Hotărârea nr. 98/2012

HOTARAREnr. 98 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI-ACTIVITATEA PROPRIE- PE ANUL 2010

Consiliul Generai a! Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizata ale Municipiului București - activitatea proprie - pe a nit 20-0

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Mumiei piu Iu' București și raportul de specialitate al Direcției Generala Economice:

Văzând raportul Comisiei economice, buget. finanțe șl avizul Comisiei juridice și de disciplină-dir cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice fceale, cu modificările și completările ulterioare și sie Legii contabilității nr 82/1SS1. republicată, cu. modificări le și comp'etările ulterioare ;

în temeiul prevederilor arț. 36 alin (4) lit. a) și an. 45 alin. (2) lit. ai din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL. MUNICIPIULUI BUCUREȘI! H O T Ă-R Ă Ș T E:

Articol unic - Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2010. conform anexelor 1 - 2S care fac parte integrantă din prezentă hotărâre.

Această hotărâre ă fost adoptată în ședința ordinară a Consiiiuiui Generai ai Municipiului București din datare 80 08.2012


SeC-retar general AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

, TudorToma

Splei.: Indepșndsr.țjpi 'J'. 291-293, Cod postV: 96904Z, secSț-rc, BMeu'sști Ro'riăn =; iei. +dC21    ro

CO.\ SILIUL G EMERA L ■

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale


Municipiului București activitatea proprie -pe anul 2010

- Lista anexelor-


Nr. anexei la Hol

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexă

l.

-

Politici contabile

2.

-

Note explicative / Raport de analiză

3.

1.

Bilattț

4.

9

Contul de rezultat patrimonial

5t_ 3.    Situația fluxurilor de trezorerie [cod 03)_ __

6.__4,_Situația fluxurilor do trezorerie (cod 04)    _

7.1-7.6

"7

Detalierea cheltuielilor fbuget local, instituții finanțate integral din venituri proprii, instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, instituții finanțate din credite externe, instituții finanțate cin fonduri externe ne rambursabile, instituții finanțate din fonduri evidențiate în afara bugetului local;

■ a,

8.

Contul de execuție a bugetului instituții.or publice și activităților finanțate integral din venituri urenrii - venituri -

9.    9,

Contul dc execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local - venituri -

10.

p    Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice șl

activităților finanțate integral din venituri, proprii ■ cheltuieli -

11.

1 1    Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din

venituri proprii si subvenții dtn bugetul local - cheltuieli -

1 -î i

12.

Contul dc execuție a bugetului local - venituri -

J 3.

13.

Contul de execuție a bugetului local cheltuieli -

14.

14b.

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

] 5    l 5

Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cbeituieli -

16.

17.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabiie - venituri -

17.

ÎS.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe ueratnbursabilc - cheltuieli -

ÎS.

19.

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara ou gem iui loca] - venituri -

19.    20,

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local -cheltuieli -

20.

Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale

21.

Venituri, ehcltuiei: si excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ leritcfiale

Hotărârea nr, „C?£/

privind aprobarea situațiilor f. mine ia re centralizare ale Mu nici pin lui Buțurești ■■■ activi ta tea proprie -pe anul 2010

- Lista anexelor-


Nr. anexei la Mor.

Nr. anexei co răspunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexa

22 1-22 3

2.3, 23a, 23b

Contul de execuție a donați itOr și sponsorizări lor primite și utilizate in anul 2008 (total, instituții finanțate integrai din alocații bugetare, instituții finanțare cin alocații bugetare ți venituri proprii;

23.

27

Situația plăților efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursabile (F.EN) o o sfade rare”

24.

29

Situația plății or efectuate ăir. buget care r.u reprezintă cheltuieli efective

25.1-22,3

30

Situația plăților restante (total, instituții publice finanțare JntegraJ de la buget ui local, instituții publice finanțate integral sau parțial din Yenii uri proprii)

25.

34

Situația modificărilor în structura activelor cete capitalurilor

27.

35a

Si Lua ti a activelor fixe amortizabile

28.

35b

Situația acri velur fixe ncamoftizabiie

29.

40b

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

“) în conformitate cu financiare ale instituții! Publice, nr. 59 / 2011.


Normele metodologice privind întocmirea si depunerea ■: publice ța 31.12.2010. aprobare prin Ordinul Ministru!ui

situații'.or FinanțelorANEXA 1


Situai:;: A financiar? ale Municipiului București - activitatea proprie - Șjt eblin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridic® din subordine, inclusiv a ordonatorului secundar de credite (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București), care de asemenea centralizează situațiile financiare ale activității proprii și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul General al Municipiului București, instituții ce au raportat setul uc politici contabile specific fiecăreia (inclusiv ir. ceea cc privește amortizarea imobilizărilor corporale șl necorpc-rale, reevaluarea acestora. înregistrarea diferențelor de curs valutar, contabilitatea de angajamente, ctc.j. Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în le: noi (R.QN), fără subdiviziuni.e leului.


Operațiunile prezentate în situa,iile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1,917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea șl conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de ponturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat șl completat prin Ordinul-ministrului finanțelor publice, nr. 556/20G6, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. i .649/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.169/2009, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 980/21.04.2910, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice și a unor raportări lunare în anul 2010, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2.414/2 Olt) pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, Ordinul m: ni strțu u i finanțelor publice, nr. 15 9/1 i. 01.2 011 pentru aprobarea n o nu e Io r metodologice privind întocmirea Și depunerea situațiilor financiare ale Instituțiilor nub-ice la 31.12, 2010, precum și cu diverse Precizări emi.se de Ministe.nl Finanțelor Publice, în legătură eu întocmirea șu depunerea situațiilor financiare. De asemenea, Situațiile financiare suni în tocmite în eon fermi talc cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006.


în prin ci pal, elementele prezentate în situațiile financiare respectă următoarele nrincipli:


de către fiecare inștiruție


principiu: continuității activității - ceea ee presupune că. instituția publică îșl continuă m mod normal funcționarea, tară a intra în stare ce desființare sau re ducere semn fii ca li vă a activității:


principiul aplicate în


permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele mod consecvent de la un exercițiu financiar la a Ilu!;


de evaluare trebuie

bază prudentă și încurent sau al unuiIlot. Mu,. AJNEXA 1

principiul contabilității pe bază de angajamente - ceea ce presupune că. efecte ie. tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se' produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor! de raportare;

principiul evaluării separate a clementelor de activ și de datorii - ceea ce presupune că, componentele elementelor dc activ sau de datorii sunt evaluate separat; principiul intangibili tații ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul dc închidere al exercițiului financiar precedent; principiul neeompensării - ceea ce presupune că. orice compensare intre elementele dc activ și dc datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este Interzisă, cu excepția compensărilor intre active și datorii permise dc reglementările legaie, numai cupă înregistrarea în contabilitate a veniturilor șl cheltuielilor la valoarea integrală; principiul comparabilităpi informațiilor ceea ce presupune că. elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informații ior;

principiul materialității (pragului de semnificației ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este. prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar-clementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate îr.tr-o poziție globală;

principiul prcvalcnței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) -- ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus aminiile. așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:


M UNierPI L L BUCUREȘTI A C TIV1TATE A PR OPRIE


NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București activitatea proprie -la 31.12.2010


Situațiile financiare - ..bilanțul”, „contul de rezultat patrimonial”, ..situația fluxurilor de trezorerie”, „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2010, cuprind raportările a 53 instituții publice, cu personalitate juridica, din care, 42 raportări directe și 21 raportări indirecte, astfel:

•    11 instituții finanțate integral din alocații bugetare:

•    50 instituții finanțate Jiu alocații bugetare și din venituri proprii (din care 21, raportate indirect, pr i n i otermed iu 1 o rcionatoru Ej i secu n car de cred ite);

•    2 instituții finanțate integra, din venituri proprii.


Aceste instituții sunt prezentate acestora:


în tabelul de .mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările


Nr.

cil.

01


UNITATEA


1.01,1

2.01.2

3.01.3 4.01.4 5.01.5 6,01,6 7.01.7

3.0 IA


9.01.9

10.01.10 ii.oi.r


Instituții finanțate integral din alocații bugetare

(Anexa E Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 13, Anexa 14b, Anexa 34, Anexa 35a; Anexa 35b. Anexa 40b)

Biblioteca Metropolitană București (inclusiv Anexa 29)

Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Municipiului București

Administrația Străzilor București (inclusiv Anexa 15, Anexa 20)

Ad m in i strați a Fond u I u i Im o b i 1 i ar - B ucu re ș: I

Centrul de Proiecție a Plantelor ■■ București (inclusiv Anexa 29)

Centrul de Calcul al Municipiului București

Centrul de Planificare Urbană si Metreooli’.ană București (inclusiv Anexa 2. .Anexa 18)

Primăria Municipiului București - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 2. Anexa 12, Anexa 15, Anexa 17, Anexa 18. .Anexa 19, Anexa 20, Anexa 23, Anexa 27, Anexa 29)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (inclusiv Anexa 2, Anexa 17. .Anexa 18. Anexa 27. Anexa 29)

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București”) - activitatea, proprie -Centrtd ce Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret .dllicărești (inclusiv Anexa 30, dar tiara Anexa 14b)

i '    i

la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -la 31,12,2010

Nr,    UNITATEA

CTt.____________

02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 9. Anexa 11, Anexa 14 b, Anexa 34, Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40 b)

12,02,1 Muzeul Național al Literaturii Române (inclusiv Anexa 23)

13.02,2 Centrul Cultural Palatele Rrâneovenești de la Porțile Bucurcștlului Mogoșoaia 14,02,3 Teatrui Municipal “Lucia Sturdza Buiandra"

15,02.4 Teatrul de Comedie (inclusiv Anexa 23)

16.02.5 Teatru; “fon Creangă" (inclusiv Anexa 23)

'.7.02.6    Teatrul Evreiesc de Stat

18.02.7    Teatrul Mic București

19.02.8 Teatrul “C. f. Nottaj-a”, (inclusiv Ar.sxa 29)

20.02.9 Teatrul de păpuși și marionete “Țăndărică'7 (inclusiv Anexa 23, Anexa 29)

21.02.1 0 Teatru] de revista “Constantin Tănase” (inclusiv Anexa 29}

22.02.3 i    Teatrul    Odeon (inclusiv Anexa 23)

23.02.12    Teatrul    Hxcelsior

24.02,13    Teatrul    Masca

25,02,14    Teatrul    Tineretului „jMetropolis”

26,02, i 5 Circul „Circ &. Variete Globus București'1 (inclusivAnexa 29)

27.02.16 Muzeul Municipiului București (inclusiv Anexa 29)

28.02.17 Școala de Arta-Bucuroșii

29.02,18 Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ■ ARCUB (inclusiv Anexa 23, Anexa 29}

30.02.19 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București (inclusiv Anexa 29)

3; .02 32.02 .33,02 34.02 V. OP


20 ? î n-n

2.3

24


Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București Administrația Grădina Zoologica - București

Administrația Lacuri, Parcuri și .Agrement - București (inclusiv Anexa 29)

Ciobul Sportiv Municipal București

Administrația pentru Supravegherea Câinilor Iară Stăpân - București (inclusiv Anexa 29} 36.02.25 Opera Comică pentru Copii

37.02.26 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor - Municipiul București (Anexa 29)

_3 8.02.27 Monitorul Oficial ai Mu r. i c i p i uu i B ucu re șt i..,__


-■-‘'■'ACNOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București activitatea proprie -la 31.12.2010

Nr. j    UNITATEA

cri. !____

02 instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa ", Anexa 9, Anexa ÎL Anexa 14 b. Anexa 34. Anexa 35a, .Anexa 35b, Anexa 40 b)

39.02.28

40.02.29

41.02.30

42.02.31

43,02.32


45.02.34

46.02.35

47,02.36

48.02.37

49.02.38

50.02.39

51.02.40

52.02.41

55.02.42

54,02,43 55.02.44 56.02.45 57.02.46 5S.02.47 59.02.48 60.02.4 9 61.02.50


Poliția Comunitară a Municipiului București (inclusiv Anexa 29)

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - București (inclusiv Anexa 29)

Spitalul Clinic „Sfânta Maria”*)

Spitalul Clinic de Obstetrică șl Ginecologie „Filantropia”^)

Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof, Dr. Dan Theodorescu”*) (inclusiv Anexa 30)

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr, Caro! Davila”*) (inclusiv Anexa 20. Anexa 30) Spitalul Clinic Colcntlr.a*) (inclusiv Anexa 23. Anexa 27, Anexa 30)

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacu'zino”**) (inclusiv Anexa 23)

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și ȚBC Osteoarticular ..Foișor"*; Centru) ele Boli Reumatice „Dr. Ion Stole”*)

Spitalul cc Pncumoftiziologie „Sf. Ștefan”*) (inclusiv Anexa 29)

Spitalul Clinic „Caritas”*)

Spitalul Clinic Malaxa”*)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomolu”*)

Spitalul Clinic ce Boli Infecțicase și Tropicale „Dr. Victor Băbeș”*) (inclusiv Anexa 27)

Spitalul Clinic „Colțea”*) (inclusiv Anexa 23. Anexa 30)

Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Loca”*)

Spitalul Clinic de Boli Dermato - Venerice „Prof. Dr. Seat lat f.onghin”*)

Spitalul Clinic „Prof, Dr. Th. Burghele”*) (inclusiv Anexa 27, Anexa 29)

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Fanait Sârbu”*)

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obreja” (inclusiv Anexa 27, Anexa 30)

Centrul de evaluare a toxicodependențelor pentru tineri „Sf, Steiian”

Spitalul ce Psihiatrie Titan „Dr, Gorgoș” (inclusiv Anexa 27, Anexa 30)


MUNICIPIUL BUCURES1 I

activitatea proprie


hi siț națiile financiare centralizate ale Municipiului București - Activitatea proprie -

la 31.12,2010

Kr.    UNITATEA

crt


03

62.03.1

63.03.2


Instituții finanțate integrai din venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 14b, Anexa 34, Anexa 35a. Anexa 35b, Anexa 40b)

Universitatea Populari “loan I. J.Dalles” (inclusiv Anexa 17, Anex^ 18, Ar,axa 29)


Casa de Cultivă "Friedrich Schi Lied1 (inclusiv Ara


:xa


Ș21


*)\ota 1: Situațiile financiare ale acestor instituții sunt Cuprinsa într-o șirigură raportare, aceea a ordonatorului secundar de credite, așa cum este organizată Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (activitatea proprie și instituțiile / Spitalele subordonate),

Precizăm că, în conformitate cu 11.G. nr. 529/2010, Ordinu- ministrului sănătății, nt. ,910/20-0 si cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2.414/2010, începând cu semestrul TI 201D au fost preluate sub autoritatea Consiliului Generai al Municipiului București încă trei spitale publice, respectiv: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al.. Obreja", Centrul de evaluare a toxico-u op code nț el or pentru tineri „Sf, Stelian”, Spitaltn de Psihiatrie i han „Dt. GorgoșT

Ca urmate a actelor normative enumerate mai sus. situațiile financiare la 31.1 2.201 0 cuprind inclusiv raportarea celor trei spitale, cu precizarea că, execuția bugetelor pentru aceste spiralei precum șl contul de rezultat patrimonial, respectiv Anexele 2, 9. 11 șl 7 (pentru instituții finanțate din venituri proprii și subvenții) cuprind numai raportarea aferentă semestrului 11 2010, rssLtil anului (trimestrele I și Ij) fiind raportată la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

1. Cu privire ia contul de execuție

1010 a fost aprobat de către Consiliul nt. 66/25.03.20 10, H.C.G.M.B, nr, nr. 143/02.97.20.0. H.C.G.M.B. nr. 178/25.08.20'0, H.C.G.M.B. nr. nr. 232/29.09.2010. H.C.G.M.B. nr. 233/29.09.2010. H.C.G.M.B. nr:


Bugetul propriu al Municipiului București pe anu General al Municipiului București prin H.C.G.M.B 142/02.07.2010. Jl.G.G.M.B.

179/25.08.20! 0, H.C.G.M.B.    .

309-'29.10.2010, H.C.G.M.B. nr. 312/17.11.2010, H.C.G.M.B, nr.


1010 și H.C.G.M.B. nr.
Lw-MUMCIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PR0)’RJ.E

NO I E EXPLICAT!VE ><j H


(RAPORT DE ANALIZĂ) ta situațiile financiare centralizate ale .Vinnicipiitliîl București - activitatea proprie la 3L12.2010

Sintetic, situația prezintă astfeî:


Pwci


lizării încasărilor si plăților în


din bugetul local la 31,12,2010 se


îTcMTURI


lei

S UTHC

Prevederi    încasări

definitive    realizare

Diferențe

0

1 2

3(2-1 li

TOTAL VENITURI,

din care;

3.544,165,940    3.416.38S.724

-127.777.216

• veiijturi proprii, din care;

5.192.849,8+0    3.J 12. £81.583

-79.968.157

-    c^țe iJ^aicctf din impozitul pe    2.S41.85 .270

veni

-    sume a'ocate din cetele defalcate dii;

impozitui pe vea 1t pan j’j    i 60.9S7.0+0

ec.'i'i'brarsa bugetelor loc&se    :

2.786.856.171

f6l.tiS6.!54

■54.929.099

99.H4;

* sume defalcate din taxa pe    . '

valoarea adăugată pentru

finanțarea țbel ■ ui elll'o r    20,317.000

d es cen traltzaie 1 a n i v el u.

Municipiului buc_rcșli

20.3 7.QO0

0

* sume defalcate din taxa pe

valoarea adăugară    pentru    145.000,000

echilibrarea bugetelor, locale

145.000.000

0

• donații s; sponsorizări    17.000

î 6.984

-16

* finanțarea acțiunilor privind reducerea riscul ui seismic al constrțjeț i i lor existente cli ■ destinația de locuință

3.596,000

2.9 [9.864

-676.136

• subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele    locale    pentru

finanțarea    investițiilor în

sănătaie

1.000.000

pi

■ 1.000.000

• subvenții pentru compensarea creșteri, or nepre vizionate ac prețui ilar la ccrribustibili

149.305.500

iu 3.2 3 4.000

-4 6.07 i. 500 ■'

!

< subvenții de ia bugetul de stat centru finanțarea sănătății

.31.890.600    31.829.193

-61.407 i

■ same primite de administrațiile locale in cadrul pn5 grame i or f EGA implementate de APIA

"T^vQOO    -90.00C-

/ ? ■ .

0

MLMCIPIUL BL CUREST1 ACTIVITATEA PROPRIE

/7/> ) . Hol. Nr,X/*' ANEXA 2
NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)


la situațiile financiare centralizate a Ic Municipiului București - activitatea proprie -la 31,12.2010

CHELTUIELI

le:

Indicatori

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

o

1

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI,

Cin

3.544.165.940

3.251.784.708

292.381.232 '

» ehei țuicii cu-cnLu

2,700,800.940

2.585.366.705

115.434,235

- cheltuieli dc personal

ăi,961.000

79.942.137

2.018.863 .

- bunuri și servicii

444.550.610

412.393.717

32.186.893

- dobânzi aferente daLOrici publice externe

128.445,000

118.463.36 i

9.981.539

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

862.000,000

862.000.000

o

- subvenții pentru compensarea creșterilor nuprevlzionate ale prețurilor la combustibil

149,305.500

104.755.467

44.550.033''

- transferuri către instituții publice

(inclusiv pentru finanțarea sănătății)

584,233,590

570.558.34?

13.675.241

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

7,904.000

2,822,922

5,081.078

- alte transferuri

336.776.240

329,847.081

6,929.159'

■ ajutoare sociale in numeral'

6 S 0.000

272.717

407.283

- alte cheltuieli

104.915.000

104,310.954

604.046

•    chel tu i ei i de cap i ia.

75I.S92.000

577.467.12-

17-1.424.873 .

* rambursări de credite externe

110,990.000

108.103,511

2.886.489

i • plăți efectuate în anii prscsdenLi și recuperate in ani’ curent

-19.517-000

-19-152.635

-364.365

REZULTATUL- EXERCIȚIULUI

i

I

ÎNCASĂRl>:T?

"    PLĂȚI

EXCEDENT

TOTAL BUGET

3,416^88.724..-

31251.784,708

164,664.016 jExcedentul la 31,12.2010, în £umă de 164,604,016 lei reprezinte disponibilul bugetului locul, repartizat la finele anului în dis no ui bl lui fondului de rulttfent. astfel că, acest disponibil se regăsește reflectat și în Anexele 19, respectiv 20 „Contui de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local".


Contul de fexecuție a bugetului Ideal se regăsește detaliat în situațiile financiare


in anexe


13 si


buget local


Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la 31.12.2010 se prezintă aslfcb


Indicatori

Realizări

Di ferențe

incaSări

Plăți

î

£

4(2-5)

TOTAL

1.429.66$

1J14.005

15,657

- Cultură (Universitatea Populară! „I. Daliei’; Casa de Cultură ,T.

t .429.66"

L.4 14.005 ■

: 5.657

Sch'.ller'A

> 1


Știma din coloana "Oiferențe" (15.65 i lei) reprezintă excedentul la 3 1.12.2010, determinat ea


diferență între veniturile încasate în cursul șflfȘlui și plățile efectuate, reportate din an ui 2009.


ră-ă influența soldurilor


Contul de execuție a bugetului institu


d e'ta I i ăt îr. situațiile financiare


iilor finanțate integral din venituri proprii se regăsește și 7 instituții finanțate integral din venituri proprii.MtTNlCIPI CL Bl C'URESTI A CTI VIT ATE A PRO PRE E


Ja situațiile financiare centralizate aleMunicipiului București - activitatea proprie -


ia 31.12,20 ra


Real:zurea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor Venituri proprii ia 31A 2.2010 se prezintă astfel:


1 mari ia te din alocați: bugetajrg


5]


lei

Indicatori

Realizări

D: Idrsrițs

încasări

Plăți

1

2

-

4(2-2)

total,

(Lrar.ș feriri de la 'rușșc.u'. local și de Ja bugetul de sud, venituri

i proprii, donării și sponsorizări și i alte venituri)

1,094.32).53 7

1,075414,792

19.206.745


Suma din coloana “Diferențe” fl 9.206.74-5 le;j reprezintă excedentul la 31.12.2010, determinai ca diferență intre Veniturile încasați în cursul anului (vum Ari proprii, subvenții, donați: și sponsorizări și alte venituri) - tară influența soldurilor reportate cin anul 2(109 - și plățile efectuate.


Contul de execuție a buget ului instituțiilor finanțate din v culturi proprii șl alocații (transferuri de ia bugetul local) se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9, 11 și 7 - Instituții fura ■ 1 ța te d I n v - n 11:: r i proprii și al oca ți i de 1 a b u get u I 1 oca 1.


Ca urmare a oreluăr:i în subordinca: Consi iului Genera a’ Municipiului București din semesLrul tl 2010 a încă trei spitale publice (Spitalul Clinic de Psihiatrie ,.A1. Qcreja”, Centrul de evaluare a tcxicc-dependcnțclor pentru tineri ,,Sf. 3tcli.au'1, Spitalul do Psihiatric titan ,.Dr. Gorgoș”). iti conformitate cu il.G.; r.r. 529/02.06.2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, nr. 910/10.06.2010 (inclusiv cu protocoalele de pred a re-primi re a patrimoniului), soldurile din eoioana ~ a Anexei 9, respectiv ^Drepturi constatate din anii precedcnțl” ia 31.12.2010 diferă de cele raportate în coloana 7 pentru rapt; narea la 31.12.2009, „Drepturi constatate de încasai”, în situațiile financiare centralizate aic Municipiului București, întrucât spitalele menționate au transmis situațiile financiare proprii la acea cartă ia Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ;a Ministerul Sănătății.l/ /|

/« /

/.</ c


/fi


Hoț anexa:♦î* Realizarea: cheltuielilor bugetului împjtymiituților externe astfel.;


31.12.2010 se prezintălei

l'WTCATORI

Prevederi

Diferente

definitive

efectuate

1

1

n

Z

n

4

4(2-3J

TOTAL, clin care:

TOI 1.253,000

706.452.626

304.S00.374

- autorități executive și legislative

2D.5“K.C00

7,141.672

. 13.456.52S

- învățământ

226.000.000

133.626.?!' 1

S2.373.iS9

- cultură, recreere și religie

35,219.000

30.S92.60S

-.325.392

- 1 cerințe, servicii și dezvoltare

n3.72S.000

26.S13.2S7

i 06.9 i 3.713

publica

■ protecția mediului

62.907.000

35.504.243

27.402,757

-- combustibili și energic

sa. ouă. ooc

70.740.275

17.35'.725

- :ren Sporturi

444.73 ' .000

-01.733.730

42.997.270


Situația de mai sas (anexele 15 și 7 ■ beneficiază de împrumuturi externe, precum și către- regiile autonome de subordonare locală.


- credite externei cuprinde raportările unităților cs transferurile către unele instituții publice, precum și referindu-set strict la partea de plăți / cheltuieli. In


totalul pliiților sunt cuprinse inclusiv ceaiurile cu comisioanele bancare reținute comerciale care administrează cisporubilitățilc din împrumuturile externe, cât și nefavorabile de curs valutar (ce influențează conturile de disponibili tați).


de băncile d Teren lu'u


Contul de execuție a bugetului împrumuturiîp{ externe se regăsește detaliat în financiare în anexele 1 ? și 7 — bugetul împrumutul Ier externe.


situațiile


Hot. ÎST.5/,0 ANEXA 2


3f CzfC.


NOTE EXPLICATIVE (R A PORT DE ANALIZĂ) la situațiile financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea prop


la 31.12.2010

,z0;0 se nrezintă


Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursa bile la astfel:

Ici

indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

Jl

4(2-3)

TOTAL, din care:

83.338.695

83.872.081

-533.386

- cultură

1 447

24.833

-23,356

- asistență socială

Î7.537

527.687

-510,000

- mediu

83.519.561' '

83.319.561

a

■ Suma din colcana "Diferențe" ț-533.385 ici) reprezintă deficitul ia 51.12.2010, determinat ca ‘diferență între veniturile încasate în cursul anului - iară influența soldurilor reportate cir. anul 2009 -si clăti ic efectuate.

