Proces-verba!

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18 decembrie 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de ia etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 51 din cei 52 de consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, domnul Marian Sunică - reprezentant din partea Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului București și doamna Georgiana Zamfir-Director Executiv Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

La ședință au fost absenți următorii: Ștețco loan.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Declar deschisă ședința din data de 18.12.2012.

Vă rog să luați loc.

Domnule secretar, vă rog să citiți notele de informare, dar înainte de asta, vă rog frumos să ne comunicați prezența. Sunt 47 de consilieri prezenți.

Domnul Tudor Toma - Secretar general al Municipiului

București

Invit toți consilierii care nu au semnat prezența să meargă la secretariat să semneze.

Prin adresa nr. 1122004/26.11.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3297/07.12.2012 Primăria Sector 2 a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/30.08.2012 privind transmiterea către Centrul Militar Zonal București a imobilului situat în str. Icoanei nr. 27, sector 2, în folosință gratuită, pe termen de 20 de ani, pentru următoarele considerente: prin adresa nr. 7324/03.02.2010

Primăria Sectorului 2 a solicitat ca imobilul mai sus menționat să

}

fie inclus în inventarul bunurilor Municipiului București, cu destinația de sediu administrativ al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și a primit aviz favorabil din partea Primarului General al Municipiului București,

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/15.02.20120, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a fost abilitată să efectueze operațiunile cadastrale și de publicitate imobiliară.

In temeiul hotărârii de consiliu local mai sus menționată Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a organizat procedura de achiziție publică prin intermediul SEAP pentru întocmirea expertizei tehnice, a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru reabilitarea corpurilor de clădiri, scop în care au fost emise Certificatele de Urbanism nr. 1642/940967/14.10.2010 și nr. 541/26.04.2012, cheltuindu-se suma de 182.280 lei.

De asemenea, în adresă se menționează că Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a încheiat Contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. ABN 105871/14.10.2010, Contractul de prestări servicii nr. 193/01.10.2010 privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și Contractul nr. 45/15.09.2010 privind asigurarea pazei și securității imobilului din str. Icoanei nr. 27, sector 2.    *    \

Doresc să menționez că indbbilul respectiv nu a fost niciodată transmis spre administrare Primăriei Sectorului 2.

Prin adresa nr. 1125101/10.12.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3328/12.12.2012 domnul Tudor Lucian ne aduce la cunoștință pe rolul Tribunalului București Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal se află dosarul nr. 31630/3/CA/2012 având ca obiect atribuirea unui spațiu conform Legii nr. 341/2004.

De asemenea, în adresă se solicită și revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 242/2005 privind aprobarea documentelor obligatorii, a procedurilor și a criteriilor de întocmire a listei privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiarilor prevederilor Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Prin adresa nr. 1121276/103.18/03.12.2012 înregistrată la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică sub nr. 3243/03.12.2012 Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București ne aduce la cunoștință că S.C. Băneasa Investmepts -S.A. solicită „prelungirea termenului de valabilitate al plandfâi^urbanistic zonal PUZ - Ansamblul

Băneasa, sector 1” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 358/13.12.2007.

Analizând situația de fapt, Direcția Urbanism ne aduce la cunoștință următoarele: datorită faptului că aprobarea documentației de urbanism s-a făcut în baza unor avize emise în conformitate cu prevederile legislației incidente în vigoare la data eliberării lor, precum și împrejurarea că legislația în domeniu a suferit numeroase și importante modificări în perioada celor 5 ani (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul a fost modificată și completată prin O.G. nr. 27/2008 aprobată prin Legea nr. 242/2009; O.U.G. nr. 7/2011; Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, emis de Ministerul Dezvoltării . Regionale și Turismului și publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19. ianuarie 2011) impunându-se noi condiții-și restricții pentru reglementările urbanistice propuse în documentațiile de urbanism (una dintre acestea fiind limitarea propunerilor Coeficientului de Utilizare al Terenului la 4), consideră că prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism PUZ este posibilă în condițiile prevăzute de art. 56 alin. (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sau prin actualizarea PUZ în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data solicitării.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Primar General sub nr. 4173/13.11.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 3308/07.12.2012 domnul Corduneanu Ovidiu Cristian prin intermediul reprezentantului său legal SCA Dobrinescu Dobrev, a formulat plângere prealabilă prin care solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 131/30.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești, motivând faptul câ actul administrativ mai sus menționat nu a avut avizele necesare conform legii la data adoptării iar consultarea publicului trebuia să respecte o procedură mai complexă potrivit Qfctonuîui M.D.R.T. nr. 2701/2011 privind irea revizuirea planurilor de urbanism, ce era în vigoare la data adoptării actului administrativ mai sus menționat.

informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau

Direcția Urbanism prin adresa nr. 10403/26.11.2012, înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3160/26.11.2012, ne comunică faptul că față de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în opinia direcției, avizul Arhitectului Șef însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, sunt părțile componente esențiale și reglementate din punct de vedere legal, necesar a se anexa la un proiect de hotărâre de aprobare a unei documentații de urbanism, în vederea promovării acestuia în dezbaterile ședințelor Consiliului General al Municipiului București.

Toată documentația despre care v-am făcut vorbire vă stă la dispoziție la Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Rog secretariatul să îmi comunice numărul consilierilor prezenți. Sunt 49 de conșilieri prezenți, vă mulțumesc.

Supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.11.2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, abțineri? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi.

Domnule Președinte, aveți cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc, domnule Secretar.

Vreau să informez membrii' Consiliului General că există câteva solicitări de luare de cuvânt/vreau să,aprobăm lista cu cei care doresc să ia cuvântul în cadrul ședinței Consiliului General și durata intervenției dumnealor. Am șă citesc lista cu cei care au solicitări în acest sens. Este domnul Dan Trifu de la Fundația Eco-

. . I •    ’

Civica care dorește să ia cuvântul în problema spațiilor verzi, domnul Barba Octavian Vasile care dorește să ia cuvântul referitor la punctul nr. 38 și punctul nr. 44 de pe ordinea de zi.

Propun ca pentru cele două persoane nominalizate să acordăm trei minute pentru a-șț expprx punctul de vedere, propun să se întâmple lucrul acesț^^cumT-îpaîhțe de a intra pe ordinea de

// z^
zi și înainte de amendamentele dumneavoastră ca să auzim ce au de spus.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă rog să îi poftiți în sală.

Din partea consilierilor există propuneri sau solicitări pentru luări de cuvânt? Domnule Primar general?

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

La ordinea de zi am de gând să mă refer, dacă asta e în discuție, asta fac. Am câteva propuneri pe care doresc să le fac Consiliului General și sunt următoarele: proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2012, având în vedere că, de principiu, stabilisem data trecută că vom -avea două rectificări și vom avea două rectificări din cauză că: în primul rând, Ministerul de Finanțe, din ianuarie și până acum a scăzut sumele care trebuia să ne sosească din venitul persoanelor realizat la nivel de București, și asta a însemnat o lipsă de trei sute zece milioane de RON. Mai mult decât atât, la asta se adaugă și trei sute de milioane, banii de stadion, care trebuia să îi primim din partea Guvernului, participațiunea Guvernului. Acesta este motivui principal pentru care asta a însemnat că ne ordonăm din nou plățile, rectificarea de care vă vorbesc, pe sfârșit de an, este pe negativ. Nu există nimic, cineva să primească bani în plus, nici nu poate fi vorba. Având însă în vedere că astăzi dimineață Contabilitatea și serviciul general economic a terminat această rectificare, având în vedere că nu s-au consultat cu comisia în întregime sau chiar deloc, din câte știu eu, vă propun să o facem mâine într-o ședință de îndată, în așa fel încât să putem aproba această rectificare și propunerile care mi-au venit, mi-au venit pentru joi. Nu se poate face acest lucru, pentru că aseară a existat o emulație a ministrului de finanțe care a emis un ordin apărut astăzi, este un ordin de ministru, joi este ultima zi când trezoreria mai este deschisă. Deci dacă o facem joi ea este inoperabilă. Și atlinci am să vă rog să fiți de acord să amânăm această rectificare a bugetului propriu al municipiului București pentru data de mâine, urmând ca astăzi comisia să ia cunoștință de această a doua rectificare, în așa fel încât să putem să închidepl '&nOI financiar cir exercițiul financiar care a fost făcut. A doua"1 propunere ,este de a scoate de pe ordinea de zi punctul pr. 1ihtitu|,at „proiect de hotărâre
privind cooperarea între Municipiul București și Asociația „Destinația București” în vederea dezvoltării Municipiului București ca destinație turistică și culturală”, pentru că Asociația nu are încă toate actele emise de organele legale ale statului. Și atunci, nefiind în posesia lor, o să vă rog să o amânăm, să o lăsăm pentru luna ianuarie, în momentul în care Asociația are toate actele la dispoziție. De asemenea, vreau să vă propun pe ordinea de zi suplimentară proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Ștețco loan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Dacă dumneavoastră veți fi de acord, acest punct, proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier trebuie trecut pe ordinea de zi la primul punct ca să nu influențeze votul. Și la punctul doi proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului București, pentru că în urmă cu câteva zile s-a dat Ordonanța de Urgență nr. 85/2012 care stipulează acest lucru. Vă informez că după pregătirea care a durat, un an de zile cu toate dimensiunile PUG-ului suntem în atribuirea PUG-ului pentru a putea fi făcut. Vreau să menționez că la punctul trei și la punctul patru am să vă cer atunci permisiunea de a vă prezenta câteva modificări care au fost făcute în titlul hotărârilor și în corpul acestor hotărâri și am să vă explic la ’ momentul respectiv și rațiunile pentrâ care a fost făcut acest lucru pentru că, ca de fiecare dată, există multe denaturări și dorința de a întreține o stare de tensiune. Să lăsăm stările astea de tensiune deoparte, să putem să demontăm o serie întreagă de afirmații.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc, domnule primar.

Vă rog să intre în sală persoanele care doresc să ia cuvântul.

Vă rog să vă prezentați și vă reamintesc că aveți alocate trei minute.

Domnul Dan Trifu

Bună ziua, sunt Dan Trifu, vicepreședintele Fundației Eco-Civica, vin cu o problemă la dumneavoastră... de fapt sunt vreo două stringente. Este vorba de spațiile verzi retrocedate în municipiul București, adică terenuri- retrocedate pe spații verzi, majoritatea sunt în pa muri și pe spațiile verzi ale blocurilor. Mai sunt, în mică proporție/j§i pe spațiile verzi ale instituțiilor publice. în speță, aș/rea zșă ybjbesgj despre problema părculețului Emil
Gârleanu, nu știu dacă sunteți la curent, dumneavoastră veniți și din vechea legislatură și cunoașteți această problemă. De câțiva ani de zile acest părculeț a fost retrocedat familiei Pațac care a deținut acel teren, dar el este amenajat acum ca parc și domnul Pațac care este acum cetățean american și se află jos la mezanin, dar nu i s-a permis accesul în sala de consiliu, dumnealui a venit din Statele Unite acum de sărbători și mi se pare totuși restrictiv să vii din Statele Unite pentru un teren al tău și să nu poți să accezi în sala de consiliu și dumnealui când a venit din statele unite și a văzut că este parc, unde se jucau vreo două-trei sute de copii a spus că așa ceva nu poate face și că în Statele Unite nu s-ar întâmpla niciodată ca un părculeț sâ devină dezvoltare imobiliară. Ca atare, a cerut Primăriei o soluție: despăgubire materială, un teren la schimb. Prin forțe proprii a găsit și un teren la schimb și vroiam să îl întreb și pe domnul Primar general și pe dumneavoastră dacă sunteti de acord cu schimbul de terenuri.

J

Exact, acel părculeț drăguț care ... să știți că nu există nici -un teren neatacat de noi care...

;;s

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard


Vă rog să nu intrați în dialog.

Domnul Dan Trifu

Vă cer ajutorul să rezolvăm acest transfer de terenuri și să începem în premieră să recâștigăm aceste terenuri în domeniul public. Menționez că suntem monitorizați de Uniunea Europeană pe calitatea aerului în Municipiul București în care avem depășiri repetate, amenda pe care ar dicta-c Uniunea Europeană ar fi între 50 și 100.000 euro pe zi și cred că este cazul să demarăm această procedură de recuperare a acestor terenuri din parcuri și din spațiile verzi. Vă mai propun de asemenea și vă spun că peste o sută de ONG-uri sunt de acord cu acest lucru, să inițiem împreună cu Consiliul General, cu Primăria Municipiului București și cu Guvernul României, să ne adresăm Guvernului României pentru a obține o hotărâre de guvern prin care Primăria să poată declara aceste spații de utilitate publică și să le putem recupera/gestiona. Despăgubirea acestor oameni se poate face material, în rate, pe o anumită perioadă stabilită de comun acord de Consiliul general și suportabile de către bugetul primăriei. Este imperios necesar să aducem aceste terenuri Și Azecleți bine ce se întâmplă în Parcul Tineretului unde știți bine eă-deta doamna Micșunescu a primit


^Tineretului cu funcțiunea de 1A.Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim.

J

Domnul Primar general vă va răspunde. Totodată o să vă rog să faceți și o adresă scrisă către Comisia de specialitate a Consiliului General al Municipiului București, comisia care se ocupă de ONG-uri, dumneavoastră fiind un ONG, Eco-Civica. în acest moment Primarul general dorește să vă răspundă.

Domnul Dan Trifu

Vă mulțumesc foarte mult și mai am o rugăminte...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Trifu, domnul Primar general vă va răspunde. Vă mulțumim.

Domnul Sorin < Mircea Oprescu - Primar general al Municipiului București    ;i’ p .

