Proces-verbai

încheiat în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 19 decembrie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 36 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir-Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

La ședință au fost absenți următorii: Bologa Cătălin -Gheorghe, Câmpeanu Remus - Cătălin, Comșa Cornel - George, Crețu Simona, Dinu Maria - Mirela, Florescu Dragoș, Giugula MihaL- Doru, lliescu Cătălin -Lucian, ManOlache Valeriu - Marian, Marin Ștefănel - Dan, Pîrvu Cosmin Gabriel, Peptan Mihai, Rizoiu Mircea, Ștețco loan, Voicu Mihai și Zorkoczy Julia.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Bună ziua, domnilor consilieri, vă rog să luați loc în sală și vă rog să vă asigurați că ați semriat prfekănța.

Bine ați venit la ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 19.12.2012. Declar deschisă ședința , nu avem solicitări pentru luări de cuvânt. Dacă există amendamente la ordinea de zi pe care o aveți în fața dumneavoastră. Domnule Primar general, aveți cuvântul.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Bună ziua. Vă rog să aveți amabilitatea să fiți de acord să introducem după ce s-a produs studiul și organigrama Administrației Lacuri Parcuri, în așa fel încât să putem să intrăm în acțiune acolo, în sensul cel mai bun. Vă mulțumesc.

7    ’    7

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnu! Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Este cel de ieri. Este același. Da, titlul corect, sigur... pentru a putea citi titlul corect.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    •

Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare'și Funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 2 voturi.

1

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, așa cum a fost prezentată împreună cu modificarea făcută de executiv.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Intrăm pe ordinea de zi.

Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.

Sunt amendamente? Domnule consilier Boajă, aveți cuvântul.    ț:

Domnul consilier Boajă Minică

Bună ziua. Avem amendamente la proiectul de rectificare a bugetului propus, al municipiului București.

La cheltuielile bugetului local, la capitolul 81.02, „Combustibil și energie”, subcapitolul 81.02.06, „Energie termică”, articolul 40 -Subvenții, alineatul 40.03 - Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, nu se va diminua cu patruzeci și șase de mii cinci sute mii lei, conform proiectului de rectificare, ci rămâne aprobată definitiv suma de cinci sute nouăzeci de mii lei.

La capitolul 84.02, „Transporturi”, subcapitolul 84.02.03.02, „Transport în comun”, articolul 40 - Subvenții, alineatul 40.03 -Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, nu se va diminua cu suma de treizeci și opt de mii nouă sute mii lei, conform proiectului de rectificare, ci rămâne aprobată definitiv suma de cinci sute douăzeci și unu mii lei.

La capitolul 61.02, „Ordine publică și siguranță națională”, subcapitolul 61.02.05, „Protecția civilă și protecția contra incendiilor”, articolul 20 - Bunuri și servicii, se suplimentează cu

suma de două zeci mii iei, ia art. 20.01.09 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

în lista de investiții a municipiului București, la pagina patruzeci și opt, poziția nouăsprezece, „Strangularea Buzești -Berzei - Uranus”, la credite de angajament, în loc de șaizeci și cinci de mii zero doisprezece mii lei, șe aprobă optzeci și cinci de mii zero douăzeci și doi mii lei, suplimentarea fiind de douăzeci de mii lei.

în lista de investiții a municipiului București, la pagina cinci, poziția unu, „Consolidarea sediului Primăriei Municipiului București”, la credite de angajament, în loc de douăzeci și unu de mii trei sute douăzeci și trei mii lei se aprobă douăzeci și patru de mii o sută douăzeci și trei mii lei, suplimentara fiind de două mii opt sute mii lei.

La veniturile bugetului local, la articolul 04.02.01, „Cote defalcate din impozitul pe venit”, se diminuează cu suma de șaizeci și opt de mii.două sute patruzeci și doi virgulă nouăzeci și șapte-, în-loc de-suma de o sută șaptezeci și șase șase sute patruzeci și doi virgulă nouăzeci și șapte;

Avem schimbarea unek denumiri, se schimbă denumirea obiectivul de investiții „Canal interceptor Olteniței” în „Construire deversor de ape mari din colectorul A3 în râul Dâmbovița”.

Sumele se vor aloca celor două regii în limita încasărilor efective de la bugetul Ideal, iar eventualele diferențe se vor rezolva în felul următor: se va recunoaște ca și creanță asupra autorității publice locale a sumei care âm menționat-o mai sus și evidențierea acesteia distinct îri bugetul propriu al municipiului București, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulteribâre, potrivit cărora la elaborarea bugetelor ordonatorului de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct creditele bugetare destinate stingerii plăților restante la finele execuției bugetare, anterior anului pentru care se întocmește bugetul.