Această raportare ('anexele 1 7. 18. / - fonduri externe r.e ram. bursa bile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerarobursabiJe, astfel:

- P.M.3. - pentru plățile efectuate de către O ti ci ui de Plăți și Contractare Phare (beneficiar P.M.B.). reprezentând reabilitarea Stației de Epurare s Apelor uzate „Glina”;

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - pentru proiectele: „ASK- rr@BUCHAREST”. derulat în conformitate eu H.C.G.V1.B, nr. 341 / 2006. cofinanțat de către Comisia Europeana pentru cercetare și dezvoltare tehnologică: „Sistem ambient de agenlt lotcii genți pentru serviciile Integrate și bazate pe cunoaștere, destinate persoanelor cu dizabilitâți”, „Centrul de zi pentru copiii cu autism sau cu tulburări de spectru autist", „Centrul de informare șl consiliere pentru persoanele de etnie romă" și programul „1. 2. 3 Lef's go” - Promovarea unui mod de viață sănătos neutru copiii uirpMuhi'eiplui București’1, proiect acrobat prin

30.03.2009.;    ’


- Universitatea Service Trăiri ing”, proiect ce ași trimiterea lot în Danemarca.
Populară „î. Dalles!1 pentru proiectul; .A-tobiliiy - European in re ca obiectiv mobilizarea unor tineri din domeniul serviciilor l'oTcliete Eij vederea ridicării pregătirii profesionale;

- Centrul de P anificare Urbană și MetropolilaoP, București pentru proiectul S;Life -Air Âware - Sistem de supraveghere și alarmare privind impactul poluării aerului în medi '    '

Cortul ce execuție a bugetului fondurilor externe ntțambursabile se regăsește detailai îri situațiile financiare în anexele 17, 18 ți 7 bugetul fondurilor externe nerambursabiie.

Realizarea veniturilor Și cheltuielilor evidențiate se prezintă astfel:

afara băgatului local la 2-1. 12.201 <


lei

Indicatori

Realizări

■ Diferențe

(nciisăr:

Plăți ■

1

2

3

4(2-3)

TOTAL,, citit ciirc;

194.490.506

102,415,374

.    02.075.132

& taxe speciale ( l axa Municipală centru Ane Uzate)

1 îs. yZu.j 52

7.031.953

! L 438,394

- fondul de locuințe

5.710.071

£.256.919

-2.546.843

- fondul de risc

19.630

0

19.639

- fondul de tulmenț

160.302.933

£4.790.361

S4.602.G-72

- alte venituri (fondul dc stimulente pentru personal)

847.511

2,285.656

-i.45S.125

Sumă din coloana “Diferențe’


(92.075.132 lei) reprezintă excedentul la

0,


determinat c.a diferență între veniturile încasate :n cursul anului - fără influența soldurilor reportate din anul 2009, dar influențat de disponibilul bugetului local de la finele anului 201(b transferat în disponibilul fondului de rulment (164.6D4.fil6 lei), reflectai corespunzător și în Anexa 13.Z.~..C"7„

Bot, Nr.^/yC'/

ANEXA2


Această situație (anexele 19, 20, 7 - venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local) cuprinde raportările P.iVI.B. (din taxe speciale, din fondul ce rulment, feudul do locuințe, fondul de risc și fondul de stimulente. încasate prin executare silită, destinate stimulării personal ci ci Direcției Venituri. în conformitate eu Dispoziția Primarului General, nr. 621/20.05.2007), transferurile cin fondul de rulment pentru regii (R.A.T.B.), precum și raportările Administrației Străzilor. în totalul plâlilor suni incluse și dobânzile, comisioanele șî diferențele de curs valutar la împrumutul 3ERD „SEAU Ga na" (inclusiv comisioanele reținute de băncile comerciale).

Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local se regăsește detalia: în situațiile financiare în anexele 19, 20 și 7 venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului focal.

2. Cu privire la Anexa ar. 1 Ia situațiile financiare, ..Bilanț"

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 3 I 12.20 10 sunt prevăzute în Anexa nr. la situațiile financiare, astfel:

1.    active nscurente;

-    active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, "în sumă de i 12,276.748 lei

-    instalații tehnice, mijloace de transport. animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și; alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 4.398,226,741 iei

-    terenuri și clădiri. în sumă de 1.529.2S2.465 Ici

-    active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 23.84: .866 lei-

-    creanțe neeurente (mai mari de un an): clier.ți, debitori, etc., în sumă de S59-539.476 lei

2.    active curente:

-    stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de. schimb, hrană obiecte ce inventar, etc., în sumă de 191.535.508 lei

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mal mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasai, etc.), în sumă de 1 50.751.459 le:

-    creanțe bugetare, mai mici de un an: eoulribuțiî și alte asigurări sociale, etc,. în sumă totală de 5,74S,982iei

creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă


i-7 /? / Lp'


jiufârtetd?'

 /??.    4?


MUMC J PI L'L BUCE REST5 ACTIVITATEA PROPRIE

Hol. Ar...vi J ANEXA 2NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) -    7-

la situațiile financiare centralizate ale P Municipiului București - activitatea proprie -la 31.I2.20J0

■ conturi le trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie: conturi de disponibilități la trezorerie (disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din alocații bugetare, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii, disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, disponibilul cin fondul de rulment în suină totală de 185,403.477 lei: disponibilul din fondul de risc, în sumă de 5,556.033 Ici. disponibilul din depozite speciale pentru construcții dc locuințe, în sumă dc 19,804.375 iei, disponibil din acțiunile privind reducerea riscului seismic, îr: sumă dc 1.970.701 Ici, disponibil pentru fondul de stimulare a personalului. în sumă dc 225.282 ..ci, disponibilități in suine de mandat, disponibilități din donații și sponsorizări, disponibilități din garanții gestionari, disponibilități din Sume indisponioilizate pe bază dc titluri executorii, disponibilități în casă, avansuri de trezorerie, alte valon, etc.), îr. sumă totală dc 276.529.505 lei

- conturi ia bănci comerciale, în sumă țotală de 188.151.937 lei (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe garantate dc stat / unitățile administrativ - teritoriale, in sumă dc 63.968X51 lei, depozite din împrumutul dir. emisiunea de obligațiuni municipale, în sumă de 77X33,710 lei, disponibil din împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, in sumă de 17,480.069 lei, disponibilități pentru plăți îr, valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, disponibilități' din fonduri externe nerambursabilc, casa în valută, garanții gestionari, etc.).

-    cheltuieli în avans, în sumă de 23,834 Ici

3.    datorii necurente:

fixe peste un an, creditori peste un an. în


-    sume necurcnte dc plată: furnizori dc activ sumă totală de 54.7fi4.547 lei

■ împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 2.955.270.736 Ici (împrumuturi din emisiunea de obligațiuni. în sumă de 2.1^3,850,000 lei, .împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 749.069,211 lei, reprezentând nrogramele finanțate de B.liX: ..Infrastructura urbană în municipiul București - cc Aterizarea și modernizarea străzilor”, „Reabilitare infrastructura edilitară școli”, proiectul B.E.L: „S.E.Â.Lfi Glina”și proiectul B.I.R.D. „Servicii orășenești în București”, împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă dc 62.351.525 lei, reprezentând programul finanțat de T3.E.R.D. „Programul mult: sector al municipiului București managementul traficului și refacerea zonei istorice” șl programul „Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate - Glina”)

4.    datori: curente:

-    datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an; furnizori - debitori, creditori sub un an. etc., în sumă totală dc 109.494,468 Ici

-    datorii către bugete, în sumă totaiâ dc 918.132.630 Ici: TVA de plata, impozitul pe venitul din sa, uri: și din alte drepturi, alte Impozite, Laxe și vărsăminte asimilate, sume m curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și.smmc de.virat ia buget din debite umnessate de ATT. dio cote aport, chirii locuințe, chirii spații-cu a:tă destinație, în suină dc 765.632.335 ici, reflectate și în contul

ML'NI C UJIUL B U CURE STI A C n VITATE A F li OPKIE

NOTE EXPLICATIVE țftAPORT DE ANALIZĂ)

HoJ Xr..$$ ANEXA 2la situațiile financiare centralizate ale Municipiului BucUreșȘ - activitatea proprie -

la 31,12.21110

de debitori din activ, precum și sanie de încasa; de către P.M.B. de la client:, din contracte de concesiuni. închideri, oar&ări, etc.. în sumă de 123.4-40.229 lei), etc.

-    datorii cin operațiuni cu fonduri externe rțerambursabîîe și fonduri de ia buget, alte datorii către organisme intern ați orale (18,65 1.540 'iei)

-    salariile an gaj ați lor: personal ■ salarii datorate. drepturi dc personal nericicate, rețineri din salarii și uite drepturi datorate terților, alto datorii în legătură cu personajul, în sumă totală de' 16,439.356 lei

-    alte drepturi cuvenite altor categorii dc persoane {pensii), în sumă de 3.87b lei

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, ele,, îti sumă ce 4.221.594 lei

5. capitaluri proprii:

-    rezerve, fonduri: fondul activelor fixe uecorporaic (neamortiz&bile), fondul bunurilor care

alcătuiesc domeniul public a] unităților administraliv - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare; fondul ele rulment., fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, ai re fonduri (fondul pentru stimularea personalului, fondul de dezvoltare a spitalului), în suma totală de 1.361.685.029 lei    . '■

-    rezultatul reportat, în sumă totală de 1.553.7S0.770 lei (sold creditor)    .

■■ rezultatul patrimonial al exereiimlui, în sumă totală de 233.365.268 lei (sold creditor).

îr. conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul centralizat s-a consolidat contul 121 „Rezultatul prsPimonto. al exercițiului1’ (rezultant: în final soldul creditor al acesLuia ■ excedent ■ in. sumă dc 238.865.263 iei.), precum și coptul 117 .,Rezultatul reportai” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în'șumă de 1.558.780.779 lei). .

De asemenea, datorită preluării în șubordinea Censifiului General al Municipiului București a încă trei spitale publice (Spitalul Clinic dc Psihiatrie ,.Ai. Obreja”, Centrul de evaluare a toxico-r dependențelor pentru tineri „Sf, Stei ian’) Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr, Qorsoș’Ț, sole urile inițiale pteluate în hiianțul contabil la 31.12.2010 difer# de cele finale la 3 l . 12.2009. întrucât aceste spitale au raportat situațiile financiare proprii la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, tir, Î59/TV.O1.2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.'2.2010. soldurile finale ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” dar bilanțul contabil diferă de cele raportate în contul de rezultat patrimonial) ca urmare a transferării excedentului bugetului local în fondul de rulment (cont contabil Î3J), în sumă de 164.664,016 lei (sumă care nu se regăsește deci în bilanț în contul 121 „Rezultatul exercițiului”, regăsindu-se doar în contul de rezultat patrimonial), precum și ca. urmare a preluării în bilanțul contabil a rezultatului exercițiului pentru întreg anul de Iu cele trei spitale menționate, în sumă de -202.552 iei (sumă ce se se regăsește în contul de rezultat patrimonial);MUNICIPIU; BUCUREȘTI

activitatea propk rt

op.'


îîot. Nr.,AT ANEXA


STA7"1

A/i


NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ) hi situațiile financiare centralizate ale Mu nici piu lui București- activitatea proprie -Sa 31.12,2010

comparativ cu contul de- rezultat patrimonial, unde acestea au raportat doar veniturile, cbeltuîe) țeșpe«lv, rezultatul. pentru perioada de la care au fost preluate în subordinea C.G.M.B;.

S)


în conformitate cu cele de mai sus și soldurile inițiale ale. contului 121 ..Rezultatul exercițiului” din bilanț di."ora de. cele raportate în contul os rezultat patrimonial, astfel: excedentul bugetului local transferat în excedentul fondului de rulment (9S.138.865 lei), precum și rezultatul cumulaL al celor hei suitele A2.744.134 lei).

3. Cu privire la Anexa iir. 2 la situațiile financiare. ..(tontul de rezultai patrimoniul”

Conținutul contului de- rezultat patrimonial se conformitate cu Normele metodologice (venituri, excedent, în sumă totală ce 403,67.;.836 lei).


regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în cheltuieli șl rezultatul exerciți ului. respectiv


Atât ia venituri, cât șl la cheltuieli sc regăsesc alocațiile / finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc corn de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetului propriii ai Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri. De asemenea, în contul de rezultat patrimonial nu sunt. Clip rin se veniturile și Cheltuielile în afara bugetului local, reflectate în corespondență cu conturile de fonduri aferente.

In conformitate eu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 ,.Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în cor.tul de rezultat Batrimonial (Anexa 2).

Ca urmare a preluării în subordinea Consiliului General al Municipiului București din semestrul 1! 2010 a încă trei spitale publice (.Spitalul Clinic de Psihiatric „Al. Obreja’', Centrul de eVftlUfcre a toxico-dependentelor pentru tineri „Sf. Steliafi’’, Spitalul de Psihiatric Titan „Dr. Gorgoș”), precum și ca urmare a normelor de întocmire a situațiilor financiare, soldurile cin poloanele I și 2 din contul de rezulLat patrimonial diferă de soldurile corespunzătoare din bilanțul contabil, precum și de soldurile finale (coloana 2) raportate in contul de rezultat patrimonial de la 31.12.2009. întrucât, m conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 159/i i.01.2CI 1 pentru aprobarea normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare- ale instituțiilor publice la 3;.12.20l0. sjpjra li lei' menționa te au întocmit și depus la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respecti v .ța Ministerul Sănătății cont de rezultat patrimonial pentru ■    1    ' -ÎS ■    T    :MUNICIPIUL BUCUREȘTI A CTIV] T ATE A PROPRIE

Hor.    /

ANEXA 2hi situațiile financiare centralizate aic Municipiului București activitatea proprie -Ia ÎL 12t2O10

perioada când au fost sub coordonarea acestora, respectiv pentru perioada ianuarie ■ iunie 2010 și întrucât excedentul bugetului loca! se transferă la finele anului fri excedentul fondului de rulment, :

4, Cu prh ire ia Ancyclcjir, .?.și 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de

trezorerie-'

Anexele 3 și 4 la șituațiife financiare cuprind fluxurile de numerar dir. conturile de disponibilități la trezoreria statului Și respectiv, la bănci comerciale, pe tipuri de activități: operațională, de investiții, de rin ar țâre. De asemenea, în Anexa 3 suni cuprinse și fluxurile de numerar rezuilate din contul 7702 ,,Finanțarea- dc Sa bugetul local”, eu mențiunea că, acestea nu S&rit cuprinse în total, ne fiind un cont dc disponibil, ci un corn de plăți.

Ca urmare a preluării în subordinca Consiliului General al Municipiului Bucuroși: din ■semestrul II 2010 a celor trei spitale publice, numerarul și echivalentul de numerar la începutul anului' diferă de cel raportat la sfârșitul anului 2009, îmrueât aceste spitale au raportat ia acea cată situații financiare la Direcția dc Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv Ia Ministerul Sănătății.

Precizăm că. în ,,Situația fluxurilor de trezorerie" (cod 03), soldului contului 5311 „Casa’’

prezintă sold (10.658 IU), urmare a încasării


către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor

Urbane în dala 31.12.2010 a taxelor dc întreținere și a prestărilor dc servicii, sume virate uiLcrior la bugetul local, respectiv iu data dc 03,0 i ,2011.

3. Cu privire hi Anexa ur, I4.fi la situațiile financiare, ^Disponibil din mijloace cu

destinație speciaI ă ’'

Ln Anexa nr. 14,b “Disponibil din mijloace cu destinație specială1' surit cuprinse următoare le fonduri solduri ia 31.12,2010: » donații sponsorizări. în sumă de 3 0 8.85 S ici;


* garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă

MUNICIPIUL BLCURESTI ACTIVITATEA PROPRIEia situațiile financiare centralizate ale

Municipiului București - activitatea proprie -la 31.12.2010

-sumele încasate de P.M.B, - activitatea proprie pentru persoanele sinistrate, naturale (233 ici);

în urm a cal am i tați lo t


-    sumele încasate / reținute pentru garanții dc bună execuție (3.220.290 ici), astfel: Primăria Municipiului 3ucureșli (1.019.645 iei -. Administrația Fondului Imobiliar (2,179. <86 lei). Casa ce Cultura ,,Fr, Schiiler” (5.562 lei), Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (15.897 lei):

-    depozite constituite, reprezentând accize pentru achiziția de alcool (3.520 lei), provenind de la unele spitale subordonate C.G.M.B. respectiv: Spitalul „Cantacuzino" (1 880 lei), Spitalul de Ortopedie ,,Foișor” (392 Ici), Spitalul Colentina (939 Ici) și Spitalul Clinic „Colica’’ (309 lei);

bugcLul local, din sume indisponifci lizate provenind de la Primăria Municipiului


• disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la pe bază de titluri executorii, în suma de 512.272 Ici, București - activitatea proprie

Ca urmare a preluării în subordinea Consiliului General al Municipiului București din semestrul IJ 2010 a celor trei spitale publice, numerarul-și echivalentul dc numerar ia începutul anului diferă de cel'raportat la sfârșitul anului 2099, întrucât aceste spitale au raporLal la acea dată situații financiare la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ia Ministerul Sănătății.

6, Cu privire iu Anexa nr. 2t „Contai dc execuție a sumelor defalcate din taxa pc valoarea adăugată pentru bugetele luciile ia 3L12.2Q1Q

Această anexă cuprinde încasările, plățile și restituirile la / către bugetul de stat din sumele defalcate din taxa adăugată pentru bugetul propriu al Municipiului București, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, cât și pentru echilibrarea bugetelor locale.

Precizăm că, pentru echilibrarea bugetelor locale s-a alocat prin H.G. tir. 1.37? / 28.12.2010 din Fondul de rezervă la dispoziția guvernului suma dc 145.000.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea Stadionului National „Lia Manoliu”, suma deci intrata în cont la sfârșitul anului Iar, în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, ut. 2.839/Î4.12.20 .0 pentru aprobarea normelor dc închidere a exercițiului bugetar pe anul 2010 (cap. IV, pct. 4.1 I (b)l această sumă nu se supune regularizări: cu bugetul dc stat (nu se restituie).>rc > fciri c;i, bucurești ACTIVITATEA PROPR!'E


A,Yt

Hot. Nr. C/c/ ANEXA 2V Cu privire ia Anexa tir. 22 hi situațiile linaiiciare, ..Venibirt, cheltuieli și euxrtente jocLiic fje niiităii nd m i ni s tra tiv - te ri t n rh i 1 e! 1

AceasLă anexă reprezintă în fapt cortul de execuția a bugetului local, așa cum este raportai în Anexele 7. 12 și 13, cu mențiunea că. reprezintă o sinteză a acestuia.

Conții! de execuție a donațiilor si


Ș■ Gu pțivire. ia. Annr. 23 ia situațiile finaficiare. sponsorizărilor priitiite utilizate"

în .Anexa nr. 23 sunt reflectate încasările unităților clin donați: și sponsorizări, piâțlie efectuate din acestea, precum' și disponibilitățile neytilizate ia Enclc anului 2010.

9, Cn privire 1 a Anexa nr. 2/ ..Situația plăților efectuate la titlul rj6 - Proiecte cu finanțare țih; ronduri externe ucraaiim rsabile (F.E.IS.) postadenirc”

Plățile efectuate ia dl Iul 56 ..Proiecte cu finanțare din fonduri externe n eram b urs abile posta ce rare” sunt detaliate în Anexa 27, îr. structura prevăzută de către aceasta, respectiv pc tipuri de cheltuieli •■' plăți, provenind de la :

-    Primăria Municipiului București (382.510 lei), pentru proiectul „Caprice - Regiuni do Capitale care integrează Iran sportul Public in scopul Eficiontizării Energetice1':

-    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București (£,219,861 iei), respectiv de la Spitalul Clinic „Co'lentina’1 (2.219.34S lei), pentru proiectele: „Program îraning internațional în dermarc - cosmetică pentru medicii români1', ..Lucrări do reabilitare și modernizare pavilion cercetare’-, de- la Spitalul do Soli Infecțioase și Tropicale ,,Dp Victor Babe?1’ (67.521 Ici), pentru un proiectele „Calitate în serviciile medicale”, „ERUNHA - Laborator microbiolcgie’’, de fa Spitalul „Th, Burghele'’ (B7.S54 ici), pentru proiectul „Dezvoltarea performanțelor administrative în cadrul spitalului Th, Burghele”, de la Spîtalui ..Al. Obrejâ’ fi U5.13S iei), pentru proiectul In format izarsâ activității de cercel a re a ipitaJu-.î.fi'.'îAÎ. 'Onroja1’. de la Spitalul „C. GorgcV’ ț3.740.000 iei), pentru proiectul „Centrul de îngrijir^penfru copii.pu .tulburări de dezvoltare psiho-motorie7’:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI A CT i V1 IA IE A PRO VRIE


- Direcția Generală de Asistență Socială a proiectele Centrul de zi pentru informare și consiliere pentru persoanele de etnie romă”, „Promovarea unu; stil de viață sănătos pentru copiii din București'; „Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureșlean", „Lucrând Împreună pentru o viață mai bună a persoanelor vulnerabile”, „Mai multe centre de îngrijire pentru copii’uI tău. ml multe oportunități pentru tine”,

Municipiului București (2.464.0:5 lei.) penîru


copii cu autism sau cu tulburări de spectru aulisf’, ..Centrul de


10, Cu privire la Anexa nr. 29 „Situația plăților efectuate din buget care im reprezintă

cheltuieli efective”

Con precum și e;


r.utui Anexei nr. 29 este detailat în cerințele metodologice dc completare


conformitate cu a acestei anexe.


soldurile


conturilor enumerate.


11, Cu privire la Anexa nr, 30 Ia situațiile financiare. „Situația piâtiinr rus ta ute*1

Piățiie restante la 31.12.2010, în sumă Lotaiâ de 3.662.501 lei. provir. din raportarea:

-    Centrului ce Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pemru Copii și Tineret (52.285 iei), reprezentând datorii neachitate către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv colaboratori conform drepturilor civile și intelectuale, neachitați, ca urmate a primirii alocațiilor bugetare în contul instituției în data de 3 1.12.2010, făcând practic imposibilă achitarea datoriei;

-    Administrației Spitale io:' și Serviciilor Medicale (3.610.216 lei), respectiv de la Spi Laiul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (204.552 iei). Spitalul de Nefrologie „Dr. Carol Davila” (491.762 lei). Spitalul Clinic „Colica'' (60 lei). Spitalul ,,AI. Obreja” (2.843/74 lei), Spitalul „C. Gorgos” (70.388 iei), reprezentând datorii ncachitate ia termen către furnizori; de imnuri și servicii, datorită întârzierii decontării de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, aferente prestațiilor efectuate de către spitale.

In confonuitate cu Ordinul ministrului finanțelor nublice, r.r. 159/11.01.2011, s-a dispus de către ordonatorul principal de credite.opret-cIul asupri-, modului de respectare a dispozițiilor legale la încheierea angajamentelor lega le/către structurile de control abilitate, respectiv către Direcția de Audit Public Intern.    /f ■' x-—
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


Hlot.

ANEXA 212. Cu privire ia Anexa nr. 34 la situațiile financiare. „Situația modificărilor în structura activelor nete/' capitalurilor1'

Modificarea capitalurilor proprii, așa cum sunt prezentate de altfei și îft bilanțul contabil, este detaliată în Anexa nr, 34, în structura prevăzută de această anexă.

Soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul, exercițiului” și ale contului 117 „Rezultatul reportat” an fost consolidate :n bilanț, ceea ce a condus șl la consolidarea acestora și în Anexa nr. 34. De asemenea, soldul de ia începutul anului 2010 diferă de soldul de iș sfârșitul anului 2009, datorită preluâr i în centralizare, începând cu semestrul 1.1 7010 ?, situațiilor financiare ale celor trei spitale menționate.

13. Cn nrivire la Anexa nr. 35 Lt situațiile financiare ..Sitnatia activcior fixc”

Detalierea activelor fixe din bilanțul contabil (corporale și r.ccorporalcî este prevăzută în Anexele 35a „Situația activelor fixe amortizabile”, respectiv 25b „Situația activelor fixe ncamortizabilc”.

Soldurile inițiale din aceste anexe diferă de soldurile finale raportate ia 31/2.2009, datorită preluării în centralizare în cursul anului 2010 acelor trei spitale menționate,

14. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Șirnația activelor și datoriilorinstituțiilor publice.din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b ia 31,12.2010 este detaliat în Situația activelor și datoriilor, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

Ca urmare a preluării în subordinea Consiliului General al Municipiului București din semestrul I! 2010 a celor trei spitale publice, numerarul șt echivalentul tic numerar la începutul anului diferă de cel raportat ia sfârșitul anului 2009. întrucât aceste spitale au raportat la acea dată situații financiare ia Direcția tic Să o Stafie (Publicăm Municipiului București, respectiv ia Ministerul Sănătății.


|W


municipiul bucurești

ACTIVITATEA PROPRIE


Hot. Nr..NC/Z c ANEXA 2in con fermi laie cu i.egea contabilității, nr. 82/1991, precum și eu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 159/201;. pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea ș: depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor pubiice la 31 decembrie 2010, situațiile financiare ald ordonatori.or terțiari de credite sunt însoțite de declarații pe propria răspundere ale

conducătorilor


instituțiilor și ale conducătorilor compartimentelor îinanciar-contabi le, care atestă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare ale anului 2010 sunt îri conformitate cu reglementările contabile aplicabile:

-    situațiile financiare aleanului 2010 o te râ o im ag ine fidelă a poz și a celorlalte informați: referitoare- la activitatea desfășurată;

:ț:ei :: nanei are, per


ian tei


-    instituțiile publice cuprinse în centralizare iși desfășoară activitatea în condiții de conLinuiLate (cu mențiunea că, în conformitate cli I l.C.G.M.fi, r.r, 174/06.08.2010, instituțiile; Monitorul Oficial al Municipiului București, Centrul de Calcul și Gentilii de Planificare Urbană al Municipiului București își desființează activitatea, iar în conformitate cu H.C.G.M.3. nr, 112/30.06.2010, Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăcân își încetează activitatea, prin reorganizarea și înființarea concomitentă a Autorității pentru Supravegherea și Protecția 'Animalelor”).MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

BILANȚ

31.12.2G10


- lei

COD

-ur .    - -    r

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA !

