarea fostului sediu ai primăriei, de altfel un sediu istoric și mult mai plăcut ca și zonă și ca și ce vreți dumneavoastră decât ăsta în care suntem. Nu vreau să vă spun tot ce ni se întâmplă, să nu avem unde să ne ținem comisiile pentru că sunt foarte puține camere. De aceea ne interesează să

știm când este gata sediul.

Domnul Viceprimar Nicolaescu Marcel Ocțavian

Am luat cunoștință de propunerea dumneavoastră, din partea

executivului va exista un raport vizavi de stadiul lucrărilor în ședința din luna decembrie.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnul viceprimâ’r!

Supun la vot amendamentul....

Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, consecvent poziției de până acum grupul PDL va vota împotrivă la acest proiect. Indiferent de cât de repede Vor fi gata lucrările la clădirea veche, primăria capitalei trebuie să păstreze această clădire pentru că a plătit până acum pentru ea. Și așa cum sa votat în primul moment, s-a stabilit închirierea acestei clădiri. .. .era de fapt vorba despre un leasing operațional, și în patru ani de zile, i.    teoretic, s-a acoperit costul clădirii și ar trebui să păstrăm această

clădire. Dar majoritatea clară de două treimi, de peste două treimi a

-    ~ USL-uluipoate să se exprime astăzi și să arate transparență față de

cheltuirea banului public prin această decizie. De . asemenea^.    ;..

solicităm vot nominal. Vă mulțumesc.

.7 ț    Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert. •    ;

Eduard

Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Mă adresez colegilor noștri din partidul acela care a fost reprezentat în ... domnilor știți prea bine că trebuie să^terminăm bâlciul acesta pentru că nu se poate .... este ridicol. Suntem aici pentru a servi atât cetățenii Bucureștiului, cât și Bucureștiul în ansamblu cu tot ceea ce îl reprezintă. Dacă credeți că trebuie să mergem pe principiul acela „ba pe mata, ba pe măta” nu facem nimic.

O spun deschis, vă rog să fiți realiști având în vedere că rândul trecut dumneavoastră erați cei care ați stabilit regulile, noi le-am moștenit pe cele pe care le-ați făcut dumneavoastră. Vă rog frumos să nu mai invocați pentru că este chiar aiuritor șă invocați lucruri care chiar nu-și au rostul. Vă mulțumesc.    V

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun la vot propunerea domnului Văduva pentru .... în momentul în care o veți avea o consemnăm nicio problemă.

Supun la vot propunerea domnului Văduva pentru vot nominal:

Cine este pentru? 9 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi. ,

Această propunere nu a trecut.

Supun la vot ...suntem în procedură de vot, vă rog frumos!

Deci supun la vot amendamentul domnului Pieptea referitor la durata de prelungire a contractului pentru perioada începând cu 11.12.2012 de un an ... propunerea comisiei.

Cine este pentru? 29 de voturi... .mai numărați o dată!

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 4 voturi, abțineri? 4

voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun ia vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, respectiv proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere aprobat prin HCGMB nr. 352/22.10.2009.    ... .

..... Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 5 voturi, abțineri? 1

VOt. . •    G-Ț,.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe.

Proiectul cu nr. 2 pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Dacă sunt luări de cuvânt, amendamente, propuneri?

Doamna Consilier Drăqhici Aurelia Grațiela

Am structurat un amendament conform legii pe, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, conform prevederilor legale pe care l-am depus la Secretariatul General, ca bază de înregistrare de către ordonatorul principal de credite, a modificărilor pe care le propun în nivelul și structura bugetului rectificat astfel:

