Hotărârea nr. 99/2012

HOTARAREnr. 99 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2011Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generăîal Municipiului București și raportul de specialitate' al Direcției Generale Economice:

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și. de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ou modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) Ist. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL .MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Articol unic - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2011. conform anexelor 1 - 3 ce fac parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30,08.2012.

PREȘEDINTE DEȘEȘINȚA

O Ițea nu C riști


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Tema

Splăiu; Incepenc^rr

Nr. 231-233, Co-

sos:sl: uSuC42, sscior 6. B-lOijre-sti t oiră-iă' tel.: -4'32\    55 uD ■■'.'•.'■"■v.rHC1 ro

COfsSlLUJL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hu târârea nr.

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011

- Lista anexelor -

„Lx.ccuLa veniturilor și cheltuielilor bugetului local pc capitole, subcapitole și paragrafe"

bJ


„Execuția chei tu teii Iot bugetului local pe capitole, titluri, articole și al ir. cate7

„Execuția veniturilor și cheinhel.ilut cugetului instituțiilor publice și activități lor finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole șt paragrafe" „Execuția cheltuielilor bugetului insl.tLuții 1 or publice și activităților finanțate Integra! sau parțial dur venituri proprii pe capitole, titluri, anicoie și alineate"

..Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor exLeme pe capitule, subcapitole șl paragrafe"    .    '    ■

„Execuția cheltuielilor bugetului împruinuLurdor externe pe capitole, tuluri, articole șl alineate"

„Execuția veniturilor șt cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe"

„Execuția cinei tuleii lor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, Li duri, articole ș: alineate"    ■


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011


Uf l'l y


ANLXA 1


Capitol ■' Subcapitol

A

Execuția veniturilor si ciieHd Aii<.:r rju-ijetumi locul pe capitole

7, sUoct:[Ji6le si prJtinjry'rj

-lei-

Prevederi

bugetare

inițial e

Prevederi

bugetare

definitive

Denumire in di catar

incasa ri

realizate

........3

Difer&nte

D

1

2

4-3-2

060102

TCTAL VENITURI

3.490.358.000

3.231.659.066

3.2 £4.354.356

660202

!. VENITURI: CURENTE

3.40'3.5<55.0C0

3.-75 335.006

3.1S4.5"

6 136.047

000302

A. VENITURI R-SCALE

3.030.6=4.326

3.09 5.226.766

3.696.735.17 3

' s-1.475

60C402

Al. IMROZ:T REVENIT. FRUFi'i' $'

606402

CÂȘTIGURI CIN CAPITAL

2.967 735.060

3.64? 192.066

5.046./'.'t;. 83 5

■4‘ c 'AS

636602

£.1.2 !M=G7IT = C VENIT, PRC'FiT 31 CÂȘTIGURI

636002

fJ|N CAP'.AL i)E i A PERS IOANE FIZjCF

2.9c7 703.060

3.647.192.066

3.046.776.635

■41 fi.'05

(::C>

IMlTjZiT PE VENII

7 0.006.06-0

5' .406.060

53.4' x-. 77 3

2.014.725

5362'S

Impozitu: pe veniturile din trens’enil

crop' etăților imaoi ia re din palnnc-nul peisqna.

70.006.060

5-..406.C6O

53.4'4.72B

2.:)'.4 773

■6462

CUTE 31 SUME DEFALCATE CIN IMPOZITUL PE

VENIT

2.367.705. COC

2 605.702.660

2.!)0;:.567 10 7

-2.-129.cES

■046261

Cote defalcate din irrpcz tu1 pe venit

2 745.574.0601 2.3 37.261. C60

2. £34.45 3-, 4.• 2

-7.561.523

Sume alocate cin cotele defalcate

■cin impczitu pe venit pentru

echi li ararea bugetelor locale

154.031 COC

153.531 660

' 55.962.635

371.625

160062

A4 IMPOZITE S! TAXE PE 3UNURI SI SERVICII

72.982 326

39.552.760

4n.2e1.514

573 614

21.262.320

21.562.320-

21.562.320


: 1102 SUM E L E - ALOAI E D i N WA

:' 1026-2 Sume defalcai; din taxa ce valoarea adaug a ța centru cr.antarea cnelti.ie-I Ici l esuen:    If- ia p:veluI

m j i"o :or; c rai.Alor, m ln Icip ii Io r. i Fț(=rln5.-5lo_ si Mur.icpu ui R,;c-rec ti

. ‘ 10205 j Sume u a fa leale din taXo L'e vaidar = a

| adaugs'.a ::-s'itri- a:: ■: i.icrs rea buc sie Ici' luti-ele

1502    : TAXE P? U T: ■ 1/AH RA ți U NUR I LOR

| AUTO R l?A5î EA. U : ii 17ARI 1 3UNURIL.OH I SAU .-: E U ES FAS U RARE.A U E AC TVi i AT:

>60202    : ! m noxit fje ; n Ț uace le de ti sn spoit

;'602026J , ;r11pc/iț pe mij.oa cele de [ -g: i se uit

■    j delir.u!e rit* pe. renane tiz r";

■    '6020262 ■ iTipu2:t f.iH i'iijlnaiA dț? :.'ar:3Lju _

I    . detiruie persoane de jc ridice*)

I .60203 i'axe s; tarte centru el-be rarea de i    : imente si auterizaiii ce funcționare

i'.60250    '■ Alte taxe ee utilizarea bun urii or,

i    a j t:> -iza re a uti tiza r i ou c un Io r sg;; pe

I    '■ desfășurare ce activlaii

' ■ 60602    ;A6. ALTE IP2IPO Z!    SI TAX E F;5 C ALE

> 502 A1.TE IM PQZ! l'E S! LAX E Fi 3 CA:..E :' 502SC ■ Alte impozite si taxe

1290002    IC. VF N i I t.,R i N E FI SC Al F

t    ■ C'. VE N i TJ Rl UIN P R O PRI ETATE

3002    'V= N :T U Rl DIN P R O PRI ETATE

300201    . Varsa minte dir pr-ofitui net a. regii Ier

autonome, societarilor si comp a ni ii or natiraie 300205    : Venituri din eonees Lini inert in eri

509708 i Ven.tur! din dividende

.30070502 ; Venirur drr divice nete de la al ți elatitbri

5102    | VE N"" J RI DIN DC ti ANZI

: 3102 03    | A te ve n: tu ri di n dc ba r.zi

133 OCR 7    j C 2. VANZAf t    '■ {I S! 5 _ KYI6!

A


?1 262 326


51.720 OQC 7.'-20.006

',20.000

r.coo oco

-4.600 OO'O


600.060 10.607.066 10.607.0C6 10.607 006 355.363.336 25 7. C15.330 755 4 2' 006

1.060.666 ?4>= ,1 ji- .OO’O

5.000 DCC 5.000 006 1. qâ 2 6&0 1 572.636


>1.262 220.    21762 320:


560.6001


360 600,


^-S.IÎOUtiO

13.699 1.94

□7£.2'4

5.62 7.356

5 467 4 23

440.643

57.00C

■3 757

16.257

4.970.336

5.304 156

42.3.735

17 42'.906

12.453.749

27.7-A

672.006

773.622

13T322

£.352.000

0 609 d27

1.347.527

5 337 0t)6

9.079,327

1.347.527

3 352 6DC

9.699.327

1.347. £27

33 168 306

37 775 371

4.653.571

64.275.290

6A4»;T ;C)6

2.'56.9-3

64.234.3 9C

65.422 142

2 ' 57.7:57

64. : 11.600

65.551.152

1.446.13?

123.300|    8 70 9591    747.563

'44 296

870 959

747,562

41 60C

40.1 £61    -534

zi coc 1    -'-o-i^e

-534

21 311 533

2.45 ’ .553


/S


i;


.-V


:,-rL

Zi


roi. Nr.<c ANEXA 1


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Execuția vs-iiiunlor si chelii:-ei'icr bugei'JlLi 'oca-, pe oapito,c. soLcapitcie s; paragrafe


-l cl

Capitol .'

5 u bcitlj! toi

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

a n i Liiilc

Prevederi

bugetare

deti nitive

Incsaeri

raylizatc

1

Diferente

4=3"2

A

B

1

2

3

VENI 'URI DIN nRES TARI DE SERVICII EL 4-1“

1

activ ii 4:':

3 000.000

7396.003

1.53! y-!

297.247

330212

Ccr.t’ioLiiE ce fie a ne Ic: .ccnc-ricare

1

ale car (treier ue aju-cr suLai

2 40.000

133.500

219.557

35 53?

-333225

V* nituri din ie-;ua-e''a"es cbe Ifj ie ii :D-_

da judecata, im pute ti i îl -espasuth'

3.005

7.565

-33-5

a:>a2sc

Alte •-■“■nituri din prea tar de servicii si al-e activi ar

7 “50.3GC

1.190.003

1.405 005

261.095

3502

AMENZI, PENALIZAT' 31 CONFISCARi

4b.23C.0C3

5.573.030

5'4b035

1.572.035

350201

Vunirur d;n sts 12 si site sancdLn

!

ap<icate petrvi: dispcziLiircr lega ie

45.003 050

3 -23.000

4.333.7' 1

741 n.?'.1

350250

Alte amer.ri. ccnai'ta’J si dunfiscari

230.500

150.005

3C5.374

155.374

3302.

DIVERSE VENITUR.

35 555.500-

‘ 3.562.910

14.462.131

512.771

350205

Taxe scscia s

50.23C.0C5

ÎL 64 3.910

5 643 910

36S222

Venitur. din "es'.iti/rcE su-ts IX aiocate

pentre reducerea 'Teu:u: seismic

3 127.300

5.495.301

377301

350250

Alta ve rituri

fi-Țb i.-OC

599.000

1.139.422

34C.42-2

:7-'O203

Vursanrr.te din secțiunea au fLincrloners

1

centru fi n a r.ia re e seci: i.nii d e d ezvol-

1

1

.tare a bugetu ui IcsahjcL so-Tr.Ui rni.ii.țj)

-1 025.593.003

-594.635.230

-693 030.030

1.665 000

j373234

Vg'samiitc dir sec1.'unea de -urctiur-a'e

■' ,-225. £9 5.000

524.656.300

673 COC.530

1.656 000

350052

II. VENITURI DIN CAp'.TAL

3.00-3 000

3 326.300

.■'.337146

i 475.140

2902

VEN T..JRI DIN VA.lOHIF'CAREA UNOR BUNURI

3.000.500

5 326.00-5

■<■ 501.1 44

' .475.140

390201

V=n:tu_i d:r valorr-csrșa Lncr puii-ri

ale inel:tui-i sr pudice

22. 000

21 62/

"42.!

'3G3203

Venitur. dir. vanzarse .acunielcr

ccrstruite 67 fcT.durile steiJui

2.95b 30C

3.127940

715 94li

390707

Va rituri din ■/ arz ar ea L-nor du " uri

acErtinind dcrr e-ii-jiu' pr:,.'?.t al >iailLi

sau al un.taîiier aaimnistrs'.V-teritoriale

35.503

O5.tiC3

390215

De pravile speciale pentru construcții de Ic uu irite

ti.30C.0C5

3 37T 029

4.521.541

1 2.2 2.54 1

415002

IV. SUHVFNTII

54.003.000

94.251 '230

33.559 970

-t.361.C30

:

SUBVENȚII UE LA AL IE NIVELE ALE

!

ADMINISTRAȚIE: FU BL CE

54.505. COC

94.25' .300

55.359.970

-5 35' 630

4202

SJ5VEN':'"- ."JF. LA 3UGE':"Jl. DC STAT

54.005 TOC

94.257305

55.359.970

-5 357000

-202"0

Finanțarea acțiunilor p "ivind tedr.cs rea

riscul Li se :s Tic el cmstrjctiho" esAfentc-

cu destinstie nu Icsuinta

5.213.300'

3.553.050

3 n-2:.24_

■13.656

470715

Subvuirn dir veriturie crop-i: a ie

Ministerului' Saratr-irl care bugetele

Iccale cent'j finanțarea investiți ii or ir s ana tare

b 742.300

057.576

-5.059.47^

42021501

Subvenții ;;i:i veri irurile propiii ale

Ministerului Cari a tatii estre bugetare

■ocaie pentru 'mai: ta ren acareturi:

medicale s' ech'pa meniși o," de cununi-

nații in ursonts T. sa istate

5.415 000

652.525

-7/65474

47071507

Sudventii din venituri iu erep-ii Ele


ar 70220


Minisicrul=.i SsndtaU ~atis buce-siw Ic ca le aentrj lina-ilarea repanitiiic-r csp l5!s r a ana tare

Sjbvsnti: ce ic. bugetu- de sta; către : bugetele loca.ș T?csft£'0 susT/ne-j324.300-


derulării i-


/'£?


cTlif^rfiț^e ;lr

...'7 X


' L->;'    1

iWii

••••■?•


V7/


7    •'/

’q-s.X.•llȚĂLTTbV;.-

/'■'J” A A Ti-

*țv


•14Poc. nr. <X ANEXA


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Execuția veniturilor si crer.uieiikj'- bugetulL: cce' ;;e sscirols, subcapitol;; si pa ^yiufe


Caufțoi! Subcapitol

" A i


Deniumire indicator


Prevederi

bugetare

inițiale


E3


i470732

4/074'

420242

41? 0245

14502 I

! 450201 Î45D2C'!C!?


Ar Juri e/reme nerarTibi.TîabiieiTE.N; p::Sledemre

■5 u bve n ti' pe n: ru cur i ua i: s ei sa r/estedm-ne ere vizionate ale pratunlor la cemtrustbili

, Subvcntr de la bucelu. da ara: pentru 1 finanțarea sar.ats/i

ȘjTiȘ pri-Tite da acninistratiiie locale in cadru' prccrsrTiai;jr -AȚA. irit pier iernate de APIA

Sucvc.ilii da la buce [ui pe a ta: către | bugetele locale pentru achitarea | ;>b igat'ilo' restante aje cer.careiO''

de tem iU: ca re

SUMF FRIMI ' E DE LA UE,'.AL TI DONATOR

IN CON'i'lJI. Rl ATU OK EFECTUATE SI

PRE FINANȚAU!

Fond ui șuicpean de DszvU'ts'e Kegicna.a i. Surne primite :r contul ciatho’ -


24.5 92. DCC

24.40C.0CC


22.300,000

72.300.000


i efectuate in ani anterior I


:.4dO7.CJ.CZ- P'cfnantars

1450702

I Eendu: Sacra Eurcccan

:4S0202C7

j Sune pr:T.:te in centul rrlarho'

: eVctuate m ari arteric-

.45020203

1 °en;antar?

450217

i Mecanismul Pre iciai StE

43-321701

; Sune-, p"■ m:Le m centul Uafiitr

: FfeUuate m aru cu ier.:

AS 021707.

I Sume primite in ccnrul rrlatiio'"

■ efectuare in ani: anter.on


.000102    : TCTAL VEN :TU R' -5 EC TI U N CA R/NCT; ONARE

. 0OU2C2 j I. VFNITURI CUREh'TE 000302    : A. VE NI T'J KI E S C Al .5-

■000402    i A1. IM PC ZT PE VF.N IT, ? ROF” £'

i 00 0? 02    i CA5 T'.GU RI D: N GAP ITAL

>3 0C0 2    I Al .2 IM P OZIT P F VE NI ” PRO FIT SI CAST IG U RI

■    iD:N CAPI ' AL Uc LA FFHSOANT P/iCt


'0302

0302115


i04 07 |0402 :040701 :040204


'00002

■'102

'10202


jIMPOZIT i-E VENIT

: IrncuzitLl De venituUe din transferul

| proprietarilor imobiliare dn

i patrimoniu; perse na.

GOTE S. SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE IVFNI'

■ Cote defalcate bir mcozituil pe venit i Sume a! acare dir cotele d era lesne | d r Tipczitul ce venit pentru : echil brarea bugete.or iocaie i.A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI St SERVICII ;SUMF RFP.AI CA"z DIN TVA i Sume Defalcate din ta/.a-pe.vai ea-ea i adaug sta ne rtruTi-Tă'nt&Ta t^p'tyie-A U ■ 1    /: oi,

' /


,A

-A

-> l1,


22.300.00C


3.4 72 057. DCC 2.380.6 3b. O0C 3.050.094.320-

2.90705.00':

2. S0 7.7 05. DCC

70.C00.0CC


70 COC.DCC

2.397.705.00'

2 743 074.000


tS4 oiii.nco 72.962.320'


Prevederi

tncasari

1

bugetare

realizate-

Di te ren te I

definitive

;

3

3

4-3-2

B.SC11

18.501

24.bSl< ooo

24.592.060

23,'60 COC

22.794.042

-355.956

166.559

136.550

37/C4.CJ0

3/ 104.000

2.757.000

2.545.157

91.16?

1.251.000

3 3'..565

-Z,J 9 415

33'..063

331.565

1.251 con

t .251 .CCC

&S7.COU

-1.561

' 4OuC

146.393

••SC?

'.k.'C

349.040

-954

509 con

1 57' .103

' .D'2/63

■    3.77

-,0'2.377

505 COC

506.7S0

-214

2.365.373.000

2.372.092.847

7.3'4.&z.’

2.2.SC.572.C'jn

?    C 1

7.494.240

3.095.223.700

Î.CSq- /2cS.'| /?>

'.0'1.470

3.347/92.030

3.043.776.335

R ■■ l^sK

3.047/92 COC

2. C43.776.33 5

I

413.'05|

51.4COC00

53 414,723

7 0'4.7231

51.400 000

534-4.723

2.3:4.72£:

2.995.79 2. COC

1

2.993.362.1 0 / i -2.473 073

2.63?.201.300

2 534 459.472!    -2.8C1.523

i38.531.000

156.902.536

5?1 635

35.652.700

40.261.514

573.314

21.562.220

2 .562.320

0
BUGETUL PROPRIU AL MUN1CIPÎLÎLUJ BUCUREȘTI


H.?t. Nr..j/>


ANEXAI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2014 Execuția veniturilor si cheLuisi/c' oucetL:ui local ce cac :cle, subcapitoe si paracrafs

-!ci-

Capitol s

Subcapitol

Denumire indicator

Provsderi

bugetare

inițiale

Prsvădsri

Eu g arare

definitive

In casap

rea iizzuUe

1

Diferente

Ă''

B

1

Z

3

4=3-2

Tor descentrsiLaic la n usiul net,unelor,oraș:-:,o? tu n iei ai: Ic r, sectoarelor si MunicioiuIui ilucuresn

2', .252.320

21,262.320

21.202.320

1 10208

fiume aefalcase din laxa pe vsisarea adsugata centru ec-niiibrares cugetelor iccaie

200.000

300.000

1

0

15C2

; AXP PE J-:l!ZAKFA 3UNUKH-CR

AUTOR ZAREA Util :ZAR I e-UNURit OR

2AU PE DESFAS'-'KAREA DE ACHV'TAT

5'- 720.OCL

'3.120.330

14.390.'04

576.814

'.60222

Iruczii ne niilcscsie de capsoa--

7 12C-.0'LO

3.027 3F.0

5.467.423

440.04;

1502022'

impozit pe T.iiicaceie nc transport detirunc oe oe'syyi s fizice’i

120COO

5-7.000

77

15,257!

13C20202

Impozit ca nijina.'.t- de transe cri oeiiiute persoane de juridic?1}-

7.000.000

4.37C.33C

ă.304.106

^23.766

16-0203

Tf.xn si rărite pentru al.be rarea oe i cerne s. autorizați- de tun etic ns_e

44.OOC.OCO

'.2.42 LOCO

12.458.740

37.743

150250

Alte tsx-n pe L'.Tzarsa bun uri io-, autolzaies utilizării o unu ii! ar sau pe desfășurare da a sti vitali

1

300.000 i    672.LOC |    773 C22

i

'. C1. C 2 2

1 £50002

Ac, ALTE .MEC 7"-IE SI “AXE F” £3 DALE

1C.C07.00C

3 352,000

9.699. £27

1 547 627

■! 802

ALTE .MFC/.!1 E SI TAXE FISCALE’

10.C07.00C

3.452.000

9.599.527

' 247.S27

|' 50250

Arte .mpozne si laxe

10.ODA OCL

8.332.000

9.398-82.'

'..347.527

[7S0007

C. VENITURI NEFTIDALE

-070.; 20.523

-S14.7C4.700

-SC 4. ,'21.930

5.062. “7;

000002

C t. VENI'DF.I Dl A PROPRIETATE

257.0'3 (5-&D

64.275.390

68.462 3OS

2.168.018!

200?

VENITURI DiN PROSPECTATE

253.421 000

C4.2S4.330

60-127 1-12

?. -.£7.^52'

JOC201

■3C02CS

Vsrszi'i.nto jir prc-titui rol si rea.i.'O^ î-u'Ci'.unis. societății ar si cot par iilor na tio r a a

Venituri din ce pensiuni si iris:ii-'iffri

1.000 LOC ■ 245.421.0CC

9-1 1-1.0CO

65.551.133

' .440 168

500208

Ve rituri din cri-/aer: do

5 OOC.OCO

'23.39::'

£76.95 =

747.609

300203C2

Venitu-: sin dividende de ia alt ciather:

3.000 000

'.23 300

870.959

74.’. 560

3102

VENITURI DIN DC BAN Zi-

1.552.FWi    41 COO

-834

;'C203

Alte ventui ;-ii- dobânzi

1.Dti2.650

4' .000

43.136

-634

330002

C2. VÂNZ ARI DE 3UNLR! £>.’ FERVIDII

-“27.043.000

.375 330 L06

-3? 5,'34.235

3.7 = 5.652

i 3302

VENII UP; DIN PRESTĂRI 9 = SFRViCil S; ALTE

I

ACE IV!'ATI

3.COC.00C

H .39C.00C’

' (ÎS/..347

297.347

1330212

i

Contribuția pe.'£oene:o.' beneficiare ale ea.ntineio' os ajutor social

24c.cc::

163.00-0

2'3.58 r

36.837

330223

Vz nituri cin recuperarea cnaituielilor de juccoara, i.T.p utafii s dsspsgubri

3 COO

7.605

-383

33C25C

Alte v^ni turi o i r p ■ e st e ri d o se'viol i si site activ .la li

7.760 COO

1.199.000

1.461/.COS

261.C$5

3602

AM.ENZI. DENAL;TA’I B: CONFISCĂRI

46.200 .COO

3 373 L0O

b. -4S.CS5

1.572.05-5

250201

Von Fur dT amenzi si slls sancțiuni aplicare pori vii 0 ispez it i; pr lega Io

45.COO.OCC

3.4Z3 00c

4 329711

1 4if,.?'1

353250

Aite aTenzi, pe nan fa; si confiscări

20C.0CC

150. POC

305.274

155.374

! 36D2

DIVERSE VFN;! URI

50.C53.0CC

' C. 7 42. yw

’ 0.533. ?SC

240 1?;

350203

Taxe speciale

50.OCC.OCO

ts.0--8.010

9.S43.91"

:55025c

A te venituri

355.000

■39 A 000

1. -133.420

24;.42,0

3702

TRANS-ERUR VOLUNTARE ALT ELE DFOAT SUEVENNk.E

-1.025.538.000

-394.6S5.C00

-832.000 000

1.0H:i 000CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011


Execuția veni :u cler s: cheltuielilor bug«iu ui loca! ps capilor subcscitcie si ::ur^i£ira


-I ci

Capitoi ,' ' 5 urbea pi tot

......—1

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

i nit iste

Prevcder:

£?itgetare

definitive

Incaș ari

reasizate

1

Diferente

A. i

Q

1

2

3

4-3-2

i

1

ța _ea leu ce tu-ui le ca If cu semnul rritnusl

■1.025.396.0L>;-

-594.536. DOC

-233.u00.0CC-

1 fise.yyc

410CC? !iv. S'J3VEN-II

4-6.9 o? ;:.qc

3<555 COC

M 676.501

-1 /o 599

420CC3    ! S.-HVzN-îl DE: LA ALTE KVELE ALE

420002    I

A U.M 1N- 5'i HAT .=1 7: U 6 Li C 5.

43.992.000

țS4 Bqc.COO

5-4.375.201

-179.399

4702

SUBVENȚII DE DL LSUGE_UL DE 3 IA.I

d-H e$l£? 3iQP

54 as-2 coc

64 fi 75.501

420237

Subvenții pentru ccri'icensareE cresterlor nep re vizionate ale prețui o - ;a corn; Lstio iii

24.o22.j[J(t

24.592.000

24.502.000

-1 79.390 j

1

420241

S _i □■■■■e iti: de la b-.j-retul de stăt osrițn, fir antai sa sa na taci

7<L-1UU.ODC

23.160.000

22 7:>-1,u42

355.052

'470747    !

Sume ori.T.iie d-t- admiinistra'.i'.e loca e

in cadrul p'ceratme.or rE GA iimplemertaLe ce ,AR|A

136.55 =

15fi 550

'420245

1

Sjove-ntii 04 la bu^etui ue a Laț rație

bugete ic icra le purtru achitare a

qbiic stila-- -esfnnte a.e cer trasor de iermcfica-e

37.104.000

37.194.000

c

-000102

TOTAL VEN TU R !-3 ECTI UN EA DEZVOLT AR E

1.051.21'.000

01 fi.291.Cl?0

511 35-.. 505

4.9 29.49 r

1000202

1. VENITUR CI.RENTE

1.025.395.000

?,9?.S'.2 OuC

255.493.501

3-14.193

j 2500-92

C. VENITURI NEFISCALE

1.025.303.000

297.512 000

255 498.501

■1 3-14,199

I530C02

C7 VÂNZ ARI D= SULURI 31 SERVIC'i

1.025.398.000'

2&7.513 0U0

355 493.301

-1 314.199

3607

DIVERSE VENITURI

3.127.000

5.4 95.201

fir' 501

LfiC222

1

Ventun cir roît'tuirsa sumelor al ac: ie pci’țru -e-rucersa rlscjiu. $S'S'n !:

3.127 000

3 4 58 501

1

1

37' .601

|5702

1 -A.NSrrHLJRI VD: U'N ! ARr AL.’, rt.r DrtLAI SUBVENȚIILE

1.07 u-, <; 93. ooo

?=9<33S COC

393 000.000

-t fi-2fii.00C

I37U204

Vsraamirte d r sec?unea re tur 17-;? nare

1.025.293.000-

504.52: i COC

353 000.300

■■- 655.000

1300002

;:. VENI l'U.Rl D-N DAR I AL

8 000.000-

fi.325.000

? .807115

‘ 4 75.146

13002

VENTURI :DiN VALORIFICAREA UNCFL BUNURI

6 ooc.oco

" fi.325.000

7.301.14fi

■ .47fi,14fi

300201

Venituri di!': va iu 4 fi za rea uncr bunuri aie institui i'v vubiice

■' .

22.000

21.257

300203

Vc-nltLj'i d;p vai/arsa Icc-jUteior

Gpn^ț-u Le -irir- :erduri:S s'.ăl.U 7

2.905.0-00

3 121.94.;,

4'fi. 9-5

3 5021) 7

Ven tu’i am. varza rea uncr bunuri a cârti ni nd damșn'ulu: pru-at al atatu u' ssu a! unita iilor acri in Istm v teritoriale

35.302

i

35 ALB;

390210

Jflpftzilr? spe^riRTe r:s ili L. Ci ri £ ti~L Cti' di :OCL!ir-G

:    3.000: or,[)

3.8 09. DOC?

4.571 i'4 J

1.222.54'

4JC002

IV. SUEVENT-

5.012.000

2 30fi.000'

4.713.829

-l Jyi.C3J

420002

SUBVENȚII OF I A AL.TE NIVELE ALE

1

1

420002

AC MIN1 STR ATI F1 P d BLI CE

i    fi.y13.cvy

9 39fi.0C'Oi    4.71? 3D9

_ r » t F V

4202

SUBVFNTIi ::E LA BUGETUL DF STAT

!    5.013.000

I    9.395.OCOi    4.213.559

■5721 63'-

42C2J0

F rtarita-ea actiuni;or pnvi"ui reducerea racului seismic ai eonstructiiler existe r te cu cești raite'ce icouinta

i

1

J    5.012 C00

■    3-.fi 55.000

3.542.342

'    -'lO.fifio

420216

2uhver-;i oi.u vsiiunis pt-r-pti ale

M ia iste 'u Iu. 3 a; i e ța 1 i- către bUCC'^le-loca e pentru - nan ta rea 'nvesiitTar

i

i

i

i

in sonatatc

fi..-42.000

552 525

:    -5.C29 4/4

4202-501

Sucvsniii dir veniturile croprii aia

!

Ministerul ui Sar s-atii cam; buaetUc

locale centru lina narea aparaturii

r“>

■X

-X. X*/


li'

V77,


/•' /

.*■    ■*' XX'??X-

ViT'SSs


1 i,

i t !,


“^7    ■


< /

.....

\(i.7/ f''1 1 :    £-£2f- / C c;^ 2-c
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Executa v^iiturilor si cheltuielilor bugetului .crai pe csclicls, subcapifbfe ci paragrafe

4gÎ-

Capitol i' Subcapitol

Denumire indicator

^revederi

bugetare

inițiate

Prevederi

bugetare

definitive

Incaș ar- |

realizate

Diferente

A

A

1

2

4=3-2

mecicaie si echlpcimente^r de y/inuri-cat;i r urgenta T sa.n state

5.418.300

6-52.525

-4.705.4/'L

a?(!2j

532

Subvenții din ver.iturte crec'ii alo

MHfete'Jlu Ssnetafi către buce s-.'e louaiC' centru tirania,rea reparațiilor oapitsic- T sanataic

324 000

-32<

u20220

Subvenții ce la dugerjl de sta: șatre bucatele Ic ca le r deasa "e susținerii derusif p'ciecteiu- finanțate din funduri cyicrr.e re-anibjrsaciietFENj

oos:acsra -e

1S.5C1

501

4602

SUME PRiM/’E DE LA. l, C/AUTI DONATORI !N CON TUL PLAT t.Ofî EFECTUATE S;

JHh>’INANTARi

MO COC

2 767.CC3

2.348 1b?

9',. 157

45D2"-i

pendul curo cea n se Dezvo tan? Peg'onsla

2? 330.300

1.261 COC

331.536

- 9p. 9.4'5

45023132

Sume primite ir. contul pisc lot efectuate ir arii aitcricri

331.550

331.535

45C2C103

Profan tare

22,.goo

-.ESI.OCC

-1 2 tu 030

145C2C2

rer.dul Social Eurocean ■

P97.00U

395.439

-1.561

'46320202

Suie z>rirf!i:c n conul Nati-cr in snii antsi'icr!

' 47.000

-un. 39 3

-30 7

f- 5C792U:i

P re finanțare

St:ti COU

-964

-'-dC2'Y

\'lecsr.r;TiJi franca/ SEP

SaU.CUC:    I52T-C3

1.012. <63

45C2170I

Sume ni'.iîhtc in ccrfu glatiicr sit",?ja:e ,n anul cue-'t

.

* 312.6/7

UC12.377

;453217C2

S'.r hî ;:zilnic in con-jl ;dati: or

3rec;jsie in anii sn'sno1

&CS.030

508.7ii6

■214

HcL Nr. ANEXA :


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 "xecuiia vcriiupic-r si chc ruieiilbr bugstulji .ocal pe capitclt


Capitț?: i'

' Subcapitol:

Paragraf i A


5002

5-0002

= :K

i5132:i103

M32

540205

5402-0

540250

5502


!'-W Jl-Z ' 000002 6002 000202 P’02 6'0203 6-.020304 O’0205

fi50002 0502 550203 ^b0223O-050204 55-32343-1 65020402 65020? 65020734 050250 15602 •560250 663-25050 ■ 5702 :573234 ifi 7323302

îl?32330'3 6 702-3 3 04 67020535

6702083“bcnuinira indicator


TOTAL Cil:-!. liJ EU

Pa rea l-a SE-îVlCH r: USUCE GENERALE AUTCRTAT P„BL CE SI AC TI UN- EXTERN 2 A.rcdlao sxLci.hve si egislaiivc

Autoritati sXbCaFve

A_7E SLAV IC :i PUBLICE GLNuPtA! E

T and de rer-erva e-aijUaia a cinprzh a a t l: i r.latlor IoceIo

Sa i vicii oue-ice aonamLai a :L: a vide rta a persoanei st Alte se-v'c.i publice genera.a r’AÎ'.ZÂCT;- -’PUVINB DATCRIA PUCI CA SI iMPRCW UT JR

Partea li a APARARS. ORDINE DUEL CA CI i siguranța .na; ignala AP ARARE

. Aparate natanaL

ORDINE PLt.iL ;CA SI SIGJ-RAxTA NAIlCNAt.A j.Ordine publica

FcliVa auri 1-1,1 tara

F iote știe civiia si piui1 m canina .riiendUor rc-o-ioctic.' civila ■ cn1 ilil.5ra)

=a-.ea '■ a CHELTUIRI I SC Dl AL-CC L TURALE INVATAMAN-

.nvataniCCil piascalar s: pi-rr-er Inv a La: 11 a r.l prasnmcr invalamar.t secundar .nvata.mni-L scol mi ar inferior i nva I a :ti a n t seca nd a r superior invaiamaU ned=linie!I prin nivel Iru.-ranăni spumai

■ Alte cLeluiei: i.n do naniul iriYAlan artului

SAN.ATATE

Alte cne.tuiel. in domeniul Sur.eLati Alte irislitud’ s adun: sanitare

G..I.TURA, REDPLl-.KL S: PPOLIP Se-Vie i Culturale

O.blnteci pub ic-; somu.na a. oravCnoUi ITiuriiaioa.s

I Muzee

nai Iutii sLis.ice da spectEcaic a.- cii n;ert=

Ser: li popul a _e de arta si i'iesarii COOi'i? pentru csnsepra-ea si promovarea CJllbdi tradiționa:-;:

C jusolidares si resi-tara-ea ■.'nonj.'iicilL'la' iatonce

Alte s-j'vicii ci.lnir?.le.

3 a-vicii recreative si scări vc


ARC.

/

/


-i


x-T'.-.

\T


/nr-vcru

7TTTaLT5 /»■£. TC-i-X?,--


’l'- I


pe capitol

i îLbcaoilo'e

fii partdcrafc:

-lei-

Diferente- !

i

Cretike

inițiale

stjgcita.-e

definitive

Pinii

clactuais

1

z

■j

4=2-6

660,133.503

fi.459.09' 300

3.391 656.650

I

1 l'6. j

3? 564

375 -7 5.00C-

257.03 9.00C;

754.50- .544

27. ?i 7 036-

- 66 270 000

129.145.003

115.546.595

s.fis 7.401

166.270,000

120.143.000

:3.545.639

?.597.431

155.2 70.000

'23.l4fi.fiO0

9.5-:-J7.-ț-31

J7 2qC uCT'1

33.000.000

7 931.330

7.269,199

R<i1.30 r

i

4 -50 000

4.045 003

J.c 1 & 745

523.267

3 -00.003.

5. £ 5t!. 000

3 / 4 R l; KJT

106 544

15-.626.030

144.975.000

--27.i5S.t-6

iFsZ

43,212.050

35 243.300-

52 406.744

£ 641.256;

sjs.jr-n

596.000

433.724

■'37.270

5 36,0”

□96.06"

464.724

- OT270

42,616.303

54.652 00-3

fi 1.9-3.320

2.758 96'3

53.-3O.OO3

52.450.000

50 790 54r

1.559 453:

33-90.030

52.450 003

33- /no. 54 7

1.650.4?,3:

1

i 526.000

2.202.003

1.127X73

1.074.527

545.133.000

975.720.000

485.155412

j.2 »3<z,

:: 5.51 000

121.351.000

"6.414.532

3 ‘vpi.i 333'

15.3 ic.000

2 315.000-

1.955.502

79.fi 32

10:315,000

2 315.000

1.935.502

79.888

e2.S1O.O00

//□.'6J5.JCZ

74 431.556

' .203.102'

43.455.333

' 44 613.030

44.454.458

556.64/

2 fi. 255.-3 "0

50.625.00 3

29 975.335

440 0'5i

24.1S0.03-0-

22.425.333

21.774 309

65O.(i8_

24.153.300

22.425-030

21.774.4SFi

ț:?U. 63i

17.342.330

21.640.000

2 3.272.75 fi

1.513.237

22 5.223.333

212.543 000

13Z.31S.1fi2

23.333 366

225 223.003

21 2.546.000

192.315.122'    2-2.230.656

225 226.000

212.545.030

T92.fiie.152:    23.333.S5fi

545.958 000

533.200.000

52il.543.S6-3

9.f4i,L1r.:-

2-2.S07.000

101 U-fi 0.000

" 6 5. r' 2 îi. U ^2

0.331.373

13.400.000

-■4 717.300

-4.594.404

122.330

25.050.000

44.2u5.333

33.596.119

OCT531

IUL 551.0-00

65.361 .fi fiii

742.300

=    65 442.265

5' i ,?9&

2 488.732

280.901

7.370.000

7.S70 003

7.596.565

7- 417

52.759.330

54.-65.OUo!    22 097 699

2.065 30'

23.763.300

14,22.2 000

13.b5i5 J/iI',

536.650

316.0-4 033

■    551.065.000

829.753' 64^

I    1.fil2.2M

20 333.000

21,500.000

21.259^

p.■\r'11    '■buf' •>■■■ •

------XwW

,'t    *    Vi-,


/Z>t< /fi    /"?

zHot. Nr. ANEXA -1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Execute veniturilor s! chelLjicl.:or z,duetului local ps capitsls subcapLole si psragnfe:

-lei-

Capitul /    ''

i

Credite bugetare    1    Plăti

1

Subcapitol,'

Denumire indicator

i nki u lu

definiti-va

ttfe ctu al 9

Deferente

Paragraf

!

A

E

1

z

3

4=2-0

07020503

,nrretiner= u nadir i publ'.itc, oaxim

z;re verzi, baze eptaive si de ați-'c-nent

206 0*4.000

308 450.032

1.312 3-3!

373226

Seu vicii 'el gipase

rj'.'SOO.'SCC

12.200.000

8.C(Î2.192

1 S37 808

"7LS51-

Aiiî= seu vicii Ir dPtr-eniiie ciuturii, 'ccteerii si rvil.eici

t-, 237.663

307 000

ce, 000

6802

ASIGURĂRI î-dl AS 3i A SCCIAI A

66.300.000

o/.â23.0CC

3.936 ?'i2:

080212

Jnitai: au asistenta rucdise 3acid:a

0 040.000

5.747.002

£.623 ££:S

2.123.1311

663215

Prevenirea axciuderii soc.alu

10.973.000

17426.000

'4 870 402.

2.SC? C2£

6 Bl! 21502

Cartirie ce ajute.' seria

13.57 3.0 3-3

17.428.000

14.520.402

2 807 598

560260

Ale cheltuieli in dcir er.iul a=.ig.j'anl;'

si asistentei sociale

Sik 3&2.000

3',04 3.303

27.442 4t:7

4.207.5:3

7-3000?

-: a ne a !Va of R'/IC!: SI DP/VOLTARI:

:

733362    I P'J Bl.! CA. L0CU; NTF, bl ECIU 31 AHO.

33c.B40.-j 3C

270.610.000

7-1 -. .030 032

34.77" "<;e!

7007

LOCANTE, KP.KV Ci' S' UE2VCL7ARP FU CLICA

272.36 r .CCC

735.587.000

203.350.',06

30.236.5641

i 70020?

