Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23 martie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 49 din cei 55

_ de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București și domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Sitaru Janina Mirela (motivat), Bădulescu Aurelian, Florescu Dragoș, Nițu Robert, Păduraru Alexandru, Roșeți George,

Domnul Secretar General Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresele înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1059295/15.02.2012 și 1059294/15.02.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 405/16.02.2012 și nr. 404/16.02.2012, domnii Tașu Dimciu și lancu Niculae au formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B nr 269/2000 și revocarea parțială a Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al

consideră că actele normative mai sus menționate afectează

T

dreptul lor de proprietate asupra terenurilor pe care le dețin.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 580/6/05.03.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 574/05.03.2012, Societatea Civilă de Avocați Groza, Bădiță & Asociații solicită să nu se aprobe proiectele de hotărâri privind concesionarea terenurilor din București, Str. Calea Griviței nr. 110, sector 1, București, Str. Gheorghe Polizu nr. 14, sector 1, București, Str. Aleea Cozia nr. 22, sector 2 și București, Str. Aromei nr. 84, sector 2, întrucât cele patru terenuri au fost obținute irevocabil prin hotărâre judecătorească.

De asemenea, Societatea Civilă de Avocați Groza, Bădiță & Asociații menționează în adresă că, în măsura în care se va aproba abuziv concesionarea, se vor vedea nevoiți să pună în executare silită amenda civiiă care curge din 8 aprilie 2011, să solicite obligarea Municipiului București să le achite contravaloarea celor patru terenuri oferite spre compensare, a căror valoare semnificativă a fost deja stabilită de instanță prin intermediul expertizei evaluatorii (peste 1.000.000 euro), precum și să formuleze plângere penală pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și nerespectarea hotărârii judecătorești prevăzute și pedepsite de art. 246 și art. 271 din Codul penal împotriva tuturor membrilor CGMB care vor vota aprobarea concesionării unor terenuri care le aparțin clienților Velican Danaricu Mihai Constantin și Velican Danaricu Alexandrina.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Societatea Civilă de Avocați Groza, Bădiță & Asociații apreciază că este în interesul tuturor să se rezolve cât mai curând și în mod amiabil acest litigiu, fără să apeleze la executări silite și la plângere penală.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 586/6/05.03.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 573/05.03.2012, Sindicatul Independent al Angajaților Teatrului Odeon ne aduce la cunoștință faptul că prin Sentința Civilă nr. 1107/03.02.2011 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a Vlll-a Conflicte de muncă și asigurări sociale și Decizia Civilă nr. 8358/16.12.2011 pronunțată de către Curtea de Apel București -Secția a VII - a Civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în numele și pentru membrii săi de sindicat a câștigat dreptul de a li se plăti (de către Teatrul Odeon și Consiliul General al Municipiului București) sporul de fidelitate de 15% din salariul de bază pentru perioada 13.04.2007 - 31.12.2009, sporul de suprasolicitare neuropsihică de 5% din salariul de bază pentru perioada 13.04.2007 - 31.12.2009 și cheltuielile de judecată în cuantum total de 5000 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, Sindicatul Independent al Angajaților Teatrului Odeon solicită dispunerea măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor două hotărâri judecătorești.

Având în vedere adresa Aparatului Permanent de Lucru al CGMB, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 577/6/05.03.2012, privind activitatea desfășurată pentru apărarea intereselor-Consiliului General al Municipiului București în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ, și ținând cont că reprezentarea intereselor Consiliului General al Municipiului București în instanțele de judecată va fi realizată doar de către un jurist, angajat în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al CGMB, celălalt jurist fiind detașat în cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, considerăm că, în raport de numărul foarte mare de dosare aflate pe rolul instanțelor, de complexitatea și importanța acestora, este necesar găsirea unei soluții urgente, prin angajarea unui alt jurist, sau repartizarea unei părți din dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Consiliul General al Municipiului București este implicat, caselor de avocatură prevăzute în anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 61/15.03.2011 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 183/2007 privind asigurarea serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță a intereselor Consiliului General al Municipiului București.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să dispuneți de urgență măsurile legale ce se impun, întrucât reprezentarea intereselor Consiliului General al Municipiului București în instanțele de judecată nu poate fi asigurată doar de către un singur jurist.

Prin adresa nr. 1066225/16.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 775/21.03.2012 SC Diplomat SA prin intermediul reprezentantului său legal SCA „Tănăsescu, Ispas și Asociații" a formulat plângere prealabilă împotriva rezultatului votului exprimat de către Consiliul General alMunicipiului București de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Victoriei - Str. Sevastopol - Str. Buzești, sector 1, în ședința ordinară din data de 30.01.2012.

Contestatara solicită introducerea proiectul de hotărâre mai sus menționat pe ordinea de zi a următoarei ședințe a CGMB precum și adoptarea acestuia.

Prin adresa nr. 2259/19.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 719/19.03.2012 Direcția Urbanism ne-a transmis procesele verbale de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții, în urma verificării, în ceea ce privește respectarea prevederilor legale la avizarea și aprobarea unor documentații de urbanism aprobate în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

Menționăm că, procesele verbale pot fi ridicate de la Direcției Asistență Tehnică și Juridică, camera 3, etajul 4.

Prin adresa nr. 12371/1.1./29.02.2012 Aparatul Permanent al CGMB comunică decizia civilă nr. 3055/24.11.2011, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII - a Contencios Administrativ și Fiscal , în dosarul nr. 12371/3/2009. prin care s-a dispus atribuirea reclamantului Tomescu Grigore, în proprietate, fără plată, un loc de veci într-unul din cimitirele aflate pe teritoriul Municipiului București.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 3055/2011, irevocabilă, a Curții de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal referitoare la atribuirea în proprietate, fără plată, domnului Grigore Tomescu a unui loc de veci în cimitirul de Vest se află pe ordinea de zi a ședinței CGMB de astăzi , la punctul 25.

Prin adresa nr. 1065433/14.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 715/19.03.2012 SC Roma West Imobiliare SRL a formulat un memoriu prin care aduce la cunoștință Consiliului General al Municipiului București că are calitatea de promitent - cumpărător al imobilului - teren situat în str. Munții Tatra nr. 14, sector 1, București în baza antecontractului de vânzare - cumpărare încheiat cu titularul actual al dreptului de proprietate asupra terenului mai sus menționat.

SC Roma West Imobiliare SRL solicită continuarea tuturor demersurilor cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal str. Buzești nr. 83 - str. Munții Tatra nr. 14, sector 1, urmând ca la sfârșitul procedurii, cu luarea în considerare a soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată în dosarele nr. 45049/3/2011 și nr. 30573/299/2011 aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, să se decidă cu privire la avizarea Planului Urbanistic Zonal mai sus menționat.

Prin adresa nr. 20072/I.I./19.03.2012 înregistrată la DATJ sub nr. 761/20.03.2012 Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că prin sentința civilă nr. 204/19.01.2011 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 20072/3/2010 instanța de judecată a admis acțiunea formulată de reclamantul Consiliul Local al sectorului 1și a hotărât obligarea pârâtului Consiliul General al Municipiului București la modificarea HCGMB nr. 405/16.12.2009 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București pentru anul 2010.

Prin adresa nr. SM/24034/P/19.03.2012 Instituția Prefectului Municipiului București ne aduce la cunoștință că a înaintat Tribunalului București, Secția Contencios Administrativ - Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București, în vederea anulării Hotărârii nr. 207/08.11.2011 pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B nr. 6/2001 privind preluarea activității de salubrizare în municipiul București de către consiliile locale ale sectoarelor.

în adresa se face precizarea că în conformitate cu art. 3, alin 3 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, Hotărârea nr. 207/08.11.2011 este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.

Prin adresa nr. 1060205/2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 819/23.03.2012 domnul Banciu Ion, în calitate de proprietar al terenului situat în str. Dâmbului nr. 31 contestă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012 pentru următorul motiv: neadoptarea proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism - Parcul Tineretului, sector 4.

Contestatarul susține că adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pridvorului - Str.

Gura Ocniței, sector 4 și a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dâmbului nr. 74, sector 4, este nelegală având în vedere că proiectului de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism - Parcul Tineretului, sector 4 reglementa și situația terenurilor ce au generat cele două proiecte de hotărâre mai sus menționate.

Prin adresa nr. 1067478/22.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 816/23.03.2012 domnul Leaua Mitică solicită Consiliului General al Municipiului București anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 97/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 20-22, sector 3.

Contestatarul susține că în zonă nivelul de înălțime este

J    ’

cotat la 4 etaje și nu la 10 etaje așa cum a fost aprobat.

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 42 de consilieri.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din 23 februarie 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc.

La ora 14.20 au venit în sala de Consiliu domnii consilieri Vlădan Florin și domnul Untaru Virgil.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din 23 martie 2012.

După cum remarcați, avem o ordine de zi complicată astăzi, înainte de a discuta despre ordinea de zi, propusă astăzi de domnul primar general, o să dau citire câtorva cereri de luare de cuvânt astăzi.

Domnul deputat Costică Canacheu, în conformitate cu art. 42, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, dorește să se exprime în fața Consiliului General la începutul ședinței privitor la bugetul capitalei.

Deci domnul Costică Canacheu, este deputat pentru Municipiului București, motiv pentru care conform art. 42, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 are dreptul să se adreseze în fața Consiliului General.

Vă supun la vot cererea domnului deputat.

Cine este pentru? 19 voturi, din câți prezenți în sală? 42 au semnat ordinea de zi. Vă rog să îi numărați pe cei prezenți în sală.

Nu sunt 42 de consilieri în sală în acest moment. Deci domnul deputat Costică Canacheu, se poate adresa oricum Consiliului, dar am fost .... domnul Stan nu intru în nici un fel de .... Pentru că, colegii de la USL nu înțeleg acest demers, vă rog apel nominal. Nu trebuie să vă întreb dacă sunt de acord să fac apelul nominal.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, mi-am propus să fiu foarte relaxat, că am tensiune optsprezece cu unu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, am dreptul să fac apel nominal ori de câte ori doresc în timpul unei ședințe de Consiliu.

Domnul consilier Stan Ion

Domnul președinte de ședință, vă aduc la cunoștință că noi consilierii prezenți în sală, indiferent de la ce partid suntem am semnat un act de prezență. Luați acel act de prezență și constatați

câți suntem.

1

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am constatat că nu corespunde realității.

Domnul consilier Stan Ion

... și vă rog frumos dacă vreți să faceți apel nominal ne consultați și pe noi și votăm acest lucru așa cum spune Legea nr. 215/2001.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu există nicio prevedere în acest sens. Votul nominal, vă consult dacă cerem vot nominal, nu apelul.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule, ați îmbătrânit aici pe funcția aceasta și nu înțelegeți că în Legea nr. 215/2001, trebuie să ne consultați dacă vrem apel nominal din moment ce ați semnat prezența. Intrebați-I pe domnul secretar general.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu. Domnule secretar general, deci nu, pentru votul nominal

Domnul consilier Stan Ion

Dumneavoastră aveți interesul să îl puneți pe domnul Canacheu să vorbească. Ce legătură are domnul Canacheu de la Parlament cu ședința Consiliului, avem o zi plină cu buget. Și așa v-ați propus să tăiați o grămadă de bani din buget, ce treabă avem cu discutările cu domnul....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, vă rog, lăsați speculațiile pentru momentul respectiv....

Domnul consilier Stan Ion

Dumneavoastră speculați. Nu are nicio legătură....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, nu intrăm într-o discuție. Apel nominal poate să ceară orice consilier în orice moment.

Domnul consilier Stan Ion

Dumneavoastră ați discutat. Bugetul prezintă ordonatorul principal de credite, primarul nostru și discutăm despre buget.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Când ajungem la buget...

Domnul consilier Stan Ion

.....nu își dă cu părerea nu știu cine.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ca să ajungem la buget trebuie să avem o ordine de zi votată.

Domnul consilier Stan Ion

Noi nu ne dăm cu părerea despre bugetul Camerei Deputaților niciodată domnule, nu avem cum să ne dăm cu

părerea așa că nu trebuie să.....nu mă interesează, chemăm și noi

niște deputați de la noi să își dea cu părerea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, vă rog să ne calmăm, am luat act de poziția dumneavoastră.

Domnul Secretar Generai TudorToma

V-aș ruga un lucru, fiind în procedură de vot să încheiem procedura de vot după care putem să facem prezența.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu putem să încheiem procedura, nu putem declara

rezultatul votului atâta vreme cât nu știm câți oameni sunt în sală domnule secretar general.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Nu și-au exprimat votul cei care au fost împotrivă și cei care

se abțin.

k

încheiem procedura de vot și trecem la prezență dacă doriți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu vă propun atunci să reluăm de la faza unu, pentru că

între timp au mai intrat consilieri în sală.

De aceea vă propuneam, facem un apel nominal și apoi

vedem despre câți oameni vorbim .... doamna Drăghici, haideți să nu deraiem.

Este normal să avem un vot onest, un vot onest se obține cu

• 1

cei prezenți în sală. Puteți să fiți consternat încă două mandate. La vot participă cei prezenți în sală. Deci dacă doriți să fim corecți haideți să vedem cine este în sală.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnul președinte vă amintesc în primul rând că eram în

timpul procedurii de vot.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pe care am oprit-o.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

De ce? doar pentru că sunteți președinte?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pentru că am constat....

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Ați auzit de lege în țara aceasta?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu,. am constata că între cei care au semnat convocatorul și cei prezenți în sală există discordanță.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Aveți aceeași grijă când se votează toate punctele de pe

ordinea de zi?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Absolut.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Când s-a mai întâmplat asta? Doar când mai aveți un PUZ.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

întotdeauna când am avut dubii.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Doar când nu sunt colegii dumneavoastră în sală și vreți să îl

treceți, ieșiți din sală ca data trecută ca să nu se poată țină ședința de Consiliu până vă strângeți dumneavoastră ca să vă votați numai interesele. Asta se întâmplă nimic altceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu, aveți punctul de declarații, de interpelări,

vorbiți atunci.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Vă rog, terminați procedura de vot, abia am început

Consiliul, nu s-a votat nici ordinea de zi suntem 42 de semnatari prezenți.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Să îi vedem.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Din cei 42 vedeți la sfârșit câți au lipsit dacă aceasta este

problema. în timpul procedurii de vot nu vă apucați să strigați prezența.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu mă puteți convinge că trebuie să fac un vot eronat ...


ioDomnul consilier Popescu Costin Adrian

Dar nici dumneavoastră nu mă puteți convinge că domnul Canacheu după ce nu a fost în stare .... să vă strângeți colegii să îl voteze.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deocamdată nu pot să viciez votul pentru simplul fapt că dumneavoastră semnați prezența și ieșiți din sală. Nu se poate.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Dumneavoastră ați ieșit din sală, că dacă erați doar 19 care ați votat pentru Canacheu, ce să vă fac ... dar de ce? Să își bată Murg joc de noi? Ca la fiecare ședință .... și noi să acceptăm. De patru ani își bate joc de noi și noi trebuie să acceptăm bătaia lui de joc. Tocmai pentru că mai este puțin, cedați.

Domnul Canacheu aveți decența, dacă nu au fost în sală colegii să vă aprobe să luați cuvântul, părăsiți dumneavoastră sala și să vă vedeți de treabă. Asta ar fi normal, ar trebui să avem un pic de bun simț și să ne respectăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu, nu v-a dat nimeni cuvântul, gata am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Eu am altă propunere, ia chemați-l domnule aici la microfon și luați cuvântul domnule Canacheu. Așa vrea domnul Murg. Nu a fost în stare să obțină votul și acum îl cheamă dânsul: luați direct cuvântul aici la microfon, fără vot fără nimic, că așa este la PDL.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu, arătați domnule bun simț măcar acum pe ultima sută aveți bun simt.

J    J

Nu suntem în continuu în sectorul 5, domnul Popescu. Vă rog frumos apel nominal, acum.

Apel nominal pentru că vreau să știu câți oameni sunt în sală. Nu mergem mai departe, ne oprim. Constat că sunt oameni care au semnat prezența și nu sunt în sală. Vreau să știu că între prezența semnată și cei care votează să existe o corespondență. Nu, este normal să aflu în orice moment, chestia aceasta.

Domnul Secretar General TudorToma

V-am spus părerea mea, trebuie finalizată procedura de vot, nu putem să mergem mai departe.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, atunci vă spun ce se întâmplă: între faza în

care ați votat pentru și următoarele faze ale votului au intrat oameni în sală, sunt filmați pe toate camerele, motiv pentru care .... Nu termin domnule, deloc, aceasta este realitatea este consemnată și pe camerele de luat vederi așa că vă rog frumos: haideți împreună să facem un lucru corect.

Deci, te rog să facem un lucru corect.

Domnul Secretar General Tudor Toma

îmi cer scuze, președintele este cel care conduce ședința.

Procedura este următoarea: conform legii trebuie să închidem procedura de vot. Dacă după aceea vom constata că sunt consilieri care nu și-au manifestat votul, aceia pot fi sancționați la propunerea președintelui de ședință.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

.......împotrivă? 14 voturi, abțineri? 1 vot.

Deci, avem 14 voturi împotrivă, 1 vot abțineri și 19 voturi

pentru, în total 34 de voturi, au semnat prezența 42 de consilieri. Vă rog, apel nominal.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Alexe Florin Alexandru - prezent Anton Mihaela - prezent Băcăințan Irimie Gabriel - absent Bădulescu Aurelian - absent Boajă Minică - prezent Capotă Bogdan Alexandru - prezen Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - absent Cruceanu Elena - absent Deaconescu Cristinel - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - prezent Florescu Dragoș - absent Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu loan - prezent Grigorescu Robert - prezent llie Petre - prezent12lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent, A semnat ca fiind prezent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Atunci de ce mă contraziceți?

I

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnul Meran a semnat ca fiind prezent, de aceea am

strigat de două ori.

Mihailovici Virginia - prezent,

.... dar nu a semnat procesul verbal.

Mihăilescu Ion Bogdan - prezent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - prezent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nicorescu Virgil - absent Nitu Robert Daniel - absent Păduraru Alexandru - absent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - prezent Popescu Costin Adrian- prezent Pop Romeo Teodor - prezent

Domnul Meran este prezent, dar nu a participat la votarea propunerii dumneavoastră.

Poterașu Cornel-Constantin - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Raicu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Răileanu Marius Nicolae - prezent Rizoiu Mircea - prezent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - absent Sitaru Janina Mirela - învoită Stan Ion - prezent Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - prezent Toma Veronica - prezent


Tudor Popescu Cristian - prezent

Tapardel Ana-Claudia - prezent

Țica Horațiu- Florin - prezent

Untaru Virgil - prezent

Vlădan Florin Laurențiu - prezent

Voicu Mihai - prezent

Zidărescu Loredana - prezent

Sunt prezenți 43 de consilieri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Canacheu nu se poate exprima.

La rugămintea doamnei Popa, .... asta ca să vedeți ce

înseamnă bunul simt....

)

Dragi colegi suntem în următoarea situație, în fața unei cereri absolut normale a unui cetățean al Bucureștiului, ați refuzat să îi dați cuvântul. Nu, nu ți-l dau deloc, ți-l dau după ce vorbesc.

în fata unei cereri normale ati refuzat. Avem o cerere scrisă în

? >

felul acesta. Vi se pare cererea normală? Semnată, înregistrată, vi se pare o cerere normală?

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnul președinte.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu ți-am dat cuvântul.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Nici eu dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vi se pare că are o cerere normală? Mie nu mi se pare că îndeplinește ... se scrie frumos. Domnii directori de școli să ia niște foi de hârtie și să scrie frumos pe foile respective.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, pentru a vedea că noi, cei de ia USL respectăm legea, am o propunere și vă asigur că toți cei de la USL vor vota. Eu vă supun spre aprobare ca domnul Canacheu să ia cuvântul la sfârșitul ședinței.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu nu, domnule.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Suntem de acord și votăm fără niciun fel de problemă. Conform legii poate să ia cuvântul un parlamentar, dar la sfârșitul ședinței. Să aștepte, să vadă tot circul pe care îl faceți dumneavoastră și după aceea poate vorbi, nu este nicio problemă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu nu sunt de acord, însă mi se pare o idee bună. Vă supun la vot ca doamnele Năzdrăvanu Pușa, Stănescu Cătălina, Slăvescu Roxana, domnul Florea Gheorghe, doamna Pârvu Mariana și doamna Andrei Mariana, directori de școli să ia cuvântul la sfârșitul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Chiriș M.).

Acești domni sunt invitați să ia cuvântul în fața dumneavoastră la sfârșitul ședinței.

Vă supun atenției art. 52 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare: „La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul fără drept de vot Prefectul, Președintele Consiliului Județean sau reprezentanții acestora, deputății și senatorii, miniștrii și ceilalți membrii ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Subiectul s-a închis.

Doamna Chiriș, aveți cuvântul.

Doamna consilier Chiriș Mariana

Bună ziua, stimați colegi. Sunt puțin mâhnită, având în vedere că suntem consilierii generali ai municipiului București, facem parte dintr-o capitală europeană și nu știm să ne respectăm între noi și pe ceilalți colegi. Modul de adresare nu este niciodată Oprescu, Canacheu, pentru că modul de adresare te reprezintă pe tine, se adresează cu „domnul”, dacă avem această dorință de a fi într-o capitală europeană, nu suntem pe maidan, reprezentăm cetățenii care și-au dat votul și ne-au asigurat acest loc în consiliu. Vă rog foarte mult, acum, când mai sunt două sau trei ședințe până la sfârșitul mandatului să dăm dovadă de înțelepciune și

educație. Vă mulțumesc.

? 1

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am o adresă din partea Asociației Profesionale a Transportatorilor. Din nefericire este semnată de domnul Nedelcu

George. Reprezintă cineva această Asociație a Transportatorilor, acum, aici, astăzi? Nu. Vă mulțumesc. Vă numiți Nedelcu George? Din nefericire a fost prost formulată. Pe ce temă doriți să luați cuvântul?

Stimate domn, astăzi nu avem nici un punct pe ordinea de zi referitor la RATB. ar fi de preferat să veniți mai întâi la Comisia de transporturi și după aceea să veniți în fața consiliului. Așa procedăm de obicei, vă așteptăm la Comisia de transporturi și abia după aceea în plen.

Domnul Statie Dumitru este în sală? Nu este.

Doamna Anton Aida Ioana este în sală? Este. doamna Anton dorește să se exprime în fața Consiliului General referitor la problema câinilor comunitari. Doamnă, niciunul din subiectele de astăzi nu sunt legate de câinii comunitari, motiv pentru care... nu putem să vorbim astăzi despre orice. Dacă ar fi fost astăzi în discuție un punct legat de această problemă, ați putea veni cu noutăți. De aceea vă așteptăm la comisra respectivă și ulterior în ... spuneți-mi la ce punct de pe ordinea de zi doriți să vorbiți? Vă mulțumesc, vă așteptăm la comisie. La comisia pentru ONG-uri care este condusă de doamna consilier Cosma Roxana, vorbiți cu doamna Sandu și vă ...

Doamna Costăchescu Viorica și Dirachi Ioana, dânsele au o situație ... sunt un grup care au o hotărâre a CEDO care nu este pusă în aplicare și este o problemă referitoare la locuințe sociale, dânsele urmează să fie evacuate, într-adevăr avem astăzi un punct pe ordinea de zi, dânsele doresc din partea acestei asociații unde sunt mai mulți cu această situație doresc să ia cuvântul prin doamna Costăchescu Viorica presupun. Doamna este în sală? Supun la vot cererea doamnei Costăchescu Viorica de a se adresa consiliului general referitor la această problemă și cred că este vorba de o situație, de o hotărâre definitivă a CEDO care nu a fost pusă în aplicare și are legătură cu locuințele sociale. Este vorba de evacuare. Este o problemă destul de urgentă, înțeleg că este vorba de câteva zile. Când vă evacuează? Joi. V-aș propune să vorbim despre această situație înaintea punctului 27.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Doamnă, așteptați la punctul 27, vă rog.

La ora 15.09 au venit în sala de Consiliu doamna Cruceanu

Domnul Edu Adrian dorește să se exprime în fața Consiliului General pe probleme referitoare la situația romilor, situația acestei comunități raportată la învățământ, cultură și probleme sociale. Domnul Edu, aș propune să vorbiți la sfârșitul ședinței sau dacă nu vă propun să veniți mai întâi la Comisia pentru ONG-uri, discutați cu doamna președinte și ulterior veniți în plen. Ce spuneți? OK. Deci, vă rog frumos mergeți la Comisia de ONG-uri în legătură cu ... comisia este mai largă, am denumit-o eu pe scurt .... vă așteptăm săptămâna viitoare.

Acestea au fost luările de cuvânt deci, îi așteptăm pe domnii directori la sfârșitul ședinței și pe domnii cu evacuarea înaintea punctului nr. 27.

Vă mulțumesc.

Doamna consilier Popa Maria

Domnule președinte, mă străduiesc să depășesc momentele pe care dumneavoastră le creați în cadrul fiecărei ședințe în care doriți absolut nejustificat să vă jigniți colegii consilieri, chiar și pe cei care aparțin grupului dumneavoastră. Nu știu de ce aveți această tendință permanentă, mie îmi este greu să calific și să înțeleg.

Vreau să vă spun că în această sală se află directori de unități de învățământ care sunt în proiectul de reabilitarea infrastructurii școlare, sunt niște oameni care au unitățile în acest proiect și ar fi avut lucruri importante să vă comunice.

Nu înțeleg de ce dumneavoastră nu ne faceți această favoare, să se adreseze Consiliului la început, pentru că ceea ce aveau de spus era în interesul Bucureștiului, nu mai spun al colegilor profesori și al elevilor care studiază în aceste unități de învățământ.

J

Oamenii au venit aici ca să vă spună niște lucruri, nu după

ce noi votăm bugetul, să vorbească ..... pentru ce să mai

vorbească?

Suntem într-o situație absolut...pe care eu nu o pot califica. Vă rog să mă credeți că fac eforturi să mă abțin, să rămân o bună colegă cu dumneavoastră, să vă respect așa cum v-am respectat de când sunt membră a acestui Consiliu.

Nu înțeleg de ce această aversiune? Nu înțeleg de ce această manieră de a lucra în cadrul Consiliului? Nu vă înțeleg.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă, aș putea spune că nici eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Să știți că sunt cetățeni exact ca și domnul

Canacheu, nu altă situație, exact la fel. Nici eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră de multe ori, așa că suntem în aceeași situație.

Așa cum ați votat, ați votat prin vot majoritar, doamnă. Deci

grupurile USL, PSD.....grupul PDL, PNL, PSD au votat, în marea

lor majoritate domnii consilieri fără abținere ca domnii profesori să se exprime la sfârșitul ședinței.

