Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 3 mai 2012, orele 13.00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București la care au participat 48 din cei 55 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul profesor doctor Sorin Mircea Oprescu - Primar General al Municipiului București, doamna Cristina Ecaterina Coruț- Prefect al Municipiului București și domnul Tudor Toma - Secretar General al Municipiului București.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și mass - media.

La ședință au fost absenți următorii: Grigorescu R., Nicorescu V., Nițu R., Mihailovici V. (motivat), Pop R., Rădoi S., Roșeți G.,

Domnul Secretar general Tudor Toma

Bună ziua doamnelor și domnilor, voi da citire unor note, în atenția Consiliului General al Municipiului București.

Prin adresa nr. 1075689/25.04.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1266/03.05.2012 SC Eka Development SRL a formulat plângere prealabilă împotriva rezultatului votului exprimat de către Consiliul General al Municipiului București, de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București-Ploiești nr. 69N-69P, sector 1, în ședința ordinară din data de 30.01.2012.

Contestatara solicită introducerea proiectul de hotărâre mai sus menționat pe ordinea de zi a următoarei ședințe a CGMB precum și adoptarea acestuia.

Prin adresa nr. 7545/106680.9/28.03.2012 înregistrată laS.C.Roza Prod S.R.L. Satu Mare și a solicitat insolvența acestei

societăți.

1

S.C Casa Dr. Ciolacov S.R.L. solicită luarea măsurilor legale care se impun pentru a bloca toate plățile către S.C. Roza Prod S.R.L., blocarea oricărui acces la licitații publice și orice contractare pentru lucrări publice ale Primăriei Municipiului București cu această societate.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1067287/22.03.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 869/26.03.2012, Societatea Civilă Medical „Dr. Scafa Udriște și Asociații” menționează că a semnat cu Primăria Municipiului București contractul de concesiune nr. 8/12.01.2011, în care durata de concesiune conform art. 3.1 din contract, este de 1 an de la data semnării contractului de concesionare.

Totodată, societatea menționează că în contractul de concesiune valoarea redevenței a fost stabilită conform art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 884/2004, fapt pentru care consideră că aceste prevederi au fost ignorate, fiind inclusă și unitatea lor în anexa la Hotărârea C.G.M;B. nr. 40/28.02.2011, la poziția 7 figurând cu taxa de concesionare pentru imobilul din Șos. Pantelimon nr. 292, sector 2, corp B, cu suma de 50 euro/mp/an.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Societatea Civilă Medical „Dr. Scafa Udriște și Asociații” solicită în baza prevederilor Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ efectuarea demersurilor necesare pentru anularea poziției nr. crt. 7 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 40/28.02.2011 privind aprobarea redevenței anuale pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2004, unde figurează ilegal adresa sediului societății.

J

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1067877/23.03.2012 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 887/27.03.2012, Asociația Profesională a Transportatorilor APT supune atenției Consiliului General al Municipiului București o prezentare a activității domnului Viorel Popescu, în calitatea sa de director general al Regiei Autonome de Transport București.

Menționăm că adresa Asociației Profesionale a Transportatorilor APT se aflăTJa '/Diire^ția’ Asistență Tehnică și Juridică, unde poate fi consuîtafă.

\ \ _

Prin adresa nr. 2725/27.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 892/28.03.2012 Direcția Urbanism ne-a transmis procesele verbale de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții, în urma verificării, în ceea ce privește respectarea prevederilor legale la avizarea și aprobarea unor documentații de urbanism aprobate în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.

Menționăm că, procesele verbale pot fi ridicate și consultate la Direcția Asistență Tehnică și Juridică, cam. 3, et. 4.

Prin adresa rir. 54901/11/27.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 918/29.03.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București - Secția a IX a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 27 martie 2012, în dosarul nr. 54901/3/2011, instanța de judecată a admis acțiunea formulată de către reclamantul Prefectul Municipiului București și a hotărât anularea Hotărârii C.G.M.B. nr. 2/20.01.2011 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului București, cu drept de recurs în 15 zile de la comunicarea hotărârii judecătorești.

Prin adresa nr. 1818/27.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 914/29.03.2012 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/23.02.2012 privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru următoarele motive: nerespectarea prevederilor art. 43 alin. 1) și a art. 44 alin. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1069059/28.03.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 932/30.03.2012 SC Castillejo Invest SRL prin intermediul reprezentantului său legal Cabinet de avocat Stoica Gabriela a formulat plângere prealabilă împotriva rezultatului votului exprimat de către Consiliul General al Municipiului București de respingere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Calea Floreasca nr. 141-143, sector 1, în ședința ordinară din data de 30.01.2012.

Contestatara solicită int sus menționat pe ordinea^ precum și adoptarea acestuia


.jCerea proiectul de hotărâre ma \zi a Următoarei ședințe a CGMB

------z 1 . (J _\\    *    ’
Prin adresa nr. 2488/I.I./03.04.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1063/12.04.2012, Aparatul Permanent al C.G.M.B. ne înștiințează că prin Decizia civilă pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 09.05.2012 în dosarul nr. 6108/2/2011, instanța de judecată a anulat Decizia civilă nr. 777/04.04.2011 a Curții de Apel București pronunțată în dosarul nr. 23136/3/2009 și a stabilit termen de judecată pentru soluționarea recursului formulat de către C.G.M.B. și Municipiul București prin primar general împotriva Sentinței Civile rir. 3257/16.11.2009 (prin care instanța de judecată a hotărât anularea parțială a Hotărârii C.G.M.B. nr. 263/29.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modif. P.U.Z. - Aleea Teișani (tarla rir. 468) - Pădurea Pustnicu - Pădurea Băneasa, sector 1, în ceea ce privește terenul în suprafață de 1.734 m.p. identificat cu Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 50-52, sector 1, precum și documentația de urbanism și avizul de urbanism nr. 6/1/10/20.02.2008) formând în acest sens dosarul nr. 2488/2/2012 cu termen de judecată la data de 04.05.2012.

Prin adresa nr. 1072810/11.04.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1125/18.04.2012 SC Ocasion 2002 Impex SRL, prin intermediul reprezentantului său legal Cabinetele de avocat asociate Zamfir S&l Istrati a formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București restituirea investițiilor efectuate în valoare de 1.042.597 lei în temeiul Contractului de asociere nr. 31/07.04.2003 încheiat între Administrația Lacurilor și Agrement București și SC Ocasion 2002 Impex SRL pentru lucrări de investiții - „Debarcader Parc Cișmigiu”.

Subscrisa menționează faptul că prin Sentința comercială nr. 5866/14.04.2009, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 3096/12.10.2011 Secția a ll-a Civilă a înaltei Curții de Casație și Justiție, Tribunalul București, Secția a -VI - a Comercială, a respins ca nefondată cererea principală, a admis cererea reconvențională, astfel cum a fost completată în parte, a constatat nulitatea absolută a contractului de asociere nr. 31/07.04.2003 încheiat între părți și totodată a dispus evacuarea subscrisei din spațiul Parc Cișmigiu respectiv chioșc în suprafață de 43,5 mp și două terase în suprafață de 467 mp.