L OCLintQ

37.3O3.ttO!:'

23 &'.4.00C

26.120.313

3.793.590'

700293C1

Dezvoltarea iistenu-'iu eu Icctlinte

-.5.253.000

1' .31 J.3O3

7.7!!5.L'2K

3.547.172

7-302333C

Alte eselttusll in dyrnen: el le subitei cr

2? .000.000

12.00 bono

12.354.784

245.216

'72.3;i35

Alimentare ci. apa s- arterial ari r ic rate tu urs

75.321.330

20' PPL. 000'

5.5?8

15.487.472

■ 7002050J

Aiiruentirc cu apa

35.521.000

20.996.000

5.528.525

’ 5.467 472

700206

li c m ir.at publi c s i elcotrirlcs r.Tm aia

72 00ti. 000

71 094.000

76.633.135

799.565

730250

Alte- se vioi in du nun iile loccinlLtlai'.

serviciilor si tiezve.larii cc-Turulc

126.603 .COC

117.563.000

" U6.g£7 g6£

1".f! * 1 2 7

7403

FRG7SCTIA MED IU LUI

33.633.333

42.223 000

3”. u’^j.sy'i

4 543 -04

■740203

-umuei'oa s- com'tilj aciuării

9.62.LOCO

0754.461

"îci'nl ■

740205

Saiutti tata si gestiunea deseurile'

24.5! 0 000

25.085 .'300

p H ' 1'

1.764.993

74020531

Sslubnl^f

24.5'.O 000

. 25.085.233

23 370.6-62

1.764.996

74;12 26

Egna izama si l'ai a'ea apele; icziduaiî

?; ,606.000'    7.311 Oitt;

7.595.433

215.567

: SOOC-C 2

Par ta a V-3 A3“LNI hCONGMIC-

1.566.627 ,'3'3O

1.54 1.1 Gz.000

’ 390 966.-.04

63.276.695

8! 02

CUM n i ,’S ' 11ii Li SEH = 7Î<: 1C

7KJ3 J-J j-' 2 ^>3

775.1H7.OO0

772.47- 79-

2.7:5,7 09

15'0206

Lj.-i<?jcie :ermicH

756.315 L'ltli-

776. î 67 000

7 72.47', .29-

77-5 709

6302

ACRIUL!..TURA. SlLVi'XLTURA, PISCICULTURA

6-1102

61 VANATOARP.

3 600 000

5.600 ,'jCj

1US2.2SC

1    _ „ ......

119.794

630703

AaitCJUdro

3.600.000

.d./.a.u

3 433

119.734

133323303

Prrdrmlia al actelor si cer ai tino iiicsanita-s

3.000.000

3.630.32P

3.480.20c

118.724

: 6402

TRANSPURI uni

1.350.ur;-.000

1.152.354 000

- -.-.5.UO0 569

f t    ? t:

8407.03

Tra in p::i 1 'utiuf

1.205.567,323

1.162.394.000

-..115.000.669

47.356 t51

: 64020302

~msp?ri .r lanun

5 55.5 6 7.000

652.857.000

570.066.293

25.000.707

164020303

Srozi

656. ■ 20 000

609.537.0(30

566.134 576

21.402.424

6702

At. | P AC’-’UNI ECOXCMICE

225.000

13.CCC

12.733

262

670204

Turism

225 0001    16.300

j    12.736

667

000332

EXCCDEN T.OE-'Ci 1'

-176.322.000

1 75.522.206

7.504 786'j

-l5-3.517.71_4j

Deficitul ia 31.12.2Cll (17.H04.2Su lt.i) reprezintă rczu J l :j r n I execuției butrelului ineai {Ftirt-t in ii. ier na    izuri Ieri

:nca=ate din ut: ii precedent!;, prevenire ce la seut lunea ac d;zvoi;t:7s, ca .marc a aci Larii Xcrn’.clo: tu bi udo Inc ied iprivind încheierea cxcici.iulu: ijugeiar al j.Ti-.jlui Iii', i (OMPP, nr. 1 îi.'ZO 1 li pentru t norii fi caieii si zunpiei.aica OMFP ■nr. 2985/201 1), crin care ;-:i virat ta nteepitial arm iui 2012. {dar virare aferenta snulu-' 20','., ir, eenru. :ie exeedei: bufetului leea: din sui: mec-edenti, svnr

: de 145 vOC.OOO lei bipjebata plin i-t.G. nr. .377■■'2010 dir. I-pudul de rezervai : a obiectivului de investiții -Reabilitare si moderni zare S.ați i un "Mar.i'.iucl „ L.iaj

i :i :i "î 11 1 fi rv'Hlr-1 V i"i : i7,17, in r.n: I I ■ II-T--I' t'-.r \    I


:1a dispoziția Gavcmtilu: pentru finanța re a

iMancdiif’-, suma intraiti in cc-it la finele f.mu'mi 2010. pentru e ii utilizata in anul :in:in:cr}.

Prin JiC'GMR i:n. 2/2012 s-s. aprobai acoperirea defutit.va cin excedentul bucetitlui lusal dir. anii an teri ori n de fi ci Cti iței secțiunii de dezvciitste tt tmuetuiu: ic-cal a arm Iul curent ij D5.3 89 ."7 fjfj. lei), astfel es. tiispen: p; bel buaetvlui liuea' din anii anteriori r,u se modifica, fiind de 1 S7.408.2Sd ici.    i


Q .1^.


;■

.'r

jiBUGETUL PROPRIU AL .YIUNEC:FIULUI PUCURL3TI


.4

w

Hol fyr. ur1 ANEXA;


X>2


COKTUL UE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL SD11 Exec.itis ereitoie.il ;i' '>■.igeij-ui local pe capiic-lu,: tiu'i, artidoc k' aiir5;te


lei-

(J a pJLzd .' frrUDO < Titlu

Arîiccl Ai inA^I*.

Zi

Denu'nire TdXilQr

Crr:r! jir DUfl-^rs

Plîihi

er?c?jate

Diferent;:

inHiAle    !

cieriii ltiv±

i ■

4-:s    |

oijijL

TOTAL C-IEI.TLiEL:

3.669.132,000

3.469.991 .".CC

3.3-21.5£U 606

15:1,137.354

01

OHEL’UIEL CURENTE

2.667.672.6^2

2. £09.07 7.000

2.417.505.534

31.513.-TA

■'l'l

_:TLUL 1 O Hi-:.    CE PERSONAL

64.?2:i.1T10

£2.76-1.000

50.' 55.040

2.613.353

20

"-' ■■| Ull: 3UNJR. 51 SERVClI

525.201.0-32

4£2.656 000.

461.000 04’

<6 70.5.359'

50

"ITLJL II; DO PAN Zi

14 A 02' .OC-J

143.361 000

-77.416.364

'5 964.636

40

TI 1': UL "■/ SUBVENȚII

1.222.400 000

1.299.24 6.000

1.075.2-47.000

24 000 -300

=0

TITl’JL V LCN!3    Z'H

33.000.000:

I

V 1

TI 1 ’ LII. V: “RANSFERLRi iNTRr UNIT.AT AlE

ADMINISTRA- ni RUPI ;CH

£27,304.000

524.3? o 6-30

fc23.1-25,fise

2 1.553 514

fir?

TITJ-L V ■ A. n r^ANȘ- 'z v-R!

1iO.323-.000

153.031.222-

132.232.113

045 56 ■

TITLUL Vi: PROIECTE CU riNA.NTARP ilIN

PONUUR. EXTERNE N ERAM EUR SAR li P (-Ei-Ui

.PC5TADERARE

39.577.900

0 993 3.3.3

6    055

3.639.941;

5?    ,T!-UJL ■■/!li ASIS 1 -N ' A SCjC.ALA

t.p,

397. JC-li

2-5' .506

115.432-

55    iT: LUI. IX ALTE CHELTUIELI

X 73,3 •'"'00

£5.600.000

60.256."

3.541,573:

70

CHE__UIEL IjP OAPITA!

1.01-A4d.

326.015.000

<50/.. 322.375

56.032.525-

71

T ’T. U1 X ACT IVE h EH NAN C IAR E

1.0" ‘ 40.3-22

staxi-io 000

602.522.375

55.692.325 ■

79

OPERAHLNI FINANCIAR-

-05.572.0-:;;:

134.252 000

06.077.696

s" ?>5-| ,302

ol

IUL XIV RAMBURSARE DE CRED RE.

■ 05.572.023

104.    000

9S.0.■'7.596

5.354.302

64

-LAT! E-EOlUAI P :N AM. PRECEDENT: 5:

REOLPL..RA: P N ANU,. O./RENT

-11.273.000

-17.D4--..971

5.07- S)~- .

60

Ti L d: X-7 P _A 1

P-^L-Cr.-SI RFCU^FRATE

X Ai\UI. CURENT

-11.273 000

-17.3-47..571

d.07' .07' ;

510002

p=!.Il:h l-s SERVICE PUBLICE GENERAL L:

2,-E.176 000

232.212.000

2*4,331.3m

2 ■•'./' 7 b->6-

^12-2

AUTORI TATI RU ELICE SI ACI ::,.N. EXTERNE

132.270 000

120.14i; coo

113.545.-33

9.597.40'

oi

Cl-P.l 1 JiELI CUREW-E

132.d60.000

121.532.2-00

11 £.715.732

6.'■" .205

10

: 1 T_J. CI ■ Ei HJ1 ELI DE -FRSCNAL

a 2.059.000

j;-'    j-.'-.n

23.433.321

3.00' 669

1Qu<

Chelluie'l : a 1; riale r. bsni

31A 16.000

24.332.2-20

23 153.333

1.192 092.

10010'

Odîel. !• s!~ bc.Ec.

25.214.000

-9 04S. 3-00

13.933.653

■ 664.337

i    100'05

Bpcrur pentru soiiciUi de tililîi

27.35.000

■ '.436.206-

1.331.223

104.74 7

i    100icG

Alte speidd

2 46.000

■    100-.00

Prins de vo cej.-1: u

236.000

126.2-22

175.753

247

1001 -.2

Indemnizații pialilp unor poraoane 4T

afara ui tatii

332.000

.■51.202

76'. 120

1 £.5lI0

100' *3

1 raimnii;i1 :i os delega: =

121.000

-21.300

46 943

73 052

100-30

APe drepturi sa b fele T. bsni

1.163,000

2 270 .-20-2

-.935.571

331.429

1003

COTblDJÎJ

6.0? 1.022

77-5.200

0 509 025

HJH 577

1-3-0301

0114 :j jt'i de es ir urări seriale se

5"r?t

0 £13.3-02

5.457.000

4 665.405

771.-66

105302

Oa.iLmuiii ce ss^urar de șomaj

"■ 6 7.2 S IZ

124 000

125.250

720

100303

COiTl'idu:=i CE? rLH LUra:'    !TF=

Ătf.H 1 K tî=

1 633.333

1.16 4.000

1.132.520

20, ? 110

10333-4

■Contrihuți’ de s si 3 ura d pentru

i

aucidenle de munca si feli .5 m-'es ionsii e

4-d

56.000

31.962

4.313

:    100325

Conrributi' pentru concedii si

indemnizații

207.000

317 000|    224.735

'.2.264

20

TITlJL 1 3UNORI S. SERVICII

75.429 000

33.266.000

qr gr7 957

3.220.043

: 200'

Bunuri -i; s;::vierii

U.715.000

1O.373 000

3.212.335

1 6'0.635

\ 200101

i PuTiitL.r de tircu

.'7.10001    425.000

433.513

2.490

200'02

1 Mc ti r'.ă Iu pururi. uu:ale sie

100 000!    237.000

.152.7.33

-54 201

200<03

■ !nea-rit. Iluminai si fesa mctr'ca

i    1.770 000

■1.4117.71?

'05.2:53

700'04

Apa. cana’ s sal;.1:-i date

' 200.000

54 02-0

21.362

1    '2.135

200105

Camu-'snti îi lutdfisnti

745.000

ZJ. eKK'J.

I    450

200-06

Piese de 3chimb

275.000

2111.J32

:    ’9 6'7

200‘07

T-ranezn-

IOV. 000

3b.1b4‘    SdO

200:06

Posrir.ieiecdniH

internet    4^

£26.006

! xx

67 955

/


■ M

l/W
-io'


-îs-'.: -o


CONTULCF ÎNCHEIERE A EXERCIȚIUL Uf BțJGEIiiHî-Â4+UL-Î6T1--

Zxec-.ita i:hcitJ:eliior ti.5 si;, iui Leal pe os pitele, I Nuri, ^'.i-se-le si alineate-fei-

C'jprtcl .1 Larup-a TiLl-j

Articol i* Aii ne a L

Derbi miTE- !Pl£c4lUf

c.red:tc ■:

:: gc-ture

“ fecLui*Li*

Di'«rente

ÎJîiUtte

rc-rtnitjvț-

A

b

1 2

4=7-n

200'09

Malera.s si s:e^lar ce se- vicii ci.

ca-aci;;- -'unciional

n 0 ■" f* n n 1"

975.000

401.525

433,335,

200130

.Alis bcui oi a civicii perlr.j

1

■îl: cline re si funcL-yr-.arc

7.2'5 000

0.500.220

5.6'3 743

S74.257

2002

Teoaratii ci.re- l-a

700 000

22.22-3

2; 0'3

067

Uli-lp de ’iarjră obi'jL-.u-arde inventar

343.000

321.000

161.451

' 59 549

232-520    ! Alte obiecte de invarlar

343.000

221.000

161.451

159.349

2D2iO

L>2piaștri, detașa r. tranarerar

.”l"7 n -"i -"i n □ f . -j -j -j

707 000

biE.412

■bii.Siii;

20000'

CsL'lasa.i irtene, delăsări. (rarsferari

r-

590' 000

54 2.757

43.213:

200002

U-a plasari T străinei eia

4 ,'3.232

‘ ’ 7 000

121,575

15.375-

2011

Cirul:, publicații ii TnaLSCcie

doci.tr arte re

£ 5.C-DD

71.000

■12.092

24.0i:t

2012

ConsLitarts si expert i/.a

li 00.000

125.000

£7.200

37.033

7013

pi'£f2S;0~Dis

453 000

4 52.3-.;-,7

444.4 ry-1

A* *■,

2214

Protecția muncii

1 - ' .000

50.320

26 769

23.201

2C3C*

Alte one ti.iel-

6' 640.000

?6 A 3 3.202

25.399 300

1.095.700

22200'

Re;la:Tia si puni ierta la

4.013.000

. 32.303

5 ”Sc

76 707

203002

Prttacol si rsprez=riaic

553.000

542.000

535 4'6

6 567

203004

Chirii

17.507.000

12.1 bO.992

1d. .001    466 g4^

203030

Alte cheltuiei cu bi.r ur si soiver

30.457.-2Ci;

12.C7/.OO0

12.1 C6.926

600.0/4

□0

TIT .'JL V.' A __E 7 RAN SP ER U R1

315 H":"

05.000

5.A444

'.556

5502

3. "r a -istts d curente in sin r a l a l a

(o.stra r. rq a -1 z^tr intern abonare)

215.300

63.000

57 al 1 al

'<556

■ 330201

Contribuții si cotiza Iii :a arganisne

'.i lanatiena a

315.000

03.000

57 444

7.555

57

T TLUI. VIII ASISTENTA SC'Ci/CA

757 000

39 ,'.000

201.620

Tlc.422

5722

A.iutoars sociale

797 000

357.330

70' 506

115 457


5917 70 ■/ 1

7'0' 7'Cr. 01 7'CI '02

7(0130

34

85


! .-.ju:osr-= soc;aic .r nuinersr : TLhiete ne eres?;

(TRLUL IX Al.TP C1H1-.L I UlELl Despăgubiri civile ■CHELT_:'EL' decapita. i 111 '..JL X ACTiVE VEENANCIARE i Active iixK j Constrocir

l Mas!:';. asii a a rr ente s' niiloacs 5=


732 000 ■ 5 oooi

40 000.000 no 40.000.000 25.6 30.2-3 3 25 .ii oo .00 o 75 Ai y ■. ■ ■ -j ’j-j

J I-,    !-,£ ■■■

I xL .’-j" -J . L- v'L-


352.000 15.000 :j-.!.o"o. o:?:; -50.5OC-.OCC £.317.. 000 5.212.000 R. 012.000 3 219 000


26' 5C£-

4 3.535.405 -43.535.405 j 5.611.556;

5.311.553

5.511.553 3.155.747


100- 492 ■5.000

‘. iste. 505. '.500.505! 2 700 44?; 2 700.442 2 700.442'

50.753


5402


3501

350101

i

01

2-J

2020

202322

50

5004

51

5101


■ re report /■ute active fixe

c 27 C C’C'C'

1 . i_    . Li >J>-

2.r/ 3 000 2.460.000

555.425 1.333.333

? 109.57?

540.312

^.A.T E-EC 1 JAP- IN ANI! PRzCEDEN . '. S

RPCUPERA.TF :N ANUL CUREN"'

■ 1 099.000

-1.204.334

105.534

“itL:ț XV PLAT P-t.C : UAI'L IN ANII

! S XLCU PL.-v51. Li

i\ ANUL CURENT

-1.099.000

-1.2S4.53i

185 SG^

D aii ulecl-jaic :i-- anii preced enti si

•BCjne-’șțfi in arul curent

■- 099.000

-1.704.554

105 554

P a ti e-'ect JEie r anii precar c-nti si

■ L'cjjze'ale In anu curent r.SFj

099.000

-1.2lV-.;::z

1 :i! -4

ALTE (SERVICII FU fi LI CC GENERALE

07.260.000

7.901.000

531.021

■GiELTUIELI CURENT?

07 760 000

7.901.200

7.203.13â

£01.22-1

i TI .UL II HlJNL'Ri ă SERVICII

190.3C0

167.444

2.556

Rli

130.300

IZT.iLid

2.656

Alte e-ieiL ali au bunu i si servicii

Idsl s's'sl

167 ii4

7 556

■r 5L.UI V PC-NUUR CE REZERVA

00 000.000!

rond rit? razsHVe buee’.ai'fc li dispOitiel

a.JÎqriiaiîiDr ioc3 e

00.000.000

T'_LUL VI TRANSFERURI IN I K- UNI Aii ALE

AI0MIN STRAT IEI PiJ3L.CE.

4.' 30.30-3

4 ' 75 9' (i

599.9(14

|-r=r Kie-ri r n-.jr^Ț Q

4.1 £-3.30-3

4.71 S.C'fiC

4.153 996

502.004

//


,1    ■ z-vit-*..'.... \

j;2?-;

■■ '•

(--V    .-

.....


4/,


'•J


A':,'.'Vt;
bugetul propriu al municipiului bucurești


Hat. Nr. ț<.V;' ANEXA 2


CONTUL Uiz ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANU L 20'' EMicuna chete iui. loi Luceiului :cca' pe eac lele, "H:.|-j, nucuie ii a lineare
Ici-

Ca Oii. u: i'

Grusa.' rluL

Articol ■' Alipeai

Diinuin'sre :prijc-ror

Gr-DdltT Z-uqskrs    !

1-kLi

n-facți i-re

^irn-rînriTe

li i iLiai s

deTIn itivt    ;

I

A

1

2 :

4=^-;

5-I-J1J1

rsn ceruri către 'r.srtutne publice    |

1.160.000

3 936.333.

5.4-9.B33;

5'0124

“rar ieruri cin Cugetele ccr.sdillor

;c;sle si joc eiene penii accrdarea j.ie-

ajute are cc.rrc unr.aTile adT.inistrabv-

:ci i:a.'iâ:-j in E.iuaîi. L?t OxVe-’Tia iJiricL.ILz:?:

700.000:

654.173

75.627 i

5'Q2

■ mteeruT ce capitel

57.000 J

39.925

17.062 i

ăl0229

Alta iransferu-r' ce capra! calc

i

i-isni ji'l Dubl'ce

5 7.000:

39 925

17.263:

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.902.000

2.900 0001

2.903.336

5501

A. “rsnîferuri ini^ne

Z.33'2.OOO

2.900.003'

7 900.000

l

550116

Ala transferi, r cj'^rne 'r'iferrn

2.2 52.000

7 000.000.

2.000.006

550142

“ransterur' cin cugetul ccal către

ea ici stiil e ce dezvolta’e iitercan-unitare

50C.000

900.300.

900.056

I

50

“TLUL VIII PROIECTE OU F NAN-ARE 0 N.

i

RONDURI EX-ERNE NERAMBURSA&.LE iTEN)

i

ROS-ADERARE

2 00.000

33.300

7.552

32.161

5631

Rueraiîi!; ui ! Hricte: European de Dezveba.e

Regionala (FEDR)

205.000

38,000

7 633

33 ' 61

500122

Fina aia rea cxl c rn a rera m bursabi: a

2 oo. ooo

35.300

7.332

21I.'61

5502

TRANZACȚII "-RIV.ND DAI O<A -UBI.ICA SI

55C2

ÎMPRUMUT URI

151.3 25.000

'44.975.300-

127.436.546

17 / d r,-4

■;i

S:tELTbiEL:CJREN“E

151.32b 000

'44 915.300'

1?7 436.540

17ASS.45-4

22

i tlul ii bunuri s. si-rvi::ii ■

7.007 000

" 534. £CC-

73.132

1.522.61 S

■ 7024

0-cTi?.cane s' alte coctur ster?-te

iripruniururilc-

7 607 000

\59d.2GC:

! J.1 32

1.522.8-5

22240'

Ce mia ioane s' aiie costuri atererta

i

inoi uinuidi iiar externe

7 '53.000

1.1-3.3221

r'3.122

1.055.8-6

202403

Stebi:ir==ti i koijI'.j ai? tara

454.000

7-54.3 33

^£<000

■    30

TITLUL ■■■ DC BAN .LI

' 44 02'.003

143.361.333

127.112.334

15.964.636

|    3002

Dc barzi afeienre date bei puicile

i

' 44..021.005

1 ■■.?. .3!.: 1. ij s. i.

127,41b. 224

15 964 036

;    300205

Debarzi atu urne dater'si publice

exteaie locale

-144.021.1:53

14 2.2 ii 1.000

127.41 2.264

15.00-1.030.

.300002

! Partea II-a AP,ARARE, ORDINE 3UBl.ICA SI

300002

1 SIGUR AN b\ NATIONAL A

43.212.330

33.245 000

37.zOe.744

2.64'.2 56;

■5002

IaAARARE

5S3.OOO

596 000

466.724

137.276:

01

CU ELI UI ELI CURENTE

2S2.OOO

262 000

161 556

122.^1

20

■ 1 l'I.U.. II BUNURI fii SERVICI-

2 62.000

252.000

161.556

123.447-

2001

Suacri si servei'

302.000

203.000

’ -1(i 669

53 311

1 200101

Furnituri do- birou

55.000

55.000

55 974

1.025

i    200102

Marerișie per.tr:: curățenii

15.000

15.300

g52

2.043

200133

încălzit, ilumina: si rola mcteca

■ 7.000

17.300

16 594i    1 400

223102

pies-s -j?. sct in-n

33.000

.33.333

31.651

1/49

23310?

Pasta. te eaoiTiaricatii, radic, te,

i

intsrr-sl

!    6.330

1i.253 ■    11.122

23'0’OE

Maicii a ir    prRs:ai J-j isciV ui. CJ

j sărăcie- iune.liona.

14.000

1-1.323

- 331

&.H9:

200'30

; Alte bunuri si ser-ic;. pumn.

i inrretinere s funcționare

00.033

111.215

4' 0^5.

2005

'■ Bunuri ce natura obtecieicrde rveTar

30.033

f    V V

32.657

4' ,133:

200530

Ah?! 3afie inv^rlai'

!3d

22.65/

■1--.15J

70

• CHELTUIELI DE CAP:-A:_

314.3-33

337.156

6.332

•?

UT' L". X AU ! ’VI- NEPINANDIăPE

i4.

■    214.050

227.1 68

0.832

' ’’0-

■Active f:xe

314.353

:    3 u ce-o

i

227.166

6.332

i .■ o 0/.

b.35-r.>. 6f,..!pcU”H3 .Ir Si ir.ijlOaL:. ..i’

i

' rracspo.l

295.533

2Î5 000

iBfeJooi    b.yii

;    7'0-03

l'/obNsr, acaraiuracjcittrmr.i-î.te

i

i act '."? corp ora'5;^ O A-Ș

1 6.322

1

1

/■-i-, v

/ /fes \

. '/    '■/ J

\ '■■■.■■_ .'■■'■■J vz'    S

//


tu

3UGETUL FROPRIU AL MUNIC1PIULU- 3UCURESTI
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI 3UGETAR PE ANUL ZO11 Pixucuvs shelijisiior nugetui j. loca: pe cspiinie 'iî-lp. 2rliC2:e si alir eulc?

-lei-

Capital,' 3'upa ,' Titlu

£,r+iccl,' Aii ne-ai

Ucnunsfe indicator

Crfrjhe buse.i’nrn    |

Pi^.ti

5-CTl.:ala

jirtrtnte

illitlali?

■2 L-rin: Livs

A

E

■î    !

----1

710'30

Ale active fixe

1 ti. ooo

17.350

1

1

?()■

S ‘ 02    i c R □ 1 \ E °L'E3113A S1 3' G U: tA N i'A NATIONAU',

4 2.316.5CC

04.652 OOO

31.916.323

2.733.5313

Ol

CHELTUIELI CURENTE

37.135.330

32 ? 96.000

31 312 171)

1.732.52C

20

7 TLUL II 3UNU< Si SERVICII

0.345.000

546 COC.

222.523

123.377

2331

Bor ui' :^i servicii

-.7 05.000

'40.0CC

73 !?'[$

56.064

2001 or

Turnitiri de bn-jj

J.O 000

12.000

’ 0.000

200'02

MnlEM’aic pentru c j H’mic

30 COC

!

2001os

i nes-ii, OLrr i.iai ii f;na mciica

■1 "ut .-p-

1 ij'lj . ij -J -J

45. otic

36.129

", .571

200104

Ana, carai k- sa-ubritate

l' U .

io.ooo

k 5? Li

4.4 .-"2

200105

Carbon iii rsi ;ubniia it:

2f’ '"'u'3-

5 ooo

5. CCC

200100

Fiece de srhfrrb

2L.O00

20 000

26.353

233-1 3-7

Tisnsoort

30 OO0

200106

Reala, ieleconin.CHi-i. Tacio tv.

internet

60.000

oti.bO'O

22.061

7.959i

200'09

V sterp le s; pr =; stări de servicii ;;u

. ea ra-ater funcție ne i

10.0-0-2

'0.000

12. CCC

2CC133

Ale ta.ruri ii servicii penln.

ir.tretir.ere si Kincliuia'e

Stă. 000

15.000

6.153

b.632

2 "OL

Eli iui': de natura csieeb-:iL>rda -r-venia;

2.1 re. 000

4g.dC/

6 L493

20050'

UniroriTir; si echipament

20 .ooo

200505

1 șnja ie si ecueserii de .na;

30.000

200530

Aii? rn'-icc de iivenia"

2.Q75.0CC

2C-C.C-CD

'i4-5 50”

51.493

2011

Carii publice li' a: materiale

documertare

1.000-

■ ooo

2C5

scc

7-3 33

Alte eltrl.reli

5. 3-3-6-

5 000

5 2CC

233333

Aits cneiiuL-li eu a□ coii si ssr/ieii

ă.OOb

5.000

fi

51

TTLUL VI TRA.N9Pi-.r!U9 .NTRE UN ' A11 ALE

1

ALbilNisi "RATE 71 J3I.ICP

33.790.000

32.450.000

50 790.547

1. î ■ 5 i- b Li-

si o:

Transferuri cumula

33 790 000

23.22C.OC0

2'.631.045

1.366.957

S'O'O'

Tra iefci-jii estre instituțiile publice

33.AJO.000

23.223.333

2J 63' 04 3 i    333.96 ’

Ol 02

1 raiB'crjd dc JtrpiîO'

” 2'jJ 3'3-3-

5.959 :.O4

270 496

,    51'3229

Ailr (ransd-j! a:i di caoitP' C3TF

in stil aii. publice

E. 2 30.000

5.359.504

2/0.496:

70

C:-P- f UI ELI CE CAP“AL

5.-S-3.33-3

1 650.000

906.5/3

949.122

71

TTl.UI. X AC l'lVt NERINANC'ARE

5    333

1.356.000

300.5"8

349.122

7101

Active fixe

5.<30.0b'0-

1.636 000

396.376

949.122

710121

Corisli'jctii

1.000

1 OOO

3 Jb

135

710102

Mașini, e-ifip^-iurte si mijiesce de

biinspon

5 "76.000

1.66/.900

73 S 5CC

918.406

710100

Mnr-ilie- i-rpuruLura birotica si aT?

active carpen le

20- O0O

710130

Al!e acli'vj T.xO

1 d ii. Ci 70

'6 A 4/3

50 527

34

RLA ■ LPLC 1 JATE IN ANIi Z,R = O;EUPN: 1 Ci

i

H R.t'l U E L-.R Af E !N ANUL CUREN"

-2.023!    2.023

85

i itlu.- XV RLA' i L':ECTIJATE IN ANII

J-fP.r;p._iLN 1 S. RECUPERATE

i\ ANui ::url.nt

-2.523

2.5211

:    6501

ti e-'ec’.uiaie in ani pnceeenti ci

BiiiiH Elt in aiijI curent

-7.021!

2.223

S00102

riaii eiectiale in arii. prcceoenti si

recuperate in arul coreu Jfîtî;

-2.026

2.3-28

0000-02

Pa nea li.-a CHI-! TUI ELI SCCiAL-CULTJRAI.E

945.130.000'

925 720.000

365.1 ăi.<17

4 7.5: A'. 563

6502

IN7ATAMAN-

L 5.6'7 000

-.2; OOI.țjCC

3.5-45.366

01

Ci IEL"'U!EL: CURENTE

5 335 000

0.3 79.000

9 711.8S-G

157.-05

10

1 i .'LU'L 1 CHELTUIELI CE PERSONAL

7' .000

115.5C-0

6^.255

e-2..- 45

I    1001

C:icifuiei. aalanale in bani

36.000

9C.00C

43 OOC

4' 304

! 10010'

£tda.i: Jc oaza

46.000

s?.5’oo

46.000

33 304

i    10O--3

ir.pprnni'aii upefiLei ării îv-

3.9C0

8.3-33

rt.OUO


.-Zi. 'A.a- BȘ'C/j


"T-\. :— ’i


,!''' .-


Hol    ■

ANEXA 2


CONTUL UE ÎNCHEIERE A EXERCII IL'L'JI BUGETAR PE ANUL 2311 Execuția cheltuia ilc b=.igetatui lueal oe ;spi:u-r:, tidur', aiT;..::Ae? 5 aliccalc


-npi'ic:.' Ctiup? ’ Titl l r'.rtlCu-l1* Alirir.a.t

1

DAndMrffc zistlx; drc r

C.-sî-niff ti

i?:iriîi;ț

Uqebs.-i;

Plr-Jli

Diie-rc^tț    :

ricrimtlve

A

E3    1

z

3

■Ui-j

1003

Ccr.tr ibidii    1

15.000

25 000

13.553

11.441

'00301

Coritrbutii de asigurați sociaie de

□ .SS’S'

15.000

-0.224

5.775

100302

C; atribuții de aiigurări de Su-Ta.

1.00-5

3.000

24',

2.759

100303

Cc.aî.'iaulii de asigurări sociale de

s:<iL;ste

3 Qki'-j

:>:3B

4441

100304

Coniribuiii ne -asigurări pe.ilu

aecment? cs munes si boi pr sie sico a ic-

I 000

r- ■”! ■"!.■■■ .Udu

112

66-,

1 ■% j :>=•

Contribui!: pentru ceraedli si

i'rdsiirRaij

1.000

2 003-

410

1.531

20

’TTLUb il QUNlJR; SI SERVIC-:'

5.185.000

5.559 000

O 649.646

33.2-3:;=:

2001

jq-n.j-i si servicii

Vu.v’v'u'

21.000

-.6 736-

200701

Tu rr uluit d = birou

12.3:i'i?

2.000

2 434-

200'05

Gsroj-anti si '.ubritia'-.L:

12,22-3

5.000

5 430'

5-IT

200'00

Piese de suhint

4,332

2.0'OiC1

2.000!

200'0o

.Poala, ie■ runicaiii, radio, tv,

inteirul

".2.3C3

2.000

; .76B

232.

2001 OS

tvlalcidit-:- s, presta ide servicii ca

Lt-uHrter =unctionai

20.000

q '-’-i:-.

5.570

360

200130

Alte bunuri ui Snr-vici: pentru

intr-ci 11-.ere si tu ceti ere re

■1 000

2.002

1.425

2005

Bunuri de ratura obicctclo-- de- inventa.' ■

10.000

2 £32

1.757

255

2".r,-f.nr.

Aitc- obiecte rtrr inventa7

10 000

_2 . J-Ju'

1.737

263-

■ 2;os

lleplasari dstascri. transfeiu-i

40.000

2:1-50 32

Depiaiei'i i'l idrainataie

40.000

73U

r:'OUîci;r: muncii

4.000

4.000

i.CDC

7030

AL: n-iedt.iel

5.275 000

9 662 000

0.031.137

■*. "Oj

Ci’îi;;

25.000

233230

Ats aiieitaieT cu bucuri a ac viir-i

■    2.250 000

9.662.000

0.631.137

•jr- .3^.-,

rf;

■■HX1

“TLUL Vil ALTE TRANSFERURI

75.000

75 000

■ 70.000

5501

A. Transferuri iile ne

75.000

.    -    75.000

rA.Lult;

!    550115

Ale traristr.iui nderild interne

75.000

75 000

75,002|

:    70

CHELTUIELI CE CAPITAL

3 8.    3.000

105.140.000

96.' 4' «00

T.33S.131;

71

TITuUL X AC I IVE NEi'-lNA.NCIAKE

33.3-2.000

102.140.000

96 '47.369

1.003.131'

710'

Active fote

38. 34 2.:: 00

102.140.000

96.14' 600

'.996.131

710*01

Cci'.al.'uLilii

33.232.000

102.000.000

'4" .669

1.655.131

710-02

tvTjs.rd. erniperieite si trițloace ds

i îi y::aport

143.302-

I4P.CI'OO

-.40.000.

70

' O u luat iu ni f:nauc:ar=

-.1 942.002

TI. E^z.000

10 560.566

1.361.132

3'

’TI't LJt, XV RAM EUR SAP/ CE CRE3”C

' 1.342. -2-2-2

11.Fr. 7.000

12U5S0.666

-.361.132;

SIL?

-Rambursări de credite externe

'■ 1.042,333

11.342.000

12.53:1.656

’ 551.132!

310-0-

R a m t'b-i iiir i ut? cnrdite externe contra etate

du rmlmaicdi ce credite

' 1.942.JC",

-    H.947.220

13.5SG.666

1 561.732

6-32 2

SANATATE

225 223.033

212.646.S2C-

1 s'7.315.132

20.330.606

01

C: ICL’TjR. ' CLTRFN'E

194.4-2.000

1 îl ■ •4 y'j. s u

1SO.S25.516

15 563 362!

10

fi i'LUL 1 CHELTUIELI CC ?=RSO\A..

7-0.000

466.222

t/-îî.ț;87

16 -T 3

1301

■Chcduieh sacrale .r bani

550.00!)

300.333

352.521

7 499

1;oi;i

Seiarii de oaza

550.000,    354.333

KȘ:

6 634

I    10-0133

■Atu spo-uri

12.0001    0 0-33

ț, J J =.

665

I    100112

zonu pentru posti-r nn.'.jnats C<r cumul

: 6.000

I    1333

Contributi'

i    1 60.000

-06.000

■y? c11^

6.9 4

i    100301

Cnnbibuți’ de asigurări s-cciaie cc

stal

115.000

75.000

“4.S13

1.' «4

100302

Contributi. da a sigur ar: ne șomaj

3.000

5 000

1.725

' 235

100303

Coritributii de as'gurar: scciais ac

1

: s a 1 a tale    .

20.000

2' .000

1675S

!    4.242

- 00304

1 Cai ti ibt.Tii de    pshtR/17

1

i accidente de :i11jnr;3',-si bnh_s;u:esiryicfe.

1.000

2.u00

i    F33

■    1.247

i.:i uj/ 7CTT ,5X    ■■■

/ "“•- '■

I Z/z/-.-S?x'lîi.:,S. / 1

-    ■'V Z/Ar**,/: v’’<■. • /

/ ■ s -x. j


V.-'

X.<

V


v<-;7'*"


t:'


^77-


2-CS 2BL-GETUL PRCPRIU AL MUNICIPIULUI 3UCUREST1


C.ink^l.' ■Si-Lpalitiu Articci ■' Alinr’j:33NTLL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI Ej-JGETAR rn ANUL SC11 Execuna cl'&l::jieii'cr augeiub Iccai pe cs stole, l.lbi, articole si a-ine.ve


Dc-nu :i li * ? indicator


_vi'ed;t3 tii.'q^arft

initn-n    I dfi'ir


?‘L

1

Hut. Nr.t/ J/.

ANEXA 2

-Lei-

?l£Li

HlHljtLdt?

nțnts

4-2-5. ...    1

HlCtr'iRIZ?! 1    i

12.500

4.000

2.334

.306

20

TITJJ L : I Bb N U H1 Si SERV; C11

51 24’.000

55.625.000

47.344.120

5.673.333:

200'

Bunuri si serucd

24.146 000'

20 7'4.000

" &.407.S7&

2.336.3241

200101

•“i.riilur de zer cu

50.000'

■T.30'5

'E.fcOb

49£

220 T22

Msterip-le punțru curaienie

21-’.000

K 3,3,3

6 417

1

20-5153

ineaizii, Humical a; luna m-jTics

■5 000.000

13.500.002

15.061 597

413 '03

2331 3-4

Ac a, JEr.al si salubritate

500.300

154350

12 li 626

60.172!

2001 Of,

Ca-tura ni' 5: lubriiiaiiti

5.300

6.300

5.0CC

200'06

Piesa de sun'.mb

20 000

1il::>:i

:j;so

200 lOo

Pesta, lelecornjc.cai.i rs-dlc-, tu,

irrc;:Tisț

256.000

?26.ț)00

IÎ2.245

34. ,-£■,-i

200ICO

Materiale si pr=s:an du servicii cu

caracter funcționa:

200 000

56.002

7-n

25.241

222123

Ale ELnri ci seruic;. parlrj

rtre::r-a-:e si funcționare

6 ■ 00 000

6.,24.000

4 924.206

1 7&S 72^

2022

Eesaratii curarla

25.149.000

73.101.222

26.766.61 5

;.424.s3.''

2003

il'ana

CS.CC"

56 360

CJ4

20050■

Hrana centru oameni

h? 3,3.31

55.566

6-4

2004

Medicamente si maieu a ie sanitare

1 2-i .

2.244.000

1.57! Oii”

3Tz. '?jfi3!

200401

r/sriicy iria‘:L-2

333 031:

1 225.000

1.173.465.    45.552I

200402 '

Materiale sanitare

400.000

675 000

4 511. UT 2

216.323

2-2-24 jj

Î^OLCLV

77 000

77.5-33

222424

Dezinfectării

6/ 000

264 000

155.737

103.253

222;:

zi j 'i jri de natura obiectelor ee invertar

' 50 000

222.000

7S/-F: 1

142,510

2: :■:: 5i: 3

.ani^r e- ii a^căsorii nu:

6-'.000

37 C'Cm

’J'V’.Mf’

■:.    v •J'j

Alte nbiecia J-e uwerter

'-50.000

155.002

ft.ilS

2006

Decis sari. cetea ai , transrera.n

125.000

35 OCO

'6.004

îSl!.ij|j£

200601

Docta sari interne, clfu-așai , transferări

5-J    '

■j    j.''

2.695

7 307

20060?