Doamna consilier Popa Maria

Nu au votat așa ceva domnule.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ba da doamnă, avem înregistrat.

Doamna consilier Popa Maria

Nu asta s-a votat.

Domnul președinte de ședință IVtorțrCălin -

Ba da doamnă, asta s-a votat.

Doamna consilier Popa Maria

Nu asta s-a votat, a fost un vot exprimat pentru domnul Canacheu, în nici un caz pentru directori.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Regret, cred că nu ați fost atentă.

Doamna consilier Popa Maria

Ba da. Nu am votat așa ceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem procesul verbal și ați votat exact asta doamnă.

Domnul consilier Pop Romeo

Domnilor directori, noi în ultimii ani am aprobat toți banii solicitați de primarul general, pentru contractul BEI. Noi nu am schimbat nicio cifră. Anul acesta aveți bugetul aprobat la propunerea primarului general, sumele propuse și cerute de primarul general sunt votate de către Consiliul General. Problemele nu sunt la Consiliul General, vă rog frumos aveți o întâlnire cu domnul primar general că dumnealui gestionează toți banii pe care noi i-am aprobat până acum și rezolvați-le împreună cu dânsul. Nu i s-a luat niciun leu la capitolul școli. Nu este vina noastră că s-a executat 80% din BEI, bani externi și banii primăriei

nu au venit decât anul acesta. Nu este vina noastră de întârziere, de derulare a acestui proiect. Noi am aprobat toți banii, tot ce ține de noi este rezolvat, vorbiți cu domnul primar general, luați-l într-o cameră alăturată și haideți să facem ședința de consiliu.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Așa este domnule, se face politică și noi credem că facem politica bucureștenilor.

Mă întreb și întreb inclusiv pe domnul președinte de ședință. Cine ne-a băgat în tranșee să ne bulgărim unii pe alții și să ne bălăcărim unii pe alții? Politică aceasta nu este să știți. Eu chiar sunt de acord, personal sunt de acord în condiții firești, normale să vorbească și domnul Canacheu și alții, dar rețineți chestiunea aceasta legată de comportamentul ... mă scuzați, domnule președinte de ședință, aveți un comportament foarte, foarte nepotrivit în raport cu cei care sunt reprezentanți, reprezentanți în egală măsură ca și dumneata ai Bucureștiului. Nu se poate așa ceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu, în București sunt cetățeni egali, motiv pentru care au tratament egal.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Vă rog frumos, dați dovadă de puțină înțelegere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos mai încetișor. înțeleg că ești obișnuit cu un anumit limbaj, înțeleg că ai un anumit....

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Nu cumva are ... domnilor întreb încă odată. Domnul președinte de ședință de ce trebuie să stăm în tranșee? De ce? o să ne întrebe toți bucureștenii. Acesta este răspunsul pe care dumneavoastră trebuie să îl dati, într-adevăr trebuie să dati răspuns la asta.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Rizoiu, repet, am supus la vot în condiții legale. Atât domnul deputat cât și domnii profesori sunt cetățeni ai republicii, au aceleași condiții și de altfel ați votat în acest sens.


19Domnul consilier Stan Ion

Domnilor avem un talent extraordinar când discutăm bugetul în fiecare an să apară câte o discuție la început să ne bulverseze ca să nu putem să mai trecem bugetul cum l-am discutat în repetate rânduri, liderii ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ciudat,chiar dumneavoastră ați provocat.

Domnul consilier Stan Ion

Domnul președinte, am o rugăminte la dumneavoastră, cu tot respectul, dacă ne respectăm unii pe alții, dar văd că dumneavoastră nu respectați nici vârsta, domnul Rizoiu are o vârstă și vorbeați mai tare chiar peste dumnealui. Vreau să vă aduc la cunoștință că împreună am discutat că avem prioritate bugetul astăzi, Iar- domnul Canacheu dacă vrea să vorbească, vorbește la sfârșit. Asta am spus cu toții, iar dumneavoastră, pentru că nu v-a ieșit numărătoarea și ați văzut că aveți doar 19 voturi pentru care ați creat o discuție inutilă ca să ațâțați spiritele ca să nu iasă bine bugetul. Oricum nu va ieși.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Stan, este absolut corect. în aceeași situație se găsesc și domnii profesori.

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor, vreau să vă spun un lucru: vreau să trag un semnal de alarmă pentru mai multe lucruri care ne scapă. în ultima perioadă sunt indivizi care au reușit prin cumpărarea unor drepturi litigioase să încerce să intabuleze terenuri și clădiri în București, ba mai mult, unii au vreo 42 de hectare obținute prin aceste drepturi litigioase și revendică Centrul Istoric. O să ne trezim că revendică și școlile domnilor directori, o să revendice și spitalele pe care le avem în București. Avem o grămadă de chestii serioase, nu numai să ne certăm, că asta văd cetățenii. Dumneavoastră care conduceți ședința trebuie să dați tonul la muzică, să fiți calm, să fiți relaxat și împăciuitor. Puteați să spuneți: bine, stimați colegi, sunteți de acord să vorbească domnul Canacheu la început? Atunci vă propun să vorbească la sfârșitul ședinței, că așa este normal și terminați cu discuția.

Da, aveți dreptate. Toată lumea vorbește la sfârșitul ședinței conform votului.

Domnul consilier Stan Ion

Nu mi se pare de bun gust să îl întrerupeți pe domnul Rizoiu care este decanul nostru de vârstă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am încercat să îl lămuresc că nu avem cetățeni clasa A și

cetățeni clasa B, avem numai cetățeni.

Domnul consilier Stan Ion

Vă atrag respectuos atenția că eu sunt un tip cam obraznic. Dacă vreți să fiu obraznic cu dumneavoastră, nu încercați să mă mai puneți la colț. Nu sunteți dirigintele meu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu vă pun la colț, vă explic că nu sunt două categorii de

cetățeni.

Domnul consilier Stan Ion

Nu sunteți dirigintele meu, nu sunteți nimic, sunteți egalul meu și vremelnic ocupați funcția aceea acolo.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Absolut, aveți dreptate.

Avem o ordine de zi prezentată, dacă sunt amendamente sau completări?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, domnule Prefect, domnule președinte de ședință, vă rog să fiți de acord cu scoaterea proiectului nr. 18 de pe ordinea de zi pentru că toate dimensiunile indicatorilor tehnico-economici aferenți sunt cuprinse în proiectul cu nr. 17. Nu ar însemna decât o repetare de vot pentru ceea ce probabil că veți aproba. în al doilea rând sunt patru puncte la ordinea suplimentară pe care aș dori să vi le propun:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/2004 privind concesionarea, fără licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete medicaie.

Despre ce este vorba: în urma unui memoriu comun și nu numai a unui memoriu, ci a unei acțiuni, în sensul că mi-au spus că doctorii care sunt cu cabinete medicale concesionate nu pot să

plătească o singură dată, așa cum stabilisem de comun acord, am admis să vă prezentăm un proiect de hotărâre prin care să poată să se facă în două tranșe. La sfârșitul primului semestru și la sfârșitul celuilalt.

Următorul este proiectul de hotărâre privind combaterea căpușelor din spații de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - din Municipiul București.

Problema este vizibilă, îmi cer scuze. Ideea este în schimb că dacă într-adevăr lucrurile stau așa cum anunță comisia interministerială, atunci nu facem altceva decât să greșim neadministrând tratamentul împotriva căpușelor. Ce avem? Dumneavoastră cum ați făcut socoteala, cu noi împreună sau fără?

Următorul este proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino” Construire Pavilion medical complex pentru chirurgie și ATI, 2S+P+7E+nivel tehnic.

Este pentru viitor, este pentru următorii ani.

Următorul este proiectul de hotărâre privind validarea domnului chestor principal de poliție Guran Lucian Florin ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

S-a schimbat șeful Poliției și asta este...

Vă mulțumesc.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Aș avea o rugăminte. De la ordinea suplimentară, punctul nr. 3, Pavilion complex pentru Dr. Cantacuzino, să fie trecut la începutul ședinței pentru ca apoi să fie cuprins în buget. Este prevăzut în buget și trebuie să aibă legalitate. Să fie în primele puncte pe ordinea de zi. Și cel cu căpușele... toate sunt în buget, atunci să ie trecem pe toate la început ca să prindem totul în buget.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Să vedem care sunt. Domnule primar... deci punctele nr. 2 și

3 de pe ordinea suplimentară.

Dacă mai sunt alte amendamente la ordinea de zi? Vă rog să spuneți la microfon.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pe ordinea suplimentară în momentul acesta sunt patru puncte, din care două să intre pe ordinea principală și domnul primar ne propune și scoaterea punctului 18.

Merg în ordine. Propunerea de scoatere a punctului 18 de pe ordinea de zi, pentru că este oarecum redundant, prevederile lui găsindu-se la punctul 17.

Cine este pentru scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind combaterea căpușelor din spații de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - din Municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    —— •    *    - ••

J

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

De obicei după ce se termină tratamentul recomandat de către Comisia interguvernamentală, având de un an și jumătate, ca să nu spun doi ani și suprafețele exacte și casele unde s-a făcut dezinfectie, din cauza hotărârilor Curții de Conturi care au fost întocmite așa cum au dispus ei va intra probabil într-o plată din aceasta generală la plata cu dizinfecția și dezinsecția. Nimeni nu a precizat acolo că este vorba de milioane, o sută de milioane etc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino" Construire Pavilion medical complex pentru chirurgie și ATI, 2S+P+7E+nivel tehnic.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/2004 privind concesionarea, fără licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete medicale.


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind

validarea domnului chestor principal de poliție Guran Lucian Florin ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă9 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

De asemenea, vă propun ca primele două puncte, cel cu combaterea căpușelor și cel cu Spitalul Clinic Cantacuzino pentru că au legătură cu bugetul să fie punctele unu și doi pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

De asemenea, vă propun introducerea punctului interpelări la începutul ordinii de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 4 voturi (Alexe F., Tănase I., Meran D., Scarlat H.), abțineri? 0 voturi.

Punctul interpelări este la începutul ședinței.

Domnule primar, pentru că urmează un subiect foarte important referitor la bugetul pe anul 2012, la cererea comisiilor de specialitate am dori să vină în sală următorii directori din cadrul administrației publice locale ale Bucureștiului: doamna Director Roman de la Administrația Străzilor, domnul Director Radu Popa de la ALPAB, domnul Director Săvoiu de la Direcția Buget, domnul Director Ion Țincu de la Direcția de Poliție Comunitară București, domnul Director Mădălin Dumitru de la Direcția Generală

J

Infrastructură. Și solicitarea domnului Popescu, domnul Director Viorel Popescu de la RATB.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier Adîr, te rog să iei măsuri conform discuției de dățile trecute, toți să fie prezenți aici aliniați cu bugetul în mână și să dea explicațiile necesare.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Domnule Murg, vreau să vă spun că sunt de acord cu ce ați propus cu schimbarea numerotării punctelor de pe ordinea de zi, vreau să vă rog să procedați în același fel și la punctul de pe ordinea de zi suplimentară care se referă la modificarea proiectului de hotărâre privind concesionarea cabinetelor medjcale, din

același motiv. Are legătură cu bugetul pentru că ceea ce prevede el este următorul lucru: redevența care trebuia plătită conform hotărârii vechi de consiliu, până la 30 martie, va fi schimbată și va putea fi plătită în două tranșe semestriale. Deci va afecta veniturile bugetului și atunci trebuie să îl treceți și pe el acolo.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Bine, o să supun la vot. Supun la vot cererea domnului

Purcărea, și anume ca proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/2004 privind concesionarea, fără licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete medicale, să intre pe ordinea de zi la punctul nr. 3.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul consilier Stan Ion

Pentru că nu am apucat să vorbim la interpelări, dar am să iau cuvântul și la interpelări,. Să nu uităm de problema RATB-ului, pentru că erau de față și liderii dumneavoastră, și dumneavoastră, și eu, și primarul, și toată lumea, în care directorul de la RATB nu a știut să ne prezinte exact de ce solicită un anumit buget, nu ne-a spus exact numărul de călători pe zi, pe lună, pe an ...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vine aici, îl puteți întreba direct.

Domnul consilier Stan Ion

Asta am vrut să spun, ca să știm și cum votăm bugetul pentru că poate este nevoie de o subvenție mai mică de 1,3 sau mai mare de 1,3 și atunci dacă avem o evidență clară câți călători sunt ... ca să nu vă mai spun pentru că diferite cereri pe care le primim pe la comisii de la reprezentanții oamenilor muncii de acolo arată că e cam paralel cu activitatea de director la RATB domnul Popescu, nou numit în locul domnului Criț.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O să îi spuneți dumneavoastră personal când vine.

Dacă nu mai sunt alte completări o să vă supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, așa cum a fost ea modificată de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

1

Trecem la punctul interpelări.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Stimați colegi, îmi pare rău că a plecat domnul primar general, avem un subiect ... sunt sigur că materialul pe care îl prezint va ajunge și în posesia dumnealui, l-am înregistrat astăzi la Direcția Asistență Tehnică și Juridică din Primăria Municipiului București. Este raportul Comisiei de analiză și verificare a activității Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, constituită în baza HCGMB nr. 259/2011. am să îi dau o copie a acestui raport înregistrat și domnului președinte de ședință cu rugămintea de a-l da și Direcției Asistență Tehnică și Juridică să îl fotocopieze, pentru că oricum vă va parveni și pe e-mail acest raport. Din păcate, în Primărie există o singură imprimantă cu toner și aceasta nu funcționează, iar în celelalte imprimante nu este toner. Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere, este un raport serios, are 20-de pagini, să îl printez, să îl dau tuturor, dar nu am putut. în primă fază vreau să vă rețin atenția circa 10 minute, vreau să vă prezint obiectivul comisiei care a avut următoarea componență: subsemnatul Gâf-Deac loan, Toma Veronica, Pîrvu Cosmin Gabriel, Deaconescu Cristinel Ionel și Capotă Bogdan.

Obiectivul comisiei a fost: verificarea activității Direcției

,    J

Generale de Poliție Locală și Control, în urma analizei am hotărât la nivelul comisiei să analizăm patru puncte pe care le-am considerat noi stringente și anume: situația agenților călăreți, așa cum ia numit domnul director, analiza instituției din punct de vedere financiar și al execuției bugetare.

Situația camerelor de supraveghere instalate de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București pe teritoriul orașului și implicarea Direcției de Poliție Locală în centrul de monitorizare a traficului.

Pentru că scandalul generat .... dacă îl interesează o să afle. Scandalul Poliției Locale a pornit de la acea situație a agenților călăreți și vreau să vă explic pe scurt istoria acestei nefericite colaborări cu o firmă de pază.

Am împărțit această colaborare pe mai multe momente și am să dau citire foarte scurt punctelor cheie de ilegalități la fiecare moment în parte.

Povestea începe la 1 aprilie 2009, de ziua păcălelilor. în referatul aprobat de primarul general al municipiului București care aprobă oarecum colaborarea cu acea societate comercială, dar care are o bază legală invocată, care nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat ulterior.

Referatul din 2009 pe care îl aprobă primarul general invocă art. 8 alin. (3) din Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare.

Acest articol este cheia întregii povești și de aceea vreau să îi dau citire, ca să înțelegeți cum s-a ajuns la această aberație din partea acestei instituții.

Art. 8 alin. (3) spune așa: „Poliția Comunitară poate asigura și contra cost paza unor obiective pe bază de contracte de prestări servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor de prestare .

Din analiza textului se observă clar și cert că situația care s-a generat este total inversă față de ce spune acest articol. Practic, acest articol permite Poliției Locale să asigure paza și altor obiective decât acelor bunuri ale statului, activitate pentru care legea spune că ea va încheia contracte cu beneficiari și va încasa bani. în consecință, legea nu permite ca Poliția Locală să încheie un contract ca un „terț” să păzească contra cost bunurile statului -pe care Poliția locală este îndrituită să le păzească, cu atât mai mult pentru păstrarea ordinii publice.

Un al doilea moment este încheierea contractului în urma aprobării referatului. Am să vă pun la dispoziție toate aceste documente în fotocopie.

Un al treilea moment și de aici începe nebunia. Pe 4 ianuarie 2010 se încheie un al doilea contract de prestări servicii în Poliția Comunitară și Fandax Grup SRL în valoare de o sută douăzeci și cinci patru sute șaizeci și șapte mii euro la care se adaugă TVA. Procedura de achiziții sigur că nu este una legală pentru că dânșii s-au bazat pe o procedură de achiziție pentru o sumă până în valoarea de o sută douăzeci și cinci de mii euro.

La data de 4 ianuarie 2010 nu exista un buget aprobat al municipiului București, deci nu se putea încheia niciun contract.

Prin contract angajații firmei de pază sunt obligați să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în numele Poliției Comunitare și evident că nu există o bază legală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și am stipulat în raport, am dat exact articolul ca să înțelegeți exact de ce am spus aceste lucruri.

Prin această prevedere a contractului, ca acești cetățeni să constate contravenții și să dea amenzi, se încalcă regulamentul de organizare și funcționare al instituției, care prevede la un moment dat că funcționarii publici din caarui Poliției Comunitare a municipiului București, au dreptul să constate contravenții și să aplice sancțiuni.

Evident că SC Fandax Grup SRL nu fac parte din personalul

Politiei Comunitare.

>

Prin prevederile contractuale, angajații firmei de pază, sunt obligați în timpul exercitării misiunilor să poarte însemnele Poliției Comunitare și să se legitimeze cu legitimații de serviciu, emise, am văzut ulterior de Poliția Comunitară, nu de firma unde lucrau.

Se încalcă iarăși regulamentul de organizare și funcționare a instituției, unde iar se stipulează că funcționarii publici din cadrul instituției pot purta uniformă.

Momentul patru, la trei luni după semnarea contractului Poliția Comunitară cere primarului general aprobarea acestuia, într-o notă raport în care se invocă aceeași bază, art. 8 alin. (3) din legea poliției. Nici în acest referat sau notă raport de aprobare a contractului că era deja semnat, nu există bază legală.

în momentul cinci se încheie un al treilea contract de prestări servicii între Poliția Comunitară și Fandax la 4 ianuarie 2011, peste un an. Se încheie în mod evident într-un moment în care nu era aprobat bugetul municipiului București. De asemenea, se stipulează în același mod, obligația angajaților Fandax Grup SRL de a constata o contravenție, de a aplica sancțiuni și de a purta uniforme. în același timp se menționează că acești se vor legitima cu legitimații de serviciu speciale, citez „speciale", aceste legitimații speciale nu există în nicio lege în vigoare. Mai mult de atât, la acest moment se face și o încălcare a Ordonanței de Guvern nr. 34/2006, pentru că distinșii colegi de la Poliția Comunitară nu au evaluat corect prețul contractului, ulterior modificând, crescând suma cu peste 50% și veți vedea că situația respectivă nu mai era permisă decât în anumite condiții.

Apare o dispoziție a primarului general, la momentul șase, Dispoziția 533/2011, prin care se deleagă de către dumnealui, anumite atribuții de control unor angajați din cadrul Direcției de Control, în nici un caz angajaților SC Fandax Grup SRL, nu se face nicio referire la aceștia în dispoziția primarului general.

La 14 iunie se cere majorarea valorii contractului cu până la 50% conform art. 122 lit. i din OUG nr. 34/2006. Din păcate la momentul respectiv, articolul respectiv se schimbase, fusese modificat, și devenise așa: „valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și actelor adiționale care vor fi încheiate, nu depășesc 20% din valoarea contractului inițial, în cazuri temeinic motivate, continuă articolul de lege modificat, ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50%, dar pe baza unei note justificative”. Această notă justificativă nu există.

A lUM " \ 20

Trecem mai departe....nu vă spicuiesc stimate coleg, .... domnul director general emite o decizie prin care....stimați colegi, este momentul cheie prin care în decizia directorului general, dispoziția concretă, nominală pentru angajații SC Fandax Grup SRL, de a da amenzi. Este un tabel cu zece persoane, care sunt obligați să poarte însemnele și să dea amenzi, însemnele Poliției Locale, uniformă de polițist local. încalcă absolut toată legislația care este menționată în baza dispoziției și aici vorbim de următoarele legi pe care le încalcă: Legea Poliției Locale nr. 155/2010, apoi Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare al Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, Hotărârile C.G.M.B. cu privire la ROF-ul instituției, încalcă chiar și normele din dispozițiile primarului general. Apare în decizia domnului director sintagma de Direcția Generală de Poliție Locală și Control, Serviciu de Poliție Călare, serviciu care nu există în organigramă. Lista conține numele a zece angajați nominal care spune domnul director în nota înaintată către comisie, eficienta s-a concretizat prin constatarea unor fapte care constituie contravenții și aplicarea trei mii nouă sute zece amenzi contravenționale în valoare de

J

doisprezece milioane cinci sute optzeci și trei lei, practic în o sută cincizeci de zile de la emiterea deciziei până la 1 ianuarie 2012, călăreții au dat în medie circa 25 de amenzi/zi. Se încheie un act adițional care mărește valoarea cu încă șaptezeci de mii euro, în mod evident nu respectă în niciun fel legislația de Achiziții Publice. Cel mai important este să rețineți că toate aprobările din partea primarului general sunt ulterioare semnării contractelor cu acea Societate Comercială, contracte care au fost încheiate direct, fără nicio selecție.

Am să trec la punctul doi, foarte pe scurt din analiza noastră, și anume analiza financiară. Spun că la nivelul anului 2011 din total capitol bunuri și servicii 56% au fost cumpărări de bunuri și servicii, fără niciun fel de licitație. în planul anual de achiziții din 2011 care a intrat în efectivitate după votarea bugetului găsim elemente precum: vestă reflectorizantă tip HAM o sută de bucăți, șaptezeci și cinci de mii lei, iese la șapte sute cincizeci de lei vesta reflectorizantă.

Piese de schimb:

-    pneuri auto: treizeci și două de bucăți, atenție nouăzeci și cinci nouă sute optzeci și opt mii lei, adică la două mii nouă sute nouă zeci și nouă lei/bucata, treizeci de milioane un pneu;

-    baterii, acumulatori auto: cinci bucăți, o sută șaptesprezece mii o sută optzeci și patru lei, adică un acumulator auto (,a trei mii patru

sute treizeci și șase lei, treizeci și patru de milioane vechi o baterie. Apare așa: Duster și Logan.

Deplasări interne la nivelul anului 2011.

-    deplasări interne: două sute paisprezece mii lei;

-    consultanță și expertiză cinci sute mii lei, atenție plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor o sută mii lei. Nu știm exact pe ce s-au cheltuit acești bani, cert este că bugetul a fost executat în proporție de sută la sută.

Fonduri de rezervă la dispoziția domnului director: trei sute optzeci mii lei;

-    programe și licențe informatice șase sute mii lei;

Ne uităm acum în Planul de Achiziții Publice propus pentru anul 2012 care urmează să îl votăm astăzi...mai am un pic. Regăsim:

-    saci și pungi pentru deșeuri șaizeci de bucăți, cincizeci de milioane, adică optzeci și trei de lei un sac menajer;

-    echipamente de box: treizeci-și patru mii lei;-    .

-    pneuri auto: treizeci și două de bucăți șaptezeci și trei mii șapte sute treizeci și cinci lei, față de 2011 s-au ieftinit, este douăzeci și trei de milioane un pneu;

-    cinci acumulatori auto: șapte mii o sută optzeci și șase lei/bucata adică șaptezeci și unu de milioane lei/bucata;

-    consultanță și expertiză: cinci sute mii lei;

-    servicii de patrulare cu cai: trei sute cincizeci mii lei, deși nu mai există contract și s-a hotărât ca la nivelul anului 2012 se încheie contractul cu SC Fandax Grup SRL.

în continuare în Planul de Achiziții acești bani rămân. Prin votarea acestui buget în formula actuală, noi finanțăm toate aceste pneuri de treizeci de milioane și baterii de șaptezeci de milioane.

Poliția Locală a instalat șapte camere de luat vedere în zona Centrului Istoric și nu există nicio mențiune a faptului că zona este monitorizată video.

în aceste condiții caracterul de prevenție este clar că nu există. Din nefericire pentru Poliția Locală și pentru cei care a luat hotărârea să instaleze aceste camere, lipsa atenționării este o încălcare a Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Există obligație legală ca acolo unde este o zonă monitorizată video să se facă această mențiune. Nu facem Big Brother fără să știm despre ce este vorba.

Mai avem încă un punct, acela că, în urma analizei noastre implicarea Direcției Generale de Poliție în centrul de monitorizare a

\ ___

traficului din păcate nu respectă legislația, în sensul că dânșii de ani de zile au omis să încheie un protocol cerut de lege, cu Administrația Străzilor care este beneficiara acestui centru, pentru că centrul respectiv este clasat cu clasă specială de securitate și legea prevede un astfel de protocol de acces.

Acest raport pe care vi-l pun la dispoziție în format electronic, cât într-o formulă foarte rapidă, conține absolut toată baza juridică pentru tot ceea ce am afirmat. îmi permit să închei dând citire recomandărilor și solicitărilor comisiei:

Se recomandă sesizarea Curții de Conturi pentru un control de fond amănunțit, pentru o evaluare corectă a modului în care se cheltuiesc banii publici în contextul celor prezentate în raport.

Se recomandă sesizarea imediată a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în vederea stabilirii legalității procedurilor de achiziții publice, cu precădere contractele cu SC Fandax Grup SRL, dar și pentru un control de fond. Având în vedere doamnelor și domnilor,- că avem-dea face cu aproape 60% achiziții directe.

Se recomandă sesizarea Gărzii Financiare pentru un control amănunțit la SC Fandax Grup SRL care să analizeze executarea contractelor cu Politia Comunitară, ulterior Politia Locală și Direcția Generală de Poliție Locală și Control.

întrucât se află în desfășurare o anchetă penală cu privire la situația călăreților se va înainta o copie a prezentului raport către organele de cercetare penală.

Se solicită demararea procedurilor de cercetare administrativă a domnului director general Ion Țincu, pentru nerespectarea hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, respectiv H.C.G.M.B. nr. 123/2006 și H.C.G.M.B. nr. 42/2011, acestea fiind de fapt hotărâri prin care se reglementează Regulamentele de Organizare și Funcționare ale instituției în decursul timpului.

Se solicită demararea procedurilor de cercetare administrativă a funcționarilor care au prejudiciat bugetul public, prin eludarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Acestea fiind spuse, vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Se copiază acum.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Promit că nu vorbesc mult, numai să nu mă stimulați că atunci citesc tot raportul, care are vreo 78 de pagini.