Domnule Trifu, mai rămâneți puțin să auziți și răspunsul și-mă bucur din suflet că familia care a primit terenul acela care vine din istoria apropiată pentru mine au reprezentat niște oameni cu caracter, încă de la bun început fratele persoanei îndrituite a susținut foarte clar că nu dorește să dezvolte acolo nimic și să găsim o soluție. Lucrurile au început în 2009, în vara anului 2009, pe un teren retrocedat în mandatul predecesorului meu. Pe terenul acela a fost amenajat în urmă cu câțiva ani, mă refer undeva la nivelul lui 2005, a fost amenajat de fostul primar al sectorului 3, domnul Liviu Negoiță, un teren de joacă cu bănci, parc luminat ș.a.m.d. într-unul din colțurile parcului a primit aprobare de construcție și 1200 m, pentru edificarea unei biserici. Aprobarea de construcție era, dar tot datorită' reacției cetățenilor la vremea respectivă nu se începuse această construcție. Mai mult de trei ani de zile am căutat diverse locuri care să poată să compenseze, a găsit acel loc în urmă cu un an de zile, am așteptat să lămurim partea juridică și am lămurit partea juridică, dacă avem voie sau nu avem voie, dar pe ultima sută de metri acel teren... se află în apropierea unei școli, nefolosită în momentul în care stăm de vorbă, care face parte... și pământul de sub școală, care face parte din patrimoniul mupicipidiui București, nu era cazul de a-l da domnului, era vorba de ^suprafață lângă această școală. Această

în momentul de față dacă este vorba de un ordin de ministru. A rămas să lămurim acest lucru, după care, nu mai departe de luna ianuarie să pot să vă prezint această compensare ca Parcul Gârleanu să rămână în deplină proprietate. Există și o observație a Curții de Conturi făcută în urmă cu patru ani de zile care vorbește de faptul că s-au introdus acolo sume importante în amenajarea parcului. Din punct de vedere moral nu e nimic ilegal. Din punct de vedere legal este o problemă. Dar ... Poate fi de denumită generoasă. La nivelul anului 2005, ca să ne înțelegem... 2006. Important este că cunoaștem această problemă, făcându-se încă o dată publică prin vocea domnului Trifu, eu vă promit că mă adresez cu această schimbare, dacă Consiliul General va fi de acord, atunci în luna ianuarie vom rezolva o dată pentru totdeauna. în legătură cu suprafețele de teren date doamnei Micșunescu, retrocedate doamnei Micșunescu, țin să vă aduc aminte următorul lucru: ele au fost date în V-uri pentru că în anul 2006 Consiliul general al Municipiului București aprobă în Parcul Tineretului zonă de realocare. Nu exista nici un motiv, dar în > același timp C.G.M.B. recomandă să-se respecte legea, pe V-uri nu se construiește. Intră în jCidecață Consiliul General al Municipiului București, iar hotărârea devenită irevocabilă este aceea de a primi autorizație de construcție și'primarul sectorului 4 se execută și dă aprobare de construcție, dar ca urmare, subliniez, a hotărârii judecătorești. în aceste condiții nu rămâne decât să ne adresăm Guvernului printr-o hotărâre pe câră^să o formulăm, vă spun însă foarte sincer că la o primă analiză a dosarelor de Lege 10, pentru că asta nu poate fi făcută pentru toată lumea, noi vom încerca, este vorba de mii de hectare, ca să nu spun sute de mii de hectare, după părerea noastră astea nu pot fi preluate decât din domeniul statului, noi să ne obligăm, cu toată sărăcia noastră să aducem utilitățile acolo, și asta ar reprezenta o manieră de rezolvare odată pentru totdeauna a acestor probleme legate de parcuri și, în principal a agresiunii, cu ghilimelele de vigoare, împotriva spațiilor verzi. S-a mers până acolo încât a existat un proiect de lege gândit de niște băieți deștepți de a desființa V-urile. Pentru ca să se poată face construcția. Eu personal m-am opus, având mandatul Consiliului General și știind foarte bine că în felul acesta, în București nu se mai câștigă nici un fel de spațiu public sau spațiu verde pentru cetățeni'și’rămân numai betoanele care sufocă de 18 ani Bucujeștiul, Asta este situația, domnule Trifu,Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc!

Domnule Stan, aveți cuvântul.

Domnul consilier Stan Ion

Vroiam să îi adresez și eu domnului Trifu o întrebare, dar mai întâi vreau să vă spun că Săptămâna trecută am avut, la comisia pentru ONG-uri o discuție cu alte ONG-uri, pe dumneavoastră nu v-am văzut, deși am invitat toate ONG-urile din București. Au apărut două discuții care mi s-ău părut importante, pe de o parte că majoritatea ONG-urilor doresc sedii de la municipalitate, unii dintre ei funcționând în niște garsoniere sau apartamente sau spații care nu sunt pretabile, concluzia este că majoritatea ar dori să preia niște spații. Lucru care nu ar fi rău, de altfel, dacă le-am avea și dacă am avea posibilitatea să le dăm, cum de altfel, și dacă seriozitatea anumitor ONG-uri ar fi una care să fie în interesul celor pe care îi reprezintă. Nu fac un proces de intenție pentru că nu-am calitatea aceasta, dar e o constatare. Am promis celor care au fost la acea discuție că o să găsim o soluție, domnule primar, măcar doi dintre dumnealor să vină prin rotație,’ să participe la această ședință, și-au manifestat dorința că pot să vină să stea și undeva în picioare, să nu deranjeze nici presa care transmite sau undeva pe lateral. Cred că putem să facem acest efort ca să arătăm că avem o transparență totală față de aceste ONG-uri și structuri neguvernamentale care militează pentru anumite proiecte în interesul și în favoarea cetățeanului. Vroiam să îi aduc acum o întrebare directă domnului Trifu, aș vrea să trăiesc ziua în care un ONG sau reprezentantul unui ONG se leagă cu niște lanțuri într-un parc unde se Construiește sau se pune temelia unei fundații și vreau să vă aduc aminte, domnule viceprimar Darabont, că pe strada Octavian Goga este un bloc construit. Unde erau ONG-urile la vremea respectivă și nu au militat ca acolo, fiind tot o zonă... pe acea stradă s-a construit o clădire destul de înaltă. Din punctul meu de vedere, în calitate de consilier, și al colegilor, bănuiesc, indiferent de la ce partid suntem, suntem de acord ca ONG-urile să se manifeste, suntem de acord ca ONG-urile să participe la viața Bucureștiului cu atât cât pot face sau cu cât le permite legea, în schimb nu suntem de acord cu anumite ONG-uri care au țpilitat să hu facem niște investiții și vă dau un exemplu: nici așțgzt-nd am terminat, domnule primar, acea investiție, undeva pe l|ngă Spitalul polizu, pentru că tot au fost con    eș, de la anumite ONG-uri.Străpungerea aceea doamnă... vreau să vă spun că nu numai aceea... dacă mergem în zona Halei Matache și acum oamenii aceia stau în mocirlă și în apă până la brâu pentru că noi nu am avut capacitatea să putem să terminăm în câțiva ani de zile acea lucrare. Repet, acolo au fost niște ONG-uri care au spus că nu avem cum să mutăm Hala Matache care este monument al culturii, să mă ierte Dumnezeu, puteam să o mutăm pe niște bile, pe niște role mai în spate, mai în față, dar trebuia să terminăm acea investiție. în concluzie, cred că nu deranjează pe nimeni dacă doi reprezentanți ai ONG-urilor să vină prin rotație, pentru că trebuie să stabiliți dumneavoastră, vă întâlniți toate și prin rotație, o dată la o ședință, altă dată la altă ședință. Așa cum v-am spus am premisele că în momentul în care ne vom muta în sala cea mare de la consolidarea vechiului sediu al Primăriei, probabil că atunci, domnule primar, vom fi mai pretabili să participe mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor, pentru că discuția pe care am avut-o

: cu cei de la ONG-uri a însemnat că într-un fel le îngrădim dreptul • de a.participa la ședințele noastre. Acea ședință unde se transmit .

. r 4/- prin mijloace video ședințele noastre nu Ti satisface suficient. Cred    -“C

:că nimeni de aici nu are nimic-împotrivă să transmitem sau    ' •?

■ ^dumneavoastră să transmiteți, pentru că sunteți șeful executivului,

1 Poliției Locale, în baza unui tabel pe care îl stabilesc dânșii, la fiecare ședință de acum încolo să fie câte doi, iar când ne vom muta dincolo, în sala cealaltă să venim cu altă organizare a

ședințelor de consiliu. Mulțumesc!

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al

Municipiului București

în legătură cu propunerea ridicată de dumneavoastră sunt într-adevăr... asta este realitatea,1 iată că au trecut trei ani și jumătate de procese și de discuții cu „Salvați Bucureștiul” pe tema Halei Matache. Mai mult decât atât, cetățenii din zonă sunt scoși din minți de acest lucru. Situația este în felul următor: în februarie 2012 se scoate un aviz negativ al Ministerului Dezvoltării. în urmă cu o săptămână Ministerul Dezvoltării reunit în a doua ședință împreună cu Ministerul Culturii dă un aviz pozitiv strămutării Pieței Matache la o distanță de 52 de metri și 36 de centimetri și așezarea pe aliniament. Aprobările sunt la Ministerul Culturii^ este monument de tip B, l-am întrebat pe domnul ministru al culturii în urmă cu o lună de zile, n>â-promis că reia aceeași discuție, dar din nefericire acolo    „i    ----,a Monumentelor a cerut mii de acte, toate actele au fost prezentate, rămâne ca în săptămâna asta, până la sfârșit, să vedem dacă avem cui să ne adresăm, sper că da, la Ministerul Culturii pentru a putea debloca această situație care durează de patru ani. Mai mult decât atât penalitățile adresate de constructor Primăriei generale se ridică la niște sume exorbitante. Și eu m-am adresat justiției pentru a plăti cei care s-au opus la acest lucru fără a avea motive palpabile. Nu a fost vorba niciodată de distrugere, ci a fost vorba de strămutarea acestei piețe. în legătură cu legatul cu lanțul, e adevărat, eu știu ce vreți să sugerați, că poporul român trăiește încă sub imperiul Mioriței și a legendei lui Manole. Nu cred că ăștia când se hotărăsc să construiască peste noapte îl ia cu tot cu lanț și îl zidește în pereți. Nu cred că este o metodă. Cred că metoda cea mai bună este să existe curajul de a avea responsabilitate și coloană vertebrală și Guvernul să consfințească, dacă mai era necesar, încă o dată, realocările și desființarea zonei de realocări din VI, V2 ș.a.m.d. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard    , a'

Vă mulțumesc!    te :

Mai dorește‘alt consilier să ia cuvântul pe această temă? Nu. Atunci îl invităm pe domnul Barba Octavian Vasile să ia

cuvântul.

Domnul Barba Octavian Vasile

Mă numesc Barba Octavian Vasile. Stimati consilieri

J

municipali mă adresez dumneavoastră în calitate de reprezentant al beneficiarilor și proiectant al documentațiilor PUZ - Șos. Nordului nr. 56-60, punctul 38 de pe ordinea de zi și Str. Mihai Ivanovici Glinka nr. 2A, punctul 44 de pe ordinea de zi. Doresc să vă confirm pe această cale că cele două documentații au obținut toate avizele, conform legii, și au trecut prin toate procedurile legale. Acest lucru este confirmat însă și de comisia de specialitate a Consiliului care a emis avize favorabile. Din punct de vedere urbanistic în ambele documentații am păstrat caracterul zonei din punct de vedere funcțional și nu am depășit POT-ul, CUT-ul și înălțimea maximă admisibilă în zonă. Cei doi investitori doresc să înceapă construcțiile în martie 2013. vă solicit votul dumneavoastră care să reprezinte un semnal că Bucureștiul este deschis investițiilor, oricum.,^foarte puține, conștienți fiind că o investiție reprezintă mai Aulțe locuri de,muncă, impozite și taxelocale mai mari, aport la avuția națională. Și chiar ieșirea din criză prin propriile noastre puteri. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    .    ■ i.

Vă mulțumim!

J

Doamna consilier, aveți cuvântul.

' ' b<r,

Doamna consilier Drăqhici Gratiela

Doream să fac precizarea ca membru în comisia de urbanism că cele două proiecte au primit raport favorabil.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim!

Dacă mai sunt luări de cuvânt din partea consilierilor generali? Referitor la ordinea de zi sau propuneri?


Domnul consilier Pieptea Cornekag*^?-'

Vă mulțumesc!

Vreau să vă propun scoaterea-1 de pe ordinea de zi a punctelor 42 și 43, întrucât nu au raport de la comisia de specialitate și retragerea de pe ordinea de zi a punctului 4, întrucât dorim să fie prezentată din partea executivului o viziune de ansamblu privind finanțele la nivelul municipiului București și dorim o consultare și cu primarii de sector pentru a-și exprima un punct de vedere. Aș dori, de asemenea, ca la începutul ședinței să îmi permiteți să vă prezint o notă de informare din partea Comisiei pentru utilități legat de un contract încheiat de RADET cu un posibil furnizor de energie termică. De asemenea, să introducem ca ultim punct pe ordinea de zi, întrucât mandatul președintelui de ședință expiră pe data de 28 decembrie, sper să nu greșesc, să alegem președintele de ședință pentru următoarele trei luni, astfel încât să putem asigura continuitate în funcționare.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

De acord cu trecerea pe ordinea suplimentară a mandatului președintelui de ședință, este ceva normal. Dacă proiectele 42 și 43 nu au toate aprobările respective sau nu au fost studiate la timp sau s-a întâmplat cevaygGbștit, et^am să vă rog să îmi faceți din partea comisiei, președintele comisiei de urbanism, să îmi faceți o J^ppmif târziu sau s-a întâmplat cevaacolo și atunci sigur că nu putem fi decât de acord cu scoaterea lor. în legătură cu punctul patru vreau să vă spun, pentru că am cerut de la bun început să stăm de vorbă. Vreau să vă informez despre câteva lucruri legate de punctul patru, ca să nu mai revin atunci. Nu sunt de acord cu scoaterea de pe listă și am să vă explic. El vine dintr-o necesitate normală a anilor pe care îi trăim. Eu știu că există două categorii de oameni: cei care pricep și cei care pricep, dar se prefac că nu pricep. Este foarte adevărat că titulatura primului proiect afișat pe site în urmă cu 7 zile avea un caracter imperativ de a anula un drept. Nu se anulează nici un drept, se respectă legea. Legea spune, în corpul legii, se face vorbire de faptul că toate creditele la care sectoarele vor avea acces și de acum înainte se fac cu aprobarea Consiliului General. Consiliul General și, cu atât mai puțin, Primarul general nu are jurisdicția financiară. Nu eu calculez dacă se încadrează sau nu în 30%. Este treaba Ministerului de Finanțe. Consiliul local în frunte