Uenicsari ir! streinaiate

■7 C ■"■

7 5 ■ 330

14.501

. 60.699 i

2009

M atena ie ds labo.etur

55.000

40.367

"•3:

20'1

Cari, dlelicatii 3i materni:

cotii meri l.a r:

7.000

7 000

3.555

0.441

2012

C-onsutenra si expti tiza

ooo.ooo

647 000

2S6.7S3.-    50.711

2013

Pregătiri; p r-r: iu siu ■ ia :a

40.000

250 000

3.337

7H0.5"3

2014

“Tctect'a murei

60.000

50.000

3-3.03 5

2020

Ale sheiiu.eli

■ 75 000

',.074.000

35.15 '■

2525-54

Chii'

75 000

56 000

4:1.550

0.300

73333C

A.te cnelt'iieli cu bunuri si servicii

too.000

1.313.000

42.6 1J

575.469

£1

“TLUL VI TnANSF ERUHl IN'i'.RBI UNIT ATI A.E

AilMINGi RAȚIEI PLELiCE

142.430.000r    142.4T3.000

13' 706.435

13.73E 565'

51 c 1

Tran&ie.'ur' curent

64 530.002

>11.53 5.202

50.960.659

'.726.'41

510146

Transferul: cin ajgeie e loca s pentru

t'insnterea chelia leii iur cuie mc dir

domeniul sareteti:

64.SCO.300

51.547,22::'

50.000 650

.    .. 4

6'02

Transferuri ce capital

77 533 3.33

32 775.555-

71 745.570

■ 0.030.42-1

510225

T-ansfeiun din venituri moprii a'a MinisLu'jlE: Săriât^ții

către buaeteie locale renin.' ‘inaiisiea apirateri

ir.ccicalt șl esn.pcmentelor de tqni 1.ric-al.-i

7r urgente in țăn=!att

5 415.:::)o

fish2.<î2ti

4 >’BS -1 .'-1

5■0226

Transferuri db uenlh.r p-oprii an? Ministerj,l! Sănântiii

câne bucetele 'oca:e pertu i nan lai ea n-pa ia L.il c■

(■-scitele ’r. eă iălaLe

524 000

224.2-52

510223

Transferuri dir bugetele ic;:?: le nuntu

sin a mau a cnu Ituic ilar ce captai

din d-r men :i. 1 L-aAtcKțur

77.633 000

75 054 000

71.5oi-.55::.

■’P5::

7: fi

1T: VII:    'L C U - AVATAR E CI N

-ONDLPpFX | HHNbttti^MSU r<5A6ILE 'TzN': z /    'x •••-■_.


li z


■v


-w


/S.-■a

firi:W

n/'.Tr I ••


i-cl. Nr.ij.^L ANEXA 2


CONTUL Cfc rh'CHEIERE A EXERCIȚIULUI aUGETArt ?E ANUL 20“! 1 Execuția cheltuieli Ier Luustur.i; icta pa capii; :C. til.ur' erticslu ai ine are


-Ici-


CnptUl.' C-pjpt ;' Titlu Ai-L’luI ; A-ineat


Uftiiurnire Inaituiur


h'JSeiârt


Pilit:

sfcf.ruațe


5651

560132

□0

59 17

70

71

7101

71010'

710102

7103

S4

HO

5501

8501 ::i


■* ijLI -A,”u_ -tAR :-

?rcp/une din Feudul European de ijercvolTa.i; Regi;asia ȚFFfSRj 1-ifiania’ea exierna nora.TiLuiîiUbiia


16702


o-

■0

-ooi -.OO'OI -ooios ’OO'OO 100’10 100112

100--3 100:50 1003 10050-

100502 100203

132304

13<1306

20

7CC1

200101

200102

200103

20010-1

700105

2001-26

700106I TITLU. IX Al I E CHELTUI EL:

iU'L-Hney .iht: ev le

ICHE.I TLJIEt.l CE CAPTA.

"III. JL X AC“:VE NEFINA.NCIA.RF

■    Active fixe

: Ccpsirucll

'■ Maii.T. eixupa mente si mij-cace da i transport

I R a param t:ao ițele atere.nle activelor

I

tr<e

PI AI I EFECTUATE IN ANII FRECAIHA'G . RzCJ^ERATl- IN ANUL CURENT Tii-ui XV FI ATI EFECTUATE IN .ANII

FRFCFCENTI SI RECUCETATL IN ANU . CJAEN-

P.ati clf’-ati-F.te in anii n'ecederti ai met: cerate '.n anul cereri :J £ti eiiectuatu in a ui pir L-cn :ird i si iSc-ucare in ant-'l curent f-SF}

CULTURA, RE2RE.ERE SI RTi I3'F' CHELTUIELI CURENTE | TITLU. I C-il-:.TJ:E..I CE PER SC N AL IChshuieli sclaria.c in aa T ' Saia:i: ut? bem

; Sporuri pentru cmditii de munca

i Alia spon.r

I Fiud pnr lr.j n-emuri ocupate prin cumul

■    Inr'ernnixatii potiie jac; persoane din : afara unitatii

Irdeinnualii dt: duiu-caru Allu tirep-uri salariate in ban:'

: Centri cotii

I Su■ il-icutii de asigurări sociale de

3tai

Cmlrinotii de asigurări de soma;

Co.nin'culii d-a asig-u-jii soc3Ic de senatste

Ccrurtb ulii dc asigu ari peruu accidente ce inu.i-jE tu boi- putu suina ie

Corn.-i;.jui peni'u cur-redii si nuermisatii

TITLUL II BUNURI Si S.-RVIC2 Ei-.j'iLi:= si servicii -urnituri ce bi-cu i'vle'.enaie centru curățenie

ncalzll, ilumir.at si ănrta noi/icE

Aoa, canal ii ieludniyli Cart-Lia'ii a lub-il-anli r'iust? de enla b

! rus.l.H. lelecpm unicat! I rac ic, iv, inie-net

Materiale si presta; au au vicii -;u caracter f j-oli-jua.

Alie yj-'-m ai serr^FțTrTT--.-.-..^,


Za;-:


■ ■ 7^ / • \    ■tV1 i-y/


<s

1 !

r=2-:!

^6 000:

1

Z&.bC'D

25.000

1

2®. o.

'28.2-00

1:5 000

23.20-2-

25.CC-2

25.000

I.200.0CC

1/26.-173

75.53H

1.200.006

1 /.2o.4Tf:

70,67-4

30.8J- 0.000

1 3.1 66 000

11.612.427

3.526.673

50.3'6.000

15.166 000

' 1.6'9.427

3.526.573'

24.Ub4 O0Q:

13.01 l.OOOi

6 73'. .421

3.2/3.579

15.304 OQOl

5.311.000

6.75' .421

79.57?'

e.&oo.qoo!

3.202.000

3.200.00-3

5.602.000

5.1-0.000

H.&63.Q06

250.994

-260.613

230 9'5!

-532.-13

230.5 • 3

232.313

732 513

-23G ?13

22-2.21 3

045 955.000

53 2.290 000

523.546.56C

97-A.UT

5-1-1 -01.000

322.262.000

3 ’ 3 5 ’ 6.5'4

6.94 5.235

4.56 '.000

3.256.000

3 906.2'5

46.765

3 405 000

3.1O5.UOO

3 069 ^06

33.194

5.’90 000

7221 000

2 997.43/

25 563

'2.000

<000

3 '34

666

'.000

1.000

62?

s-> ■' .-I,

’ 7.000

11.000

10.639

fii

1

iot?, ooo

..

57.000

45.400

6.600;

20.000

3.000

5-52

2 476-

57.000

5.74/

7 755|

504.000

Oi'r'.OOO'

ii 35.4 09

'0 59' j

L37.OOO

636.020

k;i-| ,;:i d

4.766 j

17.000

1-1.000

14.200

170.000

1(31.0" 3

157.461

3 639

12.000

10.002

L flxr,

140

i

53.000

2c

73.S7U

27 26

r.522.:; 30

6 99? .CCC

!    3.363.38/

lti.0'3

7.223. CCC-

2 -62 .CC 3

i    2.14 :■;.3113

13.092

3.322

6 CCC

:    7.67t

!    rs.

2

'4.CCC

i :-i, 3341    £

5'_i6. ,j-.. .. |    436 COC

42-.3SC

i    12.120

72.3 6 6

i    6? CCC

61.362

633

3- -3CC

i    -6.00'j

1 f.237

761

'■ .CCC

- COC

449

SOI

496.CC-2

49b 000

492.457

i.W.

oiiO QCC

51 l.OOOi    610.067

33


/    W"-

-VU'.r


BUG^T'JL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BL'CUREST


K-t. Nr,

ANEXA 2


333MZ


CONTUL OR ÎNCHEIERE A EXERCIT-ULUI SUOETAR PLANUL 2011 Cxecrd a c-nc.tuieiilcr bugetului icca: pa iiaailclc ii: or.. srtichie h a li reale


.-Iei'-

Cosița! ■'    1

I

Credita buyetnrr

Pat:

1

Cricsa ■ 1 iul* !

r

De/IlOTiire indica Lor    '

In rtin.li-

d EÎ-iiiu','j

erucouare

Aria si.' Aiu itfSt

i.

E

2

2

4=2-j    î

irtredrere si tundlionare

525.9X16

51i.0-C0-

5-3920

.."4!

20C2

Pcaaraiii surer-la

120. CCC

370.000

376.; 90

' .390 j

260 S

Litrei de ratr.ra u-ae-cte1;' de nL-urirai-

150.000'

000.000

199.644

'356.

PCC-£r>D

Alic odiests ce i. iventsr

150.000

200 000

1

2C06

l: a p i±3 a -i, -de;a seri -,ia r sierari

1LL.000

20.600

12.123

S.S77.

20060 '■

Deplasai: intnrre. deiaseri transferări

20' 000

6.-0-06

7.095

l?C«fe j

20QR02

Oeplasar in slra r a Laie

■z.occ

12.000

6.026

5.972

2911

Carii publicații s r siiri iale

dccunenlai l:

2.395.000-

4,1 $«.000

47:54.999

2312

Cuusuhanta si ex se-tiza

J. J'OC'

2013

Previne a-oios iernate

rr 1.0-00

4 ‘ .000

-C ^2C

KU-

2014

Protest-a 'Tiorir

67.OOC'

37 600

yss

215'

2030

/'■.li-a cheltuieli

2.300.000

'.949.606

1.5x6.51 L

82

203030

Alte cheli ji a ii nu bunuri si w/n-i

2.300.000

' 949 006

-.5-4 3. LI <!

b2

3':

~'TI_UI. VI riA.\î£rE:"îbR1 INTXL «NIT.*. 1 i Alz

AC ’J STRAI 1P1 Pb DL: CE

290 OtP.OOO

296.95-0.000

299 9-2 5-52

5 037 346

C1C-1

1 rrsRKfc: ui; e_ren:e

296.607.0-00

250,151.0'OO-

256.569 047

3 5-9953

510101

T.ransfe-uri calic ' rarii Jt-ile numitz;

290.60 ,-.000

230.161.000-

25fi.5O9.64 ■'

3.699.953!

0102

Y:aristenuri de capitel

25.,Te. 000

33.351.665

- 4 97.395!

510229

AJIe rens fe:uri de capitel cstie

ifiitifjti: publice

35.769.0CiL'

35.331.6-33

1.4 17.2115

56

•|TI 1J: VIII PR9-ECTE CU PiAAA'TARE CIN

“C NOURI EXTERNE NERÂMBURSAb'LE {PENI

POSTAC-CRARE

25 265 000

7 3G5.J-J'J

472.056

1.6S2.337

5601

Fr-o-:i:ane cin Poncul E_,iooeai de “.'eavrltart

Rc<j sraia (PEOir;

25.265.000

7 365 POL

472.066

6-92.932

5 501 02

F' it aria rea externa -îefair-bursa a:la

23.265.300

3.330 00-0-

4-,2.065

-.692 932

11iL'-L iX ALT CHFI. 1 U:-_l

1G.-jC-J.CLC-

13.3 3-3.000'    5.062-92

•    0!?' 5

i.Tr te belii ia sral a'iza rea aersc-raiului

- :

r.scencal

10.000.000

1 o.L'Oti- 000

S.C62 197

9.33“.SCS'

70

CI-ilELTU.EJ CE CAP li A..

2L"1.62/.000

. 211.026 600

01 [07:13.760

244.237

7J.

"ITlUl X ACI VE NEE'.NANCIAHH

. 201.627.000

.2' - .026.090

21C.783.753

7 44. L 67

7961

Active fixe

20 L627.000

2" .025.606

7.-0.76,2.702

244.237

vi"ICI

Ccnstrjctii

20’-.-72 000

269 “94,000

209.475.005

233 995

713122

Mas ini, echiname.ila si mijloace de

transport

420.060

u“ 'J . ■m

940 549

3.4d'

710130

.Alte aclVe fxe

235.00 2

■J-«--12-.

3G2 269-    ' .791

64

PLĂTI EFECTUAT N ANII RRECECENTI SI

R E C U P ERAT E 1N AN./ CL R LNT

559.417

553.41?

:    35

1 llul XV ETATI EFECTUAT a AMi

RRECERPN l'l Dl R ECU-ERATE

N ANUL CUREA "

■333.417

656'

i-țI- nteo'.uate T anii crecede'iti s-

recuperate in a,iui cururi

-33S/-1?

fifțij.'il /

i    630101

- hli e'eoi.jalț’ -r anii crecsdenti s.

recjoe’ate in anu: ourenl (DP}

-5 55.-917

/

6602

ASIGURĂRI S! A3i3"    ! a SOCIAL".

53.300.000

57.623.333

46 364.705

c* ț?3t!.2J 2

01

CTLTIIELI CURENT

50 335 066

39.444.333

33.036.567

.5 405 439

10

7“LUL 1 CHE.“0.IE! ' DE PERSONAL

9.29“ .06-0

6.7U2.030

6 5? 2.12?'

205 673

1001

C: iu: te ieli tal a-ia-e in bani

7 974

5.663."00

5.201.693

-6' -07

1ȚOI01

Sajrti ij de Jiuu

5.640.000

4..77 0.000-

4 ■ 7-. 79b

ÎJ4.202

100-10-2

Salarii de nsl:

299.000

I    I v'v

Spcrj.i pen’/u esndilii da nurca

1,1^1 ,c^c

l-lu.L'L’O-l    9o2.522

06.473

120100

Ahc '-puiuri

13.00'C

13.000

"..292!    1.733

105110

Irderrricati: ce celulare

20,000

3.000!    3 245

? 7RR

100130

Alte dneotur' sa arale in sâni

106.000

ic.OOO

29.336

25.554

1002

Ccrilr.bubi    ■-.

2.073.000

1 4 9 9 000

1.3,-3.2:14

4«./oS

10030'

LI C I: 11- L LLrȚff as>ura rți Satele : 1//    ------.    ■' >-

Vz.'-Z    ;/

.-. •CANTUL DE ÎNCHEIERE; A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 Execuția cric luie iic bugetul/ leu/ pe caaitc-le :;|iud, a-iccle ai aline-4=


CdpilGÎ •' G-upa S'ill Articc. ■' Al'neaL

slal    ■

‘ 00302

Gortributii de as^inan da sntnaj

100303

Eoi■ l; l--t.Iii de asigurați scciaie de

sa narate

100304

Gynp'butii de asigurări cerdr.j

a ecic unie de nurca si do i profes

100300

Gcntti cutii aeiîru concedii ii

incennizatii

23

! :_I.UL!I BUNURI SI SERVICII

2001

Bt.rur fiî serv-ai!

230101

p'urr ituri d-a a-reu

2OL102

Maiori a,e purii ru curatems

ionalc


23-0103 220104 233-105 233102 250-103

2031 OL

200120

26-3 7

2003 200001

2004 20CC1 20032 200/02 2003

200301

200303

200530

2006

200001

200602

2012

20:3

2014

2030

203004

203030

65

550'

550'15

5502

050201


/7

ii/

■'\/


55,17 01 5EL207 SE17 561701 561 /!;3


I-^fI^I, iii:Tina: îi tona ■nctHuL

Apa, C-Ejriz-]' si salji;;■ Isle Carburanți ai Iua;ifienti . ^itîsți de scbinb "îita. tui-e eernu- i l:-h1 ii jiUie, :v r Ie mei    ■

Materiale si c-ectari de servicii cu    .

■caracter functtc-nel

A!l= bunuri s: se vicii aentru ■

irtre?r?re si funcție care ■■    ■    '

Reparații curei tu .    ■ '    ■

'■ ii cr:a

-iran a pentru ca meni r.lticiGiirnente si naieriale sanitare , Medicamente

i Mirtlr?rigle sanitare

Oezinfe etanii

Sunuri du ia!u e eittueteier da invsr.lar 'uni’ome îi e(:!iponl‘i:il

i Lenjerie s: atica Km: as pr-rl.

I Alic cciettle de inventar

i Depins ar., cela s al, tn "d era.ri

; Deplasar interne, detasari. transferări

J Deplasar in sliHir,Filați!

iCyt s'jilarla si expertiza

i Pregătire pic fa s.c raia

: Proiect a muncii

iAHc cI'ili iuțeli

: t;firii

■    Aiis -cheltusli cu bunud si servicii

TITLUL VII ALTETRANSFERURI A. Tr-aisfei LP mtui ile

Alia trensfciu i curente iiilcine ' B. I ra litere r. curente r străin a la ts

■    (sairs erg a n izati i i ne na? c-r ale}

Cirttr beții si eetixAlii ;a ei tjaitisirt? intern a lionaie

JiTLUL Vii -ROiEOT Cu HNANI ARE DIN

■    FON DU RI EXTER N E N ERA.MEi J7<3AS I LE (i- 7 v; iFOSTADERARE

Prag arie din bardul -3ceia European (bSF) ri" acta re a ualonda'j

“iaar-ianua externa nerairbursaaila

Mcicîinisrr.ul bi'ia.Țțtgf-lfifcjfct. b i na sta re aa AȘla    .

Finaata,ețg'%^ts?la rerambursâ^fa


ti?

Hct. Nr. r_J.i ANEXA ?.


Ici-

iL“

jugsTzsm

!    nuni

1    eîcr/u<nt

i

'    T'h’flifnLt

iriitiHie

r-n rin ilive

2

•    i

531.2LL

1.104.000

1.073 046

3-2.254

44.3-30

28 000 i    25.024

2 073

4-5.GCC

2/0 000

.    252.pi

6 -168

‘ 6 000

12.000

,'.717

4.255

57.000

5.000

■?■■ uDQ

?6.857 000

24.301 000

lb.72S.L-54

4.004 036

2,032.000

8.20 R. 300

2.33'6.925

491.Oi 0

200.000

166.300

7y£

00.765

2 iso. 000

235.33L

131.151

43.82-5

710.000

1521. -3 33

S1-LU4 3

232.058

i-3'O.OOQ

334.333

354.127

■.!" 37^

33.000

53 .CCC

52.651

50.000

'06.003

5“ 6“.s

15 372

174.300

202.000

'■70 07g

22.224

272.3L0

556.000

497 244

53.-56

“7C.CCC

775.000

727 3' 3

4-■ .66 9;

630.333

357.000

372,6'6

'■5.364-

'6,311.333

15.411 000

'2.474.285

2 956 ./i 5i

■ 0.311.303

15.4! 1.000

'2 474 265

2 906 7- 5!

' .000.303

130.000

224.028

12-5.0721

ftOQ CC 3

300.000

28-1 396

be 704

23-3.323

no- 000

22.313

42 967

' 20 .CCC

30.000

53.710

22- 26'

90,903

773.000

183.340

■595 554|

. HO .000

!

"    365.000

325 606

. 30 000

414.000

123.046

23O.ee4

■30.000

35.000

31 280

4. 7201

30.003

23 000

îs.212

3 T68

100 000

.    13.000

1 Ji.Ij'iS

952

300.000

7E.000

55 31S

6.982!

64.003

53.000

57.946

5 052 i

'20.000

133 000

45.14*

5Î 669

1.480 000

3.4S2.000

2. j- £2. L17

56 953

720.000

25.000

10.770

*0 2241

4 260.000

3.4 23.000

1

72.7e9j

i.: ■ o 000

1.113.000

1.3-03.505

10' .e95|

i.too.000

1.13C.OOC,

1.303.3 30

1 OO.OOo!

1. ico.ooo

1.133.000

1.3 3-3.339

1 00 690

-o.ooo

13.030

q -T:" C

1.395

'0.000

A.-.A

S.CCS

1.395

12.5bE.000

“.461,333

5 730.371

1./23-.126

3.553.000

5 600,333

3.044.153

1.724.841

1.312.000

600.353

6-30.117

383

3.241.000

9 ■    . -j -j'-j

3.255.042

■|.72:i.!?58

4.315.000

' 7?? .CCC

1.736.'; 2

5.768

735.500

20C. CCC

196.627

3 S73-

3.245.500

' .562.26-3

1.500 635

■1.2:;.!11 \ (.qțrlKȚi Tr/

ZZZJ


Ti


f, /    -■BUGETUL ='RuFF-’IU AL MUNICIPIULUI 5UCURE5T1


Hot Nr ANEXA.


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR FE ANUL 2011 Execi. tiii creltuieiilm .jugutulu" loca-' pe na.-; l;:-le, titluri. anticele s <d-m-?,de


I Capitc-I,'

I CrRipa i' T;Llu

Articol ' Alin 5 j-.


Z>e numire iriți iuâtDi


71

710-

710'0'. 7’0^02

“12177


66

8571

«tUl 21


I ;.u-,.

■ 73C99Z ’ 7 2-8 2

o-


-o

TOCI

A z"l l'l q r-

L-n:: 1 Ud 05 ISO’:3


c-ie.."uiel: ce cah""al

TTLUL X AC IIVE N EH NAN 9 IAR E

Aclve fxs Construcții

Mcs'.ri ^ciiparr erite S: r-iilnade a a trar.saed

Mobider. acsrar.i-s bi'ntiac si alte active -arpoi'âiC

PD\TI EFECUATE 'N ANil FRECE DEA, TI SI R h C U E E RAT E IN AN,J.. CUR EN T :T'tlu! XV PLA“I EFECTJA“E IV AN.

PRECEDENT I SI RECUPERATE 5, AMJl. CURZN-

-:.ati etecuale in ^r.ii a'ucaCer.ti si eca.aerate ia au cj.unt

Piati efectuate in orii. p-iicecenti si

' reci. parate T seu' caruri: (3!“j

EVilua IV-a SERVICII iii ni-.2V9LT.ARE ;PL:BI :CA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE ILOCJ NTE. SERV OII S. DEZVOLTARE F ULUCA O'Hpl I Ui.-.'LI CURENTE TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL ■

Ol mit.j : ?li sa lariale ;r.tE.ni Salarii de bsca

Lpafjri pentru cond'tii de aiurai Alte scc'Liri

I-doa'i'iiati: ce celena,-f


1 008

Cu a ta a aii

19030:

Cai da edili de asigursh

stai

10030?

Cor.tr'cutii de asburar

100303

Contribuții de as.igyF.r-

Saca,'ala

100334

Contribuții de ssig.j-ari

s-juia.e sa


dc


accdci le d-a aurea si bol: preteF.iyrid:e Contriburi'- p=r?tr.j jencadj ii Tden'r-izatd

23

T~LUL II BUNUR- Si SERVICII

2301

Berar si ser/icii

230101

Furnitori de birou

2 SC-102

Ma ie ■ i a-s par ti a cl raia ne

200103

Ir caizi; il a minat s: torta ir? unica

200:04

Apa. canal si se lub,diate

2ixr os

Carnurspli ii l-.ja irarti

200’06

Piese ce schimb

200'08

Huaia, Uimim-a u-alcati radio tv,

iniernet

200103

Meteriele si prestări ne eeiviuii nu

caracterlunctional

200:33

Ails aunjn si servicii senin

itivetiaere si turciic-rar=

2002

Rupui alii CLiu- ile

2000

T'spla=5 b, a el a sari, 7 ii isfc rari

233631

Deplasa r interne, cete sa i, Lins fa rad

2311

Caili publicați' si materiale

duet. mente re

2313

"egaii re. pred? si c^hȘt U p-t

2614

P'uicdii nuncitZ *    _ _    - :-

/

/

i1'    ■/    -VL'.:-? ■Ț?,''--. '■■

i1O ,, ■! , V;?Rț'Z?d;> >

A-LL-iS.^'On'


-lni-

Crtd’L* bijJfrtnrK

piai

in itftfc

d “ Tii lifjvă

srpcnmsi

■>ifrrn:nlT-

1

Z

2

1 £. J? 3. C'051

12.54“ .5-79

2 56' -1“'

-i    r>

■ .-■D i .w-Vv'

13.372.OO0

15.34,-'.529

2.531.47'1

7.457.000

13.375 000

R^-7.523

2.531.47-1

^.750.000

1 7.274 300

" î/^

1.114.584,

673 000

65.303

■ 62.626.

[j-; h.^7?

42.300

-1.808

". .Livo'

1.303

1.335

-1.625

1.62-3

1.605

336.32.c.np<;

2 75.312.222-

241.030 032

54 “79.963

2 ?3.2 3 7.003

233.237 000

2 T;.850.'.86

80.236.564

1us.7l4.000

133.204 000

154.439.': 57

4.404.3:5

2.456.000

2.323 000

2.1 60.6 rr-

126.325'

1.000 000

1.764.000

1.723.474

34.576

1.626.000

1.626.000

1 .r^L-.K-!

28.25 ■■'

'30.000

'60.300

115.6S6

14.414-

' 35.000

2.303

1.313

637

7

4.33-3

8.462

■ 653

i

■504.    2

490.22-3

,:'v 7&7

i

1    355 SC?

325.000

3G2.06G

. 32.044

. 12.02'0

10.000

5 379

-.62-.

: 100.000

■, 00 000

.

11.234

3.000

5 000

2.805

50.000

56.303

25.444

... ■

Z |- .^-Z'Z

■'4.-02.000

"6 548.303

'.16 241.415

305.854

4.200.303

4.501..133

■1 -181.177

I3.3S5

75 20c

■35.333

8-1 529

■171

i    2H.-0':ifi

14.203

'2.264

736

i    223.222

175.333

174.730

270

!    50.332

21.333

20 75’

739

72.723

22.2-22'

22.659

54’

33.23-2-

-2.2-33-

36 400

- .600

2 C1'.-. iJu-'C'

115 00!)

' 12 36'.

2.63S

■    3.375.000

3.262 000

3.067 000

■110

i    200.000

660 000

357 343

2.65“

2.000.000

6.652.000

3.351.637

313

65 000

05 000

04.584

415

65.000

66.000

CZ îlH?i

41"

1

-.QQO!    . v.jcO

fi    2

22 7

40.333

. v^'s'

25 275

i.333

■■j ''.'l.''

7^6

254

ZZZ iUL 5/Svx


■ > l' Mi

W!


■y-‘s-7


1C


i-n ■!<

i / i ii .

I ,'L i

NU-U v.


Z^

•Z
BuGEtUL PROPRIU AL 'JlUNiCrAIIJI Jjl BUCUREȘTI


/I/?

Hol I\ir.    &

ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL, 2011 Pxe'cdia ctelțuietiicr auciei.j i.i local pe o:d::ircls, ticl j a, articce s. aliniate


/

./n-Isi.

Capiii; Grupa ■'TIv'u

Arcicclr Alineat

A

Itep.rpirm iPd liatc-r

^r^ciite butfsLd.-a

Plari

ntîîC’.b^e

1

'Jlffci'errx-

J=J-1

iniția

sfcrl.titive

a    î

”    i

2

;

2030

A;i= cneitLiei:

i

107 43£.000

105 252.303

107 966.6*4

235.:;ti£

203000

Alte ctirdcinl' c-.i c;n;:r si servicii

'07.43 5. SOL

1 £-8.252.009

' 07 966.0- 4:

205.336:

5'

T n :.J|. VI TRANSFERURI :N "KP UNITAT: ALE

ADMINISTRAI IP.I RUH- UE

00 294.300

7-3.326 000

*14 522.' 36

□ 605.504

£ ‘ 0'

T-ane feud curente

50.294 .-3-3-3

34 Ai Jir. 909

55.447 6&4

: 040 316'

MP’O-

T.-a.isi:irj■ i către insdijiiile publice

£0'. 294.000

34 a sa.ooo

55.4A7.e.t}4

1 040 3-țjj

clC-i

1 -ansfe^jn de capitel

13.! Al). 000

11.374 452

2.705 5461

£ 12229

Alic jtinster.ri -de cap'tal către

naidulii psbiice

13.5^3.300

11.374A52

2. .-Si 54o

T'_LUU iX ALTE CAEi_T'J.ELI

1.700.000'

- 733.303-

1,£3£.3£S

101 042

5317

13fte.pt: cubi.d civili

1.700.000

CC.COC

1.53£.S5S

104.01"

70

C.-i= _"U:E_! LC CAPI 1 Al

95Al ,'.000

59.277.3-33

59.391.334

2-2.1 H £.605

71

T'TLUL X AC.;-|\-'E NE FI NA NC ATE

OK A.17 000

□9.2/r.227

39 .TiOUJIA

73.135.605

71CI

Aciivs fixe

93.417.000

59.777.CCC

39.30-..394

23.1 35.30: i

712121

Construcții

53.454.ooo

46.5-1.035

50.24- .902

1O.2:j5,;3S

"10122

. Vișini, echipa mente s' ni';toace ce

i

TERsacr

125.0;?::'

.155.000

- 54 573

'13G

"-.■31-33

Mpbiiier. aparatura birotica ai alte

active eei poi Hkî

4:3

40 003

:-9 960

29-

71013-3

■Aite sndve t'xe

-4.313 .-2 "3

13.771.000

a.OFF 042

2. r -1

79

ClRLKAilUNI FINANCIARE

□.406.303

£.406.000

6. OF". 064

500.0-Oi

£'■

TI 1 c UL XIV RAMEU F! SAR 1 DE C.TE D.TE

5.400.033

£A06.000

£.057.064

505 9-0

&-01

Penbursari de creslie exlerri

5 400.333

5 A2'L. Ot it)

£.357.954

605 9’6

&-0-01

Ran’buraari dc credite externe contezctete

ac ci Jcriterii de credite

ÎÎ.40G.0GC

5 A 3-3.000'

656.0-0

S4

PLĂTI E"ECTU.ATE IN Ar-A PÂ^CF.dpN’I Si

R EC U P PPA' t N A Ni Ji. CL:P EN T

-5.2,■'■.£77

£.277.526-

55

i' llul XV RUA": E"EC"LA"E IN A\'i

PRFCI-dtzN-: S: RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.7"7.£23

S. 2 7 r.    :•?

5521

Flaii efectuate .r arii pieccden'.i :d

teci-perale in anul curent

-5.2"". £2 9

6.277.S2E

■URZICI

Flsd etectuăte i:i arii unjecdcnli ci

reCLCCralc in anul curent (£p)

-04 393

țțz Trn

S53132

“’.ati tife'-.IUr.iH in ac ii p'p.c.p.p.p.r-.ti si

. aer ne râie in anul curent (SD)

-5.2'3.130

5.213.135

7402

PROTECȚIA MP UI UI UI

03. S 3 3.000

42.220.099

57 679,396

4.£42.HA

01

C.-1H .’LIEL: CURENTE

35.752.000

7.0 955.339

25.975.305

3.130.157

20

"iTLUL II BUNURI PI $ArVIC:I

35.732.000

29.065.000

25.070.003

3.136.1 S,'

2001

<n j-i îi serv 2: ■

1.5-26.01)0

075.000

- .346.4/0

723.£33

/’QOI 33

Ate b-Lr.ui i tii servicii ueriliu

!u 1 re-i rie re si tj.n dicn 3 re

i. £■:■;. ooo

2.075.060

' 040 473!    223.533

2005

Ju-i.jq de estm selectelor ce inventar

- 5.00C

14 060

123

200533

Aite cbiecte cs inventar

15.000

J4 6&0|    123

2030

Alte cheitciei-

54.262.000

2 5.905.0991    24:17 455

2.S •' ■‘‘.h2- -r

203030

A|l= cheltuieli cu sunur si serveii

34.262.3-0::.

995 009

24.117.456

2.677.UA

70

CHELTUlLL. !?h CA.-1! IA!

23 "4 5.3 00

S. 642.000

7.503.195

■ .272.3C”’

7'

jTIT : Ut. X ACTIVE NEFiNANCIARE

23.745.2-3-2

5,512.999

7.553.193

1.2/7.5:17

710-

' Active fixe

25 "45.333

3.642.000

,J.tcy.193

■ 1.272.397

710:01

Cars-ructii

17.602.222

3.£ 1 £.000

3 ^-33 i:3-3-

îJ 4G”;

710102

Mașini, cvicipr-j-ie ite ci irijirisce de

î

transport

!    1.529.993

1.313.903

1.333.2 79

77-

710150

i Al:e aclivL 'btn

j    3 &Zd.iJC'J

4.31 i'.L-Ol

2.7EF.3S 1

1.220.6-0

75

' OPLPA 1 UNI F hAtei7 AR E

:    4 296.033

4.200.;; ol

4.1 71,933

'64.-09

K1

■TULUL. XLV RAMiILjRl-LAR! OF. CREDITE

4 ;96 033

4.206.26-6

d. 131 SOC

: 64. - 00

3121

jRambursări do credite externe

4.296 933

4.206.266

1    4.101.SC3

i    15A 100

312131

RanijjiAHii (ic

;ii tic eiedijjpsislțirrîtîr.ofțra claie

de ndqialpr' pi^Aț^te^ V-' ^r'\\

716 "-s, •■’.■■ L •''' Xs'i ■ • -J

.•■<■■"■:■■<u.

BUGETUL propriu al municipiului B UCU REST!itct. Nr,


ANEXA 2


CONTUL DE INCBE-LRE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 Execuția cr =:iLuie-.ilC:’ bucetului .ci:ai cs LL.piup g. tii.ur; srlutc i: 5 aliieate


-lai-

C H piwi >*    !

Crțni'c hi ig nta r::

!

G'pjpz i' “iliu

C-șnurrirc indiu-a L’jr"

im L'-Â lt

(Ifilinic'Yb

<±fâ'J[UâLli

Dite.srt?    :

AiUS-OlA.lpcat

A

E

s

j:

4 2"1

800002

i’a-ies V-h ACTIUNi ECONOMICE

1.982.827.000

J .94" '94 000

80.222.296 ■

6:02

CCMEUST3II.I 81 ENERGIE

755 5" 5.0'jT

7“5.'i8V.OOO

772.47:. 2 £d

2.715.7CS

01

CHEI .i-iEL.’ CLIREN i-

588. 652.000

715.402.030

714 O.?' I8O

7.8L f!8P

z"

TFLUL IV Sl.BVEN--:

565 455.733

55S.O---6.000

386 046.000

4002

Subvc.Tl p&ntru scootri/ta cife'enielo-pm si :arjf

838.328.000

561.4>Z0C'C-

5(71 -15-1 000

4020

Subvsrti pentn. uni cer sarea cos la fior îig p ne vi7! t i : a La ale arcturlor a ca tn bt. 5? cili

ZZ.ep'j 000

24.392.000

24.532.000

55

'! 11. U: Vl! ALT 5 T^tz I-.H b K1

;2.Z52 000

* 29.836.000

128.305.150

750.850

8601

A. TrErsferun i.i;«.'ii

£2.282.000

-29.356 000

-73.035.15;

753.35:;.

EEC117

l'ivua; Iii aia neg'ilar anterior iu -ii societetiisr ci:ir-L-raia'e sj capital <1-^

Țp .0 5 7, CC 0

56.852.000

54.90-,'30

750.850

I    550''5

ALe Tansie. un curente rtene

JD . Zi f kl . Li ui >j'

o;.    r>.r-

JC.uCu.LLu

36 600 000

■    550'.54

Transferuri ae-i;-ir ac:: ilare a ctliga-!i:icr leitarl= ale carii a:ciur da lerrrcicare

3,’/G4.000

37.1C4.000

CtELTUIELI DE CARNAL

80.301 000

25.o6o. 000

25.564.352

145

!

TTLU L X ACT VE N R R i NANCi ARE

Fi;,301 000

25.oto.000

2 b 5c-^’ .-Eî-5.2

148

7131

A::tivu fixe

50.30' .000

20.808.000

25.564.882

140

710101    ■

Caostraalii

8 0.? 08.000

23 363 000

75.564.50^1

143

710102

Mașini, ■scl-.iM'Tie'ile.si mijUasc de'

595.0-30

|! riri-jflLI,

7G

OPERAT UM RINA NC ARZ

4 2 .302 .OGO

42.142.000

40.177.233

1.554.73'

: &’

11 i Z J XiV RAMBURSA R. ?E CRRl :■! 1

42.562.000

42.143.030

40 177.7116

1. x':: <,

1    8:o-

Rambursări ce crediie axLcnie

4 2.3i 12.300

■12.142.000

40 J 77.288

1.954.734

8*0101

Rambursări ce credita e-îterru contrastate cc ordc-raicn c e c.redre

o^OIOi

Rambursări de credite al=ne:ikj dau-ic ■jubileu c/ic mc! scale

.42.143.003

4 i) ' 7’ 206

' 964 734

!    64

T!1 |U.. XV RLATI EFECT _:A-E N AMI

i

? RECE RE N il S- REC Li FERATE !N AXUL CU RENI

-7.922 000

-7.321 077

-23

SE

Ti! ul XV A.AT: ZFCC“UATE IN ANII

FRECEDEN” S: RECUPERA~E

IN ANUL CURENT

-7.922.000

■■7.921.97?

23

SOCI

plăti efectuate in ani piacecenti si recuperate ir an.1 cuierr

7.922 000

-7.521.977

-22

SCC-102

Plăti efectuate in ani prs:>;i«:nii si recuperate ir arul cjreni ;s;jț

7.922.000

-7.Sr-i1.S77

-73

S3C2

AG R € L, LT JRA. 3 i LV 1C U -_U RA. R-.-3C.; .G U i 1U RA

8202

:-;i va nai ;JAR:-

5 OOO.OOO

5/5 "T.33C

j.aîiu 23.6

1 1 L-.7E4

01

CHELTUIEL’ CURENTE

5.553.3C3

■5 cn,'» ■'■■■'i'i

J.VVkt. J J J

3 431/74

M8 525

1C

TITLUL : CHELT J.ELI DE FERBGNA.

686.000

•5bc 33C

802.770

53.250

| 100-

Cteltuie i sa tu eh? i.i car.

512.330

512.030

4 74 ,:m:>

37 657

:    100-Ci

Salari de caza

419.3O'O

412.3;;

398.108

22 592

! 100-08

Spyn.i r:ci: 1 ■ u curditii de munca

33.000

3:1.200

c1.cd9

8 64'

: 100-00

Alte sperați

2r 3- 3' "

-? 154

7 646

’OO'.'O

Psrd aeriPJ postur ccatiaie r.-ii nunul

30.000

•ÎJS £,£.£

29.722

2^5

- 003

Ccntrbutii

144.001?

! ii-r.DC'fi

'28.427

-ip.5“3

'00301

Contribuții de esiqurLri aceia e de stat

157.000

107.000

97 973

9 07"

'00302

Contrbutii de asigurări ce snmaj

0.000

O.OOOi    2-69

61'.

'00303

Conlr.tirlii de asigj-ari seci a ie ce saratate

27.000

27.000

24.203

? 792

100304

Contribuții de a 3ic|^Kf?r^ntrț”

eccidmile (iu Ttfirlii'^i uCI pfere si.d'Ta-;

2 000

2®0

629

471

z


i i i /tiz

/i;


J,.-

'i

:l -■


!, h

h'l-U

I,1

k
CONTUL OE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI bugetar re ANUL,'2crr'7 E/ecctia ekekuieii cr CLg==lț.,:ui :s;c-.l se ”<=phcig, Iii: uri. ai lico-ie si ăiinezir;


/?

Hot. Nr, ANEXA


34J2

■Ifii-

■ ■■

I'ifu-rRrK^

Capiul.'