31.12,2909

SOLD LA 31.12.2010

0100'

A. ACTIVE

X

X

01002 !

ACTIVE NECURFVTL.

X

X

01000

1 .Active fixe necoracreie ;ct.?C3-205+206+206-233-230-290-253’)

-04.150.23-,

112.276.745

01 0O4

£. Instalații tehnice, t. Jcscs de transport.

knimale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ■;ct.21 3 +2' 4+231 -28' -2S1 ■ 2S3‘)

3.5+5.751412

4,393.223.741

01005

3.Terenuri si Clădiri ict.31-212-231

1

-231 ■291-293'')

1.223.265,714

1.529.232.465

01007

5. Active financiare ne curente (investiții pe termen lung) peste un an ic;. 20 3+26 5 -2571+2672+2B73+2675+2675+2576-r237£-236) di" oare:    .    ■

23.S11.532

23.&41 356

. 01 CCS

T tl’Jri de participare (ct.2£0-2S£)

23.233.362

23.232.332

01000

6 Creanțe necurenta - sume ce urmeaza a fi inuasale țjupa o peflpada msi ~arc

Pe un an țct.4'1'2-411 $+4232+4612-4912 ■ 4962} or care'

573.766.253

659.559 4/5.

01010

Creanțe comerciale recurente - sume ce

urmează a f' i nea sate după c psrioadși mai mare de ur ar. (et4112+4' 13+4612-.

4912-4962}    '

873.763.253

659.533.34'

01015

7,"OTAL ACTiVE MECURENTE {rcLD3+O4+C=tO3 +C7+Q9)

5 740.3^3.142

6.923.137.296

01013

ACTIVE CURENTE

X

X

01019

1.Stocuri (ct. 301 + 302+303+304+305 +3074 309+331+332+341+345+346+347+349+351 +

354+356+357+353+359+361-371-35 l+AS-s-S

t/-37S-391-392 -393-394-355-396 397+396)

172.9S1.196

-.91.935.506

C1020

i-Creanțe curente- suma ce urmaaza a ti încasate

X

X

01021

i.ntr-o perioada ma mica de un an

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri st £:te decontări

' {cr.232-254+^0'9+4' ' 1+4' 18+413+4^+425+

+ 42S2-4511+479^+40'.-4S2-433-4911-4961 +5126) din oare:

-.79.037.622

15-0.?5l.459

0TC22

Creanțe comerciale âi avarsur (ci 232

-23^+400+4111+411-6+413+413+4011^914 -4961-}, din cs'e.

155 557.360

144.217 354

i    010221

.4 va n s u r: a ;<i rea te (ct. 23.2 ^2 54 +4 3 3 ;■

69.025.653

3$ .495.312

j 01323

. C rea nte 6ug eta -a 'f cT4 3 i -'-.'+437.)+4 4 24+

| 4■<25‘' +444 ”:<-46*' +M3? +46', +463 +464+

I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


BILANȚ

31.12.2010lei -

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

31.12.2009

31.12.2010

4664+4ees+ Zft69 +48' *’+482* *-4-57) din

care:

4.631.224

£.746.932

01075

Creanțe din operațiuni cu ’cnauri ex-

terne nsrambtjr&sbile si incuri de la

buget Jct.450'+4503-4505+4567+4511 +

4513+4515+4531+4541+4543-4545-4551-

4553+4561 +4-563+4571-4572-4573-4581-

45S3+461 + 473'"")din care:

2.633

£51.793

C1030

Teta creanța curente (rd.21 +23-25+27)

133.671.676

157.052.234

01032

Conturi la trezorerii si :,ns;iiutii de credit;

X

X

01033

Centuri la trezorerie, casa. alte valori

avansuri de trezorerie țct.51 0-5'2'-5l 25-

5131 +5141+5151 +51 53.-5131-51 71 *-5137-5201-

5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+

526+527-523-82S1+5292+5293+5294+5299+5311

+532+542+550+551 + 552+553+554+5 55+5£ 6 - 5 5 7

+553+559+560'+5602-56'+562-571'-5712+

5713-5714+5741+5742-5743+57441 din

oare:

A 7î=/ 82.559

275.323.505

01035

Centuri s instituții de credit, casa.

avansur de trezorerie țct.51'2-512',-

5'24-5125+5131+5132+514'+5142+5151 +

5152-5'53+3161+5162+5171+5172+5157+

53'4-54'1+5412+542+550+556+5501+5602

din care:

638.702.426

158,151.937

01036

Depozite țct.5156-5187+5202+5'63)

330.664 SCO

77.433,710

01340

Total cispcn.ibiiitsti țra.33-351

3-4.589 '57

464.431 iz2

01 042

Chsltuieii in avans (ct.4.71)

' .797.485

23.634


01045    7 .TOTAL ACTIVE CURENTE ('d.13+30-1-31-40+

I 41+42)

01043    5 .TOTAL ACTIVE țrc.'5-45)

01050 DATORII

01051 Cstori necurente - sume ce urmeaza s. f: plătite după o perioada -rai mare de un an

01052    Sume necurente - sume ce urmeaza a E

plgbte duca o perioada mai ~î,'s de un an fct.263-401-403+4042+405-4S22-50S;

■din care:

O^CSS Datorii comerciale lot.401 +433+4042+

1 435-4522}

01054 v-.'merurnuîuri pe terme.n.lunc

; 51.1612+15 2 2- '<5 3 2+ 4642+1652+1661 +V 173,319.5" 3 3.919.167.630

X

X


S5.987.9P4

55.987.739

2.690 - '3.336


S13.C93.C13

.736.250.314'

X

X


54.714.547

54.714 503

2.955.770.736
MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Hot. Nr. .ACTIVITATEA PROPRIE


BILANȚ

31.12.2010- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA 31.12,2009

SOLD LA 31.12,2010

C1058

TOTAL 3ATCRH NECURENTE (rd. 52-54-55)

2.74-6.101,63C

3 009.985.283

C1059

Datori; curente ■■ sume ce urmeaza a fi plătite intr-o cerioada de cana ia un an

x

X

01 030

1,Datorii comerciale avansuri ai a-,te

decontări (c:.401-4C3+4C+1 +405+4C8+

419+4621+473-431+482-483+259-509+

0106'

6123) din care:

Datori' comerciale si avansuri țCtA-01 +403+4041+4C5+408+419+4621)

50.386.630

1C9.494.452

d n, care:

32.167.334

97,7.2,6.217

01C611

Ava n s. j ri □ ri m ite; z\. 419;

134.573

150.729

01062

2, Datorii cat*e cugete

(ct. 4 31 +4 37+ 4 40 +441 +442 3 +44 28 +444 +446+

4481 +45Sâ +4671 +4672+4673+4674-4675+

01063

4675+4679-473+461+4©2)din cară:

Datorii e institurilcr publice către bugete {ct+31+437+4423+4428+4<4-44S

956.555.+55

SIS '32.530

4431), din care:

954.973.63c

914.334.769

010631

C c n t ri bufi i s ceia ie (ct .431 -4 3 7)

7.575.375

7.158.227

01 055

3.Datorii dr. operațiuni cu Fondur externe nerambursabile s fonduri de la buget.

alte datorii catrs alte organisme

1 nte rr '.ati or.a ie (ct. 45 0 2-4 5 04-4 5 06+4 512 -4514+ 4516+4521 +4522+4532+4542+4-544+ . 4552+4564+4564+4584+4535+459+473-432+

1

01072

5445-475)

6.Salariile ancaiatilor

15.651.540

(ct 421 + 423+4-26+4271+4273+4231)

18.532,250

16,439.356

91C73

7 Alte drepturi cuverVie altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) ■: ci.422-424-426 r 4272+

-273-425-435), din ca'e:

1.033

3.876,

C1074

8.Venituri ir. avans (cî.<72)

4.243 5'3

4.221.594

01070

10. TOT AL DATORII CURENTE

(rd 63-62+65+70-71-72+73+74+75)

1.038.772.286

1 066.943.964

01972

01C60

1' TOTAL DATOR 1 (rd.56+78)

12. ACTIVE NE^E = ”QTAL ACTIVE - ’OTAL

DATORIi = CAP.TALURI PROFRI

3.784.572.916

4,073.923.247

{re. 8 0=rd.+6 - 7 9- rd. 90)

3.134.293.744

3,859.331.067

01050

01034

C. CAPITALURI PROPRJt--;--^..^

1 .Rezerve, fonduri ’    ■ !\

{ct. 100-1 01 +■'■ 02+103+J.O4+-105+1 06+131 +

1 52-' 23+134+-1 35-T3S-1 37-1 39.1 -■1392-

*

X

i
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


BILANȚ

31.12.2010Hot. Nr. .x/S' « C ANEXA 3


COD    DENUMIRE INDICATORI


C1066


0 1 08 7

O'CSO


iaS3+'3S4+139e-i3S9)

2 Rezulta tu. reportat

(ct 1'7-sold oreditorj 4. Rezultatul catrimcrisl al exercițiului

(ct. 121 -so id cred itor)

6.TOTAL CAP!_A_URI PRORR I

(re.04+85-36+37-30)


- le-i ■

SOLD LA

SOLD LA

31.12.2009

31.12.2010

517.'-99.550

1.351.685.029

'1 3C.970.C29

1 556.750770

435 124/65

235,365.263

3,134.293 74.i

3.653.331.C57


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATE» PROPRIECONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL^ 31J2.201C

- Ici -

COD

DENUMIRE INDICATORI

31.12,2009 I

31.12.2010

O20C1

1. VENiTURi OPERAȚIONALE

i

02002

Venituri dir impozite, taxe, Cchtri-ul:'.:. de asigurări si alte venituri

ale trtgefteior

(ct.730+731 +7324733T.734+73S+73S+ +739+745+746+750+751J

3.229.450,175

3.27 4.254.382

02003

VeLiiri dir. acțivitatl eppnomice

țjji .7 01+7 02+7-3 3 *7 $4+70 5+7 00+7 07+

703 +/- 709)

426.171.255

430.710.377

C2004

Finanța-;, sub ventii. trartsfe ruri, . albeați i bugetare cu destinate speciala ’*)

l;t. 770+771+772Ț773-77 4-775+775778+773)

940.41 5.510

$64.7 3 0,449 j

02000

Alte venituri operaționale

(ct.714+7J 3-719+72 Ti 722+7S)

M30 25S

361.493

C20CS

TOTAL VEN1TU R1 O PE RAȚ1ON ALE

2007

1 CHEl^U:E_I OPERAȚIONALE frd.02+03+04-35;

4.597.227.713

4.620.520.9C3

02006

Ea la iii si contnbjt'ils sociale

aferente angajați lor    ■

(ct. 641 -04 2+£4 5 +04 5 +04 7;

427.332 B49

437'. 357.350

02DC9

Su a ventil si tran&feujr ')

(ct. 57 0+571+07 2-573+574+6 7 5 +67SȚ

577+573+679)

2.335.631.305

2.035.479.213

020:0

Stocuri, consumabile lucrări si

servi ci' executate de terii

țct.631 +502+603-606-0 07+603+60 9+

310+311+012+513+014+022+623-524+

; 326+S27+576+G29)

797.SOO.70C

947.303.445

0201 ’

Ciieltuieli de capital, amprtizari si

provizioane

fct.651+032+633}

361.570.102

666.431.741

02C12

Alte cheltuieli operaționale (ct ,635+654+053)

12.333.633

15.399.402

0201 j

Total cheltui eu operaționale.

(RD.03+09+1 0+11+12)

3.93 5.231.719

z 1 Ci .435.65"

C20<4

III. REZULTAI' DIN AC 7'V " TA''EA OPERAȚIONALA

02016

- EXCEDENT (rd 06-rd.13î

091 .£95.994

51S.070.245

02C17

iV.VENITURI FINANCIARE

(ct.73 3+7 54r :-'t3 5 - 7 56-7 3 7 +.7. SS.I? _6 £+

783)    !    /":>r .

19* 9.9)9,345

24J.333.57?

&20-.8

V. CHE LTU I El :. P NAN£IARE .    , ':.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31,12.2010

COD

DENUMIRE INDICATORI

31.12.2009

31,12.2010

(Ct.66 3+664+6 5 5+566+667 +666+665+

636)

350,769.030

3=7,850 397

02019

VI. REZUL’AT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

02021

-DEE'C.'T (d.ia--d.17j

153.770.535

1" 5.023.525

02022

VII. REZULTA- DIN ACTIVI TA7EA CURENTA

02023

-EXCEDENT ('d. 15+20-16-21)

533 225.409

403.046.720

C2025

V 11. VENITURI EXTRACRDIN ARE

I

(ct.790+791)

2,393 459

/ 1 fi C - T c • “t, ! Q\S. 1 OS i

C2026

:X. CHEUTJIEU EXTRAORDINARE

(ct.590+591)

1.11 '.7"4

2.5=6 523

32C27

X. REZUL l'AT DIN ACT IVITA ' EA. EXTRAORDINARA

02023

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

1.731,755

625.116

0203C

r-înv

X.'. REZULTATUL PATRIMQNTV A_ EXERCIHULU _ pynpnPM'-* frd □ 7.J.0a 94 ocn

*) Nota. Ala: la ccc j 02004 'Venituri di" ăn an tari, suoventL trarsfe-ur. șoca ti i bugetare cu destinate speciaia", est si ia cocu C200S Ch&ituieii cu subvenții si transferuri1' sunt cuprinse transferurile de a iuge:ul iropru al ,Municipiului 3ucurest: (=97.544.167 lei la 31.12.2C09 si =53.104.608 e la ■ i 12.2010). care pentru instituțiile subordonate reprezinte venitur. iar pentru nst’tuiia superioara (care ie aloca) reprezintă cneltuîet.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


cod (13

COD


03001

0300?

03003

03004

03005

03006

0300,'

03000

03000

03010 i 03011 ' 03012

03013

03013

03014

03015


DENUMIRE INDICATORISITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2010


! NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPtRATICNAI A 1 incasarî

2.    Plăti

3.    Numerar ret din activitatea operaționala (rd.02-rrt03}

II. NUMERAR UIN ACTIVITATEA UE INVESTIȚII

1.    Incasarî

2.    Riali

3.    Numeral net i.Pn activitatea de investiții {rd.OG 0/)

II NUM E RAR Dl N ACTIVI TA I EA DE FI NA N TAR E

1 Incasarî 7. Pat-

3 N nm o ra r n s t d in actîvitatna de ti n anta re

(rd.lQ-rd 11)

IV.    CRE5TER: A (DESCREȘTEREA) NE IA DE N U M E RAR SI E CH t VALE NT DE NI J M E RAK (rd.On+rd.Oa+rd 12)

V.    NUMERAR SI TOIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL. ANU! UI

VI NUMERAR S! EC! IV ALE N I DE NUMERAR LA. SPAfiSITJL PERIOADEI (rd.l3+rd."-4)-lei

TOTAL

Cont

5311

{casa iri lei)

Cont

77D1

Cont

7702

(Finanțai ea 1 Plăti de !a Lut]ului loca!)

Cont

7703

Cont

7704

Cont

7705

Cent

7709

Conturi de disponihilitatî la trezorerie

1=2+9

2

3

4

5

6

7

8

3

<714.6/1.754

106 397.348

4.088.2/4.406

3.905.444.674

106 401.704

7 447 /32.402

3.799.043 170

300 27.5.880

-4.356

2.447:732.402

809.231.236

61.8.578 751

641.411

bl? .93 7.3*1i)

1 107 674.///

641.411

5/7.468.450

1.107.033.366

• 489.096.076

577 468.460

489.096.C26

10 035.547

10.035.54/

230 316.035

276 583.856

230.516.835

-720.481.288

226.503.856

-770 48- 753

99.849 566

4.356

3 251.784./LI8

99 663.922

1/1.614.791

15 014

'71 599.27/

2/1.203.357

10.658

3.251 784.708

771 755 109!

I

l\l


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2010


cod 04__ - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5314

(casa in valuta)

Conturi de disponibilități la banei comerciale

A

B

1=2+3

2

3

04001

1. NUMERAR DJN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

04002

1. In ca sari

27.772.580

844 727

20.927.853

04003

2. Plăti

2G.58G.457

844.727

25.741.730

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.O2-rd.G3)

1.186.123

1.186.123

04005

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DL INVESTIȚII

04006

1 In casari

' 594 119.276

594.119.276

0400/

2. Plăti

4.301.820.903

4.801.820.903

04008

3. Numerar net din activilatea de

investiții (rd.G0-rd.07)

-3.707.701.627

-3.707.701.627

04000

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DL TIRAN l'ARE

04010

1. Irtcasari

3.2.49 064.168

3 249 064.168

04011

2. Plăti

70.941

70.941

04012

3. Numerar net din activitatea de

finanțare (id.10-rd.11)

3.248.393.227

3.248.993 227

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NE IA DE

NUMERAR SI EC HI VĂLENI Ut-NUMERAR

(rd.04+rd Q8+rd.12)

-457.522.277

-457.522.277

04014

V NUMERAR SI ECI IIVALENT DE NUMERAR LA

începutul perioadei

688.706 498

638.706.498

04015

1. Diferente de curs favorabile

44.144 817

44.144.817

04016

2. Diferente ce curs nefavorabile    _______

37 177.101

37.1 7 7.101

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ?>

1

FINELE PLRI(JADEI(rd.13+14+15 16) X

-'-.188.151.937

188.151.93 7MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIELienurriire indicator


55

56


57

59

70

71 7? 70 H1

54

55


vi ne :.)? ji o?

01

ic

•ier

1G<

ICO


1

101

102


I U I AL. CHEI I Hl-I I CHEL I UiELl CURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL 3 BUNURI SI SERVICII TITLUL UI DOBÂNZI ll'l'l Ui. LV SUBVENȚII TITI UI. V FONDURI DE REZERVA III I.UL VI TRANSFERURI INTRE UNITA 11 Al E j ADMINISTRAT!El PUBLICE (TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINAN t ARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMH iJRSAI'i II F (FEN) ROSFADERARE

TITLUL VIII ASIS1 EN IA SOCiAI A

TITLUL IX ALTE CHELI UI ELI

CHELTUIELI DE CARNAL

TITLUL. X ACTIVE NEFIN AN CI ARE TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE DPI-RAȚIUNI FINANCIARE : 11 Wl. XIV RAMBURSĂRI DE CRED! IE PLAI I EFEC I UAI'L- IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN .ANUL CURENT Titlul XV PLĂTI EFECTUAI fc N ANII

PRECEDENTI S! RECUPERAi F IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVSII PUBLICE GENERAL i-ALJTORITA'I I PUBLICE SI ACȚIUNI EX. I FRNt CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL ChoîLuic i sa la riale ia bani Sa arii de bazo Salarii do meri;


DETALIEREA CHEU UÎELILOR - buget Initul -31.12.2010


Ctccille

du

ancpijniiHiiit

272.211) OCT

31.136.0C0 30.930. OCT

272.210.000i

272.210.000

Crsditd

llLI1]da!C*

Angajșmnrii.1!

bi.ifjcțpirit

Angajamente

Jegaîe

V"

afdizIUâte

.'Vngajam^nțr: î egale de plătit

initiflls

EJeflnltlve

2

4

5

6

7=5-6

3 fiii 9 288.63 0

3.544.155.940

3.530.695.058

3.254.1917 061

3.251.784.708

? 602.353

2.629.274.630

2.700.800.940

2 690.824.959

2.567.060 058

2.565.366.705

7 602.353

84 486 OCT

61.361.000

80 707 703

79.959.045

79.942.137

17 808

514.547 000

444.580.610

440.787.232

416.103.710

412 393.717

3.709.993

126.774 000

128.445.000

128.44 6 O00

116.463.361

11H.4ftil.361

862.210.000

1 iii1 .305.500

1.011.305.500

966.755.467

966 735 467

26.208.CT0

C ■

624.493 390

584.233.590

564 733.590

569.432.901

5/(1.553.349

V

-.125/46

348.690 240

336.776.240

336.464.714

329.847.081

329.847.081

0.081. DOG

7.904 000

3.294.015

2.822.922

2.S22 972

580.000

680 000

680.000

272.717

272 717

30.004 DOG

104.915 000

104.907.185

104 310.954

104.310.954

■ 994.028.000

751.892.000

748.C32.734

577 4B/.127

577.467.127

993.528.000

751.892.000

748 032.734

577.467.127

577.467.127

1 3(lij 000

84.586 OflO

110.990.000

110.990.000

108.103 51 <

106.103.511

.' 84.506.000

110.930.000

110.900 OOO

108.103.511

108 103.511

-19.500.000

-19 517000

• '9.4 52.035

-19.152.635

19.152.636

-19.500 Ciift

-19.517.000

-19 152.635

19.152.635

-1 fi. 152.635

327.967 000

330.812.000

33C 692.446

309.600 560

30fl.B5l.l64

749.404

153 659.;: oo

191.094.000

191.089.827

180.853.970

180.114.616

Ț49 404

111 388 000

181.1 14.0C0

181 114.000

172.574.5V

171.825.103

749/04

47.L5OO.OD0

52.5OO.OC0

62.590.000

52 033 480

52.033.480

36.960.000

41.519.000

41 510.000

41.392.151

41.392. 51

2.4 400,000

' 5.536.000

18.536.000

16.535.454

ia.53S.454

65.006

65.000

65.000

.. 04 ..13.9

64.1392.963499.6' i 2.505.293:935 .■'79.121,529 . 429.230.705 . 11/.767.125

966.234.009


' 66 8.432.9 31 ; >>28.348.735


1.398 315 273 31 ! 13.0 ‘6.703 414.865.334


414.885.334ț

43 340.243 43340.243


215.127.6 55

Ii1L.5B3.126 811.704.304 61.777.609 40 007 258 16.582.433MUNICIPIUL LîUClJRRS'll ACTIVITATEA PROPRIEx’""    I Uit. N r, ul.t

Anexa 7,1


DETALIEREA CHELI Ui FUI OR - buget In cel -

31.12.201(1    \

I


Capitol i Crupa1 Titlu Articol (Alineat

Duriurnirg indicator

A

R

i :00103

Irit Ier: iriza" e de conducere

! 00104

Spor de vechime

11101 (15

-Sporuri pentru condiții do munca

100106

Alte sporuri

moi os

Fond de premii

100109

Prima de vacanta

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cii.t

100112

indemnizații plătite unor persoane din afara unrtatir

100113

Indemnizații de delegare

100130

A te rireptur snlariale ii bani

11X13

Contribuții

100301

Ci vili iriuiii de asigurări sociale de slat

100302

Coriliitiiili’ oe asigurări de șomaj

1C0303

Conțiitnitii ne asigurați sociale de nn ne late

10O3U4

Conți itnil.ii ne asigurați pentru aucKierile de munca si boli profesiona

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

2001

Bunuri si servicii

200101

Furnituri do birou

200102

Materiale penii i, curățenie

200103

încălzit, iluminat si forța molriea

200104

Apa, canal si salubritate

200105

Carburanți si ubr; fia a ti

200106

Piese de schimb

200107

Transpor

2001oe

Posta, telecomunicații, radio tv, ir ie met


Crnd'ita

cta

nnijnîarnsnt

Credite

buț/ciart:

Angajamente

burpatara

Ariij scjarnisnl-er le gă ie

Plăți i

i i

pFn-rf'r-.jtriȚ;

Aii'jdj'aiiiL-rili! f ag ale de plătii

I    CihaltLiîelS

•'«Icrctiva

J

ini&aie

duMiiEI ivu

1

2

3

•1

S

s

7-5 E

4

75.0(70

73.060

73.000

72 336

72.326

ii/’ i -

2411 DOG

233.000

238.0(70

237.184

237.184

■Â • . •    ’

2./bl] 1)1)0

1.582.000

1.582.000

1 573 203

1.573.21)6

1.573:553

340 61)1.1

3.000

3.000

1 711

1 711

2.31X1 000

1.558.000

1.568.00(1

1 567.007

1.56 7 007

1.567:007

7 ftCO.llOO

1.759.000

1.739 03)0

1.698.239

1.698 239

1.553 838

31) 000

1 4111) 01KÎ

767.000

767.0011

719.726

719 726

718.698

150.000

33.000

38.0170

3H 335

36.335

36.33h

400.000

1 (1 690 1)00

16.890.000

16.881; 824

16.886.624

16.875.372

f i .aso.ooo

1(1981 DUO

10.381.000

10.641.329

10.641.329

10.370.551

e .950.000

fi.060.OOll

8 068.000

7.902.144

7.902/44

7.853.974

300.000

163.000

183.000

160.120

180/20

185.881

2.100.000

2.1120 COI)

2.029.000

1.979.042

1 979.042

1.954.693

60.000

58.(700

58.060

54.553

54.553

56.432

■    440.000

643 111)0

543.000

525 4 70

525.470

319.5-71

41.070.000

323534.000

32.634.060

25.387 265

24.637.864

749 41.14

25.568.51 7

5.003 01 IO

8.360.000

8.360.000

4 941.179

4.580.7? 5

366.454

4/53 800

ADIJ ,00(î

560.000

660.01)11

554.0'3

317.154

736,359

2/3 195

40 01)0

110.000

110.01)0

94.796

' 04.798

5 399

2.41)0.00(1

2 400.000

2.400.0017

' 446.378

1.3 79.273

67 103

1.441 033

200 000

200.000

200.1701)

35.139

30.749.

4.443

31 134

zoo con

650.000

650.000

650.000

(1511 600

370.596

23b (7£)t)

125 000

' 25.001)

120 397

116 300

a.097

67 188

121)1101.)

120.000

12(1.000

19.716

19 716

19.716

7G0.t)lX)

733.000

.. 733.000

585 393

...... 583.03 7

2.306

l::,2 075


ML’NIC'FIUL BUCUREST! ACTIVITATEA PROPRIE


Hol. Nr.^\2 Ane >4 7.1


DETALIEREA CHEI rUIH.ILOR bLICJCt l<JC5Î -31.12.2010

Ici-

tipl'Cl t

tir Ui.ui J TiHu

Arliuol i* AZicaren-l

Dcmirniira indicelor

CllătilEâ

de

;i: ilj ;i Ja.'iir: ît

Crwfte bugetar

Ai Hjuj.Terittl'iiC tlIJțf utjl'2

Atigajamenitfi

legale

Riali \ efectuai^

V

Ari<?pi| ;t i nr_-r 11 e Er?L];ile dfl F>ln1il.