Prin adresa nr. 2590/23.04.2012 înregistrată la Direcția privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 51/2012 pentru următoarele motive: nerespectarea prevederilor art. 39 alin. 6), art. 43 alin. 1) și a art. 44 alin. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Prin adresa nr. 1073169/12.04.2012 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 1124/18.04.2012 SC Dakona Properties SRL, prin intermediul reprezentantului său legal Cabinet de avocat Oana Moldovan, a formulat plângere prealabilă prin care solicită Consiliului General al Municipiului București prelungirea termenului de valabilitate a Hotărârii C.G.M.B. nr. 162/06.07.2006 -poziția nr. 8 din anexă a Planului Urbanistic Zonal - B-dul Vasile Milea nr. 5D - 5E, sector 6, pentru suprafața de 34.591,63 mp, în conformitate cu avizul de urbanism nr. 1/8/1/21.02.2007, în vigoare la acel moment.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1071726/06.04.2012 și la Direcția Asistentă Tehnică și Juridică cu nr. 1067/10.04.2012, S. C. ART BAU INTERNATIONAL S.R.L.” menționează că, la doi ani de la depunerea documentației de urbanism care îndeplinea toate cerințele impuse de legea în vigoare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației PUZ - Bd. Metalurgiei - Drumul Dealul Bradului - Drumul Dealul Caselor - Drumul Dealul Crișului - Drumul Dealul Frumos sector 4 (modificare PUZ Metrou Cash&Carry - Bd. Metalurgiei) a fost

returnat Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Generale a

)

Municipiului București, returnarea datorându-se neadoptării proiectului în ședința Consiliului General al Municipiului București din 31.01.2012.

Având în vedere cele prezentate mai sus, S. C. ART BAU INTERNATIONAL S.R.L. solicită întreprinderea măsurilor necesare pentru reevaluarea situației și emiterea hotărârii de aprobare a Documentației PUZ, în caz contrar urmând a uza de căile legale de realizare a dreptului său.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar general sub nr. 1408/6/03.05.2012, SC GREC ROM BUSSINES GROUP SRL notifică faptul că din data de 26.04.2012 deține dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Haralambie Botescu nr. 10A (fost nr. 1), sector 1, compus din teren în suprafață de 812 mp., menționând totodată că Hotărârea rir. 79/2010 emisă de Municif^uf^ucurești - Comisia pentru aplicarea Legii nr. 198/2004, prin /Cafe; s-au stabilit despăgubirile aferente imobilului mai sus amintit?este conteștătă la Tribunalul București -


a:


Secția IV Civilă în Dosarul rir. 44457/3/2010 cu termenul de judecată la data de 16.05.2012.

Având în vedere cele prezentate semnatara somează să nu se întreprindă nici un fel de demersuri cu privire la proprietatea acesteia, în caz contrar va pretinde despăgubiri în valoare de 10.000.000 euro pentru încălcarea legii și prejudicii aduse societății.

J

Toate documentațiile pe care vi le-am citit vă stau la dispoziție la DATJ, dacă doriți să le studiați.

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din 23.03. 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Păduraru A.).

Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din 06.04. 2012.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Giugula D.).

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența. în sală sunt prezenți 48 de consilieri.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Bună ziua. înainte de a intra pe ordinea de zi avem câteva luări de cuvânt.

Domnul Radu Legarden este în sală? Nu este.

Doamna Marin Cristina este în sală? Nu este.

Domnul George Nedelcu de la Asociația Transportatorilor este în sală? Nu este.

Domnul llie Marian este în sală? Este.

Domnul llie Marian dorește să îi aprobăm luarea de cuvânt la începutul ședinței, pe tema planului de eficientizare a parcărilor administrate de Primăria Municipiului București.

Cine este pentru? 18 voturi, împotrivă? 1 vot (Meran D.), abțineri? 8 voturi (Tănase. I., Drăghici G., Sitaru J., Țapardel C., Anton M., Zidărescu L., Nedelcu C., Giugula D.).

Domnul llie aveți dreptul să vorbiți la începutul ședinței.

Domnul arhitect Șerban Sturza dorește să ia cuvântul pe tema halei Matache. Avem un punct pe ordinea de zi legat de acest subiect, prin care prevedem o sumă din fondul de urgență pentru consolidarea urgentă a halei. Pe de altă parte ați avut și un punct de vedere.... Avem șii ^nTîtigju^e această hală, motiv pentru care vă propun să îl ascultăm pe'domnul Sturza la începutul ședinței, pentru că în funcfede ce np Sptirie votăm sau nu.

Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Drăghici G., Sitaru J., Țapardel C., Anton M., Zidărescu L., Nedelcu C., Giugula D., Popescu C., Rizoiu M., Păduraru A., Popa M., Boajă M.).

Domnul Sturza veți putea lua cuvântul la începutul ședinței.

Doamna Ion Dochita este în sală? Nu este.

I

Domnul Scarlat doriți să faceți completări la ordinea de zi, să introducem punctul interpelări la începutul ședinței?

Dacă față de ordinea de zi prezentată de domnul primar general Sorin Oprescu mai sunt amendamente sau completări pe care le solicitați.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul 21 era un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului București pentru anul 2012. Nu știu ce s-a întâmplat la Direcția Generală Operațiuni și acest plan

Prefectura îmi spune că l-a trimis aici și acum stăm să îl căutăm. Asta mi se întâmpla la începutul anului 2008, acum ar fi a doua oară când mi se întâmplă că nu găsim un document. L-am rugat pe directorul general ca până la sfârșitul ședinței să vină cu acest proiect de hotărâre mai ales că el a fost aprobat și trecut prin toate formele generale.

Vă rog să fiți de acord să introducem pe ordinea suplimentară Planul Urbanistic Zonal Strada Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14,18-26, sector 5. Introducerea pe ordinea de zi este obligația primarului, îl am aici... poftiți... altceva nimic.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Dacă în afară de propunerea colegului Scarlat, și cea făcută de domnul primar general... vis-a-vis de punctul 21.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Vis-a-vis de punctul 21, am vrut să vă spun pentru a nu căuta în mapă și să nu îl găsiți.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Avem două propuneri, completarea ordinii de zi cu Planul Urbanistic Zonal Strada Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14,18-26, sector 5 și propunerea domnului Scarlat, de introducere a punctului interDAlăriSupun la vot introducerea punctului interpelări la începutul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Rizoiu M.).

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot introducerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Glicinelor nr. 1-3C, 3C-7C, 2-14,18-26, sector 5

Cine este pentru? 21 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 voturi (Răileanu M., Băcăințan G., Chiriș M., Cosma R. Cruceanu E, Deaconescu C., Gorodea T., Ilie P., Ivașcu T., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Priotesa D., Raicu M., Toma V., Tudor P., Țica H., Untaru V., Vlădan F., Voicu M..).

Acest punct nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei așa cum a fost ea amendată și completată de dumneavoastră.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Ordinea de zi a fost adoptată. începem cu cele două luări de cuvânt.

Domnul Ilie Marian

Domnule primar general, doamnelor și domnilor consilieri vă mulțumesc că mi-ați permis să iau cuvântul în această ședință. Parcările au reprezentat și reprezintă în continuare un subiect de interes public.

în calitate de simplu cetățean al Bucureștiului .... nemulțumit de promisiunile făcute de domnul primar general. Vă mulțumesc că mi-ați permis. Dați-mi voie să vă citesc declarația domnului primar general.... de ce nu sunteți de acord? Nu reprezint pe nimeni....

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Cum să fie 18 voturi din 44.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

......mulți nu s-au exprimat.

Domnul Ilie Marian

Eu am respectat regulamentul.Domnul llie Marian

Exact. îmi exprim opinia personală.....

Domnul președinte de ședință Murg Călin

......este un cetățean care își exprimă opinia.

