Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23 februarie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 50 din cei 55 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Mihai Cristian Atănăsoaei - Prefect al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Grigorescu R., Mihăilescu B., Meran Ș., Nițu R., Purcărea S.,

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Bună ziua doamnelor și domnilor, înainte de a începe lucrările ședinței, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar sub nr. 297/6/30.01.2012 și la DATJ sub nr. 244/31.01.2012 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință situația litigiilor ce fac obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect obligarea Consiliului General al Municipiului București la aprobarea unor documentații de urbanism de tip - Plan Urbanistic Zonal.

Facem precizarea că adresa se află la DATJ unde poate fi consultată.

Prin adresa în regi st rafala" Cabinet Secretar general sub nr. 470/6/23.012.2012, Tom'âzilJ Mihhea Constantin, Podgoreanu

, I    // iL    A


I. CVTraian, Podgoreanu Rodica Anca, Dacian Cristina Elena prin avocat Cristina Budei notifică faptul că pe rolul Tribunalului București se află dosarul 17982/3/2009 Secția a IV a Civil ce are ca obiect revendicarea imobilului situat în București, str. Sfinții Voievozi nr. 1, sector 1 cunoscut și sub denumirea de „Baia Grivița”, cu următorul termen de judecată la data de 26 martie 2012. Imobilul în cauză mai face și obiectul dosarelor constituite în baza Legii nr. 10/2001 cu nr. 14240 și nr. 23235.

Semnatarii au formulat notificarea ca urmare a existenței pe ordinea de zi a ședinței CGMB din data de 23.02.2012, la punctul 7 a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind „Reparații capitale la Baia Grivița”.

Prin adresa nr. 1057155/02.02.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 386/15.02.2012 Fundația Dan Cristian Popescu solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 230/28.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, pentru următoarele motive:

-    Certificatul de Urbanism nr. 1741/259/„C”/15.11.2011 nu corespunde cu Planul Urbanistic Zonal adoptat.

-    Decizia Etapei de încadrare a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București a fost emisă cu nerespectarea art. 11 din Normele metodologice de informare și consultare a publicului, emise în baza Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și anume:

(1)    „Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității”.

(2)    Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

(3)    în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetăm.^activității, persoanele prevăzute deFață de cele mai sus precizate, vă adresăm rugămintea de a depune declarațiile de avere și de interese în termenele menționate.

51 alin. 4 din Legea locală, republicată, cu


Având în vedere prevederile art.

215/2001 privind administrația publică

modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a depune raportul anual de activitate.

Prin adresa nr. SM/26.064/P/07.02.2012 înregistrată la DATJ sub nr. 4458/29.12.2011 Instituția Prefectului Municipiului București ne-a transmis plângerea Asociației Frontului Negustoresc prin care se solicită anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 230/28.11.2011 privind aprobarea documentației de Urbanism PUZ - Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2.

în motivarea plângerii Asociația sus menționată arată că prin aprobarea acestei hotărâri s-au încălcat prevederile Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, conform cărora actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației.

De asemenea, contestatara arată că nu s-au respectat prevederile Legii nr. 350/2001 cu privire la informarea și consultarea populației.

Prin adresa nr. 29584/11/13.02.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 401/15.02.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Sentința civilă nr. 1565/14.04.2011, pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 29584/3/2010, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursurilor de către Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal prin decizia civilă pronunțată la data de 13 februarie 2012, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de către reclamanții Primăria Sectorului 1 București și Consiliul Local al Sectorului 1 și a hotărât anularea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr. 12/27.01.2010 privind aprobarea includerii în bugetul propriu al Municipiului București a sumelor pentru co-finanțarea proiectului de investiții „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în sistemul de canalizare și alimentare cu apă din Municipiul București - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent sectoarelor 1 și 6”, respectiv în ceea ce privește măsurile referitoare la sectorul 1.

Prin adresa înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 298/02.02=2012, Domnul Dascălu Costel și doamna Dascălu ElenaXuTormuiât plângere prealabilă în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care solicită revocarea în parte

Ti    II /l    -a \\a Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea C.G.M..B nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, prin care este afectat terenul situat în Str. Lacul Morii nr.17, sector 6, întrucât este cuprins în obiectivul de investiții „Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești”.

în motivarea plângerii, contestatarii precizează că această lucrare afectează în mod direct terenul pe care îl au în proprietate și pe care intenționează să construiască o locuință pentru care Primăria sectorului 6 a emis deja trei certificate de urbanism.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1056179/30.01.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 278/31.01.2012 domnul arh. Vultureanu Dan, în calitate de elaborator al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Telița nr. 37, sector 5, ne aduce la cunoștință faptul că prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/28.04.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Telița nr. 37, sector 5, s-a redactat din eroare în cuprinsul hotărârii mai susmenționată, la art. 1 Funcțiune aprobată: extindere locuință existentă în loc de locuință individuală, așa cum este menționat în Avizul de urbanism nr. 5/1/3/11.02.2009-R16.02.2010.

Față de cele de mai sus, în conformitate cu art. 71 alin (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, se impune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/28.04.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Telița nr. 37, sector 5, după cum urmează:

- Art. 1 din hotărâre - Funcțiune aprobată: extindere locuință existentă se modifică și va avea următorul cuprins: „Funcțiune aprobată: locuință individuală”.

Prin adresa nr. 1056568/31.01.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 287/01.02.2012 SC PBS Estate Holding SRL prin reprezentantul său legal, SCA Ciurtin, Brașoveanu și Asociații, a formulat plângere prealabilă împotriva rezultatului votului exprimat de către Consiliul General al Municipiului București de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Rotașului nr. 14, sector 1, în ședințele ordinare din data de 31.08.2011, 28.09.2011, 20.12.2011.

Facem precizarea că proiectul de hotărâre mai sus menționat a fost aprobat de către Consiliul General al Municipiului București în ședința ordinarăPrin adresa 22382/30.01.2012 domnul consilier Ivancu Ionel de la aparatul Permanent al C.G.M.B. ne aduce la cunoștință că prin decizia civilă pronunțată de Curtea de Apel București Secția a Vilii a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 26 ianuarie 2012, în dosarul 22382/2011 instanța de judecată a decis suspendarea executării Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2006 privind aprobarea delimitării spațiului public aferent diametralei NS etapa 1 pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Pârvan în cazul PUZ dublarea diametralei NS tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Pârvan, Hașdeu, Uranus, Calea Rahovei până la soluționarea irevocabilă a dosarului nr. 52450/3/2010.

Dosarul 524503/2010 se află pe rolul Curții de Apel București Secția a VIII a Contencios Administrativ și Fiscal cu termen de judecată la 12.03.2012 și are ca obiect recursul formulat de către C.G.M.B. împotriva sentinței civile nr. 158/12.04.2011 prin care instanța de judecată a Tribunalului București a hotărât anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/27.06.2006.

Prin adresa nr. 54074/I.I./26.01.2012 înregistrată la DATJ domnul consilier juridic Ivancu Ionel ne aduce la cunoștință că prin sentința civilă nr. 1036/14.03.2011 pronunțată de către Tribunalul București - Secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 54074/3/2010, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii recursului de către Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal prin decizia civilă pronunțată la data de 19 ianuarie 2012, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de către reclamantul Municipiul București prin Primar General și a hotărât anularea în parte a Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/30.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București, astfel a hotărât anularea art. 3 alin 4 din anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/30.06.2010 și art. 5 alin 3 din anexa 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 110/30.06.2010.

Prin adresa nr. 1055513/25.01.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 291/01.02.2012 doamna Marcu Florica Elisabeta a formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 241/2011 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Gepș^ăk.ăl Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. n^-269/2000:


! STContestatara solicită să i se lase în deplină proprietate și posesie terenul situat în str. Aeroportului nr. 44, sector 6, București care este inclus în subzona „V4 - spații verzi pentru protejarea cursurilor de apă” și subzona „V1a - parcuri, grădini, scuar-uri și fâșii, plantații publice”, motiv pentru care terenul este neconstruibil.

Repet, până la data de 15 iunie să vă reactualizați declarațiile de avere și de interese. Termenul prevăzut de lege este 15 iunie. Le ridicați de la DATJ, ca în fiecare an.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi, data trecută a fost o ședință grea, cu multe puncte pe ordinea de zi și probabil că de la secretariatul nostru tehnic nu au reușit să numere întotdeauna mâinile ridicate, astfel că la punctele 38, 39, 40, 41, 42, 43 44,45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, respectiv, consider că m-ar Aceasta este situația.

55, 58, 60, 63, 68, 69, 78, împotrivă-orne-a-votat, deși feu Pentru că deja procesorv număr de voturi pro și'conlra


nu    rh tnționat la pentru, abțineri,

fost în sală.

al este făcut și este trecut un să nu mai modificăm echilibrul ut, ca să nu mai avem aceste....Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Am înțeles.

J

Domnul consilier Scarlat Horia

Doresc să atrag atenția asupra unei modificări care aș dori să fie făcută.

Dragi colegi, la una din interpelările mele, când am spus cu siguranță în loc de PDL așa cum apare aici, eu am spus „PNL nu va susține o astfel de aberație mafiotă etc”.

»    J

Mulțumesc.

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistentă Tehnică și Juridică.

Am înțeles.

J


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Scarlat H., Nedelcu C., Giugula D., Roșeți A., Rizoiu M., Nicorescu V., Popa M.).

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 48 de consilieri.

La ora 14.40 a venit în sala de Consiliu doamna Zidărescu L.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din 23 februarie 2012.

După cum vedeți, avem în față un proiect de ordine de zi. întâi voi supune la vot luările de cuvânt. Sunt trei cereri de luări de cuvânt.

Avem o cerere din partea doamnei Radu Ioana, care solicită o luare de cuvânt cu privire la unele probleme locative.

Doamna Radu sunteti în sală? Nu este.

Un sfat: vis-a-vis de această problemă mergeți mai întâi la comisia respectivă, după ce comisia vă ascultă, veniți în fața Consiliului.

Domnul llie Marian este în sală? Nu este.

Domnul Cârstea Ion este în sală? Nu este.

Trecem la ordinea de zi.

Vreau să știu, dacă față de ordinea de zi prezentată aveți amendamente.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Stimați colegi, am o completare la ordinea de zi, o propunere de hotărâre, ținând cont de inițiativa Asociației Pro Democrația, pe care eu consider că noi în calitate de consilieri trebuie să o luăm în considerare. Având în vedere dreptul cetățenilor de a se exprima liber în această țară, revin cu proiectul inițiat de Asociației Pro Democrația pe care am să vă rog să îmi permiteți să îl citesc împreună cu articolele proiectului, deoarece pe baza dezbaterii care am avut-o de două ore cu dumneavoastră am luat în considerare toate obiecțiile pe care le-ați avut și am încercat să construiesc un proiect corect, care să avantajeze atât municipalitatea, Primăria Generală, Consiliul General, forțele politice, cât și cetățenii din stradă.

Vă rog să îmi permiteți să îl citesc și ulterior să îl rog pe domnul Primar General să fie de acord cu introducerea lui peProiect de hotărâre privind conferirea statutului de spațiu de dezbatere publică Pieței Universității și stabilirea procedurilor de remodelare urbanistică.

Art.1 Se conferă statutul de spațiu de dezbatere publică, spațiului din fața Teatrului Național precum și a Pieței 21 Decembrie 1989 situată în fața Universității de Arhitectură și Urbanism. în vederea susținerii inițiativelor și dezbaterilor democratice prin amenajarea în consecință a spațiului public privind exprimarea liberă și neîngrădită a ideilor și credințelor civice și dezvoltarea liberă a spațiului critic cetățenesc.

Acest prim articol a fost inclus și în primul proiect. Celelalte articole care urmează și la care v-aș ruga să fiți atenți, sunt articolele care iau în considerare obiecțiile dumneavoastră și de care am încercat să ținem cont.

Art.2 Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București va organiza un concurs de proiecte urbanistice, privind reamenajarea spațiilor menționate la art. 1, luând în calcul prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și a altor acte normative relevante, deci am luat în considerare ca aceste două spații, să fie amenajate în conformitate cu Legea nr. 60/1991.

Art.3 Primarul General al Municipiului București va elabora un regulament de organizare și funcționare privind organizarea de evenimente și orice alte inițiative, care va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București în termen de șaizeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Deci, de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, vom avea un termen de șaizeci de zile în care Primarul General, va elabora acest regulament de organizare și funcționare și pe care ulterior noi îl vom aproba în Consiliul General.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor asigura desfășurarea procesului de consultare și dezbatere publică în cadrul procesului de selecție a ofertelor, mă refer la ofertele urbanistice și a elaborării regulamentului de organizare și

funcționare.

>

Consider că proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile pe care dumneavoastră le-ați menționat la dezbaterea pe care am avut-o la ședința anterioară.

în consecință vă rog să fiți de acord cu aprobarea acestui proiect. Cred că respectă toată -legislația în vigoare și practic i ' '    *w‘    "    «-ții drepți |a exprimarea
II rog pe domnul Primar General, să fie de acord, cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect și cu introducerea punctului interpelări.

Vă mulțumesc.

J

La ora 15.05 a venit în sala de Consiliu domnul consilier Florescu Dragoș.

Domnul consilier Pop Romeo

îmi cer scuze, aș vrea să știu dacă Asociația Pro Democrația, mai este de acord cu acest proiect de hotărâre, spiritul pe care l-ați spus dumneavoastră, pentru că spiritul proiectului de hotărâre era cu totul altul, al lor.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Un reprezentant al Asociației Pro Democrația este în sală, mai mult decât atât, acest proiect și această formă a fost făcută în discuție cu Asociația Pro Democrația și la inițiativa dumnealor.

Dacă îmi permiteți, o voi invita și pe domnișoara ca să vă confirme acest lucru, chiar cu această formă. Această formă a fost confirmată, este un proiect făcut...vă rog din suflet să nu mai avem această dezbatere când discutăm un subiect atât de important. Vă garantez și avem și reprezentantul Asociației Pro Democrația.

Este absurd, după amendamentele și după toate obiecțiile pe care le-ați găsit la ședința de data trecută, în care tocmai asta spuneați, că dacă nu avem un regulament de organizare și funcționare, dacă nu avem amenajare urbanistică a spațiului, nu puteți fi de acord, pentru că se pot întâmpla diverse incidente, acum să veniți cu...practic să vă contraziceți cu propriile dumneavoastră arme.

Deci, este un pretext penibil, ținând cont că acestea au fost argumentele dumneavoastră.

Domnule Primar General, vă rog să introduceți pe ordinea de zi aceste proiect.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Aș vrea domnule consilier, aș vrea să vă precizez, că indiferent de ideea de agoră, regulamentul este un regulament civic, iar cetățenii care se exprimă acolo, trebuie să aibă o minimă conduită față de comunitate, deci nu față de organele statului său față de....

Așa am văzut acest regjufament și nimic altceva, cu niște ore prestabilite și.... că așa este hormal să,fie, așa este în toate țărileDomnul consilier Voicu Mihai

Domnule Primar General, stimați colegi, dacă nu am înțeles ceva de la expozeul domnișoarei Țapardel, nu am înțeles de ce în acest spațiu liber de exprimare a ideilor și....de ce trebuie cu aprobarea Primarului General. Așa v-ați exprimat.

Dacă este un spațiu public cu care suntem de acord, chiar și la Universitate, deci suntem de acord.

Ascultați-mă puțin. Suntem de acord, dar vrem acest regulament, să vedem propunerea acestui regulament, apoi pe comisii să vedem pentru că acest spațiu trebuie păzit. Tot ce se va pune acolo și se va investi.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnișoara consilier, a cerut acordul Primarului General de a introduce pe ordinea de zi, după aceea urmează votul dumneavoastră, care în mod sigur va fi pozitiv, iar mai apoi urmează să facem acest regulament și să îl trimitem.

Domnul consilier Voicu Mihai

Noi doream să vedem proiectul și desigur să ne aducem contribuția la el.

Singurul lucru pe care nu l-am înțeles este: De ce cu aprobarea Primarului General?.... nu, evenimente cu aprobarea....foarte bine am înțeles.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara Țapardel, eu nu am înțeles, se anunță în prealabil această manifestare sau nu? adică cineva știe că oamenii aceia se adună acolo? Conform propunerii dumneavoastră.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

încă odată vă spun. Am cerut Primarului General, acordul

pentru introducerea pe ordinea de zi.

în acest moment se aprobă doar conferirea statutului de

agora a acestor două spații. Regulamentul acela va avea toate datele și vă va răspunde și la această întrebare și la acest regulament, puteți contribui chiar și dumneavoastră.Domnul președinte de ședință Murg Călin

Asta nu este cuprinsă în proiect, regulamentul. Am înțeles.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Nu, v-am spus exact, că în termen de șaizeci de zile acel regulament va veni în Consiliul General și va fi aprobat. Chiar vă înaintez proiectul, să vedeți că este foarte bine elaborat.

Doamna consilier Drăghici Aurelia Grațiela

Stimați colegi, spre deosebire de cetățenii Bucureștiului care de săptămâni întregi, protestează constant și curajos, indiferent de vreme și de vremuri, eu vreau să fac o precizare scurtă.

Pe mulți dintre dumneavoastră cetățenii Bucureștiului, care astăzi protestează v-au ales. Se pare, că domniile voastre, suferiți de un sindrom național, care se numește agorafobie. Deci, dumneavoastră în acest moment vă este teamă de aceste manifestații spontane, de aceste spații publice de exprimare. Agorafobie se traduce prin teama de spații deschise. Extrapolând la manifestările actuale, este limpede că există o singură explicație mai departe de contra argumentele procedurale pe care le aduceți. Suferiți de agorafobie și cetățenii în acest moment, vor surmonta temerile dumneavoastră și vor protesta în continuare, veți vedea.

Doamna consilier Chiriș Mariana

Stimați colegi, domnule Primar General, nu suferim de fobie, în primul rând datorită profesiei mele, vorbesc în nume propriu, chiar mă pot exprima fără niciun fel de problemă în spațiile agorei. Stimez și îi respect pe toți cei care sunt acolo, sunt întru totul de acord, dar pe cetățeni i-am întrebat dacă sunt de acord cu aceste zone? Ei nu au nici un fel de răspuns la tot ceea ce hotărâm noi aici? Noi tăiem și spânzurăm? Datorită lor am ajuns aici, indiferent ce partid reprezentăm.