/ Cheltuieli' efecUve

i! -

inițiale

fi n lin idufl

A

A

1

2

i

4

5

te

7=5-6

- s'-'

206109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter ftinctichal

i.ooti. ooo

021.006

£21.006

444.610

444 036

712

4/424.843

X?MiM

Alte bunui i si h??i vicii pmlri.

iutnetine e si tun clic na re

3:000.000

2.741,000

2 741 000

930.435

945.543

44 937

960.506

3002

Repareitii curent#

300.009

231.000

231 DUO

06.206

65.26-0

59.301

2605

E uri uri de natura obiectelor de inventar

362.060

454.000

464.000

326.649

325.955

94

534 bi! 5

200530

Alte ociecle de inventar

362.000

454.006

454 000

326.049

325.955

94

534 505

2006

Deplasări, cei?sari, transferări

034.000

549.000

549 1)00

461.060

461.060

407.1)07

200601

Deplasări literne, detasftl, țransferari

500.000

355.000

305 1)00

346.518

340.510

34 7.39'Z

200602

Deptașari in s:-a In sta le

434.000

164 000

1 64.000

114.542

114.542

114.605

2011

Cârti, pub!ieștii si materiale

dc cimentare

61.000

ci ood

61.000

25.912

24.044

1.300

24 544

2012

CunsultrJiiÎH si expertiza

266.060

770 600

220.000

37,565

0 7.505

87.585

2013

F ’ ■ eg s ?i re ps t: 1 esi: sne la

563.060

340.000

340.600

244.656

27 7.054

18.806

227.058

3014

P-n lecția munci

76.000

zu.ooo

70.000

23.109

76 088

2.121

29.109

2030

A. te cheltuieli

■    30.203.060

22 ,139 ooo

22.339.000

ÎS. 1S5.510

13.IÎ16 94 T

366.507

19.985.133

203001

Kfeclarna s; publici late

.

î(64.06O

649 300

649.000

331.179

301.1 Z9

283.983

203002

F’rot-occl si reprezentate

426.000

300 ::oo

360.600

284.375

234 073

295.184

203004

Chirii

13.766.000

13 660 000

13.660 000

13.360.000

13.322.517

i$37.4fM

14„S'12.S8S

203020

Afto cheltuieli cu bunuri si servicii

■ 15 053.060

7.670.000

7.0 70 000

4.359.958

4.825.879

31.079

4 703.441

55

TITI IJI. VII ALTE TRANSFERURI

■    300 063

300:000

300.000

140 713

teS.213

140.550

5502

B 1 rarisfei iiri :;.i intri Ir ir, sl.iai iHlaia

(câine orga r-rații inter rtaltoftaJe)

300.000

300.000

600.300

148.213

'40.2'3

146.888

550201

Contribuții si cotizații ia organisme

in tematic nato

360 000

300.000

300.000

146.213

'43.2.3

140.U50

56

TITi UI. VIII PRO ECTE CD FINANȚARE DiN

TOMDLJRI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERÂRE

731) COD

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

■    ZOO.600

57

T11 L’J L VII1 AS 1 ST E N TA 3 OCIALA

600.600

630.000

660.000

272 71Z

272.7'7

272.717

5702.

Ajutoare sociale    .    ...    .

6110.0-30

€80.006

050.000

.272.71.7

2Z2.717

■ -

272..717

MUNICIPIUL HUCUHESN AClIVITAlKA PROPRIU


LI


DETALIEREA CHELTUIELILOR -buget local -31.12.2{I10


lef-

Capi toi I

Credita

Credite bugetare

AfHpfjanwsnto

Anci.-sj.-imRntrs

Plqt*/

Angajamente

Cheflii teii

Gripa ! Titlu

Dfi nu i ii Ir ll

In riteutOr

dp

inițiate

definitive

bUyeLaie

k'țaaln

lîFr.rți i;it<i

legale

eteuUve*

ArUco' i A l/lfcât

ibr'ijnjrnmțini

de plătit

A

B

1

2

3

>1

5

fi

/=&-&

B

570201

Ajutoare sociale in numerar

68D.OOO

680.000

680.000

279.71 7

272.717

1

372 71 7

5n 59

riTI UI IX Al TF Cl-ll-l UJlFI 1

20.COD.00C

95.tlQO.000

£6.000 00(1

94 732 834

94.732.834

3 430,585

55 1 7

1 JHspsgnb ! i civjle

20.COD. 000

95.000.000

95.000 COP

94 732.834

54.732.334

3 435.585

70

CHEL 1 Uil-I.. !)E CAPI i AL

30.930.000

42.322.000

.10.036.000

10 038 OOP

8.351.581

5.351.561

8 056 232

71

III UI X AC 1 IVE NEI-INANCIARE

30.930.000

42.322.000

10.036.000

10.038 POP

8.351.581

8.351.581

8.958.232

7101

Active tixe

30.930 000

42 322.000

10 IKJtt.OtîU

VI 038 POP

8.351.531

8.351.581

8.958.232

710101

Construcții

2.000.000

13 302 001)

5./6O.0C0

P. 750.000

5.058.411

5.658.41 I

1.313.357

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17.262.000

17.262 COI)

2 105.0(10

2 -.95.000

2.035.720

2.025.720

"3 09,0 93

710103

MobiLer. aparatura birotica si abe

ac: Ve corporale

■ ; '    7 298 >-11'

710130

Alte active Pxe

n.ooe.ooo

11.008 000

2.083.000

2.083 DOC

557450

657.450

lj'_- .

32.371

84

HI A 11 EEEC 1 UAI E IN ANII PRECEDEN l 1 SI RECUHEKAFF IN ANIJI CURENi

41.000

58.000

-62.1/3

-(5? 173

-62.173

*i ‘

■? ;''

80

1 itli.il XV PLAI. EEEC1UAIE IN ANII

<;

RRECEDE.M 1 1 $1 RECUPERATE

IN ANt.lt CUHl-Nl

41.000'

58.000

62 173

-62 1 73

-02 173

8501

Riali efecluate in anii pnecedenti si recuperate in anul curent

41.000'

58.000

■62 173

-62 1 73

-62.173

5402

A_l E SERVICII iJ LI PLICE GENERALE

200.000

39.995.000

9.105.000

9.103 610

6 635 940

3.635:940

8.915.994

01

CHELTUIELI CUREN 1 E

39.769. DOC

9.105.000

9.106 OOP

6 0377321

3.637.321

8.557.290

10

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL

1.372.000

1.057.000

1.(157 POD

1 049.240

‘ .049.240

936.101

1001

Cheltuieli salariate T bani

1.053.000

635 000

835.000

829.570

829.570'

765.451

100101

Salarii de baza

/26.00C

598 POD

6 S 8.000

697.583

657.05(1

650.965

Salar ii de merit

5 0110

2 OOP

2.000

1.026

1 026

100103

indcmnizatiG de conducere

52 DOC

Ț OOP

3.000

2.342

2.342

11)1)104

Sper de vecii ime

131) 1)00

9.000

9.000

8.41 1

i! 411

11)0105

Sporuri pentru condiții de munca

/I) 1)0(1

50.009

56.000

55428

65 128

50 418

1 D0106

Alte sporuri

6.000

7 000

7.000

6.283

6 283

5.6/6

100106

Pond de premii

69.000

59 000

59.000

58.314

58 314

58.314

100113

Indemn'zat'i de delegare

3. OUI)

1.000

1.000

7B

78

78

I003

Contribuții    ..    ..

....

319.000

222.000

222.000:

219-570

.219.6/0

... ...

200.1550'< xi /

7U


MUNICIPIUL BUCURIZSII ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CI ILL fUILLILGR - buget k>r:al -31.12.2D1D


Hr.iL Nr.^/C/ Anexa 7.1


Capitol f Grupa; Titlu AlUcpl ' Al Iernai

Denumire Mdicator

Csudlle

tll!

»ri!p[;iiiii!nl;

1

CreiliLr: h-uy it-la re

Al    ui i iuilLu

Lnjcjrcfari*:

Art-y-a/amenlt;

Sega hi

Placi '■/

ufeuluale

Angajamente

levate

de plătii

Cheltuieli

efective

iinil i.n k:

î

ilclîaiillvG

3

A

E

4

5

6

7t=5 5

B

100331

Conîsbi.Ti cie asigurau soc ale ce

filat

245.000

172.000

172.000

171.192

171.192

156.399

>^0302

Contribuții de asigurări de soma;

Z l)0t)

'. 5.000

5.000

4.116

4.118

3.759

/    100303

Cortributii de asigurări socialo do

sariatate

64.000

43 OOO

43 CO(i

42.1121

42.871

39.066

IOC304

Contribuții de asigura-! pentru

accidente do munca fii huli profesionala

3.000

2.000

2 con

1 530

1.631)

1.406

23

TITLUL II BUNURI SI SI-RVICII

5^7.000

306.000

305.000

350 370

3110.376

......363.434

2001

Bunuri si servicii

410.000-

315.000

315.000

310 700

310 296

: : l.4l!-;l

200101

Furnituri do birou

fi oiitj

3 «00

3 con

2.314

2.314

2.3'i4

200‘<02

Materiale pentru curățenie

1 5 00(1

10.000

10.000

0.960

9.060

//

. 9.960

200103

încălzit, ilum'nat si forța metrica

zd ooo

90.000

90.000

60.469

69 489

' 92.797!

20010-1

Apa, canal si salubritate

15.000

10.000

10.000

9.346

9.646

i’

■    9.340-

200105

Carburanți si lubrifianti

9.000

5.000

5.000

5.000

5 000

J,.-:    1

5.000

200105

Piese de schimb

20 OO0

17.000

17.000

16.604

16.604

16.404

200105

: testa, telecomunicații, radio, 1v,

V .-

internet

Z5 090

56 (JOI J

56.000

55.107

55.107

V

"55.107

200109

Materialo si prestări do servicii cu

caracter funclion»!

170.000

102.000

'07000

101,454

101 454

.Cd-A 54

200130

Alto Lunuri si servicii pentru

inii aținere si funcționare

30.000

22.000

22.000

21.022

21.022

21 022

Reparații curente

70.000

41.000

■41.000

40.800

40.800

40.800

2005

Bunuri de natura obiectelor do inventar

10.000

200530

Alte obiecte ac invemar

ic- ooo

20 05

Deplasări, delăsări iransfeiari

10.000

200601

Deplasări interne, detașai), transferări

10.000

2011

Cari', publicai i s rialei ale

dcoumenlare

7.000

2013

Pregătire profesionale

20.000

2014

Protecția ni uncii

5.000

2030

Alto cheltuieli

15.000

10.000

10.000

9 230

4.730

9.230

203030

Alte cheltuieri nu fu intui si servicii

15.OOP

10.00.0

10.000

.. .9.23.0

......... 9.230

>

9.230
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR •• buget local -31,12.2010560I

;i0i;i[)7

/o

71

zici

710102


71C 04


130


DcruirTum indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

fougiPtara

‘ Aiigâif»rnflnte Iripiln

V Plăti

efectuate

inii ui In

definitive

R

1

2

3

4

5

6

TITLUL V rONOUHI UE REZERVA

71! 208. OOC

Tond da rezerve bugetara la d spozitia

autori la li or IrxtK.e

28.268.000

TITL.UI VI I RANSEERUR. INTRE UN’TATI Al E

ADM 1 N’.STRA 11E1 I ’UB LI CE

5.542.000

5.7 62. [ICO

5.762.000

5.418.245

5.41 îi 245

Trarssferuii curente

5.542.000

5.762. DUO

i1’ 62.0 DO

5.418.245

fi 41 îi 245

Trartsfe.-u’i către instituțiile publice

5 042.000

3.562 000

3.562.000

3 518.245

3.51 ti 745

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare cal re miltatite administrativ-

tedtoriale iu sitiup.i de extrema

drficuitaie

2.200.009

2.200. C 00

1.90-9600

1.900 000

TITLUL VII Al 1':- IKANSE'ERURI

- ITO.OOO

î.800.003

1.800.300

1 .fitii.) 006

1.800.000

A. Transferuri interne

1.80(1 MD

t .800.000

1 800.000

i .ano ooo

1.300.000

Alte transferuri curente interne

1 100 600

1.100.006

1 100.000

i .ioo.ooo

1.106.0:;-:)

Transferuri din bugetul local către

asociațiile <;e dezvolta re intercornuni

tare

700 000

TOC. 000

700. OOC

760 000

700.000

TITLUL Vili PROIECiE CU FINANȚARE DIN

RONDURI EX'i l-RNE NERAWIBURSAB LE {; :.N}

. -

POSTADFRARF

■ 2 226 000

120.000-

120.000

<i fi 10

3. filo

Pnjyranie din bondul turopean do Dezvoltare

Regionala (EEITR)

7 220.000

120.00(1

120.000

9.510

9 510

Finanțarea de a Uniunea Europeana*}

2.220.000

120 000

120.000

9.510

9 5 0

CHEL 1 UI ELI DE CAPITAL

206 MO

206.000

■ 111 UL X ACTIVE NEFINANCIARE

206 000

206.000

Active f.xe

206.000

206.000

Menim, echipamente si mijloace do

transport

93.000

93.000;

Alte aclive fixe

1 3.000

113.000

I HI AII EEECU.JAIE IN ANII PRECEDENT; Kl

j RFC IJRP RA'IE IN ANUL .CURENT

I

1.331

1,381.1

-1.381


fiflL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


Hyl. Nr.. .'.}., Anexa 7.1


IJE1'ALIEREA CHELTUIELILOR - buyfit Iu cal -31.12.2D1U

l J

-Feb

Capitol i Crupa i Tllfu

Artict l i A l.ieai

Qn-ri urnire rn<i!ic nlnr

Credita

de

angajament

ClTISrl ilt!

sniiin'li*;

LiT.-y

.Anga|amen.te

bugstars

Angajament?

legale

Plai

cfcrlu iitn

Aiiyujinriiuik;

k'BSfe ■:sc: plătii

Cheltuieli

efective

d rfiudLIvg

A

E

1

2

i

4

5

6

7 5 2

a

ur. o ..i

T tlul XV PLĂTI EITCTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

INANIJI CURENT

-1.381

-1 331

-1 331

8501

Piftii efectuate in arii precedent! si

recuperate in arul curent

-1.331

1.381

-1.381

5502

1 FIANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA Si

5502

ÎMPRUMUTURI

134.293.000

130.C13.000

130.309.000

120 100.70S

120.100.703

119 540.535

01

CHELTUIELI CURENTE

134.293.000

130.613; 000

130.395 000

120.100.706

120.100.703

119 548.5:1-5

20

TITLUL BUNURI SI SERVICII

7.524.000

2.105.000

'    1 954.000

1.637.347

1.637.347

1,781.411

2024

Comisioane si alte costuri aferente

iruprumirturilor

7.524.000

7 1(UI 000

1.954000

1.637.347

1.637.347

'1:635.851

20240t

Comisioane si alte costuri aferente

r- ■- .

ir r p'un i u 11 ;r ii:îi' tîxte i r: e

7.219.000

1.954.000

1.954000

1 637 34 /

1.637.347

.?

/ <.635.851

202403

Stabilii ga bgculuF d« tei 3

314.000

214.000

i'i

/

2030

Alte chel lu ie li

li O.

I / 145.560.

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

’ C .145.560

30

111 LUL III DOBÂNZI

' 20 f /4 i)(.::)

f2S.445.fiOO

123.445.0C0

118.463.30'

110.463 361

■ 1.17,737/125

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

126.774.000

128 445 COO

12fi.445.0fi0

116.463.36'

118.463.361

.'•L17./Ș7:i25

300205

Dobânzi aferento datoriei publice

externe; înoate

126.774.000

•28.445.000

178.44 5 UOi)

118.463.361

116.463.361

VI7.767.125

600002

Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

600002

S1G U HAN I A NA 11ONAl A.

7.220.000

42 770 000

27.795.000

27.370.000

25.402.233

7 b 407 7 HO

26.066.970

11007

APAHARE

150.000

350 IU IO

260.000

250.000

196.460

195 46(1

111.359

01

CHELIUIELI CURENTE

200.000

134.000

134.000

93.996

98.996

so,?ao

20

UI LUL li BUNURI SI SERVICII

200 000

134.000

134.000

93.996

98 996

60 200

2001

Bunuri si servicii

150.000

111.091)

111 (JOI)

31.921

S1.921

80 280

2001CO

Furnituri de birou

45.000

41.000

41.000

42.487

40.487

40.48/

700100

Piese. d= schimb

io ooo

16.OOD

16.000

14.043

14.043

14.043

7001 Oii

Posta, ■etecomun.csLi, radio, tv.

in tei net

30 OOO

lfî.fiOD

13.000

15.867

15.867

14.488

200109

Materiale si prestări de servicii cu

.. ..

.....

...


MUNrCPLl.il BUCUREȘTI ACTIVI IALFA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget loca' -31,12,20109/W Hot. Nr.-.J.Ci/?.^' Anexa 7.1    \

37111130

fitil?

1)1

2(1

2001 200101 200102 200103 200 T04 200105 200*06 200*07 200106

2001 OS


200130

2000

20000*


EJerUdiNiri! hiriinarțor


csracip. (lincfional

Alte iu.niiri si servicii psnby

inlretirtero si funclioria'e

Bunuri de natura ohifititelur de inventar

Alte obiecte de inventar

CHEI IUIELI DE CAPITAL

TITi UI . X ACTIVE NLt-IMAN CI ARC

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de l ram port

Moh I fv aparatura birotica si alte active corporale Alte rjolive lixe

ORDINE P1JBI ICA 31 SIGURANȚA NAȚIO NAI A

CHELTUIRI I CURENTE

TITLUI LI BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

runiiinii de Otou

Muieri ale pentru curat&nie

l'iiirj./iluminat si forța rrntrica

Apa. canal si salubritate

Carburanți si lubrlfranli

Riese de sUiimb

I ranspert

Posta tc:oconii.ri cetii, radio, tv,

interne:

Matei a.tî și prestări de acu v.r::i cu

caracter funcțional

Alte bunuri si service pentru

initetineie si funcționara

Bunuri de italura obiectelor de inventar Unifo.nie si echipament.


Credita

di?

anyâjurncrit

Credita bugetare

Angajam îmi le bugetare

Angsjdwu-

legali?’

ih;

Pbn

efectuata

ț Angajai nuritv legale de plătii

Inițiale

(1 $ MtiilLivc!

1

2

3

4

5

6

7-5-fi

25.000

11i 000

16.UG0

7.135

7*35

50.000

20.000

20 000

4.339

4.389

50.000

23.000

73 000

17

075

1 7.075

50 000

73.000

73 000

17.075

17 075

150.00C

100.000

120 090

110.000

97.

164

97.464

100.000

150 000

126 1100

TI Ii.000

9/464

97 404

150. COC

150 000

. 175 (ICO

i 'i o ooo

97 404

97 404

130.000

135 000

I fii 000

116.000

9/404

0/464

t

j.l

15. (Ml

15.000

10.000

!i

2.070.000

41.870.000

27.535.60O

27.420.000

20.2C5.323

25.205.82J

î *

39.800.000

76.325.000

20.2 *.0.000

74.008.987

74.503.937

1.000.000

725.0011

610.000

203.042

203.047

£36, GOI!

610. GOI)

515.000

129.043

129.043

10.00(1

10.000

10,000

9.976

0.0/5

30.00(1

30.000

30. GOI)

4.713

4.713

120.000

100 000

80.001)

67.83/

67.83/

50.000

50 OOO

40.001)

10.205

10.285

10 ODG

5.000

■ 5.000

5.000

5.01)0

30.00(1

20.000

30.000

30.000

2 oo.: uni

:oo.iîoo

100.000

29.653

29.653

15 OOO

15 000

390.00(1

250.000

250.000

1 js/y

1 579

100.000

100.00(1

90.000

72.i62 7 i

72.627

. .. io. ooo

lo.iioo

10.000

9.9 701

9 0751.579

45.955C7/


MUNICIPIUL. HUCLJRESTI ACTIVITATEA PROPRIE


/


Hot. Nr.., Antîxa 7.1


DE 1 ALIEREA CHELT UlELILOR - buget local • 31.12.2010/


Opprttl1

Grupa i1 Tjțlu

Articol.' Alineat

Dtuiitmke Indicator

Credita

de

angajament

Creata

bug&tant

Ang așamrril i> bijcjfcțrari:

Angajamente

legale

f Plăti ereoiuate

AnijaJ;erneiTLt«

legale

rlr plallt

Chaltuiciii

c1«!<:llve

... -1

inițiale

rtarimil ivu

A

îi

1

2

3

4

5

5

7-5 5

J1

200503

Lenjerie si accesorii de pal

10 000

10.000

200530

Alte obiecte de inventar

00.000

80.000

80.000

62.651

62.S51

40.955

i.    '<!0l1

Cai li publicați si materiale

documentara

19.864

2014

Prctect a rum■.cli

i 0.500

10.000

19.492

2030

Alte cheFtursIi

5.000

5.000

5.000

1.3 72

1.372

1.372

203030

Alte cheiluiel cu Imnuri S' surviefi

5.000

5.000

5. OCO

1.377

1.372

1.372

51

TiTLULV TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUHIICH

33 SOC. 000

25.500 000

■ 25.600 001)

24.305.945

24.305.945

24.305,945

5101

Transferuri curente

33.800.000

25,601). 000

25.600.000

24.305.945

24.305.945

24 <105,94 5

510101

Transferuri către insUiriiile publice

33.500.000

25.000.000

25.600 000

24.305.915

24.305.945

/2A. 30 5.94 5

55

TITLUL Vî 1 AIA H IRAN ST ERU Rl

5.000.000

<-:

5501

A. T r a nsterin i ini.tsriae

5.000.000

i'j''T < ■'

550113

Alte transfeiuii curante interne

. 5.000.000

■| . :

70

CHELT UIELI l>’ CAPITAL

2.070.000

2.070.000

1.210.000

1.210.000

09 5.036

696.836

1.44T224

i!    •.    :    :

71

TITLUL X AC 1IVH NEJ-INANCIARE

2.070.000

2.070.000

1 210.000

1.710.000

69(1 H36

6S6 536

r-,1 :’44T.224

7101

Active fixe

2.070.000

2.070.000

1.210.000

1.210.000

Fjțffr î,uî*$

696.830

V1 .44.7224

710101

Construcții

480.00.0

4 S 0.000

4 SC. 000

4 fio. 000

71) 001)

70.000

% A-ST 1i

710132

Mașini, echipamente si nrjtoacc de

transport

1.530.000

.. •    1.590.000

730.000

'730.000

626.836

626.530

1.313.455

710100

Mobi ier, aparatura birolim si sita

i

active corporale

114.158

550002

Partea lll-n Ci JELTLJIEL1 SOCIAL.-CUI TURALE

40.71 ti.noo

962.553.330

037.631.200

y?7 358.397

816 307.899

814.533 345

1.775.554

S27.2SC.2S4

5502

ÎNVATWAN 1

4.123.000

10S.500.000

102.520.000

102.40S.574

98 961.203

98.910 254

45.039

27 264.055

01

CHELTUIELI CURENTE

S 326.000

6 714.000

6.69? 574

6.691.773

6.646.684

45.032

6.70? 209

10

TITLUL 1 CHEI.. I I.JIEI 1 UE PERSONAL

193.000

55.000

4 7 1)15

47.015

54.261

-7.246

55.706

1001

Cheltuieli salariate in bani

140.000

40.000

35.000

35.000

41.989

-6 5110

44 434

100101

Salari; de baza

123.000

35,000

35 000

35 GCO

41.939

-6 9HL)

44.434

100105

Sporjri pentru coortit i oe munca

17.000

5.000

1003

Contribuții

53 .000

15 (IOD

12.015

12.015

12.272

-267

12.272

10037)1

Cor.tcbufii de asigurat; sociale da

stal

33 000

9.000

9,000

9.000

257

9 257MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


Hot. Nr Anexa 7.1


UE TAI JEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.201020

200' 200'01 200102 2OC103 70(1104 700105 200106 20(11 Oii

700100

200130

2005 200530 2011

2013

20,4

2030

203030

ns

5501

5501 ÎS


lei

Denumire ImuJii&îsliLiir

Cretine

de

auge, auiei il

CrtsditB

i'iiîî i.i Ir

bugetare

Lnițl'ifcfcairrc

Angajamente

•egale

Pl.lfl

uKuchiiiîș

Angajamente legale •de plătit

CI-ic (tu ia ii

cfccdîvn

definitive

Ei

1

2

î

4

V

6

7=S-B

3

Contribuții de asigurări de șomaj

3.000

1.000

223

223

223

223

Contribuții de asigurări sociale rte

sanatato

12 COC

3.000

2.308

2.3 Oii

2.308

2.308

Contribuții de asigurări peniiu

accidente ce munca si boli pmtesionate

2.000

1.000

105

105

105

105

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

'1.000

379

378

37S

379

TITLUL 1' DUNJRI SI SERVICII

15.083 000

6.640.000

6 076 559

6.626.204

6.573.919

52.285

5 626.999

Bunuri si sorvicii

50 000

22,000

19.248

19248

19.246

19.236

furnituri do birou

5 000

5.000

4.517

4.517

4 517

4.517

Materialo pentru curățenie

5 000

I Inca'z t, iluminat si forla metrica

3 GPU

Apa, canei si salubritate

2.000

Carburanți si lubrifianti

15.000

6 000

3.793

3 793

3.793

3.793

Piesa ite schimb

2.000

2 000

1.250

1.756

'250

1.250

Haste, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.000

1.00C

558

503

558

558

Matei iele si prestări de se'vicii cu

caracter iur.cticna

6.000

0.000

4. SC6

4 606

4.800

'Ti.’iîo'ri

Alte Lunuri si servicii pentru

!'-■    I

in trei ine te si funcționare

6 000

0.000

4.324

4.324

4274

—4 317

Bunuri de natura obieclolords mantei

6 000

6.000

4 756

4.750

4.750

/ .. //!-

-'4 750

Alte obiecte du inventar

15 000

G.GOO

4 750

4.750

4.760

/.* X >

/'•'    4.752

Cârti, publicații si materiale

I -

documentare

4.000

Pregătire profesionala

5 000

\

Proiecția muncii

5.000

Alto cheltuieli

0 013.000

6.6 OS. 000

6 602.SCI

8.802296

6.549.921

57 785

’. . 6.603.013

A te cheltuieli cu huituri si servicii

0 013.000

6.608.000

6 602.SCI

6.802.2615

6.543.921

57 785

6603.01.3'

TITLUL VII ALTE TRANSfERUHI

50.000

13.000

19.000

18.564

18.504

18.504

A Transferuri interne

50 000

13.000

19 000

18.504

18.504'

18.504

.Alte transferuri curente interne

50 000

13.000

19 000

.13,6(14

18,5041

"8 504

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIV1ȚA1 EA PROPRIE


3 Ici. fir.    \~

Anexa 7.1 ''


DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local

31.12.2019


-tei-


\ /

Cnp/lnl i’ Gfupn i' Tiîln

Ai linul ,* Aiitieul

Oian urnire inrljcntor

CracEih!

du

Huy ;-i j-U-T i l: iii

c i <?d l:e

bugetare

AngajuinM-iiLb

tnjyeLarS

Aug aj a unentF la ga Io

Pluti V

uluci leate

Ari yujdri lente legale tfe ptaEit

Cheltuieli

■pRictivii!

inițiale

a'efiflictjvg

A

e

1

2

3

4

4

fi

r-s-e

e

CAJ

70

CHEI TU1EL1 DE CAPITAL

4 170 000

bb 4?£ duo

62 718 000

67 '/ifi.OQO

on îi /o yoii

20«ii B-1 fi

71

1 ITLUL X ACI IVEMEFINANCIARE

4,170 DUO

Bft.474.00d

02.718.000

67/16.000

60.320.958

&0.B7O.95B

/ 29.561.0-1 fi

7101

Active fixe

4.120.000

B6 174 DUO

02.718.000

6? 71 B.fliiD

60.820.958

80 020.950

■    20.561.Ș40

710101

Consihjciii

3.910.000

00 000 DUO

02.500.000

62.500.000

00.604.262

60.604.282

Jj

20.537.121

*^71 CIO?