□ pa i‘ Ț'Hu

COl .' Alineat

□■zn urnire inciic.n.țor

Cre-diie biJjL-tarp

P:nti

fi feclualn-

:iz; a |r>

d “ HiirLiv!:

3

4-2.3

102-306

Certrbitii centra concedii si

inden.n.'zati:

5.023

5.000

2.525

2.47?

lî::

Ti LUL I: BUNuRI £! SERVICII

2.594,32c

2.39-4.000

5; 625.704

65.226

2221

Hor un 5- BSA'icii

2.760 033

2.;-5t!.CC'0

2.732.34?

35.65fi

223101

F'.irniu.'i de j.ill

12 000

12.200

10.656

' 144

222102

Vaie r a :e psntru ciuaieo e

5.000

a. 2 C<?

4.9&b

I?.

232103

l-i2i2l2.iL rupiru! si    -Ti:;lr

32.000

3 ?. C C'C

o.OS-1.

222104

Apa, sanai si saLt-ritate    ■

1S 000

16.3 2 2-

14.215

' 75?

222126

C-Hi burar-U ii biorifițîlTi

90.000

93.33-3

fit.ooc-

22-313-0

piese dc seri™

so. 000

r. --|    --| --i 1-.

•J k> . k> k> V

23 755

7.744

333123

^Li-JCorj J iiCsjlii, 'adij, Iv.

r-tenel

Ei.DOO

65.32-2

57.133

6.663

233102

Vaienau s: prestări de soivicis eu

car-j^^er 'undiunal

2.4 00. ooc

2.453.322

2/73 355

223132

a:|f? bunuri si servicii pentru

rtreiir.ere si fjnsdsrare

122.000

03 333

£1.33-5

£ 094

2322

Rupamtii curente

sc 000

. 42 .CCC

£.090

2332

Furori de ra tura st iedelor ce iiivcinar

3.000

fi.033

1.961

1.025

21^13^ ■‘!,s

Aile obiecte ce inventa-

3. OOC

5.232

1.3'51

1.059

2325

Deplasări, deiaiAii. iransfarad

3.000

fi.300

1.639

S.2C1

233601

Depiasari rtene, de ta sad, transferar'    .

3.000

■5.30 3

1.525

6 361

2311 .    '

Cădi, sus icatii ei .materiale ;    .    ■

dccunema'e    -    '    ■

2.000

2.333

000

2317

F negat're c^cfes-iona.E

5.000

CCC

1.140

3 360 î

2214

Froie cîia

35.000

56.32-3

2 !■: ■ 1

2330

Alte creltuie'i

30.000

53.532

22.279

7.7?'

023230

Aitc c!:c!hjîc i bi_nuii si ii:: 1 •«?ic:i

30.000

fiO.3'33

2? 22S

7.77151

->,n

CHE..TU E.' “' = CAPITAL

^C'.C'OC1

53.33-2

43.732

: 766

71

7“LUL X ACTIVE NEHNANC ARE

50.000

53.332

:.2io

7121

Acdve iixs

50.000

5C.CCC

43.732

.    1 26fii

712101

Edu-Strcci!:

. 50.000

7-3.732

i.26Si

TRANSPORTURI

.1.736 337,000

"L '62.594.333

1.115.203.£55

47.55:1 1511

31

0: IEL7U' H..I C ..'RENTE    ■

732.735:000

'55d.757.:O17

74.226 6 di

13

TT'LUL 1 CHEL. 1 UlELi OL -’ERSOA'AI.

7.131.000

6.952.333

■5.!!74.u7r!

107.522

1321

C/ioJuie!' salariile r b=ni    '

5.5 75.000

5.4J6.-2C3

5.333.22?

£9.9 rb

133101

Gaiarii de haz;=

5.230.000

4.‘JTO.:i'35

£0/ i-3

1221 OS

Ep-rrj-d certai senditii de murea

230.000

527.303

323.73?

6.5' fi

15-3110

Fond su'ii.'u postLi i ocupate priit csirul

155.000

153.332

155.3!:3

36'2

1-3-23

2<jrii! j-.jlij

1.555.000

1.543.32::

1.5035:5"

27.2-44

122761

Centr a jtii de asigurări soc Ele de

stat

1.160.000'

' 145.322

1.125.355

19 62-4

.^onno'jtii de asigurări de sorr.aj

76.000

25.333

26.232

1 997

132323

Oji'il ia.jlii de e:<ig.j"ari spc:alc ce

H.ri.r‘;ri.țn"e

200.000

2fiG.:)'::-i:

770.050

S.940i

1'JC

3an:"in:itii de asiguri

aer rente ne mu.nrx? ai deri pmfeFîicrr’le

0.000

9.32::

3.177

377:

102225

:\iii'icutii peni"! enne=^ii â:

T-cennizstii

59 000

73.322

72.134

/ 696-


7-2

2621

2(10101

2j'"T"2

2221"7

2-22124

233125

2CC10"

23CI23


T.TLUL II BUNURI £ SERVICII B:j:L.|- si seuj:rd Fumiuiri de dtdu Mdiîi id = pentru iyj.-j^ i.s încălzit. iicmina: si fcna    i

Ana, s.ăna- si ăek.f: riali? Carburanți si Iu britanii Tlțse de ser ine nrya. ■e=rQm.j" ieștii, iad?:, Iv. :rl=r-:st    ---

s:. J


■ -4132.OOD.OOO 2. 'ISA. ()()() 60.000 SO ()()()

160.000

52.000

400.000

150.000

3s,o.ooo


' 94.554.2221 O.hfifi.-dOo! 53.2C2I

r r S'2 2 I ..........1

?2 222 i 622.322! 1 32.222 i


13-! .03 7 3.471 bl rz

123

'    31


2'.<= 7-2 £14 1 42 21:5 211 S50 163


.'n. i § /

i l'

■'    7


//


r'? ■■- .'    n / ',

I:-- -    .<■;_,: r

r •/. / '■ ;-js    ■

/////-'-/-/ ..

\ fv ^-y


1:


fl-â


232.222,


c£?/“ /e? 4--V


'96 755. ''' .253

' .456 65 “05.

'0.230

320

42.fi:"

5 .4 '/


;/

!Ur


,i

//

V,!-,2*4 J''    ,l- -


, ■'■■ - ■- -4 i 4-    <0-


BUGETUL FROPKIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Ca pj-L^I i* Gr.t-pn pLlu A/tlCOi •' Plineai


2551 se-

2002 2005 200501 200500 2005 2 h.'-OȚC’■

2cj:

20’ s

2014

2020

203030

42

4353

55 550' 550    2

56


5601

550■57

Țf,

T-

710' 710'QI 7-,0102

710130

7102

r-g

51

3101

310101

810155

£4


650'

650'0'

5.50'02


S/62

0'

56

i /'!,</


,!! !.


I,'


f1--.


••• i:


CONTUL DC ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI 3UGRTAR PE ANUL 2011 Execulis e/iilLiellfcr bijccli.iui acel ae aspircm rit-i.ii am:; te eH-'hhIh


Z^nurrirc indiLaLd-f


j l-tor.. Nr^J. ,■ ANEXA 2


-Ici-

Oac'iSu- bugsLd.'s

Fiirrl

e'stmaie

U'tflrn r Ir

i

4=2-1

iiiiL'.âle-

def-nidvi;

2

■>

5 ' 95.000-

3.132.030

2.170.334'

27. 666-

-.■so.ooo.oec

164 A 7 4.059

1 ad .d-j 3

50.551

icc.ccc

000

a gg2,

13.317

E-C.355

22.000

12.6: !

10.000

ic-.noo

*0.000

7.555

2 009

■1 984

25 000

z! u.

19.056

944:

/]    -"l

158.000

155.596

1.604!

255.500

290.000

2S3.553

4.447

252.2-22

290 900

LI fi KSJ

4.44,-

48 s." 3 2.000

S'j.ODO 000

42G CC'C DCC

24 .-300.23 3

469.000.000

o- a 000.000

469.505.52-5

2 h ■■■■■■ -"i r^r- p

20 20‘.000

4T5.-30C

400.020

14.060

20.201.000

475.505

■100.920

v-.oîio

20.20 L000

460.920

I4.uc.ri

454.222

5 3.959

74.339

J.5 J-C:'

iE-i.C-DC

92 995

74.033'    13X31

454.006

93.000

7«i.53S

1 SA; 1

456.5 35. DOC'

409 096.000

363.S32.512

22.75C.Î68

456.565.000

409 096.000

566.835 512

28.23S.98'6

445.024 000

595.592.000

3'?u. C5G 3C5

14-.732.S35

•144.724.000 •

•    39o.492.3CC

.

366.835.4-2

I4.£i£.566

100.000

SC.353

60 000

250.050

25.355

19.953

47

13.311.CCC

13.5 34.p5<:

3.970.0-17

7 533 053

4l.2d2.55C

41.142.555

33.170.530

' .975.42-3

41.3SS.332

4"], 147.000

39.1 70.530

' .975.423

41.333 355

41.145.055

29.170.560

t.975.4 20

41.333.552

4 1.146.005

-2.952.000

33.173.53-3

-IV 3 7.13 5

-'.975.4 22

-1.1S4.S90

? V

=•

-2 952 000

-1.777.155

-1.1 S4.655

-2 952.000

-t.777.165

-1.1-14.805

225 C'5'3

-2.352.2-20 1 .'i.CCC

-'.'/eo.206

" 2

1 699

-1.1 66. 794

202

61.3-50

13.232

" 7 755

70?


_B

laor^i-ci: cu


MSl'-'liJlC ii Ol'

' caracter tunul ar a I .Hi-pai atu curente

H'jn'j-i or neteia abieefeior di rventar

Unitei-n-e a. ashicarrer.t

Alt- obiecte di ■ r veni ar

Dec-n ser.. beta sad, tTinsfe'eri

Cta.'asaii interne. deUsa'i, ransfer-i'i

Câni, jjjd icaLi si materiale coco ne Tari?

:Pr ia adie p'otesiQnala °-oleel rj niLPai.

A.te cnelfjfeii

Alic- cieila-eli se bunun re HirTUi t:

l UI IV LîUEVEXTII iSubL-e-itr psrtlrj acoperirea d'fe raite di a preț .=; i t?; nt

TITLU'I VHALIL IR ANS PERL. FI

■A Transferuri ir:l;:rie

! nvistiT a ie re 5 ii. or aule tic Tie si

i sosi?in i ci cL'iTiQiciale c.i capi-sl de sAjU “ITLU'_ Vii -^RCII-CTE U J ’l NAN ȚAR 5 TIR -CNDLRI EXTERNE NERA.vl.R.JRSASILE (“ENi =OS“ACEPAPP

Fraț Tire cin “encul Ej-op^nr. ce LV zv alta re

Reqpca h (-'l.LJiRi

| F:rtania-ea externi: neiambcrsabife

i CHELTUIELI DL UAR TAL

i ȚTL-L X AC I iVE NEriNANC ARE

! AcȚ'.'c îxc

■    Cer stoicii-

: Mașini, echisameefe si mij căci dc

ț trap spân

Arfe active Ore

Reparai ii iasHale aferente □ rctivel-c’ ăxe

OPERA II UN -! NANE IAR E

T TI.UL XIV RAM.RUR,9Ak! UE CRED-TE

Rsm.ncjrsari de cred ta cxteiPC

Ran-iursari de cred ta artei Pa contractate de antena tari de eredt=

Ra.msjrsa'i de credite stere i le da la'ia.

Cjelita iXtami ocale l'i'I.CI XV FI A" 1 ERECT CATE N A\ii

FREC EDEN-' 6 Al-CU REA. A'I E IN ANuLCURENT

! 1 țiul XV PLAI I ErrC LATE IN ANII i    PRECEDENT 5iRECUPERA>

‘    IN ANUL. CUHLNT

i Plai. ataelLata in arii. prsaecenti si

■    iiiupeiali P a-'Ll CJrent

Plat' al actuale in am, pracecenti si

' recupera :a r ari.l ccfcrlt ;Sf-Ț Riali efectuate in e-i:i pracenenti si ' recuperai-a T anul curent ISUj At ih ACI !JM ECONOMICE iGHELT.; P;- ■ CL.HhXLLitr--—--^.

TIT-UL


5Sl3n


i',v.


%-<■-IcT.

V'-v:


Ar-'’


./


.,■7'CQNTdi DE INCHEIERt A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 20-11 Execuția eh silui;; .ii ;;r pjgelului ie ral ne ss pitei a. titluri, anco a ș. a li rec tu


Hift. NlTZț/^ AAEXA. 2


Capiol,' Grupa ■' Titlu Ankd i* Ai ineaL


Licnunure ind’.ta'jir


irt itiblu

titfi.i ilivc

ei'ecvj-ulf:

2-irr|ien:t

-!

2    !    5

4=7-3


ECNUURi EX"'ERNE NL'RAMBURSABILE i-L-N)

: :O3T ADLrț. An- ?■

31.CCC

'5 660

12.732

20?

5601

'l''Oiriarr-.s r:in -cndt.l Eurcpesr ce Cezvi)hsre

1

s (FED~./

61 000.

15,000

- 2 756

262

560 ".02

Finsntaica exicna ncanuu-sacib

61.000

13.000

12.736

70

CUELTUlHl I DECAPITA.

- 64 000

71

i n    X AC7VE NEFINANCIARE

104.000

7101

ACt'VC f KE?

■S4.000

710:02

tv'BSbi. SC.T-.pa meri Ic și ti Ij-r-a ce de

0

Li yisporl

6.900

710150

Alte activ? fixe

106.090

5002

iCTAL S: IELTJIELI - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

2—2— 3 St '1

2.365.575.666

2.235.167.425

50.27-3.574

31

SHE.TJEL l';uHI-N"R

2.31 5.564 333

2.261.545.000

2.136.1 -2.352

73.372.545

10

TOTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

•j1^. 1 j_ 3. ij    ij

(12.764 066

66.165 54-3

2.6'5.0011

20

1 “LULII BUNURI SI SERVICII

525.291.003

463.£56.600

KT 900.641

-8 755.959

O'j

“ “LUI. III I.IC'BANEI

14-1.071.663

142.381 000

■ 27 4-6.864

’ 3 964.636

40

' “LUL IV SUBVENȚII

1 052.400.00-3

1.3;3.046 000

' .078.040 000

24.000.000

■50

“TUI V F UN LK R i CE REZERVA

30 000.000

“:“LU’l VI TRANSFFRURI IN I RE LNITATI ALE

AC M V KTRATI Ei ° U 51.1C E

449.07--.000

3S4.322.09O

£34.529

£.757 57'

55

I ■ 11 U1 VI1 ALTE “RAR sper li R1

325 000

3 7.175.099

27.170.040

3 Of, ’

5'"

TI n_u!_ VIII AS STEN"A SOCIALA

707 000

33/.299

231.506

1 1 5 .13?

■ 59

“ITI.UL IX ALTE CHELTUIELI

5-.700 000

H"3.SC

02.75S.12 ■

J. £41.£79

79

CFERATIUNI Ti NAN C IAR E

1 05 372 000

164.362.222

S;. 377.=23-

c. !?£/;

ii'

TITLU.. XIV HAT/,HUH SARI '.>. CRED “E

*05 572.000

104.1)37.330

3 S. 3 7 7.3 !■ ?:

-V-2

64

V..A7 E“ECTUA"E IN A\:i PTECZUTn'; S-

RECUPERATE IN ANU. C^Hl-.N 1

-■-.693.222

-2.147.624

£5

l'itljl XV F.AT. EFECTUARE N A.N7

-

RRFCt-i-’cN'l 1 SI Rl-CU-ERATE

NANUL CURENT

■ -1 099.332

2.U2.524

1.3.43,324

510002

rPartca l-a SRRViCi' -tJdl ICE U-NERALE

. 345 353.000

.276.712.362

245.747,377

24.963.sr2

6102

iAU i Sjă TA.TI PUBLICE SI AC Ti UN- EXTERNE

1 t-u* 550 000

113 334.341

5

01

;Cl IL-l ȚUIEI.I CURENTE

150.560.000

-21.956.666

115.213.735

5..'11.255

10

T 11 _ JL ■ Ci-Fi “UiFt 1 CF PERSONAL

40 030 000

o* .o'JO.’JC’J

29.493,331

2.631.36 *3

100'

Cbailui-’l sabriaie in bani

31A13.000

24 682.906

73.1S3.333

1.192.5:12

10010'

: Salarii Te baza

25.214.000

*9 643.363

!    13.963.552

îr"-i 337

100-05

SporL-r' pentru uondrtii J.j :r: L-rs-a

2.436.000

1 436.30-3

1.831.252

1-34.747

100*06

Ahc sporim

243.000

100109

Prima de va ea i la

536.930

'26.66-3

125..'52

24?

100112

Incierrnizritii >□ tise anat perse a ne din

i

afara :J-: talii

[    H-i-j^.TOO

761.666

761.125

13.S3C

13*01*3

:■ Indemnizații de delectare

1    121.090

■21 060

43.943

!    .'2.L5^

190130

•Ahc drepturi au iar ia l in bani

'    1.1 59.030

2.270.666

1.936.5 ,"l

331.475

■| 903 1 3L301

6.369.623ț

dC-îj.nT? |

I


1L-Z30" 1,p,v3-v^

10333.4Centri;; ulii

C nul iutii de aiigu rar i sociale de etat

C i.TLi; J ti de a figurări de serr-aj Ciritnajl i de sș.ig J rari act? ie ce

sanatat^

Contrițj-.r.:: de a?igj:ari pentru


a-rr dente ce munca si t?ol: prafasie na le Con :r io ui i pentru conced i s : eden-r.izai ii

“TLLIL II BUNURI Si SERVIC nUTU-T ii Soi Vieii

Funitur' ce birou ________

i Materiale ccape^Tri^y-iicT' ;'s..

■<!    y>.5.457.0661 :24 ooo i !

1.13-4.600'

36.000


4.655.40E . : 20.230

" - 62. .62'.',

j',987


207.000

317.000

204.736 i

771.129 000

3S.066.OOO

25.847 9e“!

': 4.7 13.000

13.526.000

t.C' 2. J&oș

““5.0CC-

4 05.000

41“ 5".Oi

I00.000

257.000

152.7991


TT1.5UE1 723

2.Q.333

4 01S

'2.264' 5 250 64 3-‘ ■ 5'0 65 5 • 2. <190:

'S-l 201


S / ■:


v.


,. KA-


iZUA


,/•' r/,'.:r =• fs

V.-L-


11(1


i. /


IO. '<

’th


£ U G ETUL FRQ P KJ U Al M UN’G I Rî L: LUI U UCU RES TI


Hot.

ANEXA 2


CONTUL CE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 E^eeetie- ene-tuiellor beastLiui    capi-ois, titlu d, a ?:c,!u si a ineaie


-Ici-


i Capitol«' GrMp? ■' : *lu

; AiliCOl 1 Mlnflțit


r-urnirs indicator


Pld'.i

slifCtuate


2"::ic2 încălzit, il'jn rat ci fene mctrc! 200104    ' Apa. canal Li ăsluuriiaie

200'05    Canu-’K i ■ Li £ i Iu anii s r.li

200106

Piese ce sc.t iri'a

200107

"raaspcn

2OO13S

nnF.tn IlIccot ur-ice tii, -idi-a

Interne:

20-0109

M.aienaT si O'esten ac sen;’

caracter furcienal

200-30

Alie bunuri s. cu n.-icii nemru


2002

20 21

733ȚT-

£506

£00801

200602

2011

2012 25-1 ?,

201 4 2030

2o;îooi 2030Q2 20300A 233822 cr

f. 502

55020'

57

5702

570201

573303

52

521 7 pz.

65

8501

850101


54Q2


01

73

263C

£03030

50

5004hreSinerF si fucdcpsrs

E.epgralii cl iunie

Eja.id de -naturi obiectelor cp inventar Alte obiecte de inveMar Ren-a san. ootasar, troislsrad Dcciasari Ale-ie, Jctasgr;. transfera n Diaplasa.i :r strcinaiaie Cart., pufclicstii si materiale dC'Curr.KrdaiC Consultanta si expertiza Praoanre prefes-nr.ala Prciecria nonei:

Alte ehsltuiei-Reclama si 7101 inii ale ■--oLocol ii 'tprF’Snlnrc Chiri:

Alte ciel:;j.=ii cu bunuri 5. se",- t

T ” LUI. VII ALTE TE-A.'-JEi.-E'ELIRI

E. Tnansfe'ur- crne-mc n străinătate (catrs <yea 1 îizatii ntsnaiAnjjip)

Cisctrcjiii s: cci’zari- la organisme ir rer naționale

111 _ UE V: ’. A315T F N ’ A SCDIALA

.A Licăre seci a ie

A ui c a i u cociaie in numerar ~ir:t-.iL?lr? ce c'esa

“TLUL iX A! ’l E C: lEETUiEL.

Eespagaciri civle

PI ATI :■ EEGTUATE IN AN li PRECEDENT- Si I RECUPERATA IN ANULCURENI

titlul XV PLĂTI ETERi-AT IN .ANII RRECECEN11 SI RECUPERA'

IN AN U _ C JR ?.'■< i

Rial efectuate in a "ii precede,-m si i recuperate ir. anul curerd R'aL. c-'eciuaie r anii mecsdeii si recuneisle in anoi Clirert țSFț-.ALTE SERVICil -U?LIDE GENERAI.,?

C-iEEHJIELI CUREN” E.

I "’l.UL II LlUNJ'T 3. serviți;

Alte ere tr ist

I Al:e cbetuieli cu .j-.j.i-.ja si servicii

’ 11 i TEL V RONDURI PE RE/E TVA

F;n-d-d-r: rozei'.-a CadeiS'; la diepoj. Iii ■ autnritgtilc- loczle

;t|T..J- V ‘HAN SPER UE. .A'TRE UN! AilAL.L iAOMINIS t KA i j“raas'erj-! c£r=fp;fei Vz

?/ ___

fi s'"/"-Cnti itu buy -’Jire inivait    definitive

A

4=2-2

T70 000

:. 596.000

1/-22.7I2

135.258

200 000

34.000

71 Ez;7

12.12?

745.000

45.360

44.550

375.300

19 h n Z^L-rz-z'-J

210 585

19.617

13-3.3-33

2-2.33-2-

35 ’ 54

843

635 000

622.000

554-347

67.933.

600 000

975.000

461,598

4=13.

•j I -J . -j -j -j

6.53-J.23-3-

5 6’5 743

574.28?

2CC CCC

22.32-u

21 0 ’ 5

O67!

3^2 C'CC-

331 .C-C-0

161.451

'.59 .-54 9’

347.000

221 000

131.451

159.549

972 000

70 7.000

34 S.-412:    51-.5i:5

500 000

500.000

546.737

«13.21 c

472.000

117.303

101 57p

IE.375

S5 CCC

71 CCC

■io yyj

24.007'

f- r- r-, fsr-.rs k- ’-'U -j '.zLi

125.990

37.200

37-50(5'

455.000

450 000

.124.454

5.546

i - - .000

50 000

2 2.762

23.231

640 000

26.499.000

£5.202.223

1 .C3'3.7CC

013.000

30.000

2.722

22.222

555-CQC

542.200

535 <18

2.832

■ U'ij ’ . j -j k>

1 ."j    ■ -.j'.z , JlJ'lJ

' 2.663.153

d-1"

.<37,:::^

12.777.203

' z - 78 928

SOC u?4!

215.53-3

:;8.223-

57 444

/

2 15.000

55 000

5^.444

7.5 5t2

3 ’ 5 000

65.000

57/4Z

7-97 000:    597.000

52 1.52-6

1 IE.492

797.000,    597.000

231.538

1 15.452

762.0-30

382.506

231.503

10" 453

15.CCC

15,032

15 000:

/"CC.C-CC

5C SCC CCC

49 586 495

' .366.505!

. L*    . L**L> U

52.222.£22-

49.535.495;    ' 388.505

1.069.000

-1.254.t794

155.29^

l

099.000

-1.234.394

133 654


3/135.555

:k,.i»b.ooL


-1.099.500

_.|    *,zj^

A. 335. tKl-L-<.935 000

■I 90.000 100.000 i&o 000


-1.784 804

” 254 004 4.521.440! 4.521 440!

157.444’

137.442


166.694

165.634 ■jE'4.500 ■ 554.563 i

2.555' ■? rrz?

2.555


-fi

"fi\


30 000 000,

30.300.300-

- 153 333 z.152.55?


rld.OOi Mc.3T


4/33.996 4 '35.996


cE-z 00-1 ■ 562.004


fe

fc

V'.

V--V< ;■


■■■y-TT-țAv. "


-fi

£S

-jji'i.-1. > <■.

** zs -VJ-,S-

C • * -

* <v


iS|. >Arl v%.


COKTJLDE ÎNCHEIEREA uXERCTIULL't BUGETAR PE ANUL 2011 zxeciiti£ creltuic.iitj- 3;.ige::JSJ. lycT pe cap:l::!țs Htluri ilicoie si aincaleANEXA £


-lei-

•\jrkpa .' Tic! s: Arlicni .■ Aliceai

jt'il'j i'i ui t r.dijaiG-r

Cred:'-? bj-Jelarc

Hl=ti

D:kr&|-.[t    |

ml^ie

d ffîimtivfr

A

2

51010'

T^ns-'^rbr c?,'.re ins:',utii:q pt.i:|i:;e

4.130.000

3.336.000

3.4/0.625

506.77.

51312-1

5502

5502

1 -Tansfci.j" J:r dugeie ; ccniJiiiicr locsis si.j j-dcieia penirL aizrrF-rsa unei ajutoare cal:e anjUiis ari-linstrativ-lentcr.alc i-i sil na Iii de edrerra s in cui la 1=

“Ry''.\2AU'l II PRiVND DA“OP.A PUEL IfiA SI l-MPRJML i'URI

' 5'.626.32-3

.-'3C.32-3

1^=.975.000

354.173

127.436.546

/SE!??

1

1 :

0'

CHEL" UI Ei.. CURENTE

16'.C7<3.OCO

144.576 000

■2.-'.460 546

' : .486 4 54'

20

"■ i ILIJL II BUNURI Bl SF-îVIC

7 607.000

1.594 000

70 ' 62

1 525.5-61

2074

Ccrniii-Jana si gite cesturi aferenta' ir: 1.11 -.j-n jtrj r ior

■’.SCTOOO

1.574.000

r 0 162

j

' .o?3 6’ 6

20740'

C^iriâitjcTi^ si jfte costuri jfaronre inpnjnji'jn.bi eterne

7.152.000

J..147."«'

70.122

1 OSs.313

7.3-2403

Gts.bi'ires riscul j' st tara

>54 000

454.3-'j0

454.;<,o

33

TFLUL I- JCl-LAN/'l

144 321.003

1 -13.351.3 3 3

127.410,354

15.254.335

3?:: 5!

Ei-Ccaizi aierenre datclei publice externa

■44.021.322

K 5. ȘȘ-' CCC

127.4 "0.364

'i5.Di34.t=36

-32275-3

Dooa.l/1 a?'er=nte df-terie: publict extui :ie ipcsle

■44.021.6CC

1^3.3&'.000

'.27 4'6 364

' 5 964.666

1500002

1000002

- acea i! -î. AP ARAP Ei. GR U1N E EUSL' CA ii SIGURANȚA NA i IJNA! A,

27 4-6 000

23.246.000

22.235.2??

' .6J 2.7“iii

.5002

.••'■PARAHI-.

262.000

3 "2.000

'    .356

‘00 4441

01

CHELTUIELI CURENTE- ’

782.000

232.000

’ 6 ! ±5:$

100.4441

■ 30

TIT: u . !| BUNJR: SI SERVICII

232.000

252.000

131.555

100- 444 i

200'

Bunuri si nai ricii    '    .

707 000

2-2 8.200

1 43.332

E.j-mkir' ce birou    :    '■''■■■    ,T

T-----.55.000

55.3OCi    FI.77^

1.076

P    4 |J2

Llatersle perll'u CaTat-nriij    ' - . ,

\'A-7    1,5.000

■■. q    l}

12.55?

2.2-43

230103

Iaca'rit iiuninat si ferta rruluca    '' A ::

... y.'.ooo

I5.5S4I    1.402

230106

Hiena de schi-aic    03.002

33.330

31.551 !    1.1

333106

E'psia, te-scc ni unica ti;, radia. L.', interrst

l!

"•4 OCS

11.1"?

2.S75

202105

Maici a ie a - prestai de ser/c- cj

aera de' ■'unctionai

14.-3-2-3I    14.000

■1 661

0.113

200133

i

I

Alta bunuri ni servicii psr-trs

Irtrefir.sre si far clara re

1

60.W.    60.000i    'ii 3'5

41 .Știți

!    2005

3-j-i.j-i -de natura ct-iectelor ce inventar

30 000

74 000

32.66 ;

4' 155

20053-2

Aits obiecta ca i'ivcrnar

30.000

74.000

32.807

4'.'35

5102

jCRDINE RUELiOA Si EiCL JRAN'TA NAȚIONALA

37.136.000:    ? 3.63 5.000

22.052.265

I.S'2 534

0'

iCHELTUIELI CUREA 1 E

3,2136 0001    23.565.000

22.052.555

1 .z : 2 33-1

!    20

TITLU.. II HUUUR' SI SERVICII

1    3.340 000

3--â.2-2'O

7:7.2.523

i;;;j 377

2 DOI

:Bunuri si servicii

1.105.000

73 9 | c

65.034

30010'.

■ EjrndLiT de birou

10.000

"I ’-j . -j s>C'

10.000


200107. 220103 2001 04 202105 200102 200107 200 -CB; Materiale pe.-r.'u cursler-ie I Inaazit. i'urni nat si forța motiia-a

Apa. canal a: sa ubi ițele Ca-'burăr.ti si :iifcrfiani;

“Așș de jdLir-u “rar apa"

-'cita. leie non ..|"ieștii, 'adia, tV. i ima:,ic:

' ÎVala-iiale si n^îtari de servicii cu : ca ader fsrcicr-£l : Alie bJOLT' s. îu/vicii aemrj in;reti,lu'e ni n indiana'e j Bunuri ne oaiu’a -acre ce lor de ilvc i UT.rorrr.c s1 otaipiric-i Lenjeria si a-::rn= sării :is pst Alte oale ce de inve2tsf-_—,--.

O30 000 132.000

2-3.202 22.203 3C.CC'3:

I

oo ccc

’O.OCOi

I

(U 5 000: 175.O00 20.000 eo.ooo 3.375.000


1

40.203:

O.K3: 5 .(. i'C-3 20.0CC


33.1231 5-573 i


1.Sr I >-.477 r; —!


I,':


":X

---.    '<> A,

S    i    «■■    \    *'    S.

.1T-A-%A.    '-..?,    .-',

:    ?    .

■■    ■■■    ;    :!


17


30.000

10'. 000

15.000'

232.000

202.200


22 06'.


?. '93 14S.507


12S.5C7


7.00?

- o 00c

6.80? Z‘ 493,

495 i
BUGETUL PRCPRiU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hol Nr.


ti C //


ANEXA 2


CC-NTUL DE ;NCHEIERE A EacACITiL.IL.UI BUGETAR PE ANUL 2011 Execut'a LJieltLie! lui bucetului .ocai ț;a cepitc:a. tr-ur, ai tisele ii aJneste


- le i-

■2 □ pi-jc?! ■’

i'irjpz.■' T-uu

Aftir.nl Aiineat

Ltanuniue :nrl|nator

Cftîpr nugtitar#

fil^f.hinl’2

U:[?-L;iy i

in* cale

dciu iLivtf

A

C

d

y

n=y-3

261 I

Cad;, publiaiti' si tratei iele

dccL menta rs

1.300

■i.OO'l

200

600

20'4

Prc lecția muncii

1

20(i0

Alte che-lh.it-'!

E 00C

c.rco

sl-si'vi'v'

203030

Alte cheltuieli cu bt-nLr si serj ci!

6.000

6.000

5.00-0

51

TITL'JL V ' ft.ANSPEPURi INTRE L-NU A

N ALE

ACVIMSTRATILI PURI.iCE

32- 790 000

23.220.000

2J 621.5-43

1.303.957

£ 101

Trai’sreriA curente-

33 730-

23.220.000

?'. £31.013

1.333.95/

e'0'0'

T.-tsrsfe'Url cat ui issliiutlile eaeiice

33790.000

23.220.00-0

2'. 63'.043

' 3S3.95.-'

660002

Paba III a CHELTUIELI SGCIA.l-CULTURALE

439.013.00-0

d r T zz j\j.”

432.462 704

■|9 960 290

0502

faVA î AMANT

17.262.005

21.7<5.O9-;:-

2 3.2-,-2. .'63

■1.475.237

01

CrELTU R-i CJREN7F

6.760. OOO

£.204.000

9711.695

92.105

10

“1TLJL ! CHELTUI EL! DE PERSONAL

Z\

7'.000

'' 5 600

62 2CC

52.745

1001

Chel 1 a ;r li salariate in h^ni

■7\.

56.600

90 000

46.L1.I5

41.3 ££

1DO10-

Salarii de baza    , ■.

■ l*

45.000

62.0001    46.696

22,204


J00''5 ' 003 TCC3C1

16l2C£ 1 00302


Indamnijiati' ~£- csleya'e Cert/b ui! i

Cortht>uiii de esiguari sociale se stat

ContribLlii de asiyaiari de scmaj Contribuții de aslguad soci sie de

i ^ar,state

Ccirih'.Ar os as-,curan p^:ii".j accioents ce munca si ca i orcreH tonale

Coi tr.j jiii pentru cu-cecr si i idem,ni rații

ui: j. : r„m_fîi y y-iPViCii

Elanuri si se; vicii

r-'uioitur ce birou

Carburant si iuhri-ia"t

Piese de sci-mb

Posta, releconunlița:;:, radio -v,

internet

Mate na Ir a' prestări de sa'Vicii cu caracter -uncliunaî Alte clo-ji si sertini pertu T-trer re'e s 'unetionare Sli'-jo de satira ob: a: ițele.- de mventar


5.COC 25.2-JC


6.009 " 44'


■59

DO0

16.060

10.224

5 -6

006

3.000'

241

2753

000

3.000

2.55-2

ZlLZ

1.000

1H 9

331


I.49 3.6A9 0-1o'

16736

U A JS ■ EALiîi'


G.ÎSS.OOD 6.1 000 5 000 6.000


39.360

470-i c? ~

911

£.000


c.iss ooc rAU.C'p:;';^    eo.oou

'*'Xv    ',,j.000

10.000 -LOCO1

12:000. I

2O.O0C-’


ȘLWcj ■ -*11
i.ooo:


6.090


.1


‘ .766

5.620


4.000 10 000

’i. 000 2.000

A.l’t obiecte da mvsr.tsr

10.600

2.000

Da ui a sari. detasar, tra-literar

a n ?.nn

— -j. -j -j •1

Lau.aseii is Străinătate

□ r- ■■■ ■‘■a--

PrcLatXia mjsci'

A CCC

X JiJ'J

Altu eheltuiâ-i

5. C7 5.003

Chirii

Lp.OOO

A te cheltui=ii cl- bunuri si servicii

6.O00 000

£ £62 CCC

OPERAȚI UN' -INAM3IARE

11.942 000

11.L?42.DC*0

~TLUL XIV RAM3URSARI CE CREDITE

11.942.000'

ODU

Eanhji-53-i de credite externe

' t 942 000

1 '.942.000

Ramaarsad de creciLe exieTic contractate

de □tJor.c-țorii de credite

;■    SCO

' '..942.000

SA.NA.TATE

i i0.050.000

CHELTUIELI CUFRN i L

iiz.zi.cc-c

116.050,309

TITLUL 1 CH = I TL'iALI DL PERSONAL

? | h £■£■£

■<00.999

Cheltuieli sa'arale iu uan

550. OOC

OOO.C-CO

Salan- de baza

536.000

354 030

Ara sperați

' 2.OO0

6.000

Porul pa ilf j 'ăeStLJCJJfel.C.lif; LI-.!- ejiilci

<> 000

Contribuții    Ci \C~C-

■60.000

' OG O00

z

z

"x-A


hd--H Z uZZZZZ ■ >;■

'<■ <7/ 'Ci


1A2S

173?

1.72?


OÎJ

T7E

£62 i 563


9 63'.' 6?

0.03' .'67

13.500 606:

12.560.366

1C.9O3.SO5

i

7c-.55c.ecyj '06.953.125 100JSL042

449 56? 35£. 50 '•, 347.'.66!

5.335


4 000

30 033

30.533! 1.361.132: 1.351.137 1.rid l. l 22ț

1,3» 1.132

7735 3?i 7 504.955

' 6 4t3| 7 499' 6.534Cjpiroi.'


LUNTUL DE INCHEiEBE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 c/orutig cneltuie-iio-' bugatu! -., locri! pe ca a.Lele. titluri. arLct ali-^c te


H.VI


□ iuc-u 1 T;tj|j '    l

ÂrtlCCiAkiieaL ■

Ci'fdiLs buc ftto.'R

ZiR-nusTi/rr- ':ndirntc-r

a Ld

A

d    ■.....

---. .

.....

a

100331

Con-ributi: l?g- as iujisi scijâit- ite

stal

115.200'

r,2.2CO

71.316

100332

CuriLribijți: hf ssîri.rar    5^r".sj

6.000'

C.C-LL

1.755

-00603

ConLributi: “=■ 55igijr:= r scciaie ce

sarafgl;

0-00

21 . 3C5

16.753

■ 00304

Contribuții de a s g ura 4 benin

acaideme da a:unea ai aa-li er-jfeiiitna-

1.50b

2 CCC-

■■■53

■00306

Centributi psntrii concedii si

itidemrizatL

10.5CC-

-1

2.994^

20

il! :Jt. 1! EUNJ.R Eli SERV'C’

5'.241.660

55 5^3 .CCC

47.644.170

2001

Bucuri Ai y-Mviqii

24 -46.6C3

22'./-.1 000

15.407 976:

200101

-unrtLr de birou

■    30.00-2

’ 7 C CC

- 0 ao<

700102

iVUdi-cde jeiru cs-raHurie    „

77 003

8.CCC

5 4 'A

200103

•ricdlzi:, :|urTi.r:3l’ 5: "E?rî=3 rr-o^ric?    \

'5 000.003

I 3.500.600

13 06’ 3-97'

200104

A:: a. ca r 51 /■! 3 3 lubrirste    <

500.003

54 .CCC

’75 6251

200105

Carburanți si iubriiart'    \    ;    ■ :

5.-3C2

5.000

5 000

200100

Rese de seninii    \ .    •„ \

70 000

-9 06'

200103

Lduci/rruniGttk, iHJio. :v,    \    . *W

inte-pe;    \    /"t, \

266.000

228.'jO'C

' 95 245

200109

Metsriale si O'sstac de servicii 2U    \    '■/■?$ \

cai ader f.iriutiona    ■    '• '

700 000

55 000

37 759

200130 ■

.Me Djr:jz rii sliv:«i posTru :    •    \    '

iT-etioere si'unctionar? '    _

k-    3.100.000

E. .'24 000

4 574 756

2002

rai'i cerere    \

'    25-49.000

23.19: 000

26 756 3 1 3

2003

H r?n?

5 b. 000

53.366

200301

:-r?ma aettru na meni

50.000

53 333

2004

Medica mente s. mate ia,e sanitare

767.003

2.244 (J00

’ 371 337

700401

?v1odiCy:rs?nLtt

5O0.CO2

1.77.5 000

.179.456

200402

Matsricle sanitare

400 000

376.000

4 50 072

200403

^eccvvi    ■

77 000

77 000

700404

Dezinfcatanîi

O/.odi:

.    754 000

" 55 ?’??