Domnul llie Marian

în luna iulie 2009 primarul general, declara următoarele: preluarea parcărilor exploatate până acum de Dalii, înseamnă respectarea domeniului public

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Domnul președinte acest proiect nu a fost aprobat

Domnul președinte de ședință Murg Călin ...... Domnul Giugula s-au exprimat prin vot 27 consilieri. Din

27 care s-au exprimat, 18 au fost pentru, 1 împotrivă și 8 s-au abtinut.

J

Domnul llie Marian

Că sunteți sau nu de acord aceasta este problema dumneavoastră.

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Domnul președinte din cei prezenți, suntem 44, este ultimul

abuz pe care îl mai faceți.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

încadrati-vă în cele trei minute.

1

Domnul llie Marian

Toate amplasamentele, spunea domnul primar general, vor intra în lucrări de reamenajare și recondiționare, locurile de

parcare vor fi marcate pe culori conform Hotărârii.....eu mi l-am

scris doamnă, vă rog să-mi permiteți, am venit cu o temă de importanță .... Conform regulamentului impus de dumneavoastră orice cetățean are dreptul să-și exprime punctul de vedere.

Tot domnul primar general declara că marile parcări vor fi asigurate cu sisteme moderne de monitorizare și acces, va începe instalarea de parcometre pentru eficientizarea serviciului de parcare.

Atât eu cât și dumneavoastrănu ați văzut niciun parcometru.

.....nu sunt cumpăraf de nimWî^fiu mi-a dat nimeni bani, vă

rog să filmați că nu mi se;dă voie să vârbesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Rămâneți acolo, o să vă permitem să vorbiți.

Domnul llie Marian

Din păcate, deși motivul anulării contractului cu Dalii a fost acela de a aduce mai mulți bani la bugetul Primăriei, s-a dovedit contrariul.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Stați, vă opriți, vă rog să vă opriți.

Domnul llie Marian

Vă rog să-mi permiteți să vorbesc.

Doamna Consilier Drăqhici Aurelia Grațiela Cele trei minute care v-au fost acordate au expirat.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Grațiela nu este așa. Este un abuz ceea ce faceți. Vă rog să

opriți microfonul și vă opriți acum. Nu continuăm ședința.

Dragi colegi, nu continuăm ședința...

Domnul llie Marian

Nu renunț, iar presa ar trebui să sesizeze că nu mi se dă voie să vorbesc. Au trecut trei minute pentru că nu mi se dă voie să vorbesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Nu se poate să nu dați voie unui cetățean să se pronunțe.

Stimate domn, vă rog să stați, este inadmisibil .... Lăsați-I să

termine, încă două minute și după aceea comentați tot ce vreți dumneavoastră.

Domnul llie Marian

Mă numesc llie Marian, stimată doamnă am lucrat nouă ani în Serviciul Parcări și după aceea am fost înlăturat pentru că am dorit să aduc mai multe încasări la bugetul primăriei. Nu m-a dat nimeni afară, mi-am prezentat demisia.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă rog să nu intrați întno^lengiică, spuneți ce aveți de spus

și gata. Domnul Marian voj^țisceavețj^le spus.Domnul llie Marian

Stimați consilieri dacă dumneavoastră aprobați ... am lucrat la firma Dalii, la parcarea de la Piața Alba lulia am fost direct răspunzător, și aduceam 10.000 euro pe lună încasări. în acest moment nu se dă niciun sfert. De ce nu se dă? Unde sunt banii? Pentru asta am venit aici să vă întreb.

Aveam mai multe de spus dar pentru că nu-mi dați voie...

Domule primar general în încheiere, ca să nu, că rețin din timp, este adevărat că odată cu darea în folosință a parcării de la Universitate, firma Inter Parking va prelua toate parcările administrate acum de Primăria Capitalei.

Eu mi-am prezentat demisia ... și o dată cu darea în folosință a parcării de la Universitate parcările administate acum de Primăria Capitalei vor fi preluate de firma Inter Parking pe o rază de 1.000 mp?

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Ați for surprins în stare de ebrietate în timpul serviciului?

Domnul llie Marian

Niciodată.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

De ce v-ati dat demisia?

»

Domnul llie Marian Pentru că am fost înlăturat.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

De ce ați fost dat afară domnule llie Marian, că poate vă

ajutăm să vă încadrăm?

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Marian a adresat o întrebare domnului primar

general la care dânsul este dispus să răspundă. Vă rog să-i permiteți.

Domnul llie Marian

A doua întrebare: care este procentul pe care îl va încasa Primăria Capitalei....?

Domnul Consilier Giui^tăîWtu.Mihai

Domnul Marian pulDomnul Președinte de ședință Murg Călin

Este inadmisibil domnule.

Domnul llie Marian

.... Procentul este cuprind între 4-50%, care este procentul? Chiar dacă ar fi maxim, oricum ar fi un contract păgubos, pentru că firma Dalii ....

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Putem să vă ajutăm noi, ca să vă reîncadrați. Cum ziceați că

vă numiți?

>

Domnul llie Marian llie Marian mă numesc.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Domnul Marian.......

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Marian ați adresat două întrebări primarului general și dacă primarul dorește să răspundă, va răspunde și cu asta am închis.

Prin această luare de cuvânt a profitat și de faptul că domnul primar general era în sală și acum dânsul dorește să răspundă.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Este adevărat că în urmă cu două - trei săptămâni am avut o discuție legată de problema parcărilor. Am să încep în ordine inversă, contractul încheiat pe vremea domnului primar Adriean Videanu a fost deblocat și parcarea de la Universitate este aproape gata. Aveți la dispoziție toate cifrele business-planului, care fac parte din parteneriatul public-privat încheiat. Acolo o să constatați cât ia primăria, cât ia investitorul, în cât timp se amortizează acea parcare, dar vă rog să rețineți un lucru: în momentul în care parcarea începe să funcționeze, pe baza acestui plan, să prezinte Consiliului General, care bate în cuie acest preț. Deci este devreme de a discuta dacă este sau nu ipoteza unui lucru făcut în centrul Bucureștiului. După cum bine știți sau nu știți, Inter Parching-ul a cumpărat parcarea de sub Hotelul Intercontinental. De la proprietarii ei, vândută în urmă cu 18 ani cuDomnul Președinte de ședință Murg Călin

Vi se dă un răspuns, nu mai...

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Vă anunț că strada Edgar Quinet, parcarea de sub Edgar

Quinet, a treia parcare în centru, pentru a putea să eliberez Academiei și restul străzilor este câștigată prin parteneriat public-privat tot de către Inter Parking. Dacă v-ați referit că pe o rază de 1000 de metri, vă spun că este concesiune temporară cu redevență plus o parte din ... dar ceea ce trebuie să rețineți este că prețul, cât va costa ora, cât va costa pe zi și abonamentele va stabili Consiliul General. în al doilea rând, în legătură cu lăsatul impresiei că nu se mai încasează, vă spun respectuos că de patru sau de cinci ori am încercat o hotărâre de consiliu, este adevărat, pe ele nu se puteau câștiga foarte mulți bani pentru instituții, pentru a da abonamente. Toate aceste hotărâri nu au trecut. Dacă mergem în continuare și cu asta am terminat răspunsul meu, la ideea de parcometre, vă rog să vă aduceți aminte că amândoi am căzut de acord că sunt desuete parcometrele așezate pe stradă, întrucât dorința noastră este de a lua mașinile de la marginea trotuarului, de a crea parcările subterane, de a crea parcările între blocuri de care am vorbit împreună. Asta o să și facem pe viitor, dacă vom mai fi împreună aici. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Țapardel Ana Claudia

Stimați colegi, în primul rând mulțumesc primarului general

pentru amabilitatea de a răspunde. în al doilea rând, domnule Murg vă anunț că ați încălcat încă o dată Legea nr. 215/2001 pentru că din 44 de consilieri prezenți, au votat 18 „pentru", 1 „împotrivă” și 8 „abțineri”. Vă anunț că sunt 27 de voturi, ceea ce înseamnă că nu ați fi avut cvorum în sală și atunci dumneavoastră în calitate de președinte de ședință ar fi trebuit să solicitați prezență nominală, nu să considerați că este un vot valid.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara Țapardel, este prefectul în sală, motiv pentru

care orice ilegalitate va fi ...