J

cu primarul sectorului are toate drepturile din lumea asta consfințit și prin această lege, prin această hotărâre de consiliu, să ia câte


credite doresc..Se întâmplă însă altceva: de ce apare particula, și am modificat această hotărâre, ca să nu sune imperativ. Există persoane care, fără să cunoască legea, fără să știe că textul legiuitorului este cu aprobarea Consiliului General, s-au inflamat spunând că nu mai putem să luăm credite. Răspunsul meu este unul: ba da, și vă rog să le luați în funcție de posibilitățile pe care le aveți, de încărcare cu aceste credite. De ce cu aprobarea Consiliului General? în primul rând, pentru că discutăm de o colaborare și de o dezvoltare strategică și planificată a orașului București. Toate creditele luate până acum de către sectoare sunt pentru anveloparea blocurilor. Foarte corect, foarte bine, așa va fi și în continuare. Problema mea este alta: toată politica și toată strategia RADET-ului a fost egală cu zero. în felul acesta pe harta Bucureștiului, și stau la dispoziția dumneavoastră pentru a vă arăta, s-au făcut o serie întreagă de anvelopări aleatoriu. în schimb, RADET-ul a schimbat țevile de încălzire centralizată la un kilometru și jumătate cel mai aproape de blocurile care au fost anvelopate. Nu mai putem să ne permitem din bugetul Consiliului General, având în vedere că timp de 19-20 de ani lucrurile s-au petrecut în felul următor: se cere aprobarea, cereau primarii dinaintea mea aprobarea Consiliului General de a lua credite. Și luau credite. După două luni, după trei luni, se făcea o

extraordinară prin carez RADET sau de la RATE


îl lua Consiliul General. De la yyem credite-.de plătit până în anul 2030. ui meu trecut sau sub acesta și
nici al dumneavoastră. Bugetul Consiliului General nu poate să acopere decât cheltuielile corecte și cinstite. Nu cheltuielile făcute de dragul de a lua credite. Deci, subliniez, dumneavoastră, prin această amânare, nu faceți altceva decât de a amâna o coordonare asupra acestor credite. Este vorba de o coordonare morală, de dezvoltare a orașului. în luna ianuarie avem sarcină dată de administrația centrală de a prezenta în fața dumneavoastră și a Consiliului Județean Ilfov strategia de dezvoltare a regiunii București-llfov. Ce coordonare să putem să facem în ceea ce privește transportul și ceea ce privește încălzirea centralizată. Nu mai putem să aruncăm banii pe fereastră. Și aș vrea să înțelegeți, când spun lucrurile acestea, că nu sunt nici glume de speriat copiii și nici glumițe. Acesta este adevărul. Deci, nimeni nu limitează accesul la credite. Consiliul local și primarul sectorului hotărăsc ce credite iau în baza nivelului de posibilitate de îndatorare. Și asta o stabilește Ministerul de Finanțe, nici măcar nu a urmărit-o Primăria generală vreodată. Nu este în jurisdicția noastră. Nu doresc, așa cum au spus unii-, nu' doresc, și alții au transformat-o într-o dorință apologetică a primarului general de a da aprobarea. Doresc ca, Consiliul Generat să fie informat, să ridice mâna că este de acord, pentrucă, vă rog să fiți de acord cu mine, în anii care vin, mai ales din cauza sărăciei pe care o gestionăm, se pot întâmpla multe lucruri. Și dacă noi avem grijă, pentru că asta este sarcina principală pentru că atunci când spun noi, spun alături de dumneavoastră, nu separat, de bugetul primăriei care și așa este spoliat de o serie întreagă de obligații pe care le avem să plătim credite până în 2030, și dorim să facem și dezvoltarea orașului acesta, atunci, în mod sigur veți hotărî favorabil. Nimic altceva nu este dedesubt. Mi-a spus un domn primar aseară, pe telefon, domnule, eu nu vreau să mă las nici la mâna consilierilor mei. Nu cred că lucrurile erau judecate bine de acest domn primar. Cu respect, dacă mă aude acum, nu cred că este problema de mâna consilierilor mei sau a nelor mei. Este vorba de consilierii generali, aleși de populația Bucureștiului și dânșii fac dovada de onestitate și de responsabilitate, alături de primarii de sector și de consiliile locale în fața cetățenilor. Nu este vorba de nicio îngrădire, domnilor și doamnelor consilieri generali. Este o situație în care revenim exact la textul legii, atât și nimic mai mult. Când cineva ne informează că dorește să își ia un credit de o sută de milioane, de o sută dejmiliarde, atunci noi știm să bifăm în căsuța respectivă și să cerâm tbt ceea ce este necesar în așa fel încât să ne coordonăn/Su-ceea ce înseamnă cele două regii


autonome. Vreți să vă


arul și cu asta am terminat? Văspun adevărul. A început o luptă de-a surda, pentru conducerea și introducerea în aceste regii a elementelor politice. Unul dintre directorii mei executivi care nu au legătură nici cu RADET-ul, nici cu RATB-ul, la comisia făcută în vederea susținerii examenelor oamenilor de cultură, pentru directorat în teatrele care au rămas neocupate... am păstrat foaia, ca să o arăt oricui. îmi trece propunerea de componență a comisiei de profesioniști, de asta, iar la reprezentantul Consiliului General prezent acolo în comisie începe cu el și scrie în felul următor: reprezentant politic. Vă dau cuvântul meu de onoare: am această hârtie, am tăiat-o, cuvintele astea, s-a terminat, iar consilierul general care participă din partea comisiei, în mod normal, pentru supravegherea felului în care se desfășoară examenul, mi se pare absolut corect. S-a făcut o propunere din sală la ședința când eu eram plecat, condusă de domnul viceprimar, dintre colegii dumneavoastră. Au spus să fie la paritate. Domnilor consilieri generali, vreau să vă atrag atenția respectuos, că tot ce are de făcut executivul se'face conform legii. Eu știu că legea este nedreaptă. Eu știu că anul 2003 a însemnat o lege care a luat prerogativele primarului general și fe-â disipat. Dar eu știu u'n singur lucru, domnilor consilieri', că dacă patru ani de zile, în condiții poate mai puțin onorabile decât suntem acum, am reușit să execut un buget al primăriei fără niciun fel de reproș, am putut să o fac împreună cu o parte, subliniez, o parte dintre dumneavoastră. De trei luni, de patru luni de zile mi se sugerează tot soiul de acțiuni care să aducă directori în Primăria generală, politici. Nu fac dialog cu dumneavoastră și vă explic în pauză, nu pot să țin pe toată lumea. îmi pare rău, la ultimele două nu am fost. Numără-mă cum trebuie. Nu fac dialog, doamnă, vă rog să mă scuzați. Pierdem timpul. La revedere. Sărut-mâna. Chestiunea este în felul următor, domnilor. Eu vă spun foarte clar, că dacă dumneavoastră nu veți gândi foarte bine, în alegerea reprezentanților dumneavoastră pentru funcția de președinți ai RATB-ului, ai consiliilor de administrație, a examinării, nu a examenului că sunt oameni în toată firea, a examinării de către comisia formată prin ordonanță și dumneavoastră nu veți alege oameni onești, oameni care să execute sarcinile profesionale, nu vom face altceva decât să avem rateuri. Și eu nu doresc să avem rateuri. Mulțumesc!

Domnul consilier Stan lorr-

Eu constat că trebui s^î lămurim două lucruri: pe de o parte rin vot dq^către bucureșteni, pentru a este ales de către bucureștenipentru a le reprezenta interesele. Diferența dintre noi și primar este că noi suntem organul politic și dânsul este organul executiv. Nu cred că e niciunul negru pe plantație, să bată câmpii aici, că a chemat pe nu știu cine să pună directori. Spuneți-I pe acela dacă a venit, dacă e vreunul dintre noi de lâ PSD, ca să îi rupem urechile.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al

Municipiului București

Da, le rupem la toți, și de la PSD, și de la PNL, și de la PDL, și de la PP-DD.

Domnul consilier Stan Ion

Eu, Victor Stan, nu cred că am să vin niciodată să vă deranjez cu vreo propunere. Vroiam să vă spun două lucruri care sunt importante: o să clarificăm, că ajungem și la chestiune, vorba lui Caragiale. Stimați colegi, vreau să vă informez că noi am creat acum câțiva ani de zile Clubul Sportiv Municipal. într-un entuziasm foarte accentuat și foarte irezistibil am creat Clubul Sportiv Municipal, ba, mai mult, am creat și o grămadă de secții acolo. La vremea respectivă am spus că nu știu dacă este foarte oportun să îl tăcem, dacă avem resurse, până !a urmă m-am supus votului majorității. Aceea care a fost le vremea respectivă și nu o


comentez. Astăzi când discutăm, Clubul Sportiv Municipal este lăsat în derâdere. Ca să nu spun în bătaie de joc. Este lăsat, a fost tras pe linie moartă. Am mai avut o discuție cu domnul primar, a zis că la altă ședință, au mai avut loc câteva ședințe de atunci, nu se întâmplă nimic. Adică, ar trebui să numim un nou membru în Consiliul de Administrație în locul domnului Prioteasa de la PDL.

J

Ar trebui să știți că avem câteva secții care au meciuri în ligile europene. Nu mai târziu de marțea trecută, pe 11, echipa de volei feminin din prima ligă a noastră a jucat cu o echipă din Olanda și a bătut-o în toate cele trei seturi. Am fost și eu acolo la meci. La început de an, în anul 2012, eu am atras atenția, și prin procesele verbale ale ședințelor, am cerut acolo să facă niște anchete. Atât interne, cât de pe la Curtea de Conturi, de la Garda Financiară și de la DNA, pentru că trebuie să știți că s-au cheltuit banii în mod nejustificat și l-am informat inclusiv pe domnul Oprescu, adică conducerea clubului a cheltuit imediat, în primele luni ale anului două treimi din buget. Și dacă vreți s'ă știți cum au cheltuit acești bani, în momentul de față ac.olo sunt secții care nu au bani, pentru

suplimentele nutritive deplasări. Deși avem handbal băieți și fete.


sportiv/, pentru echipamente, pentru ipe în pr ma ligă, la rugby, la baschet, la lespre înființarea unor centre sauunor secții pentru a putea prelua copiii care sunt într-o situație materială mai puțin onorabilă, ca să poată să acceadă la acest club să facă un sport. Astăzi când discutăm, nu știm dacă s-a terminat raportul de audit, de control intern pe care l-am solicitat la primărie, dacă domnul primar știe să ne spună și nouă, pentru că noi am sesizat niște nereguli acolo. Cel puțin eu, și dacă s-a luat de sesizările pe care le-am făcut și din extrasele din procesele-verbale ale ședințelor consiliilor de administrație, va reieși de acolo că am arătat cel puțin îngrijorarea pentru modul cum este condus clubul la vremea respectivă. între timp a fost numit un alt conducător al clubului, un tip de ispravă, zic eu, până la proba contrarie, pentru că el este interimar, nu știu dacă a dat concurs, domnule primar. Doar că ar trebui să ne gândim ce facem cu clubul, să asigurăm finanțarea pentru că este angrenat în anumite activități competiționale. Dacă ne gândim că este criză și este un an mai slab, trebuie să ne gândim atunci, pentru că eu am aici un

punct de vedere și vis-a-vis de secția de baschet, nu putem să ne .■ permitem să plătim cu. trei-patru mii de euro un sportiv. Putem să luăm dîn licee, tineri cărora le. plac sporturile cu mingea, fotbal,, baschet, rugby, și nu să aducem jucători dacă nu ne permitem.să îi plătim cu trei-patru mii de euro. Lucru pe care l-am spus și acolo.î5.la club, domnule primar, nu știu dacă v-a informat cineva pe dumneavoastră, dacă nu, vă informez eu acum, nu mi se pare normai ca din mai să nu mai ținem o ședință de consiliu de administrație la Clubul Sportiv Municipal care este o obligație pe care o avem. Și atunci, cred că ar trebui să stabilim la ședința de mâine sau altă ședință, în ianuarie când aveți mai mult timp, pentru că mâine este bugetul, și vine sfârșitul de an și ne învață apropierea nașterii Domnului să fim mai îngăduitori, să fim mai înțelepți, să fim mai buni, să rămână ca din ianuarie să vedem ce facem cu Clubul Sportiv Municipal, dar până atunci să le asigurăm, domnule Primar, și finanțarea necesară ca să poată să închidă cel puțin competițiile care se închid la acest sfârșit de an. Nu în ultimul rând, vroiam să vă spun de ce mă interesează dacă controlul pe care l-am făcut noi, sau dacă Curtea de Conturi a verificat Clubul Sportiv Municipal, ce nereguli au găsit acolo pentru că eu cel puțin am semnalat câteva. Nu în ultimul rând aș vrea să vă spun o altă problemă care trebuie discutată în următoarea ședință de consiliu general, problema RATB-ului și a celor cinci tramvaie pe care le-am făcut acolo și care suLnt^ponstruite și care nu au finanțare. Nu sunt bugetate. Am îr$efes^oă^au rămas doar unul sau două


bugetate. Fără îndoia! banii că de aceea/ește


primar știe mai bine cum stă cu lor aici) și știe că probabil a avut


motive să nu asigure bugetarea. Eu mă gândeam, ba mai mult, pentru că acolo este vorba și de o mie două sute de salariați, trebuie venit cu un plan multianual, să putem să construim tramvaie în perioada următoare, un program multianual întins pe cel puțin trei ani, trei ani și ceva cât mai avem noi din mandatul ăsta, trei ani jumătate, pentru că din parcul circulant de 500 de tramvaie pe care îl avem noi astăzi sunt îmbătrânite și nu mai corespund din punct de vedere tehnic și al confortului pentru bucureșteanul care circulă cu aceste mijloace de transport, siguranță. Trebuie să avem în vedere că, așa cum am schimbat și flota de autobuze, trebuie să schimbăm și tramvaiele. în trei ani, în cinci ani, în șapte ani, în zece ani. Rămâne de văzut ca, atât experții, cât și noi din consiliu, și la comisii, împreună cu experții pe care îi avem noi aici în primărie, să găsească variantele tehnic și legale care sunt cele mai la îndemână pentru a continua această activitate pentru că avem tot suportul, avem halele construite, le avem modernizate, avem niște tramvaie pe care le-am. făcut și-le-am inaugurat, să vedem cum se comportăr„în probe și în circulație, v .și aș vrea să avem în vedere să ne aplecăm și asupra acestei ; /: . probleme la început de an pentru că este.o, problemă destul de / serioasă, nemaivenind cu gargara aceea obișnuită, domnule, asigurăm locuri de muncă, pentru că asta se înțelege de la sine.

Este vorba de faptul că trebuie schimbate într-un fel sau altul tramvaiele în următorii ani. Mulțumesc!

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Domnule consilier general, pe scurt, ca să nu întindem lucrurile. în luna mai s-a Cheltuit tot bugetul, pentru o competiție de șah de patru zile care a costat 12 miliarde de lei vechi. în momentul acela a intrat auditul, s-a terminat auditul, s-a terminat cu două plângeri penale adresate responsabililor, s-a suspendat și apoi s-a înlocuit directorul, la momentul la care stăm de vorbă suntem în desenarea, viceprimarii pot să confirme, suntem în desenarea clubului, nu suntem în stare să mai înființăm o secție de judo femei, nu suntem în stare să înființăm o secție de fotbal feminin, nu suntem în stare să înființăm o echipă de hockey pe gheață, pentru simplul motiv că nu avem bani. Problema noastră a fost cum au fost cheltuiți banii ăștia, avem răspunsurile pe care le prezentăm, înainte de a orezșnta cu celelalte modificări aduse organigramei. Sunt o sjefte întreagă de domenii de activitate, de administrații care treb


i primească o configurare normală.