Am mai solicitat în Consiliul General că sunt necesare rapoarte ale conducerii principalelor regii. Să vedem de exemplu, Apa Nova cu ce preț livrează apă RADET-ului și cum formează prețul pentru că este vorba de banii cetățenilor, și vom merge în

fata lor să le cerem votul în curând.

>

De pildă,de la RADET, nu țineam neapărat, și am mai cerut

în repetate rânduri să ne spună furnizorii: ELCEN, .....

Grivița,.....RADET-ul însuși, pentru că începem să știm, că sunt

mai mulți furnizori decât ELCEN-ul. Mă interesa de ce ANRE-ul, Serviciul Public de Reglementare a prețului energiei termice a aprobat în aceeași perioadă calendaristică prețuri diferite de la un furnizor la altul, sau că nici un furnizor nu spune populației cum formează prețul energiei termice, să știe omul ce plătește, de ce plătește atât? Sau cu ce sacrificii CET Grivița prin care Consiliul Local sector 1 are-99% cotă de participare, trebuie să își între) upă sezonier producția și distribuția pentru că altfel nu ar mai fi viabili.

Mă interesa în mod special de ce acei furnizori cărora ANRE le-a reglementat un preț de livrare mai mare decât ELCEN-ului și au încasat banii pe 2007-2008 în schimb ELCEN-ul a trebuit să recupereze banii abia pe timpul mandatului Consiliului nostru General, clar, și a executivului de astăzi.

întrebarea mea este: în timp ce în București se puneau borduri din granit, care au rezistat mai mult de un miliard de ani pe pământul acesta, în 2007-2008 au fost pulverizate pur și simplu și înlocuite cu niște agregate, în timp ce aceste lucruri se petreceau sub ochii noștri și a trebuit să le plătească actualul executiv în așa fel încât primarul general să nu aibă bani la dispoziție să își ducă la îndeplinire proiectele pe care și le-a propus prin program. Ar

trebui să dăm ELCEN-ului.....lăsați-mă.....și aia autostrada să o

vedem făcută. Datoriile și penalizările trebuie să le dăm ELCEN-ului s-au ridicat la două mii cinci sute douăzeci și șase miliarde lei vechi. Aceștia erau bani cu care puteam să facem toată infrastructura Bucureștiului, necesară pentru apă și canalizare.

Solicit, ca toate aceste conduceri să vină în Consiliul General, să dea socoteală asupra activității lor.

Domnul consilier Stan Ion

Și mie îmi pare rău că nu este domnul primar dar este viceprimarul și bănuiesc că o să-l informeze. Referitor la materialul prezentat de colegul nostru Gâf - Deac, este absolut stupefiant ce a prezentat dumnealui, o parte din aceste lucruri le știm și noi, o

parte le-am, mai aflat pe la ATOP. Suntem de acord cu raportul prezentat pentru că nu este abilitat sau nu a avut niciodată abilități să facă din Politia Locală, o anexă a unei firme sau a unui individ care are întâmplător sau nu, niște cai pe care îi folosește la contract ca și poliție călare deși noi nu avem în compoziția poliției călare, această divizie de poliție călare. Repet, ea este utilă pentru cetățenii București-ului, pentru parcuri, dar trebuie să fie a poliției sau făcută de municipalitate printr-un contract cu Jandarmeria, cu instituții abilitate ale statului, nu cu o tertă firmă.

In ceea ce privește acest raport, bineînțeles că vom vota, dar dumneavoastră aveți majoritatea, puteți să îl schimbați pe acest director bănuiesc, sau să îl informăm pe domnul primar de matrapazlâcurile acestea. Bănuiesc că sunt lucruri de natură penală să vină DNA-ul, Curtea de Conturi, sunt bani publici care sunt mânăriti.

J

Ridic o altă problemă, aceeași problemă o avem la RATB, așa cum știți-acoio fostul director a avut niște acuzații-că ar fi dat nu știu ce părți din uzinele de reparații ateliere centrale, a fost schimbat cu un alt director general......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O secundă, domnule Gâf-Deac haideți să facem declarația mai târziu, nu se aude.....spuneți domnul Stan, vă rog.

Domnul consilier Stan Ion

Problemele și la RATB sunt destul de confuze și grave, pe de o parte că dumnealui la discuțiile cu liderii partidelor reprezentate în Consiliul General, a venit și a propus niște sume care să fie prinse în bugetul de venituri și cheltuieli ale RATB-ului pe anul 2012, în schimb nu a știut să ne dea niște răspunsuri.

Ca membru al Comisiei transporturi și care sunt de ceva vreme prin Consiliul General i-am solicitat domnului director să-mi comunice numărul de călătorii pe zi ca să știm dacă... poate greșim noi și subvenția trebuie mărită, poate este nevoie de mai mulți bani sau poate trebuie să dăm o subvenție mai mică, nu a știut să-mi spună. Nu numai că nu a știut să-mi spună, dânsul acolo am impresia că este puțin cam paralel cu funcția de director general al RATB-ului. Această regie, cea mai mare din subordinea Consiliului General, dar nu mai este treaba mea cine l-a numit, probabil o să găsească și o variantă probabil, să îl schimbe. Se întâmplă multe lucruri dubioase acolo, cu cheltuirea banilor publici și față de politica pe care o face domnul director. \

Doresc să fac public, am cerut să introducem linia 102, să nu mai fie fragmentată, pentru că cetățenii Bucureștiului care merg în aceea zonă ... Am stat de vorbă cu cetățenii din zona respectivă, .... s-a fragmentat linia 102, s-a introdus linia 101 .... este o nebunie, o aiureală.

Dorim să se reintroducă această linie, tocmai pentru a avea în continuare respect pentru cetățenii Bucureștiului care stau în aceea zonă și a le ceea un confort normal, pentru care își plătesc taxele și impozitele la București. Față de faptul, că am cumpărat o mie de autobuze noi, Mercedes, în cadrul municipiului București și le-am dat în exploatare acestui domn, domnul acesta ne-a spus la discuția cu liderii politici că dacă nu-i dăm bugetul pe care-l vrea dumnealui o să reducă 40 - 50% din mijloacele RATB. o să le lase în parcul rece și o să facă în funcție de bugetul pe care-l dăm. Adică un tupeu maxim și o obrăznicie la limita nebuniei pot să spun pentru că nu poți să te prezinți în fața primarului, a ■consilierilor și a liderilor de grup al partidelor reprezentate în Consiliu, „să spui că dacă nu-mi dați acest buget ... un fel de impuse”. Dacă nu-mi dați acest buget o să reduc 40 - 50% din parcul circulant de la RATB, le trag pe dreapta și o să mă încadrez în bugetul pe care-l dați. Repet și sunt de acord cu ce a spus cineva aici, există o hotărâre din 2001 în care toti membrii Consiliului de Administrație, indiferent de la ce regie sau societate

aflată în subordinea Consiliului General sunt nominalizați de noi

1

acolo trebuie să vină să ne informeze periodic, să ne prezinte un raport de activitate și să ne informeze periodic, pentru că ne trezim în situația în care, prin hotărârile pe care le dau poate să dea să înstrăineze bucăți din patrimoniul societății, să mânărească banii publici, să facă lucruri care la un moment dat ne vor pune în imposibilitatea să dăm explicații noi .... și fără voia noastră, cum sunt binecunoscutele cazuri, cum ar fi Parcul Bordei, care într-un fel sau altul, fără voia noastră suntem într-o situație destul de delicată.

Vreau să mai spun încă un lucru, am spus și la începutul ședinței, există ... să intabuleze porțiuni din patrimoniul Bucureștiului, terenuri și clădiri. Cunosc o persoană care a obținut 42 de hectare prin Legea nr. 18/1991 și acum vrea să ceară ceva în Centrul Istoric, adică în compensare ar vrea cam jumătate din Centrul Istoric. Chestiile acestea putem să le discutăm cu primarul pentru că le știe și dumnealui, că noi ar trebui în acest mandat, pentru că dumneavoastră ca președinte, noi ca consilieri, trebuie să prezentăm într-un fel sau altul un sfârșit de mandat și de bilanț


în care să spunem: „ în mandatul acesta

sute de hotărâri”, așa a fost cel puțin când eram eu președinte de ședință ... care au vizat următoarele aspecte: spitale, parcuri, protecția animalelor.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Pe comisii.

Domnul consilier Stan Ion

Da, pe comisii. Din acestea o parte s-au realizat în procent de 80%, 75%, restul sunt în curs, adică să prezentăm ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu aveți nicio grijă, am vorbit deja cu primarul general și se lucrează.

Domnul consilier Stan Ion

Este perfect și atunci avem și posibilitatea să spunem: domnule privind situația patrimoniului, a întregului patrimoniu pe București, suntem în măsură să spunem că mai avem atâtea terenuri, atâtea clădiri.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din nefericire un răspuns la acest lucru nu o să avem, îmi pare rău că nu este domnul Prioteasa în sală, am solicitat de nenumărate ori inventarul orașului, nu îl avem încă. De opt ani solicităm.

Domnul consilier Stan Ion

L-am solicitat și eu, s-ar putea să ne trezim în situația în care grupuri de oameni care au anumite interese să tot revendice sau să facă fel de fel de mânăreli pe aici și să ne trezim că nu mai avem ce să dăm, ca și terenuri. Nu în ultimul rând aș vrea să .... că suntem la interpelări să avem în vedere la buget știu că majoritatea formează și dă tonul la muzică, dar să nu uităm străzile, Administrația Străzilor, acel capitol cu străzile pe care l-am preluat de la sectorul 5, un sector în nevoie, un sector sărac. Bănuiesc că oamenii aceia nu au nicio vină să nu li se facă străzile, canalizare, ala. curentă și iluminat public, că sunt oarece dispute pe aici prin Consiiiul General.

în momentul de față atât domnul Băcăințan, cât și partea executivă nu au mai prins nimic la capitolul străzi și vreau să vă fac o propunere când ajungem la capitolul respectiv, unde să


-    Y

prindem niște bani pentru străzile care au fost preluate, măcar o parte din ele să le facem, la începutul acestui an. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule secretar, interpelarea pe care a făcut-o domnul lonuț Gâf-Deac, adică concluziile raportului vor fi comunicate domnului primar general.

De asemenea, această cerere către Consiliu de Administrație al RATB, pentru prezentarea raportului de activitate. Sunt concrete, clare.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Conform legii și celor afirmate de domnul consilier Gâf-Deac, un exemplar al raportului deja a fost înaintat domnului primar general. Conform prevederilor legale, la sfârșitul ședinței se va redacta procesul-verbal, pe care o să-l semnăm împreună și care este comunicat atât domnului primar cât și prefectului cât și celor interesați .... Vor avea acces......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cât și celor despre care se face vorbire.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Nu, acolo în funcție de măsurile pe care le va dispune domnul primar general, dânșii vor fi informați. Oricum au acces la procesul - verbal care va fi publicat pe site-ul instituției.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De aceea este interpelarea adresată executivului, ca executivul să și vină cu un răspuns, oricare ar fi acest executiv.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Executivul este reprezentat aici de domnul primar general.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule viceprimar lovici ne bazăm pe dumneavoastră ...

Domnul consilier Pop Romeo Teodor

Aș fi vrut să îl întreb pe domnul consilier Gâf-Deac, nu mai este aici, ... dacă s-a terminat conferința de presă ... primarul.

Aș fi vrut să îl întreb pe domnul Gâf, dacă cumva primarul general a răspuns adreselor înaintate de Poliția Locală și dacă era în cunoștință de cauză și a semnat, și-a dat acordul pentru acest contract cu călăreții aceia din parcuri?

Uzurpare de însemne oficiale are corespondent penal. Recomand Comisiei să facă plângere penală absolut necesară în acest caz.

Acum am o interpelare: la Administrația Monumentelor în atenția domnului director Negrei.

La ultima ședință, din întâlnirea noastră dânsul a venit cu o mașină la întâlnirea cu Comisia, un Mitsubishi care aparține direcției pe care o conduce. Am luat bugetele din ultimii trei ani și noi am aprobat acum doi ani o autoutilitară care să transporte muncitorii la diferite monumente, o autoutilitară pentru intervenții.

Din informațiile pe care le am dânsul a transformat acei bani într-un Mitsubishi personal cu nr. B-06-CGU, în valoare de patruzeci mii euro, cu scaunele de pieie și alte accesorii. Aș vrea să-mi răspundă cu ce bani a cumpărat Direcția de Monumente acest automobil și cu aprobarea cui?

Văd că nu se poate altfel decât să facem și o altă plângere penală pentru deturnare de fonduri.

Vă mulțumesc.

)

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu mai sunt alte interpelări, o să îi rog pe colegi să revină în

sală.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Nu știu dacă știți, pe factura de energie electrică, pe care o primiți fiecare acasă apare o rubrică în care spune: valoare pentru cogenerare de energie, care se ridică la optsprezece lei, la fiecare factură. Vreau să vă spun că toată această chestiune legată de cogenerare și care până la urmă este într-o relație directă și cu RADET-ul și toți cei care vor să pună mâna într-un fel sau altul pe centre de termoficare, care fără îndoială pe direcția cogenerării devin cogeneratoare de bani pentru unii. Această sumă de optsprezece lei care apare pe această factură și vreau să verificați, sunt aici câțiva oamenii care au posibilitatea să verifice. Acești bani de un an și jumătate care se adaugă la fiecare factură nu mai există.

Aș putea să spun, știu cum se zice la film BINGO. vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin Vă rog să reveniți în sală, nu suntem în cvorum.

Intrăm pe ordinea de zi, așa cum a fost ea modificată.

Proiect de hotărâre privind combaterea căpușelor din spații

de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri dejoacă - din Municipiul București

Suntem suficienți? Vrei să vorbești, bine. Domnul Purcărea a cerut cuvântul, dar are o transmisie.

Domnul Purcărea sunteti în conflict de interese.

J

Domnul consilier Purcărea Sorin

Nu sunt în conflict de interese, vroiam să fac o precizare tehnică și o completare la unul din articolele hotărârii și anume următorul lucru: este bine că se face, în al doilea rând, ca om, considerând personal, dacă el nu va fi rezolvat odată cu problema câinilor, s-ar putea să devină numai costisitoare, dar aceasta este partea a doua.

Din punct de vedere tehnic aș vrea să fiți de acord cu completarea art. 2 din hotărâre care zice așa: "pentru efectuarea tratamentelor menționate la art. 1 se vor folosi numai produse substanțe destinate acestui tip de vector (acaricide)”, ceea ce până aici este corect și v-aș propune să se completeze cu următoarea formulare: "omologate în România de către Comisia națională pentru produse biocide"...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Omologate în România de către Comisia națională ...

Domnul consilier Purcărea Sorin

... pentru produse biocide. Această completare are următorul scop. în România sunt folosite o grămadă de produse multe dintre ele neomologate. în cazul de față trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, am notat.

Domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Stimați colegi, această modificare mi se pare în primul rând .... contravine cu legea română, faptul că sunt sau nu sunt omologate în România, contravine directivelor europene, dacă sunt omologate de Comunitatea Europeană nu trebuie să fie omologate în România și ar trebui să nu mai avem un obicei de a

face licitații, cum se întâmplă și la Palatul Brâncovenesc în care licitația se face în urma unor aparate care sunt trecute ca fiind condiții de eligibilitate. Dacă substanțele sunt omologate în Comunitatea Europeană sunt bune și în România, credeți-mă pe cuvânt.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Pe domnul consilier îl cred pe cuvânt, dar nu despre asta vorbim aici. în ceea ce înseamnă omologarea produselor, atât în ceea ce privește protecția plantelor, cât și produsele biocide existe niște organisme naționale, care nu au alt rol decât să dea expertiza tehnică asupra produselor. Există o anumită procedură care se numește recunoaștere mutuală, care se aplică atât produselor care se folosesc în protecția plantelor cât și în biocide, care spune că pe baza unui referat, această recunoaștere mutuală dă dreptul produselor omologate în Comunitatea Europeană să fie folosite. Noi avem acest organism național. Dacă tot îl avem este bine să ținem cont de el.

I

Ce am spus eu nu contravine la ceea ce ați spus dumneavoastră, este numai o completare care ține de lege.

Vă rog, să vă informați și să vedeți că am dreptate și mai mult decât atât completarea mea nu aduce niciun fel de limitare, sau îngrădire produselor. Pot da o grămadă de exemple de produse care nu sunt omologate nici în Uniunea Europeană, nici în România și care sunt folosite. Ceea ce am spus eu nici nu contrazice, nici nu aduce vreo îngreunare acestui lucru.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule director contravine. Am propus ca cele omologate în Comunitatea Europeană să fie automat acceptate dumneavoastră propuneți altceva, atât am spus, să recunoașteți toate produsele omologate în Comunitatea Europeană. Nu mai creați restricții, creați restricții în toate licitațiile pe care le faceți, puneți să se folosească aparate pentru spitale, pentru locuri publice, așa faceți. Nu mai creați restricții, vă rog frumos.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Domnul consilier, vă răspund numai pentru un simplu motiv, mi-ați spus că eu creez restricții și că organizez licitații, eu ca și dumneavoastră sunt un consilier care am dreptul să votez și atât, sau să propun un amendament. Referitor la ceea ce spuneți

dumneavoastră cu Palatele Brâncovenești, acolo este cu totul altceva este vorba de un caiet de sarcini întocmit cu țintă, deocamdată nu știm de cine și pentru ce, dar ceea ce spuneți dumneavoastră se referă la niște caracteristici tehnice minimale, stabilite pentru niște aparate care în mod normal cred că sunt bune poate pentru sălile de chirurgie, sau mai știu eu ce.

în cazul de față ceea ce vă spun eu se referă la legislația română. Legislația română prevede că produsele folosite trebuie să fie omologate de către Comisia națională de omologare a produselor de protecția plantelor și Comisia națională pentru biocide, în cazul biocidelor.

Este legislația română nu este o restricție impusă de mine. Acesta este motivul pentru care am propus acest lucru.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi dacă sunt prevăzute oricum în legislație nu este redundant?

Domnul consilier Purcărea Sorin

Nu este redundant, dimpotrivă, ceea ce spune aceste art. este următorul lucru: că se pot folosi substanțe care sunt destinate acestui tip de vector, care sunt omologate în România și v-am spus de către cine că acela este competent să omologheze. Eu am făcut un amendament dumneavoastră îl supuneți la vot. Acest articol să se completeze cu ceea ce am spus, atât. Nu este restrictiv deloc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Se propune ca substanțele folosite să fie omologate în România de către Comisia națională pentru produse biocide. Să se scrie acest lucru în hotărâre.

Domnul coleg Deaconescu ne spune că dacă vom prevedea această completare înseamnă că este restrictivă, pentru că sunt valabile si dacă substanțele sunt omologate în Uniunea Europeană.

Domnul consilier Purcărea Sorin

Eu am făcut acest amendament, dumneavoastră îl votați sau nu. Nu vreau să fac un simpozion din acest lucru.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Din câte am înțeles, că am venit pe parcurs, este vorba de căpușe, cu ce substanță dăm. Vreau să vă informez, respectuos, că noi niciodată nu am făcut niciun fel de licitații și că toate aceste

substanțe care se dau pentru gândacii roșii cu puncte albe, pentru gândacii albi cu puncte roșii, nu vreau să aduc în deriziune, pentru căpușe cu capul afară, pentru căpușe cu cap înăuntru, toate sunt date prin ordin al Comisiei interministreriale care folosește un portofoliu de substanțe, aceștia le aplică de la ... numai pe ordinul lor, noi nu avem ordin pentru că specialiștii din această Comisie interministrerială hotărăsc dacă trebuie dat cu zeamă de clopotină sau cu zeamă de bigufax. Acesta este adevărul.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă domnul primar general, care a explicat foarte bine din punct de vedere științific, o să vă explic din punct de vedere juridic. Ați făcut precizarea că este prevăzută în lege această obligație și atunci o să vă spun că este super fiu să prindem noi în acest proiect de hotărâre ceea ce legea deja prevede, pentru că hotărârea noastră este oricum inferioară prevederilor legale. în cazul în care vă mențineți amendamentul domnul președinte îl supune la vot, în caz contrar ... Așa ați spus dumneavoastră.

Oricum cel care va utiliza această substanță sau cel care va

1

organiza această licitație va trebui să țină cont de o listă de substanțe deja aprobate așa cum a spus domnul primar.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot această completare, acest amendament al colegului Purcărea Sorin și anume ca substanțele folosite să fie omologate în România de către Comisia națională pentru produse biocide.

Cine este pentru? 5 voturi (Răileanu M., Alexe F., Tănase I., Meran D., Purcărea S.), împotrivă? 1 vot (Raicu M), abțineri? majoritate de voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind combaterea căpușelor din spații de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - din Municipiul București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

al Spitalului Clinic „Dr. I. Cantacuzino” Construire Pavilion medical complex pentru chirurgie și ATI, 2S+P+7E+nivel tehnic.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/2004 privind concesionarea, fără licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete medicale.

Am o întrebare, dacă avem vot calificat aici? Două treimi, da. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămin CP O - cămin CV 5/4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare rețele termice primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str. L. Pătrășcanu -Bdul Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, lot II.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "închidere inelul median de circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană - tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina.

Cine este pentru? 16 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

J    »

privind "Reparații capitale la Baia Grivița".

Cine este pentru? 16 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 21 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C.t Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

J    ’

privind "Apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău".

Cine este pentru? 17 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Capotă B., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind "Reparații capitale pod-număr de inventar 1111263 Parc Cișmigiu".

Nu domnule primar cam tot ce ați realizat a fost susținut de

noi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Absolut și am constatat că în ultimul timp nici măcar nu au fost ale mele, le-au făcut alții, jur că le împachetez și le iau acasă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aveți dreptate domnule primar.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici conform documentației de

»

avizare a lucrărilor de intervenție privind "Reparații capitale pod-număr de inventar 1111263 Parc Cișmigiu".

Cine este pentru? 17 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Chiriș M.,'Deaconescu C., Capotă B., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

»    J    »

privind "Reparații capitale pod-număr de inventar 1111264 Parc Cișmigiu".

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Capotă B., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Ion Creangă - Amenajare, reabilitare și refuncționalizare Sala de spectacole și spațiile anexe.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

al Teatrului Tineretului Metropolis - Sala de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în București, str. Franceză nr. 9, sector 3.

Cine este pentru? 14 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi (Chiriș IVI., Deaconescu C., Capotă B., Cruceanu E., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - canalizare pluvială strada Gherghiței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 8 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Capotă B., Cruceanu E., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răileanu M., Tudor P., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 17 a

Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea a 31 de străzi, 2 poduri și un pasaj rutier.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Capotă B., Cruceanu E., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răiieanu M., Tudor P., Țica H., Untaru V., Vlădan F.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 94 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/2006 privind aprobarea

documentațiilor tehnico-economice a obiectivului de investiții

! » „Reabilitare Străzi - Administrația Străzilor”.

Cine este pentru? 14 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi (Chiriș M., Deaconescu C., Capotă B., Cruceanu E., Găf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Răiieanu M., Tudor P., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 12 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul „Reabilitare a 83 străzi - Administrația Străzilor".

Cine este pentru?.......

Domnul consilier Tănase Ion Gabriel

Stimați colegi, de la PDL, acest proiect de hotărâre se referă la prelungirea străzii Valea lalomiței, care este la capătul liniei de metrou. în momentul de față strada Valea lalomiței este complet închisă datorită lucrărilor la metrou și efectiv cei din cartierul Brâncuși nu mai au pe unde să circule. Strada Valea Oltului are un trafic infernal în această perioadă.

Am rugămintea la colegii din grupul PDL, în numele locuitorilor celor o mie opt sute de familii mutate în urmă cu șase-opt ani în acest cartier, să încercăm să facem această stradă pe care o așteaptă de multă vreme. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eram la punctul cu numărul 16 la ordinea de zi pe care o aveți, practic proiectul cu numărul 19.

Repet, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 12 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul „Reabilitare a 83 străzi - Administrația Străzilor”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Cosma R.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

»    T    5

(DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș - Pavilionul B 2 și Pavilionul B 4”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

»    1    I

(DALI) - pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș „Reparații capitale la instalația de canalizare”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Am o propunere, la punctul 20. Deoarece este un proiect de hotărâre care s-a făcut din contopirea a două proiecte de hotărâre. Hotărârea s-a luat abia aseară, nu am avut timp să o discutăm. Avem nevoie de o pauză de cinci minute de consultări. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă cer aprobarea pauzei de cinci minute, consultări de cinci minute.

Pauză.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Stimați colegi, .... domnule primar general, am impresia .....

doamna Chiriș, am impresia că ai noștrii colegi de la Direcția Sisteme sunt handicapați, în sensul că au lipsuri câteva chestiuni de bun simț. Prima dată ne-au dat un document cu 10 pagini lipsă, au luat acel document pentru că am spus că nu este complet, acum ne-au adus cele 10 pagini lipsă dar nu mai avem documentul inițial. Cineva nu vrea să reconstituim acest document, care este unul de bun simț. Cine nu este în stare să facă un xerox de 20 pagini nu are ce căuta să fie angajat al Primăriei Municipiului București, că ne facem de rușine.

Vă dau completările.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Cred că ar trebui să vedeți partea plină a paharului, bine că nu v-au dat pagini în plus.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Cinstit să fiu nu am verificat dacă au apărut în puls. Este posibil, varianta dumneavoastră pare plauzibilă, la un moment dat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Eu îl am complet, uite-l aici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dragi colegi, eram practic la punctul 23, și 20 pe odinea de zi pe care o aveți.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului General să

semneze scrisoarea de intenție cu Banca Mondială -

1

Corporația Financiară Internațională (BM-IFC) în vederea obținerii unei linii de credit pentru susținerea lucrărilor la Centrul de Comandă și Control pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș dori, să vă spun, puține lucruri pentru a putea intra direct în subiect și să atrag atenția în legătură cu bugetul de anul acesta și cu atmosfera în care el se desfășoară.

Eu v-am ascultat cu toată atenția, vă rog respectuos să-mi dați voie.

Principiile de construcție ale bugetului au fost aceleași, sunt de bun simț și în același timp legale.

Am verificat de mai multe ori respectarea legalității financiare, pe fiecare sumă care a fost pusă în buget.

Continuarea investițiilor care se află în curs pentru terminarea lor, a reprezentat una dintre problemele principale, pe care ni le-am pus de la bun început.

A fost vorba de asigurarea sumelor funcționalității orașului. Anul trecut am avut oarece probleme în elaborarea bugetului.