Doamna Consilier Țapardel Ana Claudia

Sigur, prefectul răspunde în scris ... nu folosiți acest artificiu

pentru că întâmplător îl folosiți greșit, dar prefectul va răspunde laDomnul Președinte de ședință Murg Călin

Din cei 44 de consilieri doar 27 au dorit să își exprime

punctul de vedere.

Doamna Consilier Țapardel Ana Claudia

Vom sesiza prefectul care ne va răspunde în scris. Opinia

mea este că ați încălcat încă o dată Legea nr. 215/2001.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Eu nu am încălcat legea, am lăsat un cetățean să se exprime

conform votului majorității.

Doamna Consilier


apardel Ana Claudia


Eu sunt de acord cu exprimarea cetățenilor, dar nu cu manipularea opiniei publice, cu folosirea unor foști angajați care au fost dați afară sau și-au dat demisia din cauze suspecte, ca să nu le numesc altfel, să fie utilizați de dumneavoastră în această luptă electorală. în al doilea rând, rugămintea mea este următoarea: Consiliul General, până la obținerea unui nou mandat, după 10 iunie trebuie să funcționeze normal în continuare și nu să se transforme într-un câmp de luptă electorală, în care ne bălăcărim și în care nu ne mai respectăm. Se putea ca această solicitare să se înregistreze la secretariat, pentru ca domnul Oprescu să dea răspuns scris. Dacă dorea, dumnealui trebuia să se adreseze Consiliului General și nu primarului general. înțeleg că i-a pus două întrebări „gen atac” domnului primar general și nu s-a adresat Consiliului General. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnișoara consilier, este un subiect închis, domnul primar

a răspuns acestor întrebări, putea să nu o facă, aveți dreptate, dânsul a preferat să o facă, ceea ce este foarte bine, putem să mergem mai departe.

Doamna Consilier Țapardel Ana Claudia

Rugămintea mea este următoarea: nu mai folosiți asemenea

stratageme de manipulare a opiniei publice. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Chiar exagerați. Nu a folosit nimeni nimic.


Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, este foarte adevărat că pe ultimii metri domnul președinte de ședință Murg Călin încearcă să facă și dumnealui câte ceva. Fără îndoială ceea ce a spus stimabilul nostru concetățean, fost angajat la parcările municipalității București ... eu vă cunosc pe dumneavoastră foarte bine, pentru că toți cei care lucrează la parcări sunt la sindicatul, la federația pe care o reprezint eu.

Dumneavoastră ați avut niște probleme personale, când vorbiți aici despre încasări ... dacă domnul primar ... bănuiesc că dânsul nu a vrut să facă un dialog cu dumneavoastră. Dacă ar pune pe tapet, cerea ce ați făcut dumneavoastră în calitate de salariat, cred că v-ați lua singur gândul.

Să trecem mai departe că nu vreau să fac o polemică cu dumneavoastră. Vreau să spun pentru opinia publică și pentru onorabilii mei colegi de la PDL, de ce vă supărați când vorbim despre parcări? Primarul general vorbește despre parcări de ani de zile, în fel de fel de variante, parteneriat public-privat, să le facă municipalitatea.... Dumneavoastră nu aveați interes să votați parcările, pentru că aveați firme, aveați la sectorul 6, la sectorul 4 și pe la alte sectoare, firme care ridicau mașinile.

Doar sectorul 5 a ținut cont de cetățenii Bucureștiului și nu a ridicat mașini, restul, dumneavoastră ceilalți în cârdășie cu firmele de hingheri care au nenorocit bucureștenii, este păcat că bucureștenii care au fost puși în situația de a li se ridica mașinile nu v-au făcut niște procese. Mă refer la autoritățile pe raza cărora s-au întâmplat aceste lucruri. Trebuia să îi dea în judecată. Cu ce drept firma aceea îmi ridică mașina de pe un bulevard central....nu este adevărat.

Atunci hai să nu facem pe supărații. Fără îndoială ceea ce spuneați dumneavoastră cu parcările domnule primar, noi am fost întotdeauna de acord să creăm posibilitatea bucureștenilor să aibă unde să parcheze, să nu mai poată fi amendați.

Referitor la ridicarea mașinilor bănuiesc că nu numai în campanie, bănuiesc că s-a suspendat la sectorul 4, 2 și 6, activitatea de ridicare a mijloacelor auto și la 1. Doar sectorul 5 a ținut aproape de cetățeni, restul este o vrăjeală obositoare.

Domnule primar general, aveți sprijinul nostru să faceți cât de multe parcări doriți. Cred că ar trebui să ne întrebați pe noi despre acești domni care au lucrat în sistem și vă spuneam noi despre ce este vorba, nu un copiLcare are un punct de vedere.... și o să îmi pară rău că pe^hli ’dintre/dtJmneavoastră nu am să îi mai văd. Sunteți guralivi ddmrrîlor.

Doamna Consilier Drăghici Aurelia Grațiela

Aș dori să mă adresez domnului cetățean, să îi spun că îi înțeleg îngrijorarea.

în privința parcărilor, este adevărat că mai sunt multe lucruri de făcut. Patru ani grupul USL s-a străduit și a militat pentru parcări în Consiliul General numai că neavând majoritatea, a trebuit să țină permanent piept acestei blocări a dezvoltării Bucureștiului, dar mai departe de asta v-aș ruga să fiți la fel de îngrijorat pentru următoarea perioadă pentru că vă anunț, în București cetățenii vor fi bântuiți în următoarea perioadă de circa patru sute de mii de zombi, deci morți sau vii noi nu știm un recensământ, pe care statul român din banii dumneavoastră a investit patruzeci și cinci de milioane. Știți ce a generat pentru București? A generat un număr de patru sute de mii de zombii, care ne vor bântui pe toți. Sunt oameni fără identitate, pe care noi nu îi vedem, nu știm dacă sunt vii sau morți, dar ei vă vor bântui în alegeri și vor pune în pericol alegerile corecte de la București. Vă rog să fiți la fel de îngrijorat pentru asta și faceți interpelare și către Prefectură și vă solicit domnule primar general, să faceți o adresă către Prefectură ca să lămurim exact care este cifra cetățenilor cu carte de identitate înscriși pe listele de vot și lista cetățenilor fără carte de identitate identificați la nivel de București.

Este o rugăminte, v-o adresez în calitate de consilier general și vă rog domnule cetățean să fiți îngrijorat că este posibil să nu dormiți bine fiind cu toții bântuiți de acești zombi.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Nu prea are legătură cu subiectul, puteați să o ziceți asta....

Urmează o problemă ... a cerut cuvântul domnul arhitect

Sturza Ștefan pe tema consolidării halei Matache.