, doi ani de zile nu am putut, iar


Din păcate, în mandatulcealaltă organigramă a fost mutilată și sigur că unde s-a mutilat, nu a funcționat. Și atunci va fi nevoie de un departament scos în afara administrației pentru parcările care au început să apară, pentru administrarea lor, va fi nevoie de întreținerea pasajelor și a podurilor și a celorlalte lucruri pentru că ele au fost făcute cu bani și cu greutăți foarte mari. Da, este nevoie de o organigramă nouă și v-am prezentat astăzi aici o serie întreagă de elemente de organigramă tocmai pentru a căuta să reparăm ceea ce s-a executat greșit, în așa fel încât organigrama generală a primăriei și a administrațiilor să fie primită de dumneavoastră cu multă înțelegere și în același timp cu multă obiectivitate, explicând fiecare post și fiecare structură pentru ca să nu ajungem în situația de a nu avea bani. Eu vă spun că, cu multă greutate, greutate a ordonatorului de credite, am acordat bani pentru ca echipa să joace până la sfârșitul anului, cei care produc performanță vorbesc, dar ideile pe care ani de zile, de 20 de ani ne-am obișnuit, cu toții, pentru că acum o sută .de ani pe vremea când șj eu făceam parte din Consiliul general al capitalei, exista. întotdeauna câte un,>om de bine care venea și spunea; domnule, :, să dăm bani acolor că.ăia nu au bani și ...după patru ani.debite sunt în stare să vă spun de ce nu au bani unii și alții. Dar asta^u. înseamnă că am oprit banii necesari și la ora asta toată lumea este plătită, își iau salariile neatinse, amărâte așa cum sunt ele, și-au făcut proiectele într-o proporție de 90 și ceva la sută, fiecare, chestiune în schimb care va fi mai dureroasă în 2013, pentru că trebuie să luăm împreună niște hotărâri. Și când mă refer la hotărâri, mă refer la consumatori financiari. De multe ori acești consumatori financiari nu dau satisfacția banilor care sunt introduși de consiliu acolo pentru a face performanță, a munci așa cum trebuie și a nu găsi niște căi de scurgere a acestor bani. în fine, toate la timpul lor. Sfârșitul lunii ianuarie este probabil și semnalarea unui început și doresc ca acest început să fie făcut cu dreptul de noi toți, în așa fel încât nimeni, și nici noi să nu ne putem reproșa că nu am intervenit pentru a închide niște izvoare prin care banii se pierd. Mulțumesc! ■*

Domnul consilier Voicu Mihai

Voi fi foarte scurt, vreau să mă refer la Clubul Sportiv, în două cuvinte, și apoi despre Comisia de cultură, în două cuvinte. Clubul Sportiv, după cum știți, (Jin mandatul trecut, a avut fondul și esența de a ne apropiț foarte mult de copiii cetățenilor din

București. Mai puțin ceda știe că au fost numerna performanță. Domnul primar și îni sediul vechi al primăriei și


în sediul nou al primăriei, și ajunsesem până la urmă cu acest club unde domnul Stan și domnul Doru Priotesa, fostul nostru coleg, au fost membrii în CA, să avem cinci mii de copii pe care îi rulăm acolo. Și pot să spun că s-au făcut eforturi și din partea consiliului și din partea primăriei vis-a-vis de susținerea acestui club. Dacă s-a întâmplat ceva în luna mai eu nu vă pot spune, poate domnul Stan vă poate spune, dar nu puneți acest lucru în cârca PDL-ului, pentru că nu ar fi corect. PDL-ul nu a fost implicat cu nimic în această poveste a clubului.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Ați auzit dumneavoastră vreun cuvânt legat de PDL?

Domnul consilier Voicu Mihai

Nu dumneavoastră. Domnule Stan ați spus de domnul Doru Prioteasa, de PDL, care a făcut, care..... or trebui schimbați, dar nu are nicio legătură. Ați zis, dacă ați zis, să recunoașteți. Cred că Clubul Municipal București a funcționat patru ani de zile, chiar dacă domnul Stan nu este de acord, ^funcționat bine și chiar '.foarte bine. Pentru că am reușit să aducem mulți copii, eu nu mă refer la performanță, domnule Stan. Acest club nu avea scopul de

a face performanță.

Domnule Primar general, îmi pare rău că plecați, aș vrea să spun, vis-a-vis de ceea ce înseamnă Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor de cultură din București, și ordinul și modul în care se formează aceste comisii, că avem un regulament pe care l-am votat, după care au fost aleși, verificați și examinați directorii de instituții culturale, iar acum în București sigur că e o neliniște legată de lucrul acesta, văzând că iar se umblă la acest regulament și mai ales un zvon de pe piață care e la nivel de zvon, dar eu vreau să îl spun aici, că se urmărește schimbarea directorilor de instituții culturale pe criterii politice. Asta este problema. Aș vrea ca domnul primar să ne spună două cuvinte legat de cei care au dat examen și au fost verificați și anul acesta și anul trecut, legat de cei care au obținut mandate pentru următorii patru ani de zile, care au calitatea de directori la instituțiile culturale. Deci există un’zvon că se schimbă politic, și piața fierbe, domnule primar. Aș vrea să spuneți câteva cuvinteDomnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Domnule consilier general, iertați-mă, nu e o trimitere la ceea ce ați spus dumneavoastră, dar îmi aduc aminte ce îmi spunea bunicul când eram mic, cioroiul când nu are ce face se scarpină... încă o dată, nu este referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră. Vreau să vă spun următorul lucru: nu s-a dat nici un examen, domnule. V-am spus însă foarte clar că interpretarea unora cu doi sau trei neuroni, unul în cap, unul în spate și unul în picior, când mi-au adus comisia asta, mi-au scris reprezentant politic. Și asta face parte tot din discuție. Am dat la o parte lucrul acesta. Toată comisia este formată, cum bine știți, domnule consilier, comisiile acestea au fost formate din oameni de cultură, din oameni de management, nu a fost nimeni din primărie decât un secretariat cu un consilier general sau doi consilieri generali prezenți în această comisie care și-au spus părerea, nimeni nu a acuzat că s-au pus politic sau că i-a pus PDL-ul la vremea respectivă, cum nimeni nu va acuza acum că i-a pus USL-ul la vremurile pe care le trăim, pentru că nu am nermis niciodată această imixtiune politică atunci. . ’ când vorbim de management, de profesionalism și cred eu.'că verbul la îndemână îl au specialiștii. Sunt convinse că dumneavoastră vă aduceți aminte că din acele comisii au făcut parte profesori și academicieni, care și-au spus cuvântul, precum și oameni din executivul culturii românești, oameni cu state de funcții în cultură care nu și-au legat niciodată numele de vreun lucru făcut strâmb, sau făcut politic sau făcut știu eu altfel cum, la dispoziție. Deci nu se pune problemă. Chestia cu starea de agitație care există în rândul... nu e domnule. Stările de agitație, vă spun eu, există în rândul populației pentru că de-abia acum își ostoiește așteptarea pe care a avut-o opt ani de zile. Acesta e adevărul, ce să mai... și dacă cumva cineva o păcălește din momentul acesta e vai de steaua lui. Mulțumesc!

Domnul consilier Stan Ion

îi răspund domnului Voicu, camaradului Voicu, de față cu toată lumea aici. Domnule Voicu, eu am spus că PDL-ul ... că domnul consilier Prioteasa trebuie schimbat pentru că nu mai este consilier, nu am spus... luați înregistrarea, îmi pare rău. Eu am spus un singur lucru, că nu s-au mai ținut din mai ședințe, noi am fost aleși din iunie și executivul trebuia să vină cu o propunere de completare a consiliultxb de administrație care nu s-a desființat că poate să funcționeze* cu patru membri, era un reproș, dacă erai atent, la adresa aptual'ul,i^gd.irecto!r de la club, că nu a convocat

ședințe ale consiliului de administrație, nu știu din ce motive. Și atunci am fost nevoit să îți dau un răspuns tranșant, domnule, eu nu am spus nimic că a făcut nimic Doru Prioteasa sau cineva. Am spus că nu mai contează cum s-a înființat clubul acum patru ani și eu am fost împotrivă. Dacă tot l-am făcut, măcar să îi asigurăm continuitate, asta am spus. Iar pentru domnul primar care nu mai este aici, oamenii de bine care vin să propună una și alta de multe ori sunt din interior și văd anumite lucruri.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Doamna consilier Popescu, aveți cuvântul.

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Vă mulțumesc! în legătură cu solicitarea domnului primar

general de a face precizări cu privire la punctele 42 și 43 de pe ordinea de zi, în sensul că să explicăm de ce nu au rapoarte ale . comisiei la această dată, aducem, următoarele precizări; în legătură cu PUZ - Bulevardul Theoctor iPallady, comisia a luat în

'*•. discuție în termen legal această documentație și a formulat adresa ’-i cu nr. 30 din 17.12. 2012, prin care solicită o dezbatere în cursul

■ lunii ianuarie, fiind un proiect de anvergură, și apreciind că la această dată nu ne putem pronunța asupra oportunității, întrucât există riscul de blocare a bulevardului, ca urmare a dezvoltărilor din zonă. Referitor la punctul 43 prin care se solicită prelungirea valabilității unui PUZ, comisia a formular adresa către Direcția Juridic, nr. 31 din 18.12.2012, prin care solicită Direcției Juridic să ne comunice legalitatea posibilității prelungirii termenului de valabilitate, conform legii, precum și să ne specifice dacă comisia de urbanism are calitate în emiterea unui raport cu privire la prelungirea valabilității unui PUZ. Deci menționăm că noi am luat în dezbatere, dar a fost imposibil să emitem un raport. Mulțumim!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mulțumim!

J

O să supun votului dumneavoastră propunerile legate de scoaterea unor punct de pe ordinea de zi. în primul rând, punctul nr. 1. Este o propunere care a venit din partea domnului primar general.

Cine este pentri^o 3'0 \Je ypturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

J
Supun la vot propunerea primarului general de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 13.

Cine este pentru? 32 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot propunerile domnului consilier Pieptea Cornel, de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor nr. 42 și 43, acestea au primit acordul Primarului general.

în primul rând, scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 42.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

J

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr.

43, acesta a primit și acordul Primarului general.

Cine este pentru? 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 9 voturi.

Acest punct a fost scos de pe ordinea de zi.

Vreau să precizez că propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctului nr. 4 nu a primit acordul Primarului general, nu o vom supune votului.

Mai supun la vot propunerea Primarului general de introducere pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:

La numărul 1, proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Ștețco loan și vacantarea unui post de consilier din cadrul consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? 4 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Domnule Primar geperal, aveți cuvântul.Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Dacă îmi permiteți să nu o treceți la capitolul imixtiuni în treburile... malversațiuni? Oooooo... bravo! Vă rog să nu o treceți la capitolul, nici măcar malversațiuni, să vă spun un lucru: demisia este un act unilateral. Eu știu. că am primit-o și am înaintat-o Președintelui de ședință și Secretarului general. Așa că v-aș ruga să... dumneavoastră veți hotărî ce aveți de făcut, dar... mulțumesc!

I

Domnul consilier Georgescu Bogdan

Domnule primar general, ca să fie obiectivitate și lucrurile să meargă mai bine, nu are sens să discutăm astăzi lucrul acesta, mai ales că mâine avem ședință de îndată cu bugetul, punem mâine pe ordinea de zi. Putem să studiem și noi actele în comisia de validare și atunci toate lucrurile sunt în regulă.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard


Mulțumim!

Acest proiect de hotărâre nu va fi introdus pe ordinea de zi.

Supun ia vot propunerea Primarului generai de introducere pe ordinea suplimentară de zi, la punctul nr. 1, proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 14 voturi.

Acest punct a fost introdus de pe ordinea de zi suplimentară.

Supun la vot propunerea domnului consilier Pieptea Cornel, de a prezenta în cadrul Consiliului General al Municipiului București o notă de informare referitoare la un contract încheiat de către RADET.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.


samblul ei, cu modificărileCine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

J

Supun la vot ordinea de zi suplimentară în integralitate, așa cum a fost modificată.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 8 voturi.

J

Domnule consilier Pieptea, aveți cuvântul.

Domnul consilier Pieptea Cornel

Mulțumesc! în primul rând vreau să fac precizarea că nota aceasta a fost întocmită și însușită de toți membrii Comisiei de utilități publice, a fost întocmită în urma audierilor mai multor angajați ai primăriei și ai RADET-ului pe parcursul a șase ședințe.

La data de 28.11.2012 în cadrul ședinței Comisiei pentru utilități publice domnii Directori Cosmin Flavius Gheorghiu și Adrian Cristea ne-au prezentat contractul de furnizare a energiei termice încheiat între RADET și S.C. ECOGEN POWER S.R.L., nr. 14735/28.06.2012.

Menționăm că acest contract a fost încheiat la data de

J

28.06.2012, în urma unui Memorandum semnat la data de 22.12.2011.

Contractul prevede vânzarea-cumpărarea energiei termice pentru încălzire și pentru apa caldă de consum produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE și prevede obligativitatea preluării permanente (vară-iarnă) de către Municipiul București a minim 141,28 MW... oră trebuia să fie aici, respectiv 121,36 Gcal/h energie termică din surse S.C. ECOGEN POWER S.R.L.

Menționăm că, atât memorandumul, cât și contractul au fost semnate de către Directorul General al RADET, de la acea vreme domnul Bogdan Becheanu, împreună cu Directorul Economic, Dan Mavrodin și Directorul Juridic, Eugen Anghel Person, fără a avea avizul prealabil al Consiliului de Administrație și al Consiliului General al Municipiului București.

Ca urmare a acestei sesizări a fost convocată ședința Comisiei pentru utilități publice pentru a analiza relația contractuală cu S.C. ECOGEN POWER S.A. și am solicitat puncte de vedere din partea:    Ze

conducerii actuale a RADET;

Direcției pentru Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București;

Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București.

La ședința Comisiei pentru utilități publice din data de 06.12.2012 au fost invitate următoarele persoane:

cei trei semnatari ai Memorandumului și ai contractului din partea RADET, respectiv fostul Director General Bogdan Becheanu, Directorul Economic Dan Mavrodin și Directorul Juridic Eugen Anghel Person;

reprezentanții C.G.M.B. în cadrul Consiliului de Administrație al RADET;

actuala conducere a RADET, respectiv domnul Director General interimar, Ion Voicu și Directorul Tehnic, Nicolae Niculescu.