Doresc să vă spun câteva cuvinte pentru a nu mai repeta greșelile din anii trecuți, greșelile noastre și vreau să fiu generos când spun ale noastre, în legătura cu construcția bugetului.

Vreau să înțeleagă toată lumea că construcția acestui buget, este o construcție politică și nu favorizează o parte sau alta. Nu o să fiu niciodată de acord cu discuțiile de iz politic care sau purtat cu directorii generali, pentru că ele s-au purtat de către Comisia economică, de liderii de grup.

Aceste discuții au derapat în zona politică de care m-am ferit ca de dracul atunci când a fost vorba de cifre, de a raporta despre banul public cum și în ce fel a fost el cheltuit.

Discuțiile s-au concretizat în jurul unei singure probleme. Dumneata domnule director X dorești să-i faci imagine lui Oprescu. Pentru acest lucru o să tăiem suma de bani. Este o prostie și dacă cineva crede că Oprescu și-a așezat sume de bani publici ca să-și facă campanie sau să vorbească despre importanța lui Oprescu atunci greșește.

De trei ani și jumătate, pentru că un buget l-am găsit în efectivitatea lui în anul 2008, la jumătatea anului.

Timp de trei patru ani, am stat săptămâni întregi și am discutat despre cum să facem, în așa fel încât să gestionăm sărăcia. An de an, am identificat cu toții, mă refer la liderii de grup, Comisia economică, o serie întreagă de găuri, pe care am încercat să le reparăm atât cât legislația ne-a permis.

.... Dorința în schimb pe care au manifestat-o colegii dumneavoastră, s-a stins, s-a topit în momentul în care am discutat cu toți liderii, după ce am luat de bune o serie întreagă de inițiative, crezând că dacă ne prezentăm în fața Consiliului cu un buget gata discutat, cu amendamente pe care stabilim împreună să le facem acolo, să remodelăm ceea ce este de remodelat. lucrurile nu au evoluat după aceea în modul cel mai corect și cinstit cu putință.

Ce doresc să spun? Doresc să spun că a doua zi după ce am început discuțiile în urmă cu două săptămâni, directorii executivi au trecut și au raportat cerințele lor comisiilor din Consiliu, au raportat care este situația, au primit întrebări iar ei la rândul lor au dat răspunsuri, cum era și normal, asupra modului în care s-au cheltuit banii. O serie întreagă de directorii, aș dori să știți, încă de la preluarea mandatului nu a plecat din această instituție niciun director pentru că avea carnet PDL.

Aș vrea să cunoașteți faptul că după' ce am verificat, am lăsat să fie operaționale o serie întreagă de licitații, făcute de predecesorul meu, fără niciun fel de comentarii, constatând validitatea lor.

După ce s-a trecut la această discuție, după ce am cerut să ne prezentăm în fața Consiliului cu un buget care practic este amendat prin reprezentanții dumneavoastră, întâlnirile pe care le-am avut cu liderii și cu șeful Comisiei economice, lucrurile au stat întotdeauna altfel. S-a venit cu un buget paralel, cu un buget dictat la comandă, în laboratoarele politice, care nu a făcut altceva decât să distrugă o construcție de buget, o construcție de funcționalitate a orașului.

Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am avut reale probleme pentru a putea să ne achităm energia electrică pe care o consumăm, spațiul public, să ne achităm dezinsecția și dezinfecția, iar anul acesta din nefericire lucrurile se repetă și o să mă întrebați pe ce sunt îndrituit să spun aceste lucruri, pentru că așa cum era normal ați fi avut așezate în ordinea de zi câteva proiecte, pe care le-am cuprins în buget și vi le-am prezentat pentru modificarea unor indicatori tehnico economici sau pentru faptul că târziu, după nenumărate verificări, am ajuns la concluzia că o partea din ceea ce ne-am obligat să facem, facem. Mă refer la cele șapte sute de străzi, o parte din ele preluate prin hotărâre de Consiliu de la sectorul 5 ș.a.m.d. Una dintre aceste hotărâri se referea la străzile de pământ, nu ați votat acest lucru. Una se referea la faptul că din aceste străzi, unele sunt făcute dar a durat destul de mult, recunosc aproape șapte - opt luni, până am verificat că într-adevăr sunt făcute și noi trebuia să plătim celor care le-au făcut.

în acest moment, furnizorii de servicii, de la sectorul 5 au blocat conturile sectorului 5, aceia neavând nicio vină, pentru simplu motiv că noi am admis cu toții să luăm aceste străzi și să plătim cât putem din ele, dar nu să aruncăm cu banii pe fereastră, să verificăm. De aceea a durat atât de mult și bineînțeles că nu le-am terminat de verificat pe toate, dar nici nu pot să-i țin pe oamenii aceia pe acolo fără canalizare în funcțiune, pentru că mai lipsesc doi - trei metri.

De-a lungul celor patru ani, am mai găsit o serie întreagă de furnizori, care veneau de undeva din istoria apropiată, văzând că nu doresc să le plătesc niște lucruri aberante au demontat linia de tramvai pe o distanță de șapte metri și jumătate. Mi-au spus că le pare rău și nu pun linia până nu le dau banii. Nu asta doream să vă spun.

Doream să vă spun că anul trecut, după câte știți, au durat câteva .... pot să spun săptămâni, în orice caz destul de mult, bugetul capitalei. S-a discutat, s-au făcut și plângeri penale, dacă îmi aduc aminte, de către Prefect. S-a constatat: că ce? S-a constatat că toată dorința, toată deschiderea și transparența pe care am avut-o împreună cu șefii, liderii dumneavoastră, șeful Comisiei economice a fost degeaba. întotdeauna în ultimă instanță a apărut acel buget paralel care a creat timp de jumătate de an o serie întreagă de malversațiuni pentru toată lumea. Pentru un singur rând de oameni nu a creat .... pentru unii oameni a creat tragedie, cred că nu exagerez deloc, este vorba de bucureșteni.

Este vorba despre cei care șaptesprezece ani ..... nu o să

cad în greșeala de a face un dialog cu dumneavoastră. Deocamdată nu mă adresam neapărat dumneavoastră, mă adresam, Consiliului General.

Problema mea este următoarea: în condițiile în care și astăzi, lucrurile vor fi la fel, așa cum au fost în trei ani de zile, pentru că Oprescu nu are voie să facă nimic, nu trebuie să mai construiască nimic și aici v-aș aduce aminte că de un an de zile șoseaua peste Virtuții stă și îmbulzeala începe să crească din nou așa cum crește ea an de an în b-dul luliu Maniu. V-aș aduce aminte de b-dul Mihai Bravu și Văcărești și acum sigur că pot s-o spun cu binecuvântarea domnului președinte care și-a dorit să facă acest lucru pe inelul de circulație numărul 1. Probabil că nu contează nici pentru dumneavoastră acest lucru.

Cu multe lucrări pe care nu am putut nici să le introducem și să le executăm, să putem să le terminăm, pentru că nu au avut fonduri.

O Piață Matache, trasă în fată, în drum, o încercare amiabilă și corectă, încercată pe vremea când doamna Udrea era ministru, cu societatea civilă, cu niște concluzii care nu făcea decât să încarce concluziile societății civile, să încarce bugetul Primăriei cu tot soiul de lucruri. Cetățenii de acolo stau în continuare cu

J

șanțurile deschise.

Și atunci în acest buget, așa cum l-am prezentat colegilor și liderilor dumneavoastră, am încercat o echilibrare pentru ca în timpul rămas la dispoziție să se poată încheia, bineînțeles pe tronsoane aceste lucruri.

Dacă dumneavoastră veți schimba acest echilibru, poate nu îl veți schimba, dar dacă veți face acest lucru eu personal nu doresc, și vă rog să o luați ca pe o poziție a mea, chiar ca o rugăminte, pentru că eu nu vă rog, dacă rog pe cineva, îi rog pe bucureșteni să înțeleagă.

De mult timp am renunțat să mai rog să înțeleagă pentru că nici eu nu înțeleg de ce nu putem să facem aceste lucruri, indiferent că există sau nu logică electorală, care de obicei este tâmpită, este o luptă, dar mă rog asta este.

Personal vă spun și vă prezint de atâția ani. în momentul când amendamentele, nu retrag, deci reformulez, când apare acest buget paralel care se aprobă în cinci minute pentru faptul că aveți majoritatea și maturitatea de a hotărî, eu personal nu mai sunt de acord, să stau să întreb orice buget când lipsurile care se vor ivi în ceea ce privește funcționalitatea orașului sunt aproape de limite de subzistență. Personal sunt gata să răspund de fiecare articol de buget prin fiecare întrebare pe care doriți să o puneți și să încerc să o lămuresc, eu Oprescu Sorin Mircea.

Vreau să fiu aici asistat de directorii mei, care au și au avut responsabilitatea faptelor lor, dar nu doresc să transform într-o tribună inchizitorială în momentul ... în ultimul timp dacă ați observat ne ocupăm de anchete. Da sunt de acord ca fiecare să plătească pentru idioțeniile pe care le-a făcut și dacă le-a făcut.

Dacă nu le-a făcut, nimeni nu are dreptul să se poarte în aparat executiv, în tribună inchizitorială.

închei multumindu-vă că ati avut răbdarea să mă ascultați,

J    J    1

chiar în modul cel mai sincer.

Nu las pe niciun viceprimar în locul meu. Este bugetul pe care vi-l propun eu, pe care l-am discutat respectos cu dumneavoastră, arătându-vă toată considerația. Mă refer la lideri, la șeful Comisiei economice.


52Am încercat să respect fiecare dorință care a venit, iar atunci când nu aveam cum să o fac i-am comunicat persoanei respective, inclusiv dacă era de la PSD, USL, PDL, PNG, PRM. Le-am comunicat și le-am spus frumos, nu putem să punem banii aceștia, nu avem anul acesta cum. Vă stau la dispoziție pentru aceste întrebări, iar directorii care sunt prezenți aici, așa cum ați cerut în modul cel mai colegial, vor răspunde la ceea ce Oprescu .... este prea profundă întrebarea și lovește tehnic, iar ei vor ști să vă răspundă, cel puțin așa sper.

Terminând, că tot promit de un minut și jumătate acest lucru, în condițiile în care aici se prezintă alt buget, făcut acum o lună sau acum zece minute, jumătate de oră, care să mă facă să ajung la concluzia că după ce termin, ori nu se închide ori nu face altceva decât să ciuntească funcționalitatea acestui oraș, declar că retrag bugetul, o să mi se spună de către juriști: că nu se poate, este treaba dumneavoastră. Dacă dumneavoastră doriți să vă bateți joc de acest oraș, ceea ce nu cred, pentru că nu aveam ce să caut la această tribună, pentru a vă vorbi.

Dacă dumneavoastră doriți să o faceți atunci faceți-o singuri, pentru că eu înțeleg să ies în fața bucureștenilor cu aprobarea dumneavoastră și să le dau un buget care să nu le mai amărască zilele, și așa ele amărâte de o serie întreagă de lucruri. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o, aștept întrebările și

lămuririle..... nelămuririle dumneavoastră la buget, dacă ele sunt,

dacă nu, să dea Dumnezeu să fim cu toții atât de inteligenți încât să nu o transformăm într-o luptă politică și într-o singură dorință, aceea de a da un buget acestui oraș.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O să trecem la întrebări.

Domnule primar general, înțeleg că nu răspunde nici un director, doar dumneavoastră în numele dânșilor.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Ba da, dar la ce ține de partea tehnică.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles, la partea tehnică.

Domnul consilier Pop Romeo

Am ascultat cu foarte multă atenție discursul nepolitic al primarului general și aș vrea să răspund la câteva lucruri care țin

de credința mea.

1

Este o administrație publică locală a municipiului București, credință pe care mi-am format-o în vreo douăzeci de ani, de când sunt consilier general în Primăria Municipiului București.

Domnule primar general, ne acuzați pe nedrept. Datorită faptului că doi ani, Consiliul General al Municipiului București v-a votat fără a schimba o virgulă, bugetul propus de dumneavoastră. O virgulă nu s-a schimbat. Sigur așa cum ați amintit de o personalitate așa de importantă a țării, chiar și la intervenția dumnealui care ne-a comunicat pe diferite căi, ajutați-l pentru că știu ce înseamnă să nu ai consilieri generali, ajutați-l pe primar.

Spun pentru prima oară acest lucru și spun......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Pop ați fost foarte politicos cinci minute mat devreme, să încercăm să menținem atmosfera. Ce ziceți? Dacă nu oprim ședința și mai stăm vreo patru ore, până ne liniștim.

Domnul consilier Pop Romeo

După ce v-am aprobat bugetul fără a schimba o virgulă în primii doi ani am început și noi să ne punem întrebări. Primele întrebări care au apărut, au apărut exact pe transporturi. Mașterul de circulație prevedea șase lucrări mari și late pe care trebuia să le faceți pe inelul central de circulație. Nu ați început niciuna. Șase le știți. Inelul median, nu ați făcut niciuna, nu ați lucrat nimic până anul trecut când ne-ați propus Ciurelul care costă, nu știu trei sute milioane euro, trei sute cincizeci milioane euro și Autostrada Suspendată care costă un miliard șase sute milioane euro. Acestea sunt lucrările care le-ați făcut pe inelul median de circulație, nimic altceva. Pe inelul central de circulație a început o singură lucrare, Pasajul de la Mihai Bravu, atât și ați făcut o mânjeală la Piața Muncii, unde ați mai pus pe un sens de circulație, dar nu ați respectat proiectul inițial care poate costa mai mult, dar situația circulației nu ati rezolvat-o la Piața Muncii, iar lucrarea ne costă până în clipa de față patruzeci milioane euro.

Duceți-vă la Piața Muncii, să vedeți ce ne costă pe noi patruzeci milioane euro. Iertați-ne avem și noi dreptul să prezentăm în fața cetățenilor gândurile noastre. Nu sunteți purtător unic de gânduri pentru București.

Domnule primar general, eu cu asta am încheiat despre.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Popa, voiați să fiți respectată.

Domnul consilier Pop Romeo

Cu asta am încheiat răspunsul .... opiniile mele personale, nu m-am consultat cu colegii, apropo de discursul dumneavoastră de mai de vreme, dar haideți să trecem la buget.

Aș dori foarte mult să nu mai am neclarități. Să vorbim puțin despre acest buget. Aș dori să îmi spuneți și mie:

-    fundamentarea veniturilor proprii care în opinia noastră sunt cam mari;

-    situația lucrărilor încheiate, recepție și plăți;

-    situația lucrărilor în continuare, plăți făcute și ce plăți mai avem de făcut;

-    ce lucrări noi vreți să începeți;

-    cum asigurați serviciile publice ale orașului, în buget;

-    accesarea fondurilor europene în buget.

Acestea sunt întrebări domnule primar general, și aștept răspuns de la dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Popa este o întrebare .... dorește primarul general să răspundă. Cred că trebuie să mai luăm o oră pauză să ne liniștim. Nu știu dacă a apucat să le noteze. Atunci notați, că mi le-am notat eu. Sunt întrebări adresate domnului primar.

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor, eu am decât o singură întrebare. De fapt am să încerc să găsesc un răspuns retoric. Am participat împreună cu colegii noștri la niște discuții și nu s-a pus problema că nu vom vota proiectul de buget propus de domnul primar.

Domnule primar, a fost acolo nu numai președintele Comisiei economice, ci și membri ai comisiei. A fost doamna Veronica, domnul Mirică Boajă, domnul Bădulescu, chiar mai mulți, adică a fost un mini Consiliu, când am discutat despre proiectul de buget pe care l-ați propus.

Și atunci și acum vă spunem același lucru. Grupul consilierilor USL vă sprijină și vă votează bugetul așa cum l-ați solicitat dumneavoastră, așa cum am convenit. Mi se pare deja o pierdere de timp inutilă să vă punem niște întrebări la care știm răspunsurile.

Domnul Pop, dumneavoastră sunteți actor, ați spus de unde vin veniturile. Este clar, un buget se fundamentează pe partea de venituri care vine din impozite și taxe, finanțări externe sau interne prin credite și prin parteneriat public - privat. Sunt trei surse mari și late de unde vin banii. Vă răspund eu. Sunteți mai vechi decât mine, eu sunt consilier de doisprezece ani și știu mai multe decât dumneavoastră, haideți să fim serioși.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, o întrebare ... haideți să notăm!

Domnul consilier Stan Ion

Domnul primar, noi vă susținem bugetul așa cum l-ați prezentat dumneavoastră. Am vrut să aduc la cunoștință și celorlalți colegi că și colegii de la PDL au fost de acord cu bugetul pe care l-ați propus. Am avut discuții cu directorii de direcții și le-am cerut niște explicații, unii le-au dat, alții nu le-au dat și am convenit pe sumele care să fie prinse în buget și mi se pare o pierdere de timp să spunem astăzi că nu votăm bugetul propus de dumneavoastră. Noi votăm bugetul așa cum l-ați propus dumneavoastră domnule primar general, ca să știe și opinia publică.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Acum opt ani de zile în acest Consiliu dumneavoastră împreună cu domnul Giugula, urlați de moarte la investiția Pasajului Basarab, era vorba de vreo sută cincizeci de milioane de euro, acum la două miliarde de euro nici măcar nu știți ce conține. Este incredibil, demagogia nu are limite.

Deci nu ați pus nicio întrebare domnule Stan, pentru că nu am notat.

Ați spus un răspuns retoric. Domnul Giugula, înaintea dumneavoastră era domnul Gâf- Deac.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Mă simt agresat. Domnule primar, tot ce ați spus dumneavoastră este corect.

Domnule președinte nu-mi puneți pumnul în gură. Tot ce ați spus dumneavoastră este corect, tot ce a spus domnul Stan este corect, tot ce a spus domnul Pop este corect. Este ideea de a nu vă lăsa să faceți nimic, de a nu vi se vota bugetul. Ca să fie sigur PDL-ul că acest buget nu se va vota, a fost trimis spre supravegherea membrilor Consiliului General din ‘PDL, președintele Comisiei de supravegherea a SRI-ului, deputatul Canacheu, ca să nu miște nimeni în front, este aici.
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă solicităm o pauză de liniștire.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule primar orice discuție pe acest buget, este practic inutilă, având în vedere scopul pe care îl are PDL-ul de a vă împiedica să vă faceți treaba în București. După aceea vi se vor scoate ochii, ... după ce se va face toată această mascaradă în Consiliul General, să nu fiți surprinși dacă domnul Canacheu, sau vreun acolit al dânsului vă va întreba: ce ați făcut domnule primar patru ani de zile în București? Uitând să spună că patru ani de zile, ei nu au făcut altceva decât să vă bage bățul prin gard și v-au împiedicat permanent să vă aduceți la îndeplinire toate proiectele care le-ați avut sau să le terminați pe cele care sunt în derulare. Este bine ca lumea să știe toate aceste lucruri, să le spunem - acum,-sunt în procesul - verbal, ședințele Consiliului General sunt publice și oamenii trebuie să știe când vor vota, care este realitatea din Consiliul General și realitatea de aici nu este cea

prezentată în alegeri. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

S-a întârziat, pentru că grupul PSD a cerut .... domnule primar vă rog să mă urmăriți ....

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule președinte.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Pop grupul PSD a solicitat o modificare a bugetului pe care l-ați susținut cu trei sute cincizeci de miliarde de lei. De aceea s-a întârziat. Vă mulțumesc. Este numai una din modificările pe care le-a cerut, grupul care vă susține.

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule primar general, v-am adresat întrebările dumneavoastră nu colegilor. Cred că putem să vorbim amical și eu nu mă mișc de aici și vreau să port o discuție liberă cu dumneavoastră. De aceea am adresat întrebările domnului primar general, vă rog frumos.

Domnule primar general, se pun niște întrebări la care se așteaptă niște răspunsuri. Dumneavoastră aveți disponibilitatea să răspundeți. Rugămintea noastră este ca cei care vă susțin să devină rezonabili și să așteptăm răspunsurile dumneavoastră. în

condițiile în care.......

»

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, o întrebare. Cu toată onestitatea, tragem de timp aici pentru că președintele Comisiei economice nu este în sală să depună amendamentele pe care vreți să le faceți sau nu? De ce tragem de timp? Cu toată onestitatea. Unde este președintele Comisiei economice?

Domnul președinte de ședință Murg Călin în acest moment nu este în sală.....în niciun caz.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Unde este de începutul ședinței că semnat lista. Haideți că tragem aici de timp pentru că nu are cine să vă citească amendamentele pe care le doriți. Haideți puneți amendamentele,

haideți să votăm, să vedem ce iese.

1 ’

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu ce ați făcut timp de oră la mine în birou cu doamna Alina Roman?

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Nu are importanță, am un amendament pe care îl depun, care este problema? Am discutat și cu primarul generai, care este problema?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O să vă spun eu ce ați făcut. Ați modificat bugetul la

Administrația Străzilor.

1

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Stați puțin, am luat de la un capitol și am pus la alt capitol, de la bunuri și servicii și am dus la investiții. Este vreo problemă?

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule președinte, insinuați cumva că domnul Popescu, este consilierul porno?Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Giugula, sunteți doar un nesimțit, un jalnic nesimțit,

un securist jalnic nesimțit, ca să reformulez.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Deci răspundeți-mi: de ce stăm? Cu toată onestitatea cum

spuneți dumneavoastră peste tot. De ce stăm acum pe loc? Răspundeți-mi.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu, ne dorim în acest moment, sper, cu toții ne

dorim chestia aceasta, să punem niște întrebări rezonabile pe problemele pe care, chiar ne preocupă și domnul primar general care și-a oferit toată disponibilitatea să ne răspundă la ele. Asta este tot ce îmi doresc.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

...... și de ce ieșiți din sală?

Domnul președinte de ședință Murg Călin O să îi rog pe colegi să revină, dar ca să putem să îi

ascultăm răspunsul domnului primar este nevoie de liniște și nu de injurii.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Invitați-i acum vă rog, haideți mai repede că este deja ora

șapte, am început ședința la ora trei în loc de ora unu, tot pentru că dumneavoastră nu vreți să intrati în sală.

)    J

Vă rog, treceți să votăm odată bugetul acesta ca să putem

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu, sunt mai multe întrebări, chiar și eu am să îi pun niște întrebări domnului primar, nu are nicio legătură. . Este

și domnul Gâf-Deac, au fost.....domnul primar, de exemplu trebuie

să ne spună ce s-a întâmplat la poliția Locală, pentru că dumnealui își asumă activitatea la Poliția Locală. Sunt câteva întrebări la care trebuie răspunsuri.

Dumneavoastră ați fost foarte ... cum a ajuns de exemplu, o anvelopă să coste treizeci de milioane. Probabil că domnul primar știe răspunsul și așteptăm aceste răspunsuri.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Mai răspundeți-mi o dată, domnul Băcăințan unde este? De

la începutul ședinței

Domnul președinte de ședință Murg Călin .....nu este, nu știu domnule Popescu, bănuiesc că este aici

în cadrul Consiliului General .... și ce dacă este absent.

Deci domnul Băcăințan. este absent.

1

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnul Băcăințan, președintele Comisiei economice, filmați

aici, nici măcar nu a semnat prezența. Este în sediu, lucrează la amendamente, iar noi tragem de timp ca să vină dumnealui și să semneze și să citească amendamentele pe care nimeni din tot PDL-ul acesta nu este în stare să le facă și să le citească. Asta este ideea. Hai domnule nu vă mai bateți joc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Popescu, acestea sunt niște aberații. Sunt niște

răspunsuri care trebuiesc date.

Omul nu a venit, care este problema, dar nu din cauza

dânsului. Avem niște întrebări la care solicităm.....domnule

Popescu, nu dumneavoastră faceți ordinea de zi aici, nici eu. Este un subiect la care oamenii au întrebări și este normal să primească răspunsuri. Nu fac nici un abuz domnule. Vă rog domnișoara Țapardel.

Doamna consilier Tapardel Ana Claudia

în primul rând, vă rog să nu mă întrerupeți, pentru că eu am

avut disponibilitatea să ascult toate comentariile dumneavoastră. Am să îi adresez o rugăminte domnului primar, să nu mai răspundă la nicio întrebare, nu pentru că nu ar avea răspunsuri, ci pentru că bănuiește și sunt convinsă că în toate întâlnirile avute cu consilierii generali, pe acest buget, a răspuns deja la întrebări.

Acest spectacol ieftin pe care fac unii consilieri care și-au ratat cariera de actori nu este util nici pentru colegii din sală.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă propun să nu facem aceste ....

La ora 21.30 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Băcăințan Irimie Gabriel.    --


60

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Nu este util nici pentru colegii din sală nici pentru cetățeni. Vă reamintesc că obligația consilierilor generali este de a da un buget pentru municipalitatea bucureșteană. Dacă dumneavoastră în scop pur electoral, nu vreți să dați un buget pentru că știți bine că se lucrează la acest buget, pentru că prin amendamentele făcute de dumneavoastră care de fapt blochează proiectele inițiate de domnul Sorin Oprescu.

Acele amendamente nu permit încheierea legală, pe baza legislației, a Legii Finanțelor Publice, nu permit încheierea acestui buget, de aceea domnul Băcăințan nu este în sală și acest buget nu poate fi votat.

Vă rog frumos să vă asumați responsabilitatea, că din principii electorale și dintr-un scop pur electoral și de imagine blocați acest buget....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Faceți procese de intenție.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Nu fac nici un proces de intenție. Am să vă spun. Doi ani ați votat bugetul pentru că domnul Sorin Oprescu, considerați că este independent și spuneați dumneavoastră că ne faceți nouă celor de la PSD probleme. Acum că avem o colaborare cu primarul independent Sorin Oprescu îi blocați acestuia toate proiectele. Care este scopul? .... nu este nici un scop electoral, nu. Absolut toate proiectele le blocați, tot ce înseamnă proiect de investiție la Capitală este blocat de PDL și aceasta este realitatea, iar acum blocați bugetul capitalei tot în scop electoral. De aceea, vă rog să nu răspundeți la nicio întrebare, pentru că deja le-ați dat lămuriri, iar cetățenii nu sunt interesați de răspunsurile ... întrebărilor actorilor din Consiliul General, ci să aibă un buget. Actori de proastă calitate există doar la PDL, vă rugăm să trecem la votul bugetului și să nu răspundeți la întrebări inutile. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, aveți o linie de urmat, este evident că nu trebuie să răspundeți la întrebări, trebuie doar să .. .

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Am luat-o așa cum a spus, ca pe o rugăminte, dar pentru exercițiul corectitudinii o să răspund foarte scurt la întrebările care

mi se pun pentru că ceea ce a întrebat domnul consilier .... în sfârșit ... da ..