Administrația Grădina Zoologică a estimat eronat necesarul de salarii pe luna decembrie cu minus 60 de mii de lei. Propun suplimentarea cu această sumă la Administrația Grădina Zoologică prin diminuarea corespunzătoare de la Teatrul de Comedie care a identificat un surplus la salarii. Propun aprobarea, conform anexei depuse la acest amendament. Mai departe,Teatrul Bulandra a constatat că nu mai poate cheltui până la sfârșitul anului sumele pentru investiții de natura construcțiilor și solicită redistribuirea sumei neutilizate, în cuantum de 415 mii mii lei propuse ca influență în

proiectul de rectificare pentru finanțarea proiectelor sale culturale. Propun de asemenea, aprobarea conform anexei depuse la acest amendament și mai departe în vederea efectuării unor plăți urgente pentru reparații la unele spitale, ASSMB solicită suplimentarea cu încă 1441 mii lei față de proiectul de mii, mii lei, față de proiectul de hotărâre. Asta pentru că Spitalul „Cârol Daviia” și Spitalul Malaxa solicită suplimentarea listelor de investiții cu 8944 mii mii lei, în total. Vă propun ca aceste sume să fie finanțate diminuându-se bugetul PMB față de proiectul de rectificare la despăgubiri civile cu încă 10,385 mii mii lei.    ■'    >

Prin urmare, propun aprobarea acestui amendament conform anexei depuse la secretariat. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Popescu Manuela Violeta - Domnule președinte, a m o p ro pu n e re de a m e n d a m ent î nsuși tă    ;

d e exe c ut i v, este. vor ba d e o g reșea l ă d e red acta re în li sta de. investiții și se solicită îndreptarea erorii cuvenite de la poziția C, art. ■ 71.01.01 din: Studii de fezabilitate sistemul rutier în Studii fezabilitate ,<    :

semnalizare verticală, dinamică și statică.

Domnul Viceprimar Dara bont Dan Alexandru    .....

Domnule președinte, stimați colegi aș dori și eu să susțin și să extind amendamentul precedent. Cu toții am văzut că în ultima vreme Administrația Străzilor a reabilitat, a reparat intens marile artere, din centru, în special, B-dul Elisabeta, B-dul Kogălniceanu, Splaiul ... sunt reabilitate, dar din păcate nu au ajuns banii său nu a ajuns timpul, nu sunt marcate și nici semnalizate. Este foarte important chiar în week-end-ul trecut am avut o solicitare din partea Ministerul Administrației și Internelor în acest sens și aș ruga exact cum a sunat și amendamentul precedent, din suma totală care a fost rectificată cuprinsă în această rectificare să aibă în vedere și aceste lucrări. Vă mulțumesc.    .

Domnul consilier Stan Ion

Aș fi vrut ca cineva de la Direcția Buget să fie aici, respectiv domnul director ... este ... veniți mai aproape să vă văd ochii domnule director Săvoiu. O problemă care cred că ne interesează pe toți, știți că de ani de zile ne chinuim să facem niște tramvaie, ele sunt într-un stadiu final de execuție, un număr de 5 tramvaie la URAC, Uzinele Reparații Atelierele Centrale. Se pare că pentru a

putea fi plătite s-a prins în buget, de fapt s-au luat banii celor de la URAC respectiv RATB-ului, pentru aceste tramvaie și din câte am

înțeles.....am făcut o vizită noi cei de la Comisia de transporturi, am

fost săptămâna aceasta acolo și există resurse să se plătească doar

un tramvai. Aceasta înseamnă că 1200 de oameni vor fi lăsati în

]

suspensie, atât din punct de vedere al salariilor, cât și ... de înnoire a parcului, pentru cei care nu cunosc, municipalitatea are circa 500 de tramvaie în exploatare, din aceste tramvaie peste 75-80% sunt îmbătrânite, nu mai corespund din punctul de vedere al siguranței și confortului pentru transport călători, dar pentru că nu avem posibilități financiare să le schimbăm în următorii 1-2 ani^ haideți măcar să nu îngreunăm această activitate și să le plătim pe cele pe care le facem la URAC, ba mai mult, aș dori ca executivul prin domnul viceprimar prezent și prin domnul de la buget să facem un buget multianual, ca -aceste tramvaie să poată să fie finanțate pentru anul. următor

7 cuantumul poate să fie undeva și la 15-20 de tramvaie. Am vorbit cu cei de acolo, pot să facă această activitate, au capacitatea și forța de