Dintre cei trei semnatari ai contractului s-au prezentat numai doi, respectiv domnul Becheanu Bogdan și domnul Dan Mavrodin, aceștia informând'u-ne că domnul Eugen Anghel Person se află în concediu medical .


Din partea reprezentanților Consiliului de Administrație s-au prezentat domnul Valentin Timnea și domnul Marius Gaga. Din partea S.C. RADET S.A. s-au prezentat domnul Director General interimar ion Voicu și Directorul Tehnic domnul Nicolae Niculescu.

Din discuțiile și documentele prezentate au rezultat următoarele:

în ceea ce privește contextul încheierii contractului și principalele efecte ale acestuia:

-    decizia încheierii unui contract de natura celui analizat este o decizie cu implicații importante pe termen lung care poate fi adoptată în baza unei strategii privind asigurarea pe termen lung a resurselor energetice necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, în baza politicilor și planurilor de acțiuni pe termen mediu și scurt aferente și în baza unui studiu de fezabilitate, documente care trebuie aprobate de CGMB, potrivit competențelor legale. Contractul nr. 14735/28.06.2012 s-a încheiat fără a se respecta aceste cerințe.

-    unul dintre principiile care trebuie să guverneze serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică este utilizarea eficientă a resurselor energetice; eficiență care presupune reducerea consumuțu^ dfe a ^energie. Contractul nr.

14735/28.06    TADET de a cumpăra o

cantitate fix:    ite achiziționarea energiei

termice în funcție de consumul clienților, obligație care conduce la o risipă de energie.

-    pentru finanțarea investițiilor privind automatizarea punctelor termice și contorizarea consumatorilor s-au alocat sume importante de la bugetul local, investiții care, în condițiile stabilite prin Contractul mai sus amintit nu se justifică.

-    diferența dintre energia cumpărată de RADET și energia facturată consumatorilor finali constituie pierderi ale RADET care sunt preluate în tarif și suportate de consumatorii finali și de P.M.B., prin subvenția acordată. în cazul contractului analizat, prin neprevederea posibilității de adaptare a cantităților contractate la nevoile consumatorilor finali aceste pierderi care revin RADET și implicit PMB și CGMB sunt inevitabile și vor conduce la creșterea prețului energiei termice, la pierderea de către RADET a clienților și la distrugerea sistemului centralizat de termoficare.

în ceea ce privește atribuirea contractului apreciem că:

-    atribuirea contractului nu se încadrează în situațiile

}

prevăzute la Cap. VIII - Contracte sectoriale, Secțiunea 2 -Excepții'specifice din O.U.G. nr. 34/2006, având în vedere faptul că „Vânzătorul” nu dispunea la data încheierii contractului de o centrală electrică de cogenerare care să furnizeze RADET energia termică (energie termică care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare) și nici de licență ANRE.

-    până la data încheierii Memorandumului mai multe societăți comerciale și-au exprimat intenția de a furniza energie termică în condiții similare, oferte neacceptate de RADET.

-    prin încheierea contractului nu se asigură respectarea cadrului legal actual ce prevede în mod expres:

a)    promovarea concurenței între operatorii economici;

b)    garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

c)    asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică;

d)    asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.

-    se constată că RADET a încheiat Memorandumul privind furnizarea de energie termică cu o societate comercială înregistrată/înființată cu doar două zile înainte de semnarea documentului, ceea ce c^^âjă suspiciuni legate de respectarea principiilor achizffiiQ)r,pubiicX

De asemenea,/trebuie menționat că doi membri ai Consiliului ai Consiliului de Adijiinisttfăție, prezenți la ședință, nu recunosc că ar fi aprobat o hotărâre a Consiliului de Administrație prin care să-l împuternicească pe fostul Director General domnul Bogdan Becheanu să semneze Memorandumul privind preluarea energiei termice produsă în cogenerare de înaltă eficiență.în ceea ce privește condiția suspensivă cuprinsă în contract:

-    deși obiectul vânzării (energia termică) este un lucru viitor (care nu exista la data încheierii contractului), lucru care la data încheierii contractului nu poate fi produs întrucât „Vânzătorul” nu dispune de nicio capacitate de producție (nu a fost făcută nici dovada resurselor necesare construirii unei asemenea capacități), contractul nu cuprinde angajamentul Vânzătorului de a realiza una sau mai multe centrale electrice de cogenerare și de a produce pentru Cumpărător energia termică pe care o va vinde acestuia, ceea ce ar constitui condiția reală a vânzării. Regula în materie este aceea că cel care vinde un lucru viitor trebuie să se angajeze în același timp să și îl producă. Astfel, acest contract nu poate fi de vânzare-cumpărare, ci mixt.

-    acordarea de către ANRE a licenței de producere de licenței nu poate fi considerată un eveniment viitor și nesigur care^ depinde de voința ANRE.

energie termică se face potrivit unui regulament clar care o presupune îndeplinirea unor condiții precizate, cunoscute de la început de oricare întreprinzător interesat și, astfel, acordarea


-    în consecință, condiția suspensivă exprimată în contract sub forma „Vânzătorul va obține de lâ ANRE licența de producere de energie termică” (condiție suspen'sivă) este o falsă condiție, exprimată în acest mod spre a conduce la încadrarea acesteia ca o condiție suspensivă mixtă întrucât o astfel de condiție este valabilă din punct de vedere juridic. în acest câz, dacă condiția nu se îndeplinește, părțile contractante se găsesc în situația în care ar fi fost dacă nu s-ar fi încheiat actul juridic și, în această situație: toate prestațiile efectuate trebuie restituite, garanțiile constituite se desființează, drepturile constituite de debitor se consolidează.

în urma analizei, comisia a făcut o serie de propuneri:

-    achiziția de către RADET, în regim de urgență, a unor servicii de asistență și reprezentare juridică pentru contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu SC ECOGEN SRL;

-    formarea unei echipe de negociere alcătuită din reprezentanți ai RADET și reprezentanți ai casei de avocatură contractată centru asistefitOîfidică. în vederea rezilierii pe cale


-    în cazul în care rezilierea pe cale amiabilă nu este posibilă, RADET, reprezentată de casa de avocatură, va acționa în instanță pentru rezilierea contractului;

-    până la reglementarea situației cu S.C. ECOGEN POWER S.R.L., propunem ca cei trei semnatari ai Memorandumului și ai Contractului mai sus menționate să fi suspendați din funcție;

-    totodată, solicităm conducerii RADET înaintarea către Consiliului General al Municipiului București a raportului întocmit de Corpul de Control al Primului-Ministru la momentul la care acest raport va fi finalizat.

Mulțumesc.

J

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Primar, aveți cuvântul!

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

, Luarea aceasta de cuvânt a domnuluiconsilier generai este ca a unei morti anunțate. Problema este că sunt morti demult din

J    J    J

punct de vedere legal, și am să mă exprim: luna lui-septembrie și noi am luat la cunoștință de acest lucru. Corpul de Control al Primului-Ministru l-a chemat Oprescu sub semnătură. Aș vrea să vă spun că nu puteau să încheie fără aprobarea Consiliului General al Municipiului București, cum era normal și cum ați și spus. Ce nu este normal însă...Consiliul de Administrație trebuie să rezilieze acest contract noi nefiind parte sub nicio formă, noi eram fraierii care ar fi trebuit să plătim și, în exclusivitate, poziția pe care am luat-o la momentul respectiv...dar acum a venit și Corpul de Control, a fost...s-a executat un audit acolo pentru că niciunul dintre directorii de la utilități și nici Cristea de la Asociația Supravegherii „Interplanetare, Globale și Internaționale” habar n-avea de semnătura directorului pusă pe acest act. Din punctul nostru de vedere nu avem nici un fel de sarcini fată de această

J

firmă. Ba mai mult decât atât, la vremea respectivă, eu am refuzat să primesc consilierul Ambasadei Americane economic care a dorit să capete o certitudine că noi vom continua acest contract. La timpul respectiv, l-a primit unul dintre directorii generali și i-a explicat care sunt condițiile legale de a încheia un contract de genul acesta. Sigur că.., momentul când va fi terminat controlul Primului-Ministru vețpavea rezultatele lui fără nici un fel de problemă, dar v-aș ru^a respectuos'să rețineți un lucru: atâta timp cât Consiliul de AdministrațjeXatâta timp cât Primarul General, câtexecutivul nu are reprezentant în Consiliul de Administrație, lucrurile se pot întâmpla și în continuare pentru că unii dintre oameni sunt destul de penetrabili la susurul firmelor economice interesate, și vreau să vă spun acest lucru pentru că nici azi nu s-a terminat procesul prin care am atacat o hotărâre când a fost așezat Directorul general la RADET pentru că în Legea nr.

215/2001 scrie foarte clar - la propunerea Primarului General se prezintă consiliului care validează sau nu acest director. Patru ani de zile consiliul a făcut așa cum a crezut cu această întreprindere, eu mi-am făcut datoria din punct de vedere financiar, am cerut întotdeauna o serie întreagă de acte pentru a putea să eliberăm subvenții. Nu s-a afectat niciodată subvenția dată cetățenilor. Da, știu că de ani de zile consiliile generale dinainte ... nu numai pe parcursul mandatului meu și cel dinainte și cel dinaintea dinainte...au aprobat întotdeauna de multe ori bugete „umflate” la RADET din motive care mie personal astă seară îmi scapă...mâine s-ar putea să-mi aduc aminte, în concluzie, v-aș ruga...sigur nu prezintă o problemă'legală acest contract, ci este clar că noi nici nu l-am luat în seamă și nici nu executăm ceea ce s-a obligat un om în numele nostru. Ideea în schimb este că am să .4» im;-.n vă rog frumos să urmăriți îndeaproape felul cum se execută • • așezarea directorului general al Consiliului de Administrație, cum se alege directorul general al RADET în așa fel încât să nu mai avem surprize de genul acesta mai ales că suntem pe o singură cale...este un fel de „no way out”...acela de a merge într-o transformare în societate comercială unire cu ECEN-ul și în moment cu acționar principal - Primăria Municipiului București, lucru pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc, domnule Primar!

Domnul consilier Giugula Mihai Doru

Inițial n-aș fi vrut să iau cuvântul dar am auzit aici numele unui director general și o să fac o conexiune...acest contract cu alte contracte, dar înainte de aceasta domnule Primar general, stimați colegi avem pe ordinea de zi mai multe concesiuni. Nu avem nimic împotrivă ca cele care sunt legale să le aprobăm. Numai că este o mică problemă...Consiliul General al Municipiului București de-a lunguJTîmpului â^făcut o serie de concesiuni și a cedat din patrimoniu,^ astfel de contracte iar la ora actuală noi nurespectate, dacă nu au fost respectate ce s-a întâmplat cu hotărârile care le-am dat. De aceea, domnule Primar general, v-aș propune să ne sprijiniți și să dați dispoziție Direcției Patrimoniu să ne întocmească un inventar al tuturor hotărârilor CGMB de concesiune din anul 2000 să spunem și până acum, care s-au dat de către CGMB, modul în care s-a respectat hotărârea și ce s-a întâmplat cu terenurile date în concesiune, pentru că avem pe ordinea de zi o hotărâre în care am dat la sectorul 3 o concesiune pentru a se face parcare și blocuri pentru locuințe sociale și am constatat că s-a făcut acolo ilegal o policlinică și un restaurant. Deci pe aceste considerente, domnule Primar general, este necesar să luăm această evidență, s-o avem și să ni se trimită și nouă de către Direcția Patrimoniu.

Avem în cadrul Aparatului PMB o direcție de urmărire a veniturilor. Am rugat-o pe doamna directoare de la Venituri să fie aici pentru că aș vrea să-i dați dispoziție și dânsei, pentru că așa mi se pare ierarhic și normal să lucrăm, să ne facă și nouă un inventar cu veniturile obținute în urma. concesiunilor pe care le-a . acordat primăria și C.G.M.B. până acum, ce s-a scris în hotărâre, v- ce s-a negociat, ce s-a încasat, ca să știm și no; din 2000 și până acum ce venituri am primit în urma acestor concesiuni pentru că altfel nu vom putea niciodată să avem un Tode la care să plecăm și să ne putem stabili prioritățile și să vedem 'dacă sunt eficiente aceste concesiuni sau nu sunt...sau noi dăm concesiuni pentru locuințe sociale și apar tot felul de bodegi, restaurante, hoteluri sau

mai știu eu ce alte chestii. Acesta ar fi primul punct.

De asemenea, în urma materialului prezentat de un coleg de-al nostru la ședința trecută referitor la contractul cu Luxten, am dori să nu avem un alt caz Costanda. Și, în acest sens, ieri a avut loc o ședință reunită a Comisiilor juridice, de utilități și Comisia economică în care am chemat directorii de la Utilităti, de la Administrația Străzilor și de la Juridic....Juridicul a fugit, l-a trimis pe nu știu cine în locul dânsului cu o notă care să ne explice... că nu am înțeles nimic. Cei care s-au prezentat de la domnul Gheorghiu, și doamna Alina Roman; au avut o atitudine absolut sfidătoare la adresa CGMB. Cu toate că le-am explicat că noi nu suntem dușmanii lor și vrem să ne punem spate în spate, să găsim o soluție la acest contract să vedem care este modul de rezolvare în momentul în care acest contract se termină anul acesta. Fiecare a încercat să ne traducă=-oontractul după interesul propriu și a încercat să ne....mai mtult. doamna Alina Roman ne-a zis că dânsa nu ne răspunde perțftra ca răspundeți dumneavoastră în numele dânsei. Mi se pare pA'c^^^țfația Străzilor se află în subordinea

C.G.M.B., iar întrebările puse directorilor generali nu sunt ca să vă compromită dumneavoastră imaginea și să lase impresia că-i protejați în infracțiuni, pentru că din cât s-a exprimat doamna respectivă și cu domnul respectiv, aveau o așa atitudine...ne+au privit de sus și au încercat să ne tenteze în ceea ce se întâmplă. Nici dumneavoastră nu ați semnat contractul acesta, nici eu, nici C.G.M.B. actual, dar dacă tot suntem la sfârșitul anului cu un consiliu nou este normal și firesc șăne spunem „La Mulți Ani!”, să ne urăm de bine, dar este și un moment de bilanț. Atunci haideți să vedem cu ce intrăm în noul an și în noul mandat în așa fel încât să putem să stabilim ce avem de făcut. De aceea, domnule Primar general ...dă-mi te rog și mie procesul-verbal de la Comisia Juridică...sunt o serie de probleme care trebuie lămurite, numai cu sprijinul dumneavoastră le putem lămuri, pentru că se pare și așa este și normal ca ei să asculte de ordinul celui care-i conduce. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să avem impresia că dânșii încearcă să ascundă adevărul sau sunt părtași la o serie de ilegalități, pentru că apar întrebări de ce până în anul 2010 acest contract a fost gestionat de Administrația Străzilor și în anul 2010 acesta a fost trecut la Utilități. Apar întrebări referitoare la modul în

.«mt-'i'i'h».ț.‘A'-*

T G©

C':':. •*.< -


care s-au întocmit actele adiționale la contract care în conformitate

>

și privind în oglindă cu APA NOVA trebuiau să fie aprobate în C.G.M.B., și atunci le-am dat o serie de întrebări la care să ne răspundă, și ie facem publice domnule Primar generai și dragi colegi ca să știm despre ce vorbim. Dacă se va încheia contractul cu Luxten în acest an, dânșii susțin că mai au încă cinci ani contract și ne dau în judecată, iar cei care ne vor plăti eventualele daune nu vor fi nici Alina Roman, nici Gheorghiu de la Utilități, tot dumneavoastră veți fi. Și atunci, ca să ne protejăm din timp să nu mai avem probleme legate de aceste aspecte....apropos în cazul Costanda, C.G.M.B. a fost reprezentat în instanță de trei case de avocatură, spun asta de ce va urma...fiecare casă de avocatură a făcut un contract de 100 de mii de EURO, în condițiile în care am și pierdut procesul. Cred că sunt probleme serioase la care trebuie să ne aplecăm și să avem multă atenție la ceea ce hotărâm. Noi le-am dat acestor domni și doamne niște întrebări la care să ne răspundă pentru că în momentul în care va trebui să încheiem acest contract va trebui să luăm în patrimoniu, să facem recepția bunurilor realizate de către acest Luxten și vom stabili că acum 10 ani de zile s-au făcut niște procese - verbale de primire și că bunurile nu mai sunt. Vom fâce cbadresă, o vom înainta, referitor laJuridică, Comisia de Utilități și Comisia Economică vor face un raport comun și vi-l vor înainta, și să încercăm împreună domnule Primar să deslușim împreună acest contract în așa fel încât nici dumneavoastră și nici noi să nu mai suportăm și alte presiuni pecuniare. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă rog, domnule Primar!