2005

Bunuri de natura ubieatemr de inventar

.    ■ '50.00-2

■. 222.000

79 461


200503

200530

7006

200601

200602

7009

20'1

20'.2 20‘Ti 20 M 2030    '

205004 203030


t drije'ig si am .socrii Js pal Ats ccx-cie di invertsr Deplasai, aetaaa'i, tra.ns'eraii Oeplasari ir cerne, delăsări. :ranslc:ar1 Deplasa r in alia malale Materiale de . alura for Cari. publica:: s msterias docu mei’tare Conaj larrla s. axpHi li/a Pregătire profescrala ?r qI^lm: g muncii AIts aheliUz-eli I Chirii

! Aite aheliueli au bunuri si;510'

£'0'40


59.17

ce-


ei v cu

RaNS ■ L Ru R i.N”l -1L L N11: i ADMINISTRAȚIEI PUBL-C5 I Transferuri curente i Transferuri jj,- bugetele locale neni.'u

■    finanțarea eucituic ila: cuiehte cin

■    aurneniu. ssnaist'i

JITLUL .X ALTE CHELTUIELI Cr sp.srijbi r eivi'S

RLA.ffErECTUATZ IN ANil RRECEiJf HELIU-ERATE IN .AAUL CUREAT

■    îtlul XV PLA-|^ECT(i,7^E:.j> AF


!tit_


.1 i AL


r'RECJSDJ^-


I 3' RECUPERATE


Hot. Nr.,. ANEXA 1


-Ici-


4-2-;


'50.00-2 '25.000 '•> 50.000: O ,‘JCv


67 000 1 &5.000

15.000. ■ o.ooc 75 000 50.000


79.46' - 6 994

7.. 695 '4 3949 337


1.1 tH 1.735

^-.2-2

1.24

1.33c 5.6 73.!! 00 7 306.324 435

1.553 4-.5.103 30.172

939

31 757;

i

20 24':

T/OO. 734 i !. 424.33--1

6'4| O’ li

372 603; 45 537

2’ 6 926.

' 06 203 '.42.519 07.000 75.519 65.006

7.30/

60.606

116


ooo.ooo

,■■ .000

347 000 ■

3 539 296.769

5.-41 50.211

40.00 3-!

250.000

3.537

245.053

ao 000 i

30 000.

60 000

175.002!

1.i:-/4.00'J:

69.16 -

964.339

75.003!

56.000-

45.650

0 560

’ 00.000-

1.212.000'

42.61 ■

975.4-39

64.600.000!

□ 1.507 000:

=.c «r,r-. pfic,

1 736 141

64.500.006:

1

21.2 07.0001

1 736 14'-

64 600 000

51.5î7.000i

1 736.14'

1.700 000 i

1.125.475

73.d>;4

1.2 20.000 j

1.122.475

■    73 524

i

-736.913

250 9'3


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


r?Ț 4 Hct. N'ț.j.!r"« ANEXA 2


CONTUL DC ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 l-.xocLtia errdtuieiiicr jjgetulj Iota. pa Sustde ți: un ^--rtic-.-ie= k: si nesEo


-!ci-


~np: it-i; Gn:pșTH;u A:LiuOI ■'Ailil^a1A


Crndiic bucu-La-fi


OcnLirrJrc incjcaLur


85C 1

BoOTOl


:6702


01

10

1001 101101 1 ol I os 100I06 too"0 '00" 2


:n anul curen ■

AhL: urbctuate ir sni: presecenti si ecjse-sla- io are curent Pla.ti elect-ral? in ani', precedent: leuLe-amte n șirul ci.ia.al 15 r1 .UUt. "URA. RECREERE 3' RCJGiE CHELTJIE.-CURENTE iii ui : CI IELTUIEL.I UF. PERSONAL Cheltuieli saianale ii': bani Sa ari as bara

Spcmjri pentrt. carid-Lii da mur sa Alte soo’uri

Fond pentru p-a-sisi s-supate prin cumul ! i de m r.izati' plarte orar : :e ■ tzi-a r e a in ctara sniiatii


.il 6.H25.000 318.895.000 '..W: 000 6.403 000 3.: 90.000 12.000' 1.000 1 :.-222


100119

Iriseir.nizaiti oe deiegma

TOC 130

Alte d'Eip-tui i saiariale T bar.i

1026

Contribuții

100601

Contribui ii de asigurau soc sie ufc

stat

100302

Cantributii de as.gt.ran de suma/

100303    ■

Cens ibutir de as'3urări soetrde de

sanatate

‘ 00304

C s-l vi sud: ce a-si^urar ps-ilm

aix.-.i;:[>nb: se- munca si coii mmea

'00306

Csaideulii pentru csiaeci: si


20

2001 200101 220102 zecioo 200104 20010b 200106 200'06

200'09

2001-30

2002

2005

200590

2026

200001

2ț;-::ficz

2011

2012

9016

20U

20-20'

203 0 30

01

:"C1 CI CI01


indemnizații

■l I L..UL :l Cî-NURI SI 8E.RV:C . Bunuri s. se/Usii -ui ti: lini d-a șirei,

Materiale pentru cj aieuia lucaiidl, 'lur iiaat si fsra metri aa Apa, curtai îai Salubritate CarPLisrlti si lubrifiant;

Piese de seililtb

PsstE. Lelecsiruiiicatii, radia, tv,

! intens!

I Mate laie si mesia r sz servei ta ■ sar'aster' luPStiSital ' Alte bunuri ș se 'vicii se iyo . ir iti a Linei e ii f j a-ati-s n a re iReparații sj-ente


Eunuri sa natura Sbieclsic-r dS inv=rtsr Al li! co-zzre de fivcntar Deplasa i, Jeiasoii transferări Ocplat: ar i intui :a, de ta sari. j'ansfsra.'i tjeplsz a ■ i :n si ■ ar i a I a te Cari., publicații si malzi.aiL-dcca menta re Cons.j.tanla si expertiza 71 ren f-tirg prate si a n a ia Rrotecta muncii Alta aneitutfrli

Alte aheltuieli au bunuri si servicii ~ ”LUL VI TRANBP-Pt.'RI IN I A- UN.' ADW VSTRATIEI PURI. CP.

Țioiweiyr curente

Truiri’ti jr cașteUAâtbjjiile c-j alice ' i ' 'I ALE


2.6t?ă. 000 0 000

4' 000 67 000

2 300.000 2.300.000

296.60^.000 296 00”.000 290.00” .000


cir-CTLiJic

2

3

4-S-L    !

-230.913'

i

250.9'3

-23:1.013

.5

1

-2:12.01 2

1

2:<ldidî

286.'23 000

276.063.424

1=4.575.

2 63.'23 000

277.4 92.64 ■

si;

3 953.600

3.906.2'5

46.7E-5:

3 105.000

9.069 606

36. ■ 04

5.021.000

2.90” 43”

25.r:C5

— C' ij

3.13^-

6RO

1 C'C'O

62?

5”5

11.000

10.363

6"

37.000

46 400'

i1; /"j;*

3.000

522

? iȚ Q

' ' .000

6.,-4/

2.256

647.000

656.400

15.591

636.000

63' 2'4

4.765

14.200

'■4 0001

101. P02

15”. 461

3 539

13

9.600

■40

22.009

23 37-1

2.126

8 902 000

y.UAt.U'J r

25.619:

2.1 Î2.000

2.143.606

1?.3i2

6 000

7 ':7|:

21

'4.000

'6.994

£

438.000

■12-1.660

12.120

62.000

R-.5R2

666

■ 6.000

' 7 200'

701

449

551

Aj-ZÎ/LZ

492 45?

3.543

611.000

616.362

35

514.000

513.325

74

376 000

3 A. 153

1.916

200.000

193.544

656

200' 000

1 rt.țA

20.000

13.126

6.877

6j000|    AO'Ob

12.000! 6.026

S.51'2

4/53.000

4.154.999

1

4600

40 470

580-

b'.OOO

66.755

2-i

’ 040.030

' 946 9'6

c?

. .94 9. _ _ J

■945 9-6

260.161.060

256.56' .04”

5 6 9 953

260. 151.00-2

256.56' .04'.'

3.6-9.953

260.131.600

256.56'. .04 r

9.6'.9.953


AHO

■zz

\ r " ■


"7,


Z    Q,

Pcy"
CONTL’L O? -NCHEiERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2011 Rueufia ui mi:.iei'lor bugetului e-ua: pe copitele titlu-i, a-ticoe 3; a li !<■=:■= Ls


-I Bi •


■.■ac-iiu • ■jrupa .' 11-| ■: Artir.o;; flirta!


: s-i: urru ru >d5czT;nr


Plăti


C-s1 o

54

?4

£5()t

55010-


6302


i TITLUL IX ALTE CI lELTUICL/. iCs-rtr'butii ie ssleriza-es ce-soreluiLl inesici'ira!

■ RLA-! EFECTUATE IN A.N. PRECt-C-RECUPL.HXL I.-. i-, ANUL C.JHI-N"

T.tlul XV Hi. A : i-.-LXL LA : i- iN ANI: PRFCFC^N-; RECUPERATE IN ANUL CURENT

Riad efectuate n Anii precedam ii

reCLpOiala in anu: surorii

Riști ste-stuate m anii precedent! Ei

recuperată in anul curent JSFl

,A£lG URĂRI SI AS ST zNTA 5 DC A _ A

C;1E_TL:t"..i ȚL.IAAN_F

T Ti .UI. I CHELTUIELI CE PERSONAL


01

15

1 50 1

■ Cheltuieli sa .erele .r beni

130 IC-

1 Saisrii de caute

150102

1 Salarii da i inert

1001 05

■ Sperjii eeiitrj cunditli de munca

100-: 06

1 Alte "c-r.i-i

1301-5

| Indemr.izati de de .ocară

1 o-o: 50

J Alto erupturi s a isriala in bac;

1003

■ Lci-itic jtii

100501

i Lasi- icjtii de asigj-ari sociale <1sț

ț î?r.C.L

100302

: Ga--Uri p utii de asigj’a.-i dp soma'

1 2'L-ti()5


V V ..


v.-

Val

I, • •

VA

I. r x • V


d.k


1 0030-1

109306

20

Pu'C-1

2001    o-200102 200105 200104 2501 Oi 200106 200106

23-01 00

200150

2002 9 ■    '3

■£■ .j .j ...

200301

200-4

20 040-1

200402

2-3-2^04

2000

266501

266003

266 c 00


’ Ccni-ic-ctii de asigurări sociale de i r.snstsie

■ CoT/i'rutii de asigurări rrpntr.j ac.cirifinte ce rmi-'-se. si beii n-r/esicr.f.le

I Gc-itii cutii oertr.i concesii si inc eiihTiii Lii

’Ti" ! UI. ii SUN CRI S IjARVCII I Bucur, si sa-vicii i hirniiuri de circu I Materia u- pentru u-j'mrriie i lncE.lz.it. ilumina: si fc-rta tstrica

i

I .Apa, car ia- i-n asiuL-i tatu

Carburanți si laui Ilari!!

- iL-iu Ja sirbima Pesta. la.aicj.n.jr icatii, "£|.J:l:-;

t'.'.

:i'Lli :u!l

Material s. prestări de ser'^'C i cu caracter -unct-onai Alte bunuri ni aur vicii pnntiu Ttrei rere si furcttorere AcuanitL r:.j ante Urare

; ir ar,a pentru nanul

.Vledi nane-ita si materialo sanda re

Medi nene cte Materiale sărute re UeX afecta nt'

S-jiuri de natura obiectele - de invur-r.a. urii l-r;-ne si echipament ..eniere s: accesorii de cat A.ta obiecte eu- i
* ■>'■ s/

/ z

■i.. ■    /.-j?,..


/. ■'C


v i tfd iLt L'U'~ 2t-3.rn ii i iLialtf

LjiTl-:P": li-

' : >■

3

4-2-J

.CCC'. L'i'lji

jo ccc.:;;

3.:;fi2.132

1.277.005

.666.0; )0

10 066.560

5 .Ti-2 132

15137.50-8'

-550 41 -

523417-

-550.4

5i9.4Tri

i

i

-559.417

I

359.41?|

1

i

-509 417

5oG >r7

.164.666

:i5.353 006

25.5.05,355

■1 570 612

154 665

55.555.000

20.307 590

4 575 364

.297.600

□ .752.000

0.372.127

261? <570

.224.600

5.355.000

5 201.393

-Q- -07

.646.000

4270.000

4 175.793

64 76?

296.000

1.5 15.000

.141.600

952.522

30.475

J 6-CCC

13.000

1' .202.

1.76-5

20 '3,Av

o.ooo

3.245

2.755i

loiî.OT'O

55.000

29.035

25.9641

.073.CCC

1.419 01)0

1 270' 234

4c,/t™

.55''. .CCC

1.1 ca. ooo

1 372.945

36.654

44.000

75 000

25.024

2.C"b|

i

■1 - T.OO-ii

??0 000

223.2 i 7

1

G -1SG

- ii ATT

17 000

7.1-47

4 .250

67.600

O.OO0

5.6601

.66' .60 3

340s1 300

15.723.954

4 364.636

..962.656

3.255.000

4?i 015

'200.066

15-5.000

tc 7 c-5

66 265

260.606

225.000

I51.131

43.539

710 666

521.000

217.042

203.905

406.600:    554.000

354127

79 573

&6.CCC

52.000

52.551

549

96.606

1 5-2.000

27.573

' 6 32?

1 74.666

232.000

175.570

72 624

272 666

535.000

427.2^4

5<i .750

770.066

773 000

727.31 :

47.659

550 660

35 7.000

373.510

-5 364

:.£•■ t.OCO

15411.000

124/4230

2 956 A1 ă

:. 611.665

15X11 000

17X74.25-5

2.936.715

.OOO .COC

■<33 000

374.025,

-J5.972

006 066

700.000

234.295

05.7-J4

"30 666

50.000'

33.013

403)117

12C.CC1-.

50.000

bS. /1 y

25.731

90.66-3

7 70.OO0

103.540

595.354

00,06<

525.000

305 666

50.606

-M4000

102.045

250' 354

130' 066

32.000

31.230

,,,-:r.L -....4.726

//

"-s
".;,A


.■

XxyS i-7

?aa'79

OOO 5:-:

U’J'J uf

'i- f

l!' pe* e p U C ?'î|dcr,

bo<3

n.r

i.99 159'5

ooi'35o;:

r-    . r. . _ . _

>Jv v U ■Jv’ '-r

-    . L &J po : . n 1 ”d 71}-j

3003

Aîf'c

!?1<; ițe

000 095

fji.'O'OOZ

j:1| :S &J3LIIJ0.LUI

■ijlusc noi/j-n ;s 1 jriunq si|v

09-003

CLk

060 299 3

000'900 5

000' 5Z5'?

lauc^-jij

PO Ci.'JSS C" JHJfiS.C    &iBLSLE?^

00 i-003

n'r’u'd

195311

000 o 1 i

■300 003

LâLJSlJ!

a; 'cipț?j 'niaoiuniucooici ■■nsrr

d -0 L 00 l

CCS !■■

00 7't?i:

■00007

.s . lz-, • e.

jVV ■-■'□'

qLLILpG sp OSJ.L-

"■oi.::z3

E.59'33

0-0 0'53

000 sz

LUj’ij'.lqri IS !l'U5j:’qj30

p r- 1 r- r- -? U    C


eu

Oii OU i-.-.'l £3? '5 ! ^SOSOl '&Ș373 ■ 3,05

i

h-K 130 ■

iâiîi

:SS9 iîî tli"' l1, ’S5'99


; ,9303

fir,; pi,

*93 "3,

6' 35 *9 ii: i' r Sk7 1.7J î;k ‘zVk'U

&C'S l

6z;-3 O-';.':


tji J^7

,^7’S


i£l£ 1 9KSJ .0*, eS’ț'L


13

C.r I


JlA.

005 !

;00C'

(OfiO'l 000' 105* 000 9*9= 11 000 '99

.OTi'i;

.905 001

'oo::-o-

ooo'

000 *99 000 7

000 z 1"3O31 00C 539 1


V*

i?0


L.'S

OGC'OSS |OOO U


rr :r (•(•■-

000'o-000 969

Oi.10 i-iO o ood'i , oo;:' s? i-

■    • r..- I

I..C L-

ioocuo


--^L    -5ici.iqi.Rs s .ELfiO Bdw 751053

EidlJlOLJ 31-rij IS -KULUli ' Ji tiu ■    00-003

Sfvțuflj- A ' '■.■.,    8!'.i513.in:: nijsd siapsiapi '    501003

lb    -.'.'/■,    rm-t: Sp Iji-.îIlLI'J ,0-003

JOiA-ia-K. ik I- IU IH ,003 g, W3da £ iicia^s is oii’Nii^ inrn_.i 03

_ -''    JlFiPUliqi'.J'

'QJrtn >v,X'' :s LPSOLIOC r I|.j=e-d ijinquiuoc- 3CE0CI-"dWJf:-1 :i :|OQ iE:,m, »p aiLspiSOE

IJiLir.iri pa..r6lSE E-p Hnqi.nun;;,    p

&1E1EJES

r?p a 1 a:;■ c?s .J'3.inii17.? ap i. ul q j] Jc 3 ;    30500 i-

Aiudh sp JBinoiss -ip ! ipuijje;) 30500-, iK,S .

3p op3 3QK i:h:jri"!SD CC LncbiLD^ :    ,0200;.

ȘLnCULUDC-    OTJl

3jfâai ap ap ui F2- l i_ispi_i|    2 L LCG L

jnjods oijy    £?CL-3-"'L

RDuniu sp hilDMor: r.ij,j=d jnjod£    fiC'K'C h

ezec ap :ueț|^; !    LOî-OLH035 to

t/ton.'".

DOO tGi -

ooo'ooo'.

;lcc li aieJEies janjî^uc

,00,

£39 '05 i

1 1.-. •

i-i-u oc <

000'930 'i

uuu    7

o;

*jc2 ^£7 £9 l

lYll"! P L ('■■la L

=1 N^yno i'Hin "=i-o

ki

7.;9'3.'0'3

937'i50'95l

000 Oi*'151-

000 035'7il.

veiînn-i 3dvnoAZ?:f; îs iioi/yzs ":i :Mn3o_

S-DuA

l-i.S'3755

03 L'-iOa'OE 1-

■30013S ESI-

3:;j'BiO'?i-3

UV S ii caiA d_N 11130'! v:? bAc

300O0,i

dyv'J;5OA23a .s i:3:ALO3 n-Ai

30000i

(Gj; IL-E.inr, |nUS :J- SIE Jadn;r, I'.


?0<y,

■905

is pLiaomud i.le lii sic'ipiîjs ::e|,q

-0-093

nos'i

■303 1    ;

;(.:'5jip |i..f! L'i aiejsdi.iOj'

lî !i;kii,i:;L‘jd IU2 Li! E|Fr|:ia.a I12.J

L'jnS

905'1-

sOC !■’

j.N- i-nno irîNv

□_’r.OS’-lHPiti !3 LX HUdOSLu

55?


303 ,

Is-îl'i ’ SSS’ k


S?O<?' .-

5 ,15 iî

sus


000 o,

ooooi


000 0, ■■, .--.

- ‘-'"k.-\

000'01


!1NV xi .-:.3VfilO3:':i I iV'ld AX ir.ll'J i *!□>.: ".o ’nNVNi o.r*;--ddno9d 13 I IAdC3O3'dd IINV N 3_7"l'.;e : dd llVld Ol R.! ii .LE?LJ=JUl SLLiSXpe.lil a; HiazliOE IR HinqiJlUO^. i>;puo!13ujslL!! : i;a/i .j a t:J d ejisi}

si3i2j EJis u iiiusjr.c Lir.MjHi.Fij.; g


*9

153135


3055

969'',

500'5

■■■.■-■ ■-- - -i. | w    Li k

5<l OL

i > ii h s =is MW.:. :-i.' v i:a iziJ.

QC

fiți '9±

:-*3 i*9'5

:■;:<:■'05* 9

000093'*    S

■ \    iipiAjsî is pri:.ro ro joi î p :■?. i j aq^

030903

*33 0,

țjii 5 ,

000'93

000 033

\-

"■ >    i.i’iJC

530'e?

2 ►C'£2£?

000'39*'9

000 09*'*

i|S:riiaL|o oiv

:h:l:z

0?3'Z3

i* l-'O*

'000'09,

000 031-

XX-

rounu. r

7l 03

310'î

H ^'Zu

000'39

_■ -■ -j H •.

E PI.'Dli^Cjd ::JllRlSj,-j

c L03

£ S 3 5

elg:-g

CCCn.-'

o:; 005

3Z Ui=±ea lî CH.EIin'i.jz;)

3'- 03

îce    'ifoi/zL

300'91-

■J'j-'j 00 ■■

GiR-.RuiajiG li vetn cbc]

309003

95i'9

3>3'0:,

SOC'tLZ

000 09

J3J0.SLK l| ' J'aSBLOp BLUaLUI

109003

<--7 = ți

7

a

■rr

1Cî>ui|-h .O'jiW

fliua, nj: q

■o;en:-jejf

■hAIjIC iLbp

411 RT IUI

.IC1P0!P1 II »JlUl1 J3C

nil:.l ,' urlnj^i

i

■.i-R:d

FJp’.pfinq

i ;oiiduy,

-|P|-

^LGSUIili IG PJO?

::.r= 'L.ii|i!i 'siPjidȚ!

0 PE |ii:i ::

înnaiînq .t |:;ai.-4 ai_;>

no: irlKV 3d >ivj.3d:ib i; 1' 1 riu.inwnxa vsfcsraioNisc 'iniHco


3 VX^N'î

%#T"W'


iisaynoiig in^ndisiKWni iv nawoyj inv-sna


CONTUL. INCHiziLRE A EXERCIȚIULUI BUGETAR P= ANUL 2C11 Fxe curia :'r nji: .s :f=H lor tuceruui -uai ce ca pi u. h, fii lt, aiiicNe si alneatc


Hpț, Nr!^46t.,A'n'T/-A Ah LX A 2


UdC'iLCL I 3-upa| iU'j 4'tico- ■ iilred".


20060'.

2011

2013

2:14

2"3C

222230

51

5121 51C101 53

5917

23

8131 3T3121

■54

35


Bcpesa.n interne. cetasari. transferări

Călii, CLlLlCrjIii SI ȚȚ’H tCr

dc curie ma'e

Pregal ie iTresionais

Proiecția nanei.

ATl? i/ielltieii

Alte ereitL'iei' cu bunuri £■ ca: vicii

":T|.UL VI TRANSFERURI IN l.<- LJ\“ATI ALE

AC'JIN îCRATIE: =■ JELI CE

ranî’ei'LP cj.u.tkj Tra-iSfuru- carp A si ti .(iile pubPce 71 ii. Ut IX ALTE CHELTUI EL.

Cescagibiri c:vie

CFEFlA'iiUNI FINANCIARE TI TLUXIV pAPZfi. JRAp I ?)

Ranbursa.'i do cra-diic externa


CRECiTE

'aCtatd

;LULNT:;


3501

550'.01


0'

i    20

i    "00'


200'30


2LH)6 200550 2030 203050 70 31

ăl 01 ăl 01 Oi


ăOOEăz

6T-.J2


01

4935

4522


:j!j

550 1 550104R^rr-bursan de crsc'ite externe c ce ord oratorii de crscire . PI A”’ EFECTUATE AN" ?,'-:>.EC;-i RECUPEPjCE PJ ANLL C JREW i IUlui XV PLAT’ EFECTUATE IN ANII i    PRECEJEN':' SI RșECURbHA'l

ș    IN AM;I. UURHN ! '

' Hei! =rsci'.iaie Ir. ani' precede.m: b reCUpCi rJI;: iri unu ce ni . Plai! efectuate ir anii precede-mi si TOCLpi.ralț: in ,;n..i: cu’eni 18-j RRO_ECTIA I/Ej ULU'

.CI IlEL.'I ~ Hi.i CJP.-N': P iT!'!LUL :l BUNURI 8 8HHV|r:il ÎIȚ-lt'li- K ser/ci

! Alte bunuri ți servi ci' pentru ; ml re tinere s: fu retionare iHunbr ce natura obiectelor de inventa i Alto obiecte ne ir veni ar Alte creituiei

! Alie ci'l:IIuit: i ci. bunuri si shi vicii i DR E R AT. !JM FI NAN C! ARE 7: LUL X:V RAMBURSĂRI DE CREDITE Ra.Tic/rsEr ce credite externe Ram cercări ce credite exieme contra ccuie de c.ndonaiorii da cred to 3 a rea V--j AC RUIN' ECONOM CLI CO-MBUSI llill.i y. ENERGIE CHEFUI EL CURENTE “iTLUL IV SULîVi N I II 3 juvenil. pt?r tr:. ar:nrș'Te3 ditererteior de ore; 5' tari;

.3 j eventil pe r tre corn r er.s mea creșterilor nepreVzi'inate alo preturilor la curibustinil: '

jTITLJe VII Al TF. TRAN8FFRURI

;A,. rarsiorur' inie no

Tranitoi^r par.lrL acutei hi; obliga-til'Di i -ustuntE ale reni oalelor de term of icn re

< JJ F R ATI UXțrf<a Q :.-vh'"''.0

'TiT.U'L XV RAMBURSA?: J>=??.’E /    " -Ai,

,7    /    î',    \    '' ’■<

/ •’    Z    ’ V-    rA >\


uvum:^

->■ x\

/f.v-    cy-vx

\V4f&<v.l

X

U.'vSfce L

'□cu-tarc

=-!a;i

ir|(!<'-e

rtof

21C-L tl/d td

lîltnrSsi L“

1 2

3

K-:s

25.000

415

7.000

7.000

2. ■' 1

277

40.000

40.000

39.375

1261

fi. 2-00

- .000.

749

25d

'07.4S5.000

103.2^2.000

102.066.014

225,336 i

-07.485.000

IER 262.000

107.966 614

225.336-

50 294.330

34.466 000

33.447 664,

': .040.316'

50.294.000

34.466 000

33,147 664:

' .040.316

□Oi .294.050

34.433.000

33 44” 654

1 040 316

: 700.09 0

1.7 00.000

- 535, &□«

164.042'

’ .700.009

1.700.000

i .535.956

<64 .04?

□ 406.000

5 Aă 3.000

5.037.064

565 916

5.406.000

5.4 05.000

t. 02 7.064

363 9-Si'!

5 406.000

5A:;ii,ooo

3.037.â64

666 9-6

5.400 000

0.4 Jc.îJL'L?

326 916

X

333

34.363

'-;o'X

s>.

/

-64.3DT

SA.3=3

s

X". ''

64.393

5^.3331

"N/

■64,393

>34.393!

4o.::tiă.eOO

33.36' ,300

30 "0 703

3.2 ■■'3.237'

35.752.;oo

29 035.000

25.^$ 603

5.100.157-

35.753.000

29.035.000

25.97o qC3

3.136.137'

1,500.000

. 2.0/5.000

J. .£-16 47ij

22L.EJ^i

1.500.000

2.0/5.000

A346 470

229.522

'5.000

<4.360

'123

15.000

-■4 660

1221

34.25 2.000-

2li.')H5.000

24.; iȚ 453

2 E .5^7*

34,2;;:'. 000'

25.995.000

24." 7.453

2.37T.5Z7

4.296.00L)

4.2^6 000

47 5- .900

1Sj4,1 73

4.350.300-

4.296.000

4.-3-.900

164.163

4.296.000

4.296 000

■1    .900

164.13C

4.2J3.JOL

4.29fț 000

4 ’3i 900

104.139

.336.30 9.o: ?0

1.4524 000

’ 596 ’ 5-9 344

23.304 7150

605/Ei 7. 000

335.292.000

6b3.'3'i.'.'2BB

‘ 964.734

563.400.000

« 2 2.15-i 000

626.150.000

□63 400.003

536.546.000

5&6.046.000

□33.(4.13 0C.0

56 IA 5 a 000

551A sA 000

24 592 000.    24.532.000

22.557 ;■;■;■

iiT.ILV-.-.pp

37L'A.;'j!'j

□'4194.200

27.1 34. CCC-

3“.104.33;

3?    l/J'L'

42.362. 000î 42.142.000

<. 177.253

1.954 764

■12 352.0001    42.142.000

AT I 77.755

1.954 734


V,


-X<’:


AHA


/o -c>? JLc/''2BUGEI"UL PROPRIU AL MUNICIPIULUI 3UCUP.E5T1


Hot. Nr. Z.L'r-ANEJtA 2


CONTUL DE încheierea sxercstiulu: BUGETAR PE ANUL 2011 Txs3u-i;j cheltuieli c-r JLi iccel ce capitole, titlu n, arii-snle ii a ineate


-lei-


Cîphc.i | Grupa ■' "'f-u

AH.iL uiAiiilȘâ^ A


DKIlJUliN! indicam-


j    C-rzdiLu l    _

;pK!n.R    deri-litlve


P'dîi

□fcc Leu Le


ui lyryi iw


3161

510101

ii* 0' Oi


6302

6302


;i

1C

1001 '00*01

'60:05 100135 120115 1333 1O0301

'.00302

100303

13C334

10030S

20 2601 200101 23013? 233133 22312-'-200123 2001 ce 200106

200109

200130


8102


-ierrbiji sari de credite externe j Rambursări cb credite ex-.m's tjn’.nadste | de :rc oratori de cr-edito

! P.a TiD j'se'i dc cre-cire stere r te caterisi pi-Liice externe iecaie

iAGKiGLLTJRA, BILV!CIJ.’.-i.RA. R.SCiCLLTJ.r H VAN.-'“OARE

H L. I U _ 1 CNRI-N: L T:TI LJ_. i CI !ELTUIFI ' i :-E PERSONAL ; c-beittiieli saianâle in bcinj    .

Salarii de bsna    '    '

; Sporj-i centru cs ediții ca nurca \    :

Alie îpci’jri    ’-Ț. ■

Terți p-snVu posti.r ecuoate arin -si-mul \ ■ Contribuții    \:

Sentributii de a sici - ra 'i sc-ci n :ș uf stat    \3

Ccntributi cs ss a ura 2 de senei Cealncjtti ce ssieurai: aecisle de r; a: i a tatu

Contrib-Ltii de asigu’-ari pentru accidente de rn;!nss ei boli cforesionale

ConiriLtii centru cnriijdda s

1 iraemnisatii

I'. 1 UI II BUN'J.A 3i SERVICII

.Bunur si servici'

1 Fc: nitul de binau iOal.ai ar pentru curstenie nca?it, i'Lildnat si iote rrotrica Aca. cana - si saiubrtete Cfirt u 1 ar iii ci I a E rfisnti piese de schimb

1 Pesta telecsTunicetii, adio, tv.

. iniei: ici

' tvlaienaie si preslyii de ser/si ■ na--ar.'tjr fLi-ctisral i Alte bunuri s se: vicii centru

int'L?tinei a si fjactienste

Rep erai' i c-j: ente

F.'u-Tjri ae rtalui j obiectelor d= invar.'lai

A la e 6'cote dc r-yent?"

Deplasar. delăsări, i’tansfemri

Depiasnr interna, ootasa.'i, trans I era i

Cârti, eubfcati- s. mf=tL'ii£le documentare

Piagaiio pic fesiere la

Frciectis muncii

Alte cheituiel1

Alie chs-luieii cu s urm ti si servicii

■' RANSPORTURI

CP Fi i l .-A.. CURENT

“IT.U. . CI ILLI LH£L! I3F FER3CNAL

Ctielijia i a.a riale T beri

Sy'ei i ea Laza

Srtn-uri p-Er-.li j-eenditii de mince

Fonc pertrj nsvuri ecLpats per cum::

Coit.'ib'jti:

C.ri.' ibi.jti- de aș'^Lțaț. soc ele de stal

” a ni ubu;: '.^Z'a ă rdera fi de -son ai z<-t.L ':r -i

• ir


c;l/a


* i.-


\\

V42.352.000

47 '12 O00

■^P

177.236

1.954 77?/

i

42.362.600

I

47.142.023

40

' 77 266

' 964 754

—. 51 le

3. c 50.001:

'31 47a

'■'.3.570

5 580.006

3.550 000

•1

r-21.4? -i

113.525

656 000

656.660

337.772

53.230

5'2.000

512.666

474.323

m iTrl?

419.666

413.330

596.106

22.692

35.000

fl

3' 359

0.641

25.333

26.03-3

17.-54

7 646

3C.OL0

30 000

29.772

273

144.000

144.006

123.427

1 n m

'07.000

167.660

97.973

L.0-27

3.000

3.666i

7.139

8-1

J 27.330

2 7 LfC 3

24 206

2 792

2.00C-

1 629

471

5 000

5 000

2.523

2A72

2 694.0001    2 894.000

2

323 734

V V . k. V V

2.T00 000i    2.763.660

z

75:-'.:Z2

26.553

12,660;


3.5301

33.223 1 3.222 QP. n rt" ■

30. COC

03 000

430.000

90.660

■■1 r-.-"! -n 1^ . V -j .

■X ;j .


777

SAS


3 000

6.000

6 000

8.000

2.000

7 000

3.000

5 000

36.000

36.660

3O.060

30.000

73 300

■‘■sr1

sJ .J . _l .f _■

457.522

755.562.306

131.3;;

71 4.535.222

i5i

2.222.2-22

575.000

5N 26.003

060.000

4.P7O.OO0

339.000'

827.000

' 56.600

' 39 00C-

350 000

t .546.000

160 000

' .'45.660

26.666

25 000


4.936 23.335 '4.2’3 00.000 72.750-

fcr.132-

S./i'ii.gib

31.305

33.910

’ .OP’

' 96'

1.639:

1.639

1.143

32.ASO

22.22s

22.229

729 400.304 690.231.923 i

6.6-'4 6 re. I 5.360 0221 4.969 :-47'

226.767


1 44-1 ' 2

6 0E»1 ' .?87!

7.244

5.365 1

3.145


6 094 8 000 ■ .039


6.3*1 , 6.351 !

3. £50


1 05 1.535 1.125 23


333


70.28' .396: 2 4.304.077: ' O ? 322 03 375 60 153 5.713 3.512 3? 3—4 ,3 1


L.ț'ă

GOT2-1


\-N


7/


' - 1.

< WW''

■■■ /o S> 9 -u->/2    ' 34'


A,


■*.f \. ■' /"


■-< '


^^:(j    ?7

< ZZ't'


:    ■-. ,.i -. \ i. '■!■

•    :    *.’» ••Y’i x; ’•’Z ' ■• ‘"i

: /MES'A : :

v---    I /. . J

,7


, / C -.J' „.....


>!


1096 O 20 l£F6 OOÎ'i


?,?of?'-£i 061 .9? 12

,2F 'si?'-"-■'.?-66?'’.


02 C 793'96 izoni'iî?

23L'Ll£'5232 0 ??'L91'-3,0'

-SF'SsS'Z?

66? l-

653 i'


669'L-


6:


66? 1


|669'


0C0'2:S'9i: got 3 /


OOO'322'Ol l OOu'SSS LL


ooo v /./.-■ l-k i ooo soi'£32 uCO'ELS'FSO'L 1000 L99 W

600 0Z" ,    ---Z /

N C    Ifl Ii

idrî^^aOT^sZA in ll j.

3CÎ1tirTir’KL'^L£? N6A6IV TIV lAVAiN.", 3"d_NI iy !'|LS3 JSNV-'yi A 'iri’l....!

zurcjy.o

:iJVHCAZ=c v3V:"i.i.:'-!S - i'i-,(" i '^h:: ivioa

pi jpj ;r: ;>s i -.j-.j sp/r. r;p:<ixn <JS'i 1USJOC |nU3 J: 5|BJSdn3liL îs HJSuiL'aud hjis li i!sn;Lâ)E i.hi^

jua-iru inu3 ui E|Kjad,isai Jiț-, q-.jar-n^riin mus li    r ij7|,-|

.LNrtinA h'invni zAVi^d-’iLidi: ? I^NdCJdA'ddd IINV NI :i.l Vfl.’i C’-t- -i i.-V Id AX PIVA AN3UnC mNV NI - i.tfV.jd'WIV ■£.' ; A’dfHndHd IINV Ni 3AVDA33J3 IA Viu AX l.AD...i I


99

99

i-s

l::

2DCSÎ

scd^rs

161-333

L3O3


fS

03F'9,'6'l

039 01? 63

ooosjfl'Lf

-npirpd i

1

1

pi.ioic? ?]U5J9.e gjipjjD .53 ijpsj.iqA-ey ■

ooioin    i

1

1

000'90!? ?F

Sl:p&J3 30 :UL|eLDpu2

â)^i::F u.:n;j □ujr.jyn :iiipr-ju    ijks nq:i.nfj ;

,0i0L3

u^t’^76' -

090 01-60    -000 OF LL 7

OO0 99£' -F

3u;r-LK0 niîprjn sip ijr3?.i:iqiucjj

,0-3

03F'C16'.

030 01,63    iOOO'OFL'Ly

000'993 VF

“ 1IG3N0 33 RJVSUnnLAVH AIX "1^‘AIA;

19

03F'?i6 ?    109901, 60    ;OOO'?Fi'l-7

000'993'>F

Z^'ViOWNi.-- INDIAVUddQi

62

000 000 Fi

OOO'000'65t

000'000 ti-3

000 00b 63 F

JLTl 13 l&J-d 'i

1

.'Cipp4js,in    jusdai'ț? n.-:i,SL ii|;iH.iqpg

£00F    :

1000'000 Fi

000 O0O05F

000'000 EL3

000000"6?F

IIA.\'3A£D£ Ai Di"’..I 11

ufc

ilFF F

SĂi i'?2

;x)(; og i

000092

IPI' JCS lî L'punrț n::-1| :_<r l| j'.j::- ??|v ’

0EOEO2

AFFF

£CC Cp”

000063

000 036

0£G3

K!j' p

96£'95V

0009'0l

OOOCSL

i LJ. I.JJ f ::;-i|:;.i,H

F.02

■l-fi;

9S0 6?

OOO'07

000'S 2

3|C?i!:!';7|C-jd OJIICES-LJ:

£,02 ■

ACEt

000 7.

000 i

CC-C'Cl-

&JE]uSIL|-Jd:i

B|KI;fL=1I 13 iiriLiiqnd 1irpi

. .03    ;

OO0TL

JFJdJULFJ] '-J FdSJjelui .1F je|d 7 pi

1-09002 ■

L O-O' OL

!:r-jsȚ!si.'R..i ’i.RSfipr 1 • ir-Fj^jdg.J

9002    i

iLO'?.

£36'5

000 22

cs

JSRv/.J; r>p Î?:.O3;CC 8:.|V

.    (K'A()07.

1

CCC cs

JL-&l_lSd.LOS S 9 JJJOJ.Ifl

L09002

iLO'91-

036 5

00023

oo L

;e;uDAb! op jc-ioșcoiqo E.irrcu op unun-^

5003

199 09

£?F 9LF F5L

OOO'FIF'FOL

r- r- r- • r- r- r-- /• r\ i

L--JC L'dd U« >■

s-i .iii n:> i LFjedcy

3003

■595'23

F!?£O.iLS

00036; 1

C00'££L5

îcuoijcurj.

ro :;2 r.j&S £|? LfiLSSJd iS S|F.i:i|F/q

60; 002

-9lv is?

3ss mi

000'053

ooo'esf

lOUJOXII'

'.q :o-.pcj ''.lîBOțu.nLUCOOisi

!?0,002

2LS7F

î.'HL'iCI-

000'OS,

OOO'OSL

QUJILIÎS SC 9SB|d

90.002    i

(75.

L?-59£fi9

000 009

JliT/ i, C!'f

j    :iLtL:jqn. i'c LUe-PcjH^

90,003

escm

H.CLO

000'21

■OOO'TS

aiejjqniFS ;s ieje-j ='6?

FO.003    1

SC-1

A67T9I-

000'Oi-

est

1    Bouț-^ tpcj s ieuiun| tu

£.0x003    ;

-■'95

i'r'lr '7d

6 00 t'ț?