: j < muncă^să o facă, lipsește doar sursa financiară,.în concluzie, ca să nu vă mai rețin, vrem să prindeți acolo, domnule director, plata tramvaielor executate până acum la URAC, ca să putem să asigurăm continuitate și salariul pentru cei 1200 de salariați. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Marcel Octavian Nicolaescu

Cu siguranță vom avea în vedere la rectificarea din decembrie.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Nu vreau să fac amendament, dar vreau să rog Direcția de Utilități... de la începutul anului, de la,prima propunere de proiect, am promis cetățenilor de pe strada Fabricii că vom realiza investiția de iluminat public, pentru că acolo se află două centre rezidențiale cu școli și grădinițe și nu au iluminat public pe stradă. Din păcate, din cauza tăierii bugetului Direcției de Utilități Publice la jumătate până în prezent nu s-a putut realiza acest lucru. Am promis acelor cetățeni că odată cu rectificare bugetară această investiție va fi prioritară și se va realiza. De aceea, rog încă o dată, după aprobarea rectificării bugetare această investiție să fie tratată cu urgență și în sfârșit, acești oameni de pe strada Fabricii să beneficieze de iluminat public.

Domnul viceprimar Marcel Octavian Nicolaescu

Da, avem cu siguranță în vedere și această propunere.

Eduard

Supun la vot amendamentele formulate. începem cu primul amendament făcut de doamna consilier Grațiela Drăghici, așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot amendamentul doamnei consilier Manuela Popescu, așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

0 voturi. . .....    :    .    . . ...

Acest amendament a fost adoptat. ............... ,    ; ;

Supun ""Ia'.; vot amendamentul domnului viceprtmar.:.. Dar| Alexandru Darabont, așa ,cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 37 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?,-0 voturi.    .    .    :    .;.

Acest amendament a fost adoptat.    .....

înțeleg că domnul consilier Stan a ajuns la o înțelegere cu executivul, nu aveți o...

Supun la vot propunerea domnului consilier Stan, pentru bugetul muttianual de finanțare a tramvaielor.

E amendament? Nu, e o propunere.

Domnul consilier Stan ion

Stimați colegi, vă rog să ne respectăm reciproc. Eu v-am explicat că la URAC au fost într-un program de construcție finanțate 5 tramvaie, s-au executat așa cum s-au executat, cu întârziere și nu s-a plătit decât unul. Se plătește doar unul. Suma aceea a fost tăiată de cineva de aici din executiv și ni se spune acum că va fi la rectificare, deci înseamnă că va fi un amendament la bugetul pe care îl discută astăzi și pot să accept ca la următoarea ședință să fie prinși banii pentru cele cinci tramvaie. Problema cu bugetul multianual este o etapă after, noi discutăm acum pentru.

Eduard

Executivul și-a însușit propunerea dumneavoastră.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă'? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat, împreună cu amendamentele care au fost propuse.

Punctul nr, 4 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul București -producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri.

• •    Domnul viceprimar Marcel Qctavian Nicolaescu

Aș vrea să fac un mic comentariu vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, care din punctul meu de vedere este esențial pentru viitorul și calitatea vieții locuitorilor municipiului București. Este vorba de faptul că astăzi, prin hotărârea și prin votul dumneavoastră, se va crea serviciul public integrat, de alîmenfare cu energie termică la nivelul municipiului București, respectiv producție, transport, distribuție, livrare .la consumatorul final. Cu această ocazie se elimină și orice risc major care putea există vis-a-vis de privarea locuitorilor din capitală de un serviciu vital cu repercusiuni deosebite în plan social. Lucrurile nu au fost simple, pentru că au fost negocieri pe două paliere, au fost negocieri la nivelul Ministerului Economiei, la Ministerul Finanțelor, la nivelul Guvernului și la nivelul Primăriei Municipiului București. Pot să spun că discuțiile au fost pe două paliere, unul dacă acest serviciu se face și al doilea cum se face. Mai exact, cine la cine trece. ELCENUL la Primăria generală sau RADET-ul de la Primăria generală la ELCEN. După multe și constructive discuții la care o contribuție esențială au avut colective din cadrul