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule primar, conform legii aveți obligația să răspundeți în scris, nu trebuie să răspundeți în ședință.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dacă nu mă lăsați să vorbesc și o să vă spun că la

următoarele întrebări...dacă nu este prezent în sală nu-i răspund.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Pop este în sală.

Domnul Primar Generai Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier în legătură cu veniturile pe care spuneți

dumneavoastră, e posibil să fie supraestimate. Am avut o discuție pe larg cu liderii de grup, unde am demonstrat că există posibilitatea că aceste venituri să fie onest câștigate, așa cum au fost ele în fiecare an.

Am să vă reamintesc aici faptul că prin aprobarea dumneavoastră s-au crescut redeventele, vorbesc de redeventele pe locații, pe terenuri, acolo unde erau aproape patru sute douăzeci și șase de firme care plăteau în medie între șapte sute optzeci de euro și nouă sute douăzeci de euro/an, chiar dacă clădirile erau peste optsprezece etaje, paisprezece etaje, chiar dacă ocupau suprafețe mai mari etc.

în legătură cu inelul median de circulație, aș vrea să vă spun că știți tot atât de bine ca și mine, că inelul median de circulație s-a oprit de câteva ori în studiu din mai multe cauze;

Un distins domn care face parte din partidul dumneavoastră, dar asta contează prea puțin, a dorit să construiască un Mall și dumnealui aștepta la fel ca și mine, aceasta este singura similitudine, să precizeze Ministerul Transporturilor unde intră cu autostrada .... Domnul consilier vreți să știți cine sau asta mă întrebați, domnul securist, domnule.

Mergem mai departe. Deci intrarea Autostrăzii în București -Ploiești, ... Ploiești - București ca să spun așa, a fost stabilită în urmă cu cinci luni și jumătate, după care s-a mai schimbat încă de trei ori. Circulația acolo se deschide într-un pieptene, cum foarte

bine știți. Pentru aceasta am dorit să grăbim inelul median de circulație.

I

S-a vorbit de sumele acelea enorme un miliard trei sute, un miliard șase sute, vă atrag respectuos atenția că ea este făcută în parteneriat public privat, „iar celor rumâni" care au înțeles din declarațiile mincinoase a unor răuvoitori, că ei vor avea de plată opt sute de euro pe an de acum înainte, este o minciună. Păi cu opt sute de la fiecare cetățean, nu o să putem obține nimic, să ne achităm nimic, bine înțeles eu vă.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

în legătură cu Piața Muncii.Piața Muncii este moștenită de ...

Cum? în legătură cu spoiala de la Piața Muncii .... Păi am găsit Piața Muncii în urmă cu patru ani de zile cu un proiect di granda, care proiect se ducea la o sută optzeci și opt de milioane de ron. Și ce am constatat? Am constatat că ni se propunea ca linia de tramvai să fie trecută pe mijloc, ca la Obor. Rezolvarea și scăderea prețului la patruzeci și opt de milioane de ron, ceea ce am și făcut, a fost obișnuit după cei șase metri pe care i-am obținut în intrarea în piață, prin crearea celor două locuri. în legătură cu fondurile europene, o întrebare super pertinentă ... Poftiți? în primul rând, vreau să vă spun respectuos că de pe inelul de circulație, în momentul de față, se desfășoară lucrarea de la Mihai Bravu, .mai precis, nu se desfășoară pe primul inel de circulație, pentru că asta mă întrebați. A doua lucrare care va intra pe inelul de circulație, va intra pe fonduri europene, este intrată pe fonduri europene - Reabilitare infrastructură rutieră Piața Sudului - în valoare de o sută douăzeci și șapte o sută patruzeci șapte sute șaizeci și unu de lei, adică două zeci și nouă cinci sute șaizeci și șapte euro, douăzeci și nouă de milioane aprobați. începem al doilea, făcut pe inelul de circulație. Primul am terminat Podul Basarab dacă vă aduceți aminte. O lucrare începută și gândită pe vremea când era primar general domnul președinte Băsescu, care a durat, proiectul care a durat timp de cinci ani-șase ani și jumătate, început a fi pus în operă de domnul primar Videanu, iar preluarea a fost de distanță de o sută optsprezece metri și patruzeci și șase de centimetri, cu patru stâlpi, mai precis situat în față la Carrefour, cu o sumedenie întreagă de procese referitoare la exproprieri. Țin să vă anunț că exproprierile au fost plătite în proporție de 88% de către ... greșiți, erau 38% din turnul principal de sprijin, ba contează. M-ați întrebat finanțarea pe fonduri europene, finanțarea, valoarea totală a proiectelor, pentru anul acesta, este de șaptezeci și două de milioane nouă sute opt opt

sute treizeci și șase. Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca - Tei aprobat, Reabilitare, modernizare, echipare ambulatoriu integrat Foișor, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Consolidare Muzeu Mina Minovici, Consolidare, restaurare Observator astronomic Vasile Urseanu, Casa Cesianu și Arcul de Triumf - toate aprobate.

La acestea se adaugă domnule consilier general - trei sute douăzeci de milioane faza a ll-a la Glina, nu mai departe decât alaltăieri împreună cu comisarul european, am strâns mâna pe această sumă și am discutat despre încă două sute douăzeci de milioane de euro sprijin de la Uniunea Europeană pentru a putea să fac incineratorul, pentru că s-a rupt căruța cu Ilfovul, deci asta este ce m-ați întrebat în legătură cu fondurile europene, se duc aproape la șapte sute de milioane de euro. Datoriile și cu asta am terminat. S-a terminat sau se apropie de încheiatul tuturor lucrărilor, mă refer și la cele adiacente - Podul Basarab mai avem de plată'o sută șaizeci și opt de milioane de ron. Poftiți? Da, avem proces-verbal care îmi asigură funcționalitatea acestui pod, că se poate circula pe el, făcută de comisie, de tot. Nu, n-o dați cu recepția, că știți tot atât de bine ca și mine că recepția reprezintă ceva și cealaltă ... știți foarte bine că dacă încheiam acest proces de recepție totală, eu nu mai puteam să plătesc datoria. Bineînțeles, că la stadion, mai suntem datori două sute șaptezeci și două de milioane de ron, iar Guvernul are să ne dea, probabil că la Paște, are să ne dea trei sute patruzeci și opt de milioane ron. O sută patruzeci și cinci de milioane de ron, iar Guvernul Tăriceanu a plătit douăzeci și unu de milioane de ron, din care n-am putut să folosim decât șaptesprezece și restul i-am dat înapoi în 2008, pentru că mi i-a dat pe data de 17 decembrie și pe data de 27 ăștia erau plecați deja în concediu. N-avea vină Guvernul? Și atunci a trebuit să-i dau înapoi. Mă rog, este vorba de șapte - opt milioane ron, nu de altceva. Cam astea au fost întrebările lor.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gâf-Deac, nu ne-ați spus de lucrările noi, de lucrări în continuare ați spus, ceva lucrări încheiate.ați spus ...

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Lucrările care să le inițiem anul acesta? Păi, lucrările care să le inițiem anul acesta, am subliniat și este bine că m-ați întrebai încă o dată, că probabil nu am făcut-o eu cu destulă tărie. Este vorba de inelul median care, subliniez, se face în parteneriat public privat, nu pe banii cetățeanului, nu pe bugetul local. Trebuie să fie

cineva nebun să creadă că are la dispoziție un miliard șase sute -șapte sute de euro ca să poată s-o facă. Parteneriatul este gata, moral bineînțeles. Este gata, totul este să aprobați, dar în ședința de astăzi ați respins ca să nu se facă șoseaua suspendată “ a lui Oprescu”, este și subterană pentru că am fost convins că dacă și eu, la rândul meu, vă bag în întuneric, acolo rămâneți.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc ... Domnul Gâf-Deac ...

Domnul Consilier Gâf-Deac loan

întrebările mele sunt pentru unul din directorii din subordine, Domnule primar general vă rog să-mi acceptați opinia că ați interpretat greșit rolul pe care l-am avut noi ca și comisie de verificare, nu am făcut o inchiziție. Vorba domnului Stan de la dumneavoastră din birou când nu erați pe atunci când erau dânșii majoritari în Consiliu stăteau drepți directorii în fața lor, în fața noastră nu au stat drepți. Noi nu am făcut domnule primar decât să analizăm niște documente pe care nu le-am obținut printr-un viol politic așa cum au încercat câțiva colegi să sugereze, am analizat niște documente publice, nimic secret, totul public. Am să vă rog domnule consilier Adâr, dacă puteți să îl chemați pe domnul director Țincu, știu că este în zonă,cu rugămintea să își noteze și să îmi răspundă punctual la câteva întrebări, pentru că sunt legate de bugetul pe care urmează să îl aprobăm acum pentru instituția dânsului. Aș dori să ne prezinte viziunea în primul rând, am să aștept să vină domnul director și apoi am să îi spun lui. Am să îl invit să intre în sală, să ia loc și să își noteze pe o foaie două - trei

întrebări si să ne răspundă la ele....... Domnule Pop .... este

despre buget, eu nu am probleme de inel median și de sute de milioane, eu am probleme cu niște pixuri, de cincizeci de milioane,

asta e ..... sunt mai problematic .... și cu baterii. Prima chestiune

este următoarea vis-a-vis de analiza anului 2011, când bineînțeles, este democrație, ne certăm cu toată lumea. Mă antrenez pentru inchiziție, în mandatul următor. La anul trecut aproape 56% din achizițiile instituției dumneavoastră pe capitolul Bunuri și Servicii au fost realizate prin cumpărări și achiziții directe de bunuri și servicii. Care este viziunea pentru acest an din total buget pe bunuri și servicii? Nu vreau să cădem în ridicol și să vă întreb uitându-mă în proiectul planului anual de achiziții pubiice ai dumneavoastră, care odată ce se aprobă bugetul va intra într-o efectivitate, sigur el mergând pe o propunere a sumelor maximale, dar mă uit că anul trecut bugetul a fost executat aproape în

totalitate, deci s-au și cheltuit banii din .... anul trecut. Nu vreau să vă întreb de pixuri la douăzeci și șapte de lei bucata, că nu e rolul meu. Și aici poate dumneavoastră domnule primar poate ar trebui să constituiți un grup de oameni, de cetățeni, care să analizeze în profunzime toate sumele pentru că dumneavoastră veți cădea pradă în permanența acestor sume ascunse din spate, nu vă întreb de dezinfectanți, de produse de curățat, de saci, de soluții de geam. Dar vreau să vă întreb următorul lucru punctual: din planul dumneavoastră de achiziții la articolul bugetar 20.10 Cercetare, Dezvoltare aveți propusă suma de un milion nouăzeci și unu de mii lei și am să vă rog să îmi explicați în ce constă această sumă? Ce se întâmplă în spatele acestui capitol de cercetare dezvoltare? De asemenea, am să vă rog să îmi spuneți pentru articolul bugetar, am să vă dau papul, exemplarul meu din planul de achiziții, dacă doriți, vi-l dau este de la dumneavoastră, nu este al meu. Pentru articolul bugetar 20.12 Consultanță și

-■ Expertiză aveți prevăzută o sumă de jumătate milion de lei. De asemenea, vreau să îmi spuneți ce se va întâmpla în spatele acestei sume? Vă rog din suflet să mă lămuriți cu pneurile auto de la 20.01.06 - piese de schimb, unde avem la punctul 1 .... are legătură cu bugetul domnule Popescu, bugetul are o sumă, și în spatele sumei sunt aceste sume mici. Domnule Popescu vreau să știu ce se întâmplă cu aceste sume mici? Vă rog să așteptați și să luați cuvântul după ce voi pune întrebările.....

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule consilier habar nu aveți, nu se detaliază în buget

decât lista de investiții. în buget puteți să întrebați decât de lista de investiții. Restul nu se detaliază în buget

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nu este ca la Piață la Rahova, diferă bugetul față de bugetul Pieței Rahova, Piața Rahova nu are buget la fel ca Poliția Locală. O sumă generală are în spate mai multe sume mici.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Gâf- Deac.....e un furt.......Spuneți exact

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nu este furt, domnule. Vreau să îmi explice.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Spune-ți exact. Despre pneuri........

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Vă rog să îmi explicați domnule director care este justificarea pentru alocarea sumei de trei sute de mii de lei la servicii radio, internet și televiziune prin cablu, și punctul culminant .... A, cauciucurile sunt la treizeci și două de milioane ... mi-l explicați și pe acelea ... dar punctul culminant domnule director,de ce apare din nou serviciul de patrulare cu cai în valoare de trei sute cincizeci de mii lei la articolul bugetar 20.01.30 punctul 28 - servicii patrulare cu cai, în cuantum de trei sute cincizeci de mii de lei? în condițiile în care nu ... Am să vă rog de asemenea, o ultimă, ... Domnule consilier Stan este Primăria Municipiului București -Poliția Locală - Direcția Generală de Poliție Locală și Control, planul anual al achizițiilor publice pe anul 2012 - proiect, semnează - aprob- director general domnul Ion Țincu, aici de față. Are numărul de înregistrare 12157/31.10.2011. Da, doamnă, mă doare Capul. Nu, o să mor de tensiune, ...... nu am vârsta!

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Gâf-Deac nu are sens, nu veți primi răspunsul pentru că nu se dorește să vi se dea răspuns. în hărmălaia asta nu ascultăm răspunsuri. Vă liniștiți și primim răspunsuri.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

îmi este rușine că am votat anul trecut pneuri și baterii auto de patruzeci de milioane lei bucata. Mea culpa, îmi cer scuze, dragi bucureșteni că nu am verificat sumele din spatele sumelor mari!

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos să închideți microfoanele, pentru cinci minute,

pauză. Pauză.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă rog frumos să reveniți în sală. Haideți să ne apropiem de

.... Domnule director Țincu vă rog frumos să luați loc în sală. Au fost mai multe întrebări, eu mi-am permis să îmi notez câteva, le-ați notat cumva și dumneavoastră?

Domnul Director General Direcția Generală Poliție Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Domnule primar general, domnule prefect, domnule

președinte de ședință, onorat consiliu, doamnelor și domnilor o să


67răspund punctual la întrebările adresate. Cu privire la prognoza, la planul anual de achiziții, planul se face înainte de 31 decembrie, prognoza noastră a avut în vedere un buget mult mai mare, a fost redimensionat la cerințele specifice ale comisiei de buget a CGMB și de asemenea, tehnic la nivelul Direcției Generale Economice a municipiului București, drept pentru care el va fi refăcut și comensurat în funcție de bugetul actual. în raport de ceea ce s-a solicitat ca și precizări legat de cercetare, dezvoltare - articol de la bunuri și servicii în sumă de un milion nouăzeci și unu de mii, aici

este vorba de obținerea a două certificate ISO 9000

>

Managementul Calității pentru două componente. Această sumă este prevăzută să acopere ceea ce în mod obligatoriu din anul 2000 avea obligația orice instituție publică. Pentru suma prevăzută la articolul consultanță - expertiză, tot de la bunuri și servicii, aceasta se referă la implementarea unor programe unde noi nu avem specialiști, știți foarte bine suntem o instituție nou înființată, avem noi atribuții, e vorba de ceea ce înseamnă punctele pentru circulație, de ceea ce înseamnă interogarea în baza de date la nivelul Poliției unde noi trebuie să avem compatibilități din punct de vedere tehnic. Raportat la ce s-a spus cu privire la anumite articole achiziționate în 2011, referitor la anvelope, aici precizez că este vorba de anvelopele de iarnă, o obligație legală, care din noiembrie trebuia să îndeplinim și să echipăm toate autovehiculele speciale pe care le deține Poliția Locală. Este vorba de: o sută patruzeci și opt de bucăți ori două sute nouăzeci și două virgulă șaptesprezece lei. Și aici este vorba de șaptezeci și două de mașini. Este vorba de șase mașini, doisprezece bucăți ori două sute cincizeci de lei anvelopa. Deci, prima dată a fost două sute nouăzeci și două virgulă șaptesprezece lei, aici este vorba de două sute cincizeci virgulă treizeci și trei de lei per anvelopă. Cu privire la alt articol, la acele tricouri de care se vorbea, este vorba de o sută de bucăți ori treizeci și cinci de lei. Cu privire la acei saci menajeri, este vorba de 3,9 - saci care au fost achiziționați prin SEAT. Cu privire la acele baterii sau acumulatori, cum s-a spus, este vorba de două sute optzeci și șase virgulă cincizeci și patru de lei. Mai era un articol, era vorba de veste reflectorizante, aici este vorba de treizeci și șapte de bucăți ori șaizeci și trei lei per bucată.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Doamna Drăghici aici este o boală generală, este contagios

... Stați o secundă ... Mai era un răspuns.

Ați zis trei sute de mii lei pentru servicii de radio și internet.


68Domnul Director General Direcția Generală Poliție Locală și

Control a Municipiului București - Ion Tincu

Este vorba de ceea ce prevedem,l-a operaționalizat sub

aspect tehnic, serviciile care le avem ...

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Spuneți concret cât plătiți pentru internet din trei sute de mii

de lei? Cam cât urmează să plătiți? Haideți să vorbim în cifre.

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Tincu

Aici nu vorbim de internet, vorbim de fibră optică a

municipalității, este vorba despre acel program NetCity, iar ce înseamnă transfer de date, toată lumea cunoaște că acestea au niște sume și pentru operaționalizarea unui dispecerat ca să asigure......

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Am întrebat concret: Cât vă costă internetul într-o lună?

Dacă aveți nevoie de trei sute de mii de lei pe un an?

Domnul Director General Direcția Generală Poliție Locală și

Control a Municipiului București - Ion Tincu

Probabil, la nivel de instituție, în jur de patru - cinci mii de lei,

dar nu vorbim despre internetul unui calculator sau de a mă lega pe NET să mă uit pe WEB. Este vorba de transmisie de date criptate, între baze de date, ceea ce înseamnă cu totul altceva. O să vă pot pune la dispoziție și informez sub aspect tehnic pentru aceste lucruri.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule director, din trei sute de mii, înțeleg că patru mii pe

lună se duc la internet, cincizeci de mii și două sute de mii la ce se duc?

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Este vorba și de investiții.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Fiți mai clar, ce investiții? Domnul consilier Găf-Deac,

’ ' »

domnul director v-a răspuns .Mai e o chestie cu Serviciul de patrulare cu cai.

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Serviciul de patrulare cu cai este vorba despre un cod CPV,

care îl găsim conform Ordonanței 34 și care poate fi accesat sau nu.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Deci domnul director continuăm acțiunea cu privații sau nu?

Este o întrebare concretă. Așteptăm un răspuns de la domnul Țincu. Domnul Țincu a prevăzut trei sute cincizeci de mii de lei pentru acest serviciu și îl întrebăm ce urmează să se întâmple?

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Aceste servicii pot fi accesate sau nu.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Dacă le-ați prevăzut urmează să le accesați?

Domnul Director General Direcția Generală Poliție Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Dacă le-am prevăzut, tocmai v-am spus că sunt prevăzute în

Ordonanța 34, sunt coduri CPV.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Urmează să le accesați? Da sau nu domnule director?

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Urmează așa cum Consiliul a apreciat, că această activitate

este eficientă în ceea ce presupune patrularea cu cai. Modalitatea urmează să fie aleasă.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Deci urmează să alegeți o altă modalitate.

Domnul Director general Direcția Generală Politie Locală și

Control a Municipiului București - Ion Țincu

Modalitatea urmează să fie aleasă în urma aprobării.

Domnul consilier Stan Ion

Dacă vă aduceți aminte când am mai discutat despre Poliția Călare, am spus că este neapărat nevoie să o păstrăm pentru că dacă facem un sondaj de opinie, cetățenii Bucureștiului sunt foarte mulțumiți, la nivel de percepție pentru că în zona parcurilor dacă s-au mai întâmplat anumite furtișaguri sau hoții au fost foarte repede imobilizați și prinși cu caii. Noi am propus la vremea respectivă, chiar eu am propus ca Poliția Locală să achiziționeze niște cai pentru Poliția Locală, să prindem în buget bani pentru acești cai și tot ce înseamnă întreținerea lor să fie la Politia Locală și am scos acea firmă a unui individ care nu are calitatea să amendeze. E o propunere care cred că avantajează pe toată lumea.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Eu asta încercam să îl întreb pe domnul director, dar domnul nu răspunde pentru că are în cap același lucru. Peste un an va fi aceeași situație.

Domnul consilier Stan Ion

Și noi de la USL avem același punct de vedere că Poliția Locală trebuie să își achiziționeze singură caii, să găsească modalitatea să îi întrețină. Sunt utili. Nu vrem ca încă o firmă ... sau cu Jandarmeria, perfect și asta este o variantă și contracost. Deci nu o scoatem din parcuri. Este adevărat că nu ne convine ca o firmă oarecare să facă această activitate și să și amendeze.

Cred că suntem de acord cu totii aici.

»

Domnul consilier Stan Ion

Și noi de la USL avem același punct de vedere că Poliția Locală trebuie să își achiziționeze singură caii, să găsească modalitatea să îi întrețină. Sunt utili. Nu vrem ca încă o firmă ... sau cu Jandarmeria Perfect. Și asta este o variantă și contracost. Deci nu o scoatem din parcuri. Este adevărat că nu ne convine ca o firmă oarecare să facă această activitate și să și amendeze.

Cred că suntem de acord cu totii aici.

1

Domnul Președinte de ședință Murg Călin


71Domnule prefect am și eu o întrebare pentru că s-a spus aici un lucru cred, neadevărat. Vreau să ne spuneți de ce ați întors dumneavoastră bugetul pe anul 2011?

Domnul Prefect Atănăsoaei Mi hai Cristian

Bună seara. Tot timpul când vorbiți sunt atent. S-a făcut o afirmație mai devreme și nu aș vrea să rămână în memoria dumneavoastră și a celor care ne-au urmărit că am făcut plângere penală la buget, mă refer la bugetul din 2011. Am să vă spun ce a fost pentru că sper să înțelegeți, mai ales aparatul de specialitate, că anul acesta nu trebuie să procedeze la fel cum au făcut anul trecut. Anul trecut când am analizat bugetul, mă scuzați că vă stric mica petrecere în spate......

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Domnule Scarlat Horia sunteți ocupat, sunteți prins?

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian

Anul trecut, la analiza bugetului după cum bine știți, în

conferința de presă pe care am făcut-o am prezentat de ce am întors înapoi bugetul la Primăria Capitalei. Motivele erau: neconcordanțele crase între ceea ce s-a votat în Consiliu, forma propusă de primarul general și forma care a ajuns pe masa mea. Eu sper să nu, .... pus în fața unei astfel de situații am decis să trimit bugetul înapoi pentru a se pune de acord forma votată cu forma propusă de primarul general și în final cu forma care a ajuns la mine pe masă. Erau diferențe enorme, vă rog să vă aduceți aminte, erau situații în care se prevedea în buget o sumă care era nici cea pe care a propus-o primarul general, nici cea pe care ați votat-o dumneavoastră în Consiliu. Era cu totul altă sumă. Pus în fața unei astfel de situații, prefectul, indiferent de persoana acestuia, este obligat să se distanțeze de astfel de practici și în momentul în care le constată este obligat să facă pasul în față. Am întors înapoi bugetul anul trecut din aceste motive și vă rog foarte mult anul acesta după dezbaterea de astăzi, când bugetul așa cum va fi votat astăzi va ajunge înapoi la Direcția de Buget vă rog să țineți cont de modul în care, conform legii se redactează hotărârea de buget. E o rugăminte, în primul rând pentru cei care redactează apoi bugetul.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin    ,

Vă rog frumos doamna Drăghici comportați-vă ca un medic nu ca sectorul 5.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule prefect am o întrebare pentru dumneavoastră și

care în același timp este și pentru directorul de la Buget din Primăria Capitalei. Fiți sincer, fără un program informatic care să conțină toate cifrele din buget credeți că pot face atâtea zeci de amendamente astfel încât bugetul să se închidă?

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian Dumneavoastră credeți că sunteți singura Primărie din țară

unde se fac amendamente pe buget în dezbateri?

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Dar credeți că vor reuși?

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian

De aia sunt acolo. Dacă nu reușesc.......

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Păi sunt acolo, de când, domnule prefect? Că bugetul ăsta e

făcut de peste o săptămână și încă lucrează, că nu le dau cifrele.

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian

Eu vorbeam de bugetul de anul trecut.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Și își bat joc de noi. Și eu vorbesc de bugetul de acum.

Acum o săptămână am discutat în comisii despre buget. De

ce facem și în momentul acesta amendamente, domnule prefect? Dumneavoastră credeți vor închide bugetul, dacă ei lucrează și acum la amendamente?

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian Dumneavoastră aveți impresia că anul trecut bugetul nu s-a

închis?

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Cel pe care l-au propus ei nu s-a închis.

Domnul Prefect Atănăsoaei Mihai Cristian Nu-i adevărat. Vă/trimit mâine la o adresă de fax, adresa de la Finanțe de anul trecut.Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vorbește prefectul, vă rog frumos, ați fost interpelat de un

coleg de-al dumneavoastră. Urmează domnul Scarlat de la grupul USL.

Domnul consilier Scarlat Horia

Dragi colegi și în special dragi colegi ai Partidului Democrat Liberal, în dorința mea acerbă de a vă capta atenția voi începe acest discurs exact ca cel care vă este mentor de atâta timp și probabil va mai fi ceva vreme de acum încolo. Hă, hă, hă ... Și poate, că prin acest hă, hă, hă nu vă veți mai ridica de pe scaune și mă veți asculta cu atenție. Stau și mă uit la dumneavoastră, amintindu-mi cu drag de ce spunea Caragiale, văzându-vă și admirându-vă cu tot interesul discursurile și speech-urile astea senzaționale inspirate din incultura maidanului și îmi aduce aminte de ce-spunea .... Domnule actor, îmi aduce aminte de ceea ce spunea cândva Caragiale, uitându-vă la dumneavoastră „Simt enorm și văd monstruos". Și mă uit în ochii dumneavoastră dragi colegi și vă spun cu toată admirația: Fraților! Domnule primar! Știți ce trebuie să le spuneți bucureștenilor? Că și ei, colegii noștri de la PDL, sunt bucureșteni, spuneți-le doar atât, domnule primar! Astăzi, acum și aici, mai aveți 80 de zile! 80 de zile mai aveți! După care vom gusta din coliva politică a Partidului Democrat Liberal, împreună. într-adevăr, am ascultat cum primarul general ne-a explicat că în această Primărie, carnetul portocaliu a fost cel care a triumfat înaintea competenței, într-adevăr, dar nu înțeleg de ce atâția oameni care reprezentăm atâtea voturi trebuie să-l așteptăm pe domnul Băcăințan, care încă o dată se comportă în fața noastră, a tuturor consilierilor generali, ca un „Menghele al bugetului", asta a fost - un „Menghele al bugetului” timp de 2 ani.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat, aveți ceva de spus la buget?