CCC 23

j    oijGicjno nxuoc o|ejg]3/j

30-.003    |

■££?':.

716 LA

CCC îl!j

'• ■'• ob

UdJiq 11:1 j-ii:i..j1J

L0-002

■ RS2' L LL

£rl'Li7'S

62 2 f?!??'6

OOO'AO?';!

IIOIAJ-SS li: UriL-Tlt:

L002

362OÎ1-

SFZ'iâb’F'iL

OOO'fîO'FO ,

6(15'55 6'OS L

nn-.Aa33 ii i5±DNnu ii ’ddaia

03

62F!'.-'

polo/

OCESi

OOC'SS

:iLBZI=JLL&pL!

!S ijâj-LL-j .uiuâd mqiJiuo^

SCiDO'r

123

£3?'3

000 S

OOG'S

&jBU0is9.o.n ij^q '5 n^unji re ciU?piCOB

5.LLi9d;jH.ins;539Cii?riq!j?u6;>

-r--'7,--,|-'.! f UUU'j'K

ofo o

030 617

000 630

000 063

SlUEJFl

1

33 3. £ 13 3 £ UBJl'iESiSB 03 I U'.GlXUO”

b-jb v'U k

:-z='

l=aui|V |<i3|yV

AIsI-Sj^Q

yjLjhLZ'n|-a

j/uj.;Uij.rHp

a: e:Lld-

.IjjLiipJ- xl LAJ|-.U-Ji:i

.1 c^njf)

U*ld

dqatrq

|<iL!d E£-

“^tw— —....

'■ ■ ■"■ -■ ^-'.'r

i

sLfj^uiip is 9|S jii_iH: ' ,n::i; ■siciidsc fJ    ir.in-aîoq jo| pin sud e;rd5X2

••    '•    i

L-io: miw zd aviaons inniAiO5J3X3 v aaainitoNi 3a hiinoo


z vxn-Ntf "*'WH


;iszH.n^na inirNdioiNriiN zv niydcdd mAson


Hot. Nr.\J.r/< ANEXA 2


CONTUL ce' încheiere a fxercti iului BUGE TAR PF ANUL 2011 Execuie cccituie.ilu: buoetui.i iuua p e can Iniii. ;it uri articula- si fi.r.cS'.K


JIÂ p <ț Z11

; Grupa 1 iNm

Denu-llirH ici diCățCî'

3    :

rO.NOUR! EXTERNE NERAMBURSAB ■ E {TEN)

-03"" ADERARE

7C1

Ci IElTLOFL: DE GAP CAL

TIT_ JL X AC I IVC NE-:NANCIARF

54

=■. A' Z-CCTJA7Z IN AN,i DRECFDFNT: SI

A-UU-F'CRATF N ANUL CURENT

K5

-Uliul XV <AT; EFECTUAI E iN AN'!

PRECEDENT! £1 RECUPERATE

i NANUL C..jX'\T

5-0002

*aTea -a 3ER VICII RULiLiGE i3FNI-.RA.LE

5102

AUTOR;-Al 1 PUBLICE 3'; AC-!UNI EXTERNE

?c

CHE.. i'UIFLI DE CAP”AL


5402


/'.01 71C121

7104 02

7-0-30


01

51

eioz ' 5-0229

55

550''5 550 -.12


TITLUL X.AC TIVC NEFINANCIARE Activs T.x;

Gunair.ici'i

\'l a; ini, -jei'ipf.nerr.c îi TI ji-CHeu du : irausport

Alic active f/e

A:_F- St TiV Ci! PUBLICE GENFFA_Z CFELTU' CUREVIT.

“TU.IL V: “AAiNBFERUHI INTRE TAI I ALE ■ ADMIN-STRATIFI PUBL'GE .

''T-snsfiiLr ce cactal. '.-; Aiie i-ars ieruri ce capital catrs i:îitit'J? petice

"TU, V' A:.TE "RA.NS-CRURI A. T-ansferur inie: re


,,-A


\; .; Y'


5601

j 500102 |SO0002 000002 eoc2

72 71

71Q-7-0-02

710103

710130


01021 .Alte trs referim cj'unte i-ite.-ne Tii.nîferuri cin □ jy-atel Iccal ca tiu aEdcia'.ii e ce rjezvolfd-e intercc-puritaiC :ti ljl    p roi fui ucu- ,\a\ -afle cin

-CN'Ou'R! EXTERNE NFFIA.MBURSAR2 iFDNj P 0-5 l.'ER-.F'F

I Ring-arie cin "onr-ul El io ceai de I iezvclia ie

Rețfor.ala (FEDR;

Finanța-ca exlsn.a 'icraiTib'j-sacilai

Radee ți a AP ARARE. CRI? \C DU3LIC^iiU-^^

S iGU RA,\ “A N A 'IO NALA    z7'^''''''C

APARARE    '

O: ! = _“U!EELI RF CAP:TAL ifZ TTi'LUL X ACTIVF NLFIMANOIAFțțS Acir'/țî Lei;

. Va sin', schi car narta- V mijicer;

| Irarspor

Mobil si, auana tura birotica si alte active ;c-icnete

Ai; aciva cix-a    -

ORD IN E 71 iJ 3 i I: ;A Si S'G U RAN1A N7 “ G NALA    '

Ci lE.OiJIELI CURENTE

' I ! i LU L VI T RANS F E K JR N TR F u N17 A T ALE ADM IN !3-F ATI F' P'JLi _ OE ■ Transferuri cte capitai

Alte rar.s tenuri du capital către i'istitutii alelice SFF.L.'U ELI DE CARNAL -:-LUL X AC'T'VE NEFINA NC .ARE Activa '1:-:e

I Ccietruclii    V' -‘ Y

Z X-A-x 'T\

-T- 7- \ Yauo.YX' / ■


'■ț[î.^W>r20


-lei-

Cred k; jupsrsrț

-s.-

inițiale    1

ueflll Ihvr-    ;

D:rv*»l*hA

z J

4 Z 3

0X1.57.'.000:

I

u.^E.C'OC

5.7^.355

3.!j33

n.ue.ooo

R 5. C - 5 000

£■02.022.375

55.322.s25l

1 1.145.000

S56 0'5/XJO-

662 572 3/6

55,692 6.25'

-l-J.ST^.C-CC

■1 -.902.34”

4.025.34,'.

-10'.674.000

■1d 902.2^7

4.926 647

26 750.000

11 307 :j'2 j

5.5595-7

2 ..''47.65.3:

25.690 000

3.312.333

6.6' 1.556

2 "00.442

25.090.000

S. .112.000

5.1111.55 K

2.7-63.442;

25.638.363

3.312.000

=. 311,553

c.Tyu.-V.-

20 1190.000

6 3'2.000

5 61J 556

2.700' 442

12 060.000

j.2'19.300

3 J 66.742

50 256

0.27C.JC0

2 " 12.0L0

503.425

2.1-23.57?

7,330.000

2X60 000

1.533 33S

643.3121

3.100. OCT-

2.005 000

2.9^7.759

3.100 000

2.905.000

2 94 7. / □O

47 24-,

5 7,;: ol

59.920

T'-.'353

1". DOC-

39.920

17. oito

57 000

39.320

■■7.OSO

\2 000 000

2 000.J00

2 990 000

!

L. 2- .900.000

2.330 300

2.900.000

2.;;;.3«

£ .    ■-■. J j'J

900.000

200.000

3-3. <_■ ■_■■■_<

7.339

1

.30.161

ax:.:: o-o

1

3-5.O0U    7.£39

20.1 SI

2C-C.CCC

36.000

7.520

30.161

6.704 000

1: 400.000

10.17-,622

1.226.475

j'4.000

J14.J00

307. t 06

6,532;

314 000

3’l^-w 3-3

307 ' 0£:    6.332

31A0CG

31J.3L-3

3017 'R'F;

6.632

ji'-.;;-30

31AKX

307.163

0.322

/ES.LO'L

295 000

239.136

Î.S-2

lâ.ooo

16.300

’/.9S0

20

5.450.000

11 •’J’iîi

9 60-1 354

' .221.6-3

S.330.0LL'

8.353.504

d'/C.-S'S

9.269 000

3.259.534;    270.496

9 230 000

8 SOS :>2|l

270 496

9.230.000

5.959 604

5.4S0 000

1.356.333

006.6/5'    340.177

5.-30.000

1. = 55.090

943.127

R    223

I.SOO.OOf?

365.378

L42. :'22

1.00::

". 000

306

-95bugetul propriu al municipiuli;; bucurești


Ploi. Nr. A.MÎTXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXEHCIT1L! LUI RUG LTAR FT ANUL ZOII Rxa^utia iher.j =li.'cT CLȘttLlui .ccrtl pa ea piui 2, iiij .ir-, srticslc si -j.irle.Ve


-lei-


SrS'Jlte bkiciftttn?


F ut:

“le ■.-Lua ir


C-jpitni i* L_î|-'L'p£TiH

Artir.ol.MlhtdL

ynnijmi-r in-nir.ntor

d-± r nil i'zc-

C

--

•Â

-1-2-5

."O-O?

Î7.cs:pi. telipsneate ai mijloace de

trarspert

5.273.000

Tic? 000

■38 500-

□ 15|

710:03

M t bii: =r, acarac.i-'a circii ca si alte

active corcc'aio

201.DDD

713130

Al’c ?jcHv= rixQ

193.300

I 27.z?3

£■2.627

S-

FLAT'I EFECTUATE IN ANII PP.FCF.tiES'TI SI

FlFCU-ERATE iN ANUL CURENT

-2.225

2.226

S5

T'ilul XV PI A’ ! E.-'HC i UA'r E IN ANII

!    . iq A . ...

FREC EDEN TI SI RECUPERA'.'l-

IN ANUL CURTNT

-2.225

2.028

5531

riali ebeluatp in anii a-ecatteri: V

I *    •••p_

-x.. .    -__

reCLL-Li a!d !r. anul "urări

-2.025

2 028

653132

piști efceluate i‘i a ni atecadertl V

rtîcu-Hie t- anul -cursrt tSD)

-2.025

2.02 i

650002

Fa nea IIl-a CI:Ei 7LIEL. SOCIAL-Cu: 1. .HALF

456.120 036'    -57.535.000

■450 043.'62

' .-’.dC'-l.o’ $

6502

INVATAMAN 1

93.415 001;

122.2-5 000

96.'.41.669

2.073 -5'

01

GHEL "blELI CURENTE

75 000

75 000

75.000

55

TTLUL v”.    - PIANF.PP.RUR!

75 000

75.000

7:;. 000

5501

A. Transferuri ir te ne

75 000

75 000

75.000

550113

Alte tranf.te'-uri ce rente nterrs

75 000

,-'5.000

76.000

“0

3-E-“UIEL DE CAPITAL

£3.340 000

133.140.000

93.14-.863

1 ,Fîî?.1

“1

i- “LU L X AC T1VL N'E A; h ANC I.AF! L

£8.340.000

133.140.000

98.141.869

1.993.1?-

T101

Aetivc- ixt:

£6.240.000

133.140.000

98.14' 669

1.993.13’

|    ■    710121

Conslr.jclL

£8.700 000

1-33.000.000

98.14-.869

1.SOS.131

I    713 122

Mașini, e-chica-narte si ndioaca ds

i

i'snsccr

1 40 000

140.000

U2.000

■600?

SANATAT?

13 Sa/.■- ooo

75 950' 000

83.355.003

12. c 9i, 9'9 7

i 01

C ’F' . UIEL CURENTE

77.55- 000

30.304.000

1. .Ms" £7”

9.903.424

!    51

T TLUL VI TRANSFERURI IN_RE UNITAl i A: F

"-in Led

■ I ,---L. .    "-J-


5102 510225


5-0226


51-3328


5601

560122

.doi “10101

71213?

7103Ai)\-1'.-\.8TRA.TIE1 PJ3.ICE ra 7 a feri.'i i lIe? (.-Hi:il,,-:l

Transferuri oin veniud cuiril sie Min:sie.ulji SdraiSLi j eatrs bdystilt loiale pertr.i cran ța re a o pa râurii ne-dica e și esliiaairentelcrde earrunicf.iil in jreenia in sdi'.iLtate

“ran slut uri cin vcniLjr prea'ii alt Mh.slc'ub; 2ai;ălăbi \ -Ailli =J iui)etniei Iccslc caiiLij fit -uiLai'aa i aca.'ațiilC'r capitala ir sănaiaie

Tiar.sfc.uri di i idealele I scale ic-'u-j

Frar-tarea cheltuielilor- ce cartai d’ii- £ umerii j HH ■ i a I a Lii

T TLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE O N FCNLiuK. LX:FRNL NERAMSURSAbiLL <FF.N p OG AL't.-iA -ZP

PiogrEjrue dii: roade- tiur opcar- un DervpliarE Reci a r: a ;a (FFIORj

Pria-il-rea externa re ra ti c i. i" a 6ii a c-:e._uiel: ce capital T l'LUL X AGI IVF. NFi-NALClAKP Active fixa

Cons tr. j;tii

'■„■las Ini, echiea.Tiertt s' mi.Toaes dt vanKrir"

Reparați: capii a ;e atertnte active ar

ÎXS

CULTURA, RECREERE3I REEIG:E CP FI TUI FI OURFFrTF.,

TTi UI. VI T^fcEErUlR! i^'rpg VNiTATI ALE<Sx-,    32-1 0001

i

77 535.000    75.034.000'


26.000

23.000-

23.000

30.6-6.000 30.316.002 24.86-1.000 13.364.000

5.600.000

:' 05? 000 237 002 000 25.265.000


28 000:

26.000'

28.0001

15.156 0001 16.1516.00O î 13.D-11 'A"T s.eii.uoo!

I

2.200'. ooo!

5.145.000 i

253.1 s; ooo!

35 .134 ooo;


£.930.424


652. o26


.755 474


324 000


’ .093.050


".6-9.427 ' 1 010 -17.7 6 73'.42-6.73' 42'


4.868 006 246 60? 436 55 625 673


3.940 050


-A-xr-7/ --


26.000

28 000 28.000

3.533.575 3.535 573 3.279.570

75.579

3.2    00.000

286.904 3.554 564

3.3    D 32.'


I'

L r j


\JZ-3UGE:'I'JL PR.C'F'RIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hol. Nn ANEXA 2


CONTUL CE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI RlJUElAR PE ANUL zxecJt.B cneî.lueLIcx bun. ului-: iota: C3 c sui ier?. titLT, brcq.h k: ^jii 'ssls


Cdp: ki| i* Srupa TiLIu AitIccm’ Alin = a:


2ez!uiTIh indicaL-it


Credite bdqeUl'5 ’ I


Pis ti

t'tdu d L“


•• yx ^1-

OKfrrenfft


■7-02

510229

50


560'

560132

i 71 7101 7'0'0' 7'0102


71210-3

C1 rt-0 550' 550''5 5(i


55 C 2

500202 50'7 50l“01 501702

70

71

7121

710131

710102


Ț-

7OO0O2

700002

7002

01


0103


! AU M „V STRAT i 51 PU BL' CE.

T'cnsferur. ce ca3-tel Alte trartiiierur: cp capirsl oetrc instituiil r:aclici

“ITlJL V... PROIECTE CU Fi NAN-ARE 5 A -’CNDURI FX1 ERNE NFRAMBLRSA5IUE f-FN) P05“ADERARE

Piug'ane cin -oricui Eicrccev:' 2c Dezvcrtare Ra^muala iFERRJ

Fir.H r 1 h 1 c-j u:<tin;i 'iii ■ a-no j -a b bila

CHELTJ E..I JC CAPI TAI .1 i. J'_ X AS--CE. NCF.\ANCARE.

Activa fixe

: Ca-istrj'3tii

Macini, sd'iipamaiiB ci rriiptace de

: transpar AJie active fise

ASIGURĂRI 51 ABIS EA TA SOCIALA CHELTUIELI C JRLV7E T TLUl VII ALTE i RANG PERL Rl A. Transferuri interne Alte tra r Vor l b curente nle ■ nt-■TITLUL VIII RH GTE CTZ' C J FI NAN I APE DIN ' F CA I ;-U rt 2XTE R.N E N A RAM 3 U RSABI LE ;F F n; PCSTADEEARE

^’QițraTB cm Pci'dcl Saciei FLiuscai ~SE' ri.ia i'.iires naționale')

Fi ■ 1 a-- rarsB externa nor arr borealei .5 MccuilisilJ Financiar CEC F :a;ilarea \ a tina ca a F mar-ta rea externa .'îe'irib-j.'sactla CHEL f J EL DC C-A71 l i Al TIT.JL X AC IIVE .\CP:NANCIARF.

Active f-xe CynsL utilii

Mastr.i. ecTpsrnenrc- si nljl-cace ce tccricccț

i Mociiier, a pa re!.; a d' re: ca si alte ■ active corpara.e


25 265.000!

25 265 3 2-3 25.255.2-00 231.327.000 20-. 0 27.000 201 £27 t)00 20' .172.003

X20.220

225.0-00

22.1 36.000 ■■1.500.000 '.100.000 ' 160.000: 1.100.000


1. 5:: ir. O0:2 !

G.ziu.OOOi 1 5'7 0001 & 24- oool 4 06 OOo! ■'66 5001

-'■.£0 r.Afi.


51

51 07 510229


7',01

713101

713102

71 ;:t3j

71C132Pa mea IV-a SERVICII bl I3CZVD'._ARE .PUBLICA, LOCUINȚE. MLLIU SI ARE !LCJCUIN I c, SERVICII S OE-.Z'/0LTARE PUBLIC ‘OHELTr/F’ I CU PER TE rITLUL V" TRANSFERURI IN_RE UNI TAI I ALE ADMINISTRA" Ei ptJBLlCL . 1 HiiciL'rjri :Jc capii a A-te transfere c de c^pilai talie I ir stilcl i publice ■Cr1E-_UIEL.i UF CAP “AL ' T :~LU L X .ACT IVF N FFI NAN C IAR E Ac^ve ,• Ccnsîn.cd’

j l’/a&h:. schicarT-FrtE: a- mijlotico o?

i transpun.

r/soLiHLii-. zjjiJi'tîurD biroUc? a!lo ccnc sie

.\ts active fixe

A.. :-.-LCTl^QZ._UN__ANII PHHCkDLM'l SI A95.41-.ocol 00.41 1.200' 96.41 7.323 63A3A232

1 25.002 i

40 000 '4 8'5.000


■Jflînl'u'vo

£

2

i-Z-3

3o. ■ v 3.

■115.331.605

1.417.395

06.752.002-

25 2^1 ^3^

1.417.395.1

35.700.000

35.35’. 535

1.41 1.305.

2 365 333

472.008

' 692 932

3.3 55.000

472.063

1.6925)42

2.3&0 000

472.263

1.SS2.S32-

111.026.000

210.762.752

244.231

21 * 026.000

2< 0.733.753

244.237 ■

2‘' .025.000

2'0 Tri<> 7(>3

3 44. £37

209.714,233-

209.47 5.005

£00.995

553.00::,

az.a 5-9

3.431

36-1. qgo

Li. 2 L 9

1.731

26 040-000

22. Sic. 402-

4.351 650.

6 56' .000

fi, 730. an

1.33C-. 23

' .100.300

1 000 000

' 00 7)00

■< ■K'iH '■■r'i'-'

1. 1    . -j -j -j

■ ooo ooo

'oo .000

1.1 30.22-2

1.006.000

100.300

7.451.000'

K --p- H •••!

1.133.123

5.560 000

2.344.159

1.724.641

690.000

; RS- 1 17

Vil1

4 070.000

3,255 042

1 7?3.558

' “92.900

' 766 7'2

5 ?fxr

200.2-3-3

96 02?

S ii7 3

■ 1.502.222

.j&0.665

.    -.- n

.0 . v1

1 j. J f y i/l'..

15.547.529

2.431.471

13.313.000

15.547,570

2.531.4rii

1 5.27 2.000

15.34?.525

2.331 471

17.274 000

1 f: l. s 2£

1.614.394

'.-.05.000

&! £ £

31.353 22-2

52.521.903

29.437.397

73.117 003-

4.4.:î;2.710

26.134.233:

12.843.000

11.374.457

2.715. LAS

13- £40 000

11.274.4=2

2.765.543

1 a.a4o.ooo

: 11074 452

2.1 ti, 543

13.340.300

1' 074 -157.

£./6i.o46

69.27 7.333

39.091.394

20 155.;î06

59.777.232

30.091.394

20.135.336

53.377.022

AD .001.394

20.133.325

43,311.002

2 3.241.-202

1 a -as tc.a

155,000

£ 3C

40 000

33.5SC,

?r?

'■ 077- .000

6.565.042

2.' '4.956


\v


V'CONTUL, CE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI CUGET AR el ANUL 2011 Exesutia cheifj.eliier bu-udii;lui scai ce j<-pi:a 5. tiLurl. lli lirjuie ,-:i a ine ar?


$ '.t, /6 plbb N r.    d

ANEXA 2


lei-

C-jpicc* ■'

CmiliIB LiL-ydiiiR;

PiaL:

I

•jfupd .* TH'i.

“Jk-i lueni rt: i-ruJicarn r

u fi-Hi 1 :Live

ft^Ctudla

ArtICO:.' APntal

1

A

H

1

2

j

s i

R EC UP E RA'L i N AN U L D UAL- V    r

___

2 '3 ' 36

i

0.213

65

“itui XV -LA 11 F.FPC 1 UAI P IN ANII    ;

■    '1

c-t

-RECECENTi51 RECUPERATE    ■

lTTÎ    j

l\ ,-TLL CURENT

s    . 4    .

: 1

■5.2'. 3.1 Liy

5.2* î ?3G

6501

A a ti Cad ii h 1;; ir, en;l precede ni: 5-    ’-----—

--- --—

..ti w_.. f

.■^ryjse.'are in an J curent

-5.213.130

0,2-3. '36Î

6501-32

P a ti erecta a le in sini: pi    iii si

recuperate in a ui cjre-ii iSD}

-5.213.13-3

6.713.106

PRCT'.-C’ A Wfc JIULU-

23.745.000

9 342 000

•••    m’’

1.272.807

70

CHELTUIELI DE CAP TAL

28,745 000

3.34 2.000

7.653.133!    1.272.607

71

TITlU. X AC: Vi- Nt-PINAN-CIAPP

73 7^.000

3.54 2.000

7.553.13 3

1.272.50?

7J.u"

Activa f:>:r:

33.745.000'

3.342.000

7.533.133

1.272.607

Cursrurrlii

17.502.000

5.61 5.000'

3.493.533:    61,467

710102

r-Zssiri ec-7ipg.r-.ei-ite si mij osce de

transport

1.22O.OO0

1.31 Ou 000

1.825.270

?21

7*0130

Aita active T:t-f

<273.000

4.31 7.000

2.755 391

1.228.6*5

930002

partea V 3 ACȚIUNI ED GAG MICE

632.316.000

ȚȚ•i'i, ?Î7 Ț! 000

454.305.763

81.:-:54.740

3182

iGQfvlSJST.B.i-.î CNCRGiL

1i,2.6S;i.000i T33.3sS.OuO

103.144 ..325

763.575

0*

-C-PiP.1.1 UIELI CURENTE

32.252.0001    92.252.000

51 5-31.15-3

i- biJ. îic.N :■

TITLU. 'VII ALTE TRANSFERJT

32.2 62.0001    92.252.000

31.531.13-3

■ 750.050'

550J

A Transferuri interne

32.252.000

32.252 000

51.501.150

550* '■?.

investi?: aie 'eui-ilcr autonoma ii

' ssciei-adior come reiate Sui capital da

i star

55.552.000

55.552.000

64.301.150

/SL.CiCC1

650-15

i .'vie transfcrj'i curente imame

36.600.000'    30.900,000

36.603.000

70

!CHELTUIELI DL CAP -"Au

93.301 000!    25.656.600

25.564.052

1-10

:V: | J' X    V- NH-INANGiARi-

-im nnn

?R F.-Ș.F. r«j

25 564.052

■ 4&

•'0'

i Active fixe

I    -----------

SC.3C.-l.uufj!    25.5^h.C<jr>

26.654.95?

* 4tl

!    7'01Ci

i Cer.yruc.tii

66.706.000

25.565.60'0

25.564.352

: 40

101 02


64

85

6o0'i

650J02


iVlHă ri echipanenta si aiij.-caee de transport

7!T..iJ-.. XV El Aii P.-PCllJAI r IN ANII PRECEDENT RI RECUPERATE :N ANUL CURENT

Țițlui XV "U.T Ei“EC“'-A“E N AXU =REC=DEN-' RI RECUPERATE :n anul curent

I Tai' efecîja:c ir sni: pra sudan :i si ■ iK-:;nperste in aTj' cj.-eni |P!ai: eiecuaie ir anii presedenti îi ll'sSuperati; ir. a,iu rj/err. ;S JI


0:122

■3362


0432


70

T-

710’

7*0*0*


660' 550-<2


■AGRICULTURA, S:_VIC JLTLRA. PISC IC Ji TURA ș. VAMATOARE ■■ CHELTUIELI DE DAR TAL TITLUL X AOT'VL NtiriNANDiARL i Active f,xe

Cer Biru ctii TRANSPORTURI .CI IEL.1 Jii.ll.i CUR-NT 11 !L Ji. VII ALTE TRANSFER,-!R A. Transferuri interne '■ investiți: sie rpgi.lqr autonome si Bccieiatrer juriu-cieie au capital da s Vi'

TITLUL Vi3 ?RG!EC-E CU riNANTARE DIN rONDURi 2X1 ER N E N ERA MUL- R S A211 .P r FPOST ACE RARE

Prag rame dr T ujstTCiT ^urgaea'T'd^ Deiva-laiu50.000

50.0001

50.000

50.000

50.000l

73.1s0.OOoj 23.06 5.0001 72.701 0001 22.201.0001


30.201.000i


= Nj


454 000!
z’


■7.3? 2.000

-A 322.000

“.322.000

-7.322.000


n.n

52


40H.7I2

5<TR


80 5

4'T

475


C20

020

O'OLj

000

000'

000

p;;.p


33.000


■ 7.321.977.

-LJ215J7T

-7.321.97V

■7.921.977

43.732' 40ZJ2 48.732 48782 -18 782

395 600.30-5 565.459 450.323 400.320

460.328:


■73


1.266

1769

1.750

1.760

1.260

21.111.70b 22 541 U.030 14.060


K- 0601Q?££>/'2-


S’JGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE INCHE.L'RE A EXERCIȚIULUI 5UCFTAR PLANUL 2011 EmclUf Gi'situieiih: Ijlujli'jIj- iota' prr uHipi^ois. liri jd, gninoic ii a ine sie

Uruc îl.’ Titlu

Ar'J-jOl,' Ar.n&nt

Șc-nuriYi'ș n.licalur

imfnlr-

del’itlve

i; TfcLuatH

Lj'TCTTI-ltC    |

d

1

S

l^'-J

R=g.r>r.alc. (FEDR)

45-1.000

93.000

74.649

16.421

56013?

F ir--r£i lei va extern h i e fjll; j n= :e Lil a

4 5 a. 000

92.000

74 -730

' 6.4£J

'.•'2

CHEI 1 U-ElI DE CAPITAL

453.505.000

4 0s.::$;ii.oOL

366. 330.012

22.266 966

71

TTLLL. X ACTVE NEHNANC ARE

'1 <5 ti. S U &. DOC-

4-0 £.095.000

235.530.012

22.26 5.9661

7'01

/■.2îive ;lxs

4/-5.0-7,1.000

205.502.000

360.052.725

14.732.635

7 "■'3 7 0"

C::-Irttr J aii!

444.724 000

305 492.000

360.639.417

1 < :: 5 ii t: L: ÎJ

710102

Mgsii., euhiaamenle s. irijloscs ds '.rai'SDorl

l'TJ

62.2CC

ac 000

?1 oi o:

A. le aetiva fix-5

20:0-0;

20.OC0-

19.953

47

7103

Repara Iii capitala sfere tc ij-ativelor

1 se

12.5-11.000

10 004.000

5.37^.647

7.563.333'

34

Ti“LL.I. XV plat: efectuate in anii

F'HFCLCENTI SI RECUPERATE :n anulcuren-

    f

. . ;;

': -2.952.000

755.706

-1.lao./tR

HA

-i;iJ XV PLA : EFECTUAI = IN ANII    1

^RECEDEN-: Si RECUPERATE

1N A VL.1. CU R ENT    L--X-_Zi

7    ■ 2,552.000

-1.765.206

-7.'55 794

650'

650102

B/22

EH-li cfcdLSle in anii pr=i<jccioin;i ai rect-peraie :r «nul cure ni

Plai' claaluats in anii urcLudeni' e7

recupera Is in anul aurar.! (SD;

A.TE AC i’lUN; EC-DACAl CE

225.000

-2.952.000

2 952.000 13.000

-1.765.206

-'755.203 12 736

■1.130.794

1.155.734

252

CI

C EL“UIELI CURENTE’

ii .000

13.007

' 2.! 36

262

■ 50

r tlul viii pro ei; e cu pi nan tare cn

FCND'JRi EX_FAAL \ERAMFCFCAHI.u fELNj

POC-ADERARE

5’ 000

■I2 000

12.733

2ti2

560 'i

Prihane di" Fnid.j Luiîpear de Cțrzwlrjre

H i: y ioneli ȚTECR)

6' .000

-4.000

17 73?!

252

50010?

Fina nl Fii= a axta-ma r en ti :jj: sa bila

61.000

-.3.000

12.736

792

7-«

CHELTUIA: 1 LL CARTAI.

TITLU. X ACT V6 NFFINANCIARE

idAidO

154.000

y-O-i

Active lise

154.0001 " -

7'.0'02    ’ Muiiini, echiparnerle fi mii-cace de

transpar:

710100    ALe active f xe

000207    iexCf3S"VdeflcH hc-jL lieav

|

6 000 '56.000

■163 073.000

-'76.422.000

1 0:7.725.707

-72.5O2.203

yîfs <x


A

•y ’-S


/ I

l/i' ..'A*£x' tfS I -|

i ■ '•L'î’ss i..-    :

■- b. •.■». ••    .1
/'


)Q îl ^X/2.. 7‘BUGETUL PROPRSU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


, ./(UițX Kot. Nr. .U'l-V ~ C-ANEXA 3


n Oii/CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCITiULUi BUGETULUI PE ANUL. 2011 i L/scutia vaniiLTiio; îi    :iuieliicr bugetului nsiitutii.o1, pubiics

îi activ iiaii Io r Toarta ia integral sau parțial din vs nit uri proprii

-lai-

pe cacitQ:e, sjccao;

Lle si psragrsfe

Prevederi

Prevederi i

Incasa ri

Capitol

De numire indicator

bugetara

bugetare

realizate

DifarHnte !

Subcapitol

inițiale

definitive

î

1

A

Li

■j

2

3

4=3-2

□CCIIC-

.TOTAL Vi'-.\' 1 URI

a 22- 364 000-

1.122.sos,:;o3-

994.226 750*ț

-123 697 240

00071:

1. VENI TUR: CLRPN’I h

625.‘96 OOP'

557.71 b. 5 OP

-'-iifi.166.141

S2.22b. SăO

290013

.3. VLNIT,JA ;\F-iSftA; =

625 J 9G 0001

56    15.3-3-3

'■-35.-1S9.l4l

-S 2.22b. 2 59

300013

: 21. Vh N1T :.J4 D- N PEC F FI 1 ETATE

i

39.S2S

50.020

3010

| VF.MTU R; D .fi PTC ?R 1 ETATE

1

ce. 7 CC

23.707.

joioos

■ Venituri din auilccKu:'i a indii,'ie4

1

2U /CU

23.733

3-113

■VR\! 1 URi    DC3ANZI

i

1.225

1.225

3113:3

Alte vhrituri din dccaozi

1. L: L- L:

1.22S

330013

:C2. VAN?ar: DEEUNUR:£l SERV'Ci-

625 " 96 OOu-

567.713.3-33

u-S6.465.21s

-S2.761:. 765

331-3

:VEMTLJR: D-N PRE6TAR! DE btWC/ S. ALTE

;

LAC TIVITA”

624 9'2 000 i

566. J 54.5'J 0

Z țî Z n T, ? 3 ~

-S2.2S3-.77C-

351321

Vchi'.uri d: i    încheiata ::u

i

1

: casErîfi de esir-urar socia.s 3?

544. ‘ Li. 0001

133.331.505

4i2.16S.S53

71.3 71.161

331 3 LtL

. Venituri din ;onti£Cieie incheiate eu

i

■ airecttilc dc îar.atatc pubiica din-sume .

I

I

Hloeete dea' bugetul de etat

'6.924.0001

RÎ.004 353

16.515.365

-S.2ss.54;

:î;îi 1

' Venituri di- cuntriickiL! iridouiate eu

1

-ireatiilc de iar.fjtete publica dir. carne

i

alocate dir vco lui ' prccrii a:c

1

: Ministerjui 3anaiat:i

400.0'jOi

1.157.3-30

1.357,320

- - 29 - 60

;s;îi os:

. Alte ver iruri din a ies Lai ce servicii

!

S- OftC SCLvlal

t? .426 OOO’

63 -5-3 2.030

35.S93.156

7.1 SI .644

3013

DIVER SE V E N i' UKI

-.6 000 i

■ 23.333

2s2.SS5

220.555

361053-

' Alte vțj-r-.jrijri

'6 0001

23.333

262.S2U

273.036

3-10

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DEC A”

3?1:

■'slbv:-n; iile

265.000

7SS.332

69!:. LV-ț

■    -226 i 151

371331

Cil! a fii ii yprrsodran

265.000

3SS.3-33-

4-A.ÎS3

■    -244.61-0

371303

. Vărsăriirl; jjr, sucîij'iea ac Funcționare

pentru finanțarea secțiuni: ce dezvoltve

i

a buțjetului luca

-50.253 000

1 .■‘■ro.r:

• l.LîU.uvU

1 995.000

371034

Vaiiani rla din a =rria" = a ca funcționarl>

56.233,000

1 3"‘,z C’C'C'

I ■1.095.000

371353

Alie -.rens.t5r.1ri voluntare

JLJ.L<jL-

î    15 5 fi n

3:j'0C13

11. VEN.TURI UN CAVI TAL

C "■ZȚ

i 3.343

I

3313

VE.MTUHi ;ii:\ VAL OR: FI GARF A J\CR BUNURI

2.543

I    3.543

331071

Venituri d:h val-a rfica rea una' au ud

; ele instituțiile - publice

StVA

3.543

413010

■IV SLbVENEi

527.304.000

52i.s74.5lr2

532.461. si:

. -22.177 457

4213

SUDVENTII LE t.A LijCUTUl. DC 3“ A"

SOC.C-wC

1    -3C3 CLL

421033

. Sub'.'uni'i rie le tt;..ț] =tl.I pe f,IfI câine

1

■ institutiiie publice frânte te părtini

1

| sau inie-țj-a! din vcăituri proprii pe-tru

i

i    ■0C,C’    —_ _

00£4?90

1    r- r- ■■■ i--

j

X

/■

/X

V.'LL

• • '■■

■■?• • .. , \\ - ••

BUGETUL PROPRiU AL MU MICI PiUl.U I BUCUREȘTI


hoî. Nr. .sZ

ANEXA 3


contul de iNCitESERE a exercițiului bugetului pe ANUL 2011 menituri io r s: cheltuielilor ongotul ui instituțiilor pk.ni:c.^

oi activitat :or firiritate integrai sar. parțial din venltur. p/opc □e capTc-le. subcapitole si paragrafe


Capitul!

Subcapitol ' ' Â

Denumire indicator

Prevadă i cugetare

Ln iiJa !e

Preved&r:' | bugetara i

definitive '

2

Incasari

ra 01 iziitf-

3

D i    11 ta

4=3-2

3

4313

3U6VEN1I. 7T. I.A AL,"2 ACMIN'3“A“:

S27.J04.0C0

524.2/4.000

502451.513

•2" .622 467

4212-22

SLt'/enti.' pertu ieștiijy'i puici me

354.371.030

321.305.3031

31 fi.734.496

-6.670 c62


4-21313 i ti-bvenl nm bLuulule'usaie psctm : fioaotsrsa cheltuieli c- nur;; ■: l-u Jj'.

:; L-i rnr iul sar .ala tii

4310'4 Subțiri cin bugetele ioc14 pEtrlr .    . 'inan-area :m(î!ld'tli uf do sapita-

i cin derrienicl sanataU

43*01? -Sume dT '/enituriie pnna-ii ale Minutarului Sanaiai” tare bugete s icccie centru finanțarea :r-jcsli'. ilU' i:i sar,a tata

431 "1731 Sume cir. veiitrl'a prcpui als; Vliais-îatulj; Sa rata Hi catrc a agatele locale penitu înantarsa aparaturi r-iebiuaiu

|    .    1 si echipamentele - ce cr;rr: unica tii r

'    urgenta ic sar.atats

:4310:702 Sume cin v; riturile proprii a a M'r.is-

tci j a - DanutaLii uatru bugetele iccoie pictliu i.r:a:laE>a 1 aparal;ilc: ca pita: e in s mataie


te.234.653    -1.;'32,11


4310*0

Subvenii pentr

4510

SUt/E PRIMITE

4510

CONTUL PLATO

<15100*

rcsdj eur-coee

45100*0'

Duru? prim;Iu .r

e!L?u;ua:u ic a îl

45' O,; * 02

Durut primi Iu r

efectuate ic a i.

45* 00 *.03

Prefineotars

4510*6

AHe facil :La Li a ir

posiade*are

45'0'ttO*1

Sune prinite r

C’nCI'JHiH ;r ac-.

45*01606

Prefioantars

■1510*6

rTegra-TU: Nan<

45*0*6

Ec; na atica ,j| g.

45:0*503

Sune primii a t

000**0

TOTAL VEN1TU

0002*0

i. V-VTUR! CU

7900-0

C. VENI TUR' NC306 A)0| '.35 300 i


76.034 000


5.142.000


■    224.223

C. ■■■ Or“ ± r- r- r-Li C . ij.d-Lj .T.-■.■■■.■

3 r.S^T.OOO 30 071.000

1.S25.OO0

2.773.000' 21 703.000

206 000

205 700 300 i

I

I

4.260.000 i 4.230.000:


'5 061


652.526


-3.0KS4s


..069.4/4


552.525! -4 765.4?-1


53.612.573


-224.000

■4.335.421


3,757.5ce -34.259.434 2.425,11 3 -33.7Sfi.R31

302.325.    -5*5.402

9 40.09rț -1.522.272


■ 37E


73 6/ 2


5.506.560

3.503.502


1.3 -■ 6.564 .009!    950.222.000'    660.655.456

563 9*3.000:    566620.000'    43 fi 456 * 41


S68.9N


566.620.000:    455.456.* 4 1


■21.237.375

-*32 *■32

-1 213522 300

-471.431

-471.431

-62.56-6-.562 ■61 '33.650 -61.'33.350'A


; Capitol ■■'

! 5 Li b ca □ i lo i


CONTUL DE [NCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201\ Executi P v^ ;i it'j ri l-u r s- che Ituic ;i I or buya I j I j i: r.stituti i I or o u b I i jș    /

ti Rct:vit3t;ior Fin^.-itsic integri:' sau nantial din venituri nronui

pe capitnkn. subcapitol si oarsn'rro-


Denumire indicator


j Prevederi l bugetare

inițiale


Prevederi bUyuLelre definit ivo


Irieysiin

realizate-


'■Ji fe rente


A

B    |

1

2

4=3-2    i

5000'. 0

C'. V = Ni“LRI CIN PROPRIETATE

30.926

1

35.526

30'0

VENF'CRI CIN PROPRIETATE

i

i

29.700

30‘005

V'e ■! 1 u r rin carseskn'! S inebirie-i

i

20 700

25.,-0C-

51 r Ci

VENEGRI CIN CO3ANZ!