I    •    ’    t    5 : •' ;

mediului academic, de la Facultatea de Termoenergetică de la Politehnica București, specialiști din cadrul Primăriei Municipiului București, specialiști de la Institutul de studii și proiectări energetice și nu în ultimul rând specialiști din cadrul Primăriei ,Municipiului

adoptată soluția de serviciu integrat. Problema spinoasă a fost la negocieri, cine va face, cine la cine va trece și aici am pierdut un mic ritm, deoarece la momentul în care au început discuțiile la Ministerul Economiei, deja ELCENUL care este parte integrantă din Ministerul Economiei era aprobat în cadrul unui program de privatizare cu acordul Fondului monetar Internațional. Acesta prevedea o privatizare cu vânzare de pachet majoritar. Această situație putea ajunge extrem de nefavorabilă pentru că era o mare problemă pentru municipiul București ca prezența unui investitor privat să aducă o serie de îngrijorări vis-a-vis de garanțiile care trebuiau depuse de municipiu cu privire la cantitatea de agent termic care trebuia cumpărată și nu în ultimul rând de penalitățile care trebuiau plătite pentru neplata la timp a cantităților luate. Dar problema care a soluționat și a definit ca ELCENUL să treacă la primăria generală, prin consecvența Primarului general și negocierile care le-a purtat și la Guvern și la Ministerul Economiei și la Ministerul Finanțelor a adus în d iscuție f a ptu I că activeIe pu bl ice d in cad r u I domen i ui ui strategic aI Ro m â n i e i nu p ot fi înstrăinate. Conform Codului civil, dacă nu Wfă înșel, art. 861. Toate acestea au făcut ca decizia finală să fie ca ELCENUL să treacă în integralitatea lui, cu tot cu acțiuni, în cadrul și sub jurisdicția Primăriei generale, A fost un succes și cred că va crea o calitate superioară a serviciului în municipiul București o reducere a prețului de cost, o reducere în timp a prețului gigacaloriei în condițiile unui buget rezonabil al municipiului București. Acestea fiind zise, prin votul dumneavoastră de astăzi trebuie să împuternicim Primarul general să semneze acest memorandum în calitate de inițiator împreună cu ministrul economiei, domnul Daniel ChițoiU, care sunt cei doi inițiatori ai acestui memorandum, după care să fie aprobat de către Prim Ministru. După care urmează hotărârea de Guvern privind preluarea controlului întregului producător de energie termică, adică preluarea tuturor acțiunilor de la ELCEN. Urmează un pas important, hotărârea Consiliului General de a aproba reorganizarea RADET în societate comercială și încredințarea directă prin delegare a gestiunii serviciului public. în ultimul rând, într-o perspectivă mai apropiată, cred că va fi vorba de o licitație internațională, conform Hotărârii de Guvern 717/2008 pentru desemnarea unui operator care să preia gestiunea serviciului public în capitală. Cred că poate fi vorba aici, chiar de o structură financiară asociată unui organism financiar internațional, la care România să fie parte. Efectul principal, în concluzie, al acestei hotărâri de Guvern privind preluarea controlului

de către Primăria Generală asupra producătorului de energie electrică, este contopirea patrimoniului celor două entități, amândouă fiind societăți comerciale într-o perspectivă, respectiv ELCEN și RADET într-un singur patrimoniu, aici intervenind procedura juridică, confuziunea, conform Codului Civil, art. cred, că 1624 dacă nu mă înșel, care spune că atunci când în cadrul aceluiași raport obligaționai, calitatea de debitor și creditor se întrunesc în aceeași persoană, obligația se stinge de drept. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem într-o etapă imediată, important este astăzi ca să dăm acest vot pentru a împuternici primarul general să semneze acest memorandum. Vă mulțumesc?

La ora 14,40 a sosit în sala de consiliu, domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel.