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Referitor la primul punct, în legătură cu concesiunile, absolut cred că este binevenit să pregătim un material de informare a CGMB în luna care urmează, pentru că trebuie să fiți de acord cu mine că sunt de verificat mii de concesiuni făcute de când există primăria asta, mă rog, .mă refer la istoria apropiată. Dacă ați observat pentru toate astea este absolut valabilă sintagma s-a , făcut ceva sau nu s-a făcut nimic acolo, s-a construit sau nu. Dacă ați observat am mers pe ideea unor oameni, oare au făcut cerere. Prezumția noastră de nevinovăție ulterioară trebuie să existe. Ei doresc pe 87 de metri cu 82 de metri, 100 de metri, 120 de metri ...să-și construiască. Niciodată nu am fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi dar s-a făcut înștiințarea ședinței extraordinare la vremea respectivă, care...eu vă spun, eu personal în ultimii patru ani de zile nu am respectat acele hotărâri și am și informat organele de stat ca să am o descărcare...cine, cum, în ce fel, si așa mai departe...că la urma urmei nu strivesc eu ariciul cu fundul meu. Deci, aceste concesiuni sunt așezate pe ordinea de zi tocmai pentru că oamenii aceștia doresc să construiască, să-și construiască la locuințe. Nu avem nici un motiv să-i suspectăm. Asta nu înseamnă că toate concesiunile cu o analiză atentă făcută, în paralel cu analiza făcută de către Venituri...cât s-a câștigat din aceste concesiuni și dacă s-a câștigat dumneavoastră știți că v-am explicat că am o serie întreagă de procese cu mall-uri în București care n-au plătit un leu. Sigur că putem face această analiză doamna de la Venituri este aici, a auzit și îi voi da notă de serviciu scrisă pentru acest lucru și în momentul când vom avea un răspuns vi-l vom prezenta. în legătură cu Luxten-ul, chestiunea stă chiar o anchetă cu „nom,

în felul următor, s-a pornit,^anchetă, profesion”, ș.a.m.d. Aș vrăâ să vă?spur curiozitatea să întorc p^ torâte părțile dacă vreți


1 că în anul 2008 am avut acest contract din motive re. Am încercat să pun la


dispoziție toate acteie necesare care sunt în posesia unor directori executivi care la vremea respectivă nu au avut nici un fel de legătură cu acest contract, chiar și Administrația Străzilor pentru că vă aduceți aminte că după șase luni de zile eu l-am înlocuit pe directorul de la Administrația Străzilor din motive foarte clare. Aș vrea să vă spun următorul lucru - la vremea respectivă, anul 2008 s-a terminat cu o concluzie făcută de organele juridice, nu ale noastre, ca urmare a sesizării mele. întrebarea era una sigură: Contractul este valabil sau nu? Răspunsul este și bineînțeles că-l am. Mergem mai departe. Sigur că eu nu o să țin acum Consiliul general și am apreciat faptul că nu ațțînceput să ne dați întrebările acelea aici că ar dura trei sferturi de oră. Aș vrea să vă explic însă altceva. Aș vrea să vă explic cum bine știți de patru ani și jumătate Oprescu nu a antamat nici un fel de credit. Aș vrea să vă explic că în acest contract este obligația noastră ca începând după sfârșitul acestui an să începem să plătim. Ce să plătim? Un credit de 33,4 milioane de dolari pentru perioada anilor 2001, 2002,

2003, 2004, și. /.Aș vrea să vă spun că eu, Oprescu. în calitate de Primar Generala al Municipiului București și ordonator de credite-    —:

am plătit cu dovezile respective, cu condițiile acestui contract,    -1

Este vorba despre ; cartierul Apărătorii Patriei, de tot ceea1'ce-' ; amenajăm noi nou, atenție nou. Aș vrea să înțelegeți că în 1997 și după aceea, primăria nu avea nici un fel de patrimoniu de dat, pentru că nu mai era ai ei, pentru că era ai ENEL-ului. Legiuitorul român în 1996 i-a dat ENEL-ului toate străzile cu stâlpi, i-a dat ENEL-ului tot ceea ce înseamnă canale subterane electrice, adică patrimoniul municipalității. De abia acum îl luăm înapoi și ni-l luăm înapoi pe o lege și nu sunt de acord să plătesc bani în plus ca să pot să iau în patrimoniu ceva ce a aparținut acestui oraș dintotdeauna. Sigur că în funcție de rezultatele unei comisii de anchetă administrativă pentru ca să am cu ce să intru în păcat astăzi am dat dispoziție de primar pentru o anchetă administrativă legată de Luxten, dar vă rog să fiți de acord cu mine, domnule consilier general, că nu este corect. Mă întreba o colegă ziaristă de-a dumneavoastră, a consilierilor generali, a CGMB, nu este corect ca toate constatările făcute care nu au viza unor organe îndrituite să fie publicate în ziar înainte cu titluri tendențioase. Nu sunt materialele procurate de mine domnule,nu-i frumos, nu-i elegant să se întâmple așa, mai ales că nimeni nu a ascuns și mai ales că eu personal am încurajat în a veni directorii și a răspunde.

Una dintre întâlniri s-a p^tîecut chiar duminica trecută - prezența domnului Președinte de ședință, prezența directorilor si așa mai departe. De multe orifsudVtec^b^fzii pripite...eu personal niciodatănu o să iau să destitui pe cineva pentru că există suspiciuni, n-am făcut în viața mea așa ceva. Atunci, s-ar putea ca în urma acestei anchete făcute și cu participare externă, ca să spun așa, să am o concluzie, pe care o să o arăt liderilor dumneavoastră, și dacă cineva va dori ...nu vorbesc de măsurile legale care-mi vor fi recomandate dacă într-adevăr există ceva dedesubt, dacă nu, în schimb, cum vă spuneam, eu nu strivesc ariciul cu fundul meu din punct de vedere legal și atunci va fi impresia și sub discuțiile purtate în schimbul acesta de informație, pentru că vă spun foarte sincer eu caut de trei zile contractul de licitație... caietul de sarcini. Caut. Fiți siguri că nu-l găsesc! Ce? Nu au mai fost contracte pe care înainte nu le-am găsit? Am găsit vreodată cererea făcută de fostul Primar general la vremea respectivă, a domnului Băsescu? Când am spus-o cinstit nu a fost bine că nu o găsesc dar ce trebuie să spun că am ascuns-o, că a ascuns-o unul? Sunt 33,4 milioane de dolari, iar dacă nu există așa-zisa infracțiune...eu am experiența idioată că nici măcar nu am fost prezent aici cu procesul cu Costanda, Deci, în momentul când voi avea rezultatele v? acestea, nu fac altceva decât să chem liderii', să-i informez rugând până atunci să ne păstrăm în decența noastră și în ceea ce privește executivul pentru că nu sunt dușmanii dumneavoastră și nici nu au fost niciodată că nu au cum să fie. Dar, când îți pomenește de lucruri din copilărie, când tu te jucai cu cozonaci și aiții semnau contracte de iumină și de astea, eu acum ce să răspund pe cinstite? Mergem mai departe ultima a fost ....nu mai

îmi adus aminte....deci doar astea două. Vă mulțumesc frumos!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc domnule Primar general!

Domnul consilier Văduva Silviu

Un drept la replică pe care vi l-am solicitat, dar pe care mi I-ați dat cu întârziere din păcate. Da, așa este, 'aveți dreptate. Deci, cu privire la contractul semnat între RADET, contractul este semnat pe perioada acestui mandat al consilierilor generali în data de 28. Pentru a se înțelege foarte clar care a fost situația...28 luna a șasea și vă rog mult de tot ca să nu mai apelăm la alte case de avocatură cum s-a făcut până în prezent, haideți dacă există probleme la contractul respectiv direct să sesizăm organele în drept să ancheteze. înțeleg ca se așteptă raportul Primului -Ministru, da. ..exact, să ss

să grăbim un pic lucrurile
Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

lertați-mă domnule consilier! Nu vreau să fac dialog dar vreau să vă spun că a doua zi după ce am avut copia contractului în mână, văzând lipsa de elemente legale, aceea de a anunța asta...eu mi-am adresat plângerea penală. Asta este cu totul altceva! Dar acuma este și....am chemat și pentru că am fost sesizat, domnule consilier, că s-au încheiat și alte contracte care sunt oneroase, nu că acesta nu a beneficiat de nici un act adițional și nici de efectivitate.

Domnul consilier Văduva Silviu

Deci, trebuie să acționăm prompt ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Referitor la problema concesiunilor, vă rog mult de tot, trebuie analizat cu atenție fiecare teren care este propus pentru concesiune, fiecare suprafață de teren chiar dacă este de 70,120 sau 140 de metri pătrați. Trebuie văzut dacă terenul respectiv poate fi. folosit pentru crearea de parcări sau miniparcuri, zona în care se află și este foarte bună solicitarea colegului nostru/-domnul Giugula, primeare se solicită'dn raport cu privire la sumeleîncasate din contractele de concesiune. Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Stan, fiți cavaler! Vă rog, lăsați-o un pic pe domnișoara Țapardel! A, v-ați înscris înainte....

Domnul consilier Stan Ion

Stimați colegi, două precizări deci...contractul cu APA NOVA făcut din istorie, contractul cu LUXTEN, chiar și cel cu colegul de la RADET....deci toate într-un fel sau altul trebuiau să treacă pe aici, prin Consiliul General, trebuiau să aibă acordul organului politic care în același timp stabilește politicile și prioritățile pentru municipalitate...legislativul pardon. Eu sunt atent la nuanțe, organul legislativ este un organ politic, eu nu am venit aici după stradă din aprozar, din oameni care tencuim....am venit aici puși de partid. Asta era ideea. Ideea este în felul următor, acum am auzit după ce a prezentat colegul de la PJsJL problema de la RADET a domnului Bech^anu, care... .domnule Voicu, dumneata


» 37aș da o replică așa acidă, ideea este că azi când discutăm noi nu știm exact în ce situație suntem. Dar eu știu un lucru sigur că expiră contractul la cei de la LUXTEN la sfârșitul lunii, nu? Din punctul acesta de vedere ar trebui să avem un răspuns. Cine prelungește contractul domnilor de la'LUXTEN? în baza cărei legi? în baza Iui182 sau a Legii iluminatului public care este apărută din 2006? Pentru că dacă ne uităm din 2006, domnule Secretar, Legea iluminatului public prevede altceva decât Legea nr. 182. Atunci, domnule Voicu, care sunteți doar actor puneți mâna și vedeți ce scrie în Legea nr. 182 și Legea....sunteți un jurist păcălit

în cazul acesta....Mulțumesc.

>

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia Stimați consilieri generali, casa de avocatură care reprezintă firma SG ECOGEN în parteneriatul cu RADET, care a semnat memorandum-ul cu RADET și contractul cu RADET, se numește ' „Stoica și Asociații”. Vă mulțumesc.

* 'Vh.'


Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

• • '•'i£ 1 i

Vă mulțumesc.

J    '•    '    •    .

Vom intra pe ordinea de zi.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București, pentru anul 2013.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 9 voturi.

}

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2013.

Domnul consilier Văduva Silviu

Bună ziua din nou! Stimați colegi, domnule Primar general, stimați viceprimari generali, grupul PDL este consecvent politicii de a nu se crește taxele și impozitele în municipiul București și de a se respecta subvenția la Gcal. Nu putem să mărim bugetul din taxe și impozite sau să ne folosim de împrumuturi. Este important să atragem bani din fonduri europene și din parteneriate publice private. în continuare, reafirm că banii trebuie cheltuiți cu multă cumpătare și foarte transparent. Vă mulțumesc mult de tot și sper să tratati cu maximă seriozitate acest lucru.

J

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule Văduva! O secundă.... domnul Primar general.... Vă rog!