Foarte pe scurt această clădire a fost cumpărată .... a fost

expropriată de către municipalitate .... avem o problemă pentru că o să auziți opinia dumnealui care este fundamentată, pe de altă parte pe ordinea de zi avem un punct în care ne putem exprima vis-a-vis de această consolidare și separat avem și o adresă, o somație, de a nu interveni legal asupra acestui imobil pentru că fostul deținător ne-a accesat în instanță, susținând că expropriereaBună ziua onorată asistență, domnule primar general, sunt președintele Fundației Pro Patrimoniu și mă aflu în fața dumneavoastră cu rugămintea de a sprijini efortul Primăriei și o autorizație pentru intervenție de urgență pe care domnul primar general și arhitectul șef au semnat-o și care este în sprijinul intereselor Primăriei și Consiliului General.

Doresc, să vă spun că suntem alături de efortul pe care îl face administrația și primarul în intervenția urgentă care trebuie făcută la această hală, proprietate a Primăriei.

Acest act de autorizație de construcție, și intervenție de urgență pe care l-a semnat domnul primar general este perfect legal și este acoperit de avizul Ministerului Culturii și de avizul Ministerului Dezvoltării.

Deci, personal și organizația pe care o reprezint, pot să afirm aici, că intervenția poate fi făcută imediat și este în interesul general.

Având în vedere că hala este într-o situație foarte gravă, pe care o știți, că este proprietatea Primăriei, pe baza acestui act ea poate fi imediat consolidată.

Având în vedere că ea nu deranjează, în poziția pe care se află, terminarea proiectului pentru Diametrala N-S chestiunea poate fi rezolvată foarte repede. Din acest motiv cer votul dumneavoastră pentru alocarea unei sume de circa 60.000 euro pentru intervențiile de urgență, care au fost semnate de domnul primar general.

Vă mulțumesc.

t

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc domnule arhitect Sturza.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu Domnule academician, chestiunea stă în felul următor: nu voi mai relua tot istoricul, pentru că foarte bine un coleg aici a spus că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru.

Noi am expropriat și va fi nevoie dacă voi avea avizul tehnic, ultimul aviz tehnic de a curba șina de tramvai pentru că acesta este adevărul, aceasta necesitând cinci milioane de RON așa la o primă evaluare pentru a crea un zid de rezistență pentru că și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie făcut cât mai repede, tocmai pentru a putea să rămânâThTp^cioare.

Cealaltă variantă, aa^X&X-P^^COStrui într-o realocare în spatele Pieții Matache nu/^^'a^fâC|U^vj0țbire de foarte mult timp,era un lucru prevăzut, dar oprit prin procesele pe care le-am avut și le avem încă cu Fundația căreia îi sunteți președinte.

Este o chestiune de legalitate. Acesta a fost de legalitatea de a pune banii în bugete, pentru ceva ce am expropriat ca să putem să permutăm, să strămutăm Piața într-o zonă accesibilă să poate să existe calea rutieră., altfel calea rutieră acolo se îngustează.

Nu am să mai fac discuțiile care au fost, acelea de tehnicieni, rămâne ca la prima rectificare de buget. După cum bine știți, legea permite după primele șase luni, la prima rectificare de buget însoțit de o hotărâre a Consiliului General prin care se ia act de faptul că la rugămintea și la hotărârea luată de comun acord ca piața să rămână exact în mijlocul bulevardului să putem aloca bani pentru a putea să o refacem.

Cealaltă variantă este aceea de a încerca .... oricum actele acestea sunt absolut necesare, urmând după aceea să găsim o soluție într-un parteneriat public-privat, dat fiind faptul că știți și dumneavoastră că sunt totuși costuri care nu pot fi justificate decât de o nouă hotărâre de Consiliu, ceea ce o să și facem.

Cam acesta este răspunsul meu, cred că tehnicul își va termina treaba și va încercui hala, trotuarul undeva pe lângă pereții halei. Ideea este de a o păstra cât putem așa intactă, iar agresiunea aurolacilor de acolo continuă din păcate aici aveți dreptate, au spart și zidul de protecție.

Sperăm să știm să o conservăm puțin mai bine și să acordăm banii de consolidare, de care vorbeați dumneavoastră, cu prima rectificare. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Totuși la punctul 14

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Dacă îmi permiteți, știm ce este la punctul 14, că am consultat ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Practic noi dacă votăm punctul 14 determinăm proces de consolidare, ca să înțelegem ....

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Punem banii necesari acestei consolidări în momentul în care se poate face rectificarea^shanume este vorba de începutulDomnule primar general, am apreciat întotdeauna punctul dumneavoastră de vedere, însă în acest moment avem o situație asupra căreia ar trebui să ne aplecăm. Vreau să știți că la acest moment, ați obișnuit să nu fiți atenți atunci când domnul secretar general dă citire anumitor acte de comunicare, cel puțin pentru acest punct, eu care țin ca hala Matache să rămână acolo, însă toată lumea a respins cea de a doua propunere a primarului general de relocare efectivă, care a fost înaintea oricăror discuții dacă vă mai aduceți aminte și toată lumea a respins-o, inclusiv reprezentanții ONG-ului a cărui reprezentant domnul arhitect este aici, pe care îl rog respectuos să fie participant la această discuție, pentru că am ajuns în altă situație. Noi nu putem să dăm bani pe ceva ce nu este al nostru. Dacă acea clădire este a noastră, terenul de 900 mp. pe care se află la acest moment hala, nu este al nostru. Rugămintea mea este să consultați reprezentanții partidelor în Comisia juridică și veți vedea că ceea ce vă spun eu este așa.

Dumneavoastră l-ați expropriat pentru utilitate publică. Utilitatea publică, domnul viceprimar încetează în momentul în care dumneata nu îți atingi scopul.

Dumneata ți-ai atins scopul sau ai făcut o naționalizare forțată? Nu vă jucați cu proprietatea omului, iar domnul arhitect, dumneata care ești arhitect, stăpân de zidit-uri, ar trebui să înțelegi ce înseamnă să iei un drept al cuiva.

Noi am mai expropriat un proprietar care în 2003 și-a intabulat dreptul de proprietate, ori de dragul de a păstra și a nu ne apleca asupra propunerii inițiale de a reloca, că nu am vrut noi atunci niciunul, ne dădeam cu capul de pereți, ne tăiam cu lama aici, acum dumneavoastră veniți în fața Consiliului și să aloc o sumă de bani. Care ce? Să construiască ce? Ceva ce nu este al meu.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Ba este al nostru în secunda aceasta, al municipalității.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

... Eu nu pot să intervin, dar de ce nu interveniți

dumneavoastră cu fonduri de .urgență? Domnul arhitect.....greșit

cei 900 de mp., pe carență haîa Aparțin SC GREC ROM BUSSINES GROUP SRL/OTp^Q03.:^^s^\intabulată la Oficiul deCadastru, v-a somat, a câștigat și s-a repus în drepturi. Studiați actele pe care le aveți la dosar, adresați-vă organelor de poliție care să nu mai permită să se degradeze acel bun și haideți să facem un lucru cu cap. Reveniți la ideea principală pentru că ei vor câștiga în final.

Dacă nu v-a adus la bun cap exproprierea pe care i-ați luat, motivul pentru care l-ați luat ... nu puteți trebuie să i-o dați înapoi, într-un final ne vom trezi într-o lungă luptă prin instanță în situații pe care le cunoaștem.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnul Bădulescu, ca să înțelegem cu toții.....

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Trebuia să dati citire somației.

J    »

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

.... trebuia să spuneți așa, atâta vreme cât exproprierea nu și-a atins scopul, noi nu suntem proprietari, asta spuneți.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

Domnul meu, dumneavoastră nu înțelegeți ce vreau...