Domnul Consilier Stan Ion

;    Domnul viceprimar, ați spus foarte multe lucruri tehnice, mă rog

’ .    - unele nu le-am înțeles, unele fac eforturi să'Je înțeleg, dar nu acesta    ■■■,'<

este obiectul discuției. Obiectul discuției este această societate comercială, care spuneți dumneavoastră că se va înființa, cine va fi acționariatul, Consiliul General? 100%, în regulă. Bun, asta vroiam să întreb.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Dacă mat este și altcineva care vrea să ia cuvântul? ,

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Memorandumului având ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul București - producere, transport, distribuție și furnizare prin intermediul unui sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, cu Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri.

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public a unor terenuri din Municipiul București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului local al sectorului 5.

Dacă sunt luări de cuvânt?

Domnul consilier Georgescu Bogdan

Domnule președinte, vă rog să supuneți atenției următorul amendament: la art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: „se declară ca bunuri aparținând domeniului public al municipiului București imobilele terenuri amplasate între blocurile de locuințe care prin proiectare și execuție au destinația de spații verzi, locuri dejoacă pentru copii. La articolul 2 aliniatul 2 se elimină pentru că bunurile sunt deja în administrarea ADP sector 5 și nu are cum să fie făcută predarea între Consiliul General și Consiliul local al sectorului 5, iar la art. 5 se elimină de la alin (1) lit. c, i, g. Se elimină, de asemenea și art. 6. ■;    ' ■■■    ■' ■■■    ■ ■■ ■■ ■■■    ■ ■

Domnul Președinte de ședință AngelescuRamiroRobert Eduard ..    ■■■'    ■■    :    .•    '■ '■<    g .

Dacă mai este și altcineva care vrea să ia cuvântul? . V

Vă rog să fiți atenți, este un proiect de 2/3.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Bogdan Georgescu, așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa, cu amendamentele adoptate.

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Punctul nr. 6 - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului local al sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale.

Dacă sunt amendamente? Vă rog, domnule Giugula.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

La art. 1 aș avea o mică completare, în sensul că „se împuternicește consiliul local al sectorului 3 să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale care are drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat

al municipiului București date, aflata și dobândite în administrarea Consiliului local al sectorului 3". Adică deja sectorul 3 are deja niște bunuri care le are în administrare, date prin lege, poate să primească donații sau cesiuni de drepturi de la unele... și atunci să prindem toate posibilitățile în care s-ar afla această situație.

Domnul consilier Mărin Ștefăriel Dan

Nu se precizează și mă bucur că sunt aici reprezentanții Primăriei Sectorului 3, nu se precizează care sunt acționarii în această societate comercială și aș avea și un amendament de făcut, introducerea unui articol, și anume, „primarul sectorului 3 va prezenta trimestrial în fața CGMB un raport de activitate al societății prevăzute la art. 1, în caz contrar CGMB rezervându-și dreptul de a revoca prezenta hotărâre”.

Domnul consilier Giuqula Doru Mihai

Cu privire la acționariat. Bineînțeles că este consiliul local al . . S'.Wsectorului în conformitate cu prevederile legale.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun la vot amendamentul domnului consilier Giugula, așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Marin Ștefănel

Cine este pentru? 10 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritatea.

Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele care au fost adoptate în integralitate

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punct nr. 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului local al sectorului 6 a de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „Centrul Creștin București”, în vederea implementării proiectului „Centrul Pilot

Multifuncțional România Kîds”. ..vă rog, dacă este vreun amendament?

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? 36 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în integralitate.

Punct nr. 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului București la Organizația mondială a orașelor și administrațiilor locale în domeniul guvernării electronice (We Go)... dacă este vreun amendament?

Supun la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ;;    <

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. ;

Punct nr. 9-de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre ^privind aprobarea achiziționării de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor servicii de asistență și reprezentare juridică....dacă sunt amendamente?    - : ;

Domnul consilier Văduva Silviu

Doream să întreb pe cineva din executiv dacă a rămas domnul Șova fără bani de campanie și dorește să presteze servicii juridice către ALPAB ca și în mandatul trecut?

Doream să atrag atenția presei să urmărească cu atenție în viitor blocarea de prestări de servicii juridice. Mulțumesc.