Domnul consilier Scarlat Horia

Da. Este timpul să explicăm bucureștenilor de ce? Și pentru cât timp?

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat, este timp pe care vi-l răpiți!

Vă spun un spun un singur lucru fraților! Mai aveți 80 de zile!

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

înduioșător! Domnule Scarlat, urmează domnul Nedelcu și

domnul Pop și doamna Chiriș și domnul Gâf-Deac și vom termina probabil mâine!

Doamna consilier Chiriș Mariana

Am și eu câteva cuvinte să-i spun distinsului nostru coleg, care probabil nu știe că atunci când dai un citat dintr-un mare scriitor, trebuie să-l și respecți ...

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Trebuie să știi să citești ...

Doamna consilier Chiriș Mariana

Mai bine te abții! A cita după ureche sau după cum vrei tu înseamnă că nu noi suntem de vină că putem să-l ascultăm, ci el care se crede un mare personaj politic. Niciodată distinsul meu coleg să nu mai faci astfel de greșeli. A imita pe cineva, a juca comedie, este un lucru foarte greu și atunci te discreditezi tu. Noi aici suntem pentru alte interese, vă mulțumesc tuturor celor care ați avut înțelepciunea până la această oră să fiți alături de noi, îi mulțumesc domnului primar, domnului prefect! Și să știți că administrația publică nu înseamnă bufoneria pe care ați ascultat-o mai înainte. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Urmează domnul Nedelcu, domnul Pop și domnul Stan.

Domnul Consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi! în mandatul trecut al primarului general s-au pus borduri inutile, că făceam autostradă până la Viena. Ați avut licitații cum era aceea de la Școala 311, destul de defectuoasă, în așa fel încât nu se mai poate termina lucrarea. A lăsat o datorie 2007-2008 și penalizări către ELCEN, pe care le-a suportat executivul din 2008 încoace. Au lăsat o datorie cu penalizări cu tot de două mii cinci sute douăzeci și șase de miliarde lei vechi. De ce? Ca primarul generai actual să nu poată să facă nici un proiect. Eu vă spun o treabă ... Domnul Raicu ... eu v-am vorbit frumos, vă respect, nu vreau să vă spun ca bancul acela cu fata , care s-a întrebat cum să se îmbrace înainte de căsătorie, da? Eu vă spun o treabă: indiferent ce buget veți trece, primarul general tot iese și are după aceea șansa, în vară, să-l rectifice, să-și ducă proiectul la îndeplinire, cu un nou Consiliu General. Așa că este inutilă toată această muncă pe care o faceți, un circ care ne discreditează pe toți în calitate de Consiliu General. Așa oare se petrec lucrurile la Viena, la Paris, la Londra cu Consiliul General? în modul ăsta?Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Deci era doar o simplă formalitate ... Domnul Pop dacă mai dorește și domnul Stan, dacă nu trecem la vot și gata. Haideți! La amendamentul domnului Gâf-Deac.

Domnul Pop vă rog!

Domnul Consilier Pop Romeo

Haideți să revenim puțin la buget, dacă sunteți amabili! Deci, domnul primar general, revenim la inelul central de circulație, unde cum v-am spus erau șase lucrări de făcut. Nu ați făcut decât șase stâlpi la Mihai Bravu. Acolo trebuia făcut subtraversare la Piața lancului, lăsat studiul de fezabilitate în 2008 gata. Toate posturile de televiziune când deschid traficul din București arată Piața lancului, ieșirea din Obor și aglomerația care se face acolo pe transport, pe transportul rutier. Mergând mai departe, intrăm la Mihai Bravu unde ar trebui să întrebăm bucureștenii dacă sunt mulțumiți de ce ati făcut dumneavoastră acolo. Dumneavoastră ati

I    »    »    ’

făcut două benzi de circulație pe sens, la Obor sunt trei, tramvaiul vine în cruce și oprește toată circulația și în partea asta și în partea aceea. Deci e o temă de campanie. Mergem mai departe, la Piața

Sudului ați făcut șase piloni la Dâmbovița, la Mihai Bravu .....

3,6,9,12 piloni, mergem la Piața Sudului, mâine începem lucrarea la Piața Sudului, are un fragment de bani pe buget, puțini, dar începem Piața Sudului. Trei ani nu am făcut nimic, dar acum începem Piața Sudului, nu mai merg în continuare pe inelul central de circulație, mai sunt trei lucrări care ... nici nu s-a pus problema, pe la Parcul Libertății, nu mai vorbim despre aceasta, probabil că nici nu le mai știți. Pe inelul median de circulație, acum doi ani v-am dat bani pe breteaua de la Podul Colentina, Doamna Ghica, Pantelimon nu s-a făcut nimic, anul trecut nu am avut bani. Am trecut ieri pe la podul de la Doamna Ghica, s-a furat tot acolo, era un pod făcut 80%, e dezastru, vă rog presa să se ducă pe breteaua asta, trebuia să faceți podul peste Colentina, trebuia să terminați podul de la Doamna Ghica și trebuia să ieșiți în Pantelimon cu 800 m de șosea. Din 2008 până acum, nu s-a făcut nimic, dar mâine o începem. Domnilor avem bani pe buget șimâine o începem, trei ani nu s-a făcut nimic, ne-ați omorât cu ieșirea de la Autostrada A1. A3 se știa de acum șase ani că intră pe Petricani, indiferent că s-a mutat mai încolo sau mai încoace, el intra pe Petricani, știu asta din 2006. Descărcarea pe Petricani se făcea pe relația Pantelimon pentru sectoarele 2,3,4. Nu ați mai fost pe acolo, nu știți exact ce se întâmplă acolo. Ne-ați omorât și cu Autostrada, cu ieșirea în A1, nu era necesară, domnule primar general. Nu se gâtuiește, domnule. Merg mai departe. Trebuie făcută, dar nu este în momentul acesta absolut necesară. V-am întrebat despre lucrări noi, ați dat douăzeci de milioane lei la Charles de Gaulle, lucrare nouă. Credeți că Charles de Gaulle trebuie începută acum sau avem alte oportunități? Mergem în continuare pe buget. Mai am câteva întrebări. Avem în buget nouăzeci de milioane lei despăgubiri civile, douăzeci și trei de milioane de euro.......

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Despre buget vorbim, dar vă plictisește și să auziți de el.....

Tu nu l-ai citit, de exemplu, pentru tine e nou.

Domnul consilier Pop Romeo

Haideți să vorbim despre banii europeni. Mai am un lucru cu banii europeni și am terminat. Domnule primar general, în clipa aceasta pe buget aveți maximum zece milioane de euro, la proiecte începute în 2006, vorbesc de Arcul de Triumf, de Cesianu și de toate celelalte care în acest an probabil că ați semnat și probabil că veți începe. Ne-au trebuit șase ani de zile ca să începem să facem Arcul de Triumf, Cesianu, Mina Minovici, Observatorul etc. Dar mâine le începem, aceste lucruri. La Lacuri, Parcuri nu ați semnat contractul pe bani europeni. Spuneți-mi și mie de unde ați adunat șapte sute de milioane de euro pe bani europeni, domnule primar general? Pe bugetul actual sunt maximum zece milioane de euro. Vreau să îmi răspundeți și mie, pe ce dăm noi despăgubiri civile de nouăzeci de milioane de lei și ce imobile vreți să cumpărați pe patruzeci de milioane de lei Aceste două sume împreună înseamnă aproximativ treizeci și cinci de milioane de euro, 3,5% din bugetul Primăriei. De ce plătim noi firmele de juriști cu milioane și milioane de lei când noi avem numai anul acesta despăgubiri civile de nouăzeci de milioane de lei și domnul de la Buget spune: sunt prea puține, până unde ne jucăm?


Domnulconsilier Scarlat Horia


77


Mai aveți doar 80 de zile, domnule.

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule personaj din ... dumneavoastră sunteți ...unde sunteți domnule, ar fi o mare greșeală pentru cetățeni, pentru bucureștenii domnului primar...

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Domnule Pop, vă rugăm mai scurt, colegul Horia Scarlat e mai bun și ca actor decât dumneata! Vrem să terminăm ședința, haideți să vorbim de buget. Faceți politică astăzi, aici? Vă ascult cu mare plăcere, dar vă ascult de trei ore, domnule.

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule, putem să discutăm bugetul, ca să știm ce aprobăm. Eu v-am informat, de niște întrebări.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

... Pentru că nu îi interesează subiectul ...

Domnul consilier Pop Romeo

Domnule primar, domnule președinte, eu nu o să votez bugetul, eu vă rog să amânăm bugetul acesta, domnule. Nu vreți să discutați.

J

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule primar, vreți să răspundeți? Sunt două întrebări, nouzeci de milioane pe despăgubiri civile și patruzeci de milioane pe cumpărarea imobilelor. Dacă puteți să ne lămuriți.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consilier general, din punct de vedere medical îmi dau seama că unii îmbătrânesc mai devreme. îmi dau seama că probabil și în medicină e probabil unii oameni din cauza bătrâneții se situează deasupra resurselor medicale. Tot ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră domnule consilier general ați dorit... nu vă răspund dumneavoastră, ... ați dorit să reluați din ideea de a fi prezent pe camere într-un atac politic. Să mă explic. Respectuos vreau să vă transmit că sunteți un pafarist, adică pe afară. Nu a fost vorba niciodată domnule consilier general de Piața lancului în mașter pianul ...Nu. A fost vorba domnule consilier general de intersecția care s-a numit odată Dimitrov, actualmente și Piața... Domnu...confundați rău de tot...păi asta vă spuneam înainte că nici nu mai știți unde stați. Deci, a fost vorba domnule consilier

general despre...domnu...domnu... nu v-a dat nimeni la nucă domnule...este viața care se răzbună. Vă rog să-mi dați voie să vă răspund dacă doriți să vă răspund. Piața Sudului este trimisă la Ministerul Dezvoltării cu toate actele în regulă din 2009. Din 2009 până la ora actuală am adresat 286 de întrebări doamnei ministru Udrea: Doamnă ce facem cu ea? Răspunsul a venit înainte să plece din minister din funcția de ministru. Pentru ce...păi n-ați înțeles nimic era vorba de fonduri europene și eu respect legea întâi trebuie să trec pe la dânșii și după aia....Mergem mai departe, acele monumente de care vorbiți de pe vremea domnului ministru Blaga... n-a mai apucat săracul să semneze cu mine că I-au mutat. De atunci au zăcut la Ministerul Dezvoltării și, în sfârșit, în ultimele luni ale mandatului doamnei Udrea, le-am semnat. îmi faceți mie o vină că acești bani au stat acolo și ascultam criticile generale cum nu absoarbem fondurile europene...Am văzut, toți pe stradă îmi zâmbesc și mă mângâie pe cap. Să nu ajungeți în situația încât să zâmbească și, nu numai atât, doar să râdă de dumneavoastră. în legătură cu Piața Charles de Gaulle...nu doresc să aibă aceeași soartă precum a avut mutatul conflictului de circulație la Piața Scânteii. Ați respins de nenumărate ori ideea de a prezenta indicatorii și de a putea să facă acel pasaj. După ce au trecut anii și s-au votat indicatorii, nu s-a votat PUZ-ul. Domnule constat că dumneavoastră puneți întrebările cu tendințe, eu am încercat să vă răspund fără să fiu tendențios și respectuos. Eu v-am făcut nebun domnule? Eu? Eu v-am făcut nebun? Domnule consilier, eu știu mai bine ca oricare de aicea că viața își face mendrele cum vrea ea.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Găsesc că e totuși incalificabil cum vorbiți chiar dacă sunteți,

relativ, politicos...

Domnule Stan nu mai sunteți, cu ocazia asta, chiar s-a închis lista.

Haideți să trecem la amendamente.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi l-am ascultat pe domnul Pop Romeo...veșnicul și prezentul consilier din ultimii 20 de ani în Consiliul General ...

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule dar chiar nu te poți calma? Să jignești...Ai o

problemă? Chiar ai o problemă? Domnul Primar chiar remarcase

că sunt ceva oameni bolnavi pe aici. Domnule...chiar cred că are dreptate.

Domnul consilier Stan Ion

Eu chiar doream să-i fac un compliment domnului consilier Pop Romeo. Este cel mai pregătit dintre noi de 20 de ani ne-a demonstrat asta.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

întâmplător, a pus niște probleme reale, la care nu s-a dat un

răspuns.

Domnul consilier Stan Ion

Eu vreau să vă spun, dacă-mi permiteți și mie, că nu cu dumneavoastră vroiam să am un dialog, vreau să am un dialog cu colegii mei. De fapt ce facem noi azi aicea? Dumneavoastră,ca președinte, șr colegii dumneavoastră de la PDL sunteți masochiști, vă chinuiți singuri, nu aveți bugetul creionat, aveți vreo 2-3 colegi care lucrează pe la comisii, mai vine din când în când colega Veronica și mai prezintă câte o situație. Deci acum, în situația asta, dacă aveți un coleg de la dumneavoastră care să vină acum la tribună, și să începeți să amendăm bugetul, așa cum doriți dumneavoastră, ...haideți să o facem că asta vă propun eu.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Votați amendamentul?

Domnul consilier Stan Ion

Nu știu domnule. Nu știu. Haideți să începem cu bugetul. Terminați că ne luați la mișto și nu vă stă bine.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Dacă sunt amendamente, domnule. Haideți să ne oprim și să facem amendamente.

Domnul consilier Stan Ion

Ca să vă dau un răspuns, că sunteți obraznic, eu am citit bugetul, că îl am aici pe CD, nu trebuie să vin aici cu el.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Dumneavoastră aveți vreun amendament?

I    ...

Nu, nu am niciun amendament. Noi sprijinim așa cum am spus proiectul primarului.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Sunt trei amendamente înregistrate.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

O secundă vă rog. Suntem la punctul 21 proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Sunt trei amendamente depuse în scris la Cabinetul Secretarului General și la DATJ pe care le veți primi acum . Acum vă sunt distribuite amendamentele, astfel încât să aveți forma scrisă, chiar dacă nu vă interesează vi le punem la dispoziție. Vreau să "fac precizarea de la bun început, că toate sumele pe care le voi citi sunt în mii lei și rog colegii care vor întocmi procesul verbal să ia în calcul acest lucru, de altfel aveți în față documentul printat, așa a și fost înregistrat, îl aveți cu număr de înregistrare.

.................. încă nu am formulat amendamentul, domnule Stan.

Permiteți-mi să formulez amendamentul și am să îl formulez. Conform cărui articol? Care articol? Care este articolul din Legea 215, vă rog? Dați-mi articolul din Legea 215, vă rog.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi aici pe bugetul pe care îl propuneți dumneavoastră scrie așa: având în vedere Expunerea de motive a primarului general , văzând raportul Comisiei Economice, pe care nu îl aveți, sunteți în greșeală.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Acela este proiectul de hotărâre al primarului general, propus de domnul primar general și vă anunț cu respect că, este obligatoriu ca orice proiect de hotărâre introdus pe ordinea de zi să aibă un raport de specialitate și,sigur, avizul Comisiei Economice. Am să fac această corectură.........

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

înainte să începeți, eu am o rugăminte legată de formă. Deci

înainte să începeți, vă rog frumos, eu am o.......în primul rând că

amendamentele efectuate nu sunt pentru echilibrarea bugetului Primăriei Municipiului București. Amendamentele sunt propuse în


81ședință, pentru modificarea, nu pentru echilibrarea bugetului, iar . ....Este principiul în drept, forma mănâncă forma. Propunere amendamente 2011. Vă rog să se citească cum este corect, să facă corectura necesară și după aceea constat că ne îndreptăm cu pași uriași către alt buget. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Dar nici n-ați apucat să vă uitați pe el, domnule primar

general.


Domnul consilier Scarlat Horia

Exact ce vorbeam mai devreme, despre incompetența portocalie, uitați-o aicea, asta este incompetența portocalie ...Propuneri de buget pe anul trecut. Vă urez succes!.

Domnul consilier Gâf-Deac loan ”“'Vă mulțumim, domnule Scarlat. O să avem?

Domnul consilier Scarlat Horia

Ca de obicei.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Gâf-Deac vă rog frumos! Există o greșeală de tehnoredactare și s-o clarificăm.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Vă rog să consemnați stimați colegi, îndreptarea erorii materiale, în loc de 2011 a se citi 2012. Vom depune în scris la amendament corectarea acestei erori materiale. Dați-mi voie, reluând mențiunea că avem de-a face cu mii lei la orice sumă, am să dau citire amendamentelor.

Primul amendament:

Anexa 2.1 - Biblioteca Metropolitană București - Total venituri de la doisprezece mii se modifică la paisprezece mii patru sute optzeci. Total cheltuieli de la doisprezece mii se modifică la paisprezece mii patru sute optzeci.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat vă deranjează chestia asta cu Biblioteca?

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Cod indicator 20 Bunuri și servicii, de la cinci mii șapte sute șaptezeci și doi se modifică la șapte mii două sute șaptezeci și doi.


82Cod indicator 20.11- Cărți publicații și materiale documentare, de la o mie opt sute șaptezeci și șase se modifică la trei mii trei sute șapte zeci și șase. Cod indicator 70 Cheltuieli de capital, de la două mii două sute douăzeci și șapte se modifică la trei mii două sute șapte. Cod indicator 71 Active nefinanciare, de la două mii două sute douăzeci și șapte se modifică la trei mii două sute șapte. Cod indicator 71.01 Active Fixe, de la două mii două sute douăzeci și șapte se modifică la trei mii două sute șapte. Cod indicator 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, de la o mie patruzeci și opt se modifică la două mii două zeci și opt. Se suplimentează lista propusă de ordonator cu două poziții: Stație strage 120 (1 bucată) șapte sute și Stație impoimant RFLD (10 bucăți) două sute opt zeci.

Anexa 2.4 Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului

Total Venituri, de la cincisprezece mii nouă sute optzeci și cinci la douăzeci și opt mii două sute optzeci și cinci. Cod indicator 00.12 Subvenții, de la treisprezece mii cinci sute la douăzeci și cinci mii opt sute.

Total cheltuieli, de la cincisprezece mii nouă sute optzeci și cinci la douăzeci și opt mii două sute optzeci și cinci. Cod indicator 20 Bunuri și servicii, de la opt mii patru sute cincizeci și cinci la doisprezece mii două sute cincizeci și cinci. Cod indicator 20.02. Reparații curente, de la cinci sute la două mii. Cod indicator 20.01 Bunuri și servicii, de la patru mii opt sute șaptezeci și doi la șase mii opt sute șaptezeci și doi. Cod indicator 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, de la patru mii două sute la șase mii două sute. Cod indicator 20.30 Alte cheltuieli, de la două mii nouă sute optzeci și șapte la trei mii două sute optzeci și șapte. Cod indicator 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la două mii nouă sute optzeci și șapte la trei mii două sute optzeci și șapte. Cod indicator 70 Cheltuieli de capital de la șase mii șapte sute cincizeci la cincisprezece mii două sute cincizeci. Cod indicator 71 Active nefinanciare, de la șase mii șapte sute cincizeci la cincisprezece mii două sute cincizeci. Cod indicator 71.01 Active fixe, de la patru mii șapte sute cincizeci la nouă șapte sute cincizeci. Cod indicator 71.01.01 Construcții, de la patru mii șase sute la nouă mii șase sute. Cod indicator 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe, de la două mii la cinci mii cinci sute. Instalație electrică exterioară și arhitecturală de la două mii la cinci mii cinci sute.

Anexa 2.5 Teatrul Bulandra


Total Venituri, de la unsprezece mii cinci sute douăzeci la doisprezece mii nouă sute douăzeci. Cod indicator 00.12 Subvenții, de la zece mii la unsprezece mii patru sute.

Total cheltuieli, de la unsprezece mii cinci sute douăzeci la doisprezece mii nouă sute douăzeci. Cod indicator 20 Bunuri și servicii, de la opt mii cinci sute cincizeci și cinci la opt mii opt sute cincizeci și cinci. Cod indicator 20.30 Alte cheltuieli, de la șase mii șase sute șase la șase mii nouă sute șase. Cod indicator 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la șase mii șase sute șase la șase mii nouă sute șase. Cod indicator 70 Cheltuieli de capital, de la o sută nouăzeci la o mie două sute nouăzeci. Cod indicator 71 Active nefinanciare, de la o sută nouăzeci la o mie două sute nouăzeci. Cod indicator 71.01 Active fixe, de la o sută nouăzeci la o mie două sute nouăzeci. Cod indicator 71.01.01 Construcții, de la o sută cinci la o mie două sute cinci. A. Lucrări în continuare, de la o sută cinci la o mie două sute cinci. Extindere, reabilitare și desființare parțială spații existente pentru acces actori, cabine și spațiu de recreere și actualizare fațadă HCGMB nr. 230/2008, de la o sută cinci la o mie două sute cinci.

Anexa 2.9 Teatrul Mic

Total Venituri, de la nouă mii cinci sute cincizeci la doisprezece mii șase sute cincizeci. Cod indicator 00.12 Subvenții, de la nouă mii la doisprezece mii o sută.

Total cheltuieli, de la nouă mii cinci sute cincizeci la doisprezece mii șase sute cincizeci. Cod indicator 70 Cheltuieli de capital, de la două mii patruzeci și doi la cinci mii o sută patruzeci și doi. Cod indicator 71 Active nefinanciare, de la două mii patruzeci și doi la cinci mii o sută patruzeci și doi. Cod indicator 71.01 Active fixe, de la două mii patruzeci și doi la cinci mii o sută patruzeci și doi. Cod indicator 71.01.01 Construcții, de la o mie șapte sute patruzeci și doi la patru mii opt sute patruzeci și doi. Cod indicator 67.10.03.04 Reabilitare acoperiș și amenajare pod Teatru Mic, str. Constantin Mile nr. 14-16, sector 1 București HCGMB nr. 158/2011, de la o mie patru sute patruzeci și doi la două mii șapte sute patruzeci și doi. Cod indicator 67.10.03.04 Amenajare scenă, buzunar lateral și sală spectacole Teatru Mic, str. Constantin Mile nr. 14-16, sector 1 București HCGMB nr 159/2011, de la trei sute mii la două mii o sută.

Anexa 2.11 Teatrul Țăndărică

Total Venituri, de la cinci mii șase sute cincizeci la șapte mii șase sute nouăzeci și nouă. Cod indicator 00.12 Subvenții, de la cinci mii la șapte mii patruzeci și nouă.


84Total Cheltuieli de la cinci mii șase sute cincizeci la șapte mii șase sute nouăzeci și nouă. Cod indicator 20 Bunuri și servicii, de la patru mii douăzeci și șapte la cinci mii opt sute treizeci și șapte. Cod indicator 20.01 Bunuri și servicii, de la o mie treizeci și doi la o mie o sută doisprezece. Cod indicator 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, de la patru sute douăzeci la cinci sute. Cod indicator 20.02 Reparații curente, de la două sute douăzeci la o mie o sută. Cod indicator 20.30 Alte cheltuieli, de la două mii cinci sute optzeci și șase la trei mii patru sute treizeci și șase. Cod indicator 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la două mii cinci sute optzeci și șase la trei mii patru sute treizeci și șase. Cod indicator 70 Cheltuieli de capital, de la o sută optzeci și unu la patru sute douăzeci. Cod indicator 71 Active nefinanciare, de la o sută optzeci și unu la patru sute douăzeci. Cod indicator 71.01 Active fixe, de la o sută optzeci și unu la patru sute douăzeci. Cod indicator 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, de la o sută trei la trei sute doi. Se anexează lista propusă de CGMB. Cod indicator 71.01.03 Mobilier aparatură birotică și alte active corporale se suplimentează cu patruzeci. Se anexează lista propusă de CGMB.

Anexa 2.14 - Teatrul Masca

Total Venituri, de la cinci mii o sută cincizeci și opt la patru mii șase sute nouăzeci și trei. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la patru mii șapte sute cincizeci și opt la patru mii două sute nouăzeci și trei.

Total Cheltuieli, de la cinci mii o sută cincizeci și opt la patru mii șase sute nouăzeci și trei. La cod indicator 20 bunuri și servicii, de la trei mii opt sute treizeci și doi la trei mii cinci sute treizeci și doi. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la o mie opt sute patruzeci și șapte la o mie cinci sute patruzeci și șapte. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la o mie opt sute patruzeci și șapte la o mie cinci sute patruzeci și șapte. La cod indicator 70 - cheltuieli de capital, de la patru sute cincisprezece la două sute cincizeci. La cod indicator 71 - active nefinanciare, de la patru sute cincisprezece la două sute cincizeci. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la patru sute cincisprezece, la două sute cincizeci. La cod indicator 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, de la trei sute optzeci la două sute cincisprezece. Microbuz, de la o sută șaizeci și cinci la zero. Sistem lumini, de la șaptezeci și cinci la șaptezeci și cinci. Orga de lumini, de la o sută patruzeci la o sută patruzeci.

Anexa 2.15 - Teatrul Metropolis

Total Venituri, de la cinci mii nouă sute patruzeci și cinci la nouă mii șase sute nouăzeci și cinci. La cod indicator 00.12 -subvenții, de la cinci mii patru sute patruzeci și cinci, la nouă mii o sută nouăzeci și cinci.

La Total Cheltuieli, de la cinci mii nouă sute patruzeci și cinci la nouă mii șase sute nouăzeci și cinci. La cod indicator 20 -bunuri și servicii, de la patru mii cinci sute patruzeci și opt la patru mii șapte sute nouăzeci și opt. La cod indicator 20.02 - reparații curente, de la zece la două sute șaizeci. La cod indicator 70 -cheltuieli de capital, de la patruzeci și cinci la trei mii cinci sute patruzeci și cinci. La cod indicator 71 - active nefinanciare de la patruzeci și cinci la trei mii cinci sute patruzeci și cinci. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la patruzeci și cinci la trei mii cinci sute patruzeci și cinci. La cod indicator 71.01.01 - construcții, de la zero la trei mii cinci sute. La cod indicator 67.10.03.04 - B. Obiective de investiții noi, construcție - sală de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis, de la zero la trei mii cinci sute.

Anexa 2.20 - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.

Total Venituri, de la opt mii o sută douăzeci la opt mii nouă sute douăzeci. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la opt mii cincizeci la opt mii opt sute cincizeci.