Mașini, cchipaniante si niijluarte de

fi

t

1 -

1 ItelIHDtUl

523000

70.000

52.000

52.0CO

51.062

S1.082

I

5,"    .8 460

■ ■: i

710103

Mebilief. spera ture birciiic» sl site

V

cu:pprHl*î

156.0C0

380.000

156000

158.000

155 7 Hi

155.716

A    '4.3:000

7'tn:in

Alte gifefivFî 1i>e

10.000

24.000

1 U.OCO

10.000

9.2 i îi

9.276

Vf-'

79

(.) 1 - F HA 1 1 UNI 1-1N AN CI A R F

11.700.000

33.oea.oodr

33.CS8.0C0

31 44a 012

31.443.612

'? -3-' '■ ■■    .

• țV i

iu

UF III XIV HAMHUH5 ARI UF Cl-L- Ul'l'F

11.zoo ooo

33.Oea.OOC

33.C33.0C0

31 140.812

31.448.612

Kv i

01 Dl

Krînibuisajî de i:reiJ;l.e «x’.eint?

11 700 000

33.oaa.ood

33 000 DC 9

31, 4-16.812

3:.448.012

010105

Rambui^afi de ofedite pfe/anto datoriei

\ \\

publice* nxțamo locale

11 /DO .000

33.03S.000

33 006.000

31.448.012

31.440 t?l 7

\ V

660?

5ANATA7F

29.750.000

273 110 3D0

2C8.7O9.2C0

208.254 701

20-1^55.400

158 747.061

7 lOS.333

193.7B9.555

\

CI

CHEI. u.il!-l 1 CURENTE

193.360 390

203.4ft4.200i

203/-54.2C0

190 745 483

194.037.124

2.700.339

1D3.566.445

\ \

\ ’■

ic

iiiiui iCHEl i'Uii-1 i:f pFi-îSONa!

1.000.000

500.000

500.000

500 000

4 £6.8 52

13.140

450 711

1001

salaj in le in ba hi

750.EDO

369.110

359.110

360 IUI

368.236

2.07-1

350.063;

\

i ocini

Salarii da

691.EDO

340.000

243.0C0

34 ii 000

345.131

2.309

$M6

100103

Indemnizație de cur buce ie

..    5.000

4.110

4.110

4 110

4 107

3

100-kM

Spor de vechimi;

4.000

j 230

3 230

3.230

6 220

1

1001 06

Alte sporuri

35.000

030

030

630

t>79

1

776

1OGIO0

Fcid rte preini

15 000

13.140

13 1-10

13.140

13.14C

13 140

1003

GoriU b.ili

250. DOG

130.890

130.590

130 690

120.010

10.274

100 640

100301

Contributll de asigurau sociale rte

stat

100.000

7B.3OQ

78.300

7S 300

77.661

435

70 550

■ 00302

Contribuții de asigmai i de snmaj

10.000

1.860

1.650

1.1550

-.641

5

1.609

’00303

Contribuții de asigurări sociale de

sa11 atare

40.000

19.3 DO

19 30C

19. SOC-

1 îi .99 7

303

13.:6G I

1OC3tf4

Gtmtribțrtii de asigurau periliu

accidente de munca si coli profesionale

10.000

1.0013

1.000

1.000

007

13

073

10.0306

Cor Fi ou Iii pentru conocbl siMUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE

DLTALIEREA CHELTUFL-l II. OR - buget tocai -

CapiHiț i' G.njpn j Ții Iu

ftrlicol ■' AJinnat

n-a numire h-ldicaier

| Credite da

isngajunant

Credite bugetare

Angajamente

bugetose

Angajamente

lagala

Pin ti

atae: 11 iate

• Angajamente legale:

de plalil

Cheltuieli

.. efecîfve

luHiah:

definitive

A

Ef

1

2

3

4

5

■5

7-5-6

a

indemnvHiii

10 TOC

38.840

30.640

30.540

21.130

!

<J 510

' -5.051

^*20

TITI IJI 11 BUNURI SI SERVICII

5/ 000 C 00

40.834.610

40.534.610

38.486.695

3b 791.504

2 «95.101

•-+’ 35.067,9fi(

/ 2001

Bunuri si servici

U 925.000

ii 442 750

3.442.750

7.234.306

7.178.059

50.245

V, 5 >9/ 472

. 200101

l-i jrmliiri de b rou

100.000

22.500

22.500

22.474

22.474

V    23.'785

200102

Materiale pentru curatenie

5.000

1.500

1 50(1

722

722

"Me0:424

200102

lucslzit iluminai si forța metrica

10.000.000

4 607.000

4.807.(100

4.198.81 ii

4.198.816

2 Jî’75’937

200104

Apa, canal si salubritate

3 000.000

913.000

1)10.0(10

816.083

816.033

547.732

2001 (15

Carburanți si lubrifianti

20.000

1.000

1 000

1(10

IOD

4.750

2001 («1

Posta, telecomunicații, iad», tv,

irițeiriet

100 000

240 000

240.00(1

148.31 7

148.917

148.918

200100

Materia e si Drcstari de servicii cu

caracter funcțional

200.000

211.500

211.500

211.500

200.585

10 915

liiii 956

200130

Alte tiunmi si servicii pentru

intretirteie si tun etic rare

1.50(1 000

2.246.250

2.246.250

1 .«35.693

1. Z90 362

45 331

1.842.922

2002

Reparații curente

38.000 (X10

30.415.660

00 415.660

00 195.431

2/.557 4SC

2.638 945

28.927.652

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.6(10(100

600.000

690.000

439.461

439 461

030 (138

200401

Modulari ihc le

6QO 000

190.000

ISO. 000

149.867

149.667

132 062

200402

.Materiale sanitare

1.1)00.000

500.000

500.000

289.574

209.574

190.258

200403

RiHirirbui

-ț p .R

2005

ii.iruri de natura obiectelor de inventar

1 100.000

634 mo

534.700

276.810

276.610

200501

Un forme si echipament

100 000

5/ 700

57.71)0

57.681

57.681

200530

A te obiecte de inventar

1.000.000

4 7/ 000

. 47 / 000

219.129

219.(2(1

2000

Deplasate detasari, transferări

90.CQ0

8 000

8 00(1

3.3119

3.0(19

3 309

200001

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000

1.500

1 500

200002

Deplasau in slraiuatete

60.000

5.500

(S 500

3 309

0.309

3.009

2011

Cârti alibi cotii si materiale

documentaro

20.000

1 500

1 500

734

/34

704

2012

Consultanta si expertiza

050.000

020 000

320 000

226.030

229.93(1

202.860

2013

iJ regal re profesionala

60.000

31 000

dl (IDO

27.221

27.221

27.221

2014

Protecția muncii

100.000

1.00C

1 (IOD

2000

Alte cheltuieli

455.000

HO. 0001

00.000

78.494

78.484

76.680

200004

Chirii

. 250'. 000

72.0001

72.0(10

71.334

... 71.334

71.334

//?/

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETAI.IRRLA CHELTUIELILOR - huyet local -31.17.2D10-lei-

Capllol i'

Grupa ■' Titlu Articol /Alineat

:i i isnîrn indicator

Credite

de

dingajeanent

Crarfita

jniliak

bugulare

Anținp ma r.to ti ijcj r?l :i rc

Angajamente

legale

Plilr

nFn-rtiiah:

Angajdineitte legale țffl pfetfcl

Chpl tui-a ii

nfoctive

deiinidve

A

B

1

a

1

4

... 5

6

7"5 &

i

2(33030

Alto chelltiicli" ci. huiiuri si scivicii

208.000

10 0011

. 16.000

7 180

7.160

7.34-3

TITLUi. VI TRANSrCRUrti INTRE UNITATI ALE

AIJMINtS'l HAI'lrl PlIIÎL IGF

138 366.390

102.419.530

162.449.590

157.758 7-38

157.758.765

1h f .75ft.76B

x A01

IransfeiUri cuhnie

135 363.390

74.805.210

74 885.210

70.174.388

70 174 385

70.174 386

«10146

Iranșfenu diw bugetele fucsfe poninj

pnan^jfoa cheltuie ifor curente din

dorfleniui sanatatii

135.308.390

74 «65 210

74.555.210

70.174.338

70.174.383

70.174.353

5102

Transferuri de capital

li/ 884.360

87.554.380

07.864.330

57.584.380

57.534 359 V

LI 077(1

Transferuri din veniturile proprii ale

Ministerului Șapatati către bugetele

locale penlru fiiiantan&a reparațiilor

capitale in sanatatc

1.000.000

1.000.000

1.0C 0.090

1.OO0.OOO

1.000.000

510228

Transfaturi din bugetele ecele pentnu

.>/z v ..

finanțarea cheli a ic Hor de capitel

T;—    /■ f ■    .

ii.ii dhmaniul sănătății

tîfi 504.360

30.554.380

88.564.330

50.534.380

.    60.534.350

/(I

CULT îIJIFLI DE CAPITAL

23.750.000

■    29.750 050

5.225.000

5.22.5 000

5.154.936

5.154.936

ii-

203.110

71

11 i t UI X ACTIVE NE FINANCIARĂ

23 750.000

29.750 000

5 225.000

5.225.000

5.154.536

5.154.030

.

-■ ■■■'.203.110

7101

Active fixe

18,778.000

21.075.000

4.105.000

4.155.000

4.097.431

4.097.431

■ 203.110

710101

Conâîrtfțitf

10 000.000

. 20.300.909

49(1.0(10

490.000

424.760

424.700

- ■

710102

Mașini, echipamente si inijteace de

V    î,p

transport

175.000

!75.000

3.075.000

3.875.000

3.077.071

3.872.371

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active cfuporalg

100.000

108,000

-.192

7i:: i:io

Alte active fixe

124.794

7103

Repamiii cu pita Ic aferente activelor

fixe

13 4 75.000

8.075.000

1.(160.000

1.000.000

1.087.508

1.057.505

84

F’l A 1! HL-FCl LATE IN ANII PRECECEN 11 SI

H?(;t J:JFHATF IN ANUL CURENT

444.093

-144.990

444,999

85

i iliul XV PI ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTEI SI RECUPERAI t.

IN AN1JE CURENT

■444.939

-444.909

■444.999

5501

H:ali efectuate In stnll prccedenti s' .    .

....

1


Ip.&t.SwLMUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVI TA i LA EROPRIE


•',l.


/iG A rl / O


Hol. Nr. Anexa 7,1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2010


Capitol J Grupa.' TILIu ArDcdAIih.mL

De iju-iiciris iri rlic.ntnr

Credite

de

sment

Cri rlcle

bn^eto/e

An^ajameni»

hngntsre

Ancpin mente

Pîrilf/

efeuiuulv

liiilîulc:

definitive

A

n

1

2

3

4

s

6

recuperate in anul puienl

444.999

-444.999

-444.999

fi/07

CULTURA, RECRFERE CI RELIGIE

1 * .664.000

591.135.000

633 831 COD

C37.493.4ft4

486.889.01 *

488.014.653

01

CI IEI..TUIF, 1 (’.UKFN I E

433.825.000

3/4 gz, 7 0-00

373.174.123

367.376.657.

369 002.234

10

TITLJI ICCI-. 1 IJlfcLI DE PERSONAI

7.033.000

5 328.000

5.781.701

5.507.723

5.507.917

1001

Cheltuieli salauale in bani

5.556.000-

4 520.000

4.39H.575

4.3:9.849

4.320.043

100101

Salari; de baza

4.512.000

3 742.000

3.747.000

3.687.396

3.687.396

100102

Salarii rie mărit

3.000

8.000

6 947

£.493

6.493

100103

Indemnizație de conducere

33.000

9.000

9 000

8.846

0.040

100104

Sjiur de vechime

■C2.0O0

47.000

46.290

45.776

45.728

100'05

Sporuri per Iru condiții ce Turca

38.000

29.000

29.1)00

24.573

24.573

t-^jooioe

Alto SpOi Lin

94.000

(13,100

59.216

39.792

39.792

>^>■00108

Fond do premii

407.000

338.00(1

337.286

336.663

330 503

{ 100110

Fond pentru pcsluri tiu.ipafe prin cumul

1 70 000

161.000

*.49.886

135 667

136.687

\ 100112

Indemnizații plaiite i.ntn persoane din

\

afara unitatii

120 000

90.000

90.000

7.400

7.400

100113

indemnizații ds denegare

14 oyo

11.000

11.000

9 570

9.570

100130

Alte drepturi sala,riale iu hani

55.000

27.900

27.900

17 721

17 771

1003

Contribuții

1 5? 7.000

1.302.000

1.272.676

1 167 874

1.18/31/4

100301

Contribuit de as.jursu sociale de

stat

1 120.000

956.000

933.055

090.373

898 373

100302

Con intuirii de asigurări -de seinaj

I

27.000

77.000

25.673

19.981

19.981

100303

Ce di ihuiii de asigurări socia o de

SaDalrlțH

286.000

241.000

236 113

223.490

223.490

1003O4

Crjritnh.ilii de asigurări oonlru

accfeente de munca si beli profesionale

18.000

18.000

16 795

13.594

13.594

1C03G6

Ctiririindii pentru concedii si

iudemnizalii

7C.OOO

CC.COC

56 000

34 436

34.436

20

TITI ..l. II yjNUKI SI SERVICII

14.931.000

13.050.000

17.771.1.922

12.115 063

*2.115.063

2001

c'jl.r'his i shfv r:;i

3.101.000

7 013.000

' .984 350

1.696.980

1.896.960

200*01

r.joriluri fie birou

20 000

70 000

19 385

13.288

19.266

200i02

Materiale perilor curățenie

25.000

13 000

11.87/

1 ■ .795

11.795

200103

încălzit, iluminai si fgita.r.'notricg

I

437,000

4 53 OCO.

434 780

,372.2'd

,372.218

Angajam unic Ifljjafe de pl a Iii

1.(25 «42

-1 175 642 -194 -134


7=5-6


194


Cheltuieli


381.46?. 148 365.30 7.3/0 5 3/4 351 4 211 530 3697.009
""'875-.8(M

21.244-

210 004


35.92 I 9.757.693 1.825. *48

■ 1.062 6.407 354.046


MUHICIPILII BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIEnFlAI.li-.KLA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2010

-lei-

Capitel)

Credite

Grndile

iu guta r£

Angajamente

Apt t|;ij=i,:si I4ii 1

Plăti

AngapniemtR

ChellukSI

i Grupa / Titlu

Uenumire Indicator

de

fntl.i:ilc

(iuîlnîtiVfc

bugetare

liDCjisu;

efectuate

[eșiate

efective

I Articol / Alineat

ang ijamept

de plătit

A

<3

•l

2

1

4

5

fi

7=5-«

//' . îl

200104

Apa, cana? si salubritate

77.000

77.000

72.775

61.85'

61.861

Z‘

2001:;•£>

Carburanți s: li.b'liurii

45.000

' 33 400

33.205

31.638

31 536

p.

.    : ; 21.992

200106

Piese de schimb

24 000

'.12.000

12 000

11.000

11.000

(r

■ \ 6.616

200108

Posta, le Ic comunicații, radio, tv,

V'

internei

1.010 000

600.000

597.560

503 114

533.114

5 8 37591

200109

Materiale si preș lari :;e $ei v.'bii cu

v

caracter funcțional

1.043.000

364 000

382.799

381.G3O

381.630

x/.,3 78803

l    200130

Alte hunui' ș.i servicii pe iliu

n? e 1 ir ie r e si fuucliona’e

410.000

4 711 000

419.959

414440

414.448

357 383

1 2002

hteparalli r:.i. rente

090.000

664 000

678.936

B7« 905

676.365

6 7 b 985

;, 2000

HiUlUIi rie nali.na obiectelor rin inventar

775.000

5/2 000

565 457

564.299

564.299

?[jot:!o

Alte uhiHcte r.te inventar

775.000

5/7.000

565.457

564.299

564.299

/sass

Declasau (letassri, transferări

100 000

74.000

72.531

53.253

53.253

52.226

/ 2l)O0î)1

Declasări nterne, delăsări, transferări

36 00 0

32.000

30.531

11.257

11.257

11.230

4 20000*2.

Deplasaii m stiamatate

62.000

42.000

42.000

41 068

41.996

41.006

\2011

Cârti, publicații si matei iale

documentare

505.000

1 313 000

1.308.351

' .308.351

1.308.351

2012

Consultanta si expertiza

□ ‘■J.OC-J

27.000

15.144

13.144

13.144

13.144

2013

Pregătire profesionala

65.000

49.000

47.100

44.065

44.005

42.6" 7

2014

Proiecția muncii

67.000

67.000

61.771

60.845

60.546

50.929

2030

Alin cheliniei

9.278.000

e.251.000

7.496 22S

7.495.220

7.495.220

7.093.644

203004

Chiui

250,000

130.000

■ 15.734

15.234

15.234

15.234

203030

A te cnslliiiel: cu bilnU.i si servici

9.026 (IOD

8.121.000    7.479.592

7.479 986

7.479.986

7.(178 410

51

! 11 LUL VI 1 KANSPI-ftf.Iftl 1NTRF UNITATI ALE

ADMIN1S1KA IEI PUBLICE

396.717.000

346 78b 000

346.283.000

341.764.391

34? 823.839

1.125.448

341.704.391

510?

Transferuri curente

396.717.000

345.285.00(1

346.285.000

341.704.391

347 87$} 839

-1 125.448

341.704.391

510101

Transferuri către instituirile publice

396.717.000

345.235 C0(.l

346 785.000

341.7C4.391

342.829.839

-1 176.448

341.704.391

56

TITLUL VI'1 PROIECTE CU FI NAN TARE DIN

TON DURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FFN)

POSTADERARE

5.090.000

79.000

/<j.000

75.540

75.540

5601

Programe din Fond-jl European de Dezvoltare

Rog onata (FEDR) .    ...

5.000.000

79.000

79 iioo

73.540.

75.540


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.20IU710130 34


35


teo 1


00(12


in 10 1001 100101 100102 100103 100104 100105 10010(5 1001 OS


\z

Dcriurrilr £ indfcâlLftz'

Crpdiîț:

rfe

;i riqiiprruinl

Credite

injrtiafo

bugetare

Aug«Jdn»A-n1e

Ingnli:

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cireliufefi

efective.

î ' ■

definitive

B

1

2

3

■Ș

5

(i

/x    8 ■

("inantarca de la Uniunea Europeana*)

5 000.000

79.000

79.000

78.540

78 540

 71    _/

;TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

10.094.000

e.sco.coc

8.300.000

8.470 936

8.470.935

. „ 5.470.535

Contribui ii la salarizarea persana Iu Iu:

r

i

ne ciori col

10 000.000

a.600. ooo

6.300.000

8 4 70 936

8.470.935

8,473.935

Despăgubii; civile

94.000

V,

v, ■

CHEL TU IE: 1 DECAPITAI

1t .304.000

157.360.000

264.789.000

264.747 6,33

119 440 7(11

119.440.701

6 1.Ș4 778

1 11. UI X ACI IVJ- NEEINANCIAPE

1J- .364. COC

157.360.000

264.769.000

264 747 1583

119.440.701

119 440.701

T6.Ț54‘77: j

Atd'vie fixe

11.664.000

157.360.000

264.789 000

264,747 (583

119.440.701

119.440.70-

I6.i'55î:/7HF

Cuiisli udi

9.127.000

i 55.310.600

262.312.000

' 262.289.083

11/ 003.513

117.063.513

12.830.309

Mhk’.hî. «i:!iifirri!Rnl« yi ruJoace î.îh

transport

1 461.000

2 00. CC 0

1.401.000

1.400.763

1.327.743

1.327.743

1.4-25.764

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

326.000

i ioo ooo

326 000

326.000

318.150

31 fi 150

139.368

Alte active fixe

750.000

75(1 0(10

750.000

731.337

731.295

731.295

1 759 337

PLĂTI EEECTUATE IN ANII PRESECENȚI Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-428.342

423.342

-428.342

Titlu: XV PLĂTI EFECTUATE IN ANI.

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

423.342

423.342

-478.347

Plăti efectuate in ani: precedent: si

recuperate in anul curent

423.342

-428.34?

-428.34?

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCI Ai A

4.176.000

41.730.000

37.571.000

29.102.158

29.002.196

28.854 377

147.313

24.764.536

CI-tEI TUIFL ICUHENl E

34.142.000

34.295.000

26. B0 9.363

26 609 363

26.061.545

147.313

24.215.306

l IILUL 1 CEIE. 1 UIEL1 Dt PERSONAL

IC. 324.000

6.633.000

7.708.904

/ 705 994

7.706.594

fi 050 925

Cheltuieli se Iar iu le in beri

3.428.000

6.795.000

6.120 681

6 120.581

8.120.581

fi 1 77 339

Kfilar : de tos7H

5.322000

5.135.000

4.69(1 704

4.690.704

4.690.704

4 757.887

Srfiarii de? merit

6.000

6.000

5.34 7

5.347

5.347

Indemnizație de condu cere

104000

14.000

4.720

4 720

4.723

Spor do vechime

847 000

29.000

27.778

2/7 78

27.773

Sporuri pentru condilt do numea

630 000

1.237.000

1.097.379

1 Ou/ 379

1.097.379

1.137 691

Alto sporuri

:i7? ooo

25.000

15.001

15.001

15 001

13 434

Eond de premii ...

3115 ooo

716,000

......214.2J9

214.219

. 214,21.9

214.219!
P/IUNiCIP: IJL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHEI. ElJlLULOR - buget local -81.12.201(1


//
Ca pttc 11 Giupa f Tllln Ari icul I Alfntru!

A

'COTI 3

1C0130

1003

100301

100:5»?

100150,'ț

1 00304

100300

2C

2001

2(50101

?(10107

200103

200101

200-05

200106

200108

200100

200'30

2002

2003

200301

2004

200401

200402


□uriuuririr Indiciilor


J indemnizații dc decgarc

A te drepturi saiariale in hani Contribuții

Contribuții ce asigurări socialo do slet

Cuntiis.'.J (ie asigurai: de son'aj Conț'ibuîil de asigurai sociale de senatele

Ooi t. isidii de asigura/’ pâillrii accidente dâ numea si bol profesioi'.a'c

Curii' hulii per'.d concedii si indemnizații

TITLUL 1 BUNURI S! SERVICII Bunuri s servicii Pui nituri de birou Maleriale pentru cure «nle Iricel/ i„ iluminai si iede niclrica Apa, canal și sîilcbilale Carburant' si iubriîienb P ese de schimb Posta, telecomunicații, rădic, tv, internet

Materiale si preș la.-’ de servicii c.j

osracler rucclional

Alte bunuri si servicii pentru

intretirere s funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru or-smen’

?4edicamente si materiale sanilaie Me iicamente

. Materiale san’tare


Credita

de

angajament


CFRClitU IjugcUsru ipitiaie


10.000 302. DOC

2    396:000

1 /9(] 0(10 67 000

450 000

I 7.000

Z/.000

20.898.002

3    133.000 108.000 4 /tl 000 ti 10.1)00 160 000

34 000 24.000

145.000

194 000

1 480 000 600 000 12.707 000 17.70? 000 04 000 50 000 14 000


(liUInlCvu


13.000

120.000 1.83S.OCO

1.406.000

36.000

352.000

13.000

31.000 ÎS. 181.000 2.369.000 115.000 373.000 572.000 367.000

30.000

17.000

14? (100

194 000

£59.000

1.060.000

10.574.000

*0.5/4.200

729.000

430.000

309 DOC


Ann^jar.'nnUi btrgett re


10.252 55. îs:

1.668.413

1.243 222 29 380

305 048

ti 963


16.539.389 2 087.896! 104.390. 3/1.066' 532.16'/' 767.8// 70.033 7.080

109.697

188.085

49? 571 1.047.380 9.933 749 9.938.749

210.274

155.07-

55.203


Angajdif^nta l«g £a


10 75? 55.181

1.588.413

1.243.222

29.330

305.846!