Doamna consilier Țapardel Artadaudia

Stimate domnule consilier general, să fie pentru ultima oară vă rugăm, îl rog și pe președintele de ședință, să nu mai faceți campanie electorală în sala de consiliu general. Această sală este destinată rezolvării problemelor municipalității, și nu atacurilor electorale. Vă mulțumesc frumos! în rest, poate ne veți explica dumneavoastră, împreună cu partidul dumneavoastră despre casele de avocatură care au contracte cu multe instituții publice. Nu are rost să dau eu denumiri de case de avocatură pentru că le știe întreaga națiune. Mulțumesc.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai


24 .....

în primul rând, domnișoară Țapardel, lăsafi-1 să vorbească! Să se facă de râs, să vadă lumea ce fel de candidați au, și astfel să se știe cu cine o să voteze. în al doilea rând, ca să le arăt că sunt nepregătiți, că nu studiază documentele pe care le supuneți spre aprobare consiliului general, Comisia Juridică a respins acest proiect domnule...că nu mat știu cum vă cheamă, neavând avizul Comisiei Juridice nu poate să treacă la vot în această....să nu credeți că datorită intervenției dumneavoastră nu a trecut la vot. Nu a trecut

•    î

pentru că Comisia Juridică l-a respins.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    ■    ' ■ ■    : .■ ■

Supun la vot proiectul de hotărâre

•    • Cine.este pentru? 0 voturi, împotrivă? 2 voturi, abțineri?

majoritate de voturi.    : -

>    Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

;    în acest moment...revenim la punctul nr. 3, cel care a fost

mutat: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de atribuire propusă de către Comisia de evaluare a situațiilor deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București.

Dacă există amendamente? Nu.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? 40 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

După acest punct trebuie să-i invităm pe cei care au fost înscriși la luări de cuvânt și să-i ascultăm....Da..,.mai este ordinea de zi suplimentară... *

Să intre cei care au făcut solicitări de luări de cuvânt.

Domnul Stație Dumitru

Să trăiți domnule președinte și onorată adunare, să vă expun situația mea personală...sunt demolat în Piața Alba lulia cu proces-verbai de demolare, imobil care face parte din perioada martie 1945 -01 decembrie1989, iar Primăria Municipiului București eronat a încadrat în Legea 10/2001, de la care am primit Dispoziție numai pentru teren de 160 de metri, iar casa a fost omisă. Cum era și cazul,

am contestat în instanță, iar (a instanța de fond, apel și recurs am primit ca nefundat. Primăria a omis să folosească alte legi decât Legea 10/2001, de exemplu o parte de legi, decrete care dau dreptul la proprietate și autoritate publică. Buletinul Oficial nr. 57-58 care dă dreptul la proprietate, apărare și garantarea proprietății, de asemenea și Convenția CEDO art.1 „Apărare, garantarea proprietății” și art. 19 care indică soluționarea pe cale amiabilă, Monitorul Oficial nr. 139 expropriere pentru cauza de utilitate publică nu se încadrează în cele 06.03.1945 - 22.12 1989, Monitorul Oficial nr. 108, pag. 12 în care relatează că imobilele demolate pentru cauză de utilitate publică nu se încadrează în cele preluate în perioada 06.03.1945 - 22.12,1989. în urma acestei situații, am depus Dispoziția nr. 9186/30.11.2007, cu nr. 1108042/25.09.2012, în urma cărei situații să fiu și eu despăgubit ca toți ceilalți. Toate acestea se încadrează perfect în alin 3, art. 44 din Constituția României privitor la expropriere/Consider câdupă,22 de ani pot să fiu și eu despăgubit. De asemeni, conform acestor erori de dactilografiere sunt mai multe probleme, de exemplu, am avut o moștenire din partea soției care în loc Să fie încadrată normal a trecut sora soției deținătoarea actului de proprietate, pe care ulterior l-am rectificat. De asemenea, la fel pe cale; amiabilă am avut o diferență de chirie la majorare tot pe cale amiabilă ...și ca să nu se supere onorat auditoriu am să relatez o singură dată în care să se poată vedea care este situația,..

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

încercați să concentrați mai aveți un singur minut. Vreau să vă prezint faptul că domnul Stație Dumitru are 107 ani, așa că,...Vă mulțumesc! Continuați prezentarea și....