Deci, în opinia mea, cred că ar fi foarte bine...aș putea să vorbesc și mai tare dar vă respect. Indiferent de opiniile dumneavoastră, opinia pe care o susțin eu este: ca cetățeanul să fie întrebat și rog dacă se poate procedural, să îl întreb pe domnul Prefect și pe doamna care reprezintă Secretarul General, dacă această propunere poate fi băgată într-o discuție publică?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

eci, ce întrebare âti pus doamna consilier?

Doamna consilier Chiriș Mariana

Poate o putem introduce pentru cetățeni, că datorită lor suntem aici, în acest plen și ne exprimăm votul. Dacă o putem pune în dezbatere publică?

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Poate fi pusă în dezbatere publică, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

întrebarea noastră este.....

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

.....dacă aprobă vreun regulament obligatoriu, dacă nu

aprobă regulament, rămâne la latitudinea....

Doamna consilier Chiriș Mariana

Vă mulțumesc.

J

Domnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi, am documentul cel mai apropiat de timp din Piața Universității. Oamenii cer această agora....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nedelcu, poate ne citiți și legea, că este tot

documentul cel mai apropiat.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Deocamdată, noi Consiliul General, avem această posibilitate de a produce un act....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu în afara legii, domnule consilier.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Păi nu, în cadrul legii. Domnul Președinte, stimați colegi, un șef de trib își trimite omul acela care știe tot și întreabă: Ce spune tribul meu? Păi că faci, că nujaci, că este bine, că nu este bine și se veselesc este bine. Peste două iar nu știu ce, dar se

se veselesc pe seama taf săptăi/iâni vine iar și/zice:te mai. înjură


au /


veselesc? încă este bine, chiar dacă mă înjură. Când mă înjură? Păi nu știu, dar unii sunt supărați. Păi data viitoare vino, să îmi spui câți sunt supărați, câți vorbesc și câți nu vorbesc? Data viitoare când a venit zice: domnule nimeni nu mai zice nimic. Atunci este rău. Lăsați-i domnule pe oameni să vorbească. Atâta vreme cât vorbesc este bine.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este în regulă domnule Nedelcu, vă mulțumesc. A propus

colega dumneavoastră, domnișoara Țapardel.

Domnul consilier Dincă Dumitru

Domnule Primar General, domnule președinte de ședință, domnilor colegi, dacă se întâmplă această minune cu agora, dacă se întâmplă ca onor Consiliul General al Municipiului București să reușească să înființeze această agora, este cea mai mare realizare a poporului român, pentru că fără să vrem putem să facem trimitere la tot ce s-a întâmplat până acum.

De data aceasta în cadrul unei agora, cel care merge acolo să își spună păsul, cu privire nu numai la problemele comunității domnule Primar General, ci la toate problemele care îl apasă, presupune că nu mai trebuie să mai vină la Primăria Generală să ia o aprobare, care i se poate da sau nu i se poate da. Ori dacă nu i se poate da, acel cetățean atât de frustrat merge în piață și vorbește, să vină Jandarmeria, ori polițistul și să îi dea amendă.

Cred că în Decembrie 1989, măcar acest drept l-am câștigat, dreptul de a spune ce ne doare.

în ideea în care dumneavoastră, cei care ați fost aleși tocmai pentru a sluji interesele cetățeanului, veți aproba.

Vă mulțumesc anticipat.

Domnul consilier Scarlat Horia

Partidul Democrat Liberal, a început să își devoreze proprii lideri, pentru că aceștia nu mai răspund la comenzile politice ale celor două grupuri de interese care se află în momentul de față în PDL, care se ceartă pe cine va fi candidatul pentru capitală, care se ceartă pe cine va deține în continuare contractele de asfaltări la nivelul Bucureștiului și încep ușor, ușor să cadă câte una, două, trei sau patru victime.

la Administrația

J

Pe de o parte și victimele mafiei


Așa este și cazul domnișoarei blonde de Străzilor, cunoscută priețșnă a domnișoarei Eba.

|’ Di""""


nca,; este

A

Auna din

portocalii care se ceartă în interiorul Partidului Democrat pe seama noastră, a cetățenilor din acest oraș.

Asta avem în momentul de față, aceasta este imaginea cu care Partidul Democrat Liberal se pregătește pentru campania electorală. Reglările de conturi din interiorul partidului afectând interesele noastre ale cetățenilor acestui oraș.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Suntem înainte de ședință, poate să facă o declarație politică, ar fi putut fi și fondată, nu mincinoasă.

Domnul consilier Scarlat Horia

Dragi colegi, ar fi trebuit să vă reamintesc și îmi aduce aminte de cazul celor de la PRM, care au trecut prin aceeași situație, la care știți bine cum a votat PDL la acel moment.

Vreau să vedem dacă vă mențineți aceeași linie, aceleași principii pe care le-ați enunțat atunci, vă las să vedem cât și pe cine mai devorați în interiorul dumneavoastră. Mafia portocalie mai are câteva luni și va pleca acasă.

Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da domnul Scarlat, minunat.

Domnul consilier Stan Ion

Se cunoaște că domnul Scarlat, a fost hrănit cu jeratic, la partid.

Stimați colegi, eu am o problemă pe care am mai ridicat-o odată și aș vrea să îi aduc aminte Primarului General, că am mai discutat despre participarea sau accesul consilierilor generali la Arena Națională, lucru care nu se poate întâmpla. Am și soluție pentru domnul Primar General, dar domnul Primar General are alte probleme mai importante și le trasăm noi sarcină colaboratorilor dânsului să rezolve această problemă.

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București, are o lojă acolo și propun în mod concret să luăm acea lojă și să o punem la dispoziția Consiliului General, indiferent care va fi acela, acum vorbim de cel actual, până la alegeri și următorul, pentru că Stadionul Național este proprietatea Consiliului General, a municipalității.

Atunci mi se pare aberant ca o direcțh în subordinea Consiliului^enerafy să aib


această oportunitate, iar consilierii generali


!, o structură care este a această prioritate și să împartă....de multe•I V. ■    //

•r. X


ori, chiar au prieteni care vin pe acolo, nu au nicio legătură cu ALPAB și atunci....vă spun eu că are.

Am fost la meci și am stat ca maimuțoiul pe un loc în față, înghioldit de lume și el avea acolo...îmi făcea cu mâna de sus de la balcon. Da, este un adevăr, dar asta este.

Aceasta ar fi propunerea mea, domnule Primar General, și să aveți în vedere când aveți posibilitate să transmiteți celor care.... putem să o punem chiar pe ordinea de zi, să dăm un proiect de hotărâre pentru că nu am vrut să vă mai plictisesc cu această problemă. Când am fost la lansarea acelui logo, firma BG3 care asigură paza acolo, nu ține cont de legitimația de consilier, de faptul că le spui că ești consilier, că ești chemat la o acțiune care este patronată de Primarul General. Ne vedem puși în situația să ne batem cu aceia, unii dintre noi avem o vârstă, suntem mai țepoși, putem să batem s-au putem să luăm bătaie. Evităm aceste aspecte, cred că ar trebui să căutăm o soluție, care să fie în avantajul municipalității, pentru că vrem sau nu vrem suntem organul politic stimați colegi, care am acordat fondurile pentru acest stadion.

Suntem organul politic, care acordăm an de an bugetul la această primărie, ca această municipalitate să își desfășoare activitatea și într-un fel sau altul suntem și motivați să fim acolo, celor care ne place sportul, când este un meci care ne interesează, sau o acțiune sportivă.

Vă mulțumesc.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Asta era mai de grabă de interpelări, dar oricum este bine că a fost și acum.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul consilier, eu înțeleg că vreți să schimați locurile, dumneavoastră sus....am înțeles bine, nu?

J    7

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Primar General, nu este primul coleg care se plânge de comportamentul Companiei BGS la intrarea pe stadion. Și colegul Răileanu v-a atras atenția în repetate rânduri și chiar vă rugăm să luați măsuri.

Domnul Giugula, dacă nu este interpelare, dacă este avem punct de interpelări care urmează să fie votat.

Vis-a-vis de propunerea doamnei Țapardel, domnule Primar (    asemenea propunere cu
care înțeleg că sunteți de acord, respectă Legea nr. 60, art. 5 din Legea nr. 60.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Absolut, de aceea se și vorbește despre partea de regulament.

Nimeni nu are nevoie în condițiile de agora, de aprobare ca să se manifeste acolo, dar sunt două...să le spun condiții, aceea de a cunoaște regulamentul, pentru că vă treziți cu unul gol acolo. Am dat exemplu, poate nu este cel mai bun.

în al doilea rând este obligat să anunțe, anunțul nu înseamnă aprobarea Primarului General.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Primar, permiteți să vă citesc.

Art.5 Organizarea și desfășurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, unităților economice cu instalații, utilaje, mașini cu grad ridicat de pericol de exploatare.

De asemenea, este interzis desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte în același loc sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul acestora.

Deci, suntem în situația că suntem aproape de un spital, aproape de stații de metrou și nu putem controla dacă două acțiuni distincte se desfășoară în același timp, motiv pentru care repet

întrebarea. Considerați.....să votăm așa ceva conform Legii nr. 60

art. 5?

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Va exista amenajare urbanistică, ea se va face înăuntrul acestei agora, sigur nu este acoperită și de aceea insistam pentru ideea.... adică apreciez ideea de regulament, tocmai pentru a nu exista două una peste alta, pentra a nu...și a anunța persoana respectivă că stă la rând pentru exprimare.

Oricum au mai mult de cincizeci de metri de la statia de

J

metrou.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Cred că soluția corectă ar fi să venim cu acest regulament, sau să veniți dumneavoastrăjctracest regulament și să îl supunem votului în aceeași ședință
Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

De acord, întâi cred că trebuie aprobat. Hotărârea a primit mandatul pentru Primar, de a prezenta un regulament pe care dumneavoastră să îl aproabați.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Giugula, la ordinea de zi sau la interpelări?

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

întotdeauna, când nu vrei să rezolvi ceva găsești tot felul de scuze și subterfugii. Din punct de vedere legal și social această hotărâre este dreaptă și corectă. Dacă ne-am fi luat și la Revoluție că suntem la mai puțin de cincizeci de metri de stația de metrou, nu avea loc Revoluția. Când s-au făcut întâlnirile cu cetățenii din trei în trei luni, spontane nu s-a mai ținut cont că se afla la mai puțin de cincizeci de metri de metrou și că nu s-a anunțat Primăria Generală și că nu s-a luat aprobarea.

De asemenea, această discuție se poate face ca aprobare. Punem la intrarea în această agora, un automat care emite biletele de ordine și de înscriere la cuvânt, atunci evităm să existe două discuții în paralel. Contăm pe bunul simț al populației și nu considerăm că această agora este făcută cu scopul de a avea acte provocatoare.

Dacă considerați că vreți să aveți acte provocatoare, veți face din această agora, un loc de luptă și de confruntare. Așa cum în toate țările civilizate, din Anglia, S.U.A., există asemenea puncte unde oamenii se urcă pe o cutie și vorbesc, ....dacă nu știi, lasă-ne.

E bine să avem și noi această chestiune reglementată, cu privire la regulament. Nu putem să avem un regulament, dacă nu avem o hotărâre. Facem hotărârea, dăm termen, ca în treizeci, cincisprezece, șaizeci de zile de la emiterea hotărârii apare acest regulament, care urmează să fie supus aprobării Consiliului General. Cu aceasta reglementăm toate problemele.

Dacă nu vreți, trebuie să supunem la vot, să vadă și cetățenii cine este de acord cu acest punct de vedere, cu exprimarea liberă, cine nu.


Generală Anticorupție și Municipiul București, în vederea promovării unor mesaje cu conținut informativ - preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

î

2.    Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii de Strada Buestrului, sector 2 în Strada Beirut.

A fost cerută odată cu similitudinea, care s-a petrecut la Beirut în Liban, cu prilejul vizitei președintelui Libanului care începe de luni. Prin amabilitate, noi suportăm schimbarea...., strada nu este o stradă lungă, cu mulți locuitori, noi suportăm preschimbarea actelor.

3.    de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București. Este vorba de cinci poziții la Teatrul Bulandra, care au fost uitate.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „închidere inelul median de circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană - tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina”

La punctul numărul 5, sunt perfect de acord cu introducerea proiectului privind agora.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am să vă rog, să mi-l dați ca să-l pot citi. Așa cum am discutat, avem și noi câteva puncte pe care am dori să le introducem pe ordinea de zi, cu permisiunea dumneavoastră.

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor.

Din discuția pe care am avut-o înainte, am înțeles că în principiu, sunteți de acord cu acest proiect.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Da, dar cu următorul amendament. Să se termine în aceste

zile controlul efecuat de către Curtea de Conturi, care a început în urmă cu o lună și jumătate și cu controlul efecuat de către Corpul de Control al primului-ministru, ca să aveți la dispoziție toate datele.

Comisia de la ALPAB făcută acum un an și jumătate și-a încheiat mandatul......aveți dreptate o să fie adus.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Eu am înțeles că dumneavoastră, în funcție de ce vi se comunică și ce vi se cere, de anumite „curve politice”, trebuie să puneți în practică. Nu intrați în panică. De ce ați intrat așa în panică?

Am o rugăminte, atâta timp cât încă sunt cu dumneavoastră în alianță, să nu atentați la gradul meu de inteligență.

Am făcut o comisie prin care v-ați dorit să faceți nu știu ce. Eu nu am primit niciun rezultat, dacă nu vă interesează de cei care sunt acolo, trebuie să vă intereseze de mine care sunt partener cu dumneavoastră la ceea ce facem și cât mai avem de făcut.

Dacă vreți să faceți comisii, faceți comisii la RATB, să vedem Consiliul de Administrație, pe care noi l-am numit și conducerea nouă, cât fură și cum fură și acestea se duc în direcția costului spre cetățean.

Să îl chemăm pe domnul Becheanu, care este membru al PNG, pentru că așa știm noi, a plecat de la noi, și am înțeles de la colegii care lucrează acolo, inclusiv de la sindicat că suntem într-o situație dezastruoasă.

Dacă ne jucăm de-a comisiile, nu ne jucăm într-o perioadă preelectorală, ca să isterizăm anumite spirite, ci să avem un efect care să se răsfrângă asupra actului de decizie.

Sunt de acord cu ceea ce vreți dumneavoastră, dar spuneți-

mi ce vizați cu această comisie.

>

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, reformulez: Comisia de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, pe anul 2011.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Am înțeles, ce facem cu raportul celălalt. Viza tot aceeași... pe 2011, era activitatea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O să îi rog pe colegii care au.........

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

-—---———- , .

Nu. comisia veche.^ă. domnul Voicu comisia veche din care fs    a îndeplinire mandatul, nune-a prezentat un raport. Pentru ce să dau un alt mandat altei comisii.

O comisie când se face, se așteaptă niște rezultate. Nu am nimic împotrivă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, am considerat..., vedem acum. Comisia care a funcționat până acum nu a atins... nu a prezentat un raport concludent, a tratat cu superficialitate problema, tocmai bine, reluăm problema ca să o facem mai bine.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Am înțeles, dar vreți să vă spun ceva, ca să vă dezamăgesc? Eu am făcut parte din acea comisie și nu am fost niciodată la „Lacuri, Parcuri și alte blaturi”.

De ce din cauza mea? Păi dacă președintele comisiei nu a

inițiat niciodată actul de control.......ca membru trimis din partidul

din care faci parte dumneata. V-am zis ca idee.

Vedeți că același lucru v-a spus și dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, în mod evident comisia.........

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Păi nici nu știe.... președintele comisiei......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Ivașcu a fost președintele comisiei.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Nu vreau să fiu răutăcios, știți că vă iubesc până la terminarea mandatului, dar vă rog frumos........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De acord cu dumneavoastră.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Vă rog eu frumos, nu am vaselină și nu vreau așa, că mă ustură după aceea.Domnul consilier Bădulescu Aurelian

De ce nu supunem acum plenului ce v-am rugat eu acum?

Să chemați Consiliul de Administrație de la RATB și după aceea de la RADET, să spună aici, în fața oamenilor cum stăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Putem să supunem și aceasta, dacă aveți o propunere în acest sens......

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Eu am avut bunul simț, fiind în an electoral, să nu isterizez cetățenii Bucureștiului, care și așa sunt isterizați de cotele la întreținere, pe care........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu aveți o propunere concretă?

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Am o propunere, să veniți la normalitate când cereți ceva, adică să știm pentru ce.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Evident, comisia nu și-a îndeplinit sarcina, dorim să facem o

comisie care să vă prezinte și un raport.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Ati acționat în vreun fel?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, o să analizăm situația care s-a

întâmplat, este domnul președinte al comisiei aici, ne poate spune câteva cuvinte.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Vă mulțumesc și vă rog: lăsați servele care vin de la tot felul de „curve politice”.

Domnul consilier Stan Ion

Constat și mă felicit încă odată că PSD-ul nu a avut niciun membru în aceste comisii, dând dovadă de maturitate politică. Neam dat seama că actuala majoritate, care de fapt, am constatat astăzi la Comisia de transporturi că au început să se contrazică între dânșii o fac și acum la acest Consiliu.

Noi am avut o discuție cu domnul Primar General și am pus problema RATB-ului, urmând ca marți ....cei de la RATB să ne prezinte un proiect, deci până marți mai sunt câteva zile, în funcție de acest raport îi vor schimba pe cei din Consiliul de Administrație și dacă este nevoie și pe directorul, pe care tot dumneavoastră I-ați numit. Exact, nu contează să îi schimbăm pe toți. Este aberant să facă cheltuieli, care să împovăreze cetățeanul Bucureștiului prin diferență de preț la costul biletului.

Trebuie să fim foarte serioși la această comisie privind activitatea ALPAB, a fost o comisie care nu a funcționat. Domnule Președinte de ședință, sunt toți de la PDL, deci majoritatea care ați avut-o în Consiliu...PNG, nu contează.

De la PSD nu a fost nimeni în nicio comisie pe mandatul celor patru ani. Nu am vrut și nici nu ați vrut să ne... dacă a fost cazul pe undeva nici nu ne-ați spus, cu excepția la RATB....dacă discutăm foarte serios...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Faceți parte din Consiliile de Administrație ale RATB-ului, ale

RADET-ului. Despre ce vorbim?

Faptul că nu v-ați implicat în aceste comisii...este prevăzută

o muncă în plus la aceste comisii, evident că nu ați vrut să faceți parte.