8.963


15.539 tilW 2.087.896

104.390

371.056

532.157

262.877

20.033

7.080

109 697

188.035

492.521 1.047.380 9.938.249 9.938.249

210.274

165.071

55.203


Plăti

efectuate


10.252 55.18 i'

"j 5Sfl.4'î3.


Any-alânlieii'te legale dfr pLatl!


- 74 3 22? 79 380 e

306 848 i

11 963!


16.392.071 2.075.316 104.390 359.801 53 2157 207 ti// 20 033 7 000

109.551

188.085

491.342

1.047.380

9.804.180

9.804.186

209.640

155.071

54.569


7=5 5


147.811)

12.500

11.255


146


1.179

0

134.1)83 134,063

634

634


■ :s


/' .10:284 i 44.324 T. 873.086 i


<4.346^91 _.... ,01 013 ' 32/Tti®:'-'

I) 460

162.765

14.950.843 1.610.197 42.585 20/ .661 490 413 251 193t3495.080 1.047.380 8.756.608 3.755,60 S

'75, *37

162/14

16.023


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget focal

31.12.2010


/

/) /

1 /

I /

1/


Hot.

Anexa 7.1


Cârti Iul i

Gi'L'p-a i Tiîlu

Ai■ LlCO! i' AlInisaE

UfrUuiriîn* iistlic^lnr

A

B    -----

2!i:;e

Btirur: de natura f)biiTc:T«lt.ir de. inventar

200-50 t

Uniforme si eciiipainn.

200503

Lenjerie si accesam de. pot

200530

Alto obiode tie inventar

2000

□cplasari, deiasaii, transferări

200601

□op r-sa.i in te.-ne, detașări, transferări

200602

□ep.eseri in slrai-iatate

201 •

Cădi. publicații si materiale

docuineiitaieî

2013

Pragaiirs [irerâsrrjnala

2-014

Protecția muncii

2030

•Ai te cheli u ia 1

203004

Chirii

203030

Alte cheltuieli cti biinuri si servicii

55

111LUL VII ALTE TRANSFERURI

5501

A. 1 tansIeruri interne

'    55010FJ

Ptnrj'aT.e PHARE

650116

Alte transferuri curante? interna

5502

H. 1 ransferur curenta in slinirialnte

(către organizații internaționale)

550201

Contribuții si cotizații la tnganisme

ir te naționala

55

TITLUL Vtll PROIFCTE CU FINANȚARE DIN

rONDURi FXTFRNI- N-RAMBURSABILE (TEN)

POSTADI7RARF

5502

Programe d n Perdul Sncia! European (PSE)

550201

Finanțarea naționala’)

550202

Finanțarea do ia Uniunea Fuiqpesns*)

■550203

Chletuieli neeligiaile*)

501 7

Mecanismul Financiar SEE

301701

Finanțarea Natioanola

■501 70?

Finanțarea externa ne rambursa bila


Credite

p-i’iipTimenț.

1

Credita

bugetare

! AnipininvriCe tujg<-îlFirfl

Arcy âj{ff?n2țiin îe^aW

Plăti

efectuate

Afiij;ijr*irriRiil9 Iccjalrc cto plutii

CheltuleU

fila-itlV!! "

IrtiUalc

definitive

2

3

4

s

li

7-5 6

e    J

625.000

33.000

5.779

8 779

8.770

Z-'

140.000

:i    I    ‘

78.000

015.000

33 00(1

8.779

3.779

8 //«

v.    •. i

V.    •    •

“5.000

63 000

55.757

55.757

55. Zii/

\,o 55.763

40.000

30 000

25.036

25.036

?5 036

\ 775.036

35.000

33, IW

20.721

30.721

30 721

^IJQ.727

8.000

58.000

14.000

10.310

10:310

10.1110

12.410

55.000

71.000

59.779

59 779

59.7/9

60 004

3 255.000

3.248,000

3 120 965

3.120.065

3.120.424

541

3.030.34 7

20 (100

13.000

8 954

8.064

3.954

8.780

3.233 0(11)

3.235.000

3.112.011

3.112.0 ■ 1

3.111.470

541

3.021.5671

2.420.000

4 07. (JOC

<16.465

S 5.465

90.455

96.465

2.411.000

400.00C

90.000

90. COC

90.000

50.000

2.011.000

400.000

400.600

90.000

90.000

«0 00-0

90.000

a.ooo

7.000

fi 46fi

6.465

5.465

6.465

9 000

7.000

fi 465

6.465

0.465

6.4 65

7.074.000

2 404.015

2.464.015

2.464.015

1.117 0/0

3.233.000

îi? 7 -559

527.650

827.659

20? 490

203.900

îi? 647

62.64 7

82.647

3.089

2.639.100

736.675

736.675

736.675

100 104

190.000

8 337

6.53/

8.337

8 33/

3.841.000

1.636 855

1.636 356

1.636.356

914 580

«42.000

184.417

184.412

184.412

137.18/

2 i! 99.000

1.451 044

■ ,4.5.1.9441

1.451.944

777,3931f>


cZ

{.


/L/


municipiul bucures ri ACTIVI TAI EA PROPRIE


DETAI.1EREA f: H!. l I' U11ELLLOR - buget lațfll -31.12.2(110


ZI


Capilol f Crupa / Uliu AfUcftl i A Intui

Denumire redicator

Credite

de

;i nț|.uj :i Mu i'iL

Cnjdîlis

jnidnlfl

i jy t:1±j re

Angajarncnta h i igsilji re

■    -1 r

Au ge; amariny

(egale

F’litl

âlcthiale

delLiiltire

A

e

t

2

3

4

5

&

/O

.CHEI ;'U K 1 1 )F OAPITA1

4/76.00(1

7.008.000

3 270 006

2.292.795

2 192.832

2.192 837

■7-î

/ i

l i l LUL X ACTIVE NEHNANCIARF

4.-.70.060

7 668.690

3.2 70.006

2.292.795

£ 102 332

2.192.832

7101

Active fixe

4.176.006

7.06b 600

3.276.006

2.792.705

2.192.332

2.192.832

710101

Consi/ucti'

1.338.000

3.400.600

■ «BB.000

248.468

145.505

145.505

7101 tiS

Martini fti: iipa:yi£!r.fci si .riiioacc de

: erițpij f.

2.2 76.000

3.323.090

2.278.000

1.040.804

1.549.634

1.51 ți 804

710193

M:: I: i ie ■ a:: e: a 1i .1 a birotica s i a l;e

.4(.:llVfi CIîrpD.'^ÎH

462 OOd

717.690

487.000

447 520

447.523

41/ 523

710130

Ailtt active fixe

50 OOfJ

■60.600

50.060

50 600

50.906

56 090

700002

Fa:‘ea IV-a SERVÎC11 81 DEZVOLTARE

PUBLICA LOCUINȚE. MEDIU SI ArE

146.729.006

380.234 000

284.7 73.060

203 3 7 b.090

224.227.617

724.105.052

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLT ARS- FU8I CA

T 40.195.006

330.720 000

231.411.069

206 833 053

261.034 20(4

201.034.250

01

CHELTUIELI CURENTE

205 H02 600

174.305.060

174.161.957

152 297 500

102.292.590

^-~.10

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

5 647 600

3.981 66-0

3.97! .043

3 971.043

3.971 643

^1001

Chel Iu ic ii salariate ir bani

4 7i:0 000

3.093 800

3. C 87.4 89

3 08 7.489

3.037.489

1110101

Salarii rie baza

■    2.014 006

2.582.660

2.5 ftl .644

2.531 544

2.581.044

100102

S ei a ui de meri:

8.606

7.930

7 777

7.2/7

7.277

11    106103

Iruieruiu/elie fie QMlducsra

119.006

6/00

7.710

7.719

7./T9

166164

Spor rJe vHîu iiri'.e

. 016.000

34.590

34.001

34.031

34.03!

106105

Spcu'i centru condiții de munca

■'    290.000

102.000

191.216

191.215

101:2T6

100166

Alte sporuri

•    24.000

13 300

15.219

15.219

18.210

1001 Oft

F end de premi

7 75.000

225.050

227.940

227 S46

227.946

106110

Fonii ijeniru posturi ocupate prin cumul

7 7 000

19.006

lft.124

15.124

18.‘24

106113

lr.de:piii/fl!ii :i o liclcqc.'c

12.600

3.066

7.015

2.915

2.015

100130

A'le d'epliii i rtalaiia e in bani

3,600

3.000

7 206

2.298

2.298

1603

CuninliLilil

1.343.00(1

887.260

8/13 5 54

883.554

683,554

1tW301

Conliil;i. :ii dt? asigurțiri sccialc ;o

Slal

045 600

647.460

040.4 72

040.472

546.472

1IK/1U2

Contribuții dc asigurări de șomaj

41 600

15.260

14.610

14.016

14.010

160803

Co. ili.bulii dc asigurări sociale de

sanaiate

260 006

.00 150

159 fto/

-59.83?

159 SB7

160364

COi'il1.burii de asigurări pentru...

Ic-î pi ii de plîiljl


o-T

Hot.


Cheltuieli efective .


,■■< Ș49.23C /[    5.230

549.230 ■'■33.D33 '<,'■350.224

126.450 39.514

237.2C0.137


178.229.3Zii 106.414 fi 82 3.761 9M 2 94 b 611 2.4“0 43/183.155 - 4.094

227046 16.457 2.015 2.106

613.097

819 263 14.022


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVI TAI l-A HROlJRIE


Hot. Nri/k/ A noxa 7.1


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2010

twdJte

Credite

bugetare

Angajamente

AngaprnBfifc 1

'    Finii

Angajamente

1 Cheltuieli

firrpn f Tillu

PipnDntirț indii: atnr

d#

inițiale

dafin itivA

bnynrarw

tayuta

e-lfcclu a Li;

legale

efective

ArlînrrtJ AJisw&t

angajament

de plătit

A

B

1

2

3

4-

5

5

7-5-5

8

4<Sei(fen1e de tiriuiica s beli protestenale

15.000

5.500

.    4.937

4 93/

4 flli/

4.7-7

Î003D6

Cunhicii/j pentru concedii si incerTin zniii

/i.oon

56.650

57.642

57X42

57 .yr 3

25.016

20

1II LUL II HL.NlJR 51 SERVICII

i-i n i /:; oou

125.4 25.000

124.037.720

113.363.711

110.959.711

113 391 906

2001

Bunuri Si Seivir.il

fi 6/o.: )0o

5.45 7. COC

5.21 1.530

5.21'.530

5.211 590

5.203 tî6u

20010'

Turritiiri de bired

yi/iou

70.000

£3.677

68.377

68 377

79.04 /

200102

Materiale pentru curate nfB

îs (ion

1 2 000

11.610

11.610

11.010

13.517

20::-IUO

încălzit, iluminatei terții rncliica

246 000

351 000

236.054

236.054

236.054

232.330

200104

Ap4, canal si salubl tete

75 :?oi]

■12.000

41.705

41.705

41.705

.41:1X4

200105

Curburan:; si lui:i i»ih.iL:

36.01)0

25.QO0

25.000

25.000

75.000

Z'^34.776

200100

Piese rte sidiimb

49.000

33.000

27.670

27 670

77 070

/' ■' 34,306

205108

Peste, telecomunicații, radio, iv.

-

internei

135.000

135 000

176 7/4

128.774

126.774

.. - .126.949

20010?

Materials ai prestări de Servicii cu caracter fanctionnl

5.3-,5.000

4.736.000

4 5 70 035

4.570.685

4.520.685

!

i '    .

-    4.541.202

200'311

Alte bunuri si servicii pentru

.... \ ■ . .

iile: inora ai funcționare

100.000

153 000

151.2-5

151.215

151.2 5

V 133X48

2002

Reparații curente

1.010.000

585 000

0113.866

062.688

632.388

\;-X82.687

2005

Hnr-.iri lJb riali.'□ ob ectelorde inventa'

4.000

-^<^'133

200530

Alte obiecte de inventar

4.000

2? 193'

2006

Deptes h ri, detas ari; transferuri

50.000

35 000

0/.-154

37 454

37.454

37.454

20060 ■

Llspasari interne, da tea ari. Iran sforari

22.000

36.000

■ 37.454

3/ 454

37 454

37.454

71)0602

Cop asari in strainatete

6.00(1

0

0

0

0

2011

Cârti, pud cabi si materia e

0

0

0

0

0

documentare

i-j 0(1(1

6.(100

4.744

4.744

4.744

4.744

/ovî

Pregătire profesionala

43.00(1

16.(100

17.300

17.900

17.900

17.900

70 4

Protecția munci

4.000

5

2030

Alte cîieltuiel

140 c.r/.ooo

■: 13.221.000

118.363.144

111.005.135

111.C05.'35

103 342.930:

7:03030

Alte cheltuieli cu bnii.ii' ai servicii

140.4?/. 000

■10.221.000

118.083.144

111.005.135

11 ’ .005. ■ 35

103 342.930

61

" IT LU L V 1 H AN S1-1- R U R1 1f-JTR E UN ITATI ALE ADMINI3 1 RA1II-1 RJULICE

52.0/1.000

44.137.000

44.137.000

40.245.552

40 245.552

40 245.552

5101

T ransferupi tarrente

52.0 Al. 000

.    *4.137X00

44..137.000

40.245.552

.. ..4.0.245.552

. . 4Q.245.552;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIU


Hol - Nr Ansrxa 7.1


C-apîLal ‘oi jfi j i1 i>ri.L Ai(l:.‘i>lAlinisd519101

Ș5

5501

550118

59

59'7

70

71

7101

710101

710102

? 10103

7'0130

79

81

5101

310105

84

65

3501


01

20

2001 20-213.0


DETALIEREA CI 1ELTUIELILOR - bbgeț local -31LI2.2D10


-lei-

Dftir.ii mjrp indicator

Crrcriîfiț

tir?

n n rp-j jnmrniS

CrviJiEe

Li iu y etate

Anfl-nîamcnhfl tjiKffita rn

AncjiiJsirrit'ri^C

legale

Plăti

efectuate

A.ngajiuiiii.'-iite jruplL! rle plalîl

Cheltuieli

efective

Iriilldi!

dc-H'iitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5 6

K

Transferuri către instituiiila piib'ice

52.971 (XiO

44.137.000

44.137.009

40 74 h -hh?'

40.245 552

40 2-15.552

Țitlul vii ai te transferuri

10.000

10 Cili-O

9.00 9

9 0(10

9.009

0.009

.A Transferuri interne

15.000

' 19.000

0.005

9 009

0 (3)9

9 (lii'9

Alte transferuri curente Interne

1 fi. 000

10-.CG0

9.000

9.099

9.099

9.099

NILUL IX ALTE cheltuieli

1.115. CCG

1 197.185

1.107.155

1.167 165

1.107.185

Despăgubiri civile

1.115.000

1.197.105

1 107.135

1.107.185

1.107.185

■CHELTUIELI DE CAPITAL

140.iS5.900

144.308.000

b1 .S05.OCH)

51.593.909

33 397 iififi

33.SO2.666

17.aO5.661

: TITLUL X ACTIVE NEHNANCIARC

14G. 105.000

144 858.000

51 803.002-

51.593.909

33.397 866

33.802.680

17.3 05.351

Adrvo fixe

140.195.000

144.868.000

51.503.000

51.593.900

33.397 866

33. £02.656

17.805.381

Cois1‘uctii

119.525.000

122.105.000

38.827.000

33.827.009

33 666 030

33.363.030

17.628.396

Mașini, eslrpamen.to si miilcacc do

irafișport

15 tl-09

461092

Mobilier, aparatură birotfța si ai ie

active cer pe _a e

...    -.    86.945

Alic active fixe

20.070 .-000

7? .888 0i)0

i 2.7 56.000

12.756.909

136.633

130.83®

■ ..    47.3:5

OPERAȚIUNI HNANCIARE

5 050.000

5.150.000

5 150 000

5.009.899

5.009.699

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.050.0OI1

5.1S0.003

5 150.990

5.900 699

5.009.599

Rambursări de cred'te externe

5.050 009

3.150.000

5.150.000

5 90!J 890

5.009.599

Rambursări de credite aferente datoriei

V .....

publice* hxIwiiih Ic::.hIh

'    5.050.000

5.150 000

5.150.000

5.909 890

5.000.599

I

i

■■■■

0.

z

ji ai i EFECTUA i r- iN AMU hri-Ci-uEn il 31

Xțx. f?a

Recuperate jn anul curent

-70.000

-7C.9S9

-70.090

TrtltiJ XV PI ATI EFECTUATE IN ANII

PRCCEDCNTI ȘL RECUPERATE

IN ANUL CURENT

7C.999

-70 300

-70.050

Riali e'ecf.jaLc in an'i preced en ti si

recuperate in anul curent

79.999

-7(1 959

-70.090

PROTECȚIA MEDUI Ui    .

5.53000

29.534 000

33.362.900

32.041.732

23.193.35 f

23.1,11.393

61.055

55.988 314

CHELTUIELI CURENTE

2.99-1 000

7,723 .Obo

7.722.732

1 Î90 349

1 123.394

61.955

1015 239

TITLLfLI BUNURI SI SERVICII

2.99-1.000

7 7 73.:; 00

7.722.732

1 '90.349

1 128.354

61.055

1.915 239

Bunuri si servicii

264.000

264.900

263.732

263 /37.    7fi3 732

253 737

Alta bunuri s: șarvțcii pentru

........

■ ■ -

.........


\H.INICIPiUI BUCUREȘTI ACTI VITATEA P R O PRIE


î-iot. Nr.j^:. Anaxa 7.1


GETAUEREÂ CilELTUIELILOR ■ buget Iaca! ■ 31.12.2010


C^ipîluF / (ârupu i* Titlu

Ari iu ciAlineat

□aniimira indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

A^gîij-R mente hLrguljirc

An<jx;itmi2i liigsi ie

ih.5

Pinii

RÎUCl IJSlIl!

At(yisf»(»ftuto lega li? du plătit

ClielCuleli

elective

inițiala

ri-nfin/tivfl

A

Q

T.

4

5

B

7-5-6

41

inlrcțincre si fi.ndonare

204.000

264.000

. 203.7:17

203 732

263.732

263.732

2031?

Alia cl-eiruTii

2.730.00C

7459.000

7.450.00::

076 fii 7

ft!?4 66?

61.055

751.507

203080

Alte clx-ilo e i cu bunuri sr servicii

2.730.003

7.459.000

7.459.000

926

01 7

GFTr1

61.955

751.507

îo

Ci ii'] ruin i ne capital

5 534 000

2fi.S40.000

25.639:000

24.319.0CC

22.003.

002

22.003.C02

57 073 575'

71

1111 1..:. X ACTIVE NE FINANCIARE

5 5,34.000

26.540.000

25.639.C00

24.31 9. COC

22.003.0C2

22.003.007

5 7.97:1.575

TIC-

Adive lisS

6 534.000

26.540.000

25 639.000

24.3.5.000

22.0C3.0C2

22.003.002

57.073 575

71C-01

ConstmcLn

4034 000

17.240.000

I4.649.C0C

14.S49.00C

'3.755.252

13.756.252

5 7 027 4421

710102

Mașini. edi^tuftefite si mijloace de

i

1

țranspgil

1.320.000

710130

A'Ih active fisc

i .oiio.riuo

0.500.000

9.670.C90

9.670.000

6.246.

750

8.246 750

40.133

800002

Har tea V-a ACTI UN 1 ECON O V tCF

43.49 7.090

1.0? 0.20$. 240

1.933 154.740

1.932 103.525

1.878 848 094

1.878 833 254

15.440

1.854.815.460

?0C2

ACȚIUNI GENERALE ECQNQMICf;, COMERCIALE

• • ■- •

S: DE MUNCA

1 JOC. 00 3

&

CI 'ELTUIELI DE CAPI IAL

1 300.000

-

77

TITLUL XI ACI IVE fjnaNCJARF

1 JOC. 000

r

7701

Active financiara

1.300 000

/ , '

7201 i;i

Particip ere la capitalei social al

! ■'

societari io-- comerciale

1.300.000

T. ’>

'■ ; ;

3102

CCMEUSTIBilJ S| ENfcKCilE

752.980 240

837 870 74(1

S32.ft75.3fi5

730.667.693

780.6fi 7.693

'■765.483.08C

0*

CHELTUIELI CURLN'lb

'693.720.240

703 810 740

/93.HU-.740

742.985.690

742.985.690

741,407.224

40

TITLUL IVSUoVENIN

397.215.000

407 3!)b 500

492.305.500

44 7.755.

463

447.75S.467

1 -£46.234.000

4003

Subvenli' pentru acoperii eu diferentelor

"<•

ce piei si larii

260.000.000

343.rau.ooo

343.000.000

343.000.

OCD

34 3.000 000

34,1 doc: coc

4220

{jdbvenl I :: anini compensarea

creșterilor reni a viziona le ale

p'efinilpi la eoincijsti'oi'i

137.216.000

149.335.500

119.305.500

104.755.407

104.756 407

104.23-1 DOC

55

1 !: . UI VII Ai TE TRANSFERURI

301.504.240

3LT .5-35.240

3 OL 505.240

795.23".

223

295.230.223

205.233 224

5501

A. I ransfeiui irilente

101.5(14 240

30 .5 35.2 40

3 Ol.505.240

295.230.223

295.230.223

205.233.224

550112

Invfl^liîri alrr m-c'ilcr autonome si

f'bcietaț Ini (ic ne reia le c.i capital ce

60.00 0.030

60.030.300

60.000.000

53.725.

950

53725.930

53.728.981

5501-3 .

Alte tar iste mri crrerte Treme

241.504.240

24 : .505.240

24’.505.240

24 1..50 4.24.3

.241.564.243

.. 24 J 504.2 4 3


<1.
MUNICIPIUL- BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


CF.TA: IFPEA CHELTUIELILOR - buget Itlcal -

31.1Z.2O1L    ■-lei-

Capitol

Gruoa/TlEIia

A-licOi r Alirusat

Duri uEriirc F ridic al ui

Credite

de

angajament

C rad 11b

b jțj era re

Angnj;unnnlB

bugetara

Angajamente

PLili

efocftieta

Angajamente legale da plătit

Cheli uiali

FjfțclivB

initijiia

diiifln iu ve

A

n

1

?

3

5

E

7-5-6

s

70

.CHELI UI ELI UE CAPITAL

01.200.000

11.300 000

11 300 .C 00

1C.5ii'4.7fiH

1C.659.7C6

71

T TLUL X AC T1VE N E El HAN CI ARE

01.200.000

11.306.990

1 1.390.000

10.C.Î&9 /G6

10.65 9.766

7101

Active fixe

01.200.000

11.300.000

11.300.000

1.0.659.766

1O.6S9.756

71010'

Construcții

26.8/8.009

9.353.000

fi fi 52.000

9.865.445

fi 803 445

710120

Air* active fin*

1 422.900

1.447.000

1 -'-iz oua

853.321

8S3 321

/fi

QPFRA1 ILJNi FINANCIARE

20.510 noi)

33.217.000

33 3 1 ! 000

32.574.592

32.074 Sfi?

24 015 fibbi

81

11II UI XIV HAMJUKSARI Dl- CREDITE

20 TUI 001)

32.217.000

33 317 000

32.5/4.592

37 574 ii,92

24.015 856

8101

Hariibij'K-cU i de r: ieri’le uxlerne

20.518 rico

33.217.000

33 317 090

32. S 74.592

32 5 74 J:fi?

24.015 056

îilOlOb

Ka rbu:s?-ri de credi'e aferente datoriei

■ J

pubklJH RXltil IIH locale

20.51!) 909

33.217.000

33 317,000

32.574.592

32.5 74 .502

24 015.066

G4

tu. ui. xvPlăti efectuate in anii

|^T-

PRECEDENT 1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-S.S52.0C0

-5.557,000

-S.SS2.355

-5.052 355

5.552.355

]l    i

7 3?

’T Cui XV F'LATI EFECTUATE IN ANII

1: '■ ■

PRECEDENTĂ Si RECUPERATE

V \

IN ANUL CURENT

-5.552.900

-5.552 000

-5.S52.255

■5.55? 355

-S.552.355

asm

Plăti efectuata in anii precedând ai

recuperate in anul curent

-S.552.UC0

■5.552.000

-5.Sd2.25S

5.552 355

-5.5 52.355

n.Ji)?

ACRICUI TURA, Bit VICUI.TURA. PISCICULTURA

0302

ol VANA1 OAKL

520.000

■ 4.344 0;)0

4.327.00-3

4.241 204

4.244.264

4.778-844

15.440

4 7./ff 97 [J

01

CHEL 1IJIEL1 CU REN 1t

' ft.324 (li’D

;i aoz.ooo

3.740.004

3.748.904

3.733 4i;M

15.440

3.805.573

10

TiTLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

LOC 0.000

8/5 Ofifi

342.752

042 732

330.602

12.190

796.330

1001

CSe'tu'eli salar ale ir ban

sio.coo

086.01)9

662.344

OH2.34 4

657.915

4 420

623 .C11

100101

Salarii da baza

493.000

54‘ 01)0

525.704

525.704

525.794

500.Ș06-

100102

Salarii de itte.il

2. ODO

2.000

1 eeft

1.660

1.666

me i o;t

llHlrîiriri!/HliA (!H CUlidlJCftie

,25 000

2.000

1 7S2

1.757

1 752

1001 Ol

Jifn:r i;h vechiiinfi

HM 000

6.000

5 fi 12

5.613

5 613

106105

Spn i.i I jiei ti ij ccncill de iMi.rica

S5 coc

43.000

40 205

40.205

37 953

2.252

37.103

1 001 0(1

Alte apsiruri

30.990

20.000

1fi 010

19.010

IH.fUfJ

18 571

1001 00

I- <?nd dș rușinii

05,000

35.000

31 fi/fi

31.579

31 5/0

31 17<

iooto

Fortd pe.il'.j ninfhn ucu/tete fi:in laiifiU:

lii.RDil

37.000

36 Z?5

36.725

34 040

2 177

35.547

1 002

Copul buci.