Domnul Stație Dumitru Mai am încă două relatări...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Stație, mai aveți ceva de adăugat?

în regulă, o să vină domnul director de la Direcția Juridic din

cadru! PMB care să vă preia, să-i prezentați actele dânsului. Puteți să le lăsați în copie la Secretariatul Consiliului, vor ajunge la noi. Deci dacă-l poate chema cineva pe domnul director de la Direcția Juridic, domnul lordache.    ,v

Domnul consilier Voicu Mihai ?

Domnule președinte, să procedăm ca și data trecută și în mandatele anterioare când era și domnul Stan, președinte al Consiliului, să facem o listă și după aceea să urmărim. Domnul Statie nu este la prima intervenție în această cauză, dacă vă aduceți aminte, nu este ia prima intervenție, eu consider că este o situație destul de gravă.de rezolvat. Și dacă am face o listă, ca sp o putem urmări pe parcurs că s-au rezolvat, sau, mă rog, ce răspuns dă și Juridicul... mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

. Am fost informați că și domnul Director de la Juridic va coborî acum, vă mulțumim pentru propunere și, dacă sunteți de acord cu? . propunerea domnului consilier, s-ă. urmărim, să facem o listă cu . . persoanele cărora se adresează și să încercăm să urmărim, pe cât ■. < posibil, dacă s-au rezolvat problemele expuse de dânșii.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi. '•    ■,    :

Domnule Statie, vă rog să așteptați, domnul Director de la Juridic va coborî.    : :.    :    , .    ■    ■

Mergem la ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a CGMB din data de 29.11.2012.    ’

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 228/28.11.2011 privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem integrat de e-sănătate în cadrul Spitalului de Boli Cronice “Sf. Luca” pentru facilitarea accesului cetățenilor la servicii medicale de calitate” și a cheltuielilor legate de proiect prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa Prioritară UI, Domeniul Major de Intervenție 2, Operațiunea 4 Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii de broadband acolo unde este necesar.

Sunt amendament la acest proiect?

Supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    ’

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și depanificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, conform OUG nr.61/2012.

Sunt amendament la acest proiect? Vă rog, domnule Rizoiu.

Domnul consilier Rizoiu Mircea    : ? :    .

în condițiile date aș vrea să consult în egală măsură pe toți.cei

prezenți în sală și să consider și eu, cu titlu personal, că nu e posibil să dăm lapte și corn pentru cei care se: <duc la sistemele de învățământ, particulare. Având în vedere că, cei care își dau odraslele acolo, nu vă faceți griji, sunt oameni așezați din., punct de vedere financiar. în condițiile date eu, personal, consider că, chiar dacă există o lege în acest sens, făcută de domnul Funeriu, eu nu pot să fiu de acord să se dea acest corn și lapte unor copii care și așa sunt destul de pricopsiți. Mulțumesc.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Din dorința de a fi corecți, mergem cu corectitudinea până la absurd. Ceea ce spuneți dumneavoastră este echivalent cu a nu da alocația copiilor pentru că părinții lor au mai mulți bani. Ceea ce discutăm aici e un drept al copilului și nu al părintelui. Nu este un drept pe care îl capeți în funcție de poziția socială sau lipsa acesteia, ci este un drept al fiecărui copil indiferent al cui este. Iar această chestiune este reglementată prin lege. Dacă, Doamne ferește, mâine acel copil la care faceți referire nu că rămâne fără părinți, dar părinții lui nu mai sunt în acea poziție pe care o blamați acum, cum facem distincție să îi dăm iarăși. Deci cred că este bine, din prea multă corectitudine să nu dăm în alte abuzuri.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun lavotproiectul de hotărâre.

Nu a fost nici un amendament, a fost o părere personală, la Ordonanța nr. 61/2012 prevede în. mod expres că nu.

Cine este pentru? 32 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Declarăm ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la ora 15.30.Redactat:

Simion SimonaX Nicas Mioara Vasilescu Floarea Mirea Nicoieta Titirișcă Ga briei Ticleanu Gîadiola


29