Domnul consilier Stan Ion

Domnul președinte, știți bine de ce nu ați vrut să puneți de la PSD în aceste comisii? Noi nu ne-am bătut foarte tare, pentru că aveați o majoritate și dumneavoastră, a-ți stabilit politicile în acest Consiliu. în afară de aceasta, mai avem trei ședințe, stimați colegi, dumneavoastră credeți că în trei ședințe care mai sunt până la schimbarea noului format de Consiliu General, se vor rezolva aceste probleme?

Mă îndoiesc că dacă într-un an, această comisie, formată la ALPAB nu a făcut nim.icr o să facă în următoarele două, trei luni,

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De acord, este dreptul dumneavoastră să vă îndoiți. Este

dreptul nostru să propunem o comisie, care în șaizeci de zile să ne dea niște răspunsuri.

Domnul consilier Stan Ion

Propun altceva.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Faptul că mai sunt puține luni de mandat nu exonerează pe

nimeni de.....nici dacă ești cel mai iubit dintre pământeni, nici dacă

mai sunt trei luni de mandat.

Domnul consilier Stan Ion

Propun altceva. Dumneavoastră ca președinte al acestei ședințe și al acestui Consiliu, să prezentați la următoarea ședință câte hotărâri a luat pe perioada acestui mandat Consiliul General. Câte au fost privind Administrația Publică Locală, Administrația Străzilor, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement, RATB, RADET, Direcția Spitalelor să le faceți într-un grafic, pentru că eu am fost președinte de ședință ca și dumneavoastră și la finalul celor patru ani, când am terminat mandatul, am prezentat...au fost o mie trei sute și ceva, o mie trei sute unsprezece hotărâri adoptate de Consiliu, puse pe căprării.

Vreau să am această chestie, ca să știu și eu, în mandat, în campanie, uite domnule, asta noi nu am votat, aici am fost pentru ca a fost în interesul bucureșteanului și aici am fost contra, aici I-am susținut pe domnul Oprescu, proiectul lui a fost foarte bun, aici am fost contra cu majoritatea PDL-istă. Vrem să avem și noi chestia asta că nu mai putem să fim....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

îmi pare rău, este o chestie foarte bună, o să prezentăm un

raport de activitate al Consiliului General.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am făcut o propunere, domnule Primar General, această

propunere poate intra pe ordinea de zi doar cu acceptul dumneavoastră.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Sigur că da, mai ales că peste două zile începe contolul

Curții de Conturi.

)

La ALPAB a fost programat acest control pentru luna februarie încă de anul trecut, așa cum a venit din nou și la primărie. Abia a plecat și a venit din nou.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este în regulă pentru că tocmai faptul...... am si eu raportul

Curții de Conturi, este al treilea raport pe anul trecut, care constată aceleași probleme și ne întrebăm: de ce nu s-au luat măsuri?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Să țineți cont că unele sunt atacate de către cei de la

ALPAB în instanță.

>

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O a treia comisie și cu aceasta am încheiat.

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, sigur tot cu acordul domnului Primar General.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Fără nici un fel de problemă, orice control este bine venit.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Un ultim punct, dacă nu aveți nimic împotrivă, mai ales că

suntem înaintea bugetului, proiectul de hotărâre al C.G.M.B. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Teatrul Tineretului Metropolis Sala de Spectacol al Teatrului Tineretului Metropolis.

dar înainte de buget fiind prinși în buget banii pentru a putea să înceapă proiectele. Am senzația că se forțează. Nu înțeleg de ce?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Este la inițiativa Comisiei de cultură.

J

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu înțeleg de ce, pentru că am fost absolut de acord cu

aceste lucruri, le-am spus că.....domnul consilier Gâf-Deac zicea

că a fost prezent acolo și mai mult decât atât mi-a spus: hai să nu încărcăm ședința cu asta....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bine domnule Primar, rămâne pentru ședința cu aprobarea bugetului.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Exact, înainte, mai ales că sunt unele semnate cu participare europeană, apărute acum și banii sunt așezați de principiu în buget. Sigur că da.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci rămâne să fie aprobat sau nu de Consiliul General?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Nu are nicio treabă cu finanțarea....v-am dat exemplu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

înaintea ședinței de buget și eu îmi retrag pentru astăzi

propunerea.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Domnule președinte, stimați colegi, vă propun ca punctul unu pe ordinea de zi să fie proiectul propus de domnișoara Țapardel, în sensul de aprobare a punctului, deschis de discuția de la Teatrul Național și de la Universitate.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Propuneți modificarea ordinii de zi?

Propune ca de pe ordinea suplimentară, dumneavoastră săDomnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Da, s-ar putea să vină în ordine logică, după proiectul cu

ajutoare, dacă sunteți de acord.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Adică la punctul patru de pe ordinea de zi.

Spun la vot propunerile în ordinea în care ele au fost făcute.

Propunerea doamnei consilier Țapardel Claudia

Proiect de hotărâre privind conferirea statutului de spațiu de

dezbatere publică Pieței Universității și stabilirea procedurilor de remodelare urbanistică.

Introducerea este pe ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? 22 voturi, împotrivă? 1 vot (Răileanu M.),

abțineri? 24 de voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a intrat pe ordinea de zi.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

în mod regretabil nu s-a votat acest proiect, nu voi renunța la

el și chiar începând de astăzi, imediat după ședință voi face dezbaterile pentru intrarea acestui proiect în dezbatere publică și rog toate ONG-urile și toți cetățenii să-și manifeste reacțiile față de acest proiect.

Din zilele următoare va fi în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Generale și poate chiar vom face și o conferință și o dezbatere împreună cu ONG-urile. A fost la inițiativa Pro Democrația și a mea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Următoarea propunere este de introducere la începutul

ședinței a punctului interpelări.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Chiriș M.), abțineri? 2 voturi (Poterașu C., Alexe F.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Primar General a propus un proiect de hotărâre

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția Generală Anticorupție și Municipiul București, în vederea promovării unor mesaje cu

conținut informativ - preventiv anticorupție și pentru diversificarea

canalelor de informare a societății civileNoi avem un protocol, ca să o clarificăm, dar acolo era formulat asociere......

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Este vorba numai de titlu, nu recunosc cuvântul asociere.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles, dânșii au voie să facă numai protocol de colaborare.

în ceea ce privește aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor formularea pe care o folosește Ministerul Administrației și Internelor este de protocol de colaborare și nu de asociere cum am formulat noi. Prin acest punct abrogăm hotărârea de asociere și votăm protocolul de colaborare, practic l-am și votat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Se modifică titlul acestei hotărâri, conținutul nu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Atunci de ce să mai modificăm titlul?.......o modificăm ca

atare.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Modificăm titlul, pentru că oamenii aceia s-au supărat că ei

nu pot să facă asociere cu nimeni, decât colaborare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Atunci este pur de formă. Domnul Bădulescu este vorba de

altceva........colaborăm, protocol de colaborare, pentru materiale

de promovare......Nu ați citit proiectul?

Este un proiect votat de toate sectoarele Bucureștiului.

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii de Strada

Buestrului, sector 2 în Strada Beirut.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 186/2008, privind însușirea^inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul/public al Municipiului București.Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „închidere inelul median de circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană - tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina”

Cine este pentru?......

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

A fost în dezbatere publică, a fost peste tot......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 21 de voturi, împotrivă?......

Domnul consilier Deaconescu Cristinel Ionel

Domnule Primar, astăzi am avut Comisia de transporturi și acest proiect nu a fost prezentat la comisie, iar cei de la Direcția Transporturi, astăzi nu au binevoit să vină la comisie și nici cei de la Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe.

Au fost foarte ocupați cu alte ședințe, dacă îi eliberați de alte ședințe și vin cu proiectele în comisii o să putem să le votăm.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnule consilier, sună a meschinărie și să vă explic de ce. Nu pun la îndoială ce spuneți dumneavoastră. Ei sunt împreună cu AECOM-ul, cu asta i-au chemat ca să le facă instrucția pentru viitor.

Problema mea este, că de acest proiect știe toată lumea. Dumneavoastră puteți să vă faceți o idee, este vorba de parametrii care sunt trecuți acolo pentru că este foarte clar că acest inel va intra în ideea unui parteneriat public-privat, pentru că...sigur poate cu participarea Guvernului, nu am nicio promisiune și nici nu prea cred.

în orice caz vor intra în parteneriat public-privat, mai ales că unii și-au și exprimat dorința de a o face. Piciorul acesta pe frână....

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Acum discutăm indicatorii, nu are.....

Domnul consilier Stan Ion

Discutăm indicatorii, nu este nicio problemă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Discutăm înainte, nu acum. Spuneți-ne care este valoarea?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Este clar că valoarea lui nu poate fi făcută din bugetul local.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Orientativ, cât este valoarea?

Domnul consilier Stan Ion

Vă răspund eu domnule președinte, valoarea unui proiect în momentul când discuți indicatorii tehnico-economici nu poate să fie

stabilită pentru că trebuie să ținem cont de comisia ..... de

dinamica pieței, creșterea prețurilor la materialele de construcție, devalorizarea euro, creșterea prețului la combustibil, etc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu vi se pare aberant să plătim niște indicatori pe care nu îi cunoaștem?

De acord camarade, spune-ne cât valorează un euro astăzi?

Domnul consilier Stan Ion

Despre acest proiect știați și dumneavoastră știam și noi, pentru că....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Repet, știe cineva în această sală cât valorează acest proiect? 1,5 miliarde euro, este bugetul Primăriei Capitalei pe câțiva ani.

Domnul consilier Stan Ion

Nu este adevărat, bugetul Capitalei este un miliard și ceva pe an

r-s^y_u|.....nu 0 să maj rămângDomnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnilor, nu se poate gândi nimeni că bugetul Primăriei Capitalei poate să suporte așa ceva. Noi suportăm cheltuielile minime legate de acte și de autorizații când le propune. Este oferta Bucureștiului, făcută pentru partenerii de acolo......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

De acord cu dumneavoastră. Prezentarea este neserioasă, vorbește de 1,5 miliarde, așa pe genunchi. Votăm 1,5 miliarde astăzi?

Este o întrebare corectă care vine din sală, Construcții Montaj ce proiect are și cât are la acest proiect? Măcar orientativ.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Domnule președinte am și eu.......

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Să poftească directorul general de la Direcția Transporturi și să facă toate precizările.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Dacă este vorba despre o discuție, dacă este oportun sau nu, așa cum ne este nouă înaintat în acest moment, dumneavoastră puteți observa că indicatorii tehnico - economici sunt niște indicatori care ne aduc aproape spre cunoștință proiectul care să contureze politica care va merge pe următorii patru ani asupra necesității introducerii acestui proiect în execuție, dar pentru mine este o altă întrebare. Acum vreo două zile, noul prim-ministru cu care mă bucur și mă laud în toată lumea, că este a spus așa: principalul nostru obiectiv este atragerea și dezvoltarea infrastructurii naționale. în felul acesta să aducem bani, proiecte și dezvoltare.

în acest moment, eu înțeleg că dumneavoastră, unitatea de partid din care..........sigur eu am spus.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să încetați, vă întreb niște cifre.
Domnul consilier Stan Ion

Vreau să întreb altceva?

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Lăsați-mă, domnule președinte.......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vii cu un proiect de 1,5 miliarde și nu știi două cifre de pe el.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

întrebați-mă, vă spun eu....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Spuneți dumneavoastră ați fost informat personal de domnul

Primar General, separat.......

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Eu pot să vă spun, că nu este vorba despre asta.......

Domnul consilier Stan Ion

Domnule președinte.........

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Domnul prim-ministru, uitați că poate mi-o ia gura pe dinainte și o să ajungeți, dar nu vreau să jubilez. Noi vorbim acum de oportunitate, nu vorbim de realizarea în efectivitate, dumneavoastră deschideți premisa atât Primarului General, cât și Guvernului României, care poate să vină să contra garanteze alături de București pentru o investiție care vine să atragă fonduri. Nu înțeleg politica pe care noi trebuie s-o purtăm. Vreți să fim „frânări”? Suntem.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Eu nu pot să votez ceva de care am auzit acum cinci minute.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Spunem așa, dumneavoastră ați auzit de onoare?

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Lăsați-mă, dumneavoastră mergeți și luați-vă calul care zice dânsul că l-ați pierdut la filmări....și eu sunt șofer ca dânsul. Altceva vreau să vă întreb, răspundeți-mi și mie la această întrebare: Este oportun sau nu? Mă consult cu dumneavoastră pentru că nu am avut consultări la partid.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Personal, am aflat acum cinci minute, când l-a citit domnul Primar General.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Omul a spus că l-a pus pe site.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu știu, l-o fi pus azi dimineață domnule Bădulescu.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Vă întreb, este ceva rău dacă aprobăm indicatorii?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Acum cinci zile nu era pus pe site, asta vă pot garanta.

Domnul consilier Stan Ion

Domnule, dumneata te uiți la televizor? Ieri dacă te-ai uitat la televizor, domnul Oprescu a avut un proiect, cu o inițiativă de a prezenta niște proiecte de dezvoltare pe următorii ani.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da domnul Stan, dumneavoastră tot de la televizor....domnul Primar nu a avut bună voința să vă invite măcar pe dumneavoastră.....

Domnul consilier Stan Ion

Nu contează, deci, acolo a fost invitat inclusiv domnul prim

ministru

Domnul președinte de ședință Murg Călin Pe dumneavoastră nu v-a invitat, deși are nevoie de votul
Domnul consilier Stan Ion

Domnule, te faci că plouă. Stimați colegi, am constatat un lucru la domnul președinte. De câte ori nu îi convine ceva....exact ca în bancul acela „când te face unul prost, deschizi umbrela sau te scuipă în gură”.

Domnule, dumneata te faci că nu pricepi ce spun eu? La proiectul pe care l-a prezentat domnul Primar General, ieri, acela de dezvoltare a Bucureștiului, a participat inclusiv domnul prim ministru. Este corect domnule Primar?

înțeleg că au discutat și despre proiectul acesta de 1,5 miliarde, care a fost pe site....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu am nimic domnule, dar să voteze domnul prim ministru, nu noi. Noi nu am fost.

Domnul consilier Stan Ion

Așa spuneți, că voi aveți....sunteți ermetici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Noi nu am fost, nici dumneavoastră nu ați fost, nici un coleg de aici din sală nu a fost.

Domnul consilier Stan Ion

Nouă ne-a spus, dar nu am apucat să mergem, aceasta este

ideea.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Asta este neseriozitate gravă. Despre ce vorbim?

Domnul consilier Stan Ion

Vreau să rămân și la diverse dacă tot sunt aici.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Asta este neseriozitate în formă de tortură.

Domnul consilier Deaconescu Cristinel Ionel

Văd că dumneavoastră cunoașteți proiectul foarte bine și ar

fi trebuit măcar în Comisia de transporturi să ne prezentați dumneavoastră proiectul,j?ând nu a binevoit să vină domnul

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Stan, lăsați poveștile acestea. Am avut întâlnire cu domnul Primar General, acum o săptămână.

Domnul Primar General, este inadmisibil, ați avut o întâlnire cu noi acum cinci zile, puteați măcar să spuneți, ce intenționați?

Puteați să îl chemați pe directorul Mădălin Dumitru, care vă tratează cu o maximă lipsă de respect, nici măcar nu a venit acum. De ce nu ati făcut acest lucru acum cinci zile?

J

Vă spun eu de ce? Plănuiați încă de ieri ieșirea în presă și nu trebuia să se știe dinainte. Ați fi putut avea amabilitatea să discutați cu noi, ca astăzi când votăm, să putem avea o părere avizată.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședință, de trei luni, proiectul a trecut prin toate procedurile de dezbatere, cu Societatea Civilă, cu afișat pe site ș.a.m.d.....vorbim de acest lucru de trei ani.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Spuneți-ne mai exact unde?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

La Facultatea de Arhitectură......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Primar General, cetățenii unde au știut de acest subiect până acum?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

A fost afișat jos, afișat pe site, s-a spus unde se găsește, unde îl are și a stat comisia........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

.......pe cine, pe Mădălin. Dați-ne site-ul, exact unde a fost

pus. Domnul director să vină să ne explice.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul director, ce face domnule?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnul director......măi domnul Adîr, nu da din mâini, ca

milițianul, domnul director și cu domnul arhitect șef să poftească aici......absolut.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să luăm o scurtă pauză. O secundă urmează domnul

Raicu Mircea.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Vă rog, să nu fim ipocriți. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, este un proiect care se numește inelul median al Bucureștiului. Face parte din mașter planul Bucureștiului aprobat și făcut de noi în anul 2000. Acest proiect a intrat într-o dezbatere a unor alți specialiști. Nu știm exact, neintrând în niciuna dintre comisii, nu știm nici pe unde s-au deviat traseele, nici pe unde trec noile.... absolut nicio schimbare din ceea ce aduce acest nou proiect.

Mi se pare o mare porcărie, să vii să introduci pe ordinea de zi suplimentară un astfel de proiect, de o asemenea valoare.

Sunt de acord că este o urgență, iar noi susținem acest proiect așa cum ... mai ales că este proiectul nostru, dar nu putem să votăm pur și simplu cu ochii închiși, neștiind pe unde trece. Prin Parcul Herăstru, pe unde o trece el.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnul Scarlat, nici dumneavoastră nu știți, lăsați.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Domnul Popescu, nu am să mă chinuiesc să vă explic, că

oricum nu ați înțeles niciodată nimic în acești patru ani.

Ca atare acest proiect trebuie să intre în mod obligatoriu în

toate comisiile: juridică, transporturi, buget, să vedem de unde se finanțează, cum se face...nu se vine cu el nefiind în niciuna din comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule viceprimar, eu înțeleg, că ați intrat în logica

electorală. Acum trei, patru ani, în alte structuri, care Dumnezeu or fi fost alea, nu făceați altceva decât să râdeti de aceste lucruri. Tot ce este a ci,.... eu am avut bunul simt și v-am ascultat.


./


35''Tot ceea ce vedeți dumneavostră aici și ceea ce o să precizăm de o mie de ori, nu are niciun fel de legătură cu altceva, nu are legătură cu proiectul susținut și făcut de dumneavostră. Nu. Cu toată responsabilitatea vă spun că nu. De trei ani, stăm să întoarcem pe toate părțile și să căutăm posibilitatea unui parteneriat.

Niciodată nu m-am gândit că noi putem să-l facem din bugetul local.