...    .    . 742 IM)

:39.000

100.430

100.436

. 172.767

7 6/1

'73.369PZUNICfPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DEC Al IE REA CHELI Ull.l II OR - buget local -31.12.2010


-'!


"Ol.    ,

Anexa 7.1 '    *X


Cupii'nl .f Grupa:! Țrl.Iw Ar*.i i:n lAli nți ut


-00301

100302 IOC303200109

200130

2002

2005

200530

2000

200001

2011

2013

2014


\ I \

nunumrre kidlcsitcir

Crucite

•sici

u i ic; njnrrînnț

C raeiite

bugetar»:

AngajÂnicirLr!

bugetare

]~ Angajamente:

\ filați c1cb:.:li.ui.te

detJnSUve

b

1

2

3

4

K

fi

Coitlrihutii de asigurări sociale de

stat

llid.OOO

143 000

14 i (134

141.684

154.300

Cânii hulii de asigurau' de semaj

5.000

5.000

3.200

3.266

3.094

Cunli butii de asigurări sociale de

saiițitsie

40 000

35 000

33.2/3

33.273

33.273

Oors’riyuiîi de asigurări pentru

accidente ce munca si bn i ninfesionalc

3.000

3 000

2 71 :.

2.21b

2.100'

Cori: ii hui i pentru concedii si

indemnizații

8.000

3.000

T.Ti li! LI BUNURI SI SERVICII

3 204.000

2.932 000

2.900.12?

2.906.122

2.902.782

Ljj'ii.ri si se Meii

3.1)02.000

2.&G5.000

2.791.124

2 791.124

3.757 7&4

ruruituri de hwu

21 (100

10.000

9.995

S.995

9 995

i7a'.<ji ;ale per i.i curalenic

Z.tlOI)

2.000

; .992

1.992

1 992

încălzit, iii.ru nai si torta motrica

2b 1)00

31.000

23.037

23 037

23 037

Apa, canal w salubritate

1 b.OOii

13.000

12.835

12.555

17 3.06

Coitowanl; si lubribanti

100 000

70.000

70.000

70.000

/o 000

Piese do schimb

33.00(1

10.000

9.746

9.746

9 746

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internai

41.000

54.000

53.676

53.676

53 676

. Mal Clime si prestări de servicii cu

caracter fouctiorial

2.750.000

24.37.000

2.466.876

7 466 576

2.4 80 876

Alto bunuri s ser viei pentru

intre tinere si fenctionare

100 000

128.000

122.917

172.917

170 156

Reparații cuierte

4b 00(1

43.00(1

41.741

41.741

41.741

□unui de r'alura obiectelor de inventar

7b 000

1.000

209

209

263

Al le obiecte de inventar

2b. 000

1.000

20S

209

203

Deplasai:, delăsări, transferări

7.000

7.000

6.682

6.682

6.582

Deplasau interne, detașau, transferări

7.000

7.000

6.682

6.032

0.682

Cal, publ mili si materiale

docuriP.dnlaie

2 00(1

1.000

385

355

385

? rog al i re | >r i/esrona ia

5.(100

. P'otoplîa muncii

58,000

.. . 46.000,

40.783

.40.783,

. 40.783!ÎWUMCIPiUI BUCUREȘTI ACTIVITATEA proprie


DETALI ERE A C H ELTUIE LILO R - buget local -31.12.201 U
Capitol /

Gr upa ■' T itlu ' A.-lii:r>| .1 Al lnfi at

Denumire incSi^abrr

Credite

de

angajament

Crnrilliî

bugetare

An^P-jiirncînLc;

bugetare

Angajamente

k:gae

PlaU

efectuate

Angajamente legata de plătit

Cheltuieli

eteirlivu

rritînlR

definitive

! A

B

1

2

3

5

5

7-5-6

ii

E

2030

Alte clic tuseii

30.000

30.000

.    25.198

25 198

75.198

25.198

203030

Alic cheltuieli cu bjuuii s: scn/icii

30.000

30.000

25.198

25.193

25 198

25.198

70

CHHTUIEU DE CAPII'Al.

520.000

520.000

520.000

495.380

495.3111)

405.380

470.447

71

"II LUI X ACTIVE NEFINANCIARE

520.000

520 (ton

57U0O0

495.380

495.380

495.383

470.447

7101

Active fixe

520.000

520.000

520.000

495.380

495.380

495.380

4 70.447

7131(11

Construcții

100.000

100.000

100.000

78 740

78.740

78.740

711)1(17

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

420.000

420.000

420.000

416.640

416.640

416.840

447.0-71

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

(■-.'■ i

active corporale

11 sa

711)130

Alte active hxe

ipd.ițo

840?

TRANSPORTURI

42.887.000

? .209.569 000

1.095.852 000

1.095.078.858

1.093.936.717

' .003.936.71 7

1,țb85.07)514.10

(11

CHELTUIRI 1 CURENTE

722.79(1.(100

754 966.000

754 258.3C0

753.707.690

753.707 Fitil)

1)775 3 73,. 570

10'

TI Ti. LII i CI IE -TUI ELI DE PERSONAL

9 517.000

fi 502.000

ii.299.6G8

8.299.-30(1

8,290 068

ț ...4),:y A638

1001

Cheltuieli salartale in bani

7 367.000

fi 030.000

b .4 3 S.Cui.i

6.4 82.

8.487.665

'.. ■'-fi 512.1801

10010!

Salarii de ba?a

5 050.000

0,635000

5.481.300

5.481.360

5.491 360

■ ș"5 A'4.86.

100102

Salarii de rne-il

45 000

12 000

11.333

11.033

1 ‘ .033

'■■■■ \.

-••••■

1 îjril 03

Indemnizație de conducere

119.000

l'J 000

8.360

8.350

8.366

100104

Spor de vechime

1.050 000

55.000

64.410

64.410

64,410

ICO105

Sporuri centru condiții do munca

440.000

407.000

373034

373.834

373.634

387.087

100)08

Torid (ie premii

500.000

393.000

390 941

390.941

390.941

391.963

1 CO110

Fond pei tiu posturi ocupate prin cumul

163.000

158.000

■102 721

15? 72.1

152 721

155.948

1003

Contribuții

2.145.000

1 852.000

1.817.003

1.817.003

1.61 7 0(13

1 665.452

100301

Contribui i de asigurări sociale de

alai

1.593.000

1.380.000

1.358.838

' 358.835

1.356.838

1.42/773

100302

Contribuții de asigurări do șomaj

39.000

33.01)0

31 246

31.245

31.240

30.3191

10C303

Contribuții de asigman socialo de

sanaiato

00 v

348.00(1

338 144

336 144

336 144

332.462

100304

Contribuții de as ly urări pentru

accidente de numea si boii profesionale

13.000

11 000

0.546

9.540

9.546

9.051

‘C0300

Contribuții peniiu concedii si

indemnizații    .....

94.00(1

80 000

70 229

70.229

70.229

65.247
MUNICIPIU! BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


D LTALiF RFA CH E LTUIELILOR - buget local -31.17.7010Capii ol J Grup;t .r Tițlir


□ îmi urii ir» indr-c-glor


ftrțȘuol J Alinii r.l:


20 2001 200101 200102 200103 2ooiG4 20010b 2001 0(1 20010(1


200100

2002

2005 200501 2C0530

2006 200601 2.011

2013

"014

2019


2030

203030

40TiTLUL II BUNURI SI SERVICII Bonuri si sGivicii rumilul. ile birou (■Zalei ale pentru curățenie liiiHlziț, i| unsral si ferta no (rina Apa. cârmi si salubritate Carburant si lubrifiant Piese de schimb Pusta, telecomunicații. cadiu. Iv, internet


Materia e si prestări rie servicii cu caracter hrrictional Reparații Curente

Bunmi riu natma obiectelor de inventar

Uniforme si eufiipemenl Alte obiecte (ie inventar Deplasări, delăsări transferuri Uenlasari interne, detasari, transfera; Ca' . publicații s materiale documenta'e Pregătire profesionala Protecție muncii

Contriourii ale administrație publice locale la realizarea unpr lucruri si servicii de interes publn: local, in baza unorconvcnti' sau contracte de asociere A le cheltuieli

A: te cheltuieli cu bunuri si servicii TU Iții IV SUBVENȚII


S.juvenili pentru acoccri/ca diferentelor :te piei si tarif

1111 ,U L VII ALTE TRA N 3 FL Rt, R,


Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angaf.irnRvrte

b.iLji.'-hir»

liirlin.'r?

rinfiniîive

1

Z

-T

4

213.05!: 030

-94.069.000

193 597 .090

13 85 7.000

11.003.00C

10.085.501

76.000

60.00(1

57.512

60.000

4i( 000

34.073

240.000

1117 000

114.609

35.000

62.000

70.026

900.000

370 000

320.016

200.000

240.060

238,664

300.000

3/(J 006

337.495

10.(146 000

9.576.000

9 673.566

ItiOOOOOOG

182.120.000

107,119.718

500 000

330.000

64 078

301) 600

200.000

42.245

700 000

130.000

21.833

56.000

15.000

58.000

15.00(1

15.000

1 1 000

8.812

60.000

75.000

16. '49

400.000

707600

151.504

15.000.000

365.0010

352.00(1

346. &/fi

365.000

357.000

34S.076

465.OOC.OCO

513.000.!): )t)

519.000.000

465.000.000'

sioooo.tion

519.000.000

37.600.000

32 735.000

.32.735.000


-iui-

Angaja ir;i:ii1e legala

Pi=t\|

irFrrtiiflte

Anguijairi-î'.iitii legate de pialit

Cheftuîeli

îîfK-rtfVR

5

6

7-5-6

a

193.592.690 10.895.561 5 7 517

34.873

114.505

78.826 320.016 238 664

193.562.698

10.885.531 57.512 34.873 1 14.609 78 076

370.016 238 >154

215.'78.330 10.958.295 57.512 34 873 114 6(12

70.026

(313.490

'•45.979

367 495

367.495

ff -

■i./    36 7 495

ii

9,673.566

182.119.710

64.070

42.245

21.833

9.673.566 182 119.718 64.078 47.245 21.333

'0.466.511 2031531.183

%64țO70 42:.345’ 21.833

0.812

16.149

151.504

8.81? 16 149 151 504

0 812 16.149 151.504

346.876

346.876

510. (IOC. 000

346.076

346.0/6

519.000.0(1(1

345.306

348.306 51!) 000.000

619 000 000 32.644.66.7 j

519.000 orm 32 544,6.67

519.000.000

3.2.544.067


MUNICIPIUL bucurești ACTIVII AT FA PfțDPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR buget Ictcal -31.12.2041)C_ii.


Hoț. Nr...^yrQj/J)e- -Anexa 7.1    r \


- I t: '■

Capitel / GrupaTitlu Arlitoi i Aicneai

Li a numiră indicator

Credite

de

jincjnijjcizieTil

Credite

iiL/rpliirt!

Angajamente

bugetari

A i-.yJ a i i jf l ite-le ga Iu

■- • x.-'

“ ■ £•/

. ■--ti-

L_

.Angajamente : : IuțjaEe

Ti ii plutii

Cht Lui „II

flfițrțivn

inițiale

rtafiriiLfvu

A

B

1

2

1

4

5

E

7=5 E

5

5501

A ! ransFerurl înîejnea

ii / Hoți oof;

....

32.735.00-9

3? 730:000

32.544.007

3? 644.687

32.544.637

550112

Inv^șOti ale regiiltw auîrincrne si

socielati or comeruale r.;i capital re

sfat

37.BC0T.10O

32 735.000

32.735 000

32.544.307

32.544 667

3/ M4 667 i

58

TlTf.Ul Vili PROIECTE CU FINANȚARE LI IN

.

FUNT.nJRI EXTERNE NTRAMB JRSABILE (FEN}

POSTARE ILARE

031.000

531.000

531.000

2/0.657

270 857

272 33,0

Programe din Pendul European de Dezvoltare

Regionala (FFDR)

631.900

631 000

631.000

2 70.357

270.85/

272.336

S&01U2

Finanțarea de la Uri unea Europeana*)

631. COC

631.900

631.009

2/0.357

270.85/

777 336

0/

T 111 f II VEI AS STENTA SOCIALA

600

6/02

Ai clas re snciala

003

570294

Ticletc cadou acordate pentru

cheltuia li socialo

803

70

CtlFi ȚI.JJFS 1 E)F CAPITAf.

42 80Z.nes

461.360.000

316 356 000

313.577.675

313 750.305

313.750.806

290.367 443

71

1111 I.JI X ACI IVF NE FINANCIARE

47 FS57 0(10

■ 461.363.000

315.858 000

313.977.676

313.760.305

313.75-3.805

290 357 448

7101

Active l:>e

40.210 0(111

412.601.000

271 860 OCT)

271.248.434

7/1 071.363

271.021.3B3

247.385.264

710101

C1 >r 1K11.11:1!:

35.745 0011

40 8.69 2.000

209 838 000

265.257.772

769 130. /O l

259.135.701

245.619 763

7101C2

Mașini, echipamente si ndjlcacu tle

transport

1.93 7.000

.- '    1 505 000

■,.937.000

1. f! 90 632

1.890 662

1.650.06 2

1.546 152-

710'23

Mobilier. .aparatura birotica si alte

activa co,'pora:o

20.331

710.130

Alte active fiica

2 404.030

2.434.000

?5W0

14;! 036

7103

Heneiali? cari la le aferente activelor

Tise

2.671 00$

48.679.000

43.50S 000

42.728.442

4 2 779 442

42.729.442

43.022/64

79

OPERAT IU-NI F NANCIARt

39.,318.000

39.435.DOO

39 435 300

39.070.400

30.370.406

19.32 A 33 2

3!

TITLUL XIV RAMBURSARI Dh CREP 11-'

34 31îi.i4J0

35.435.000

39 4 36 000

391070.409

39.0/0.400

19 324.33 2

3 01

Rambursări de credite exte ne

39.31 îl .030

3 9.435.000

39.436 903

39.070.408

39.0/0.406

19 324 302

Șl0105

Rambursări ;:e credite alcreriie datoriei

publice externe loca e

3tț 318.000

39.435.000

39 436 000

39.070.405

39 070.400

19 324.302

84

TITLUL XV PLAT 1 EFtClUA 1 F IN AM!

PRECEDEN 11 SI RF.C-JRFHA li-
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA. CHELTUIELILOR buget local 31.12.2010Capitul ' Grupa i1 Tțtlsr Arțicp!Alineat A85


8501


870"


01

56


5601

70

71

7101

710130


Denumii e I iadlector

C rodite

lin

a nțpprnnrif

Credite

bugetare

AngajametiLis

bugetare

Ai Hjaj ;i i;i i! nh: fL*ya£c

PIsitH

efectxifctc

inîțirile

2

dafini tivi»

3

B

t

4

5

6

IN ANUL CURENT

-13.907.000

13.907.000

'2.592.383

-12.502.386

-17^97 3?iri

Titlul XVPLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERA I E

IN ANUL CURENT

13.907.000

■13.907.000

-12.502.386

-' 2 59? 386

-12.397 3BE3

P al: ofcctualo in anii pre certei /si

recuperate in anul curent

13.907.000

13.907.000

-12.502.386

-12 59? 3II6

-17.592 380

AI TE ACȚIUNI ECONOMICE

1.600.000

1C0.00C

CHELTUIELI CURENTE

500.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE E5IN

rONDURI EXTERNE NERAMRURSAU1I 1- (EEN)

POSTADERARE

500.000

Programe din Eondu European de Dezvoltare

Hegiona a (EEDR)

500 <XM

CHEI RTELI OE CAPITAL

1.1 00. COC

100.000

111 LUL X ACi JVE NEEIN.ANCi.ARE

I 100.000

ioo :;oo

Adive }ixe

1.100.000

i oo.ooo

Alte active fixe

1 100 000

1 ou ooo

Angaja, mente kg îi îp rin plății 7=5-0
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


l CL v a-\
HoL Nc...fJ ANEXA 7.2-lei-

Capitol r Grupa ZTrtiu A.d j.:r.î| i' Alin ca!

A

Denumire indicator

Credite

de

angajament

1

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

An paj a me n fjr leyate

■ r pîafî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efecLive

inițiala

definitive

D

2

3

4

5

6

7=5 6

a

5015

i Ui AL CHELTUIELI

1 :s ooo

1.005 0(1(1

1 494 7ÎJ0

1 478.800

1 413 335

1 414 005

-1 070

1 390 537

01

CIIELTUII .1 ICUHlNIh

1.652.000

1.431.780

1.465.800

1.399.364

1.401.034

-1.870

1.387.55 ■

tu

llll ;j' 1 CHELI U'ELI DE PERSONAL

5-17.960

377.000

375.000

3711.133

373.365

-23?

009.810

70

TITLUL 1. BUNURI SI SI RVICII

1.104.040

1.103.880

1.090.700

1.025.731

1 027.669

1.438

1.017.711

70

CUI 1 l'JIH 11.1F CAPITAL

13.000

13.000

13.000

13.000

12.9/1

12.9/1

2.986

71

1U LUI. X ACTIVE NEHNANCIARC

13.000

13.000

HI.ÎXHi

13.000

12.971

12.971

2.906

6715

CULTURA, RECREERE SI RLI..IUIF

13 000

1 665.000

1 494.7BO

1 476 800

1 417.335

1414 OOO

1 670

1.350.537

01

CI LLlUli.l 1 CURENTE

1.652.000

1.481.780

1.465.800

1.399.364

L401.034

■ 1.670

1.387.551

10

1111 UI 1 CH.-i TUIF.I.I DE PERSONAL

547.969

37 7.000

3/5.800

3/3.133

3/3.365

-232

Jti'J.tWti;

1001

Cheltuieli salariaie in bai ii

307.(140

zlTI.200

283.200

282.985

284.(191}

-1 914

276.774

100101

Salarii dc baza

265.000

231.400

231.400

231 400

234.535

3 135

231.847

1 iJ !J 1 ‘i 1A

Salari de merii

200

200

196

196

108

100103

Indemnizație de condumue

24 .(.100

2 300

2 30(1

7.780

2 757

7G

280

100 im

ftppr riR vechrme

42.000

5.100

6.100

5.007

4.4/2

535

1 007

100108

rond de premii

33 000

25 200

25 200

75 107

75 080

77

75 08(1

100-10

Oorid peilliu posturi ocupale prin cumul

.29 000

19 000

19.000

(9.000

1 o 364

630

16 364

100130

Alle rireplud naiadele ir. hani

4.640

1002

Cheltuieli salariaie ir, ihIuia

37 000

17 300

10 000

6.964

9 904

11.101

100201

fichp’H de masă

37.000

<2.300

10.000

9.964

9.964

11.101

1003

Contribuții

113 320

(17 400

87 400

00 104

70 507

1 682

81.965

100301

Crinii ilari II de a a ijinari sociale de

stat

01 .7.20

60.500

00.500

60.3/0

59.763

1 HI/

01.853

100302

Conții butii do asigurări rin șomaj

2.620

7 400

2.400

1.317

1.322

5

1.371

100303

(irindinahi de asigurări socia e de

sa natale

71 170

15 400

15 400

15 333

14.017

516

15.465

1CC3&4

Contriu.ilri tio asigurair pentru

an:i:lei te de munca f.i beli profesionale

■ 1.200

1.300

1.300

11511

709

•50

749

1 n;nof>

Cnn;-i:wti pentru concedii si

indemnizații

4.030

2.800

2.800

2.505

2.391

114

2.527

20

Iii; UI II NUMIRI SI SERVICII

1. T LM 0

1.103.1180

1.090.200

1.1176.231

1.077.6:15

-1 430

1.(117 711


/ (U /


t-

<_P-
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


H<n_    U |

ANEXA 7.2Capitol i Grupa I Titlu Adkiul S Alin est

ÂDETALIEREA CHELTUIELILOR    ț

INSTITUȚII PUBLICE Sf ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL

DIN VENI TURI PROPRII

31.12,2010    <


Denurnirc indicator

B


Credite

rio

angajament

i


Credita


jdilLJale


bugetare

definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti | Angajamente ufsctuate:    Scgals

t de plătit

'7=5-6


-lei-


Hi muri si servic'i r jzTzituri ilu M Tfu-i,=,lu pentru curățenie încălzit, iluminat a: foile ir.uțiice Apa, caile! ai salubri! ale -'■jhIh, kneccmi.Tiicati!, mdlc-, tv, iularnet

Matern ie 3i prestări de s.c:r ■j.::ii r:u ea'acici' furiuliunal Alic bunui i ei sHivic.ii nsntrj iniralir fne si funcționare

' Rapacatii curente

; D l i’ e ii dti1 e 1111 e u ii. uda ier de inventa r Alic obiecte de invsnlar Deplasa rj detunau, Tausterar Deplasa ii inlerne, netasari, transfemi; ;,-,rl.i pul di cetii si maLcii&lu duce m c r l e I (■’

^ eyetirs profesionala protecția nn.i id Alin ctiel;ui(= i

A.'te ;|-,clfui(t'i eu T.iii uu si se;vicii CI il'.l. fl/.f-'l ■■)!- CAPITAL .11. ...'! X ACTIVE LEFINAVCIARE Active fixe

Mo sin', echipau iunie si mijlnscs de 0 enspi?! I

Mi:!jiha■. aparatura birohea si a'la active corp era :e A.lto active ilxa


13 000 13.000 13.000


200.130

22.    -300

5.120

I    3. ooo

35.003-

23.    i >::: i.

15.300

2I.J0O ■ 30.000 11.000

II    .OOP' 1.72 C

- 1.723

.4.2 30 ii:i;:i;i 4.C30 ftoc.uoo 600.300

13.300

111.000

• 13.000


191.400 ib ooc

1.700 97.300 211.-100

23.330

11 jo

14 300 13.700 -C1P0 4.100

HULI

933;

200

2.700 850 300 fi G LI. 300

1 3 000 13.3'3'C 13.335


Ufl 103

15.630

■| .700 li 5.000 26.400,

22.300

11.330

14 .600

13.300

4.000

4.000

953

L-5IJ

150

2.700 3 fii .000 BL1.000 13.003 Ci. 00 5l ■ 3.CC3


167.700

14.212

962

71.2511

25.303

20.45 7.'

1071110

14.370 9.63-1 " 165


1S5I


050

9:50

140

3.700 5.53.952 5-511.0 ii? '■2 971 : 2.9/1 12.071


157,305

■4.212

002

71.038

25.739

23.457

"0.630

14.0711,

5.534

1.155

1.1115

950

950


143

2.700

H55.7B2

355.732

12.9/'

12.971

"2.971


13.33


13.330


1II 000


13.000


12 971 j


12.9/"1.92

0

o

Uit!

154


-1.530 -1.530


Cheltuieli

efective

”1 2

106.4&2 14.772 1 .FIHfl

70.750

25.66/

. 20 457

13.335'

c4.070

9.004


aUU

Utilii

:40

2.700

1140.335

343.335 2. ii 116 2.935 2.956

7 003

C i ti
MU NICI FIUL BUCUREȘTI

AC riVlTAT EA PRUPKIEHot. Nr.).[}/ SX. ANEXA 7.3


-Ici-
!    C a [ i i lol.i'

: Grupa/Titlu

Articol i1 Alineat

D u r i u rrdi e fr i drCd Lor

Credite

do

angajament

Credite

initid ic

fci l jg Rtare ri fifi n fti vfi

Angajamente

buLietill'iS

Angaja rnei tla iQgrxFe

A

B

1

2

3 '

4

5

5010

“OTAL CHELTUIELI

107.623,535

1 195.273.280

' .250.766.649

1.'54.971.562

1.129 94 1.3/11

01

Ci li :l I LJlFl.l CUHI-M P

'.039.606.720

' 055.407.Î 19

950.653.276

923.403.453

'0

iTTLUL I CHELTU.Ei.l UE ^ERSONAL

4 05.254.0 70

273.293.499

366.177.61'

365.944.123

20

! I fU-L li Li JMK. SI SERVICE

566.103 770

821.289.509

575.215.240

558 257.504

55

I PLUL’7: ACE | RANSI-ERUK.

4.460.000

56

TI "-'LUL VI3 PRO;ECTE CU ri.VA.NTA RE D'N

:PCNI.1, i.H.' AX I PHNI- Ni'HAMBlJHtjĂHL L (FILM)

TOS:ADERARE

4U 476.230

39.566 400

7.205.639

7X47.01-3

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

257.1100

197.606

13,380

Ui .060

1.11 UI. IX Al.TI- C‘l::l '1..IEI.1

50.000

50.000

41.736

41.736

c-t-i 1 uihi i rii-cap: iai.

167.623.560

165.616. tieC-

713.388.790

204.366.369

202 688.007

71 '

Ti TL U L X ACT 1VE N E F1 NAN C1A! ÎE

167 873.500

.155.616.3 80

2 T3.363.730

204 35II.369

292.666.002

Pi A'1 ■ ,JF:C; bA'l'U IN AN;: PRECEDENT! SI

RECUPERA'E IN ANUL CI.. RE NT

24 000

-50.035

-50.033

65

Thl.j: XV PLĂTI EFECTUATE N ANII

PAECPiJPN 1 1 Si Hl-.CUPi HAU.

IN A,NUL C'JREN-

■24 000

-50.053

-50.633

541 9

A. Ti- Si-Ke IC II PUCI ICF CI-.NFRAl i.

62.000

. 5.677.coc-

3.093.000

3.6-C2.774

3 042.774

01

CHELTUIELI CURENTE

0.795.0 00

3.635.000

3 5R'- 510

8.564.313-

10

.3 1. ,Ji i O.P.: 1.„Hi 1.1 Dl- PIPSC'NAl

3.S64.000

2.4 10.000

2.3.3E.3S3

2.336 353

■c:i

Chchnicii salari a ic ir bani

8.176.000

1.322.000

1 357.731

1.59/./SI

'.o::i ::i

'l;l:S,|. r:ti

1.374.000

1.254 .000

1.269.339

1.755.885

: 031-32

Sal a 4: cc nerh

ocooo

7.000

8 1 TA

6.154

106193

!ridț?irTii?rili« de! co.-kJlCOi'k

55.000

8.069

7.137

7,1 P/

'00134

S:iQr H fi va chim fi

30.090

io ooo

15.183

15.133

'00135

Spcn-r pentru cci’.c'it'i de m.'i ica

75.099

66.060

67 975

6/.3/9

iOilIlifi

A:It! spori.i i

162.000

12.000

i 9.661

10.351

'00108

=-r:n-:1 ;1a pi=mii

147.099

129.000

128.2/8

128.279

; 00103

-Vi™ de vaca-la

130.099

75.000

72.837

77.118/

100110

1!! id ; i-h 111: j 2.1:! shj i. di :.j j -Jle priil:ui s i if

75.000

51.000

59.925

53.325


Plăti

efectuate


Angajamente Io galo rie plătii


7-i-H


/ /! ! /Ap-


1.0/5.114.752 871.8111 .7;15 356.Q?e.307 51 9. 5/0-.696


30.526.589 46,52'. 724

7 2)07./B'. 39.666.608


C heîîu ici i

pfnr.îive j

R......