Total Cheltuieli, de la opt mii o sută douăzeci la opt mii nouă sute douăzeci. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la cinci mii opt sute șaptezeci și unu, la șase mii șase sute șaptezeci și unu. La cod indicator 20.30, alte cheltuieli, de la cinci mii patru sute șaptezeci la șase mii două sute șaptezeci. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la cinci mii patru sute la șase mii două sute.

Anexa 2.21 - Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Total Venituri, de la treizeci și unu de mii nouă sute patruzeci și șase la treizeci și cinci de mii nouă sute douăzeci și șase. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la treizeci și unu de mii nouă sute douăzeci și șase la treizeci și cinci de mii nouă sute douăzeci și șase.

La Total Cheltuieli, de la treizeci și unu de mii nouă sute patruzeci și șase la treizeci și cinci de mii nouă sute patruzeci și șase. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la douăzeci și șapte de mii șase sute unu la treizeci și unu de mii șase sute unu. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la douăzeci și șase de mii patru sute nouăzeci și unu la treizeci de mii patru sute nouăzeci și unu. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la douăzeci și cinci de mii nouă sute șaptezeci și unu, la douăzeci și nouă de mii nouă sute șaptezeci și unu. Se anexează lista propusă cu locașurile de cult și Catedrala Mântuirii Neamului, valoarea totală fiind de douăzeci și șapte de mii cinci sute mii lei. Suma de două mii patru sute șaptezeci și unu va fi cheltuită pe proiecte culturale. Deci se suplimentează suma cu două mii patru sute șaptezeci și unu.


86Anexa 2.22-ARCUB

Total Venituri, de la douăzeci și trei mii la douăzeci și două mii. La cod indicator 00.12 - subvenții de la alte administrații, de la douăzeci și două de mii șapte sute la douăzeci și una de mii șapte sute.

Total Cheltuieli, la cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la șaisprezece mii optzeci și trei la cincisprezece mii optzeci și trei. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la cincisprezece mii cincisprezece la paisprezece mii cincisprezece. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la cincisprezece mii cincisprezece la paisprezece mii cincisprezece. Se anexeaza, de asemenea, lista propusă de C.G.M.B cu proiectele culturale.

Anexa 2.25 - Centrul de Proiecte Culturale (corectat Educaționale)

Total Cheltuieli, de la nouă mii la trei mii. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la opt mii șapte sute șaizeci și șapte la două mii șapte sute șaizeci și șapte. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la opt mii șapte sute șapte la două mii șapte sute șapte. La cod indicator 20.30.30. - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la opt mii șapte sute șapte la două mii șapte sute șapte.

Anexa 2.27 - Direcția Generală de Asistentă Socială

> >

Total Venituri, de la patruzeci și patru de mii la patruzeci și șase de mii două sute.

Total Cheltuieli, de la patruzeci și patru de mii la patruzeci și șase de mii două sute. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la douăzeci și trei de mii trei sute șaptezeci și doi la douăzeci și cinci de mii cinci sute șaptezeci și doi. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la cinci mii trei sute cincizeci și cinci la șapte mii cinci sute cincizeci și cinci. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la patru mii șase sute șaptezeci și cinci la patru mii opt sute șaptezeci și cinci.

Anexa 2.29 - Direcția Generală de Poliție și Control a Municipiului București

Total Venituri, de la patruzeci și șapte de mii optzeci și patru la treizeci și rșase de mii opt sute șaptezeci și cinci. La cod indicator 00.12 - subvenții de la alte administrații, de la patruzeci și

patru de mii trei sute douăzeci și trei la treizeci și patru de mii o sută paisprezece.

Total Cheltuieli, de la patruzeci și șapte de mii optzeci și patru la treizeci și șase de mii opt sute șaptezeci și cinci. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la douăzeci și unu de mii patru sute treizeci și patru la cincisprezece mii trei sute optzeci și patru. La cod indicator 20.01 - bunuri și servicii, de la douăsprezece mii șase sute patruzeci și opt la șase mii cinci sute nouăzeci și opt. La cod indicator 20.01.08 - Poștă, telecomunicații, radio, TV, Internet, de la patru mii nouăzeci și opt la o mie nouăzeci și opt. La cod indicator 20.01.30 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, de la șase mii la patru mii. La cod indicator 20.10 -cercetare-dezvoltare, de la o mie nouăzeci și unu la nouăzeci și unu. La cod indicator 20.12 - consultanță și expertiză, de la cinci sute la zero. La cod indicator 20.13 - pregătire profesională, de la o sută cincizeci la șase sute. La cod indicator 70 - cheltuieli de capital, de la opt mii șase sute nouă, la patru mii patru sute cincizecr. La cod indicator 71 - active nefinanciare, de fa opt mii șase sute nouă, la patru mii patru sute cincizeci. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la șapte mii nouă la două mii opt sute cincizeci. La cod indicator 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, de la două mii șapte sute treizeci și nouă la o mie trei sute cincizeci. 1. vehicule cu utilizare specială (transporter trupe) o bucată, de la trei sute treizeci, la o sută șaizeci și trei; 2. vehicule cu utilizare specială (transporter macara), de la trei sute cincizeci și doi, la zero; 3. vehicule de intervenție (motocicletă) cinci bucăți, de la nouă sute la șapte sute patruzeci; 4. sistem alimentare echipamente, de la șase sute cincizeci și cinci la zero; 5. radar auto o bucată, de la o sută treizeci și șapte la o sută treizeci și șapte; 6. GPS - douăzeci de bucăți, de la o sută șaizeci și cinci, la o sută zece; 7. sistem gestionare procese verbale de contravenții (calculatoare), de la două sute la două sute. La cod indicator 71.01.03 - mobilier aparatură birotică și alte active corporale, de la trei mii trei sute șaptezeci la șase sute. 1. sistem video - o bucată, de la două mii șapte sute cincisprezece la zero; 2. sistem telefonie IP - o bucată, de la șase sute cincizeci și cinci la șase sute.

Anexa 2.30 - Administrația Fondului Imobiliar

>

Total Venituri, de la șaptesprezece mii cinci sute la nouăsprezece mii cinci sute.

Total Cheltuieli, de la șaptesprezece mii cinci sute la nouăsprezece mii cinci sute. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la paisprezece mii patru sute șaizeci și șapte la


88șaisprezece mii patru sute șaizeci și șapte. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la trei mii două sute șaptezeci și patru la patru mii șapte sute șaptezeci și patru. La cod indicator 20.30.03 - prime de asigurare non-viață, de la opt sute douăzeci și opt la o mie opt sute douăzeci și opt. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la două mii patru sute patruzeci și șase la două mii nouă sute patruzeci și șase. La cod indicator 20.02 -reparații curente, de la șase mii cinci sute la șapte mii.

Anexa 2.31 - Administrația Străzilor

J

Total Venituri, de la trei sute patruzeci de mii patruzeci și patru la trei sute patruzeci de mii patruzeci și patru.

Total Cheltuieli, de la trei sute patruzeci de mii patruzeci și patru la trei sute patruzeci de mii patruzeci și patru. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la două sute șaizeci și șase de mii șapte sute șaizeci și nouă la două sute șaizeci și trei de mii șapte sute șaizeci și nouă. La cod indicator 20.02 - reparații curente, de la două sute cincizeci de mii la două sute patruzeci și șapte de mii. La cod indicator 69.02 - partea 4, servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, de la cinci mii cinici sute la opt mii cinci sute. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la patru mii la șapte mii. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la patru mii la șapte mii. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la patru mii la șapte mii. La cod indicator 70 -cheltuieli de capital, de la șaizeci și șase de mii patru sute la șaizeci și șase de mii patru sute. La cod indicator 71 - active nefinanciare de la șaizeci și șase de mii patru sute la șaizeci și șase de mii patru sute. La cod indicator 84.02.03.03 - C. alte cheltuieli de investiții din care: C.c. - cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții, de la zece mii o sută la zece mii o sută. La cod indicator

J '

71.01.01 - studii de fundamentare amenajare trotuare se adaugă cinci sute. La cod indicator 71.03 - reparații capitale aferente activelor fixe, de la zece mii la nouă mii cinci sute, se modifică suma la punctul 5. 5. Reabilitare Pod Tei Toboc, H.C.G.M.B. nr. 299/2009, de la trei mii o sută șaptezeci și cinci la două mii șase sute șaptezeci și cinci.

Anexa 2.32 - Administrația Cimitirelor

Total Venituri de la patruzeci și cinci mii nouă sute treizeci și patru la cincizeci și două mii patru sute treizeci și patru. Cod indicator 00.12 Subvenții de la alte administrații de la treizeci și cinci mii nouă sute treizeci și patru la patruzeci și două mii patru sute treizeci și patru.

Total Cheltuieli de la patruzeci și cinci mii nouă sute treizeci și patru la cincizeci și două mii patru sute treizeci și patru. Cod indicator 20 Bunuri și servicii de la treizeci și șapte mii opt sute șapte la patruzeci și patru mii trei sute șapte. Cod indicator 20.02 Reparații curente de la cinci mii la unsprezece mii cinci sute.

Anexa 2.34 Autoritatea pentru Supravegherea Animalelor

Total Venituri de la trei mii patru sute șaizeci la patru mii patru sute șaizeci. Cod indicator 00.12 Subvenții de la alte administrații de la trei mii patru sute cincizeci la patru mii patru sute cincizeci.

Total cheltuieli de la trei mii patru sute șaizeci la patru mii patru sute șaizeci. Cod indicator 20 Bunuri și servicii de la o mie opt sute doi la două mii opt sute doi. Cod indicator 20.30 Alte cheltuieli de la două sute nouăzeci la o mie două sute cincizeci. Cod indicator 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii de la o sută cincizeci la o mie o sută cincizeci.

Anexa 2.35 - Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București

Total Venituri de la o sută douăzeci și cinci mii la șaptezeci mii cinci sute douăzeci. Cod indicator 00.12 Subvenții pentru instituții publice de la o sută zece mii la cincizeci și cinci mii cinci sute douăzeci.

Total Cheltuieli de la o sută douăzeci și cinci mii la șaptezeci mii cinci sute douăzeci. Cod indicator 20 Bunuri și servicii de la nouăzeci și trei mii șase sute treizeci și unu la patruzeci și cinci mii șase sute treizeci și unu. Cod indicator 20.01 Bunuri și servicii de la șaptezeci de mii șase sute șaptezeci și unu la treizeci și șapte mii patru sute șaptezeci și unu. Cod indicator 20.01.05 Carburanți și Lubrefianți de la două mii două sute la o mie. Cod indicator 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional de la douăzeci și patru mii șase sute la șase mii șase sute. Cod indicator 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare de la nouăsprezece mii patru sute optzeci și șase la cinci mii patru sute optzeci și șase. Cod indicator 20.02 Reparații curente de la cincisprezece mii la patru mii. Cod indicator 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar de la o mie o sută șaptezeci la șapte sute șaptezeci.

Domnul Secretar general al municipiului București Tudor

Toma

Domnule consilier vă rugăm să luați o pauză pentru că se termină caseta și ...continuați de unde ați rămas.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Pot să continui?

Am să reiau de la cod indicator 20.01.05, ca să fim siguri -carburanți și lubrifianți, de la două mii două sute se modifică la o mie. La cod indicator 20.01.09 - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, de la douăzeci și patru de mii șase sute se modifică la șase mii șase sute. La cod indicator 20.01.30 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, de la nouăsprezece mii patru sute optzeci și șase se modifică la cinci mii patru sute optzeci și șase. La cod indicator 20.02 - reparații curente, de la cincisprezece mii se modifică la patru mii. La cod indicator 20.05 - bunuri de natura obiectelor de inventar, de la o mie o sută șaptezeci se modifică la șapte sute șaptezeci. La cod indicator 20.05.30 - alte obiecte de inventar, de la opt sute douăzeci, se modifică la patru sute douăzeci. La cod indicator 20.06 - deplasări, detașări, transferuri, de la șase sute se modifică la o sută. La cod indicator 20.06.02 - deplasări în străinătate, de la șase sute se modifică la o sută. La cod indicator 20.12 -consultanță și expertiză, de la cinci sute se modifică la o sută. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la patru mii două sute se modifică la o mie șapte sute. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la patru mii două sute se modifică la o mie șapte sute. La cod indicator 71 - active nefinanciare, de la douăzeci de mii se modifică la treisprezece mii cinci sute douăzeci. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la douăzeci de mii se modifică la treisprezece mii cinci sute douăzeci. La cod indicator 71.01.03 - mobilier aparatură birotică și alte active corporale, de la șase mii patru sute optzeci se modifică la zero.

Anexa 2.37.13 - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

La total cheltuieli, de la o sută patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci și șase se modifică la o sută patruzeci și șase de mii două sute optzeci și șase. La cod indicator 71 - active nefinanciare de la zece mii o sută nouăsprezece se modifică la unsprezece mii șase sute treizeci și nouă. La cod indicator 71.01 -active fixe, de la nouă mii opt sute treizeci și trei se modifică la unsprezece mii o sută cincizeci și trei. La cod indicator 71.01.01 -construcții, de la șase mii șase sute treizeci și trei se modifică la șapte mii nouă sute cincizeci și trei. B. Obiective de investiții noi, de la trei mii șase sute șaptezeci și șapte, la patru mii nouă sute nouăzeci și șapte. Se suplimentează lista propusă de ordonator cu următoarele lucrări: 1. Proiectare pentru extinderea -modernizarea și echiparea Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino, o mie trei sute douăzeci. La cod indicator 71.03 - reparații capitale, de la două sute optzeci și șase se modifică la patru sute optzeci și șase. Se suplimentează lista propusă de ordonator cu următoarele lucrări: 1. reabilitare energetică (termică și anvelopare), la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. V. Babeș, o sută. 2. refacere canalizare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. V. Babeș, o sută.


91Anexa 2.37-2 Spitalul Universitar de Stomatologie

La total venituri, de la șapte mii nouă sute optzeci și șase la nouă mii două sute optzeci și șase. La cod indicator 00.12 -subvenții de la opt sute douăzeci și patru se modifică la două mii o sută douăzeci și patru.

La total cheltuieli, de la șapte mii nouă sute nouăzeci și opt se modifică la nouă mii două sute nouăzeci și opt. La cod indicator 20 - bunuri și servicii de la două mii patru sute nouă se modifică la două mii șapte sute nouă. La cod indicator 20.01 - bunuri și servicii de la o mie optzeci se modifică la o mie trei sute optzeci. La cod indicator 20.01.03 - încălzit, iluminat și forță motrică, de ia trei sute treizeci se modifică la șase sute treizeci. La cod indicator 70 - cheltuieli de capital, de la zece se modifică la o mie zece. La cod indicator 71- active nefinanciare, de la zece se modifică la o mie zece. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la de la zece se modifică la o mie zece. La cod indicator 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, de la zero se modifică la șase sute optzeci și cinci virgulă patruzeci și cinci. Se anexează lista propusă de CGMB. La cod indicator 71.01.03 - mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, de la zece se modifică la trei sute paisprezece virgulă cincizeci și cinci. Se anexează lista propusă de CGMB.

Anexa 2. 37-5 Spitalul Dr. I. Cantacuzino

La total venituri de la treizeci și opt de mii opt sute nouăzeci și trei se modifică la patruzeci de mii două sute treisprezece. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la trei mii nouă sute cincizeci și trei se modifică la cinci mii două sute șaptezeci și trei.

La total cheltuieli de la patruzeci și unu de mii șapte se modifică la patruzeci și două de mii trei sute douăzeci și șapte. La cod indicator 70 - cheltuieli de capital, de la două mii două sute unu se modifică la trei mii cinci sute douăzeci și unu. La cod indicator 71 - active nefinanciare, de la două mii două sute unu se modifică la trei mii cinci sute douăzeci și unu. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la două mii două sute unu se modifică la trei mii cinci sute douăzeci și unu. La cod indicator 71.01.01 construcții, de la zero se modifică la o mie trei sute douăzeci.

Proiectare/execuție pavilion medical complex 2S+ P + 7E + 1T, o mie trei sute douăzeci.

Anexa 2.37.11 Spitalul Malaxa

La total venituri, de la treizeci și două de mii opt sute cincizeci și unu la treizeci și patru de mii opt sute cincizeci și unu. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la unsprezece mii patru sute șaptezeci la treisprezece mii patru sute șaptezeci.

La cod indicator 49.10 - Total cheltuieli, de la treizeci și trei de mii șase sute nouăzeci și opt la treizeci și cinci de mii șase sute nouăzeci și opt. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la treisprezece mii nouă sute douăzeci și nouă la cincisprezece mii nouă sute douăzeci și nouă. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la patru sute nouăzeci și șapte se modifică la două mii patru sute nouăzeci și șapte. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la patru sute nouăzeci și șapte se modifică la două mii patru sute nouăzeci și șapte.

Anexa 2.38 Primăria Municipiului București (bugetul propriu al ordonatorului principal de credite).

La capitolul 81.02 - combustibil și energie RADET -Program de Investiții cu finanțare de la buget. A. Obiective de investiții în continuare, de la șaptezeci de mii nouă sute unu se modifică la nouăzeci și unu de mii cinci sute nouăzeci. Se suplimentează lista propusă de ordonator cu următoarele lucrări: 1. Dotarea consumatorilor racordați la stații centralizate cu module sectorul 3, conform HCGMB nr. 107/2006, de la zero se modifică la o mie cinci sute. 2. Reabilitare/modernizare rețea primară Bd. Mihalache, Av. Popișteanu, Bd. Expoziției (CM3/CEI 4) conform HCGMB nr. 69/2007, de la zero se modifică la trei sute cincizeci. 3. Modernizare, alimentare cu căldură ansamblul locuințe Micro 2 Drumul Taberei conform HCGMB 67/2007, de la zero se modifică la patru mii două sute șaizeci și doi. 4. Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu module termice - Sectoarele 1, 5 și 6, de la zero la o mie cinci sute. 5. Reabilitare modernizare rețele termice

J

primare Titan 1 Lot 1 Bd. N. Grigorescu Cămin CM11 CV4 conform HCGMB 211/2009, de la zero se modifică la șase mii. 6. Modernizare rețele termice aferente ansamblului Aviației conform HCGMB nr. 171/2007, de la zero se modifică la o mie șase. 7. Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C-tin. Brâncuși - C. Ressu Cămin CSI CB5 conform HCGMB nr. 118/2008, de la zero la șase mii șaptezeci și unu.

Capitolul 84.02 - Transporturi. RATB - program de investiții cu finanțare de la buget C.b. dotări independente, de la treizeci și șapte de mii nouă sute se modifică la cincizeci și două de mii

1    '    '    ț

î^. ivĂ"    \    —    //    L—

patruzeci și trei. La cod indicator 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport. Se suplimentează lista propusă de ordonator cu următoarele lucrări: 1. Troleibuze (o sută cincizeci bucăți contract nou) - 5 bucăți, pentru care se alocă suma de nouă mii două sute. 2. Cabină de sablare uscată cu alice și recuperare mecanică - 1 bucată, se alocă suma de cinci sute douăzeci și doi. 3. Modernizare SAT, se alocă suma de patru mii patru sute douăzeci și unu.

Titlul IV - subvenții. Se acordă o subvenție către RATB

> 1

pentru acoperirea pierderilor din anul 2011, datorită neplății în totalitate a subvenției acordate pe anul trecut, se alocă douăzeci și două de mii.

Capitolul 74.02 - protecția mediului, de la douăzeci și cinci de mii șapte sute trei se modifică la douăzeci și două de mii șapte sute trei. La cod indicator 71.01.30 - C.e - alte cheltuieli, de la cinci mii opt sute șaizeci și trei se modifică la două mii opt sute șaizeci și trei. La cod indicator 74.02.03 - 5. Proiect tehnic DE și execuție proiect acoperișuri verzi, de la trei mii se modifică la zeiu. La cod indicator 69.02 partea a IV-a servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, de la patru sute treizeci și trei de mii patru sute patruzeci și nouă se modifică la trei sute optzeci și opt de mii patru sute patruzeci și nouă. La cod indicator 70.02.06 - iluminat public și electrificări rurale, de la o sută șaptesprezece mii nouă sute doi se modifică la șaptezeci și două de mii nouă sute doi. La cod indicator 70.02.70.06 - locuințe, servicii și dezvoltare publică, la cod indicator 70.11 B. Obiective de investiții noi, la cod indicator 70.02.05.01 - alimentare cu apă, de la cincisprezece mii se modifică la patruzeci și cinci de mii. 2. Rețele alimentare cu apă canalizare și drumuri Ansamblul Henri Coandă conform HCGMB nr. 335/2009, de la cincisprezece mii se modifică la patruzeci și cinci de mii. C. Alte cheltuieli de investiții a. achiziții de imobile, de la patruzeci de mii se modifică suma la zece mii. La cod indicator 51.02 - autorități publice și acțiuni externe, la cod indicator 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, 4. Sistem de management al situațiilor de urgență la nivelul municipiului București, de la zece mii se modifică la treizeci de mii. La cod indicator 50, Titlul V - Fondul de rezervă de la treizeci de mii se modifică suma la douăzeci și cinci de mii șase sute trei.

Acesta a fost primul amendament, menționez că sunt toate anexele, am făcut rectificarea erorii materiale, prevederi 2012, propuneri ... 2012, în cazul în care în citire au apărut erori materiale, am să rog Direcția Asistență Tehnică și Juridică să se confrunte cu materialul scris depus. Vă dau citire celui de-al doilea

amendament. Ideea este, solicit să se introducă ca amendament materialul scris depus, ceea ce am citit, am citit pentru a confrunta, dar solicit ca materialul scris depus și înregistrat să fie introdus ca amendament. Dau citire celui de-al doilea amendament la proiectul bugetului pe anul 2012.

La bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale

Anexa 2.37 propunem următoarea modificare în structura cheltuielilor cu bunuri și servicii. O creștere de două mii două sute mii lei la codul 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică și o scădere de două mii două sute mii lei la codul 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Modificarea este necesară pentru plata cheltuielilor cu energia electrică, energia termică, gaz, la spitale, plăți ce pentru trimestrul I se fac direct din bugetul ASSMB. începând cu trimestrul II aceste cheltuieli sunt prevăzute în bugetele spitalelor.

Dau citire acum, celui de-al lll-lea amendament la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului pe anul 2013, (așa se aude pe bandă)

La Spitalul Colentina pentru că este necesară completarea programului listei de investiții, propun ca la anexa 2.37.7.1 să se adauge un număr de 6 poziții dotări echipamente în valoare de șapte sute optsprezece mii lei finanțate din Fondul Social European aferente proiectului training internațional în dermato-cosmetologie pentru medici români, derulat de spital, poziții omise la întocmirea listei. Bugetul nu se modifică întrucât suma de șapte sute optsprezece mii lei este cuprinsă în buget, în totalul de unsprezece mii trei sute douăzeci și șase mii lei la codul 56.02 -proiecte cu finanțare din FEN - proiecte din Fondul Social European. Anexez lista de investiții completată cu cele 6 poziții, conform celor de mai sus, ce înlocuiește lista din proiectul bugetului.

Dau citire acum celui de-al IV-lea amendament și ultim, anexa 2.37-16 Spitalul Burghele.

La total venituri, de la patruzeci și patru de mii șaptezeci și șase se modifică la șaizeci și unu de mii șaptezeci și șase. La cod indicator 00.12 - subvenții, de la zece mii opt sute douăzeci și șapte se modifică la douăzeci și șapte de mii opt sute douăzeci și șapte.

La total cheltuieli, de la patruzeci și patru de mii trei sute douăzeci și nouă se modifică la șaizeci și unu de mii trei sute douăzeci și nouă. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la douăzeci și trei de mii opt sute optzeci și șapte se modifică la douăzeci și patru de mii două sute treizeci și șapte. La cod

indicator 20.01 - bunuri și servicii, de la zece mii o sută unu se modifică la zece mii patru sute cincizeci și unu. La cod indicator 20.01.09 - materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, de la trei mii două sute se modifică la trei mii cinci sute cincizeci. La cod indicator 70 - cheltuieli de capital, de la două mii șase sute șaizeci și șase se modifică la nouăsprezece mii trei sute șaisprezece. La cod indicator 71 - active nefinanciare, de la două mii șase sute șaizeci și șase se modifică la nouăsprezece mii trei sute șaisprezece. La cod indicator 71.01 - active fixe, de la două mii șase sute șaizeci și șase se modifică la nouăsprezece mii trei sute șaisprezece. La cod indicator 71.01.01 - construcții, de la două mii cinci sute șaptezeci și trei se modifică la nouăsprezece mii două sute douăzeci și trei. La cod indicator 71.01.01 -obiective de investiții noi, de la o mie șapte sute cincizeci se modifică la optsprezece mii patru sute. La cod indicator 71.01.01 -1. mansardare spital, de la patru sute se modifică la șase mii patru sute. La cod indicator 71.01.01 - 2. reabilitare instalații termice instalație interioară de climatizare cu ventiloconvectoare, de la trei sute cincizeci se modifică la zero. 3. Compartiment de primire urgențe, de la o mie se modifică la douăsprezece mii.

Anexa 2. 38 Primăria Municipiului București (bugetul propriu al ordonatorului principal de credite)

Capitolul 84.02 - transporturi. La cod indicator 71.01.01 - A. Obiective de investiții în continuare - 9. Pasaj rutier denivelat Basarab HCGMB nr. 121/2007, HCGMB nr. 253/2005, HCGMB nr. 50/2009, HCGMB nr. 155/2010, de la optzeci și trei de mii șapte sute nouăzeci și patru se modifică la șaizeci și șapte de mi șapte sute nouăzeci și patru. 20. Penetrație Splaiul Independenței, Ciurel, Autostrada București-Pitești, conform HCGMB nr. 123/2007, de la șase mii se modifică la douăzeci și două de mii. 21. Supralărgire Șos. Pipera (Floreasca - CF București -Constanța), pasaj denivelat, conform HCGMB nr. 25/2006, 122/2007, 27/2010, de la o sută treizeci de mii se modifică la o sută treisprezece mii.