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar

general al


Municipiului București

Domnule consilier general, stimați consilieri generali,

respectuos vă mulțumesc, puteți să luați loc că nu vorbesc cu dumneavoastră....eu nu v-am pomenit numele domnule consilier general....Deci chestiunea este în felul următor - am modificat...au modificat serviciul Venituri acolo pentru că așa suntem noi deștepți când facem o hotărâre de consiliu, și din toată această hotărâre de consiliu pe care o am și eu în față la fel ca și dumneavoastră, reiese foarte clar că mu se mărește nici un fel de taxă decât, da sigur după votare, decât pentru vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mici de 4800 de centimetri cubi cu trei lei pe douăzeci de...asta este lege, și nu este vorba de autoturisme, este vorba de plaje agricole, ceea ce unii merg în fiecare zi cu ele, este vorba de căruțe, care au primit motoare, și așa mai departe, lată care este chintesența acestei hotărâri pentru anul 2012, sintagma „pentru anul 2012” se înlocuiește cu sintagma „începând cu anul 2012” pentru că este vorba de o lege care vorbește despre aceste utilaje și așa mai departe. Da și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră și am rugat-o pe doamna directoare zilele trecute și mi-a făcut câteva simulări și m-am exprimat în momentul când am văzut că nu putem să încărcăm chiar cu indicele acesta de.imflație pentru că anul 2013 așa cum ni-I prezintă finanțiștii, va tfi probabil \n an foarte greu. Dar, nu dorim...eu personal, eu nu fac altceva decât să sugerez,

responsabilitatea poate uneori, dar nu încasa pentru că oamenii nu au de unde, și eu vorbesc de marea majoritate. Vreau să vă dau un exemplu domnule consilier general, domnilor consilieri generali, ani de zile în cei 18 ani a existat totdeauna câte cineva din toate partidele care se scula pe fiecare mandat și spunea în felul următor: Propun să acordăm gratuități, propun să acordăm gratuități! Și foarte bine că se acordau, lată în schimb că am ajuns în situația în care nu mai putem câteodată să putem conjuga un buget care să nu afecteze investițiile și dezvoltarea orașului pentru a suporta aceste chestii. Din fericire, am reușit să ținem un echilibru între investiții, gratuități și subvenții, și un echilibru acceptabil. Dacă noi venim să mărim chiar cu acest lucru, nu știu care va fi hotărârea dumneavoastră, dumneavoastră faceți ce

credeți dumneavoastră de cuviință, hai să nu.....că după aceea bat

câmpii, dacă o faceți pentru oameni haideți să o faceți așa cum am propus. Mulțumesc.Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim, domnule primar! Domnule Văduva, doreați un drept la replică.

Domnul consilier Văduva Silviu

Domnule Primar, doream un drept la replică, durează doar câteva secunde. Vă rog mult de tot, domnule Primar general să ne... este dreptul meu potrivit Legii nr. 215. Deci îl rog pe domnul Primar general să se poziționeze și să ne spună care este punctul dumnealui de vedere - optează pentru creșterea taxelor și impozitelor sau nu, pentru că...

Doamna consilier Drăghici Aurelia Gratiela

Domnule consilier, aș vrea să vă dau eu dreptul la replică, vă spun că singurul motiv pentru care.... este că aveți un utilaj foarte mare în dotare.

Domnul consilier Văduva Silviu Vă mulțumesc mult doamnă, pentru apreciere. Doresc ca și


domnul Primar, ca și instituții....


râl executivului și conducător al acestei
Eduard

Domnule consilier, domnul primar v-a răspuns și nu mai solicitați drept la replică, nu ați fost invocat. Mai departe în rog pe domnul Primar să vină cu niște completări acum și comportați-vă respectuos.

Domnul consilier Văduva Silviu

Dacă am ști cum să cheltuim banii publici, nu am mai face rectificare acum....

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc foarte mult. Așezați-vă la locul dumneavoastră.

Domnul Sorin Mircea. Oprescu - Primar generai al

Municipiului București

Domnule consilier general Văduva, deși .aveți un utilaj mare... în dotare... vreau... eu nu vreau...legea vă vorbește despre acei utilaj mare pe care fiți convins că o să-l plătiți cum spune legea. în privința creșterii veniturilor la populație, m-am poziționat și repet, m-am poziționat de vreo trei zile. Nu cred, în privința taxeior bineînțeles, nu cred că este nici momentul, nici posibilitatea ca cetățenii Bucureștiului să poată să-și achite taxele pe care le au, chiar dacă dumneavoastră veți vota mărirea lor cu indicele de inflație pe trei ani de zile. Nu. Nu sunt de acord cu mărirea acestor taxe. Dacă aș fi fost de acord, aș fi încercat să găsesc câteva elemente. Eu le-am pus pe ordinea de zi și eu am vorbit înainte dar dumneavoastră nu m-ați ascultat. în privința celorlalte taxe, cele care se adresează utilajelor mari pe care dumneavoastră le aveți în dotare sunt venite din lege unde scrie clar. Mai mult decât atât, domnule aș vrea să vă spun respectuos că această ordonanță nici riu a fost publicată încă în Monitorul

Oficial. Mulțumesc.

)

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc mult domnule Primar general. Vă rog....După ce ia cuvântul domnul consjtier-Pieptea Cornel...o să vi-l acordăm nici un fel de probferhă...legea prevede că vă acordăm în momentul în care s^

poftiți la microfor


îți invocat. Domnul consilier Pieptea, vă rog, ' consilier aveți cuvântul!Domnul consilier Pieptea Cornel

Vă mulțumesc mult! Domnule consilier, chiar dacă o să vă dau prilejul de a veni cu un drept la replică vreau să vă aduc la cunoștință întrucât a-ți făcut referire la posibilitatea asigurării subvenției datorită creșterii impozitelor și taxelor locale, ele se constituie venit la bugetul local , nu la bugetul Consiliului General , partea care vine la Consiliul General este aproape nesemnificativă, undeva la 2%, și atunci când discutați despre finanțe sugestia mea este să consultați un pic legislația în vigoare, tocmai pentru că este legat de sectoare și nu în mod direct de bugetul Primăriei Municipiului București, deci de bugetul Consiliului General pe care noi îl aprobăm, am avut o întrevedere cu primarii celor șase sectoare ale Municipiului București. Aceștia, deși cu toți au susținut că au venituri mici în comparație cu cheltuielile necesare pentru a asigura o dezvoltare durabilă a sectoarelor și implicit a municipiului București și-au afirmat cu toții disponibilitatea de a se preocupa dă creșterea veniturilor prin

■    atragere de fonduri europene și pentru dezvoltarea economică a    ~

zonelor respective. Vreau să vă1 spun că poziția clară a USL-ului    •

Vț este aceea de a susține actualul nivel al impozitelor și taxelor în municipiul București. Mulțumesc. ;

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim domnule consilier. Vă rog domnule consilier.

Domnul consilier Poterașu Cornel

Aș vrea să susțin un amendament vizând stimularea utilizării mașinilor hibrid și electrice în București. Amendamentul sună în felul următor: Se modifică art. 4 din Hotărârea CGMB nr. 220/2011 cu următoarea formulare: „Autovehiculele hibrid și electrice sunt exceptate de la plată cu 95% din impozitul aferent autovehiculului. Sunt considerate autovehicule hibrid și/sau electrice: autovehiculele care pot fi operate în tot sau în parte electric, hibrid, sau cu motor electric. Toate autovehiculele trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile pentru clasa de poluare Euro 4.”

Aici a fost modificarea conform solicitării și discuțiilor cu Registrul Auto Român, pentru că ațj fost numeroase solicitări de la Taxele și Impozitele Locale, nuse îhțdle'gea din vechea formulare și de asta am pus EURO 4.Eduard

Vă mulțumesc. Mai există alt amendament. Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de domnul Poterașu.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? un vot,

abțineri? 3 voturi.

)

Acest amendament a fost adoptat.

Domnul Primar general dorește să ia cuvântul.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

La punctul nr. 4, punctul nr. 3 s-a terminat, a.......nu ai făcut

procedura de vot, scuzați-mă.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Am votat numai amendamentul până acum. în regulă; reținem că este pentru punctul nr. 4.

Supunea vot proiectul.... Titlul proiectului este....Mai aveți un amendament? Poftiți, domnule consilier.

Domnul consilier Stan Ion

Nu numai pentru utilajele de care spunea domnul primar de 4 mii și ceva de centimetri...este vorba să nu apară noțiunea de „autoturisme înmatriculate în București” pentru că altminteri confundăm lucrurile și ne trezim că se majorează și pentru posesorii de autoturisme. Deci, să scrie „pentru mijloacele de transport care....„cu excepția autoturismelor”... să arate clar că autoturismele sunt exceptate. Ați înțeles domnule Președinte?

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Domnule Stan, vă mulțumim! S-a retinut.

’ ’ ’ ,

Supun la vot amendamentul domnului consilier Stan, așa cum a fost formulat.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 1 vot.Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al

Municipiului București

Eu nu vreau să fac decât o singură precizare, tocmai ca să nu intrăm în niște capcane tâmpite așa degeaba. Hotărârea și-a schimbat titlul fată de ordinea de zi. Am întrebat executivul dacă v-

J

a fost înmânată, mi s-a spus că da. Citesc ca să nu existe nici un fel de dubiu pentru că hotărârea dumneavoastră cu sintagmele propuse merge către consiliile locale și primăriile de sector care nu măresc taxele, ca să fie foarte clar. Deci, Hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București.

Art. 1: în titlul și în textul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 220/2011 sintagma “pentru anul 2012” se înlocuiește cu sintagma “începând cu anul 2012”. Restul corpului hotărârii cu amendamentul pe care l-ați votat este........

Domnul Președinte de ședință Angeiescu Ramiro Roberf

Eduard

' Vă mulțumesc frumos, domnule Primar general.

Ambele amendamente au fost adoptate. Amendamentul citit de domnul Poterașu și amendamentul citit de domnul Stan.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 220/2011 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București pentru anul 2012, așa cum a fost amendat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 9 voturi, abțineri? 4 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

La punctul nr. 4 avem o modificare de titlu: proiect de hotărâre privind modificarea HCGMB nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții.

Dacă aveți amendamente?

J    ,

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile publice de cultură de interes local al Municipiului București.

Dacă aveți amendamente?

5    f

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.    ,v.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București pentru anul 2013.

Dacă aveți amendamente?

J

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre ’ . privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de1 Evidentă a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2013.

Dacă aveți amendamente?

J

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2013.

Dacă aveți amendamente?

»

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri șî Agrement București.

Dacă aveți amendament^?

Cine este pentru^^'voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.Punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor servicii de asistență și reprezentare juridică.

Dacă aveți amendamente?

Domnule consilier Giugula, aveți cuvântul.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Exact în ideea pe care am spus-o mai devreme cu asigurarea serviciilor juridice, să nu mai avem surprize, vreau să fac un amendament.

La art. 3 după încheierea... „vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”. Punem punct și apoi „Directorul general al Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București va prezenta Consiliului General al Municipiului București prin Comisia juridică și de disciplină contractul de asistență juridică înainte de a fi încheiat, iar după încheierea acestuia firma de avocatură va prezenta'lunar situația juridică a contractului:”"

Domnul consilier Văduva Silviu    '

Amendamentul pe care îl propunem noi ar fi acela ca „Situația să fie prezentată către Consiliul General al Municipiului București” și să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat până acum, sumele respective, 20.000 de euro, să fie plătite către firma unui ministru din actualul Guvern USL. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Nici nu ai ce să le mai faci, ei au fost sancționați de electorat și de aceea sunt doi în sală. Dar sunt doi care țipă mai tare decât 55. Nesimțirea și lipsa bunului.... Să vadă cetățenii ce se întâmplă aici. Cu referire la contractul de care spunea cineva mai devreme este vorba de o firmă a domnului Stoica, nu este a unui consilier sau a altcuiva de aici. Am documentele și vi le prezint. Nu fiți îngrijorați. Contractul a fost semnat de Călin Murg, membru al Partidului Democrat Liberal și de Adrian lordache, șeful Direcției Juridic. Deci cel care a semnat contractul... vreți să spuneți Călin Murg, membru al Partidului Democrat Liberal a dat vreun contract la PSD? Domnule, nu mai intru în dialog cu dumneavoastră și așa ați câștigat alegerile nș^fîvr'’'3șă că lăsați-ne în pace. Deci Directorul general al Âctmi«istrației\Lacuri, Parcuri și Agrement București va prezenta Consiliului General înainte de semnare contractul jurjdic, iap dpdMftrarea (în ființă a contractului va


prezenta lunar Consiliului General modul de desfășurare al acestui contract.

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia

Nu vreau să vorbesc la microfon, vreau să arăt semnătura

unui contract semnat de RADET cu S.C. ECOGEN. Cine este reprezentantul juridic? Avocații? Casa de avocatură Stoica și Asociații. Cine reprezintă în procesul cu Costanda, cine îl reprezintă pe Costanda în procesul pe care îl are împotriva Consiliului General și împotriva Primăriei Municipiului București? Este jenant, domnilor consilier de la PDL, după ce firmele dumneavoastră de avocatura și alte firme de construcții ș.a.m.d. au căpușat bugetul municipalității, să îndrăzniți să atacați USL-ul și consilierii generali PSD. Acești colegi ai mei sunt niște oameni care și-au plătit din buzunarul personal reprezentarea juridică în procesul cu Costanda. Din această indemnizație mare pe care o avem ne-am plătit avocați care să ne reprezinte în procesul cu Costanda. Iar Stoica și Asociații au vrut iniția! și a fost o discuție, ca să vorbim corect în Consiliul General, consilierii voștri" din mandatul trec'ut au-negociat cu Stoica și Asociații să reprezinte Consiliul General, Și după ce au obținut documentele de la dosar au trecut de partea cealaltă a baricadei și l-au reprezentat pe Costanda. Despre acest lucru vorbim.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Faceți liniște, vă rog frumos. Doamna consilier, vă rog să

continuați.    ■./’

’ 1

Doamna consilier Țapardel Ana Claudia Nu vreau decât să prezint situația reală a caselor de avocatură ale PDL-ului care au căpușat banii Consiliului General și pe ai municipalității. V-am demonstrat, v-am spus că în cazul procesului cu Costanda, Stoica și Asociații după ce inițial trebuia să ne reprezinte pe noi, în înțelegerea pe care au avut-o consilierii generali PDL din mandatul trecut, ne-au trădat și au trecut de partea cealaltă a baricadei și îl reprezintă pe Costanda. După ce au folosit actele puse la dispoziție de bună credință de municipalitate. Ce părere aveți de o asemenea speță și de o asemenea situație? Ce părerj^aveth^e. un contract păgubos cum este acesta încheiat cu R

Stoica și Asociații? Nu știițjfc e l-a făcut Stoica este un membru al


reprezentant juridic tot doamnă, dar cert este căDomnul consilier Văduva Silviu

Fac un apel la calm și la dialog instituțional. Domnule președinte, vă rog. Dreptul meu la replică este următorul. Stimata mea colegă, consilier general, vorbește despre niște contracte încheiate între niște firme private sau persoane private și case de avocatură. Eu vorbeam despre banii pe care Casa de avocatură a domnului Dan Șova îi primește de la diverse instituții din subordinea Primăriei capitalei. Asta doream să vă spun, iar cu privire la procesul pe care mulți consilieri generali îl au cu domnul Costanda și consilierii noștri generali, ai PDL, își plătesc avocații tot din buzunar. Deci, în continuare vă solicit mult calm, stimați colegi. Mulțumesc!