" zzr>

1.220

31-003

A.ts menita r din duba ii;

i

i

« zz5

1.225

330010

C£. V.ANZAR. Dl- HlJN .JR 'ii SH.KV Cil

563 9-3.000!

o6(5.c2rf CCT'

435 455.215

&1 ."■ 64. ?'55

33'0

VENHURI DIN PRESTAT. DE SERVICII 31 A_“E

1

33-0

AC“:V “ATI

624.5'2.000:

55(5. iJ5<. £)î;î?

464 693 230

£2.260 770

33'03':

Venturl a in contra ciel a inchsiaie cu

csse:-s de asigur? a sociale as sa naiste

544/62 0001

46 3.5 21 000

412 -59.355

• 71.6/1 -<y.

33'030

V-jailu zin contrarie = ir iehf?ia1e ;:u

direcții ic cc sanata te publica JT sjtis

33-1031

j'UL-j'.u de di bLijEîlul    "'""Lx    1S.SS4.000

Vl: Pil uri riin ”pntrHri«:e i.iGhbidlc 2lj    v

d ire sti' le ce s a r state pubi ica d in stini^A■    JJ? i    ■S'Z'f.X-VXb/Yx:

■g6'o3”-

r

-3.260.645

3ibL-3':e d?r 'jeri.lLi i pi oprii d-C    !j    . V .Ș"

T;Ț

1

Mmialen.rai Sanaiatii    ■Af i?

n'.-y 4oo.ee;-

1. Iz 7.000

' .02 • .620

-155.130 !

331C52-

Al',e v s r iț; iri din r res ist i <je sh V: :il    '    -A/

si attb ad'yitsLi    P    ■SI .42£.JC'J

22 062.000

5 5. R 3-3. 36

-7 .9Ti-4 i

JțJI C

CIVERSE VENITURI

16.JLL

23.000

757.036

229 636

i 331 L60

Al:e venituri

23.000

252.0361    220.030    .

13710

TRANSrETJRi VOLUNTARE. A.“EL= DECÂT

i 3710

sc eterni le

.-bo.J16.L00

■'.-357.000

. 3BB 349

371001

Dor ații ii sponsanzar! '

■Ț-oq -,|-lfl

693 '300

4-5^.630!    244.3 0 ■

; 3 ci 003

Verss.min.ts ain sscruoea de tj'i-rtienae

punții; finKnrsri-s se Aiurii du duzvulutu

a busetulji local

55.233.000

-1.095.000

1.LL5.OO6

371060

; Alt? t-aostsrua vclurtsrs

0

35.200

54.353

15.653

..41OO'O

iiV. y J3VENTII

AC5.371.000

og o .b*j 2. k-*k> k-

375.155.35?

-E422.S4S

4310

SJCVEN :'. UE ..A At.'l L A DMINlS'-RATII

449.971.000

383 tjQP.mC

3 7 fi 1 n c 15 7

, Ls z^n f'4**

431009

1 SuDVF-rtii nealm .nsntutii pi.blire

334 371 000

o2T9GS.2SS

!    315.234.z3e

; R;.37;.50?

431010

Huavsr-tii -Țr bugete: 3 loc? ie pe ai aj

I

âaaaiaree obsInreli nr curente dir

domeniul sar a tatii

64.3-00 000;    61.SS7.DDD

! -1.762.141

j

000J10

"07'AL VENRL'R - SEC-'UN EA DEZVOLTARE

202.750.000

-■ -7 .-314.00;

135.573 2.52

-39 040 736

■OOC'2'O

. VENITURI CURENTE

55.263 000

I.L96 000

-1 096 000

.2900'O

O V=N“URI NEFISCALE

56.233.000

1.L95.000

-1.095.000

1330010

C3 VAHA Ari. DF 3LJNiJR; Si SERV O'.

i 56.233.0 3-3

1.095 000

-- 095.-300

Ij-.'O

“RANSFERURI VOLUNTARE, ai.tfi f df.ca.t

i

HU3VFNTIH.E

'    56.233.;;;

i    1.095 Oul

- .095 ;;o

'37-004

VvîBn’i-.v.e Tr: sectiun^-5^ișifȚii_or-.s.rs

55.233.;-;;

i    1.095.000;

1    .'"lUk

• V/S-' // ■’-•BUGETUL. PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURilST!


H di. N ru.J.. L. ANEXA J


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PC ANUL £011 , E> oc ut ia v scit u rl I ct a i c h ei ț u i e I Hor b'.igetu I u i .ri? I it'-ii i ic r pi: b l c s 5’ bețiv Ușii lor finanatc integral sau parțial din venituri prspr?

pe ca pite ie. subcapitole si peragi sfe


Capitol! Subcapitol

A

Denumire indicator

J

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

2

In^asari 1

CBplizulâ    !

ti

1

î

J000:0

II. VEV HH Z)’N CAP'7AL

3 540

3910

VZNTURI 7)iV VA.ORIFICAn-A UNDR R'.ALHI

3.540!

391001

Vea.lLf cir valentina: ea onor bunui i

a'.s institutului aullcs

1-10010

IV. $i;DVE\TII

633 000

'40 973. 000

' 27.262.153

42'0

SUDVENTI DE LA DU GETUL .l'F STAT

300 .OCC

i47':o;t:-j

Subvenții oe la ocycta! ce stal rE'.re

.rsliLjtiile Duplice f.r'ar.LaLe pf-riif-l

seu i.'iicg ui di:i venituri p-oprii oe.aivi

300.00b

4310

5U 5v E N“l 1 1J F . .A ALTE ADM! N1 £ TR AT11

633.000

’40 673.00(1

127.232.'53

:4S-.CP4

Subvenții ci.a aigeiee locala pentru

9 n 3nia'ea ore trial:lor CS can.Lal

diii dementul sa"?tatii

77 ""-1'3 L/L'O

Ț-iZ ^2

71.119.05'

471217

SLn’i din ve 9 turle proprii -ale Ml ras-

teuilbi Sanatatii aairc bugetele orale

pentru f-nartaree ■avuatitiilor in


Diferente

■*=?_-£_

2. SAU 3.540

3.540

-13.5H5.H44


-jUO 000 -1 n.ijrtr.s^


-3 914.949


43101771

S.j iic d.r    n s prsm:: olu Vli.Ts-

$

43101701

teulu; tara lai i către eogeteie iocalc

/?£

43101701

aeram âriaoiaiss a pa ral o ni nediceie

fk

X. C 4 !“|J Țf.'

ai 2ohipii.''ien:elcrc;e mmunicatii Ir,

i r.-i^-i-ii n    •-h K-JV.

fc

.45'0'702


421715 4S10 VIO Ai’OO'

45 ■()()' ()'■


Sune d:n veniturile mipri' ale P/inis-ieruiui Saiaiaii' aa'/e bugeieia mea ic oe.nrL tins utere a renarathlor capitale '!! SâricitlitC

Batvcnti. cârtii i "stiluri, publice 2 U 01 v r H IVI "E DE i_A . .’F/AL I DC NATOR I IN l:;:>\ i u.. -vatlcr efectuai iz s; ”je.ef; va tari Tendj er.'onean <su ZeLveliare HA::i<iri;jia Sune primiie Ir corr.i pla'.i.ur

, e:'eci.: a i a r= hh.j; cu-en:-324.000 33.310.57'J    -4.3US.421

5.237.503.' -2A.2SL-.4J4 2.405.1 1b| 23.333.331


45'00102

Su.Tia arin'te ir ccnbi plai lor

eierti.ata Ir- arii ăjli’lT

IA 14.000

2. ■' ■'

45100123

"'T-Ta-lart

21.2 3<OC'O

21.7=5 3.0 00-

451015

Ale penii,a? si ."lă:ri...:men:e

451015

pcsiseerare

34' 000

206.000

45101601

Sup'-e primiie in non'.ul o atiicr

efecmaie in anul curent

20ă“O0

205.700

.4510'' 603    Rrefinanta r=

45;0'3 Program.: Na"jsgian puri vl Creștere 45'0'. 3    ; Ecererrica ei Dervaltam DLraaiî.

■4dj()',S03 ■ Sume adni.te ir. evans I    I

i 5-5. SCO-


jOO;

A.odo.ooo. 4 752.000!T :n loialul i.icEsa.'i'cr au sunt intriuae sold uns tina' s ale .-inul j 2210. reportate in 7011/S


|:


zALiir"

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI! BUCUREȘTI


•y ti

Hnt. îNr.^J. J/ ANEXA 3

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011    p-

Execuția VErrvtLriior si c.Le'iLie'!iloi Luc^uu. iristiLiiuo:’ publice si actr/i fiilor "hantate ntegial sau psrtiai din venituri propri    , i_;

pa cat?:-Lo!i7 sl ocupi;, clo si paragrafe

Capitoi i Su&capitDi: Paragraf

Denumire indicator

Ccariiic

buaec^re

Plăti

efeciuata

1

Difcrduîe |

initiare

aetinitive

A

.E

1

2

3

i-2-J

50'0

“O"7AL. cheltuieli

1.255.465.3-60

1.1 Tir? 554 .CCC

1.011.353.763

'43 960 237

64 ‘ 0

A_“ 7HRVK2II PUBLICE GENPAA..E

4.200.600

4.Q-7.CCC

:>.57-3.55c-

■176 442

54iOl0

CeivUi publice cocnyicitars ce e-jidan La

3 pSi sOincitr

. 4.200.000

i.C-17.000

3.540.552

jf.7S.44t

51 1L

oro Nt-_ au a lisa s: siguranța

NA I IOnAlA

42.200.000

36.2t1.Q00

33.650.161

2.6 .'1.51^5:

1

5113-52

Crcine auo.icn

4 2.200.000

36.361.000

35.669 '51

7 671.362

C113 "304

Felii a co ti l r iț£i.'£

42.733.030

30 361. ? Cu

27.069 '31

2.5171 563-

6610

SANATAIF

S2S.jci,::"6

735.443,::" 3

602.766.005

130.663 30"!

66'.006

Servicii ticjJic:.H'f? in i.pitaii ăanilat

66'006

ci. patur

629 061.030

722.445 COC

602.753 39-5

153-.cc3.307

00100601

Spdale nene _ale

. 629.S61.COO

76 2.443. COC

002 705.553

1 22.-333.3Q7

57’.O

CULTURA, P.ECP.LL.T1- SI FI 1 IG.F.

3'9U 39.000

3 2 3.731.000

7/7.666.626

6?:003

•S©:Vicii CJÎluralH

^56.7.' 4 000

152.H07.000

! 49.31 2.475

i

07100303

r/iczce

30 490.000

3t" 033.000

35317. 765

74*. 721 i

37100304

insirtotii c oblice de cpcctacoia ai

!>J' ICL-I i :■

93.510.000

67.236.000

36.737.25 5

2.520.707

37100305

Seci pepu.cr; de arta a; mișeii

1.500.000

1.312.OOO

92' .233

595.752

67130306

Tinse de col/.i.’f.

1.1 12.000

I.CSS.jX

1.044 :23

41.677

67100 309

Uiivesiiati co:L-lare

501.000'

661.300

4 20 '46

1 i' .654

67133330

Alte servicii oul Lli a ic-

2 s. 2 "0.000!-    22.552.00"

21.616.400

6 71030

Se vicii CCI an (:'.■= si sportive

23.35-3.333

2-L3OO.Ț33-

■. ' 21.317 3'9

-7.519

07103sc1

6 pc-r:

rj    ■*■ ■“■ ry“' r-

2‘ .300.033

21.31/.C-9

-7 6 9

671053

Alte- ?evicii ;r domeniile auliui:,

recnccrii ai i^.iLi^:

142.025.333

145.534.003

'47.036.54'

1.453 309

JtO'O

i

■..CCUINTE, SERV;Ci- SI DEZVC-l IARE

PUEii ‘CA

53.3 jfi .'J'.îi

55.002 000

03.637.702

4.354.243

701060

AH a licruzcii ii domeniile iccumis.cr,

1

; SSViciii 2' £i de/voi 1 a r i comunale

50.933 000

53.002.000

03 937.752

4 .'3114.7 4 5

lSSO’2 10

E/Ct-UcVr.T?FFICIT

-3-1.074 000

-22.716.000

-1 7.365.003

-T5 557.9S7

BUGETUL. PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


H'c-L Nr. i* l*" ANLXA 4


Capito' i‘ I Grupa i Titlu Aiticol.-'Ailnezt


5-313


Î5-ID


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL.U£ PE ANUL Ex=-!Jtia cnoltuislio- ougstdiji irsțitu'.iiio: publica si

set ivi tatii or finanisio integri șau psrtia, an venituri proprii pe capitol5. tjl.uri, aricolo si alineate


Denumiră indicator

li


O Ai CHLLTUIlLI 01    Cr•E1.TUIHI..I CJREN"

'0    7" TLU L I CHFl-"’ "L! EL. DE R r rîS 5A AL

20    :T “LUL II SUN SI SERVICII

56    . Ti"1 LI. VII PROIECT - 11- FINANȚARE RIN

rONCUR: i-X iCRNE NERAM9 URS ABILE (FEN HO STACERARE

67    “ITLUL VI ASISTENTA SUC-Al A

70    Cl-.Hl IUI FU DE CAP "LAI..

! 1    ! 7 TLU L X AC I i VE N EFIN A.NC1. A A L

64    ' PLĂTI EFECTUAI L N ANII PRFCLJL.NTl SI

. RECUPERATE IN AN J. CURENT !i£    Titlul XV T LATI F F r U I" JA_E i\ A N

PRECECENTI SI HECURERATF ■NANU.CJEEN'

A—EȚE FIȚ -1 j S LIC E CEI NF AA_ u


01    CHELTUIELI CJ9îFN“E

10    r: n.Ul I Ci ,EL“LiEL UF PilPSZ'NAL

-001    : C0e tu ieIi ssleriT a in dani

165131    6 s Ist ii de baza

135 12 £    ; Spor□ d pe Tl_u c: t iii. 3 e m.unca

1 "Piuit    AllL sporuri

100’10 i-Lz-r.J pertu posturi ocucaie 31.3 aumu-1 00 " ;j    idull i-jiLutii de de -ețj-si u

1003 Coniribulii

-.00301 Coniribulii da aurări sectele de

■ stat

133352    . Ca rit- i:: u ii" oa ae ic ura f da soma;

1 52333 i Centrieutil ce ssirui an sociale da sonata le

100304 Contribuții de asigu'ari pentru

Hcnidt:.:ie da imuacs si boli prafesiona a ■00300 Contrlt-Ltii uei'tru soncadd si rdsiTir-ZEli'

20    TTI UI. I| =UM"J’,i oi SFRVIC

2001    1 Bur Lri si servicii

255 151 Furnituri ca brau 25" T52    . Male-ia,a caelru aursterie

200102 i Ireaizit iluminat ai toita r-ctrica


23i;i iv

.Apa. ca nai si 3S| j 3 dinte

250106

Csroj-sr-ti si Iu a- i lianți

20010b ■

Piu se ea set inc

200107

Trmsppr

200J03

:3qsta. teiecu iiLricotii, radio

;,4=ine:

200109

Materiale si prcalai de ser-1'

-arauter fu'oticna.-

200130

Alte bimur si sun.- ci pentn.

întreținere si Amctin-ua-a

2052

RueaiLU: aurcr.te

20-56

Bl mur: re ral ura ebiectaicr d2011


-Iei


Credita bugetara    :    Piati

mitiale    definitive    efectuate; Aho obieate se i-iveriiar j l l-eplas s i i, du i j ean..--FcțnȚfțt .zer-LA /V


/Ț-. //


I-'ol


A:


" / .-' -■ !■ ■L'V.-r/

-v'


Life renta


4=2-3

1.253.455.005

- - 55 554.350

’ .511 593 703

142.565.237

1.114.357.000-

015 0-1:!. 355

695.735.194

174.633.-!i;-:-i

l!55.L'39.000

331.014.555

221.949.317

s.9Cz- 1 f’O

670 105 000

644.24-3; 5-05

(TJ-Ț ",ȚSiX

iâ-z.941.239

69.?9

39.366 000

31 r>- - 732

/ Ar 4 . t- fio:

153.255

'O' 000

364

100.616

1-5.331.05-0

-40.204.350

12", .267.314

13.936.1 3<j i

1-15.321. OUL1

' 40.254.5-55

|21.26 7.614

12.336.1 £6

-22S.5-65-

-44? jy.r

14?.245

-299 000

-442.243

'■43.246

j    4.7115.332

4.0 "7 000

3.540.556

4/6.442

4.1 4?. 002

3 969.050

3 500.205

450.735

2.74 6.000

2.665.533

2.147.040

437.3^3

2.140 000

2.-313 j<: j

1.556.11-67

22,'.0^0

1.9*2 000

1

1.535.434

313 603

' 50 000

36.5-06-

■?!2 ■/:

6 636

7

I.000

4;::

bjy

76.5-55

c 1.000

7-1717'

.    6.3-0

■ 2 000

’ 830

151

55-5.005

572.000

46r .363

113.617

400 000'

" •    ji 2 5 002

345.252

79 /32

1 12 '100

1

11.2-5-2

5 333

4.-C7

114.550

112.000

37X34

2-1.566

i    S.333

6 000

4.779

1.221

<?7ț-,    13.005

15.000

' 7.069

S31

. -IțAl.222.000-

1.364.550

1.362.225

21.776-

vȚ. 463.000

451'.-3 35

A-T ț)1?

S.9b6

■ Tl'l 20 000

22.555

"22.335

670

?,i' - .000


11.000

21.000

3 000 3 000

I

I

66.000:

ai; •-■■-■-i J- I d.vJU

7i:.OO0' 100.000 ; ooo 6 ooo

43 0001


111.21 £ 15.573 1 2.1 r4

2.935 2 772

00.0513:

214.333

"”.554'

55.703 4.3/2 4 372

42.721


3 664 927

2.326

ii£

273

1.54!


136-

202

523.

523


fyaț-


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


K.L Nr. tîj/M

ANEXA 4


Capitol f Grupa ! Titiu Articol i‘ Alineat


296622

2011

2013

20’4

2030

203030

70

7-

'.'10:

710102

7101 0.5

7101 io

fii


3501

350121


0'

'0

■001 ’OCUOI 100'03 ■00-12

100113 101)160 1002 102202 T2117.03 1270 122001

100022

100320

100302

■00606CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Execuția chelit ne li; or bug=tj|ji : r.s t it-_it :i I or publice si r”‘

aniivkaliio' tina-itut5 integraI sat. parțial din vc-nitu-i ar^prii pe caprele titluri, -urticcle si alineate


Dc-nuhirre indicator


Deplasări iite.Tie. deiasari. ira 11 sforari

Deplasări in slrainataie Carii publicaiii s: materia, e ! coca m e 1 ■ l a 1 u

RreeatirE' prrfnsi3cale Proiecta rr i.TiC'i Alte chelmi; ii

■    Alie ;bsl:O:i'ii Cu bunuri ai sar/ir.ii

CHLLTJirl 1 :)H CAPilA.L

; TI: 1.1. X AC-;VD NDFiNANCAR1= i Actvc fixe

I M asin.', schi pa ironie ai miilea ae Le

■    transpc-i I

j'Mob.Tie' aparatura biretiua si ailra I active cs.-pcrale Alte ectiire fxe FI ATI DrDC-LA"C n ANII RECJR5RATD IN ANUL CJALAi ■


'h:ol XV “LAI'I LI-LC I JAiL l.\ AN 7 ?ReC=CENTl SI Rr.Ct.FPRA.TF INANLL CLREM'

-1 al; e'ectuaie in am' precedent: si    r

. recusercte in a u,! c.ue.n

■    rJ:3i' s’ecTJ3:-3 in ani: preceoemi si

; re irtjpec.- s te in anj cj-ern {3,-i

jCRD-NE PU3LICA Si SGURA.N i'A NAI IDNALA ■CHELTUI:-! I LIJA-N'l -' TI I...Ji. CA F: “tj I E: “ c 715 Ri Di- A_

CTaltoie :i salsri.-.le ir beni

■    Salu r' ::u br-rș

Sporur per Im condiții de mersa ■■ '.reemnizatii p: a Lite unor persoane d-.r ' afara a-mlelii

: li'uiunriaatii de delegare

i Al'.e drcplm sy'•■<;[ ihIs t beri

! Cne.tuier salar'a le Li r alura

Ntrne de hrana

Unitsrmn si esliinsars-t ubligs |:;,h,

Cori'.nuus:

Curt'f butii ce ssicurar suria.

. stal

1 Conlribuți 1 „

■    eor: triburi sar 3 Iste


: HF cS'SUr^r "c 50 Tl di ' ce ns'morari sociale de


Contribuții Js asigura i csnlm sucideme de menea ei doi: pre-f;

Certr'Lutii r:a trj -.juncs-dii ;i indemnizații

!TI“LLL ii ti..MIRI B. SERVICII IBlp.i


li - s; se.-j-c 1


-îer -

Credite bugetare inițiale    |    definitive

Plăti

efectuate | Diferența

I

1 2

3

4=2-3

40.000-    D^.Dtl'C)

i'O’.OOOi    9.200

1

22.333 S 330

y1-

11/a 20'2' 23 622'

-5 '300 717OCC: Zi 7.00C! 57 000: 37.000 c'r.000

57.000


7.3271 27.453

4753 700 342. 709 3421 39 970 j 59 920' 39.020

29.920


' '73 50 ?4?:

7 6561 .■'. t ct 1 XOrlO 17.032 17.2S2-


iiep.ale-11.202!


■S.52A


373


11

T'    A'l

9.222

-3.77?

-o? 3

A"'1

-9 00-2

-5.62 ■'

•3?3

-9 000

-6.67 ■■'

-3 3 •

42.21:2.000

3c.361.000

33 069 131

2.371.509;

37.572.000

■ 27.11:3.000

74 733.326

2. ■•. 74 674!

71.512.000

1c. 375.000

'5 534.423

-159.426:

13.323.0 00

5.547 000

9.644 104

2.6961

'J. cL-J J.

7.230 000

7.279.62'

379|

3.030.200

2.243.000

2.12-12.'' f>

a&b|

.5.222

1.000

90

910

10.200

A 000

7.341

fifhli

75.200

15.000

12 £2

33

4 433 000

3.656.1)24;

0.-0^5.115

034

4.333.000

3 531.202

3.3^7,555

1

- 00 000

ti 5.177.'O

55.117

SSO'

3.749 '200

2 4-3.727

7 641.223

-'00.706

0.770.000

-.333,722

1 965.333

-107 605

37.000

43 006

46.3 13

■ 3.5'5

550.000

447.000

406, 022

A6.O77--

ns.ooc-

26.000

77 495

-:,1495

132.222

£2.000

65.065

-5 005

'1,366.2 22

11.732.000

3.393.393

?.16'1.1C2

4.62'2.2'2'L

4.275.000

0.9 12.404

200.C22

710.009

2I2.3C-3

?

îSn/j'jțj

32.200

49.114

220 <K'2

121.009

133.2C2


>.£?/ /O&9BUGETUL PRDFR1U AL MUNICiPIULUi BUCURRST1ANEXA 4


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 20A1 Execut,s cheltuielilor cugetului irst'iuîii'o.' publice si

aoriviȘtiior tinsntate ir-agra. sau ps^a, cir venituri proprii L.\, ne onpr,oie, LiiiU'-i, arzico'e s= ^lir-eate


-loi-

Grupa/Titîu 1    Denumire indkafcor

Articuî; Alintat ■

iniția ii    ,    definitive

i

efectuate    ; Diferente

I

A    B    i    1

2

i    i .    4=2-3

70O10-1 i A as, cana si sal.Lrtate

203105    Car; t. iariti ,ii i ubr.fianti

-.00.000

700.000

'S 000 C>ftG 000

'' 6-13 659.773

JO?

227

200'OF 200'05

2 50.300

1-1L

20'A 5501


200109

20-3133

£ Lji.lt 2C'C'l> 26060-


Pic-ae de sshittii:

KiO:. Mec;rrunirăți;, i adie, N, interne!

: Malcdai-c ai arest?n ne scviu.i C;

■ r-amci-jr iu'KiOi-.al : AHe tunuri e ai-vicii pșntru

inl/etinere ai f:.rtd:crarc ~țcpc*f*2I;i CJ'SiTQ

a.j-i.j. i du nituri cbiectelu' l:c- inventar Jnlfcme si ecrifvit-iun:


200'jj0 A.,le obicei


2006

700001

nz-, ■■■ ■■■ ■"i'-i fi si . i .j c.

2311


Mi de inventar _

■i ppb=«Hi.. ti ans-erar


z 013 20’4 20'5

2020

203302

2030-03

2030-04

203030-

56


5601

560701 57 5?0 2 5-3231

71

7101

710102

710-103


:Uec ssari. ceteai., tians-erar. iC-EfjiEaari iaieme, deias^n trar.sfe.-s.ri

, D=plsaai ii itrsinal?T5 iCsrIL piUUicatii ii unterele docti tren la e

Conac torta si e xptiilii-.a Ax'cari-o prsfesicnsie 'Ersteclia muncii ! h.-1 j-iiiic. Tuntcri s t=i rairent ce rigturs’T?^, „ a ;;ivnlor auniru a Tiara    " --.t.zz ~ ’

Alte chîltuie!’

Frr.'l.:i:cil si icprazents re . Prine de f.s auiaic ici-viata i Chirii

A. te shelruie i ci. bunuri ai se vicii “.TLUi Vii: =ROIRCiL CU riNA.N“ARr ij \ ■-C.N.JURI EXTERNE NPKAt/BURSASLE ;=BN.i ROST ADERARE

"rograrre cin Fericul f-uiaoean de Dervolia n Regiei a a n- ED-T:

FTaM-re? nație ■ i a ;; *:

;TITLUL VIII AS STEN ’ A SOCIALA ■ Ajuiea-e secisie p.juiea-e s;cia:e in nunicur CI IELTU-EL OE CARII AL ’ITLUL X ACTIVE M-i- \AN-CIARE Activ; fxe

\-k:Sii’:i echipe mente si mijea ce ce

ysr.sLJtirl

Mobilier, apa.-aiurs biietica ai sile active eerpera s Alte ec:-!vi? ;ixa


■fir ^4^

h-    |    -


O r- r-.r-.n • •-I v v . V J

300.000-

2    500 000 350.000'

-1.000.000

3    300 000-20-0.00-3 150.000

160. OOP 56.006

-10 000 300 000:


3^6.262

310.13^

43.806

300 ooo

ott.icO

231.456

460.000

2.506.OO'

95 1 ’ 9

360 000

264.216

35.754

2'O.COO

7.5 i 3.457

531.543

563 .-2-20

2.5-31.411

361.050

347.00-0-! 130.200-100.000

21 ,-. C-i 3 52.sili 52.511

25.55^1 7 0651


'.■.039


v-.


100.0001 300.0G0 - 53 000

5’ 000

'90. o'

4- 650

’ 26 400 ■ 09 t'Oi 11.350

Od.ooo

30 CO'O

330

20.670

100.622

46.000-

'î 5 n2;'

33-2

1. i iL ■_■. OCC-

2.0“ 3.2-0-0-

1.471.523.    =0< 471

7 0.006

22 C'OC1

2.41;

17.584

600 000-

715.600

334.505

■ 3C.495

■■ 22 7.600

”2C 5C-t"

-197

300 000

4L^.O00

1-A-.103

?69 397

30-3.000

jOO.OCO

300.200

.J    J'j

300.0-00

Jiu'-uJ J'J

n    i-i n

v C -J . v'-J -J

30o .-o-o o

3 00.002

1    w'Li'v

T-j'u.vOv

* fiP.

12 2.2-60-

1 DC t'QC

166.000

1 oo.ooo

■00.000

6.236.OO0

S. 2 30.000

cî.Kc[i.&0£-

2/0 495

6 236 000

3.2 30.000

2/0.495

7.430.000

/.430.000

7 '59.505

270.495

4.455.000

4.465 O00

4 3-9.532

1 35.453

2.170.000

.-5.060

7.040 450

134.514

600.0C2

799.45''''

513


7-050 7'03

ti>:e

h £; r-.ri r- r- ■■■

1 . --"-i u . lj-'j L*

--.300.000

* .!3 J'J. JC J

54

PLĂTI EFEC’UA” E i\ A\" FRECE DEN-. S'

RECUDERA“z IN AN Jl CJRLXT    j

. l'UL'

3 ?33

-300

35

Titlul XV PLĂTI EFECTUA Is- IN AN'.-

PRECEDENT! Fi KhCUHUAA i’L

N .■--.NUL C

-A 000

■3.7C-C-

-300

5521

HI a! cfictuLte L'^ffh^’WC^yrJLsiV'^

/■L

>,    LV

A iV.

V <■■ -'-:

\\-C-    : ■■■■._


....’/A

1    5: ?■,

-Lip:!


vlvBUGETUL PROPRSU AL MUNJClPiULUI BUCUREȘTIC'/iM/'A

HuL K r, u. țjiț'Cî1 ANEXA 4


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201 f Execuția chel'.tUerilcr Legaljaj.' instiiuiiikir pudice si    j

sct:vitali!or finanțate u tegral sau parțial cin variluL poepri' .    .

pe capitcls. ii Ivi. articole si alineate    ■ ■


Ca pito» i GrupoTitlu Articol Alliim-

Ă


350101


35 10


10 100' mo-01 100'. OS 100-00 100-0“ moi - o

1001    - -100112

1001'3 100130

1002    ■ 10020-

100202

1002

icone-

■| 00002 100003


-lei-

Credite

begatare

Plată

Denumire jndieator

inițiale

defnitive

efectuate

Dine re: iii

B

2

3

4-2-3

in a u

-4.-JGC

-300

dat: efectuate r Arii; p( 2 cade: iii ai

recupera la in anui curent țS.-ț

-4 000

-3 “00

-300

țîA.\A?A-E

o2'3.361 .OL'L1

733.443 000

002 “59.695

12 0.53 3.307

CIIELTJli-tel 5;tiPtt-\' P

745.1 IC. o-oo

552.673 000

y57.o4d.93<i

112.227.062

T i ■    ; CHELTUIELI OE ^ERSOMAi.

262.95 5.0 00-

2 5 7.520.000

249.439 05’

w 1 uc C49

C ceituie! i sa aria le r bani

206 013.000

18 2. m 9.000

’64 629.952

Salarii Js caza

■47.116.220

135.926.00U

135 712.246

2.712.754

Cperun centru concilii de tuiicl

3- ?19 030

29.229.ooo

2 e, 30c, 337

3C3.S6J

Alte spcru.-i

t? 2'95.0,00

1 C.3CIL000

5.724.9tuj

S1C.0-C7

Ore S.I3 imur r.ur u»

?. 435.000

2.5-55 pr.r,

!.SS1.40ii

203.522

Fond pO.ll.'u poate!: ucu p a le pr r ou m u 1

5 679.000

C.272.000

3.1C4.71 -

123.262

Tond -jT/anl plai i cu ora

6.2.2.003

C'C’C-

c.121.0-56

13 7434

1 ■ ide rn rizaiii plătite unor persoane dT

atara unității

200.005

475.900

321.097

30.303

l'idemnixati' sv? cuicgard

'46 'OO'O

AHe creotur salari ale t ba.ni

4.700 .di;:;

2.655.305

2. C7!i.554

260.C/-C

Otitei li. iei: arjiara'e in natura

12.445.000

12.0 34.n3 3

1 1.423.637

007.133

“iohete cc masa

12.4-7.0:10

-.-'.393.320

11.CCt’ '115

605,Stl--

Norme cîe hrens

25 000

3G. "ten

1

1.543

COiYribLUi

6 2.49.- .000

56 1-.7,;;.;

53.373.232

7 7^3.’?6S

^□■Tribu:': cc- îLs'sursr sota;c- cc

stat

4 5.66' .UdO

■T 524.550

40.312.360

J. 5'

SonribuLi cc- bs:uui ar c'c- sc-irai

1.220 .uUO

3 75.290

-■35713

Sch i'.! ibu.-; CK ?îK<:urHr H”-i:i=J:K

Srir.Hl.Ht-7

• 1?. C'40 000'    U.g'g.JCC

1G,7fi9 !j 17    ' .546.4^3


ICO004


icoooo200101 200102 200101! 20010'! 2OO1C2 200100 200107 200'.03

200'00


CoriTiLiUT cc- as eurar pens e aciixUrlF; ;1=r munca 5! bol' prdesiona Contributi pentru o

i ■ xle :n nizatl i

TITLU.. II HUNJK. TI GLĂR-yIO iiiurînri si zer/icii Hum'li.r'ce bircu f/zlsrAle pem/u com-ii;rie y-i Ir.ca'sit, lun;nalsi forța mențiea Apa. ea ru I k I s □' ubi itutc J Cui J.J Hrr; si i. r; ritieiil    .V.,

Piese ce schims T-ansporl

Posta, lelecî nu ficații, radio. I?;, interii al


a si br»H rrȚesiuri.a £ concedii s /J

/ v4d,654 oool'

2.722.000! CSC.mi oool 113.250 000

7.1-.-.4 000

3.281.000

4.130.000

4.573.000 t-IEf; 000

3.754.000

■C2.000


626.300'

C.O'is 000 356.367.000TI T 934.000

2.005 uouț

3. i 62.000 i

'■..til!) 000j

4 069 000! 3-49. Otidj

2.570 000! 34.000

1.759.000


513.093

1.597.967 256.404.665

ii" ’ 50 316. * 4 3/ 56-5; ?    444!

o 6 - 9 ' -Si 3.4u9.236242 364. 77 ’■ 436;

* 0.0 .'61 i

' .343 366


: 07.90?

420 03 3 ț 150.462.345 2 4.7/4.56-1 c 7 2.4 35

900.556 626.085 579 762 106.6 6

1.126 564 23.922

-10.542


| Wa le 5 a ie s' prestări de ser/cil cj ' caracter Tmcticnal


53.132 000


26.! ' 4.366


6.017.634


200-30 I Alte bunuri si sar/icii cc-rtru i ir (reținere si fu u uliu car-a


2002    j Re 3 a.T:ti' cj-ente

7003 U-cn-d200301

2004

20040'

2C040?

2COA03

ccc-ni


Hrana, pentru ca meni

Med'carte :i te ii niateriiilu sariilan? ycdiaHne'i'e yc.teriaia sanita-e


I

i

I

i


-0.06' .300 ■6.037.000

2-0 695.500 -29 572.000


H eerfi1/ Oez'tif s etaniiV-
50.595 32 0'3


Rd'J , ■-iZi »-i '


■ 5iu,:


57.05P000 15.133.000 1S.U2.000 15.1 ■! 0.000 154A25.000 124.2 3 8.900 40.27 3.000 24.5 24.

5/-70.000'


44.640.332 1 1.136.397 T/.154 3-4 12.154.3:4 152.760.573 31.333.507 30.730.69? 13 739.016

3.655.146


17.363 566

4,069.303 2.935.666 2.2 35.566

»J 1. C 5 4. »rd 7 42.572.193 il.4;2.396 7.7 34 u 34 1 554 tr?


V-
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIANEXA i


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL. 2011 Execuția eheTuielncv bugetului Instiiuiiiior pudice si

a ctivoiFLi io r finanțate integra ssj oarfiai o'n venituri proprii    ...... .

oe C£D.:olo fit un, a mi nene si ai roate


-Ici-

Capito: Grupa ■' Titlu Articyl.' Alinat

Dcp.unirH Indicator

C’cdite

bugetarE

definitive

efecLuatE

Difarunti,

inițiale

A

B

1

2

i

4-2 5

2766

-_i_i.-i_i.-i de natLirc obiectelor os inv&rter

5.279.000

£: HȘ7 000

6 42&.&4E-

3.207 054

200501

■Jniinu"iQ ui ech'par.en;

1.j“4.300

965.000

zf>' bz'

720 -.v<j

200503

_en.ern= si accesorii de cat

7.3? 3. "06

' .350.000

529 649

550.351

200530

Alte obiecte de invar br

9.282.68-8-

“.269--3U3

h.ojîi 476

1.630.524

2006

I3e c a sar i, dutas a r. tra n s'ere :i

6 51.;: 00

311.356

155.3“5

55.125

2OO601

Cspissan intene, du laser., trars'ersr:

226.000

118.667

42.104

75

20C682

[ y-; piRHij ■ i a Birainaiaie

■ȚȚ 01)0

133.600

113.711

73.285

2303

b'iiter.s.le c e la au ■;:;or    . /<T'“7_7n/"-/

2.' 66 000

1 .553.000

1.225.384

,■■52.013

231 p 251 1

8S8.OOO

859.115;

8 885


;:oi ?. 20" 3 £0-4 2025


| Cercetare dezvolta-e Cârti publice ti: 5! n-FdlL‘1 :ale dccLioentare Consultanla si expertiza ■“regarns orc fes'li'a la proiecția muncii i U ne tuci; iuuda.-e si exrgjjd da; o 1 dsrvaie din actiun: in re prezenta-ea .interesolo' statului, seinvii cispczri.lor iegale
262.000 .Ot 4.000 522.000 365 ,3CC


13 2 5-5 2 626.386 214.6/4 357.237


125 408 367 6-4 30/.'26: 527 “66 i


65 3 6 ti

2530

Alia Jiiibdie i

6.4 4 4 000

z 5 £3

3.136.346

1.456.354

203601

Kcc.aira si cctiieiiaie

' 5 000

17.000

4.883

12.11"

262003

--’-i-ii-u dc asigure re ccr-viiiE

94 .000

33.000

17.561

1 J ■i&S

2 o 2 ot?,

Crui

.641 ,'3'jO

650.000

212.204

203030

Atk: L-'iuitj sii cu bunuri si s« viu.i

A 336.50 3

3 053 000

2.425.656

1.22/ '40

56

■ -|.UI VIII PRO EC“E CU FINAN AR- J N

"CNDJR! EXTERNE N ERAM.BL REA 3 LE 6-FN)

F'( JȘ 1A. jp.RARC

■ss.ssr.C'C'C-

39 .ost;.''i,'';,'

31.5'' .232

7.5"74.768

5601

Prc-g cane din Fondai Cure ce an de Dezvqibe

H s g iotie le țFEDR)

£8.663.000:

34. ii    662

.

27.746.815

SC3132

560131

Finanțarea .nai-c-neleȚ

: 03.000

162.090

S-S.jTj

14.521

seoio?

F insulare a uxterna nsramb 4-5 a bila

. 66.060 000

34.664 000

27,342.555

5.551.125

55-3103

Cbeb'.lie i neel'g ibi Ie'I

493.000

4 93.0610

315.574

177 470

5618

■A ti faci-ltati si .ns-ruir-Lnle postade'are

84.000

■ 205.000

73 C2£

13" 474

551602

rinan:arsa externa rti=i:ii nursa bila

34 n 000

205.000

73.525

182.474

6616

“'□crarni.l Norvegian c astru Creste-e

Economica si Dezvăluie .jurabila

4 2.00 000

3 cî?C 3ăS

569.'' 2

031502

r i: iiH ■ i :4r l: h fcix'&nic nerambirsabi a

4.250.000

3 il!i;:.8i!Li

569 ' ' 2

70

C RE .“UI El 1 CI- CAI-’ TAL

LSAL^S.UdJ

60 -56.000

65 78 -.778

-4 42" ?2?

7'

T'TLULX ACTIVE NFFINANC.ATE

34.845.33"!    80-50.000

65.7 34.7? 6

'4.42' .222

7'0'

Acdve iixe

-z    22C

79.453.000

65 533.555

-6 949.465

7-0-.0'.