Acestea au fost cele patru amendamente, stimați colegi, pe care le-am depus în scris, încă o dată menționez rectificarea erorii materiale de la primul amendament depus, în loc de propunere amendament 2011, a se citi 2012. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Murg Călin

Vă mulțumesc. Vă rog, haideți să luăm loc.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian96


Avem și noi un amendament. înainte de a citi amendamentul, vreau să lămurim foarte clar un lucru. Este un amendament discutat înainte de ședința ... înainte de punctul acesta pe care ne-am certat în pauză. L-am convenit împreună, grupul USL cu liderul de grup de la PDL, cu directoarea de la Administrația Străzilor și cu domnul primar general care a spus și la început că își asumă acele modificări pe pachetele de străzi de la sectorul 5. Deci avem următorul amendament: la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2012. La bugetul Administrației Străzilor, Anexa 2.31 de la Capitolul 84.02, titlul 20, articolul 20.02, se diminuează cu treizeci și cinci de milioane de ron și se majorează la același capitol la titlul 70, articolul 71.03, reparații capitale, cu aceeași sumă. Detalierea în lista de investiții este făcută pe pachete de străzi, aprobate în HCGMB nr. 75/2011, după cum urmează în anexele 1-6 la acest amendament:

Reabilitare infrastructură stradală (a, c, d) grup 6, intrarea Ciclop, Drum Crăițelor, Sandor Gheorghe, Ordinii, intr. Garoafei, Intr. Racoș, Drum Sanmartin, Bulboaca, Intr. Sunătoarei, Stancu Petre, Intr. Râureni, Intr. Turcanei, Ion Cornea, Haralambie Botescu, cu suma de două milioane de lei.

Reabilitare infrastructură stradală (a, c, d) grup 8, Intr. Șimleu, Intr. Șinei, Tigrului, Căruței, Datinilor, Sonia Cluceru, Limanul, Humulești, Nicolae Drăganu, Rinocerului, Leopardului, Traseu Apeduct Argeș, un milion șapte sute cincizeci de mii.

Reabilitare sistem rutier pachet 5 - Str. Bădărău Eugen, Bălan C-tin, Bărbătescu Vechi, Intr. Biserica Ghencea, Câmpul Mare, Cândea Ion, N.D. Cocea (între Zețari și Str. Firuta), Dina Ștefan, Dogaru Anghel, Dr. Ghiulamină Ion, Intr. Giurgiului, Ing. lacovache Alexandru, înclinată, Miculescu C-tin, Mitr. Veniamin Costache, Intr. Neagoe Basarab, Orleanu Paul, Pavel Ctin, Intr. Păun Vasile , Surduc, Podul Giurgiului, Popescu Gopo Ion, patru milioane cinci sute de mii de lei.

Reabilitare sistem rutier pachet 6 - Str. Puișor, Sabinelor, Al. Sălaj, Al. Solea, Intr. Col. Medic Stoenescu, Al. Stogu, Stan Tabără, Ing. D. Teodoru, Prof Dr. Teoharie Anibal, Trompetului, Tipeiu Aurel, Uranus, Intr. Viilor, Cpt. Vijelie, Dr. Vitzu Alexandru, patru milioane de lei.

Reabilitare infrastructură stradală (a,c,d): Zona 5 Str. Bănilești Bd. Pieptănari, include străzile: Beica, Dârste Giuvala. Paulina, Motrului, Paraschivescu, Amaradiei, Aron Pumnul, Bistreț, Greaca, Gilortului, Gripescu llie, Mateiașului, Nedeia, Nehoiaș, Ostrov, Turceni, Intr. Turceni + Zona 7: Str. Dantelei - Str. Arefu -97


Intr. Pepinierei, include străzile: Științei, Culturii, A. Bocăneț, Gh. Asachi, Cernavodă, Borsec, Gura Lotrului, îndrumării, Bascov, Abnegației, Călifarului, Intr. Fedeleșului, Intr. Cooperativei, Mateiu Caragiale, Dihorului, Condorului, Intr. Mistrețului, Intr. Pepinierei, trei milioane cinci sute de mii.

Reabilitare infrastructură stradală (a, c, d): Zona 14: Str. Teiuș - Str. Garoafei, include străzile: Miulești, Jiblea, Lt. Gaspar, Stefești, Surănești, Băleni, Buzău, Bălănești, Săndulița, Miercurea Ciuc, Câmpia Burnas, Tecuci, Crasna, Harpei, Câmpia Mierlei, Piatra Neamț, Bârlad, Vaslui, lași, Ungheni, Răchitașului, Teiuș + Zona 19: Str. Progresului, Bd. G. Coșbuc, Str. Constantin Istrati, include străzile: Silesului, învoirii, Oțelul Roșu, Roznov, Intr. Teremia, Dăișoara, Trăsnea, un milion cinci sute de mii.

Reabilitare infrastructură stradală (a, c, d): Zona 8: Dr. Mărăcineni, Str. Dantelei, Str. Arefu, include străzile: Bulgăruș, Ciuleandra, Poiana Verde, Floare de Gheață, Voinței, Cooperației, Consumului, Intr. Ghidigeni, Intr. Scurta, Str. Ghidigeni, Dr. Darvari, Muncitorului, Furnalului, Arefu, Intr. Tigveni, Dantelei, Nandru, Ursa Mică, Amza Pelea, Lavei, Intr. Vladimiri, Intr. Cosmina, douăsprezece milioane cinci sute de mii.

Reabilitare infrastructură stradală (a,c,d) Zona 15: Pieptănari, Cal. Ferentari, Str. înclinată, include străzile: Bonea Constantin, Popa Ștefan între Cal. Ferentari și Zăbrăuțului, lordana, Gherghina, Moruzeștilor, Peleaga, Ruse Dumitru, Rădulescu Mușat, Arămești, Arbănași, Hagi Dina, Florea Bejan, Intr. Veseliei, Cibinului, Stâna de Vale, Stănescu Irina, Dăicăreanu, un milion de lei.

Ultima anexă 6 reabilitare sistem rutier pachet 2 (8 străzi): Str. Constantin Mănescu, Valdemar Lăscărescu, Radu Chirițescu, Imașului, Cozieni, Baciului, Al. Livezilor, Vâltoarei, două milioane.

Reabilitare sistem rutier pe străzi și alei între blocuri Zona 14: Str. Amurgului, Șos. Sălaj, Cal. Ferentari, Cal. Rahovei, include străzile: Cap. Ilina, Cap. Preda, Sg. Scarlat, Lt. Popa, Malcoci, Frecatei, Dunavăț, Pictor Dan Mihail, Constantin Lecca, Vasile Dumitrescu, Telița, Al. Tulcea, Lintești, Al. Vicina și aleile dintre blocuri, două milioane două sute cincizeci de mii. Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să vă rog să veniți în sală. dragi colegi vă rog reveniți în

sală.

Vă rog să-mi permiteți să vă spun câteva cuvinte, deci am asistat cu toți, împreună la încă un buget paralel, paralel cu funcționalitatea acestui oraș. în primul rând acest buget nu are nici un fel de raport al comisiei, ceea ce spunea unul dintre consilieri generali, liderul unui grup politic, și nu are acest raport, nu are cum să aibă acest raport pentru că cu ostentație, timp de 2 săptămâni cât au durat discuțiile, am fost asigurați, că ceea ce vorbim acolo rămâne bună vorbă și în deplină înțelegere facem amendamentele. Ultimele zile ale acestor discuții ne-am întors iarăși la faza sacrosanctă, că o să avem câteva amendamente, pe ici, pe acolo și așa mai departe. Modificările propuse de către distinșii consilieri generali, mai precis de comisie, prin gura domnului președinte Băcăințan, și citite de un domn consilier general care face parte din grupul majoritar, au ajuns să aducă în discuție următoarele aberații, ipotetic: douăzeci și unu de milioane la RADET, douăzeci și unu de milioane nejustificate atunci când am vrut să le plătim la sfârșitul anului, după care ultima reacție a președintelui, director general al RADET-ului este că: „Domnule avem nevoie, avem vane neplătite din 2010”. Da, știam, dar pentru acest lucru și pentru multe alte lucruri am adresat plângerile în justiție pe care le-am adresat. La RATB cererea de cincisprezece milioane s-a încheiat cu următorul răspuns: „Domnule sunt banii noștri, dumneavoastră să faceți bine să ne dați banii!". Banii cui? Banii cetățenilor care nu au fost justificați, să-i băgăm în subvenție. Nu pot să bag în subvenție și să plătesc firmele lor. Mi s-a imputat că nu am mărit prețul la bilet la RATB, nu există nicio motivație,

decât aceea de a mări subvenția. Toată lumea cere bani. La

1

monumente sunt înșirate bisericile care au cerut și care au nevoie de bani și cu sumele puse. Știe cineva mai bine decât directorul de acolo pe baza cererilor câte clopotnițe, câți pereți, câte calcane sunt de reparat? Nu. Vorbim de Poliția Locală, cu bunele ei, cu relele ei, fără să facem un proces de intenție nimănui. Vorbim de siguranța cetățeanului. Tăiem zece milioane, pentru că pe baza acestor zece milioane mâine puteam să dăm drumul la dispeceratul integrat de care vorbeam, ca să nu dăm drumul, pentru că bineînțeles, ca orice lucru nou, niciodată el nu este gata. Vorbim de mediu și de posibilitatea de a primi infrigement pentru partea de praf. Ne zbatem cu toții și cumpărăm mașină de analiză a aerului, o plimbăm prin puncte fixe ale Bucureștiului, după care ne ducem și muncim ca trepădușii ca să ameliorăm acolo și bucureștenii să aibă parte de puțin aer. Nu sunt povești, nu sunt vorbe, sunt fapte. Tăiem trei milioane de la mediu. Și, în sfârșit, pe contracte comerciale, pe care știți mai bine decât mine, încheiate

pe vremea când domnul președinte Băsescu era primar general, cu Luxtenul, o perioadă de 18 ani, am primit ca de obicei, cum am primit eu în anul 2008 datorii de patruzeci și două de milioane de euro, pe care le-am plătit în mod corect și cinstit. Anul trecut ați tăiat deja lumină 38 - 40 de la plata luminii, în plata luminii acesteia intrau și aceste datorii. Are Oprescu vreo vină că Primăria și-a onorat obligațiile? Are Oprescu vreo vină că Primăria și-a plătit obligațiile? Obligațiile iluminatului public? De abia am reușit să recuperez o parte din banii de la sectoare, pentru că toți primarii de sector au pus luminițe. Care a vrut, care nu a vrut, în anii care au trecut au pus luminițe. în special de sărbători. Foarte frumos, să arate orașul bine. Plătește Mangafaua, Mangafaua este acasă la dânșii, nu la mine. Dar de trei ani de zile, nu plătesc curentul pe care îl consumă, luminițele respective. în schimb vedem dintr-o tăietură de cuțit mental și anulăm patruzeci și cinci de milioane la lumină. Datoria ca să funcționeze acest oraș. Datoria ca cetățenii să nu mai sune și să vorbească de 896 în anul 2008, de lipsă de becuri șamd. Am ajuns după 4 ani de zile să număr invers, să număr sub o sută, din lipsa acestor becuri. Doresc ca lumea din București să se întoarcă iar la întuneric, asta se dorește. Dăm cincisprezece milioane prin acest nou buget făcut la R.A.T.B., pe ce? Am justificarea în față, au spus că motorina s-a scumpit, au dreptate, au mărit-o 117%. Au spus că s-au scumpit uleiurile și că sunt mai multe uleiuri de folosit, au mărit la 111%. Au spus că s-au distrus foarte multe cauciucuri, că drumurile fiind foarte bune s-a mers cu viteză mult mai mare. Au mărit pentru piese de schimb și am ajuns la cincisprezece milioane. înainte de asta vreau să vă spun că mi-au spus „salariile”, salariile sunt acoperite, stimați colegi, fără nici un fel de modificare, la fel ca cele de anul trecut. Și cred că se pot declara mulțumiți. în schimb, se_așează treizeci milioane de ron la cartierul Henri Coandă, foarte frumos, foarte bine. Ne-am hotărât să facem noi în Henri Coandă. Am avut promisiunea, de altfel neonorată a fostului ministru al dezvoltării de la vremea respectivă, doamna Udrea. Am rugat-o un singur lucru: „doamnă, vă rog să mă ajutați respectuos cu două dimensiuni, o dimensiune mică și una mare". Dimensiunea cea mică pe care v-o cer, este aceea de a avea o hotărâre de guvern prin care să putem, terenurile respective să intre în administrarea noastră. L-am rugat pe domnul Pândele, pe domnul primar Pândele, s-a executat imediat cu multă amabilitate și prietenie, a scos o hotărâre de consiliu prin care jumătatea, care nu este a noastră să treacă în administrarea .... a greșit-o, a sectorului 1. Am rugat-o pe doamna ministru să ne ajute, tot pe acest palier, să ne ajute, să

iasă o hotărâre de guvern prin care putem administra ca să putem să montăm, să sfârșească oamenii aceia fără calvar. Nu s-a întâmplat nimic până în ziua de azi. Au trecut doi ani șijumătate. Am așezat zece milioane ca să putem să facem măcar întinderea țevăraiei care trebuie acolo. Mai mult decât atât, doi ani și jumătate, cetățenii de acolo nu îi știu, pentru că nu i-a informat nimeni, nu au ei nicio vină. Ne-am dus cu conducta de apă din B1 ne-am dus până în apropiere, așteptând clipa în care putem să ne apucăm. Mutăm treizeci de milioane într-o lună și jumătate. Crede cineva că se pot folosi? Și luăm taman de la locuințele amărâților ăstora de bucureșteni care au nevoie. Două doamne erau și acum, mi se pare că au cerut voie să vorbească în fața consiliului. Și rămânem la locuințe cu zece milioane și în același timp cu 13 mii de cereri. în schimb, la copiii care plecau în tabără nu ne mai uităm, de la nouă milioane cât am discutat împreună am ajuns la trei milioane, ati făcut modificări la trei milioane. Directorul de acolo, care trimitea copiii în tabără, copiii consiliului și ai dumneavoastră și ai bucureștenilor, și-a exprimat îngrijorarea că nu știe dacă partea a doua a anului poate fi acoperită, după sfârșitul lunii august, l-am explicat că la timpul potrivit o să găsim metodologia să îi trimitem pe acești copii în tabără pe care îi trimitem de trei ani de zile. E ceva urât în treaba asta? Eu nu cred că nu este nimic urât. Ca să ce? Ca să mai adăugăm 7 milioane la cimitire. Cu directorul de la Cimitire am discutat odată împreună și de mai multe ori eu personal, l-am explicat că doresc să refac pe cât posibil aleile care sunt stricate. Nu o să pot să fac niciodată canalizare în perioadă de criză în cimitirele care au mai rămas. Nu o să pot. Ce să vorbesc altceva? Am pus sumele minime ca să pot să consolidez. înainte cu 2 - 3 ore, nu mai știu când, ați respins consolidarea din strada Franceză. Chiar nu ne interesează de oamenii aceia? Chiar ne place să vorbim la televizor că facem ceva pentru ei? Nu are_nimeni locuință dintre consilierii generali sau eu, sau conducerea Primăriei în acel bloc. Acolo stau oameni obișnuiți. Palatele Brâncovenești primesc treisprezece milioane după accepțiunea dumneavoastră. Pentru ce? Vă spun eu pentru ce. Pentru lumină, să montăm lumină în plus, față de cât este. Da, am fost de acord cu acest lucru, să arate și noaptea că se învârte după soare, dar nu în aceste momente, fraților. Simt că încep să vă plictisesc pe unii mai nerăbdători. Dar trebuie să vă spun lucrurile acestea. Șase milioane adăugăm la sport. îmi pare foarte rău, nu am vrut să vorbesc despre acest lucru, dar în condițiile acestea am să vorbesc. L-am rugat pe domnul președinte Samungi cu tot respectul să meargă la pensie liniștit. Au fost patru sau cinci controale, majoritatea dintre ele s-au confirmat. Sunt găinării. Un maiou costă opt sute de mii. Nu știu, cert este că am să numesc cât de curând, zilele acestea un interimar, după care am să scot la concurs. Pentru ce să dăm șase milioane acum, în

acest moment, pentru ce? ..... Pentru săli închiriate, vreți să

discutăm despre indemnizații de judecători de 5 - 6 mii de euro, îmi pare rău cu toată posibilitatea noastră financiară suntem mici copii, pe lângă persoanele private care pot să o facă. Da, am fost de acord cu ceea ce mi-a propus domnul consilier general Stan și cu ceea ce mi-a propus domnul viceprimar, să aducem cât mai mulți copii pe teren, să le cumpăr mingii, să le cumpăr de-adevăratelea, să le cumpăr echipament, că de aceea vin acolo că le dăm echipament, și eu mă duc să pun în perioade de criză peste banii pe care i-am așezat, ca să funcționeze civilizat, atât, civilizat, nu mai mult, 6 milioane de aici, îmi garantează cine i-a așezat că face performanță? Să fim serioși. Da domnilor, în consecință, în calitate de ordonator de credite, eu personal nu-mi însușesc aceste amendamente, dacă ar fi fost acesie amendamente discutate în timpul celor două săptămâni și am fi găsit o cale de negociere împreună cu ceilalți, atunci aș fi avut curaj, eu nu am curajul să semnez, începând de mâine un buget, care în acest moment nu știu dacă se închide, pe un buget aberant care mă lasă pe mine în imposibilitatea să plătesc lumina, să plătesc serviciile, să pot să mă îndrept către zonele normale, pentru ca atunci când cetățenii vor ieși la vot să voteze, afară va fi o viață normală, din punct de vedere al Primăriei. Atât, pentru că viața normală nu o face Oprescu singur, o face hotărârea dumneavoastră. Un singur lucru mi-a părut rău, anul trecut, că nu i-am adresat plângere penală pentru abuz în serviciu domnului consilier general Băcăințan, și o să-mi spuneți „de ce domnule nu a știut să facă bugetul?” Ba a știut, dar a sosit târziu bugetul, pe care trebuia să ni-l prezinte! Era așa de greu stimați colegi, și mă adresez celor de la PDL, PRM și de la PNG. Era așa de greu ca două săptămâni să puneți aceste amendamente pe masă și să vedem dacă unele sunt viabile sau nu? Nu am făcut-o! în concluzie nu știu care este forma prin care putem să discutăm, eu cred că există, aceea de a opri ședința, de a discuta toate aceste lucruri și de a intra cu un buget care să funcționeze. Dacă dumneavoastră veți admite acest lucru, consider că absolut toată lumea prezentă aici este plină de înțelepciune. Dacă nu considerați așa, atunci eu personal, am să atac, știu că numai prefectul poate să suspende, eu am să atac acest buget, iar eu personal îmi iau angajamentul să nu semnez, absolut nimic, mai ales în lunile care urmează, pentru că atunci și dumneavoastră și eu înseamnă că suntem într-o logică tâmpită, nu ne interesează cetățeanul, și ne interesează numai camerele de luat vederi. Dacă dumneavoastră considerați să oprim aici ședința și o reluăm, după ce comisia economică își face raportul, ca să vă explice tuturor și mie care nu știu, și nu fac pe nebunul, de ce aceste amendamente aberante, atunci de abia veți fi în cunoștință de cauză, altfel veți vota, cei care vor vota, un buget politic și nici un caz pentru București. Vă mulțumesc.


102Domnul președinte de ședință - consilier Murg Călin

îl rog pe domnul Tănase de la PNL să citească

amendamentul, domnule Tănase vă rog.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Vă rog să mă iertați, am uitat ceva. Având în vedere că nu

votez, v-am spus care este părerea mea despre acest lucru, dumneavoastră faceți ce considerați dumneavoastră, nu deleg nici un viceprimar să-mi țină locul, pentru că acest buget este prezentat de mine Consiliului General, nu mai este acest buget, este alt buget. Vă mulțumesc respectuos...........

Domnul președinte de ședință - consilier Murg Călin

O să-l rog pe domnul viceprimar Raicu.......

Vă rog să luați loc......, o să vedem domnule Nedelcu, cine

rămâne în sală vă rog să ia loc ........ Vă rog să luăm două, trei

minute de pauză, după care o să facem apel nominal. Haideți să vedem câți suntem!

Domnul secretar general al municipiului București Tudor

Toma

Alexe Florin Alexandru - absent Anton Mihaela - absent Băcăințan Irimie Gabriel - prezent Bădulescu Aurelian - absent Boajă Minică - absent Capotă Bogdan Alexandru - absent Chiriș Mariana - prezent Cosma Roxana Maria - prezent Cruceanu Elena - prezent Deaconescu Cristinel - prezent Drăghici Aurelia Grațiela - absent Florescu Dragoș - absent

Gâf-Deac loan - prezent

Giugula Doru Mihai - absent Gorodea Tiberiu Silviu loan - prezent Grigorescu Robert - absent llie Petre - prezent

lovici Victor Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - absent Mihailovici Virginia - prezent Mihăilescu Ion Bogdan - absent Murg Călin - prezent Neagu Mihai - prezent Nedelcu Costel - absent Nemeș Carmen Ionela - prezent Nicorescu Virgil - absent

Nitu Robert Daniel - absent

>

Păduraru Alexandru - absent Pârvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - absent Popescu Costin Adrian- absent Pop Romeo Teodor - prezent Poterașu Cornel-Constantin - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Raicu Mircea Cristian - prezent Rădoi Silviu George - prezent Răileanu Marius Nicolae - prezent Rizoiu Mircea - absent Roșeți George Adrian - absent Scarlat Horia - absent Sitaru Janina Mirela - absent Stan Ion - absent

Stan Nicușor - prezent Tănase Ion Gabriel - absent TomaVeronica -prezent Tudor Popescu Cristian - prezent Tapardel Ana-Claudia - absent Țica Horațiu- Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Vlădan Florin Laurențiu - prezent Voicu Mihai - prezent Zidărescu Loredana - absentSunt prezenți în sală 28 de consilieri.

Domnul președinte de ședință - consilier Murg Călin Bun, suntem în cvorum. S-au făcut mai multe amendamente.

Georgiana mă ajuți puțin?

Domnul secretar general al municipiului București Tudor

Toma

Mai avem alte amendamente?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem patru amendamente propuse de colegul nostru lonuț Gâf-Deac și un amendament făcut de.......

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Nu omorâți mesagerul, mai sunt două amendamente:

Anexa 2.25 - Centrul de Proiecte Educaționale.

La total cheltuieli, de la trei mii, cât prevede fostul amendament la nouă mii se revine. La cod indicator 20 - bunuri și servicii, de la două mii șapte sute șaizeci și șapte la opt mii șapte sute șaizeci și șapte. La cod indicator 20.30 - alte cheltuieli, de la două mii șapte sute șapte la opt mii șapte sute șapte. La cod indicator 20.30.30. - alte cheltuieli cu bunuri și servicii, de la două mii șapte sute șapte la opt mii șapte sute șapte.

Banii se iau de la Titlul 50 din bugetul propriu al Primăriei de la Titlul 5. - Fondul de rezervă de la douăzeci și cinci de mii șase sute trei la nouăsprezece mii sase sute trei;

Al doilea amendament:

Anexa 2.22 la A.R.C..U.B.

La total venituri de la douăzeci și două de mii la douăzeci și trei de mii o sută. La cod indicator 00.12 - Subvenții de la alte

J

administrații de la douăzeci și două de mii la douăzeci și trei de mii o sută.

La total cheltuieli de la douăzeci și două de mii la douăzeci și trei de mii o sută. La cod indicator 20 - Bunuri și servicii de la cincisprezece mii optzeci și trei la șaisprezece mii optezi și trei. La cod indicator 20.30. - alte cheltuieli de la paisprezece mii cincisprezece la cincisprezece mii o sută cincisprezece. La cod indicator 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii de la paisprezece mii cincisprezece la cincisprezece mii o sută cincisprezece. Se completează lista propusă de CGMB în anexă cu: 1. în trimestrul II mai - iunie Festivalul Internațional pentru muzică ușoară pentru tineret se alocă patru sute cincizeci de miilei, pentru aprilie - Concerte de Paște Tineri Bucureșteni, se alocă nouăzeci de mii lei. Pentru septembrie, trimestrul III, editarea albumului audio România Tineret Ștefan Stan se alocă două sute zece mii. Pentru trimestrul III, septembrie-octombrie, Festivalul „Viața e frumoasă”, Teatrul Național de Operetă, se alocă treizeci de mii lei. Banii se iau de la bugetul propriu al municipiului București, capitolul 50, titlul 5, Fondul de rezervă, de la nouăsprezece mii șase sute trei la optsprezece mii cinci sute trei.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Gâf-Deac, vă rog veniți să mă ajutați puțin înainte să le supun la vot. Deci nu mai sunt alte amendamente? Avem șase amendamente... avem șapte amendamente, șase făcute de colegul nostru Gâf-Deac și unul făcut de domnul Adrian Popescu.

Domnul consilier Gâf Deac loan

Am să depun amendamentele în scris la D.A.T.J. imediat.

Domnul președinte de ședință - consilier Murg Călin

Primul amendament este cel intitulat „amendament efectuat pentru echilibrarea bugetului Primăriei Municipiului București”... Nu, nu le putem citi pe toate, au fost citite de colegul nostru lonuț Gâf-Deac, sunt primele care au fost citite și depuse. Vă supun la vot acest amendament ... la bugetul proproiu al ....Primăriei Municipiului București:

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Al doilea amendament făcut de colegul nostru este cel făcut la bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, Anexa 2.37:

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Următorul amendament, numărul trei, este cel privitor la Spitalul Colentina, Anexa 2.37.7.1:

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Al patrulea amendament, este cel privitor la Spitalul Burghele, anexa 2.37.16, precum și Anexa 2.38

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Urmează amendamentul făcut de colegul nostru Adrian Popescu, cel cu străzile:

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 3 voturi, (Gâf-Deac I. Rădoi S., Vlădan F.) abțineri? 25 de voturi.

Acest amendament nu a fost adoptat.

Următorul amendament făcut de colegul nostru lonuț Gâf-Deac, Anexa 2.25, privitor la Centrul de Proiecte Educaționale:

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Ultimul amendament, cel privitor la ARCUB, Anexa 2.22:

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012, așa cum a fost el amendat de dumneavoastră'

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de a emite un act normativ privind desființarea spitalului de dermatovenerologie Prof. Dr. Scarlat Longhin.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București. Este vorba de alegerea colegului nostru Cristian Tudor Popescu în comisiile de specialitate, este vot nominal, ...stati să mă uit la ce mai urmează ...

Domnul secretar general al municipiului București Tudor

Toma

Distribuiți buletinele, vă rog!

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să distribuiți buletinele de vot! Marius Răileanu a

părăsit sala, în acest moment am ieșit din cvorum, motiv pentru care declar...107


Domnul secretar general al municipiului București Tudor

Toma

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție, și neavând cvorum ședința se închide. Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, declar ședința închisă.

Acestea fiind spuse, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2012.

Ședința s-a încheiat la ora 22.00.

Z -x"

/ j

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,\ y.

j SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

ARedactat și verificat

Țicleanu G v ' Nica M.

Mirea N. VA Titirișcă G. Vasiiescu F Simion Simona 28.03.2012

108