Domnul Secretar general Tudor Toma

Legea exproprierii spune că: „în contextul în care obiectul exproprierii nu este la bun sfârșit, exproprierea a fost injustă și atunci bunul ar trebui restituit”. Noi suntem în situația în care

J

având niște procese, intervenții ale asociațiilor sau altor impedimente în procesul de avizare, nu am reușit să finalizăm lucrarea. Nu este o situație imputabilă nouă, însă în calitate de proprietar, în acest moment, a imobilului respectiv, trebuie să ne comportăm a un adevărat proprietar. în cazul în care instanța va da dreptate SC GREC ROM BUSȘINES GROUP SRL, și noi’vom fi obligați să restituim, nu putem să restituim trei cărămizi, pentru că am luat un bun, care după părerea mea spun că ar trebui să-l conservăm.

Domnul Consilier Bădulescu Aurelian

De acord, dar vin și îmi fac datoria, .... Noi nu suntem proprietari asupra terenului, vă rog să dați citire somației. Vreau să rămână în acest moment pe bandă, pentru că eu nu pot să fiusuperficială. Am în ceea ce privește experiența cu Costanda și mai vreau să fiu și cu hala Matache.

Rugămintea mea este aceasta .... Rețineți ceea ce vă spun. Luați act de faptul că există acest impediment, lăsați această problemă după alegeri până când cei de la Direcția Juridic să rezolve această problemă cu cel expropriat și suprafața de teren pe care se află hala.

Iarăși se bagă banii în ceva în care terenul nu este al meu, ne cheamă Curtea de Conturi să ne întrebe, de ce am făcut-o și să rugăm ca societatea civilă să strângă fonduri, să pună mână de la mână pentru că cunoștințe în arhitectură aveți și să puneți acolo câte o cărămidă fiecare dintre membrii dumneavoastră, ca să nu cadă hala.

Domnul Secretar general Tudor Toma

Domnul consilier să știți că banii de la municipalitate sunt tot

banii cetățenilor.

J

Domnul Arhitect Sturza Ștefan

O simplă precizare, ar trebui să fie puse în balanță următoarele două posibilități: prima ar fi să dispară obiectul construit, care este proprietatea Primăriei acum și cred că nu este cazul să dispară, urmând ca lucrurile să se clarifice în timp.

Problema care se pune este că intervenția de urgență și nu alte lucrări suplimentare care țin de restaurare, numai punere în siguranță este perfect legală în situația actuală, este în favoarea Primăriei și noi o susținem. Acest lucru vreau să fie înțeles, nu suntem deloc adversari în această situație.

în legătură cu societatea civilă, afirmă că Ordinul Arhitecților și Asociația Pro Patrimoniu își ia angajamentul, dacă credeți că se poate să încerce să ajute și el cum se poate, chestiunea acesta nu se pune acum „un leu pentru Ateneu”. Acum se pune problema doar pentru intervenția de urgență atâta tot.

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

încerc să aduc câteva clarificări, ca să nu trăim în

imponderabilitate. Lucrările acolo au fost oprite, în momentul în care au început discuțiile cu Ministerul Dezvoltării de atunci.

Doamna ministru de la vremea respectivă, a încercat și parțial a reușit aducerea la masă a Primăriei și a Organizației Salvați Bucureștiul. S-au ținut atunci 4-5 întâlniri de genul acesta, majoritatea ONG-urilor ale s^StățiFCivile s-a îndreptat către ideea

clarătraiectul bulevardului Berzei. Am încercat în același timp să aducem aminte că, în momentul când Consiliul General a votat PUZ-ul respectiv, la vremea fostului primar Videanu, când au votat, au votat și limitele de exproprierea care cuprindeau piața.

La deschiderea lucrărilor, care s-a produs în timpul mandatului meu, la deschiderea lucrării pe acest bulevard produs în timpul mandatului meu, am început cu ideea de piață. Am cerut ca Piața Matache să fie relocată, arătând poziția unde, cum, când ... După aceea a apărut ceea ce v-am spus înainte. Au durat 7-8 luni de zile fiind opriți de către corpul de control al Ministrului Dezvoltării. Acolo cetățenii trebuie să știe că au stat pe loc din două motive. Corpul de control, tovarășul inspector-general Cost, un comunist adevărat, a reacționat imediat la ordinul Ministrului Dezvoltării și a oprit lucrările. Mai mult decât atât, nu a dat nici conservare, am toate documentele, nu a dat voie nici la conservare, mi-a amenințat lucrătorii de acolo că îi închide dacă mai intră pe șantier. Calvarul care s-a petrecut, s-a petrecut din acest motiv, plus, domnule academician, cu onestitate și cu corectitudine, s-a cerut în justiție, la Cluj, de către asociația pe care o conduceți să se oprească lucrările definitiv dându-ne o hotărâre judecătorească și acum aflându-ne în discuții. Nu am comentat în nici un fel, am încercat și încercăm în continuare să putem să așezăm, să consolidăm hala. Nu este nicio dorință de a o pune jos, este dorința de a o strămuta, pentru că, știți mai bine ca mine... este o dorință, nu am spus că asta vom face ... știți mai bine decât mine că dedesubt trece canalizarea care este pusă la 1912, nu am ce face cu acea canalizare, nu pot să o umplu și o trec în axul străzii cu canalizarea nouă. Asta presupune zid de protecție nu sub zidire obișnuită, cu niște sume importante. în privința regimului juridic, ce spune domnul arhitect este absolut corect. Este expropriată, este plătită, este în proprietatea noastră, inclusiv pământul, inclusiv clădirea. Ce vine din urmă este conflictul care s-a pornit din anii 2000, 2001, și îmi pare rău că ... nu știu dacă este colegul nostru aici, domnul consilier general care a lucrat, a fost șeful piețelor din sectorul 1 și cunoaște mai bine ca mine ... e absent, îmi pare rău că nu este aici. Atunci s-a întâmplat în felul următor: s-au certat două societăți pe cine este proprietarul. A câștigat al treilea, proprietar care a fost proprietar, trăiește și lucrează, are magazine în spatele străzii. El mi-a explicat foarte clar că la rândul lui a vândut, au cumpărat-o cu act

de proprietate și așa mai^ep^fte. Cel din 2003 încă de la începutul exproprierii a pr^^^tat^O/'^dtarâre care nu își mai putea face efectul în condițiilș^+fț^c^^^l^ proprietate îl aveau cei
care locuiau, ca să spun așa, cu ghilimele, în piață. Aș vrea să contrazic, am primit terenul, fiind domeniu public trebuie concesionat ș.a.m.d. Aș vrea să vă spun că a fost și acest lucru învederat în actul de proprietate, care s-a terminat cu el pentru că am cumpărat, pentru că am expropriat, vorbește foarte clar de un contract făcut pe vremea când primarul Bucureștiului era domnul președinte Băsescu, vorbește de un contract prin care se vinde casa și pământul. Dacă greșeala a fost acolo atunci ceea ce mi se spune, mi se atrage atenția este valabil. Dar greșeala vine din acte și contracte făcute la vremea respectivă. Aș vrea să înțelegeți că în acest moment pământul este al nostru, acolo trebuia... dumneavoastră ați votat, nu întâmplător am pomenit despre o hotărâre. Ce fel de hotărâre? O hotărâre care să acopere că banul public nu a fost aruncat pe expropriere făcută degeaba pe care noi ne apucăm să o construim. Este contra legii, nu am făcut obiecție nici la acest lucru. Dacă am stabilit cu toții, moral, că hala rămâne în picioare, cu toate malversațiunile bulevardului, atunci rămâne în picioare. Problema mea este că nu putem să introducem un leu acum dacă îi avem, nu putem să introducem un leu, nu putem să o dăm în parteneriat public-privat pentru că colegul avocat care are verbul la îndemână a spus foarte clar: „nu pot să expropriez ceva în vederea demolării, în vederea permutării, în vederea strămutării dacă nu și faci”. Altfel se cheamă naționalizare. Asta este toată problema.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Mulțumesc, dar....