C aistiactii

S S2C CCC

" 0.942.000

'0.65-. 9'3

90.337

710102

Mașini, echipa,nei la si -nij sase de tra-ispen

55.218.O6-6-

65.234.300

54.374.646

13,559.152

7'0103

Mzjjilij- zjpdi tjtLi'-i o'rcticj si s!i? dL-JVC CJi pDl'LlIb

1'C1 CCC

-.00 726

2“2

7‘0l30

Al:e acl;vc CxL

225.000

236.60-3'

206.040

7-.03

rspilak? a'u'Oi'LS ac:’ve:Or

! ix£i

1 o. 535.000

■5,-3.356

201.24 3

471.757

64

fi a oi fff;) i „a'G a- a\:i ptecedenti y

-321.623

35.023-

HtCUFERAT□ IN ANtJ_ ■-.•uH.L:-, 1

-r'H G . l.'JL1

55

T-Llul XV PLĂTI EFECTUA." E IV AN li

frf.uf.cf.xti ci recuperate

NANULCURtN"

-2 80 O00

-321.623

55.023

5551    . P'ail șrFc:,.J.=s:e ■ r.țtpir^'CCîderrfI 3:BUGETUL PROPRÎU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICapitul / Grupa i' Titlu Articoi! Al hm rt


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCITJULUI BUGETULUI PE ANUL 201T Execuție chDltdisiilcr buget j/j: irstiiLiiilor pu alice s.' uciivtistilcr fioan'E-țo hiec -ul sau pârtie- Jir: vsnitur proprii as crraitoio. titluri, erticole si alinseie


□ enumire indicaicr


aCLperaltr in anul curant

■■10

S5u-0'    ■

Plăti efectuate in arii s-ececenti si

recupitiHif;’ r anul curent (SE)

050-02

riști efectuate in a "ii s'e-cecsnti si

1

rect.parate ir anul curent (ST)

!

i;U-..“URA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHE.TUiEL' CURENTE

10

TELUL 1 CHEI. 1 LJIEL.I DE PER 3 DNA...

100'

S ie it.iel' saiarigle >. tani

■00'0-,

Salarii de caza

lOOtOii

ijucrjri centru eoncit'i de mersa

100-06

Alte securi

100*-o

Fond pentru poster' pe-ieata pr.-r es:r:i.

:00"2

Ir dg-pnzar: plătite unor perscene din

afara unitatii

100-13

Indemrizaiti ce delegare

100'30

Alte dreptar sa silele ir bani;

1002 ■

C'rns-La iei. șaisesle .r natura

100201

li chete ce mesa

1005

3 oniric J7!

10030'

Ca.ariJjr: (ie ssigu'sri seriale de

"jț'JÎL

100302

Guntri d u 1.1 de ssiou sri de ac r e-jj

190303

Ce ntri iut i ce esioj.sri sec-a le de

i&niL&î.v

100304

Co. rdoui'i de sr.iguari oe. H.'u a;:r-:iE?r.lr: ce rnun~f- s: bo! prLi = s L:r,?-I

■0030(5

tln il.'icutii pent.nj concedii ai ir.nernnizatii    j

T'~LLiLII BUNURI St SERVICII    '

7.0

200'

Barai si serei aii


200*01 700-02 2DO'03 200*04

200*05 ?oo-oe 700-0/ 7.00' 0o

200*00

200-30

2002 a 0 0p 20030* 2D03O2 2004 20010-20040? 220404 2200


Furri'Liri de biroj i Materia, a pai ■ 11 .j L:i.j<L<rpjr"h;

i

încălzit. ii2Tins: si fere nTctrcaț; I Ara, canal îi sai .iertate

Carborarti si loanfianti Piese di ictiiin;:.X-


puutzz, tcieaoniu’licaIii, adu, Lk iOtL'l ' 1-21

Materia:3 si prestări de ser/ic:: cj saraster tunet: er,al Alia bunuri s: șa:vicii r;“rlr:J irtrei'.r-ere si tjn;ri:rcr;.

Penar știi curente -bara

Hrap.s pentre caneni

Pirara pentru a rima ie

Medicanenvj si Materiale saniia-u Medicarieme .Materiali sanitait Dezinfectării

3 .i-i j'i de ■ 1 a Lj ta c bieclețd!r.ae=ia Kerx.ii ■


7'

Credite hugetare    |

Platf

ijiidala

dețin iti-re |

1

efectuare

□ ifc rente

1

2    ;

3

4=2.3

-236.032'

-571 323

' !

35 0/3 ■

-2rt6.CC 3 ■

-156.717

1

-! 40.244j

!

-154.311

:64.3- -!

31S. '39 OOOi

323 731.00-3

31 '.666.629

e.064.j." ț

243.211-4 .000!

£36.6 0.000.

752.33x3 507

4.4 7' 433!

54.63' 0001

49 339.000

47.354.373

1 354 -37]

42.137.0001

33.395 003 .

37.492.664

932.3361

3.'.326 0001

34 456.000

35350617

500.346

1.542 OOo]

' 77- 000:

1.1'-'6 ' '3

94.622

0-ț: 000 i

£47.000.

750 434

16.566

2.272 000j

?.-72 OOOi

2 030 999

UI. 091

12 000:

£' 000:

7- 000

53.00u!

99 000;

CC. 363

32.617

2 2’. 000

*29 000.

'' 0-53

17.047

14.000

- 6 000

’6 6£6

1.274

14 000 ]

-3.000

'6.626

1.274

17.S76 Q00|

1

'0.926.0001

' 0.445 535:    i 5-3 Al.'

2.451 oooi

!

6.22 l.OOOi

7.943 47'

257.52;

254.000!

203 000 j

176 94 ■

2!

2.4C- .000 j

2.009.000 . 1

' .933 030

1.40' OOOi ■

■    ' 19.OOOț

671.070

35.950

450:000!

304 .000

5'0 -.21

53.479

2 24.4 30 OOOi

.757 470 000

£34.363.310

2.t:b'6.lMO

1C-7.754.000j

- ' - 730 000:

109 609 374

1.53C.676

537 000'

■ 65?. 000

60 ’ 657"

50.343

6-0.000-

3o6.00'Ji

736 466

11.090 OOOi

’0 069.000-

9 594 645

4 74 355

13.5*5 OOOț

3 050 000:

7 976 447

77.553

7 7*4 0001

£ 305.000'

£.266.546

30.' 54

3.14 ooo-

656.000’

569.055

36 945

507.000'

26 .CCC i

25.' 52

363

1.716.000;

1.043.000:

- 509 767

73.2'3

J 77.000:

56.142 000;

51'. 599.567

!    547.436

1

77 616 000]

£9.370 000:

26.905.7 20 j    7-U/..23O

13.141 .OOOi

70 356 000:

70.119.759!    235.21 !

2.900.000!

3 467.000!

3.306.004!    133.997

1

£4 OOOi

22. -07

!    693

2.900 000j

3.465.000 j

3.262.90'

■    1 D- [jGG

220.000!

* 90.000-

' 42 79?

i    7.706

170 000:

'40 OOOi

' 33 40’

•    ij-

£9.000:

29.000!

24 976

?.4

2t 0'X'i

21.0001

20 5’F

i    4651

2 437 OOOi

'.209.000:

'.214.947

i .    -5.947|


■■Vin

lo 09 2z/2.


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPfULU! BUCUREȘTICONTUL DE IWCHEEERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI Pt ANUL 2011 Exocu-ia cneliU.Lîlibr bugetului i.nî'.it'Jt'Jor □jtslice s: activitatil tir nn arest e Tiecra; sau pa ci al d in venituri ixc-pri'.


| Capitol !

! Grupa .-' Titî-j '■ ArticolAliricîU

A" '


Denurnire indicator

3


2X621

222522

115510'

2006

70000':

200602

2011

2212 22 io 2014


i.Hrc-rna r,i achișarnent Lenjerie ;i ac::Hssri de pst AlL: aiiccte de rventar Deplasa r., :J l: l a sari, ransfarad Depl ase r: interne l c-tss a d, iranufa ri Dec'aian in străinătate CaT, auailcaL'i si nn-ai-ă a SCS'jne narp

Ccr.sulianta ai tixpăTza Pregătire prtilesitjua.a :'c-teei'ia mur-r. i


;i alina

c/i}

""'"--el/ ■'■ ;

Credite

bugetare

Plat:

fialt

definitive

a fetluale

Diferente

1

Z

3

4=2-3    :

.311.000

I51.30C

142 900

3.204

200.000

Z 01,000

2-57.326

■57.33=

576.000

256.000

ilIA.21 5

62.735

6'9. CCC

626.000

t£S.154

115 345

355.222

636 CCC

302.329

33 67 '

46-4.2-00

200.2-20

' 66.625

10 3 17 7:

296.000

111.102

231.5'.'.

36/

.766.000!    1.751.000

1.754.523

1 .-77

022 000

264 000

1 / b J 9 9

33 601

(>32.0'20

' 6'6 000

1.236.240

' '6.760


20*6

Sud:i si cerealari

4.50.322

2030

Arie ei'iâ.tuiei'

95.754.272

■J0.010.0CC

95 590.023

'125.3'/

203-303

FrTr.r; ::a aa.gsra'e nen-vbila

13.000

4 3.2-20

30.609

15.131

206224

Citirii

1,2^-2.000

1.259.313

1.225.9'0

33 33C

13-1111

Alte cheltuieli CJ ctueii si ser."si-.

31.311 000

34.703.3-00

34 333.544

J    '| Hji

57

TIT L JL V. A 319 TENTA 3 DC! ALA

3.000

1.000

334

510

5702    ■

A; utna i e ses' a ie

5 000

1.000

134

61 £

670205

~i-ariete se rucuâ

j.'JCC

’ 000

234:    eie

70

C < .TU IE Li DE CAE TAL ■

55 s^n.cc"

36.92' 000

15 171.50-7

1    493


v-id 713131 710122

710'03

7'0'iio

64

6-5

<3 c -1

1160101


TI' 1 .U L X AC TIVE N FFINANC iAP E Acrve una ; CsrstrLrSi

| Mă si a. echit: a :r L-Iile S: milioana 2 a


.iar spoit


alte


7310


0’

'0

'.001

10C101


■Vrjbil.u, aaarsiurB birotica : active sornr:i™c Ale a ciive tixe

FLA.'I! EFECTUATE IN ANII FREC EDEN Ti 61 ' RECJPEFA_E IN ANUL CURENT T -liul XV PLĂTI DrEC'i i..A "E L\ AVI

FHtCLCLNT! 61 RFCJ->LRATE IN ANLL C-PE\7

Plat =t=-tuate i.i asii arecsdeil m

recuperate in anul curant

Plai; efectuare in ar ii s-’scade eti si

re ciioer ai a in unui curert (Pi-:'

LOCUINȚE. SPPViCL 31 DEZVOL'I AKP EU DUC '.TUI ELI CURENTE

TLUL I CHEV-ltL-. DE ^ERSUMAt Ctieiluioli sala ria ie in dani talerii de na/.a59.936 .COT 4!).117.332! 6.9 9 5.311 6A I 7.002 4.17^.000


ICC 12-5

Eporjd nerl-u ceitditi' SS munca

531 000

1CC115

A|;r 5p:?r.jri

1.000

122110

Fcrd oeai-u pusIlc ecupaie sdn cumul

13311 I

Fsr.d aferent plătii nu ei a

6.000

100113

noemnizBiii de drapare

5.000

12-0 Cit?

.Atts- dre-aturi saiarisie :r bani

42.000

1001

Contribuții

.551 .CCC

10030'

Contribuții de asigurai sociale de

p-lo 1.

i 14.'î

100562

Contribuții se sg ura-i du somai

23.200

'00303 i Cc rri'j'j'.i ce csisurar socrale du/;alt; i" \


jo. j .■    -A1;

20.76 7 664

j 545.4-. 5


::    233

1.414.255.


-41


’ 640 4051 ' 540 403' 6 IC.4 36

7J62 6*5


6ti. 706

13.446

I

43 44r


-46.446

43.445

41.445

-t2.44S

43 445

56. 002.000

53 317 737

4 004 246

44 ' 62 000

42.341.292

' .320.902

6.6J6.-300

1.561.475

'.'.-..575

5.204.CCC

6.-26.029

75.901

4.6 32.3-3-3

4 5-10 749

61.261


560 035

1.2-03

245

752

2.002

1.955

42

2.000

733

1 220

29.000

23.371

5.629

.491.000

1.455.331

35 0'4

.056.000

1 972.641

9.163

23.000

25.5'3

2.437

ff„.-

BUGETUL PROPRIU AL MUNlCIPȘUl.Ui BUCUREȘTI


CaprțoU ; Grupa ! Titlu : Artinoi.' Ali.neiit ■

ă ' '


11)0504

1ooooe

20 2 LUI 7C0: Cu 2 OG 102 200103 200104 2 OD-Î Oti 2001 06 200167 20'0t06

2DO'09

200'30


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2GT1 Execu-ia sh-eituieiibr bugetului i'isiitu-iilcr pudica s.acdvTsribr finanțate integra’ sau parțial dir vcnitur propr.'i pe capifolo, ■ itiuri, □[-icolij si alineate


Dej iu mire indicator


ator/atc

Ce n L-tetei dc Ej.iiui _i-".ari sem-j Ujcuanie de munca si bon pmtesi mp ie

Cailunații ne-ilnj concedii ii i in ornmzs iii

: I.UL II B.JNURI K! tiRn-VICi;

H::r|ir si servis’i '“urr.iiuri dc a rcu Materia ,e pentru c.j-atente hcdtr.it. i’l:ini■ i-at ii Ldj maliica Ap 3, cana a’ salubritate Ce burând si iu britanii piesu da ichiriu .

I rar-in-n-

Fnita, ie. și?ș-"n!.; r ic h t ii, radia, Iv irtenet

M n;en a ie s. prestări de ser^sii nu ssraste- funcționai -. ■

Alto Lunuri si sl-i vier. pc-ntrL întreținere si țutncLnr-ere ■

Reaara:ii curente


Credite

buțjytare

Plat;

inițiale

dsfinrfcivg

âfuctuafg■L 4i.
d-Si'-T,’.


L) 11 e re ntn


2002

2003

irlana

200302

1 i-laria '.te't'ii 3 iii re L:

2004

j Medicamente a - materia e sânte ne

20040t

- t.-1-rJ ,[;;d ar: epțe

200402

; M uter a ie ssritare

200434

; Dezinfectând

2005

: Bunuri de nat-rj obiecte, r-r de ’rve.nia-

200531

. Ur.itorrre ai echipanenl

200550

: Aht: umirate -de irnniular

2000

:r-5piasar, seta sa a, tra literar’

200031

j Deplasări interne .detassr;. transferări

200692

■ Depins a a in atra natale

2011

; Dani, pLibl-cati s materia'-e

■ 7 bC'.ianerta re

2012

iCsciulanta a- expeitiza

2013

iHrnțjuLirn pr ntr si unu Iu

20'.4

' Pi a-La a 1, a muncii

2030

Al'.c cht'ltjipli

203002

; Hrctbco: s’ reprezentare

208334

; Citirii

203030

I Alte cheli .j-L'li au bun ud si ser/ief

70

1CHPI. | UlrLI lip LARI A,

r-

i TITLUL X ACT’VD N Ci"! NAN CIARE

7101

’ Aci L-e t:^e

7'0501

1 Cî-i-siTLietii

7-0102

i Masin. ecpipomenle ii rr: ij ioece de

1 transport

7-0103

Ma-ailer, apar-a Lire n-rndee si a Ls

aci ve corp ora e

7-0130

’ Alie active fxe

7108

Reparații espita ea-ăer^da-nsxLre.nr

Zlj    .

■ rlx-    -A 7

/    ,/    ""    "--x    V


2 S 2.000

1 & 000

1? 0.000 4 2.1 19.000; 3?.355.000'

11-0'. 000:

113.000 1.30 0.000;

453.000

7 00.000

210.000 i 2.000

00 0.00c.

25.204 000

335.000' 5,250 0001.200.000: 1.200 000

*00.00-2 :

100 035;

100.0-3-3:

200.0-33 i '    446.0-30'

to.oool

305.03-3 60.0-33 35.300 25.'33"

9.3031

250.003' 70.3-5"

180 .'3 00 1 090 503

100.000 500.200

1 090.300 ■0.521.300' 10 821.500 9.551.SCO 5 900.«70

7B.000

' 56.000

3.663.230

963.600


4=2-î'

2//.300

708.996

ii). 6-02

-.8.003

' 5.602

2.335

80.003

66.432

11.553

37.467.000

36.257.673

1.233.327

30. ■ 83 300

29.450.634

743.360

'09.000

' 0-1 430

4.573

t' 3 t)00

-04.959

3.341

523.000

752.088

33.362

287 006

756 662

20.013

507 000

466.60?

SC 3 s-s

270.00!)

" 65 545

134.7 62

2.000

i 060

563

252 300

204.524

<7 r-711

27 -7-.003

26.955.556

215.152

043.003

455 163

! 3 ,-■ .537

5.'91 330

5.0 ’ 6.543

17-1 657

'98.000

'67 300

10.700

193.000

162.500

'0.700

-.35.000

” 253

77. 4

50.000

2.273

7.z/i

73.000

6' .641

’    1 f: 350

2 c .'JC-j

15.336

’ .ț.:>r>4

’    356.000

27' .211

iz;7 7^9

36.33-3

76 !t?7

6. 1 75

323.033

244.534

i'S t'6

16.539

3 46-

Kt;-:::;

’ ' .225

2 775

6.-30C

. -■■■314

11.003

5.731

7 ? - 9

JOC.CCC

365.093

‘ 4 307

73.353

12.149

7.65'

131.335

102.941

26.059

603.333

747. S? 3

55

147.000

136.4,05

6 595

<3    . r c 7

-3-39. i? *

46.575

13 S-3 332

11.162.104

2.6 7 7.696

13.543.333

11.102.134|    2.677.333

12.20-3.033

3.634.265

2.005."45

9.733.000

■4.733.755

1.906.232

9 5 0. LjC-C-

353.503

’ 3.131

11 7.00-0

11“.300

4.426.001'

J    K R !</. JJ.

509.367

1.04.0.000

1,5d7.i!-rn

77.161
/D


I‘ ■‘fu"

ANEXA 4


CapitpJ GrupaVi du AT'iuelAlineat.

A


34

&s

8501

8 5 01C-1


81 1C 11 5 / 54

85


■10

1001 100101 ■00105 '00106 '00'i0 i00'"3 ■ 003 100301

100302

133303

100J04

'■00306

20 200' 200'0' 200H 02 250108 203154 200105 200136 200137 2001-33


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Execuți a cnsLuielilcr bunelului insiitjt lor publice s

activesiiicr orientat? inogra; sau a a iii al din ^eritLri proprii

pa capLele. titori, niricos si al ceate    t


Dsnuiiiiru I n d icatur


_____ Credite bugetare

| inițiale I detinitivE


Riad

efectuate


.....


□ iferer.tr?


4-2-3


FLATI ErEC-UA“E AY. ^RECEDENTI £i ,PETATE IN ANUL CUREW ATi FI-!- CT.JA’T-' AN!’ nRECEDENTI El RECUPERATE


,RE iTiliu! X'.


i\ ANUL CURENT

P.ali i/eddalii in arir pi = : iederii si recu aerate in anul c-ren:

-a ti erentijaiți in sni: pr=necen:: si .-ec.iDerete in aiii cmen- ISF)


O'Al. CHELTUIELI SECȚIUNEA. T JNCTIOhARL ! 1 CHFLTUIElI CURENTE "ITLUL : CFEL_U!EL. DE PERSOMA-“ITLUL '■ B.JNUR: £■ SFfA/lGII “ i TL UL Vi'. ASI STEN TA SOC I ALA

?_A“I L-At.C l'UA.I F iN ANII FHFCF'UFNTI SI i TEC U F ERATE I h AVU L C U R ENT | Tillu. X V PI. A t ->C ' UA J z IN Ah H |    FRECEDE\'“i S: RECUF'ZRA“E

I    IN ANUt. CURFN''

iALih SrFOAC? Y,i=?i ic= GENERALE lui lb.L 1 .J FI ■ CUFEN“F TI'■ --1. i CHEL TUIH I Or PFRSCNAL Ciulii .iei sa s:rele 5 Har-

Nsl-arii de '3323

S peron aeniru coi ■ a ia i de ir-uncn ■ Alte șnururi

: Fond pentrL poslerl saupate- țJi jn cumul

I:ide-aiSstii de relegare Contribuții

Contribuții de ascorari sociale de34C,310.000 Q45.310.OOC-363.333.000

676.162.000

133.000

i


.203.00 334 T4 003 i 644.245.000'

'O'. 000

-299.000


65.460


-65.450:

6 56.999.02 3 659.256.362-321.943.617' 53“ .300.761:

364 i i

257.934


65.460;

i

65.453!

35.453

r r -

110.754.572

117.336.033

9.354.133

106.34-I7J5

130.516

-41.-366


4.-43 003 4.-43 OOO-2.715 000, 7 ' 4?5 0001


000 160 000 . 7 000 ■.'6.000

652.000


i.9 J.


■299 3.960 3 969 2.585 2.013 1.244 85

1

81

2

572


000! 000; 000! 000' 2'00 000 0'00 000 000


-257.034


500

505

147

535

530

78

74

1

401


536

755

040

S57i

<y.|

4-01; 1171 333 333.


■41.066; 469.3621 469.735 43 7 .900 377 .j-13 31 3.565

6.838

3 378 151

110.317:


sLnt

4 53.000

475 O'OO

346.266

73.732

Contribuții de asigurai de somai

Ccrtrbutii de asiguri sc-c'.aie de

12.000

' ■ QGfi

. 6 635

4.167

scmwe

114.0 2-3

: 12.000

87.434

24.666

OorL^bLtii di dîâigj ari pcrr.ri; scciobritc l?l? n jboli    5iciaie

6.300

t.000

4.779

■ ??■

uj.-ivnj?i perr.T! ccn cetii s: inc&n-:nizot;i

■i-1 Q'j'j

18.000

17 C:6:9

93-

TTLUIJI HUNUPi SI SERVC.

1.396.060

1.334.3'00

1.362.226

7' ,',-5

Surul si sen/icil

465 000

fl ^1(1 ■(

477.312

9 986

Fur rituri as birou

20/000

2 3.2: SC

22.1120

670

Ylateriale pentru sL-i a l a:; ir?

1.000'

încălzi!, ilurr iat s foi la nrdr.ra

53.000'

66.000

31.315

Apa. Cura a. saiubritr.re

s.OOO'

" " .GCG

■0.0r3

977

Cara j- anii si iitrirlan?

2S SjL'b

7- 000

16 1/4

2.825

Piese de scttirtu

8.3 00-

3.000

2.9tio

Tarisn--

9.0-OC

3 000

2. 727

273

Festa, reresorrjritaiii. ras io. iv. interne!

ta.uoo

5c.£y9

1.3-1 ■:

Maierire= si meșteri de sen-icii cu saraster f u r cri or,a 1

A.Le bi.ni/n si !se“vir:ii ofturi.’

7-4 000

216.000

514.909

y

/b    A

•z

/■'. / ->


¥\

L- 's'Y

Y    ■


Y X-.BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ TI


Hot. Nr. ANEXA 1


Capitol i' Grupa; Titra Articel! Alineat


2007. 2005 2005 j:;

2oce 100001 20000? ?0‘ 1

20'0 20'4 2030 203000 34


3501


350101


8"0


Oi

-.n

toci -ioc roi toci o-; <00112

100112

',00130

'■■302

100202

100202

1000

<00001

<00002

100302

10G304

100005

20 2001 200101 200102 200102 200134 20012-5 20010SCONTUL DE ÎNCHEIERE AEXERCÎTIULU! BUGETULUI PE ANUL 2011 Executa cheltuielilor bugetului i.n 5 rit ut iii o; uuUice si Hclivilat.'iO'’ ''in;jn;F.:c- integrai bau pa nai clin venituri proprii pe capitole, tiilui'. ar.iccie a1 amcafs


Ba nunii re indicator


Credite buțjetare inițiale


definitive


clasi

uluci uate


Diferența

4=2-3


Tirit;psih si ij rnin'iH'e

5,ep aratii curente

3.n:i-i de natură coiecieor de rvenîar A, te cbie-ctc ce invertor Deplas-eri eoiasar, tms'erEh Deplesari inletie, deiasari tranforei: Cepl-ăsari in stra mataie Cârti. pubiiL-al:i hi malaria a daci. rnentare °rspetine prer'es.ei :£tla ?'ett?t;T(i muncii At; elieitLieT A. te ch&tLie!' au aururi ai e-eruicii


TA'i.rrrO-n.iAil- N AA”: HHl-C.-O-N": 3 RECU P E RATE IN AN Jl CURENT “idei XV PLĂTI ETESTUA-E l\ AN I

^RECECLNTi SI RECUPERATE .

IM AN:J:_ CURENT.

L:'.nLi e-cctt.ș11: in -j.’i.i piuutdc ii- hI

-scuBe^aie .r anul cur^m

Tați eeatLaU in anii precedent. ai

.'ee.iac■ a;e .r gru.1 cuitîU t'j-f

CREINE PUBLICA 3 SIGURANȚA NATIONA,

OR TU! EL CU REN I E

TTLUL I C: l!-:i.’f JGL! CE PERSONAL

Che:tj=li sal a na ie in nnn:

Saiarii de baza

■3njri pentru cerditi' ce munca înde ti niza, ii plutls unor pe race ne din a iar a unii a Ni

Indemnizații ce celega-m A. te dreptar' salar aleii cari Oei|.ji=li se'an.aie in nai ars Norrrc de iirar-a

umtoTTie ci e chica mart c-blig y I:: - i .j

Contribui!

Con'.ribui:: de aeiuurai sdsia uda stat

Contribui i de asieurar. de sumaj Contribui i de ar: ic ur ar sjjciaiS do sa na ta t?

Contribui! de ssiourar pentru accdar-le i;e munca beli a i ufeS iertai a

Coniriojii pentru ccncedi: si ■: ■ d ■ ■ rnnizH ti|

TTLUL II BUNURI SI SERVlCii

Rrrun ci servei!

“urrituri do birou

Vlateriate pentiu cure tenie

Incalzt, il .urinai si Unld notrica

Aia, serial si salj

Cul tei a i ■ Li si lujf41 :ai ili<-- Ti

D esc'dn sc!;|pi!i—_/■ Ț.


100

20

20

30


000

300

boc

300

OOO


23.00012


73.000

100 000ț 5.000| S.OOlji -0 O0Oi! 34 000 i 5.0001 I


22

r

?17 ,"1 :


4.000


000 000 000 i ooo!


5.000'


7“ 304 i 93. ZOiii

■1 07?

■1.072

41.72'

33.303

6.333

2.527

22.400

4 700 700.042 705 042

-3.027


100:

1.232 tî?S-325 ■j m 152 11 <

1 170 513 2-'- 7 7.053

■373-


i

-5.00u

-5 000

-6.6/7

-6 62/

373:

■ 37?

-l.ti'OO

■■?■ 527

-3',-is

o/î .y1 • j. u'

23

331.000

24.729.l526-

2 1b'..3?4

32.5 "'5. £06

225.000

/ ’1. ■' -y-z J

2.101.0/4

21.513.000

15

375.000

-5.334.418

-159.475

13.323.000

L

&4 7.000

0.544. -04

2.036

13.232.LOO

2ti0.000

7. ±79 f-/’

3r3

' 3.220.000

L

za’J.OOOl    2.'A47 J

j

333

5.000

I.OOOj    90

OL:'

10.000

4.000'    3.341

653;

/h.DL'O

15.000

' £ 937

53

4.435.000

2

35C.O00

5.845.' '8

4.222.000

■J

521.000

'; 550 559

1

100.000

35.000

63." 1 ?

H 9 H •

3.745.000

4 72.000

li fjd J ?pîj

■130.233

1

2.77D.OOO

1

3 Hă. 000

955

132.333

27.000

i'-iS C'UCi i    4Ș c/ -5

■ 3.313

3 5 3.000

44/.UCU

4yb.U22|

25 000

25 000;    27.495

I

-2.<ȘC:6

100.000

80.000'    55.005;    -5.1)85

11,050 000

11

.060 000

■5 595.59^

I    2.131.102

4.220.000

.205.000

ii 9<? 404

i    332.598

200.000

715 000

2'* 0.556i

50.0001

50 ooo

49'<4

i    088

120 000

15- 000

' 65.252

1    22.743

1 00 000

100 ooo

T.543I    32.357

700.000!

f>f>0 ooo

659 ■-/":!

id/

250 000

355 000

'27.441

O*'-.- --b

£    1 . ■-


ȚnîbfO

■i’";

Hol Mr. A NOXA 4


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 Executa chcItuiEh'cr isugstuiui tr.stiîufiiior publice si

acdviLalLo’ frontale intsgrs: ss.j cart ia! di"i v o rituri proprii

oe cațral n tit' u ■ i, a rti oo i<s 3 i cri ne sta    ’' ~    '.


Capitol i I Grupa i Titlu Ariicu! .i Alinat j

A" " |


Credite huo atare


ÎC'C-IOft

200109


Denumire indicator

B


inițiala


l definitive


__-lei-

Plat!

efectuate I DifereuLa


= CSta. [elecr-rruriic£[ii, rad u, b, u-.tunel

Malaria,e si pesta r ce sa'vicii cl-

camelor funcțional

Aild DUtTjri si servicii pentru


300 000

tîOO.OOO


355.000

200 009;


2331

inpetinC'e si 'unei .ruiara

2 l; --I --I    r- r-

2.400.399

2007.

Reosmtii curaule

332.900

529.303

2005

Bi.r.uri u-e natura ec.eu-ic-.or de rve'iia-

4.000.000

j,210.000

200501

Urirepra si achicamiert

5.500.000

2.253,009

230233

Alte obiecte de ’nventar

200.000

.':-4'.-' O00

2096

c-eplasa 1:, delăsări. 7anuUrări

1 50.0-0-0

’OO 090'

2 006 0-1

"jepbsai . interne reteza 11, transferări

103.000

-09.392

200602

Deplasai’ m stra ir a tatr:-

DLjlj

201 -

Cădi. -uubiiaf: si nexi-iau

documentare

40 000

190.000

2012

Consuli ana si exu-jn.:?.

300.000

206.000

2913

Prsy aline erctesiooa'a    ■    '

300.000

155 030

2014    '

protesfa mun:::;

33.333

30.093'

2015

Vluniiie, furn.-tur s: armament de natura

activeior fxe eeul u armata

150.000'

4-5.200

2050

A.lte rid.tLie!'

1.12t?.0O0

2.375.,'i'OO

203002

rTciecpl si rupiczenten

20 000

20.000

200033

Prime de as iu ura re a;"- vieie

300 990

;' 5 099

2 2 00 OU-

Chirii

957.033


223000

07

5702

570201

54

55


570 *

550'01


6610


Ats cheixfeli ;u bunuri si servicii ■ TLU _ VI11 AS! Ș '■ TA CCC IAL Ajutyaru sociale

A.jj:oare acciuic in nune~.r PL.ATI ErECTUA’E IN ANi “RF I RECUPERATE IN ANUL 0 JREN-ițlj: XV PLAT EFECTUATE IN ANII PRECED:-'NT S. RECUPERATE !\ AXUL CURENT - itiLi efocuate in ini pi jcecenti si : ujclijci'jțu ie ar.ru piue i!

Mari ebcLate in an-i pr^ccdc-if s:

.ren .perele ,r. anul curant i/,-; i&ANATAT404.000

idd.OUO-

100.000

100.000

-4.000


4.000


4=


310.13-

55.55-:

2 ;>()(■; 56J 264.2'0 7.516.45 A 2.521.411

92 911 92 9* ’


21.503 159.1 R1

41.520'

560

45.620

1.471.5??

2/15

654.50-2 7201. eOi ' :4 '05


-2.70-0 ■

-5.700

-3.700


-4.000 314.70*.000

505.597.3 7-

21

CPLL.TU E.i CURENTE

67rj.i 10.:

514.457 039

5Uz-.S34.705

13

TI T.. J,. O EL7U1 EL; DE PE PCOkAL

262.355.033

257.620.039

249 470 061

■1901

Cheltui e ii salariat m bani

336.212. DUO

'59 463.333

'■64.629.952

100*01

6a ani ce bzzz

147.115.000

*.35.925.002

155 712.246

-00-05

Scc-'uri penm. ca-id':tii -de munca

31 317.000

23.233.000

25.335.537

100-06

Alb scc'uri

*2.205 000

12.z36.000'

9.724.955


‘oo"0“

<00119

1001    TI 199112

122113 1 ooi :«:■

1002 '00201


4=2-3


221.420

95.1 '9 35 774

391.545 021 239 OST 54

7.063

7.060


126.439: 122.£13 111.050i

22.570 j

350!

17.764 ; 52 422 i

2'2 42-7 259.5971 ■ 100.000: 100.000' 100.0-09-


-300

-990


1D6.z-23.026 106,03? 7.74

5/69.942

■1.633.046

2.212/34

995.953 £13.0-57 222.532 i 122.229' - c. / 404


Dr= supi mcritars

Pene per unu posUd pcudate cin CLII’lu! Pa-ict aferent plaiii cl era

2.455 0001 5.679.339’ 6.213.335

2.056.090 2.275.000 5.2-a. 009

1.5717-26 0.122.711 7.121.666

inuamnizaiii plătite unor persoane din

smra r. rula ti:

235.000

475.202

351 09.'

03.393

.noerinizatii de de ccare

14,5.000

Ala drepturi se lada .= in _33Bi—

4.700' 000

2.555.000

2.273.364

265.3-15

Cheli u.=li sal aria ;e irL-aSiu-s;*-.

*2.445 000

17.274.U00

1 1.4 7:.:. Ud 7

507/33

ichete ce rasa,/ ’■_’

A

12.4-7.O00

11.995 0OO

1 1.332/

605.504

Capitoi 1 Grupa 1 Titiu ArticolAlineat


122202


: 00302


100224


20 2001 200101 20C122

2n

20-2.134 2001JC■ 20010c 200107 200 10 iil»l. 1 • r.-

ANEXA 4


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 i Execuția cheT,ieiiIcr bugetului insiituIiI<■: cuu-ics 5;

Ejct.Mtat.iur fir£itate integra sau tigrial clii'venit uri croirii    ■

pe capitols; tituU, anisoie si slnaaie


-lei-


Denumire Indicator


Norme ut? hrar.H

Goniribodi

Contribui!, ce a 5.cura r s-scis.e Ce stat

Coriîi ib'.J'.L :: = an cui ar. ce nciTinj Corr.ribuii: ne es:nurar sania s 05 shne I a I e

Contribuit de as^urar' P?ntrt: accde/ts dt? munca s; beli s'-o'esicna.a Oanțrihuti- perr.tr!.: cincedh 5: Tdamniza?'

Ti I.L.L II 3UNJA iii bERv-C:

3:J1UZ! ii Sta-vicii

Furnituri ce birou

Vlalerisle oeiru curățenie încălzii, iluminat 5' Torta motrica Aca, cana! si sa iubii-, ale Oarbe ram: si lubriăanti "j:eș:e de snimb

“rarspoil

■Ti sie telecorr uni reci irmio țv,


_Credite bugetara


inițiale


definitive


Plăti

efectuate


26 0001 .497 000;

201 000 770 000i


56.'


7H.1 '.j-j-j

'7.000


4'.524.000: 1.1 3'. .000.10.6'8 000i


36c

111

£

T

t.


fi 76 000

0'3 000 667 000 934.000 DOC, 000 167.000 340.000


406& 000 340 000 2. î 70.000 34.000


. Difere nîc-

3

4=2-3    I

54.401

1

1 5-19

5 3.573.23 £

2.743 766

40 O'-2 360

1.611.640

975.290

165./'O

'0.269 5'7

54 £.462

6' o.OQii

137.902

1.697.967

4.73.033

256.4 04.05 5

1-30 .-62.34t

67.159.3'6

24 774.564

J X 565

2.171.444

033.666

IBlC-X J5

623.366

3.40U.266

6?3.7£2

£42.664 1.7,■'1.436 76

136.= 1S ■; .1


1 r, r,-


23.922


23313-9

: nLnei    / ' J .'

\-lLHui ii!;; si Jie-der i:b servicii Cu    V- AS-i-ii-tOff.

caracter fu c etic '■ai

1.577.000

C 2ii.i: i5 000

1

Lî"

769 000

■ 37 000

1.346.355

26. ■' 4 366 i

--12.347

6.217.534

2-53130

A te t urur si servicii aer ■ i u

/

,rLr-2l': L:ic hi î’urictiu'-isji’e

/    56.044 000

57

094 000

44.340.332;

12.2c2.S6K

25-02

F.eoaratii curente

12.076 000

■ 93 000

".136.307-

2503

rir&ns

■1 3.037.000

s - .=.

‘ 40 000

-.2.154.3',4

?. ■■XX 606

2 5-5-7 0'

Hrana p-ertru ca meni

:6.067jOOO

15

140.000

12.154 314.

2.960.666

250-4

Med'camenie si materiale sanitare

2 13.695.000

104

425.000

-32 700 573

31.364.427

30040-!

Medicer-icuic

135.577. 000

'24 206 000

6' 635 CC"-7

42A72/.93

£3-0402

Maieria!-:-: sânii a :>c

50 595 000

40

275 000

30.750.602

2.492.393

22-0403

Reactivi

22.0'6 000

24

524.000

'6 .-'59.016

7.734 954

700404

Dezic,fetianf

7.5'O 000

5 420.000

5.555 14Ș

■ 1.664.5521

200-6

Hcni.f 75 natura cniecl-dor ca invs?nfer

13.279.000

Ci

637.000

6.429 943'

7.70-7 054

£00601

Un fe re K; ii c-ehiuarrent

1 37-1.000.

956.000

26' .521

726 '. -'O

700505

Ler-ierie si acces cri de pai

2.223 000

360 000

529 640

SCO 35"

230630

All.e Obiecte ne inventar

9 262 000 i    7

269.000

5.633 4 y6

1.230.524

2503

Den.a sari deiassr: transferări

39' 000

3' '..000

' 55.5'5

1 65.' 25

20030'

IJec. a sari '"teTie, -detasa-i, fanstersn

226 000

"5.000

42/64

75 530

200302

Des a sari in strainalale

165.000

'93.000

"3.ZII

79 239

2009

Mate de's ds laborator

2.' 65 000

963.000

' .229.954

7113 0'6

2010'

Ge-ncsta nc-c czv citare

606.000

#66 00‘î

659 '■ 15

6.635

201:

Ga/i, ajj?ioHl:i si n 1 a Lu-r'a Ic

dcsuneniare

'96.000

262.000

'32.592

129 4C5

73-12

Gansulta.'ita si CKceifza

1 775 000

1

0'4 000

626.336

367 6'1

231 Li

Hregni re oro-esiona:*

69' .000

522.900

3-4374

307 '-26

2314

Proiecția .-ij icii

1.05'.000

555.000

35/.23

527 763

Li L Li

Gne fideli iudici-an; si extra-urdeiane

de Trate c in acțiuni in -eprszentarea

rteraselor stalului, citi■/.t

■d: s aczitiHcr e^nle

6.300

55 .CCC

■30.200

2520

Afe cne-tLiei

6 444.000

4.65 J.CCC

3 '.56.C--5

1-.166 35412


r-
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2011 RyecuLa choltuiclroi' r/jget'J’u' instituti: o" oublize zi atxivtati cr fir.ali^ie integral âau ps,1is' din venituri proprii


pe capitole.

lifion. s'tcols 5; alinsiile

"-.4&î-'7

Capitol:

|    Credite bugetarei

Plăti

Grupa i Titlu

Denumire i;lcii satur

!    inițiale    definitive

efectuate

Diferente

Articol i' Aiiiica*.

.

.

A

o

1 2

.3

....... 4-2;3.__


707,001

203003

203004

203Q30