Ieri a fost o etapă de prezentare a oamenilor de afaceri. Nu este numai cale rutieră, sunt și amenajările care vin imediat după acest proiect. Una dintre ele care să fie aceasta, o gară europeană etc.

Dumneavoastră cunoașteți foarte bine aceste lucruri, sigur că doriți amănunte, este directorul de la Direcția Infrastructură și îl poftesc și pe domnul arhitect șef. Mai mult decât atât, ați aprobat proiectarea în urmă cu un an. Proiectarea s-a terminat, l-a pus în valoare, aceea de consultare.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Primar General, vă solicit să ne spuneți exact unde a fost pus pe site-ul Primăriei Generale acest proiect?

Noi îl căutăm în această secundă, când a fost ridicat acolo?

Deci, vă rog căutați-l aici și arătați-mi și mie și colegilor. Când a fost pus în dezbatere publică? Vreau un răspuns foarte punctual de data aceasta. A fost pus sau nu a fost pus în dezbatere publică? Vreau un răspuns foarte punctual și la microfon.

Domnule arhitect șef, am adresat o întrebare și vreau un răspuns punctual. Deci, nu a fost pentru că este pe ordinea suplimentară, mangle din acestea....

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Domnilor consilieri, vă interesează răspunsurile?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Indicatorii domnule Primar.....

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu Vă interesează răspunsurile, da sau nu? Vă rog domnilor.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Răspundeți la microfon domnule Dumitru, vă rog. Am adresat a întrebare și aștept un răspuns. Domnule arhitect șef,


36acest proiect care se numește în felul următor: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți acestui studiu de fezabilitate când a fost pus pe site?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Toată procedura de dezbatere publică se

desfășoară....planurile de urbanism...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule arhitect șef, putea fi și azi dimineață. Acest

proiect.... Nu mă luați cu planurile de urbanism. Dumneavoastră despre ce vorbiți?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Planurile de urbanism...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Stați puțin, pentru că domnul.....să răspundă corect. Vorbiți

de Planul de Urbanism General, dar nu vorbiți de acest proiect, de acesta nu vorbiți, spuneți clar, despre ce proiect vorbiți?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Proiectul inel median, PUZ, 3F este pus în dezbatere

publică, pot să vă spun și data exactă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin Deci, este PUZ domnule arhitect șef, nu indicatori.

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Este PUZ și SF.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule arhitect șef, acest proiect se numește: aprobarea

indicatorilor tehnico - economici aferenți SF-ului pentru obiectivul de investiții închiderii inelului median. Acest proiect când a fost pus pe site? întrebarea este clară.

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Aceasta nu este treaba direcției mele.


Zr


7\Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci, aceasta nu este problema direcției dumneavoastră. Domnul Dumitru când l-ați pus pe site? Vreau să îl lăsați să îmi răspundă.

Domnul director Executiv Mădălin Dumitru

Conform aparatului executiv al domnului Primar General, două direcții, una executivă și una care întocmește proiectele. Direcția Urbanism s-a ocupat de acest proiect și a pus în dezbatere acest proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Repet, domnule Dumitru, acest proiect când a fost pus pe site? Acum trei zile.

Domnul consilier Scarlat Horia

Domnul președinte, vreau să pun o întrebare la fel ca și dumneavoastră. în ce lege se cere ca indicatorii tehnico-economici să fie puși în dezbatere publică? Dați un exemplu domnule Murg, din experiența dumneavoastră deosebită pe care o aveți în Consiliul General, când s-au pus vreodată în dezbatere publică indicatorii tehnico-economici? Niciodată domnule Murg, habar nu aveți.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Unu miliard jumătate sifonare pe dedesubt.......

Domnul consilier Scarlat Horia

Ați încercat să vorbiți peste mine. Nu veți reuși, ca să fie foarte clar. Vă rog frumos un exemplu să-mi dați, habar nu aveți legea, habar nu aveți despre ce vorbiți, faceți un circ și o mascaradă ....

Domnul președinte de ședință Murg Călin în regulă .... domnul Dumitru, spuneți


ce doriți


dumneavoastră.


//


r,

z

>4Domnul director executiv Mădălin Dumitru

Indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect au fost

finalizați și după aceea au fost supuși atenției dumneavoastră, astăzi pe ordinea suplimentară.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci, când au fost supuși atenției C.G.M.B. acești indicatori?

Domnul director executiv Mădălin Dumitru

Aseară au fost finalizați.

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Aseară au fost finalizați și ne propuneți astăzi un proiect de

un miliard jumătate? Domnul Dumitru, nu vi se pare că exagerați ?

Domnul director executiv Mădălin Dumitru

Deci, indicatorii tehnico-economici nu sunt așa ca un PUZ,

să fie puși în dezbatere publică, pentru că reprezintă o latură tehnică a unei componente de proiect.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule director Dumitru, când a fost informat Consiliul

General despre acest proiect, despre indicatorii de la acest studiu de fezabilitate? Când ați luat legătura cu Consiliul General să aveți discuțiile preparatorii? Când?

Domnul director executiv Mădălin Dumitru

încă odată vă repet, sunt puși pe ordinea suplimentară

deoarece indicatorii tehnico-economici nu fac obiectul dezbaterii publice.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Repet, când ați luat legătura cu Consiliul General de la care

așteptați un vot, de la colegii mei așteptați un vot, când ați informat Consiliul General despre acest proiect, este un răspuns la care chiar ..., este simplu de răspuns vă solicit pe urmă un răspuns. Când ați informat Consiliul General de acest proiect?

Domnul director executiv Mădălin Dumitru

Anul trecut, când v-ați dat acordul pentru ...
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Anul trecut, ne-ați informat de indicatorii aceștia? ... Nu, nu domnule Dumitru, nu mă zăpăciți. Indicatorii de la acest studiu de fezabilitate, când ați informat Consiliul, răspunde-ți odată ... dar nu răspunde domnule sub nicio formă, nu vezi și dumneata, ce ... Dar dumneavoastră ce votați, doamna Popa? Nici nu știți ce votați!

Domnul Primar general Sorin Mircea OPRESCU

Calmați-vă domnule Murg, problema mea este așa, nu este nici telejustiție, nu este absolut nimic. Omul v-a răspuns referind indicatorii, astea sunt așezate de vreo 4-5 luni, deci pierdem timpul.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da domnul Stan, vă rog.

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor am înțeles, să ne calmăm un pic, propuneți-l la vot. Cine este de acord și cu asta mergem mai departe, degeaba țipați la toți directorii, degeaba ...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Stan, cel puțin am clarificat ceva.

Domnul consilier Stan Ion

Suntem constructivi domnule, este la fel cum ați făcut dumneavoastră când ați luat publicitatea în București, atunci nu ați țipat că trebuie pusă pe site, să faceți, ați luat-o și ați ... Da și pentru ca să fie, domnul coleg lonuț spunea să facem un act de compromis, haideți să și votăm nominal dacă este cazul, să numai fie probleme.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Solicitați vot nominal la introducerea pe ordinea de zi, am notat, la votul final, am înțeles. Domnul Stan, dar ceva s-a clarificat, l-au terminat aseară și nu au apucat să ne informeze.

Domnul consilier Stan Ion

Este adevărat, că s-a clarificat asta dar, de ce nu înțelegeți domnule președinte că este vorba de indicatorii tehnico-

Domnul președinte de ședință Murg Călin

... 1,5 miliarde de euro.

Domnul consilier Stan Ion

Este proiecție bugetară, dacă va fi poate intră la anul în lucru, dacă vin parteneri,.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Bun, am înțeles vă mulțumesc. Domnul arhitect șef

Doamna consilier Popa Maria

Domnule președinte, eu aștept scuzele dumneavoastră pentru atitudinea pe care ați avut-o atât față de arhitectul șef, cât și de directorul din Primărie, dar și față de noi dumneavoastră ați avut o atitudine chiar impardonabilă, ați făcut niște afirmații. Pe mine personal, m-ați jignit în momentul în care v-am făcut precizarea că indicatorii nu trebuiau să apară pe site. Noi am vota din 2011 un proiect de hotărâre ..

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamna Popa cunoașteți acești indicatori?

Doamna consilier Popa Maria

Domnule, eu nu-i cunosc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Atunci ce votați doamna Popa?

Doamna consilier Popa Maria

Nu-i cunosc, dar vă spuneam că ei fac parte din acest proiect, proiectul pe care noi l-am votat din 2011, am votat oportunitatea acestui proiect și studiul de fezabilitate. Nu mi se pare absolut deloc ca fiind normală atitudinea dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles doamnă și îmi pare rău dacă v-am supărat.

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Eu vreau să fac următoarea precizare. Consiliul se pronunță asupra oportunității, iar partea tehnică de indicatori este funda    ' ’    l Comisiei de circulație.


J


Domnul președinte de ședință Murg Călin Domnule arhitect, în acest proiect există indicatori?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Da.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi dacă există indicatori este nevoie de votul Consiliului? ca

să treacă acești indicatori ... vă rog răspundeți-mi punctual.

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Vă repet, acești indicatorii se bazează pe avizul CTE-ului și

avizul Comisiei de Circulație ....

1

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu e nevoie de votul Consiliului pentru indicatori?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Ba este nevoie.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Păi atunci, trebuie să-i cunoaștem, nu?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Dar dumneavoastră vă bazați pe niște documente care sunt

tehnice.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule arhitect, vă rog frumos urmăriți-mă, e nevoie de

votul Consiliului General pentru aprobarea acestor indicatori? Este normal ca cei care votează să-i cunoască?

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Stați puțin, Consiliul votează, are capacitatea tehnică să

analizeze?

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Asta nu este problema dumneavoastră, este o jignire,

domnule arhitect și jigniți întregul Consiliul General acum......

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Vă bazați pe un aviz CTE.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Deci nu este nevoie să-i cunoaștem, trebuie să-i votăm.

Domnul arhitect șef Gheorghe Pătrașcu

Eu spun altceva, Consiliul verifică...........

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă propun o pauză de 3 minute.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, haideți să vedem dacă se aprobă

pauza pe care o solicitați dumneavoastră. Nu ne mai sfidați și vă bateți joc de noi. Eram în timpul ședinței domnul președinte poftiți în sală, nu mai sfidați tot Consiliul. Haideți veniți să-mi răspundeți mie la niște întrebări, vă rog! Spuneți, dacă știți PUZ-urile alea pe care le-ati votat ce indicatori tehnico-economici aveau, domnule președinte? Când ați mărit prețul de la Stadionul Lia Manoliu, i-a spuneți la cât au ajuns indicatorii tehnico-economici domnul Murg? îi știți sau nu? Ce analiză ați făcut? l-a spuneți-ne! Toți indicatorii tehnico-economici pe care i-ați votat dumneavoastră și i-ați mărit, i-ati cunoscut?

î

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Popescu, v-am solicitat o pauză de consultări,

reluăm această discuție în 3 minute.

J

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Doi la mână, am o rugăminte la dumneavoastră: învățați

când vă adresați, în calitate de consilier să poftiți aici la microfon, nu dacă sunteți președinte aveți dreptul să apăsați pe buton și să vorbiți să întrerupeți pe toată lumea. învățați să treceți aici și să vorbiți, nu să vă bateți joc de noi și să întrerupeți pe toată lumea. Ne-am săturat de bătaia de joc a dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ca să economisesc timpul dumneavoastră, dacă de fiecare

dată m-aș ridica, mi-aș consuma timpul inutil. Deci, încă o dată, cunoașteți acești indicatori pe care doriți atât de tare să-i votați? Vă rog o scurtă pauză de 3 minute.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnule președinte, „pentru” a fost deja votat, ați întrerupt .... Sau este dictatură aici, stați un pic că s-a schimbat Guvernul, nu mai este dictatură, acesta este democrat domnule președinte.

Domnul consilier Stan Ion

îl rugăm pe domnul prefect, care este prezent aici, să luați act de încălcările pe care le face, conform Legii nr. 215/2001, domnul președinte de ședință. Eram în procedură de vot. Votasem pentru, urma să voteze împotrivă și abțineri și să consemnați că pauzele trebuie luate cu acordul majorități consilierilor. Nu au votat nici măcar ai dumnealor pentru că unii au rămas în sală. Vă rugăm să luati măsuri, dumneavoastră sunteti un om echilibrat, un om

corect și vă rog să luați măsuri.......Nu contează, lasă-l că este un

om echilibrat și corect.....

Domnul Prefect - Atănăsoaiei Mihai Cristian

Vă asigur că iau act de toate ilegalitățile care se întâmplă aici, nu doar de una.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să reveniți în sală. Suntem .... O secundă să terminăm ordinea de zi ca să închidem. Dragi colegi, eram la introducerea pe ordinea suplimentară a punctului proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „închidere inelul median de circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană -tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina. Bun, dacă intră pe ordinea de zi, pe procedură ați solicitat, vot nominal, la votul final domnul Stan?

Domnul consilier Stan Ion

Nu. Procedură, deocamdată. Nu votăm, eram....votasem pentru, urmează să votăm cine este împotrivă și cine se abține. Puteți să reluați eventual votul de la „pentru”, cine este pentru? Asta putem să acceptăm.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

O luăm de la „pentru”, dar ați propus la un moment dat vot nominal, la votul final. Bun, dacă mai există, înainte să votăm introd    nea de zi, dacă există puncte devedere de la Comisia de transporturi. Vă rog domnule Deaconescu, a fost o scurtă întrunire a Comisiei.

Domnul consilier Deaconescu Cristinel

înțeleg că acest proiect a făcut parte din ..... a fost prezentat

de domnul Primar în prima zi de campanie, durata unui mandat este de 1460 de zile, a fost nevoie de 1320 de zile să fie prezentat Consiliului General și totodată înțeleg că aseară proiectul avea cu un miliard RON mai puțin. Invit pe această cale la Comisia de transporturi și la Comisia de buget respectiv Comisia juridică pe domnii de la Direcția de Transporturi precum și pe investitorii care doresc să participe la acest proiect. Și îi asigurăm de toată solicitudinea noastră și de tot sprijinul nostru.

Vă mulțumesc.

J

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Sunteți prost informat, să știți că nu s-a modificat, cifrele sunt bătute în cuie de câteva zile de către specialiști. în 2012, mai precis, de 2 luni, deci nu e .... Da și acolo este un miliar cinci sute de mii, .... vă rog să mă iertați șase sute de mii.

Domnul consilier Băcăințan Irimie Gabriel

Noi, Comisia economică ne-am întâlnit astăzi și am solicitat toate proiectele, dar nu ni s-au prezentat, nici măcar astăzi nu ni s-a prezentat. La ora 11.00 am avut comisie, acum constatăm că este acest proiect. Dacă măcar la ora 11.00 ni se prezenta, puteam să vă spunem ceva, dar așteptăm să vină la comisie.

Domnul consilier Prioteasa Doru

Eu aș vrea să se înțeleagă, din partea PDL-ului o dorință de deschidere, noi suntem în principiu de acord cu acest proiect. Problema este următoarea. El face parte de mașter plan, care se referă și la această închidere de inel, este bine venit proiectul. El avea o valoare de opt sute de milioane și acum are o valoare practic dublă. Trebuie să vedem de unde au apărut aceste modificări de sumă, pentru că aici e vorba de banii alegătorilor noștri. Asta este toată problema care ni se pune în față astăzi și din această cauză cerem o amânare pentru o ședință următoare, pentru că după ce va trece foarte bine prin toate comisiile, ca noi să fim foarte bine documentați, pentru că s-a văzut clar că niciun consilier din sală nu știe exact,....de ce a crescut prețul, care sunt cheltuielile si toate aceste treburi si ar fi bine să avem răspunsuri
Domnul președinte Murg Călin

Domnule Primar, nu doriți să-i răspundeți și colegului meu, mai ales că este vorba de o diferență de opt sute milioane de euro.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Da, chestiunea stă în felul următor. Ne legăm de chițibușuri, problema ...

Domnul președinte Murg Călin

Opt sute de milioane nu sunt chițibușuri.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

... încă o dată, am plecat de la următoarea idee, spunându-vă ce m-ați întrebat în primul rând.

La prima întrebare pe care a pus-o domnul consilier general, timp de 2 ani și jumătate s-a refuzat a pune banii în buget, au fost tăiați banii din buget pentru a face studiile necesare. Anul trecut ați aprobat pentru ca să intre la studii, ceea ce s-a și făcut și la sfârșitul anului care a trecut lucrurile au fost într-o formă gata. Au fost însă prezentate așa cum vă spun, parcurgând pas cu pas. V-am spus de la început, apropo de bani că oricând pot să suporte modificări, prin venirea cuiva în parteneriat public privat. Venirea în parteneriat public - privat nu grevează un buget.... pentru că în primul rând nu s-ar fi putut face cu banii ăștia. Nu s-ar fi putut face, asta o știm de 3 ani și tot o spun, acolo unde pot și unde vrea să mă asculte cineva vorbind de ea. Ieri a fost o întâlnire cu oamenii de afaceri pentru ceea ce înseamnă facilități în jurul acestui inel și pentru a lua și dânșii la cunoștință despre asta. Sigur că îmi pare rău, că nu l-am invitat și pe domnul Sorin Gabrea aici. Dumnealui a fost cel care a coagulat părerile specialiștilor.

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, de fapt ceea ce ne propune domnul Primar General, modernizare, fluidizare și amenajarea Bucureștiului care bineînțeles aceste lucruri costă.

J

Dacă discutăm despere impactul asupra bucureșteanului care este sufocat de trafic, este un câștig. Un câștig este și faptul că marile proiecte trebuie discutate, puse pe site și trebuie luate la cunoștință de bucureșteni. Noi plecăm de la premiza că dacă, bucureștenii au avut încredere și h-au ales pe domnul Primar ca și

viața .... Eu zic că ar trebui să nu ne mai cramponăm de chestia asta, de ce s-a depășit , eu mă gândesc domnule Primar că dumneavoastră aveți în calcul ca prin aceasta atragere de parteneriat public privat municipalitatea să plătească o parte mică din acest proiect sau 10 -20% mă gândesc.