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

între noi și fostul proprietar nu există, există proprietarul care

la vremea respectivă, în 2003, a avut acel act de vânzare-cumpărare cu Primăria.

Domnul Arhitect Sturza Ștefan

Cu respect, am ultimul cuvânt, dacă se poate, și anume că mi se pare perfect tot ce s-a discutat, problema este că dacă ești proprietar, cred că trebuie să ai grijă de acel bun și dacă cumva se prăbușește între timp e mai prost și pentru Primărie. Acesta este singurul ...

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Dumneavoastră ați făo^lfe^îȚiinare foarte clară: una este consolidare, reparații, a’lta^ti^Ș^h/ențîa de urgentă. Noi vorbim

exclusiv de această variantă. Trecem la primul punct pe ordinea de zi, punctul interpelări, domnule consilier Horia Scarlat, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Scarlat Horia

Dragi colegi, onorată asistență, ne aflăm cu 44 de zile înainte

de votul bucureșteriilor, votul care pentru unii va face dreptate și

pentru alții le va arăta o nouă față a tot ceea ce înseamnă opoziție

de acum încolo. Acest fapt m-a făcut să iau în considerare că

această ședință dacă în cel mai fericit nu este penultima, cu

siguranță va fi ultima ședință de Consiliu General. Pentru acest

motiv, dragii mei vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că am avut

ocazia să ne cunoaștem pe baricadele politicii, pe baricade

diferite, vreau să îi felicit pe cei care au făcut parte din echipa de

consilieri generali ai mandatului 2008-2012 și să le urez succes

colegilor care vor accesa și următorul consiliu general. Nu pot să

nu remarc câțiva dintre colegii noștri și aici permiteți-mi domnule

Voicu să vă adresez felicitările mele, doamnei Mariana Chiriș, din

toată inima, domnului Horațiu Țica, pentru excelența cu care a

avizat toate PUZ-urile, domnului Gâf-Deac pentru interpelările

deosebite și pline de culoare cu care ne-a obișnuit timp de patru

ani, doamnei Roxana, domnului Dan Neagu și într-un mod cu totul

special celor doi viceprimari, dar nu vreau să credeți și de cei care

astăzi ne sunt aliati. Pentru acest motiv doresc din toată inima să îl )

felicit pentru activitatea din acești patru ani pe domnul Doru Giugula, pe domnul Victor Stan, pe colega noastră Claudia Țapardel și, de ce nu, pe absolut toți colegii mei actuali USL din Partidul Social Democrat. Am lăsat la urmă ceea ce a fost cel mai important pentru acest consiliu, grupul Partidului Național Liberal care într-un număr de opt oameni au reușit de atâtea ori să își impună un punct de vedere. îi felicit din toată inima. Domnule primar general Sorin Oprescu vă felicit din toată inima pentru cei patru ani de mandat pe care i-ați avut, sper ca următorii patru ani să aveți atât sprijinul Consiliului General cum nu l-ați avut până acum și sper să aveți sprijinul și celor care vor forma noul guvern ce va conduce România în următorii arii. Pentru că s-a simtit să avem un primar, care să lupte de unul singur sau cu o armată incompletă de foarte multe ori. Dragi colegi, aș vrea să vă aduc aminte pentru că va veni o clipă în care, probabil cei care vor face parte din următorul Consiliu General vă vor reaminti de voturile pe care le-am acordat colegilor noștri-care nu mai sunt acum parte din acest consiliu, mă refer la coJegii din PNG, mă refer la domnul Fuciu Daniel dacă vă mai/âdw^tFarniritf\și de domnul Dincă care vă rog frumos domnilor colegi PD-iști să îi transmiteți salutările mele. în speranța că ne vom reîntâlni în viața, politică și pe alte baricade, probabil în aceeași sau în alte echipe vă asigur de respectul pe care vi-l port tuturor dintre dumneavoastră și încă odată dragii mei dacă până acum am vorbit din suflet pentru mințile dumneavoastră, acum vă adresez aceste cuvinte din inimă pentru inimile dumneavoastră. Vă mulțumesc.Doamna Consilier Chiris Mariana

Domnule primar general vă aduc la cunoștință, dar în primul

rând vreau să vă mulțumesc cred că și în numele tuturor colegilor

mei, pentru invitațiile pe care le-am primit pentru data de 09 mai.

Vă aduc la cunoștință că este o mică scăpare, au fost trimise și

permisele de parcare, dar din care marea parte nu am apucat. Au

luat câte două-trei, probabil merg la meci cu câte trei mașini, cu

una se duce cu alta se întoarce. Poate remediati dumneavoastră.

»

Vă mulțumesc mult.

>

Domnul Primar general Sorin Mircea Oprescu

Doamnă, nu am fi vrut să vorbim în plus, vorba domnului consilier Murg: „hai s-o lăsăm așa că îmi este și mie jenă!”.

Fiindcă ați spus-o dumneavoastră, altfel vă rog să credeți că încercam să facem pe dracu în patru să realizăm. Este păcat să murdărim o imagine, au luat și ușor... nu știu cine, au luat domnii consilieri câte trei-patru permise de parcare în plus și două trei bilete lipsesc.

Aș vrea să înțelegeți că toate aceste bilete sunt cumpărate, UEFA nu știe ce este aceea invitație și protocol. Atâta am putut să facem pentru toată lumea, cum spune câte odată Victor Stan „ am dat atâția bani pe stadionul acela, am aprobat și..”. Așa este există structuri în lumea aceasta care îți organizează evenimente și le face exact cum vor ei, altfel nu le organizează aici.

Am o rugăminte, la cei care au luat mai multe permise, copii nu se pot juca cu ele, prin fața blocului nu au nevoie de parcare, nu este valabil în parcările Primăriei, decât la acest meci, să facă în așa fel încât să le bage la domnul Murg pe sub ușă, sau la mine pe sub ușă, ca să nu dăm o senzație de ....

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Problema este clară, o să încercăm să se remedieze. Aviz


Doamna Consilier Chiris Mariana

Să știți dumneavoastră că, prin a afirma ceva nu înseamnă că vă fac de râs. A efectua fapta înseamnă că v-ați făcut de râs.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Mai sunt și alte interpelări? Nu mai sunt. Intrăm pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian

Domnul Murg confirmați-le colegilor că intrăm pe ordinea de zi, la punctul.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Acum iau ordinea de zi, suntem la punctul 1.

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian

Bună ziua, aș vrea în primul rând să îi felicit pe colegii de la PDL, că au reușit să se mobilizeze și să dezamăgească pe doamna Udrea, să vină astăzi la această ședință. Data trecută au fost tare supărați că nu mai sunt pe liste și nu au mai venit la ședință. Patru ani i-au plătit bucureștenii să vină să voteze în interesul lor, iar când doamna Udrea i-a supărat că nu i-a mai pus pe liste, ați uitat. Văd că azi au reușit să vină ... nu vă supăram, eu vă lăudam că ați reușit să veniți.

Pentru că au trecut mai multe zile de la moțiunea de cenzură

»

și cred că v-ați obișnuit, aș vrea azi să vă facem o surpriză la punctul 1. Grupul USL la acest punct are o propunere pentru președinte al Consiliului General. Deci fac propunere pentru liderul de grup de la PSD și anume pe domnul Stan Ion.