Acestea au fost propunerile noastre, considerăm că ele vor fi însușite și de către executiv pentru că o parte dintre acestea au fost modificate într-o muncă ce a durat aproape o săptămână de zile împreună cu o parte din reprezentanții executivului.

Străpungere? Așa a scris aici.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al Municipiului București

Nu, strangularea este un cuvânt care face parte din ceea ce facem noi acum cu bugetul. Mulțumesc. Ne strangulăm.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Primar general, dacă puteți să vă expuneți un punct de vedere și dacă din punctul dumneavoastră de vedere amendamentele sunt O.K., vă rugăm să luați cuvântul.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al

Municipiului București

Mai sunt și alte amendamente? Ca să știu dacă mă exprim despre situația generală.

Domnul consilier Văduva Silviu

Vreau să spun ceva înainte de asta, ar fi bine pentru că ați răspunde o singură dată. De fapt, doream să vă mulțumim domnule Primar general, grupul PDL dorește să vă mulțumească pentru- că - prin această rectificare deN buget se arată, -și • dumneavoastră arătați,-că toată activitatea-din-ultimele-șapte luni a GuVernuluLRonta a arătat incapacitatea acesBiaide a guverna. în acest; rapbrt se vede trend-ul descrescător al situației economice diri ultimele șapte luni. De asemenea, în acest proiect de rectificare bugetară se vede că ați preluat anumite activități fără a primi însă și finanțarea pentru ele. Aceasta contravine Legii administrației publice locale. Și doream să vă întrebăm cum v-ați poziționat și ce veți face în acest sens.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al

Municipiului București

Numiți-le, ca să pot vă răspund personalizat, am preluat o serie întreagă de activități.

Domnul consilier Văduva Silviur;

Așa precizați dumneavoastră în proiectul de hotărâre.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - .Primar general al

Municipiului București

Domnule consilier general, vreau să vă răspund următorul lucru: vă mulțumesc că îmi mulțumiți, că nu fac altceva decât să încerc să nu îmi mai aduc aminte de lipsa celor cinci sute șaptezeci și cinci de milioane din bugetul primăriei pentru a putea să termin stadionul. Cu frâne, cu apăsat pe pedală, întotdeauna și cu neprimit decât o sută patruzeci de milioane din datoria pe care Guvernul o avea la Consiliul General. Această datorie s-arepercutat de-a lungul anilor, vă rog să vă aduceți aminte, și anul trecut am făcut vorbire de ea, și anul acesta în primele luni am făcut vorbire de ea, pentru că am fost întotdeauna, cel puțin așa mi-a plăcut să cred eu despre mine, că am fost un tip care am avut coloană vertebrală. Am spus-o verde în buză'și Guvernului care acționează acum și o s-o spun verde-n buză și Guvernului care va veni, pentru că este obligație a Guvernului și eu, dacă l-am înțeles pe domnul Prim-ministru Boc că are alte obiective, am spus să creez aceeași situație pentru toți prim-miniștrii. Demersurile le-am făcut, dar au fost degeaba. Chestiunea cu asumarea de alte activități vreau să vă spun că da, mi-am asumat alte activități pe buget, și toate aceste activități sunt în parteneriat public-privat. La ora actuală sunt 24 de parteneriate publice-private la care primăria nu plătește absolut nimic, sunt construite obiectivele, sunt în curs de construire, ca să fiu mai exact, și vor intra în efectivitate în anul care va veni. Mulțumesc, asta este tot a propos de asumarea de •activități.    •

Domnul Președinte 5deV'ședință' Angelescu Ramiro Roberf;-

Eduard ‘    ■'»'

Vă mulțumesc, domnule primar.;    > ;

La ora 14.40 a venit în sala domnul consilier Neacșu Adrian.

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul formulat de președintele Comisiei de buget, domnul Boajă.

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

8 voturi.

Vă mulțumesc, acest amendament a fost adoptat, este anexat în copie la secretariat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, cu amendamentul adoptat, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012.    <

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului București. a"?

Sunt amendamente?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Sunt amendamente? Este același proiect.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnule Primar general, aveți cuvântul.

Domnul Sorin -Mircea Qprescu - Primar general- al

Municipiului București    -

.    , Fiind ultima ședință a acestui an,^ores^să yă; urez tuturor

celor- prezenți aici și tuturor celor care nu sunt aici, „La mulți ani și sărbători liniștite!” Cât de fericite, vom vedea. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard


Vă mulțumim. Declar ședința închisă. Ședința s-a încheiat la ora 14.55.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AngelescRedactat:


Mirea Nicoleta6