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu

Dumneavoastră o să zâmbiți, dar dacă vă aduceți aminte

i    ,

la venirea din China, v-am prezentat memorandumul de intenție și v-am explicat pe larg că doresc să intre într-un parteneriat cu noi. Prima întrebare care a venit atunci a fost: domnule, dar organizați

licitație, nu? Sigur că organizăm licitație,..... ba nu, asta este

problema. Astea sunt false trimiteri, m-ați întrebat, nu este adevărat domnule consilier general, m-ați întrebat atunci care să fie sursele de returnare și v-am răspuns în felul următor: v-am spus că un izvor va fi partea de mentenanță de plată, al doilea va fi plus „vinietă” și m-ați întrebat atunci și v-am spus că pe primele calcule făcute de economiști se ridică undeva între 18 și 21 euro pe an, pentru toți posesorii de mașini, nu pentru toți bucureștenii și al treilea izvor, dacă Guvernul va participa sau nu la această lucrare.

Domnul consilier Stan Ion

Perfect, eu mă gândesc că zona care se dezvoltă în jurul acestui inel, va însemna și dezvoltarea economică? Bănuiesc că este de la sine și de fapt înseamnă, dezvoltarea Bucureștiului, lucru pe care ni-l dorim cu toții. Eu, din punct de vedere al celor de la USL, sprijinim acest proiect domnule Primar și așa cum am și spus, dacă colegi de-ai noștri au alte puncte de vedere care ar trebui să se mai amâne, eu aș propune să votăm astăzi și votul stabilește dacă trece sau nu mai departe în etapa următoare.

Doamna consiler Țapardel Ana Claudia

Stimați colegi, să știți că de multe ori am venit la acest microfon și am procedat făcând liniște, pentru că de multe ori nu știm să ne ascultăm între noi și deci, Consiliul General a devenit un haos, și eu am greșit de multe ori m-am enervat, am țipat și în loc să venim cu argumente ne-am certat între noi.

Spre sfârșit de mandat, n-am să mai fac acest lucru și n-am să mai discut de necesitatea de a pune sau nu indicatorii tehnico-economici în dezbatere.publică, pentru că este foarte clar

Iurbanistică, cât și economică și este extraordinar de util pentru cetățeni. Vă rog lăsați-mă să-mi termin ideea.

Ceea ce vreau să vă spun este că noi vorbim despre o logică a campaniei electorale, nu este vorba despre o logică a campaniei electorale. Domnul Voicu vă rog nu mă mai ironizați, că eu vă respect și aș vrea același lucru și din partea dumneavoastră. Deci, nu este vorba de o logică a campaniei electorale, ci este vorba de un absurd al campaniei electorale, pentru că prin acest interes al nostru politic am ajuns să blocăm Bucureștiul, de aproape un an de zile toate proiectele care vizează municipalitatea și bucureștenii, sunt blocate de interese politice. Nici nu vreau să mă gândesc luna viitoare sau săptămâna viitoare. Când puneți domnule Primar General proiectul în discuția Consiliului General? Deci, nu vreau să mă gândesc că pe data de 14 sau 15 martie, în loc să avem un buget funcțional vom avea iarăși un buget super amendat, în care se vor tăia bani de la toate proiectele urbanistice, de la toate proiectele de dezvoltare și de investiții, un proiect care va fi atacat și care nu va fi fezabil. Vă rog din suflet, lăsați această logică „a campaniei electorale” și să dăm drumul la proiecte și să dăm drumul la municipalitate, atât vă rog. Mulțumesc.

Domnul președinte Murg Călin

Totuși, doamna Țapardel, vă referiți la un buget care este întârziat cu peste o lună, adică nu vrea nimeni să-l întârzie. N-a venit. Păi nu, este o realitate, domnul Primar a întârziat mai mult de o lună. Nu-I întârzie nimeni.

Domnul consilier Giugula Mihai Doru

Domnule Primar, am înțeles că ni s-a pus aici o întrebare.

De ce a crescut acest proiect de la opt sute de mii de euro la opt sute miliarde cinci sute de mii. Cred că vreau să iau de bun acest opt sute de mii pronunțat că nu știu de unde vin, dar chiar dacă sunt așa, vreau să vă dau și explicații, dar întâi să aflăm această explicație ar fi bine să aflăm și cred că este cel mai indicat să faceți un pachet de documente să trimiteți la DNA, de ce Pasajul Basarab a plecat de la 60 milioane euro și a ajuns când a-ți luat dumneavoastră mandatul la 240 milioane de euro?. Pentru că astea au fost sumele care s-au plătit și la Stadion de asemenea, tot dumneavoastră le-ați aprobat și tot la preluarea mandatului era deja dublu. Și tot la Stadion nu ați dat banii care trebuia să îi dați de la Guvern. Așa... o parte.... când ... pe 31 decembrie? Deci este foarte clar domnule Primar, că actuala majoritate din Consiliul General nu dorește să mai scrie nicio hotărâre care să aducă o


48îmbunătățire în viața bucureșteanului considerând că aceasta vă aduc un spor de imagine în viitoarea campanie electorală, uitând că noi suntem aici patru ani de zile pentru activități în interesul cetățeanului la activități de distrugere a eventualei campanii a cuiva. Deci, dacă dumneavoastră chiar vreți să fim corecți ar trebui de asemenea, că am văzut și am vrut să iau cuvântul, dar văd că nu mai vin interpelările, am văzut că s-au făcut multe afirmații cu privire la contractele cu firmele care întrețin Bucureștiul, că au fost făcute și au fost aranjate.

Domnule Primar, această activitate de aranjare a licitațiilor ați preluat-o dumneavoastră, sunt sigur că nu știți nimic de acest lucru, și ar trebui ca toate documentele de la licitațiile din anii 2000- 2008 să le faceți pachet, să le trimiteți în completare DNA-ului, care s-a sesizat pe aceste ilegalități din această perioadă și să se vadă dacă ce s-a întâmplat acum s-a întâmplat și în 2000, 2001, 2002, 2003 până în 2008. Veți constata că aceste înțelegeri au fost făcute permanent de către cei implicați, cu acordul sau fără acordul organelor administrative, asta urmează să stabilească DNA-ul și vom avea surprize interesante.

De asemenea, domnule Primar dacă tot ati chemat Consiliul de Administrație de la RATB să vină să clarifice anumite lucruri, vă rog în mod insistent, să-l chemați și cu contractul de publicitate, pe care noul director promovat, să vedem dacă a respectat condițiile legale și cine au fost cei care au venit și cu acest contract de publicitate, pentru că din ce știu eu, vechiul director de la RATB, domnul Criț, a fost schimbat tocmai pentru că nu a vrut să facă contracte de publicitate cu firmele PDL-ului, dacă cumva greșesc vă rog să mă dați în judecată, avem documente.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Eu vreau să dau câteva răspunsuri la ce aspecte a ridicat domnul consilier general. Domnule consilier general, da cu Podul Basarab am găsit altă variantă, varianta cu banii respectivi și altă dimensiune au fost exproprierile care în 96% din cazuri erau făcute și plătite. Exproprierile s-au dus la 7000-8000 euro și așa mai departe. în legătură cu Stadionul, lucrurile au stat în felul următor: Stadionul a început pentru partea de acoperiș, că îmi închipui că aici bătea întrebarea dumneavoastră, există aprobarea Consiliului, el fiind antamat înainte de mandatul meu, ceea ce s-a și întâmplat.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Domnule Primar, am o rugăminte, este adevărat că este

un proiect de/importanță, este adevărat că în cursul acestor patruani ați avut parte și de anumite situații în care nu au fost favorabile proiectelor pe care le-ați inițiat, dar foarte multe, cu ajutorul acestei coaliții au trecut. Că era PSD le-am înțeles, rugămintea mea este următoarea. Să trecem peste acest element, haideți să stabilim pentru luni, o ședință pentru acest punct, până atunci ne însușim materialul și sigur că dacă avem timp să-l analizăm, iar în ședința de luni pe care o veți face pentru acest proiect de pe ordinea de zi vom fi în cunoștință de cauză și încercăm să rezolvăm, pentru că așa vom merge fără capăt în aceste discuții și nu ajungem la nici un numitor comun.

Cred că este o rugăminte pertinentă, pentru că altfel riscăm să ne facem de râs. Nu este în beneficiul nimănui, este al tuturor, care ne măscărim și transferăm de la unul la altul responsabilitatea în această zi. Să rezolvăm într-o nouă ședință acest punct de pe ordinea de zi. Colegii mei parteneri, mi-au zis că pot să stau liniștit, au vorbit inclusiv cu doamna Plăcintă care este de acord să facem asta.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Domnul Primar, în primul rând am o întrebare, au zis colegii de la PDL a avansa o sumă de 800 milioane de euro. în primul rând vreau să vă întreb dacă este adevărată sau nu. Vreau să știu, dacă de aici îmi continui discursul mai departe, sau dacă din punctul meu de vedere... Dacă a fost un proiect cu 800 milioane euro și dânșii sunt de acord să voteze, haideți să modificăm indicatorii la 800 de milioane, cum spun ei, dați drumul la proiectare și după aceea măriți indicatorii tehnico-economici și rezolvați problema și vă votează ..., cred că este cea mai bună idee, să vedem vor vota sau nu.

Mai am o altă idee, facem o pauză de 20 de minute, colegilor de la PDL le este foarte greu să studieze materialul acesta de patru pagini, ne retragem la Comisia economică că au invocat că nu s-a trecut prin Comisia economică, îl consultați, îl dezbateți până vreți dumneavoastră, 20 de minute, o jumătate de oră, în pauza aia și vedem soluția, rezolvăm problema, nu? Că de asta vă plângeți, nu ați avut timp să consultați materialul, patru pagini avem.

Domnul președinte Murg Călin

Vi se pare serios să votăm un miliard și jumătate în patru pagini? Să votăm 1,6 miliarde euro în patru pagini?Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Păi dumneavoastră ați spus că aceste patru pagini nu le-ați consultat. Nu, asta ați spus. învățați să vă exprimați să înțeleagă și Consiliul și cetățenii de acasă ce vreți de fapt, ... că ne vrăjiți și vreți de fapt să blocați acest proiect.

Domnul președinte Murg Călin

Domnul Popescu, am înțeles. 1,6 miliarde în patru pagini, 400 milioane pe pagină, am înțeles, euro. Deci domnul Popescu are și dânsul o idee.

Domnul consilier Popescu Costin Adrian

Nu, vreau să aflu întâi dacă exista acea sumă pe undeva, de la ce sumă s-a pornit și să vedem ce facem, pentru că deocamdată ne chinuim să-l introducem pe ordinea de zi, nu sunteți de acord nici măcar să-l introduceți pe ordinea de zi. Ați putea măcar să trecem de etapa aceasta, să-l introducem și vedem la ordinea de zi dacă îl votati sau nu. De ce nu sunteti de acord să-l introducem pe ordinea de zi?

Domnul președinte Murg Călin

Mi-am notat. Trebuie să-l întrebăm pe domnul Primar. Domnul Primar, domnul Bădulescu v-a sugerat să faceți o ședință ulterioară cu acest punct, ca să apucăm să studiem niște cifre, pentru că vorbim de o sumă foarte importantă și nouă ni se pare o problemă judicioasă. Vă întrebăm dacă sunteți de acord cu o asemenea variantă, asta o dată. A doua variantă, domnul Popescu v-a sugerat să modificați indicatorii la numai 800 de milioane, astăzi în timpul ședinței, ca să poată fi ei votați și spuneți-ne care dintre variante o.....

Domnul Primar general Sorin Mircea Qprescu Domnule președinte de ședință, domnule consilier general,

chestiunea stă în felul următor: de-a lungul timpului s-au plimbat o serie întreagă de cifre în funcție de ceea ce se concepea, ceea ce se punea pe hârtie, ceea ce se adăuga sau se scădea. Nu-mi aduc aminte de cifră, dar e posibil să fi pomenit în discuții acest lucru, îmi aduc aminte ... Nu e domnule, mașter plan, matale cu mașter plan vreau să-ți explic, că poți s-o ți așa până mâine, nu este traseul ăla, nu sunt coborârile alea, este conform .... Deci, problema mea este așa: cred că este pertinent ceea ce s-a spus aici, noi să încercăm să accesăm aici și pe Gabrea și colectivul și la momentul desfășurării ședinței, ne oprim un sfert de oră, 20 de


S *    • / 5=. J


i. |Jl,l

^7-

minute, cu verbul la îndemână .... Păi comisiile sunt astea domnule, ei pot să se exprime foarte bine, pe ceea ce au făcut....

Domnul președinte Murg Călin

Domnule Primar asta este o propunere judicioasă. Nu are nici un amestec ... la nicio comisie .... Deci, domnule Primar General, ați răspuns domnului Bădulescu, deci, nu va fi o ședință ulterioară. Domnul Popescu, nu se vor schimba cei 800 de milioane. Ne propuneți ceva? Eu nu am înțeles exact care este propunerea, să facem o pauză acum și să analizăm?

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

O dată pus pe ordinea de zi, pe parcursul desfășurării ședinței, ne oprim un sfert de oră sau douăzeci de minute și în fața comisiilor sau în fața dumneavoastră, cu puține cuvinte dar încărcate de profesionalism, ...Băi, eu nu am nevoie domnule consilier general de vot emoțional, pentru că dumneavoastră nu aveți inimă, deci puteți să vă tăiați ... Deci, în concluzie ... absolut ... pe parcursul desfășurării ședinței apar personajele principale care l-au gândit, l-au făcut....

Domnul președinte Murg Călin

Să termine domnul Primar am retinut domnule Stan, o să reluăm votul, am înțeles domnule Stan.

1    J

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi pe procedură eu v-am spus dumneavoastră și nu ați supus la vot, avizele nu sunt consultative, stimați colegi. Ați trecut mii de hotărâri fără aviz, avizele sunt consultative. Domnule Președinte noi eram la vot , vă rog frumos acest proiect trecut de domnul Primar pe ordinea de zi să îl supuneți la vot, aveți posibilitatea să faceți o ședință extraordinară dumneavoastră și să îl puneți din nou la vot. Astăzi când discutăm, hai să îl votăm.

Domnul președinte Murg Călin

Nu avem voie să punem proiecte pe ordinea de zi fără un aviz prealabil, asta vroiați să-mi spuneți. Bun. Domnule Deaconescu.

Domnul consilier Deaconescu Ionel

Domnule consilier Stan, avizele sunt consultative, dar sunt

obligatorii, ați pus punctul mai devrerfîeX

/    /    -A
Domnul președinte Murg Călin

Vă rog să ne calmăm. Dragi colegi, am dezbătut, domnule Stan, gata.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Avizele sunt consultative, la fel ca și în Parlament, la investirea Guvernului, au același regim.

Domnul președinte Murg Călin

Vă mulțumesc, îl supunem la vot imediat. Domnule Oprescu o să îl supun la vot, domnule Primar General s-ar fi putut evita toate aceste discuții dacă ar fi avut bunăvoința și gentilețea față de noi de a ne prezenta acest punct acum cinci zile.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana O întrebare pentru Secretariatul Consiliului General. Acest

proiect de hotărâre pe care dezbatem să îl introducem sau nu pe ordinea de zi, de vreo oră jumătate, întrunește sau nu condițiile de legalitate obligatorii pentru a putea fi supus dezbaterii Consiliului General?

Doamna director executiv Zamfir Georgiana

Legea vorbește de obligativitatea raportului comisiei de

specialitate, legea nici nu mai vorbește de avize, pe vechea lege se vorbea de avize, obligativitatea raportului ...

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

în cadrul acestuia comisia de specialitate fiind care?

Doamna director executiv Zamfir Georgiana

Comisia de Transporturi.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

Are acest aviz, acest proiect de hotărâre? îl are?

Doamna director executiv Zamfir Georgiana

Nu.

Doamna director executiv Zamfir Georgiana

Legea spune că trebuie să fie însoțit de raportul comisiei de specialitate. Obligatoriu.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

Există acest raport de specialitate?

Doamna director executiv Zamfir Georgiana

Nu.

Doamna consilier Cosma Maria Roxana

Să se consemneze în procesul verbal al ședinței. Există? Nu există. Mulțumesc.

Domnul președinte Murg Călin

Domnule Primar General ....

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Auziți, îmi dați și mie voie să vă spun? Domnule Primar sunteți în eroare. Cele două avize, dacă îmi permiteți, vă rog să luați materialul pe care vi l-a dat primarul ... Scrie așa, are avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei nr. 97/20.12.2011, precum și avizele de principiu ale Comisiei Tehnice de Circulație și e numărul indicat acolo, precum și avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și cu număr. Păi cum nu are avizele? Domnule Prefect sunt de acord cu dumneavoastră, noi când nu vrem să facem ceva, spunem că nu avem avize. Sunteți de acord cu mine? Avizele comisiilor. Răspundeți-mi și mie că asta e situația. Să vă aduc la cunoștință, domnule președinte de ședință dumneavoastră astăzi pe ordinea de zi nu aveți nici un aviz de la nicio comisie, vă rog frumos să luați, luați-le acum, vă rog eu frumos. Eu am fost în Comisia juridică și nu s-a dat. Aia este obligatorie.

Domnul președinte Murg Călin

Așa cum v-a precizat doamna secretar general, vi s-a spus că un proiect pe ordinea de zi ....

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Eu nu vă învăț pe dumneavoastră cum să puneți plombe, nu mă învățați nici dumneavoastră pe mine dreptul. Vă rog să mă


ascultați un pic.
Domnul președinte Murg Călin

Haideți să întrebăm secretariatul general.

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Dumneavoastră aveți nevoie, obligatoriu, de avizul Comisiei juridice, pe lângă faptul că nu aveți de la niciuna din comisiile de resort, nu le aveți domnule că am fost eu în comisie și le-am văzut, păi dacă nu sunt, uitați-vă......

Doamna director Zamfir Georgiana

Numai puțin, s-a ținut ieri Comisia juridică, avizele sunt redactate, urmează să le ...

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Cum sunt doamnă, că eu am fost acolo și s-a dat amânare, ce aveți? ...

7

Doamna director Zamfir Georgiana

Păi da, ele există ... că sunt amânate, aprobate sau ...

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

A, trebuie să fie un aviz? Așa interpretați dumneavoastră?

Doamna director Zamfir Georgiana

Nu, așa zice legea! Vă citesc acum articolul din lege!

Domnul consilier Bădulescu Aurelian

Trebuie să fie un aviz, fie că este negativ sau pozitiv! Și atunci ce aveți cu acesta, dacă nu îl băgați pe ordinea de zi? V-ați răspuns singură dacă trebuie să existe sau nu. V-ați răspuns singură, dacă aia nu trebuie, aia nu trebuie, atunci acesta de ce trebuie?