Mai am o propunere pe care domnul președinte încă neschimbat aș vrea să o supună la vot. Doresc să facem vot secret, acum la final de mandat să văd câți din colegii PDL-iști l-au susținut pe domnul Murg pentru giumbușlucurile pe care ni le-a făcut, ca să nu zic jignirile și tot ceea ce s-a întâmplat în acest mandat. Deci vă propun să facem vot secret la acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Popa Griqore loan

Doamnelor și domnilor, propunerea grupului PDL este Călin acesta al „câinelui care moare de drum lung”. Noi am pus pe ordinea de zi și îl susținem în continuare pe domnul Murg Călin. Toate celelalte declarații aduc aminte de seara domnului Geoană, vă rog să se termine la fel.


Domnul Președinte de ședință Călin Murg

Domnul Stan, vă rog! Avem o singură problemă - e în afara

Legii 215 conform articolului 35 alin. 1. Propunerea dumneavoastră nu o pot supune la vot deoarece este în afara legii. Uitați-vă în Legea 215 art. 35 alin. 1.

Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, dacă-mi permiteți! Domnul Murg, fiți sigur că știu mai bine Legea 215 decât dumneavoastră pentru că am stat patru ani pe scaunul ăla pe care stați dumneavoastră. Mulțumesc colegului Popescu pentru propunere, dar totuși este ușor caraghios pentru o ședință care, probabil, nu se va mai face, să schimbăm președintele de ședință. Hai să-l lăsăm să-și ducă crucea până la sfârșit, că așa e normal, pentru că anumite curiozități pe care le-am avea cât de susținute ar fi fost sau n-ar fi fost, nu au niciun rost, pentru că fiind ultima ședință îți dai seama că ar fi penibil și pentru cel care ar încerca să accepte așa ceva. Eu vă propun altceva - ca să îi dau o replică colegului lonuț. Domnul lonuț, cred că putem să facem față ultimei ședințe, dumneavoastră să nu plecați și noi cu promisiunea că vi-l vom păstra pe domnul Murg Călin ....Te aplaudă ăștia Bogdane...Da, da ,da....Păi tocmai m-ai sunat vorbeam la microfon. Bogdan Georgescu vă salută. Domnul Bogadan Georgescu vă salută. Da măi eram într-o pauză aicea. Da, noi l-am votat. Uite, ți-l dau pe lonuț, vorbește cu lonuț. Da .... și ca să închid domnule președinte...Cred că ar trebui totuși să propuneți la vot. Mai ales că a plecat și domnul primar să parcurgem ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Stan vă mențineți...Ați fost propus de colegul dumneavoastră ...Vă propun la vot ...Deci, dacă nu mai sunt alte propuneri...Domnul Scarlat, vă rog...


Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Vă mulțumesc, domnule Scarlat. O să supun la vot cele două

candidaturi care există în acest moment. Art. 35 -“După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni,...”.

Domnul Consilier Giuqula Mihai Doru

Dacă vorbim de lege ar trebui să căutăm mai jos în această

lege unde spune: "Consiliul General poate hotărî de câte ori dorește vot secret”. Deci ne încadrăm la acest capitol, domnul Murg, nu la votul cum vreți dumneavoastră. A fost o propunere , legea nu interzice, supuneți la vot propunerea de vot secret.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Supun la vot propunerea ... Dragi colegi, haideți să stăm jos

și să mergem mai departe. Domnule Popescu, l-am chestionat și pe domnul secretar general, sunt reprezentanții ... ei ne asigură legalitatea.....

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian

Vă înțeleg lașitatea. Acolo scrie clar: „la constituire”, domnule

Murg.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Politicos, domnule Popescu, politicos!

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian E vorba de constituire, noi astăzi nu ne constituim, mai avem

o lună și se dizolvă actualul consiliu.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule Popescu, oficial este un punct de vedere

deschis.... Facem circ pe lucruri inutile. Lista de la dumneavoastră s-a depus. Nu mai are sens să faceți aceste eforturi.


Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule secretar general pot să supun la vot această

propunere a colegului Popescu?

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian Dumneavoastră supuneți la vot propunerea mea....Dacă

trece, doamna prefect poate contesta ședința. Deci vă rog, supuneți la vot.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Doamna prefect puteți să ne spuneți care este varianta

legală?


Domnul Consilier Popescu Costin Adrian

Doamna prefect poate ataca în instanță dacă această

hotărâre nu este corect adoptată. Așa că vă rog să supuneți la vot propunerea mea.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin Domnule consilier am reținut. Ascultăm o opinie legală.

Doamna Prefect Corut Cristina Ecaterina

Am o rugăminte, aș vrea să clarific odată pentru totdeauna

rolul prefectului la ședințe. Sunt aici în calitate de invitat, drept urmare în tot ceea ce privește legalitatea ședinței opinia este și aparține conform legii, secretarului general. în consecință vă rog să îl ascultați pe domnul secretar general iar noi nu ne putem pronunța pe proiecte de hotărâri și nici în timpul dezbaterilor, ci numai pe hotărârile care vor fi comunicate în timpul controlului legalității.

Domnul Consilier Popescu Costin Adrian

Așa am spus și eu doamna prefect. Aveți posibilitatea să

atacați în instanță, eu nu v-am cerut punctul de vedere.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Domnule secretar vă rog să ne răspundeți la această

întrebare.cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret cu excepțiile prevăzute de lege”, deci tocmai v:am citit excepția, domnul Giugula.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Lucrurile stau clar? Transformăm totul în circ, avem proiecte mult mai importante pe ordinea de zi decât acest proiect. Sunt două candidaturi, vă rog să luați loc în bănci pentru că trecem în procedura de vot. Deci, domnule Giugula, avem un punct de vedere al secretarului general, și-l asumă, mergem mai departe. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 03.05.2012 - 02.08.2012, mă rog ... sigur că până atunci se termină mandatul de patru ani, vorbim practic de luna mai.

Prima propunere - subsemnatul - pentru 27 voturi, împotrivă 0 voturi, abțineri 19 voturi (Anton M., Alexe F., Boajă M., Drăghici

G.    , Florescu D., Giugula D., Meran D., Mihăilescu I., Nedelcu C., Păduraru A., Popa M., Popescu C., Poterașu C., Rizoiu M., Sitaru J., Stan I., Tănase I., Țapardel C., Zidărescu L.).

Pentru domnul Scarlat Horia - pentru 21 voturi, împotrivă 3 voturi (Ivașcu T., Răileanu M., Băcăințan I.), abțineri 18 voturi (lovici V., Stan N., Bădulescu A., Chiriș M., Cosma M., Cruceanu E., Deaconecu C., Gâf-Deac I., Gorodea T., Ilie P., Toma V., Țica

H.    , Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pîrvu C., Popa G., Prioteasa D.).

Domnule secretar general, în situația dată, vă rog să luați o decizie!

Domnul Secretar general Tudor Toma

Vă mulțumesc, dar nu sunt atât de important, nu iau decizii doar vă informez că în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, „ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință ales în condițiile prevăzute la art. 35”, cum nu avem președinte de ședință, ședința nu se poate ține, așa că mulțumesc pentru prezență. O zi bună.


Ședința ordinară a C.G.M.B. s-a încheiat la ora 16.00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călinîntocmit și verificat, Țicleanu G. Vasilescu F/ -Nica M.    —

Simion S. ftr'y'

31