Domnul consilier Stan Ion

Domnilor, constat că reprezentanții foștilor colegi de la PDL au pus bufoni aici, domnule. Domnule Văduva, dați-mi voie să vă spun că aveți un comportament de bufon. Habar nu aveți ce -

. înseamnă Consiliul General. Că să fiu Calm; vreau să vă spun că pe colega noastră pe care nu ați avut amabilitatea să o ascultați, în primul rând că e o fată, o femeie, și în al-doilea rând era interesant ce spunea. Vreau să vă spun următorul lucru. La vremea respectivă când s-au făcut aceste contracte cu casele de avocatură Stoica și asociații dumneavoastră erați majoritari, noi ne-am opus în mod democratic și atât am putut să facem, să ne punem propriii avocați și să plătim din indemnizația noastră. Pentru procesul cu New-Nec, pentru procesul cu Diamandi, pentru procesul cu Costanda și pe toate le-am câștigat. Mai puțin cu Costanda că e de altă anvergură. Deci concluzia este că dumneavoastră vreți să acoperiți o mizerie care e făcută din trecut de colegii dumneavoastră cu alta. Ce treabă are Șova aici, domnule, cu Stoica? Aici e vorba de Stoica care a luat 200.000 de euro, doar pentru reprezentarea cu Costanda, bașca câteva sute de mii de euro de la RADET. Terminați cu manglele astea, ați furat și strigați „Hoții”. Chiar ne credeți proști? Vă rog eu frumos dacă vreți să fie un consiliu în care să aveți dreptul la replică nu mai bateți câmpii!

Domnul consilier Raicu Mircea

Stimați colegi, vă invit și eu la calm ca să nu scădem nivelul discuțiilor. Partidul Democrat Liberal nu are nicio casă de

J

avocatură. Domnul Stoica este ca și ceilalți avoeați ... au libertatea de a face cu cine doresc ei contracte de apărare și de reprezentare. în al doilea rând, până la urmă domnul Stoica nu ne va condamna dumnealui pe noi. Stoica are contract cu Costanda sau cu cine l-o avea, nu îl are cu primăria. Stoica nu ne condamnă. Dacă o instanță ne va condamna, ne va condamna pentru ceea ce am făcut noi și vina pe care o avem prin votul pe care l-am dat. despre asta este vorba. Haideți să nu denaturăm. Așa cum nici voi nu răspundeți de Șova, de unde își ia el banii. E problema lui că alege să facă contracte cu administrația publică locală și e răspunderea lui, până la urmă. Un avocat poate... nu ne cereți nouă socoteală pentru ce face domnul Stoica, așa cum nu vă cerem nici noi socoteală ce face domnul.... Este un liber profesionist și are dreptul să reprezinte. Problema noastră este dacă noi avem o vină sau nu în acest contract, pentru felul în care am votat..Și eu văiaduc aminte că această problemă cu Costanda a apărut nu :de la un vot al nostru, ci de la o hotărâre a unei instanțe din România. Care ne-a obligat să facem într-un feb și noi am decis să facem altfel. Și acum ne trage la răspundere, despre asta e vorba.

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

După cum vă spuneam cele trei contracte de avocatură, ca să nu mai vorbim pe povești, o sută de mii de euro plătite la data emiterii facturii, semnate, Călin Murg. Semnat Călin Murg. Semnat Călin Murg. Trei sute de mii de euro. Contracte de avocatură semnate de Călin Murg, văd că și tu te miri, nici tu nu ai știut. Uite-I aici, semnat. Și plătit.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumesc foarte mult! Domnilor consilieri, supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Giugula, completat și cu amendamentul domnului Văduva. Vreau să vi-l citesc, în așa fel încât să fie clar și îl vom supune votului dumneavoastră:

La articolul 3 proiectul de hotărâre de la punctul nr. 10 se modifică astfel... se completează aștfel:

„Directorul Gep^raî ,.al Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București către Consiliul Gene


zenta contractele de asistență juridică Ji^icipiului București, iar lunar, firmeleangajate sau cabinetele individuale vor prezenta un raport de activitate cu situația dosarelor și îndeplinirea mandatului acestora.”

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 4

voturi.

Acest amendament a fost adoptat, va fi introdus în proiectul de hotărâre.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, cu amendamentul votat, punctuLnr. 10 de pe ordinea

de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a unor servicii de asistență și reprezentare juridică.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 2 voturi, abțineri? 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Municipale de : Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) pe anul 2013.    A

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi.    .    ■

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 a spațiului cu altă destinație situat la parterul blocului M23 din B-dul Octavian Goga nr. 12, sector 3.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 43 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă atenționez că punctul nr. 13 a fost scos de pe ordinea de

zi.


Punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, proiectul privind aprobarea proiectului „Centrul de Translațională în Psihiatrie și' Neuroștiințe Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru a cheltuielilor legatșAde proiect prin Programul Sectorial Creșterea %o1rnpetitivrtății Economice Axa Prioritară II, Dpmefiiph,Major de Intervenție 2,

de hotărâre Cercetare din cadrul

Obregia,, și Operațional 2007-2013, Operațiunea
2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare).

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor 4, 52,53,56,57,58,59 și 76 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul „Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor”.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul n&: 16 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 244/2009 privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2008.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 2 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind scoaterea din proprietatea publică a unui spațiu situat în incinta Spitalului Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele”, în vederea demolării.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 9 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.


iCgnfrul Clinic de BoliCine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Dacă sunt amendamente?

Domnul consilier Giugula Doru Mihai

Vreau să fac același amendament ca la punctul nr. 10:

„Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București va prezenta contractele de asistență juridică către Consiliul General al Municipiului București, iar lunar, firma angajată va prezenta un raport de activitate cu situația dosarelor și îndeplinirea mandatului acestora.”    .

Domnul Președinte de ședință- Anqelescu Ramiro Robert !• ' M Eduard

Supun la vot amendamentul, așacum a fost citit.    •

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi.

J

Mai numărați o dată la „împotrivă”, vă rog... 9 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, în integralitate, cu modificările survenite în urma adoptării amendamentului, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

J

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2005 privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea realizării unor obiective de interes local.


Dacă sunt amenda


Cine este pentru? 1 vot, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu,a fost adoptat.

Punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea imobilului situat în București, Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20A, sector 4, în suprafață de 58.400 mp, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului București în vederea construirii de locuințe.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 27 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 11

voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard /

Reluăm!

Punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 42/2007 privind majorarea indemnizației membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 constituite la nivelul Primăriei Municipiului București și Primăriilor Sectoarelor 1-6.

Vă rog faceți o specificare domnule consilier!

Domnul consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnilor vă rog să-mi permiteți chiar dacă titlul sună așa, nu este vorba despre majorarea indemnizației membrilor din comisie, este vorba doar de repartizarea membrilor comisiei către sectoare.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

A...se păstrează ...am înțeles...se modifică......

ui hotărârii anterioare nu se poate ică doar articolul din interior.Eduard

Vă mulțumim domnule consilier Georgescu pentru precizările de tehnică legislativă.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 7 voturi.

)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 23 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Magnoliei nr. 67A, sector 2, în suprafață de 118 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării unei secțiuni dintr-un imobil cu destinația de locuințe cu spațiu comercial la parter.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? majoritate de voturi.    ■ -    /. >

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.    r

Punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Lipova nr. 22, sector 1, în suprafață de 135 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării extinderii unui imobil cu funcțiunea de locuințe.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 3 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 25 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat adiacent Str. Lt. Păiuș Vasile nr. 6, sector 4, în suprafață de 80 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării extinderii locuință cu funcțiunea de sediu social și cantină socială.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? Vă rugăm să țineți mâna sus este un vot de două treimi! Cine este.xp'entrd? 34>de voturi...O secundă vă rog! Haideți ridicați încă o data mâna ! Cihe este pentru ? căci nu s-a numărat bine ...suntem în procedură de vot, vă rog frumos! Ok,spuneți câte sunt!....33 de voturi, împotrivă? 5 voturi, abțineri? 2 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 26 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Porumbacu nr. 10, sector 6, în suprafață de 118 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării unei secțiuni a unui imobil cu funcțiunea de

5    9

locuințe.

î

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 34 de voturi, împotrivă? 2 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 27 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Sălcetului nr. 42, sector 4, în suprafață de 145 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării extinderii și supraetajării unui imobil cu destinație de locuințe.

. J    9

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 28 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în Șos. Nicolae Titulescu nr. 103A în suprafață de 60 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului București, necesar realizării extinderii unui imobil cu funcțiunea de locuințe

9

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi....pardon! 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren situat în str. Aromei nr. 59A, sector în suprafață de 70 mp, teren aparținând domeniului- privat al municipiului București, necesar realizării unei Secțiuni dintr-ui^ imobil cu destinația de locuințe.Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? O voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 30 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6.

Dacă sunt amendamente? Vă rog!

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

La punctul nr. 30 de pe ordinea de zi propunerea noastră de amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Cotroceni nr. 34, sector 6, articolul 4:

„ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” se înlocuiește cu:

„ Art. 4 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”    — :

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robeft Eduard    :    jr-:»..

Dacă mai sunt alte amendamente?    .c -

Supun votului dumneavoastră amendamentul colegei noastre, doamnei Popescu Manuela, consilier general.

Cine este pentru? majoritatea....Numărați voturile, vă rog!

Haideți numărați voturile! Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi.

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul votat.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 6 voturi... Deci ne-am lămurit? Câte voturi sunt la abțineri 6 sau 7?

Șapte. Șapte ați numărat? OK. Deci, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 31 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București - Ploiești nr. 47A, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest proiect de hotărj -fost adoptat.Punctul nr. 32 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sebastian nr. 88, sector 5.

Dacă sunt amendamente?

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sebastian nr. 88, sector 5, la articolul 3: „ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare”, se înlocuiește cu:

„ Art. 3 - Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul colegei noastre, doamna Popescu Manuela, consilier general.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 13 voturi.    "    - ■

Acest amendament a fost adoptat.

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul votat.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 33 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Mihai Eminescu nr. 43, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 12 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 34 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Bumbești nr. 18A, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Doamna consilier Popescu IVI an ue la Violeta Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de/bețâ Lu^Str. Bdmbești nr. 18A, sector 1,articolul 4: „ Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” se înlocuiește cu:

„ Art. 4- Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.”

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard    ,    \

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu Manuela, consilier general.

Cine este pentru? majoritatea.... Numărați voturile vă rog! 35 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul votat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    — -

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

•    .>•<    '    , ■-. ,    a; *5. >

Punctul nr. 35 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Jean Louis Calderon nr. 50, sector 2.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritatea.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 36, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu <- Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 85B, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str.Alexandru Lăpușneanu nr.

85B, sector 1, articolul 4: „ Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” se înlocuiește cu:


iu este valabil 2 ani.Eduard

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu Manuela, consilier general.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul proiect de hotărâre, cu amendamentul adoptat.

Cine este pentru? 33 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 37 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șoseaua București - Ploiești nr. 83-85-87, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 9 voturi, împotrivă? 2 voturi, abțineri? 25 de voturi.

.- •" Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Punctul nr. 38 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Nordului nr. 56-60 - Intr. Solzilor nr. 14-16, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 39 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str. Piscu Nou, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritatea...Vă rog frumos țineți mâna ridicată! abțineri? 29 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 40 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanișticde Detaliu - Șos. Chitilei nr. 128A, sector 1.


Dacă sunt amendamer

\

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 29 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 41 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Crișana nr. 42, sector 1.

Dacă sunt amendamente?

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - Str. Crișana nr. 42, sector 1, articolul 4: „ Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” se înlocuiește cu:

„ Art. 4-Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 ani.”

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert , Eduard    A    A<V

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu Manuela, consilier general.

Cine este pentru? 30 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

14    voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră întregul proiect de hotărâre, cu amendamentul adoptat.

Cine este pentru? 29 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

15    voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă atenționez că punctele nr. 42 și nr. 43 au fost scoase de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 44 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Mihail Ivanovici Glinka nr. 2A, sector 2.

Dacă sunt amendamente?

Cine este pentru? 13„voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 27Punctul nr. 45 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -B-dul Alexandru Obregia nr. 19A și 19G, sector 4.

Dacă sunt amendamente?

Doamna consilier Popescu Manuela Violeta

Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal -B-dul Alexandru Obregia nr. 19A și 19G, sector 4, articolul 4: „ Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare” se înlocuiește cu:

„ Art. 4- Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.”

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

'Supun aprobării dumneavoastră amendamentul doamnei Popescu Manuela, consilier general.

■ : iCine este pentru? 33 de voturi, împotrivă?; 0 voturi, abțineri? 0 voturi.    '    '    -

Acest amendament a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate, cu amendamentul, așa cum a fost adoptat.

Cine este pentru? 31 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Mai avem ordinea de zi suplimentară. O secundă, nu părăsiți sala! Haideți că avem doar două puncte.

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară, proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General a! municipiului București.

Dacă sunt amendamente?

domnul arhitect șef. Haideți să nainte^de a-l vota. Vă mulțumesc.

---- s    V\    5

I avem cu toții înainte de a putea


Domnul consilier Văduva Silviu

Stimați colegi, Planul Urbanistic General al orașului este extrem de important pentru toți. Ar fi trebuit prezentat către toți colegii consilieri generali

facem întâi o prezent Trebuia întâi să-l prez vota dacă e bineDomnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Mulțumesc. Vă rog domnule consilier!

' , . j

Domnule consilier Pieptea Cornel

Dragi colegi, haideți, încă puțin, că nu am terminat. întrucât proiectul a fost adus foarte târziu de către executiv, el nu a putut fi dezbătut în comisie, este un proiect deosebit de important și avem și sprijinul executivului. înțeleg că-l vom putea pune mâine pe ordinea de zi la ședința de îndată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General pentru municipiul București.    .

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada ianuarie 2013 - martie 2013.

Dacă sunt propuneri?

Domnule consilier Pieptea Cornel îl propunem pe domnul Cristian Olteanu.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert

Eduard

Vă mulțumim!

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

5

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă supun atenției Convocatorul în temeiul prevederilor articolului nr. 9, aliniatul (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală^țgpublicată, cu modificările și completările ulterioare: șe'corix/oâca C.G.M.B. în ședință de îndată la sediul său din Solaiul ind^oendentej nr. 291-293, sector 6, etaj3, în data de 19 decembrie 2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012;

2.    Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului București.

Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la ora 17.50.

î •

Redactat:    5 s

Nicoleta Mirea Simona Simion Gabriela Titirișcă . ‘t

63