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Legea spune că este obligatoriu de obținut avizul comisiei de specialitate a Consiliului General, dar că avizul respectiv este consultativ pentru plenul Consiliului. Indiferent dacă acest aviz este favorabil, de amânare sau nefavorabil, el este obligatoriu de obținut! Pentru ca un proiect să intre pe ordinea de zi, așa spune

legea!

Domnul președinte Murg Călin

Dragi colegi, vă supun ... domnule Primar General, nu doriți să amânăm acest punct, de aceea v-am așteptat. Poate doriți să facem o ședință extraordinară și să analizăm acest punct. Dacă nu, îl supun acum la vot și gata!

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Dumneavoastră faceți cum considerați. Problema mea este ... pentru mine rămâne în continuare ideea foarte clară că juriștii au dreptate. Forma mănâncă fondul. Asta s-a întâmplat acum. Mulțumesc!

Domnul președinte Murg Călin

Este vorba de multe sute de milioane care trebuie justificate. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentară a

proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „închiderea inelului median de circulație la Zona Nord/ Autostrada Urbană - tronson Lacul

9

Morii - Șoseaua Colentina.

Cine este pentru? 21 de voturi (Alexe F., Anton M., Boajă M., Drăghici A., Florescu D., Giugula D., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Poterașu C., Scarlat H., Sitaru J., Stan I., Tănase I., Țapardel A., Zidărescu I., Stan N., lovici V., Roșeți G.,), , împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 de voturi (Băcăințan G., Bădulescu A., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Deaconescu C., Gâf - Deac I., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Pop R., Popa G., Prioteasa D., Rădoi S., Raicu M., Țica H., Toma V., Vlădan F., Voicu M.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentară a

proiectului de hotărâre privind comisia de analiză și verificare a Administrației Străzilor.

9

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Scarlat H.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre privind comisia de analiză și verificare a Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement, pentru anu, 2011.

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 3 voturi (Scarlat H., Drăghici A., Popa M.), abțineri? 3 voturi (Boajă M., Păduraru A., Sitarul).

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentară a

proiectului de hotărâre privind comisia de analiză și verificare a Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice, din cadrul Primăriei Municipiului București, pe care domnul Primar General a acceptat-o.

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Nu, confundați, ceea ce au cerut dânșii este Direcția de Transporturi a Primăriei, nu R.A.T.B.-ul.

Domnul președinte Murg Călin

Nu, a fost altă poveste, este vorba de Direcția de Infrastructură...

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 7 voturi (Popescu C., Nedelcu C., Drăghici A., Popa M., Scarlat H., Boajă M., Țapardel C), abțineri? 13 voturi (Anton M., Florescu D., Giugula D., Nicorescu V., Păduraru A., lovici V., Stan I., Rizoiu M., Poterașu C., Tănase I., Stan N., Zidărescu L., Alexe F.).

într-adevăr, domnul Bădulescu a propus o comisie pentru R.A.T.B. și una pentru R.A.D.E.T., eu am actele. Veniți să le vedeți.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, așa cum a fost ea completată și modificată de dumneavoastră.

Punctul de interpelări cred că nu-și mai are sensul în momentul acesta, proiectul de colaborare cu M.A.I., proiectul cu strada Buestrului, în loc de Beirut, și inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, la care se adaugă cele trei comisii de analiză și verificare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Giugula D.), abțineri? 1 vot (Nedelcu C.).

Ordinea de zi a fost adoptată.

Urmează punctul interpelări. Domnul Dincă și domnul Nedelcu.

problemele Consiliului, sunt mult scăzute față de interesele pe care le generează ființa umană a fiecăruia. îmi pare rău că nu este Primarul General, pentru că este a doua persoană cea mai importantă din România în raport cu numărul voturilor pe care le obține în alegerile pentru Primăria Municipiului București.

Observ că acest om, în loc să fie respectat așa cum îl respectați pe Președintele Băsescu, omul acesta de multe ori este apostrofat cu cuvinte jignitoare, care nu fac cinste celor care proferează asemenea expresii. în altă ordine de idei, domnilor colegi, domnule Tibi, îmi dați voie să vorbesc? Dacă îmi luați cuvântul vă mulțumesc.

Domnilor foști colegi de la P.D.L., vreau să vă spun un singur lucru: că P.D.L. nu înseamnă conducerea superioară de partid. P.D.L. are și oameni foarte cinstiți, foarte competenți,

oameni de onoare, oameni care fac cinste ființei umane. Dar din


nefericire pentru noi, conducerea superioară de partid în frunte cu președintele Traian Băsescu m-a determinat să demisionez. Dacă era Blaga președintele partidului, poate nu demisionam. Dacă Elena Udrea și alți tovarăși și tovarășe din P.D.L. nu ar fi fost în conducerea superioară de partid, poate că nu aș fi plecat din P.D.L., pentru că P.D.L. cu siguranță nu ar fi făcut asemenea greșeli catastrofale pe care le-a făcut de când s-a instalat la guvernare și până acum. Și pentru că nu mă interesează, pe mine mă interesează un lucru. Eu puteam să aștept să vină camerele de luat vederi. După cum vedeți, sunt sătul de publicitate. Eu, la un moment dat, eram mai mediatizat decât orice om din România. Pe mine nu mă interesează îndeaproape camerele de luat vederi. I-am adresat o scrisoare deschisă domnului Traian Băsescu: „Mă numesc Dumitru Dincă, cetățean al României pe care o conduceți de șapte ani, funcție pe care ați dobândit-o în 2004 cu sloganul „să trăiți bine!” în acest slogan cei care v-au votat au crezut, dar pe care odată cu instaurarea guvernului Boc la conducerea țării i-ați dezamăgit profund. Acest fapt este demonstrat de sondajele de opinie în care mai aveți o cotă de încredere de aproximativ 10% fată de cei 70% cât ati avut în anul 2007, cu ocazia referendumului generat de suspendarea dumneavoastră. Cu această ocazie atât eu, cât și alți mulți revoluționari ne-am pus imaginea la bătaie pentru a-i convinge pe români să voteze împotriva suspendării Președintelui. Dacă acei 60% de la referendumul din anul 2007, care atunci v-au susținut, ar fi numai dezamăgiți pentru comportamentul pe care îl aveți ca Președinte, cu hăhăiturile pe care le scoateți cu diverse ocazii, ori folosind expresii de genul

< •    w f\    * 1    • " I W tl    •    •    *•'    • > 11    •    II    I    •    •

țiga~"    ; ----    .....txh lumaj problema domniei
voastre, pentru că cei dezamăgiți ar avea drept motiv mitocănia de care dati dovadă de cele mai multe ori, uitând că sunteti președintele României, comportându-vă ca în cadrul chiolhanelor pe care le faceți prea des în văzul oamenilor (vezi cheful cu Gigi Becali), ocazie cu care, după ce ați consumat băuturi alcoolice, v-ați urcat la volan și ați condus sub influența alcoolului. Și dansul din restaurantul de pe Litoral, când vă lăsați pe vine, aidoma petrecărețelor din mahalaua orașului și horele țigănești cu iz electoral de la Sibiu sau cu ocazia cumetriei fratelui dumneavoastră cu Bercea Mondialului a cărui reputație o cunoaște toată lumea, mai ales după ce v-ați înrudit cu acesta. Vezi de asemenea, folosirea expresiei „țigancă împuțită” care v-a adresat întrebări incomode și căreia, în loc să îi răspundeți civilizat, dând dovadă de echilibru și politețe, i-ați smuls telefonul mobil, în disprețul legii, care spune că luarea din posesia cuiva a unui lucru, fără acceptul acestuia, se numește furt. Numai că, în cazul dumneavoastră, felul în care i-ați smuls telefonul se numește tâlhărie, pentru că ați procedat la fel ca cei care folosesc violența pentru a deposeda pe cineva de un bun. A propos, domnule Președinte, ....

Domnul președinte Murg Călin

Dragi colegi, vă rog să intrați în sală. Nu mai țipați domnule Scarlat, am înțeles. Domnul Scarlat are probleme existențiale. Dragi colegi, veniți în sală. Haideți!

Domnul Dincă Dumitru

A propos, domnule președinte, mulți „țigani împuțiți” v-au ajutat în 2004 să deveniți Președintele României, să deveniți implicit președintele tuturor cetățenilor români, indiferent de naționalitate, sex, convingeri religioase sau politice, profesie ori poziție socială. Din punctul meu de vedere ... președintele nu are dreptul să jignească, să insulte, să disprețuiască, să producă nici un fel de discriminare și mai ales să lovească un copil cu pumnul după care să spună că imaginea a fost trucată. Cele câteva lucruri pe care le-am arătat sunt motive reale de dezamăgire, dar alte lucruri reprezintă motive de îngrijorare, pentru că Președintele României reprezintă țara și poporul în relațiile internaționale, contribuind prin aceasta la câștigarea prestigiului țării și a poporului în Europa și în lume, a respectului și considerației pe care aveți obligația să le determinați prin comportamentul domniei voastre care trebuie să fie decent, dacă nu nobil, echilibrat, demn și diplomatic, dacă nu de prestigiu. Or, dumneavoastră, domnule

Președinte, m-ați făcut să îmi fie rușine, când, cu ocazia unei întâlniri cu șefi de stat europeni, vezi arhiva T.V., în timp ce erau grupuri, grupuri...

Domnul președinte Murg Călin

Domnule Scarlat, până la urmă este opțiunea fiecăruia dacă vrea să asculte sau nu discursul domnului Dincă. E mai puțin important, nu avem nimic la vot, nu avem nimic de votat. Domnule Dincă, vă rog.

Domnul Dincă Dumitru

Voi continua, pentru că aceasta este o declarație politică și am dreptul să fac această declarație, indiferent de ceea ce spun foștii mei colegi. Dumneavoastră m-ați făcut să îmi fie rușine, când, cu ocazia unei întâlniri cu șefi de stat europeni, vezi arhiva T.V., în timp ce erau grupuri, grupuri de șefi de stat socializau, dumneavoastră vă plimbați ae colo-acolo fără să fiți băgat în seamă, parcă erați un călător singuratic într-o gară, așteptând trenul care trebuia să sosească. Mi-a fost rușine, domnule președinte, și atunci când v-ați așezat pentru o fotografie de grup cu toți cei care au participat la o altă întâlnire la nivel înalt, când unul dintre șefii de stat, dacă nu mă înșel chiar Sarkozy, sau poate Berlusconi, v-a dat la o parte de lângă el, arătându-și disprețul profund de care vă bucurați, iar pe cale de consecință România și poporul român. Domnule Președinte, vă amintiți de flitul pe care vi l-a dat Sarkozy în văzul tuturor, după care dumneavoastră v-ați dus să-l reclamați la Berlusconi? Nu știu cât v-a durut pe dumneavoastră, dar pe mine și pe foarte mulți români ne-a durut foarte tare pentru că am realizat că nu sunteți capabil să vă faceți respectat, stimat și apreciat de către omologii dumneavoastră din Europa și din lume. Aceasta, și atitudinea provocatoare față de Rusia și Puțin, dar și atitudinea dizgrațioasă față de Regele Mihai, mie și celor 60% pe care i-ați pierdut ne dau serioase motive de îngrijorare în ceea ce privește capacitatea dumneavoastră de a conduce România, mai ales acum ...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Scarlat, ce doriți? Nu scrie nicăieri...

Domnul Dincă Dumitru

mai ales acum, în această perioadă în care lumea și probleme grave generate de criza ;în țara noastră a produsdezastru deoarece pe mulți dintre cei 60% i-ați adus în pragul disperării fapt pentru care toți doresc să vă dați demisia pentru că așa cum am spus și în data de 30 ianuarie 2012 când mi-am dat demisia din PDL, răul cel mai mare îl reprezentați domnia voastră

iar nu un Guvern......Dragul meu coleg, stimate coleg......răul cel

mare în România îl reprezentați domnia voastră, iar nu un Guvern condus de Emil Boc ori de altcineva din PDL. Situația nu va fi la fel pentru că de fapt dumneavoastră sunteți și președintele României și primul ministru și președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului și toată lumea execută numai ordinele care vin de la dumneavoastră. Domnule președinte, adresându-mă dumneavoastră de fapt mă adresez primului ministru Traian Băsescu și șefului suprem al PDL-ului Traian Băsescu care taie și spânzură în România fără nicio apăsare. Dumneavoastră hotărâți care sunt băieții deștepți ce primesc energie ieftină de la stat pe care apoi o vând populației la un preț mult mai mare, dumneavoastră hotărâți care sunt băieții deștepți care primesc gaze ieftine în timp ce poporul român plătește un preț mult mai mare, dumneavoastră hotărâți domnule președinte cine trebuie să câștige lucrările la autostrăzi și marile asfaltări, dumneavoastră faceți legi pe care apoi le impuneți Guvernului, care dacă nu le poate trece prin Parlament, așa cum este normal, le trece prin asumarea răspunderii, precum Legea învățământului, Codul muncii, Codul civil, Codul fiscal, Codul penal precum și Legea sănătății pe care ați fost obligat să retrageți proiectul din cauza scandalului pe care l-a stârnit. Am declarat domnule președinte că așa cum la Revoluție l-am dat jos pe Ceaușescu și comunismul așa vă vom da jos și pe dumneavoastră, dar de data aceasta folosind mijloacele democratice, atât cât noi cei 60% care le mai avem la îndemână pentru a vă da jos.

Domnul consilier Scarlat Horia

Domnule Dincă, în acest moment nu avem cvorum în sala, vreau să știu dacă suntem în cadrul legal în acest moment, asta este singura întrebare, îl rog pe domnul prefect să răspundă. Domnule prefect suntem în cadrul legal, ne încadrăm în litera legii?

Domnul președinte Murg Călin

Domnule Dincă haideți să încercăm să ne apropiem de
Domnul Dincă Dumitru

Tot ce s-a produs mai rău de când ați fost ales în 2009 este rodul gândirii dumneavoastră, fapt pentru care vă dezaprob și vă acuz de batjocorirea fără jenă a celor care v-au ajutat să deveniți președinte, astfel. Ați redus pensiile militarilor, ați redus ajutorul de creștere al copiilor, ați redus numărul școlilor prin desființarea acestora, determinând în acest fel sporirea de abandon școlar, ați desființat spitalele care erau necesare pentru a trata o populație bolnavă și datorită dumneavoastră, ați redus ajutoarele sociale într-o perioadă în care nu ați stimulat crearea de locuri de muncă așa cum ați promis când ați îndatorat țara cu 20 de miliarde de euro, ati hotărât ca cei care au câteva animale în curte să nu mai primească ajutor social, ați hotărât ca cei care nu și-au plătit taxele și impozitele să numai primească ajutor social, cum să le plătească dacă ei nu le-au plătit nici când aveau ajutorul social? Ați restructurat domnule președinte locuri de muncă acolo unde nu trebuia, adică în sănătate, în învățământ, în poliție.....

Domnul președinte Murg Călin

încercați să vă apropiați de final, pentru că vorbiți de 15 minute, pentru că pleacă acasă.....eu n-am nimic împotrivă

Domnul Dincă Dumitru

...... mai este puțin domnule președinte, punându-se în

pericol sănătatea publică, a copiilor care vrem nu vrem reprezintă viitorul țării, precum și liniște publică prin ce le-ați făcut polițiștilor reducându-le salariile, ați redus salariile bugetarilor care aveau și așa salarii mici fără să vă gândiți că un om are nevoi familiale, are obligații la stat pe care trebuie să le plătească etc .... De ce din criză trebuie să ieșiți pe seama celor mulți și nevoiași? De ce nu ați micșorat salariile tuturor bugetarilor de la Opincă până la Vlădică și de la Vlădică până la Opincă, altfel spus de la femeia de serviciu și până la președinte inclusiv? Să fi avut și dumneavoastră un salariu minim pe economie pentru că oricum aveți o fiică care este notar și câștigă sute de mii de euro pe an sau poate chiar milioane și mai aveți și o fiică care este euro parlamentar și câștigă destul de bine, ocazie cu care putea să vă ajute să nu sucombați, aș fi vrut să văd domnule președinte ......

Domnul consilier Scarlat Horia

Stați puțin, nici măcar președintele de ședință nu mai este aici, vă rog frumos, gata este prea mult, nici măcar președintele de ședință nu ăe Află Ia nrezidiu hâideti suntem în afara oricăreilegi, deci este rușine, asta se întâmplă nu vreau să asist la o ilegalitate ......

Domnul Dincă Dumitru

Ati redus foarte mult, iar în unele cazuri ati desființat tratamentul gratuit bolnavilor de cancer, de tuberculoză, de diabet, de SIDA, de hepatita C, ați mărit TVA-ul cu 5% ceea ce a făcut ca toate produsele să se scumpească cu 5%, de fapt puterea de cumpărare scăzând foarte mult pentru cetățean. Unde sunt banii?

..... Domnule președinte, domnule coleg Horia, măcar

dumneavoastră .... Domnule președinte unde sunt banii împrumutați de la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană? Ce ați făcut cu ei? l-ați dat doamnei Udrea să construiască săli de sport în comune unde nu mai sunt tineri, faceți piscine de milioane de euro, faceți foarte multe lucruri care nu trebuiesc, dar nu ajutați economia prin măsuri fiscale care să stimuleze investitorii străini și pe cei autohtoni să creeze locuri de muncă pentru a reduce povara statului pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a stimula plata contribuțiilor către stat . Domnule președinte v-am văzut personal când pledați pentru proiectul Roșia Montană, mi-ați dat fiori reci deoarece cu 4% pe care îi primește statul român este jaf la drumul mare . Apropo știați că bogățiile solului în România aparțin statului? Știați că la Roșia Montană pe lângă aur mai sunt și alte bogății, care depășesc cu mult valoarea aurului? Puneți niște amărâți de oameni să se adune ori să spună povești idioate despre bogăția de la Roșia Montană și despre cât de bine vor trăi ei dacă jefuim aceste bogății. Ștefan cel Mare, domnule Președinte le-a spus supușilor lor o frază pe care orice politician ar trebui să o cunoască: „ Moldova nu este a mea,nu este a voastră, ea este a urmașilor noștri, a urmașilor .urmașilor noștri. Eu revoluționarul Dincă spun că România este și a dumneavoastră, dar este și a mea și a tuturor cetățenilor acesteia precum și a urmașilor noștri și a urmașilor, urmașilor acesteia. Așadar, domnule Președinte, lăsați bogățiile de la Roșia Montană să le exploateze statul român ,când va avea posibilitate cu profit maxim, nu jefuiți țara și bogățiile ei, pentru că oricum acel profit extrem de mic va ajunge tot în buzunarele clienților dumneavoastră. Mai sunt foarte multe de spus, mă opresc aici pentru că oricum dumneavoastră sunteți insensibil atunci când sunteți criticat. Apropos, știți care este morala fabulei lupul moralist?Probabil că nu, de aceea vă spun eu. Când mantaua domnească e din piele de oaie atunci judecătorii fiți

Domnul președinte Murg Călin

Mulțumesc domnule Dincă. Această declarație politică este postată spre deosebire de proiectul domnului Primar. Suntem la interpelări, a cerut și domnul Nedelcu, domnul Stan .

Domnul consilier Stan

Am să încerc să fiu foarte rapid. Unu, vreau să consemnați domnule lovici că cer la punctul interpelări două lucruri. Societatea Apa Nova să își intre în atribuțiuni și să bage pompele că au început să se înfunde străzile, astăzi când veneam pe aici eram deja ud la picioare din cauza că oriunde în București este foarte multă apă, pentru că nu s-a luat zăpada după gurile de canal și

atunci ......eu vorbesc foarte serios, e o problemă care ne

interesează pentru că APA NOVA nu numai că nu a respectat contractul acela de ași îndeplini sarcinile să schimbe zeci și sute de km de magistrale, dar cu atât mai mult văd că nu face nici acest lucru in momentul de față să elibereze străzile de apă care creează un disconfort bucureștenilor, asta vroiam să spun. Doi la mână vreau să cer demisia domnului director de la RADET pentru incompetență pentru proastă gestiune a activității societății RADET din două motive: ați votat politic, ați pus un coleg de al dumneavoastră care nu avea experiență și rezultatele se văd. Domnule nu știu dacă a vopsit portocaliu camioanele de la RADET asta este treaba dumneavoastră, vreau să vă atrag atenția, cu foarte mare seriozitate, deci dacă vreți să parlamentăm și să ne ironizăm vă rog să facă liniște ... deci eu pot să vă spun două lucruri: afară de modernizarea punctelor termice făcute de domnul Becheanu, cu costuri extraordinare, vreau să am un raport, apropo de comisiile pe care le-ați făcut astăzi, să mă uit și eu ce înseamnă cheltuieli cu modernizarea punctelor termice ale RADET-ului și ce înseamnă schimbări efective de magistrale principale de apă rece care ajunge sub formă de apă caldă la cetățean și sub formă de costuri mai puține. Nu cer întâmplător acest lucru, puteți să o luați ca și o declarație politică, ați promovat ca și director un coleg de-al dumneavoastră care nu a făcut decât să distrugă și să conducă deficitar, datorită incompetenței, această activitate la RADET. Vreau să se consemneze acest punct, vreau să am acest raport, dacă se poate, la următoarea ședință și îl vreau scris.

Domnul președinte Murg Călin Am^notat, doriți raport .modernizare puncte termice, raport

magistrale de apă caldă șiVc>> v •' Azi    //

64

• . i r’ vi ’i ’ v • S


Domnul consilier Stan Ion

Cât s-a schimbat în perioada mandatului dumnealui și de ce cetățeanul București-ului simte ...?

Domnul președinte Murg Călin

.... pentru asta demisia domnului Becheanu, iar la APA NOVA cereți să intervină cu pompe și cereți demisia domnului Primar Sorin Oprescu pentru că nu s-a ocupat ..

Domnul consilier Stan Ion

Nu, nu eu n-am cum .... Este o societate, noi plătim serviciile acestei societăți, domnule președinte, dacă am încerca să fim puțin mai serioși o să trebuiască să ne mai suportăm 2-3 ședințe ...asta e, n-avem ce să facem.

Domnul președinte Murg Căim

Am glumit domnule Stan.

Domnul consilier Stan Ion

Dar cred că nimeni de aici, nici un bucureștean, pensionar, elev, bătrân, copil, bolnav are un disconfort să meargă prin toate băltoacele astea prin București.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Solicit de 2 ani și jumătate un raport de la directorul general de la RADET. Am mandat din partea cetățenilor, cu care m-am întâlnit săptămâna trecută și de o săptămână trebuie să le prezint ... din partea celor aleși trebuie să întreb. Ei m-au întrebat și eu trebuie să le răspund. Mă interesează, de fapt îi interesează pe ei, este ceea ce mi-au spus ei, energia termică livrată, prețul gigacaloriei pe care l-au livrat către RADET următorii furnizori ai RADET-ului: ELCEN S.A., VEST ENERGO, este un furnizor care ne dă căldură pentru București.

Domnul președinte Murg Călin

Ce cetățeni informați aveți domnule Nedelcu!

»    ,    J

Domnul consilier Nedelcu Costel

CET Grivita S.R.L., S.C. Nusco Imobiliara S.R.L., e din Pipera o cunoașteți, RADET .care este atât distribuitor doar și producător de energie termică. Mă interesează energia termică livrată, prețui gigacaloriei livrate din 2007 până în 2011 și plățile

efectuate de către RADET către acestea. Vreau o oglindă a acestei probleme, pentru a lămuri odată și problema penalităților, de când datează, cât de istorice sunt și așa mai departe. Către directorul general al RADET.......

Domnul președinte Murg Călin

Poate cere prin intermediul reprezentanților în Consiliul de Administrație.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Doresc răspuns scris la următoarea ședință a Consiliului General. A doua problemă, ne interesează pe toți: ați văzut ce problemă am avut ședința trecută cu PUZ-urile? M-am informat și de data aceasta, se pasează răspunderea dintr-o parte în alta, mi-aș dori ca atunci când intră un PUZ în ședința de Consiliu General, să fie prezentă direcția de specialitate să ne spună cât timp a stat acei document și dacă în termenul legal a fost introdus către Consiliul General sau către comisia Consiliului General și cât a stat în Comisia specifică din Consiliul General? Ca să fim în cunoștință de cauză la ceea ce votăm la fiecare PUZ în parte. Domnule președinte aș vrea la punctul 1 pe ordinea de zi privind validarea .. vacantarea pardon să-mi dați voie să iau cuvântul. Mulțumesc.

Domnul consilier Tănase Ion Gabriel

Stimați colegi, domnule viceprimar aș dori și eu să aflu care este graficul de lucrări la linia de metrou Drumul Taberei -Universitate, întrucât au început lucrările și am dori și noi să știm pe parcursul următorilor ani care sunt secțiunile atacate, în ce perioade, când va fi închis Drumul Taberei, mai mult sau mai puțin parțial?

Domnul președinte Murg Călin

înțeleg că este o chestie politică, de ce îl întrebați pe domnul Oprescu despre lucrări la metrou?

Domnul consilier Tănase Ion Gabriel

Autorizația a fost dată de Primăria capitalei, îmi închipui, întrucât trece prin zone protejate, așadar de ce să cer de la Metrou S.A.? și țin să vă readuc aminte că Primăria Municipiului București și Consiliul General sunt parteneri în realizarea acestui tronson, cel puțin în zona Academiei,'.unde.se va face acel pasaj rutier.

Domnul președinte Murg Călin

Trecem la punctul unu pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB.

Doamna consilier Sitaru Janina

Pentru că ați făcut mai devreme apel la legalitate, îmi pare rău, dar următorul proiect este nelegal, din următoarele considerente .... dacă mă lăsați am să vă spun.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

...era vorba de legalitate, nu este semnat și de Secretarul

General. Cineva din partea Secretarului General va trebui să ne (    explice.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Primar General trebuie să ne explice, dumnealui le-a

pus pe ordinea de zi.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

în primul rând nu este însoțit de documentele justificative.

Domnul Murg acum vorbesc eu.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara Sitaru, cine face ordinea de zi, noi sau Primarul

General?

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Eu vă explic de ce este ilegal. Dumneavoastră votați în

consecință. în ziua precedentă, la Comisia juridică, cererea PDL nu exista, în primul rând. Este data cu ziua precedentă și nu este o cerere. La dosar sunt două adrese: una internă a partidului prin care PDL sector 3 aduce la cunoștință sediului central că a încetat mandatul iar următoarea este tot o adresă care invocă decizia numărul 14. Decizie care nu există la PDL.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

V-o dau doamnă. De ce vorbiți, de ce mintiti? V-o dau.

1    1

    J 1

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela


organizației centrale
Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vor fi de două ori nr. 14. De unde știți că nu este de două ori

numărul 14.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela .... Pentru că au date diferite, decizia este...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Ce nu se poate să fie de două ori numărul 14, în date

diferite.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Domnule Murg, este invocată hotărârea din 08.02.2012, nu

mint domnule Președinte, vă rog frumos să vă citiți documentele. Domnul Murg, citiți în adresă...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Doamnă, nu mintiti.

1    J J

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Nu mint. Cititi...

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Le am aici doamnă, cum adică...sunt toate adresele, nu mai

mintiti.

J J

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Domnul Murg, în adresa trimisă de PDL se spune așa: având

în vedere faptul că prin decizia numărul 14/13.02.2012 domnul Dincă Dumitru a fost exclus.

în adresa internă se face referire că a fost exclus în data de 08.02.2012, lămuriți-vă lucrurile intern, domnule Murg. Nu eu mint.

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Dacă îmi dati voie. Situațiile în care calitatea de consilier

)    J

încetează le știm cu toții și avem așa:

h1: Pierderea calității de membru al partidului politic sau al

organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales.

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Eu vă întreb care este documentul justificativ în baza căruia

a făcut referatul?

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

Primăria Municipiului București nu are calitatea să meargă la un partid să verifice ce s-a întâmplat acolo.

Mie îmi vorbește în lege de excludere, art. h, ca atare s-a procedat în consecință.

Noi nu suntem organ de cercetare.....

Doamna consilier Sitaru Janina Mirela

Păi, legea spune că trebuie să vă prezinte documentele

justificative, vă întreb care sunt documentele justificative de la dosar in afară de două adrese?

Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv Direcția

Asistență Tehnică și Juridică.

......este adresa prin care ne anunță că a fost exclus.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Am înțeles.

Domnul consilier Stan Ion

nu o să aveți cvorum stimați colegi, să trecem la celelalte


puncte. înțelegeți că nu puteți să votați dacă nu aveți documente.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Avem documente.

Domnul consilier Țica Horațiu

Domnule Președinte, stimați colegi, respectăm punctul de vedere al colegei Sitaru, vrem să vă spunem două lucruri.

Nu știu cum este la dumneavoastră la partid, dar statutul PDL stipulează că sectorul este cel care face... care ia, nicidecum organizația pe București.

Dacă dumneavoastră ați fost la ședința trecută, oricum colegul Dincă și-a dat public demisia. Există în procesul verbal al ședinței de data trecută. fDomnul consilier Nedelcu Costel

Stimați colegi, mai avem în sală colegi care au fost excluși din partid și în continuare sunt consilieri, nu s-a luat nicio....da,

bine. Eu știu că la vremea respectivă PRM-ul a fost.....ați revenit,

am înțeles, revin.

Cu tot respectul pe care vi-l port la toți colegii, cu toții suntem aleșii bucureștenilor. Când am văzut ordinea de zi și am văzut vacantarea postului domnului Dincă m-am gândit la versurile acelea celebre, pe care le știam odată "sărman canar, tu ai crezut că zările ti s-au deschis, dar nu a fost decât un vis”.

Este foarte frumos că ati visat domnule Dincă, dumneavoastră v-ați făcut datoria de cetățean așa cum ați pornit-o încă din ianuarie 1990, pentru că noi știm.

Vă spun o treabă, eu am coordonat organizația nr. 7 PSD București care era numai de revoluționari.

Domnul Dincă este un exemplu pentru revoluționari, este un om cerebral, nu a cerut dreptul pentru dumnealui. Nu l-am auzit pe domnul Dincă vreodată cerând drepturi pentru el personal.

V-a făcut cinste că l-ați pus pe listă. Acum râdeți de el, atunci de ce îl excludeti?

J

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Nedelcu și-a dat și demisia, este un act bilateral.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Dacă dorim să-l menținem membru în Consiliul General ce

J

aveți...

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Haideți să trecem mai departe.

Domnul consilier Nedelcu Costel

Măcar să-i mulțumiți că a fost colegul dumneavoastră până

acum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumim, domnul Nedelcu.

J    7

Am luat act de demisia domnului Dincă, colegul nostru, aici nu este vorba de copilăriile simpaticului nostru coleg Scarlat, este vorba despre activitatea colegului Dincă, pe care noi o prețuim.

Dar .... Prețuim activitatea domnului Dincă, se bucură de toată stima noastră, dar este vorba de a ne poziționa din punct de vedere politic. Vom vota vacantarea. Aceasta este, ne poziționăm politic, nu are nimic cu persoana. Mai mult decât atât, dacă dânsul ne acceptă ca măsură reparatorie, din punct de vedere pecuniar, ne oferim ca până la finalul mandatului nostru să contribuim la ceea ce pierde dânsul astăzi, respectiv indemnizația de consilier.

Domnul consilier Rizoiu Mircea

Domnilor vreau să vă aduc aminte, ....îmi permiteți domnule viceprimar. Vreau să vă aduc aminte, că am mai avut un asemenea caz, acum un an sau doi și nu s-a rezolvat nimic. Vă rog foarte mult, să aveți în vedere că acest precedent a fost odată și a mai fost....exact....dânsul a plecat.

Rețineți, în vedere că tot domnii care stabilesc regulile la această masă, respectiv domnul Președinte de ședință nu a catadicsit sub nicio formă să respecte hotărârea partidului de care aparține, a PRM-ului și a rămas în continuare.

Având în vedere că mai sunt câteva luni până la terminarea mandatului eu nu cred că este oportun să facem acest gest.

Cred că este motiv de reflecție din partea dumneavoastră și o spun chiar așa prietenește, pentru fiecare dintre dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

>

Domnul consilier Scarlat Horia

Ca să fiu foarte scurt și la obiect. Am auzit intervenția colegului nostru de la Partidul România Mare, care a reușit să găsească o scuză pentru faptul că în acest moment toți cei trei consilieri PRM, în subordinea directă a domnului Vădim Tudor, sunt vinovați de tot ce se întâmplă în acest oraș. Ei sunt vinovați pentru faptul că: încă se menține majoritatea portocalie în Consiliul General, iar faptul că încercați pe toate căile să vă ascundeți în spatele unor declarații sau a unor motive, în niciun caz nu veți câștiga credibilitatea celor pe care probabil vreți să îi păcăliți astăzi aici.

Sunteti vinovați domnilor. Consider PRM mai vinovat decât

J    1

PDL pentru ce se întâmplă în acest oraș, pentru că ei sunt mulți, dar pe cât de mulți sunt ar fi putut fi atât de puțini dacă nu vă aveau pe voi, cei trei oameni, care ați mutilat orașul acesta, doar pentru un post de viceprimar, atât

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, fără îndoială este o problemă serioasă și o să vă spun și niște anecdote ca să ne mai descrețim....

Problema este în felul următor. Fără să fim ipocriți, Dincă este un revoluționar autentic, nu ca alții care au stat în soba de teracot, prin spatele casei, nu Dincă și mulți alții. Din nefericire pentru el în acest moment nu este apreciat, a fost apreciat când I-ați pus pe liste, și astăzi nu mai este apreciat, vreți să îl dați afară pentru că a avut un punct de vedere.

Nu a mai suportat anumite direcții care le primea, sau când i se întorcea cheia. Ca și om, ca și personalitate nu a vrut să i se mai întoarcă cheia de partid...s-a rupt arcul.

Stimați colegi, fără îndoială noi încercăm să facem de așa manieră încât....din punct de vedere legal, o să vorbească domnul Giugula care este un cunoscut și eminent avocat, și o să vă arate despre ce este vorba ca și părți...

Vreau să vă spun un lucru. Noi personal vom contesta prin domnișoara Sitaru și prin domnul Giugula în instanță, dacă dumneavoastră votați deși nu aveți documente.

V-ați legat de o virgulă când a trebuit să facem o altă majoritate și ați păstrat majoritatea cu PRM-ul și acum când evidențele sunt altele nu aplicați aceeași măsură.

în aceste condiții îi recomand și lui Dincă să vă dea în judecată pentru... și noi, pentru că dacă votați este dreptul dumneavoastră să o faceți. Este dreptul dumneavoastră, dar vă spun că grupul PSD nu vom vota să îl dați afară pe cel care este simbolul Revoluției, pe domnul Dincă, care este amărât, suferind și cu atât mai mult cu cât în perioada în care a fost aici și-a dedicat prin luările de cuvânt.....

Având în vedere.....dacă vreți să fac un dialog.....știi care

este diferența între tine și domnul Dincă? Este o diferență de înălțime și de volum. Tu ești îmbuibat, iar el este amărât.

Discutam despre un om care este bolnav, amărât și i se face o nedreptate, aceasta era ideea.

Deci nu vom vota să plece din mijlocul nostru, ca și coleg domnul Dincă.

Domnul consilier Dincă Dumitru

De data aceasta nu am să mai fiu așa lung, am să fiu cât se poate de scurt.

Domnul Voicu, domnul Gorodea, domnul Romeo Pop și alți revoluționari    >1 decembrie am


J


spus o vorbă care a rămas consemnată în istorie: „fraților nu plecați de aici pentru că ticăloșii nu au atâtea gloanțe încât să ne omoare pe toți” așa vă spun și acum. Stimat popor român chiar dacă în Consiliul General acești oameni sunt mulți, dar ei nu vor avea atâtea voturi încât să mai câștige alegerile în 2009. Vă garantez că veți scăpa de ei. Libertate, jos Băsescu, jos tirania PDL-istă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Nu putem să trecem, mai departe, toată lumea vrea să se exprime, dar se spune același lucru de către toți.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Și ce, nu este așa? Nu îți convine dă-ți demisia din Consiliul General. Aici este democrație, nu este PDL.

Vreau să vă spun un singur lucru.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vreau să auzim și lucruri noi.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Este foarte greu, în afară de mârâit cu care o să rămâneți după alegeri, cu altceva nu vă alegeți. Este foarte greu să vorbești după discursul domnului Dincă. Orice vrei să spui peste ce a spus domnul Dincă este un sacrilegiu.

Din punct de vedere al legii, s-a invocat aici că domnul Dincă și-a dat demisia.

Eu fac parte din comisia de validare a Consiliului General, nu am văzut înregistrat, ales de poporul român.....tu ai fost....

Nu am văzut la Comisia de validare să existe un document scris, pe baza căruia să putem lua decizia de a vacanta postul domnului Dincă prin demisie.

Din punct de vedere al vacantării postului prin demisie, această demisie nu există.

Dacă vă referiți la faptul că domnul Dincă s-a răzgândit, nu ar fi primul, a mai fost unul care și-a dat demisia în cinci minute și nici până acum nu și-a dat-o.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Din punct de vedere legal, domnul Călin dacă discutăm pe parte juridică, iar nu am văzut dosarul de validare....

Din punct de vedere al excluderii din partid nu am nimic împotrivă este decizia politică, nu putem să ne punem împotriva ei.

Fiecare partid își face politica de cadre cum dorește, dar dacă nu există un document care să reprezinte această voință în conformitate cu prevederile legale și nu există la acest dosar......

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Există acest document, vă rog să îl analizați, nu are sens să vorbim.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Vacantarea postului este legală, nu uitați că dumneavoastră sunteți aleși în Consiliul General la propunerea Organizației municipiului București, nu ia propunerea Organizației de sector.

Legea electorală este foarte clară în acest sens. Din punct de vedere legal amândouă variantele nu îndeplinesc condițiile legale.

Domnule Președinte amândouă variantele nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi votate astăzi! Veniți cu documentul acum, emis de Organizația municipală ca l-ați exclus și asta este viata.

J

La Comisia de validare, .....ca membru al Comisiei de

validare nu am validat această hotărâre și vă spun că nu este valabilă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Propun sistarea discuțiilor la acest punct. Cine este pentru?.....

Domnul consilier Stan Ion

Instituția Prefectului să ia act, avem de discutat, mai sunt înscriși la cuvânt colegi consilieri, nu este în regulă ce faceți.

Terminați cu vrăjeala cu număratul, haideți să ne și batem, că asta mai avem de făcut.

Ne băgați voi pumnul în gură.

De la Instituția Prefectului cine este?

J

Domnul consilier Stan Ion

Este un abuz și vă dați măsura.... Hai să ieșim afară.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 1 vot (Nicorescu V.), abțineri? 0 voturi.

Discuțiile la punctul nr. 1 s-au sistat.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Vă rog să consemnați în procesul verbal grupul PSD și grupul PNL au ieșit din sală. Deci nu mai aveți cvorum.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB.

Rog Poliția Comunitară să intervină, domnul Scariat, vă rog să părăsiți sala, iar dumneavoastră să rămâneți în liniște. La revedere.

Vă rog, să numărați avem sau nu cvorum. Câți suntem?

La ora 17,45, ora votului în sală sunt prezenți 30 de consilieri.

Spun la vot proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dincă Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul CGMB.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 1 vot (Bădulescu A.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul CGMB al domnului Popescu Tudor Cristian.

Rog, Poliția Comunitară să-l scotă din sală pe domnul Stan....ce ai auzit. Rog, Comisia de validare să analizeze dosarul domnului Popescu Tudor Cristian.

Comisia de validare a candidaturii, a fost aleasă încă din prima ședință a Consiliului General, la constituire.

Ce să votezi ceva care este deja votat.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Pentru a se înregistra pe bandă. Hotărârea de vacantare a postului nu are hotărârea Comisiei de validare, de constatare a valabilității actelor și nici hotărârea de La punctul nr. 2 de validare a


75

j r f,    . .... <'


unui nou mandat nu are hotărârea Comisiei de validare, la momentul votării.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Comisia de validare...ati consultat dosarul?

Unde este dosarul? La Comisia juridică?

Domnul Giugula completează în proiectul de hotărâre!

Mai este cineva de la Politia Comunitară aici? Locală, mă scuzați.

Ați redactat procesul-verbal? vă rog frumos.

Actul ca să completăm procesul-verbal. Avem procesul verbal, cine face parte din Comisia de validare, fiecare își exprimă un punct de vedere și mergem mai departe. Nu trebuie validare la vacantare.

Comisia de validare se ocupă doar de actele noului consilier. Atât. La vacantare nu există Comisie de validare. Domnul Primar Generai în urma adresei PDL a ' pus-o pe ordinea de zi. Constatăm, mai departe domnul Dincă sau oricare dintre consilieri se pot duce în justiție.

......Nu știu, nu l-am văzut. Rog Comisia de validare să ne

dea un răspuns.

Să dăm citire procesului-verbal.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Consiliul General al Municipiului București, Comisia de validare, proces - verbal.....

Vă rog să rețineți aspectul că ne-am întrunit, în formula de trei membrii, domnul Giugula nevenind la întrunirea Comisiei de validare.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Să se consemneze pe bandă că am fost prezent și se fac

afirmații mincinoase.

>

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Proces - verbal încheiat astăzi, 23.02.2012, orele 18,00 referitor la validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Popescu Tudor Cristian.

Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București cu nr. 469/6/22.02.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 478/22.02.2012, prin care se comunică faptul că domnul Dincă Dumitru a fost exclus din Partidul Democrat Liberal

li    tis li-    , \    „ \\și se solicită vacantarea postului deținut de acesta în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Analizând adresa Partidului Democrat Liberal, prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Popescu Tudor Cristian pe locul rămas vacant.

Comisia de validare, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constată că sunt întrunite condițiile de legalitate pentru validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al domnului Popescu Tudor Cristian.

Au semnat președintele Comisiei doamna Mihailovici Virginia și secretarul Comisiei domnul Gâf-Deac loan și domnul Stan Nicușor din partea partidului PRM.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Să se consemneze pe bandă că sunt prezent.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnule Giugula, am consemnat. Sunteți prezent la microfon, atât, nu ați mers la Comisie.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Trebuie să se consemneze pe bandă că această Comisie s-

a făcut pe .......luare de cuvânt......,am fost prezent și am și

semnat.....procesul-verbal.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Domnul Popescu Tudor Cristian să depună jurământul, vă rog să mențineți liniștea.

Trecem la vot și după aceea va fi depunerea jurământului.

Supun la vot proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul CGMB al domnului Popescu Tudor Cristian.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0

voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

îl rog pe domnul Popescu Tudor Cristian să depună

jurământul.

Domnul Popescu Tudor Cristian

Jurământ: Eu, Popescu Tudor Cristian, ales consilier, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ:„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să îmi ajute Dumnezeul”.

Aplauze!

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Felicitări!

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare de urgență județelor Vrancea și Buzău afectate de ninsorile abundente.

Cunoașteți proiectul ați mai venit pentru el....erau ocupați cu domnul Vanghelie.

Cine este pentru? majoritate ae voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Giugula D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate, de panificație, miere de albine și implementării consumului de fructe proaspete în școli conform Legii bugetului de stat pe anul 2012.

Domnul Raicu are un amendament de făcut. Nu are.

Spun la vot proiectul proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate, de panificație, miere de albine și implementării consumului de fructe proaspete în școli conform Legii bugetului de stat pe anul 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțareaprogramelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2012.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Am un amendament, vă propun următoarea împărțire:

Sectorul 1 - 1.500 mii lei

Sectorul 2 - 16.000 mii lei

Sectorul 3 - 16.000 mii lei

Sectorul 4 - 16.000 mii lei

Sectorul 5 - 15.496 mii lei

Sectorul 6 - 16.000 mii lei

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Vă supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, - abțineri? 0 voturi. ■    '    “

J

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui așa cum a fost el modificat de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

>

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. Vânători nr. 17, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

5    9

privind "Reparații capitale la Baia Grivița".

Cine este pentru? 8 (Ivașcu T., Stan N., Nedelcu C., Drăghici G., Țapardel C., Anton M., Zidărescu L., Popa M) voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Băduelscu A., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Tica H., Vlădan F., Voicu M.).    ,

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție » »

privind „Apărări de mal lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstru”

Cine este pentru? 7 voturi ( Tănase I., Nedelcu C., lovici V., Stan N., Roșeți G., Drăghici G., Țapardel C.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Țica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem ia următorul punct pe ordinea de zi proiect de

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție > »

privind "Reparații capitale pod-număr de inventar 1111263 Parc Cișmigiu".

Cine este pentru? 8 voturi ( Tănase I., Nedelcu C., lovici V., Stan N., Roșeți G., Drăghici G., Țapardel C., Popa M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Țica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

,    9

privind "Reparații capitale pod-număr de inventar 1111264 Parc Cișmigiu".

Cine este pentru? 8 voturi ( Tănase I., Nedelcu C., lovici V., Stan N., Roșeți G., Drăghici G., Scarlat H., Popa M.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Țica H., Vlădan F.. Voicu M.. Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu A.).Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Reabilitare Instalații Termice Instalație Interioară de Climatizare cu

9    9

Ventiloconvectoare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 0 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele - Modernizare spații medicale, mansardare, supraetajare.

' "-Cine este pentru? majoritate de voturi,-înTpotrivă?*0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Bibliotecii Metropolitane București „Amenajare interioară și exterioară Casa Anton Pann”.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP pe anul 2012.

Cine este pentru? 9 voturi (Nedelcu C., lovici V., Stan N., Roșeți G., Tănase I., Alexe F., Scarlat H., Drăghici G., Țapardel C.,), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 voturi ((Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Țica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V.,).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămin CP O - cămin CV 5/4.

Cine este pentru? 8 voturi (Nedelcu C., Stan I., Tănase I., Scarlat H., lovici V., Drăghici G., Țapardel C., Popa M.,), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Tica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare rețele 'îerrfiice primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str? L. Pătrașcanu -Bdul Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, lot II.

Cine este pentru? 9 voturi (Nedelcu C., Stan I., Tănase I., Scarlat H., lovici V., Drăghici G., Popa M., Stan N.t Roșeți G.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Tica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu

Â.).

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF2.

Cine este pentru? 9 voturi (Nedelcu C., Stan I., Tănase I., Scarlat H., lovici V., Drăghici G., Popa M., Stan N., Roșeți G.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi (Băcăințan G., Capotă B., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S., Toma V., Tica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.,Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de

hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
General al Municipiului București ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1.

Să se facă propunerile. Din partea PDL, propun pe domnul Mihai Voicu.

Alte propuneri? Nu mai sunt. Vă rog să faceți buletinele de vot.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CGMB nr. 35/28.02.2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu”, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local.

Cine este pentru? 9 voturi (Nedelcu C., Stan I., Tănase I., Scarlat H., lovici V., Drăghici G., Popa M., Stan N., Roșeți G.), împotrivă? 1 vot (Rădoi S.), abțineri? 24 voturi (Băcăințan G., Capotă B;, Chiriș M., Cosma'K., Cruceanu E.',' Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P.Jvașcu T., Mihailovici V., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Pop R., Prioteasa D., Raicu M., Toma V., Țica H., Vlădan F., Voicu M., Untaru V., Răileanu M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Unui reprezentant, nu doi......Intrăm pe ordinea

suplimentară:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția Generală Anticorupție și Municipiul București, în vederea promovării unor mesaje cu conținut informativ -preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

9

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii de Strada Buestrului, sector 2 în Strada Beirut.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii

C.G.M.B. nr.186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

•7

/ / I. \

V
Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul numărul patru nu a mai intrat.

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor.

Constituim comisia.

Art.1 spune: se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor, având următoarea componență:

Din partea grupului PDL propun pe domnul Țica Horațiu, domnul Călin Murg, domnul Voicu Mihai, domnul Popa Grigore loan, Ivașcu Tiberiu.

Dacă de la celelalte partide politice sunt și alte propuneri?

Nu supun la vot pentru că este vot secret, este vot de persoană.

Poate să fie 5, 7 sau 9, trebuie să fie impar. Propuneți.

Domnul consilier Scarlat Horia

Propun ca această comisie să fie formată din 9 membri, au fost cele 5 propuneri ale PDL-ului. Din partea PNL-ului.... legea spune 5, 7, 9 membri.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Noi am propus proiectul cu 7 membri, hai să nu votăm un amendament suplimentar.

Domnul consilier Scarlat Horia

Din partea PNL-ului propun pe domnul Tănase loan Gabriel.

Domnul consilier Tănase Ion Gabriel

Domnul Președinte din partea grupului PNL propune pe domnul Scarlat Horia.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Mai există și o altă propunere la Administrația Străzilor?îl propun și pe domnul Pârvu Gabriel.

Domnul Scarlat câte propuneri ați făcut? Nu înțeleg, două sau una... pe tine sau pe domnul Tănase?

Domnul consilier Stan Ion


Domnul președinte de ședință Murg Călin

Da.

Domnul consilier Stan Ion

Vreau să se consemneze că această comisie va funcționa în paralel cu Comisia corpului de control a primului ministru, cu raportul Curții de Conturi....este în regulă.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Un raport de activitate, nu are nicio legătură....propunerile până acum sunt la Administrația Străzilor.

îmi cer scuze, vorbim de Administrația Străzilor unde avem următoarele propuneri: doamna Cosma Roxana, Băcăințanu Irimie Gabriel, domnul viceprimar Mircea Raicu Cristian, domnul Prioteasa Doru, doamna Cruceanu Elena, domnul Pârvu Gabriel și domnul Tănase Gabriei.    ~'

îmi cer scuze, am făcut o eroare.

Trecem la următorul punct proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Propunerile din partea grupului PDL sunt: domnul Țica Horațiu, domnul Călin Murg, domnul Voicu Mihai, domnul Popa Grigore loan și Ivașcu Tiberiu.

Mai aștept propuneri. Domnul Tănase Gabriel este la PNL și domnul Răileanu Marius.

Trecem la următorul punct proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

La Comisia de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București propunerile grupului PDL sunt: doamna Nemeș Carmen Ionela, domnul Gâf-Deac loan, domnul Pârvu Cosmin Gabriel, domnul Pop Romeo și domnul Gorodea Tiberiu.

Vă rog să mai veniți cu propuneri. Doamna Chiriș Mariana de la PDL și domnul Tănase Gabriel din partea grupului PNL.

Vă supun la vot Comisia de validare să fie aceeași cu Comisia de numărare.

Cine este pentru? majoritate/'de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi


Propun ca această Comisie să rămână aceeași pentru toate cele patru voturi de persoane.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

J

Rezultatul votului, doamna președinte vă rog.

Doamna consilier Mihailovici Virginia

Proces - verbal, încheiat astăzi 23.02.2012, orele 19,00 pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1

S-au exprimat un număr de 32 voturi din care: voturi pentru 30, voturi împotrivă 2, voturi anulate 0.

Domnul Voicu Mihai se numește ca membru în Consiliul de

Administrație al Clubului Copiilor nr. 1

Domnul președinte de ședință Murg Căiin "

Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1.

Articol unic: se desemnează domnul Voicu Mihai reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor nr. 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Deaconescu C.), abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Doamna consilier Mihailovici Virginia

Proces - verbal, încheiat astăzi 23.02.2012, orele 19,05 pentru constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor.

J

S-au exprimat un număr de 32 voturi, din care voturi anulate

0.

Pentru doamna Cosma Roxana Maria voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Băcăințan Irimie Gabriel voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Raicu Mircea Cristian voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru doamna Cruceanu Elena voturi pentru 32, voturi

Pentru domnul Prioteasa Doru voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Tănase Ion Gabriel voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Se declară aleși ca membri în comisia de analiză și verificare a activității Administrației Străzilor următorii: Cosma Roxana Maria,

J    J

Băcăințan Irimie Gabriel, Raicu Mircea Cristian, Cruceanu Elena, Prioteasa Doru, Tănase Ion Gabriel, Pîrvu Cosmin Gabriel.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul pentru constituirea unei comisii de

analiză și verificare a activității Administrației Străzilor.

Art. 1. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și

verificare a activității Administrației Străzilor, având umiătoarea componență: Cosma Roxana Maria, Băcăințan Irimie Gabriel, Raicu Mircea Cristian, Cruceanu Elena, Prioteasa Doru, Tănase Ion Gabriel, Pîrvu Cosmin Gabriel.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Gâf-Deac loan

Proces - verbal, încheiat astăzi 23.02.2012, orele 19,10 pentru constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București.

S-au exprimat un număr de 32 voturi, din care voturi anulate

1.

Pentru domnul Țica Horațiu voturi pentru 31, voturi împotrivă

0.

Pentru domnul Murg Călin voturi pentru 31, voturi împotrivă

0.

Pentru domnul Popa Grigore loan voturi pentru 31, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Ivașcu Tiberiu voturi pentru 31, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Voicu Mihai voturi pentru 31, voturi împotrivă

0.


Pentru domnul Tănase Ion Gabriel voturi pentru 31, voturi u Marius 'voturi pentru 31, voturi

■//


Se declară aleși ca membri în comisia de analiză și verificare a activității Direcției Generale Inafrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București următorii: Țica Horațiu, Murg Călin, Popa Grigore loan, Ivașcu Tiberiu, Voicu Mihai, Tănase Ion Gabriel, Răileanu Marius.

Proces - verbal, încheiat astăzi 23.02.2012, orele 19,20 pentru constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

S-au exprimat un număr de 32 voturi, din care voturi anulate

Pentru doamna Nemeș Carmen Ionela voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Gâf-Deac loan voturi pentru 32, voturi

împotrivă 0


Pentru domnul Pîrvu Cosmin Gabriel voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Pop Romeo Teodor voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Pentru domnul Gorodea Tiberiu Silviu loan voturi pentru 32, voturi împotrivă 0.

Se declară aleși ca membri în comisia de analiză și verificare a activității Direcției Generale Inafrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București următorii: Nemeș Carmen Ionela, Gâf-Deac loan, Pîrvu Cosmin Gabriel, Pop Romeo Teodor, Gorodea Tiberiu Silviu loan.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot proiectul pentru constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București.

Art. 1. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București, având următoarea componență: Țica Horațiu, Murg Călin, Popa Grigore loan, Ivașcu Tiberiu, Voicu Mihai, Tănase Ion Gabriel, Răileanu Marius.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

î

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru constituirea

unei <    '    .....tivitătii Direcției

9    9Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 1. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, având următoarea componență: Nemeș Carmen Ionela, Gâf-Deac loan, Pîrvu Cosmin Gabriel, Pop Romeo Teodor, Gorodea Tiberiu Silviu loan.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Acestea fiind spuse, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

Ședința s-a încheiat ia ora 19.30.

PREȘEDINTE Dg ȘEDINȚĂ Murg Căli


întocmit și Nica M.

Mirea N.

Titirișcă G Țicleanu G. /c’x

Vasilescu F.    /

28.02.20-12 A

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

89