----1

366. 741. /23 i 590.742.572; 356.366.83:: 531 '90.748


8 715 13

41

299.2I0!

200.283


361

350

jj'3

140

140

■553


CC.063 3.B11.267 3 583A33 2.388,21:3! .697.73 L ' .209.288 0 157 /.'I LA

IC 152 67.078 I 0 1151

128 275'

Z2.&87:

59.9715


92/.': 65


2.404.662

2.494.862


1.50? ■| .507


2.505.3R7,

39.030^ 41.736! 77,999.057 7 7.339. C 5787.35' ■ 'o 29?: 43.695'


61.2 '5:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVI 1AT CA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31,12.2010


W zi,

■ '\\ i i

\ !.u

' V \ ' r


Hct. Nr, '■ANEXA 7.1


"'■'i


i Capitol j

' Grupa/Titlu Articol/ Alineat

:    ĂDenumire indicator


.'nbCiTiTzati' fii: da.Hgam ; Al le disî.aij i sfJsraie in t-ani G nntr butii

Cmili'Liilii de arir:ijr-ari social 5 de

-5ț-7t

Ca.lL=i butii de aii îl; l : y.r= iln șomaj

Geiiiiiml i de asign-;r= sociale de sa na Iste

Contri'ou'/i c'e as'gj-aii pc-.iitu acsidsrts de ir Li ca ai bol pKife.nin.'ia e

' Conaibu'.i: pi-mliu r:onr^îd.i si i ■ ide 11; i: izaii i

. tl I: i.Ji II RUMURI SI servicii i Bunuri si se uncii

Fur ulm. ;ln tiirmi

0‘a te bale pentru curățenie

I r.Cîriii, iiuriiPJl Hi ii::!a rrolrira

Apa, canal a. sal adritats

Carburanți si ii.b iliarm

Piesa iie schimb

Posta, 1Cit-Cd--11U■ iii;aIii. radio. Iv, irilerrat

Maici a Ic s' prestai de i-iea.-Vir::: r;.i s,rac:<!funcționai Ahe bunuri ei san-rii centru T [reținere si funcționare Reja/ati' eu-ei ite

Umilii :J fu ■ a li .1 a iibiedei c r de in ventar

Alte obiecte ne inventar

Deplasări, detasari, transfera i


-lei-

Credite

de

ad yajctni en t

I    Credite

ijuyetare

definitive

3    i

AnrjajnniCîltC

Iji.ițjyLare

AnțjtijymeuLe

legale

5

Plăti

: Angajamente legale

da plaLit "7=5-6

Cheifirieti

efective

J: i i Liîi Je

1

2

4. COC 520 .Pitii

668.303

4

559

200.211 488.537

6

559 263.2: f 465 63?

a

t.ooo . 751.000 434.000

«Hi;

7-33.71 1 aSB.632

55?

260.265

44'/90

n i: 1 .(io-:)

349.CCC

245.4 34

34.3.499

348.455

326.130

12.000

y.oob

7 93?

y.yjz

7 S3?

7 ?!!1

11 7.000

09 006

93.32/

£?a.J27

£ 1.32S

'7.DCC

5.000

3.689

3.969:    3.389

J.62 7

■48.CC3

32.000

20.885

2J.6II5

79.665

w

1.931. !t :jj

1 19.000

".198.547

-..133.547

1.197.040

: 507

1.444.644

■ '.358.309

313.000

793.347

799.947

798.440

1.507

1.063.274

28.0-30

16.550

17.334

17.094

17.304

29 464

5.= i :n::i

1.030

«OH

606

805

2.069

11 i .300

55.003

45.304

45.304

48.304

48.304

14.000

o.ooo

7.790

7.790

7.736

7.609

■ 36 000

20.003

70 *65

20.165

18.355

1.537

22 ă-01

10.000

9.000

■ 6. i 46

8.1 dȘ

8.146

S.080

1=34.000

B3 000

60.025

30 975

SC. 325

76 ^66

750.CCC

234.000

393.824

333.534

-357.17<

osc. cit:

723.000

222.575

227.575

222 575

207.056

2OC.3OO

233.300

7C3.345

206.043

205.045

706.045

2S.000

2;î.ți:;o

22.358

77.956

22.058

4.760

2 ii .000

73.030

22.958

77 955

22.06I]

-1.769

87.000

50.003

46 737

45.732

48.73?

z 5.737
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PPQî’RIF


DETALIEREA CI IEI TlJlELtLOR    îl

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRltf,

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2010


V-VrP ■ \V ■ ■ f

T


\.

,\


■■I.2


-lei-

Capitol / Crupa! Titlu AtVCijJ i* Ailnoal

"a.....

Dpi iu mire i rid I satur

Credita

rlc

angajam a ut

1

Credite

bugetare

definitive

“ . ■ —

Angajainentr:

bdgEtcjrB

Angaja meriLâ lealei

5

PEati

■efec t uip.ij

Ar ii] a j ei rnetl Ls lega!,?

<Jb plătit 7=5-6

Cheltuieli

flfactSvO

în i tla 1 h

B

2

4

6

8

20iJ0-8l

Deplasai interne, setasari, transferarî

57.000

44.200

43.410

43.4'0

43/13

43/10

200007

Itepksari :r si. ?:i irjlHlt?

25.000

e.oo-n

6.322

5.H22

5.322

5.322

20' 1

Caif. puL-icatii si materiale

deci i 'Ti“ • 11 h • e

6.000

3 un:!

2.503

2 563

2.503

2.533

20'3

Pregătire crotesion^!o

40.000

31.003

50.666

30.600

: 10. li 06

I! îl-, 3 36

20'4

f''ULuȘtia -liJ:l'jii

■ 3 000

'. 0.033

4.504

4.504

. 4.876

?03()

A.lH (.iHllLk.-!

206 000

36.030

S 1.252

51.252

81.257

32/33

203030

Ats cheltuieli C-1 aur uri < ks’v r:i:

206.000

?•'" C3u

31.252

6' 752

fii.252

62/33

,-c-

CI IELTUIEL: DE CAPITAL

02.000

32 000

62.033

31.070

&L570

111.3/0

141.1/2

71

■■■| 1 ..UL X ACTIVE NE “I NA NC IAR E

22.000

62 000

32.003

31 370

51.6/0

31.3711

141.647

7101

Aci flXH

i; 7.000

32.000

33.I010

61.370

61.6/0

31.873

141.547

710:02

Mașini, e sili same n te s: mi Io sap de

:rd:i<p:;:'

fio

32.000

52.030

31.373

61.670

31.375

46 48ii

710103

l'/cbllier. aparatura birotica oi ale

rC'îuT- ! XJi'pOl'rJ ÎC?

76 om

710130

Ahe eciiee iiire

10.070

04

l-L.ATI EFEC'CJATE IN ANII PRECEDEN'I1 31

1

RECUFE^AIH IN ANUl. CUhir-NT

■24.000

-24.006

74 '306

-24.005

un

! illul XV hlati EFECTUATE IN ANII

-

PRECEDENT | SI RFC..II-F.HAl'L:

IN ANU.CURENT

-24.000

24.000

-24.006

24.006

Sî.0'

nipii efectua te io anii irecprîer.li :n

l?uu[?l i’ij la in anul sui ent

-24.000

24.000

-24.000

. -24 (106

0' 10

CRP/NF PLbl .CA Iii SiGUKANl'A NAȚIONALA

ii.<)67.o::::-

4 4.00 3.000

33/31.000

03.381 .590

31 554.512

3L045.532

6.P51

20/13.735

01

CPELTL'E.l CLREN'E

32 7Fii. 1100

2 -/S* .000

21/71 606

20.5S0.356

26 500.603

■247

73.531 Tilii

10

iiti.lT. i ci iizltuiel: de personal

27.750.000

1 7. I<i 15.000

17.-3/7.606

17.1142.655

"Î7.6'1? 6^0

17.302.357

1001

^heUiis'i sh ar-ala .r b?ini

. 1 ii. 36 !i. O00

11.554.0011

11.1164.305

1'.554.598

‘ 1.564.536

11.3OI.385

100101

5a"?rr -de b??:?

. <1.124 600

7.56 C. 30 3

7 553.14/

7.553.147

7.558.14/

7/bft.;!;;!;

1001 "2

fiu arh ilt n-erit

21.000

2.1.033

20.322

20.623

20 372

100103

l.'idemni-?31!i= dp r::!!::li.r:R'«

Ihl.OOO

10.033

0.022

9.023

0.322

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR    ij

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ț';-SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2010


T. < \ '■Hot. Nr. ANEXA 7.3


LC'-"—;

■—-L?


'«W


Capitol! Cînipa Titlu Ar beci1 AlinilnL

A

OCnurnire Imfi câtor

E3

12O'O4

«te vpri.TrrR

12OJ05

Bporuri pentrt: ccn<Rii de muica

130108

Pend de pi tiri.'

100I05

Huria <te vicari 3

K.1O112

irceinn:zotii plătite u,-,cr oerstano din afuia Linltatl;

'00113

IrdFrr.niznUi cte df* R-rjorir:

-00133

ALe drepturi salariale i.i bani

'002

Cic'tL'icii saiarii'.L m natura


Credita

de

angajam ani " 1


1-


Credrîe bugetarei


irtitiale

—-j-


1.371.000 4. 4 !>!i .000

<32.000

820.600


definitive


Angajam Linte | Angajamente b L-g a Lar e | legale■00232 :OC233 1003 :00331

10030? 1 00335


N'j'i'ic da lunria

U.Tlbi ipti si echipamc.i! obligatei iu Uo.tvio a tii

Contribuții de asigurări secole de stat

<;on;ribjlii re asigurări de serraj ConTib'jlii ce asigura.'i se Urne ce


saratate.


100334 Coniribolii ce asigurări pentru

acc'dente Le mu.isa si bel’ pro fesier iai a

100306    CO.lTl D lj 11 pC'1 |7U COI M’d. i SI

■.iul li înnb: a Iii


2b

2021

2001

203102

203106

200101

200105


i I I.Ul. II BI.JNUHI Bl Br-BVlf 1 iI IJiiiiiii: :-i. ser1.' i:.i Pur i ■ i i'.jr iLi :j :i : i ;: bl atcd a ie pei il n; Cui a lonlti IllCaLii. i hinina: si lod.-i i-iti’..'i(:h Apa, cana' si saiiih.itatR Otar burând si la o ■ 11: a ■ ci


6.003 ■'o.oc o.'

130 02 fi i 0.205. DCC 6.047.030

‘ 62.083

4.072 330

3.147.836 r! fi .030

. ■ 2 Iii .000

:;37 ooo

253.000

4.822.000'


1.759.000i

150.000-

9.060';

140.000

70.023

ro.oco:


71.00(11

2.941.500'

432.000

501.000

1. u 00 10.020 44.030 2.564.00 0 2.799.009 65 000' 3.227.000

I

2 4-5 ooo'

57.000

603.000

29.000

123.000 3.779.800 2.24 Li. C 00 14 fi .::2u 13.220 76.020 03.O00!


520.002


■|


70.5 3 9 2.932.935 131 .969 457.977

146

630

42.232 2.860.104 2.796.854 _

63.308' 3.217.534!

i

2.4"2.S35!

56.336

661.496

27.220

122.367 3.773.000 2.719 600

1411 000

19 000

76 000'

30 000:

320.002:


70.909 2.032.935 43 ■ 069 407.977

146

630

4 2.202 2.558.1 04 2.790 S54

63.320 3.21 7.524

2.412.935'

55.366'

601.496i i

2 7.220!

1 20 007 7.017 660 1.850.245

107.335 16 564 45 226 5.707

197.880


Ptati

efectuata ...... ^

Angajamente legale de plătit

7-5-6 "

Chttlî 11 fi?l i efyuOve

8

70.059

7 537.1135

2.354.721

431.669

431.669

4 97 -"'5

146

tio

630

6Ă0

4? 237 1

56.437

? 560 ; 04 :

2.754.822

2.796.854

2.601.522

63.300

6-2.300'

3 717 504

3. 156.46-0

2.41 2.1135

. 2.376.742

58.356

54.712

li',;i .400

532.457

35 699

123.967

'35 94 6

2.91 7.907

-247

2.776.323

1.950.492

-ii d 7

1.719.000

107.333

92 714

16.584

3 143.

40.228

40 '90

0.78 7

0.767

107.880

'■.'■■ ■

106.050

/'Z- -

> •>€ \• -Jt
MUNICIPIUL BUCUREȘTI AC TIVI E'ATEA FkUPKIE


Hot. Nr. ANtKA 7.3


DETALIEREA CHELTUIELILOR    j

INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRij SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL    \

31.12.2010 .


\ ' /

\ .-i


' Ț/z'-

j A

'4Grupa i1: îtlu

Denumire Indicator

Aft’CO’ / A; i H4rÂl*

A

D

2001OG

l-iese ce schimb

?. 00 '■ 06

Pesta, te a corn un ic ații, ridic, te

Ttomet

i    200109

'„■laterale s-- prs.stari de sspricii cu

caracter fLiicliorial

2CCI30

A’tc conuri si sericii psntAi

i atratirere si tjnctimane

201?

Sepanvif curer.le?

2000

H?. muri rlp riali: ia un ied a lor ;Il* inv< inia r

^00511

Lnft-r-ni; <i echipurilCil

200 li 00

AIS-h obtaql?* :la irivf?i-.L^r

2006

□ ep!??cri. c'pțssar:, li ars'^ra.ri

200001

C-3 p 5âr; in;a rnp. detn sa r I Ir a r.s 'f>i a7 i

200002

Deplasări in strainateie

2011

Carii, țiublicaiii si intreria'e

coi'jrnenlrXi'C

20 1 2

(^r; i: sulte nlx. h\ ttxptc'.izrj

2013

nr&rja1.n? prrrfisinnslH

20 U

Protecția muncii

2^1 c

Mpriție. rurr'-ti.iri S! ^rm.-nynidH .'irdi.'ra

.-jiTh'.'Filjr ii»:! |:l:i:Ii',j ar ii Aici

2030

Aits cbs'b.ieli

203332

te i -ic cc asigurare isn viata

7-5:1320

Air: :;l!r::ll.ld: ir.i iila't.ii S’ SC Vicil

oo

T!Ti l .1 VIII PHUII-i 1 ti CU 1-1 NAN 1 AH.L DIN

rOKDUTI EXTETJE NFRAr/HURȘABI E- fH-N)

PO;> r/LjLi’i/iRT

3001

'Vograir-e G’n r-orid'.i c'.i.'opttan ce? 1 )«/vulterfi


CjhJILh ' da

angajament

j

Creddt?

IxiijcLarc

Angajamente

Angajamente?

Pluti

Angajamente

inițiale

tfesf i rsfctl ve

bugetare

legal»

efectuate

Ireale d& plătit

2

3 '

4

5

5

7=5-G

ec.C'OO

.    30.001

50. -3-33-

45.12:1

43.133

1 a o. ooo

150 oo:i

100.0-33

102.033

102.502

247

233.000

175 OOP

'.73.003

-07.044

157.544

7CC-.CD0

1. ? '■ -1. ot; :i

f. 214.005

1.105.323

70.000

70.OUL!

70.333-

47.32E

4.7.33 9

■    2 'jr. 1 000

76O.0CU

760.005

600.ti 71

050.671

1.701.000

3 <0.03 3

'>10.000

454.537

454 rl97

■ 200.000

250.053

200.000-

'05.374

196 074

. 100.000

70.003

70.303

22.167

23/57

■ 1-33.CW

50.05-3

5C.535

23.15 7

23.157

30.000'

?o. oi::;

20.335

■ 20.000

20.005

20.530

2,007

ii.OO <

■ Tili 000

53.003

50.000

74.304

74.354

00 000

14/.CIOC

1^7.000

00.025

90.323

i

2.000

f.000

7.000

' .!>55

1.300

2OO.OO0

33.000

50.ooo

45.574

43 074

170.000

323.000

320.000

127.400

127.400

120.000

703 ooo

250.000

113.595

113.5IÎ0

nO OO0

I '5.00(1

73.000

70 000

13.5752

13.062


-101-

(7 bei tu ie I i

electiva


5 7.692 ■


4ks- (5“ O O

atMUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVII Al LA PrlOPRiE


Hot, Nr. ANEXA 7.3Cajiițcl i Grupu / jitia Articol i1 A-meat


5/

5737 576261

71

710'

710'01 716102

7 iQ'03850'


0010


UI

10

100' 103'01 103'02 100-03 133'64 ■I23',05 100'00


D ET A LI E Rt A C H Eil.T LI I EU LO R INSTITUTU PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

Si SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL ' 31.1Z.2DW


1/


-i ■

L

Ci


-IeI-

De numire inriifiatnr

Credite

<lc

angajament

..... ........

Credite

liuilHla-o

Angajament

bugetare

Angajamente

Ipcjale

5

Plăti

efectuate

6 ' "

Angajamente loyaia da plătit

'    7^5-6

: CheituiRli . 9 fecli yh

s

X-i

inițiale

2

Jaf i riill v e

B

3 '

■1

8

rTegicoala (FEZ/T)

115-390

■UU'

TI TL. Ji. VI11 AEIS; i-î\ 1A HC(:IAI A

60.300

: Ajn|::a'« socole

66.660

<sz?Li

Aj;iioau sc enic i'i nu.'iierar

60 000

CHI-i i UE-: i ii;-- capi iai.

: .967.000

:. 24 7.000

i < .(îH/.ood

TI .367.600

11.401.754

11.392.025

9.226

337.862

TI -! .1.: 1 X AC7IV = H=FI NA NCi ARE

'.(.067.000

1 1.2-17.000

'' .907 000

. 11 907 000

11.401.2 !U

11.302.02-0

0.228

337.632

Acli'-'e fixe

1 1.O57.OOD

1 1.2-17 000

-.: 907 ooo

11.907.000

11.401.254

11.062.026

0.228

33 7.;" 52

C c astru di i

7 100.000

■    7.100 000

7 T 00.000

7.100.000

7.000.03 3

7.OOO. II06

Musirii. uidiiurj1 n[?riLe :î; ;n il-:j=k;k rit?

Inț-isport

A.L-2b.C2L

3.000.000

4 07.:'1 000

4 025 OOO-

4.018.881

. 4.018.88-

213.86/

aparatura bireLca si a'tc

ci olivii țxj. pornk?

j n h n . -J s''-J

347.000

542.000

542.003

130/37

120.900

9.726

13.53!

Alte flc.I i'je t xe

2-3-2.6-2 2

200.002

3i)o.t;i:o

ooo. oi o;

202.230

252.256

12.344

PLĂTI EFECTUATE N ANO PRECEDENT! SI

0

0

P: :Ct ;H ■ P!A'l 1N ANI. 1 (1. J A P N 1

-7.03 7

-7 097

7 097

Titul XV PLĂTI EFECTUATE |\:

uRUCLULNi 1 SI RLCU^PHAI P

INANlJI C.Jl-iPNI

-7. li 37

-7 097

-7.097

Fiati efectuate in aii precede.aii si

!ec, 11:H1 rJ!« ri HT-lJ Glil^ril.

.-7.537

-7 097

-7 097 i

SANATATE

66.0 Ai.500

68 7.2 07.21 IC

771.41 li.IH 0

574 207.55x8

650.26'. 786

597.755.206

52.526.581

523.6 73.01-1

LII:/." UI EU CURLN 1

591 .< 7 6. 7 20

e?SA?e.iio

560.351.433

5'0.320 48 li

50.130 947

507.220.473

1171 UI 1 CHPI ll.JIPi 1 :.iP PERSONAL

2S7.21S.570

28/.52-V-KJ2

2 (11 j. tU 4.1 183

270.476.(82

271.381 542

e.644.646

272.794:114

l?he!n.îrI?salnriale in nani

210.5(1-5.1120

213.14 3.535

2 08.009.569

207.499.026

201.651.312

5.847.71-1

235.258.506

Salarii de caza

130.362.170

Uu.147.17j

145.070.045

144.324.356

105.1 HI4 306

4.340.053

U3.570.584

Salui ii di: 'urii 1

162.396

152.860

1-512 .(34

162.333

102 830

3

6.9/9

lr:1sFnri7,i::a da rcridunar^

.    1J6.666

113.0(13

HO 045

60.043

S6.043

-1.307

Sper de veca'inc

. T2-17 766

1.347.090

1.24 7.670

1.247.666

1.24 7.631

74

1 ■ 0 45^

1

Speiud euabu conciT da munca

29.832.670

30.461.100

28.376.0/3

21l.ll-i3l.671

27 903 440

1.0D5U23

28.466.2461

k \    .

Alle spuiuri

1 4.051.540

TI.53i-i.WO

10.86-1 007

1C.S-34.ee?

13.864.88 7

.- 11./5( i. 75 i (


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR    T

ÎNSTITUTII PUDLICE FINANTATF. DIN VENITURI PROPRII    ■

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL    <:/

31.T2.2010    'y


/y

Hol. Nr.^Z)/ ANEXA 7.3 '


Capitol,r lîrupa i Titlu AHfiy.d Ali.noar

[denumire indicelor

C re rJ i te

1    dc

' angajament

Credite bL±yatur6*

AngajanieriLe

bu^etafo

Angajamente

I e cțal e

1 Plăti efecluabe

Ar i i^elJ u i n s ilto Icgaln da pLaLll

iîiit iafe

rieCnitive

A

0

1

2

3

4

5

6

7=5-E

i i:oi oz

Ori: si:|:!ir"i«ri.are

3.725.15::

2.931.340

2 719.511

2.,'19.814

2 64S 203

,,d

133103

Fonc cs D/eiTii-

1 C.747.233

0.752.230

6.339.619

5.339 794

0.330. /92

2:

1

i-::::i 1 o

For hi fiH.iiru ponl-.i'i a i:-. 11; a 1 e piin curiul

3,91 5.87(1

3.113.630

3.419.033

3.241.672

3.241 072

1-33111

Fond aferent pla.ii ci: ora

5.581.893

0 559:4 20

6.23/.6 26

5.700 076

5.042.4(50

258.196

:, id(.rnrii/<i'ii pk-.LlC lT.Cu' p(;l SO0i'iC din

Hl.Hrn ii:lilnlii

537.455

020.450

300.125

300.126

2/0.651

73.7 7 5

100113

,'n»J6im"iîf.tii ds delegnn?

1.140

335

63:8

335

100136

//La d AipLjd solaoalii in b o ni

4.551.333

3.512,530

3.'39.//5

3.107.078

3.958.235

149.47-31

1002

ChclLuial- s?î Iar ia! it in : i u Li, ia

12.165.155

11.212.3/0

10 903.038

ILI./43.7/8

16.407 303

286.416!

100201

TicJiș'fi rie- masa

12.1 14 155

11.1 7U./6u

10.669.475

11) .7'.0.1 63

16.423.575

280.053

'00202

f oi Ti-; do iTina

30.330

53.610

33.613

33 610

33.793

1831

' 000

ConLi:b.j;ii

. 54.502.050

63. IOS.6^0

61.409.2/8

61.138 378

09.272.862

1.0 0.516

100301

Opr tri Ir. iții :1 n a <:i i n a r s:i; :ia ie rio sini

'^7.712.313

40 055.090

45.652.131

15.082/81

44.242.614

1.409.367

A

100307

Cnril'inulii :1n asiq.na;, :Ih a;j!r:£,j

1.33/. 18 3

1.226.660

1 140 5!’i

1.125.942

1.077.793

48.149

100303

Cer Vi butii de asigtr.-^d soot-f c:h h ■] • ia' î:.I l:

12.31 ,'.500

12.34i.5i0

11 690.181!

11.774.024

1 1.409 '.32

364.852

100304

I

i

Cerfebutii <fe 3 E/g c. ra'i pentn. .

ei.:-: joci ■ l a dc 11 a nea si beli prcfasionc.le

,'23.11/8

887.700

618.532

697.049

500 73 F

2/.TI 2

100300

Ccnl'iiiulii p&nțrd en ieedi; ei

i • idoi m j/ijii:

2.1-1 1.016

2.361.940

2/193.673

2.634.132

'..9/3.35::

60./96

20

TITLUL II HIJNUH- 31 SI-SV IC II

2C8.721.77tl

352.18I.86O

296.31 1.718

273.7 /li.235

232.619.363

41.159 '57

200'.

rid, uri ::lmvicii

(i 5. l ti 5.146

168,874.300

51.573.542

87.673.083

82.091.073

4.951.4".

200-01

r urnit jri ce birou

1.766 716

1.056. ,'10

1.562.567

1.71/1.463

1.145.150!    114.327

200<02

Mtienac js-il.-i.i curățenie

1.57 2.4; 6

3 725.580

2.355.622

1.975.353

1.856/IAf?

119.509

2001(13

nc-Hvi'.. il.j.n i hI l/ ruilă i:ioVii;<j

5.21 1.21!?

16.846.13-3

5.157 635

6.773.126

e.404.85 8

905 558

?0010<

A;ia ca,"i,-l si sal'Jb/iSalti

7.246 216

3.5/3.330

3.193.442

8 043.755

2.350.719

93 039

200105

Csrbu'unt' si luliriliai fi

369.666

327.1 50

2£:C-.49d?

17^ '•lHtî

1 76.28/

. -.1

200103

Plase da SCiiil'b

2.6F2.216

2.877.190

7.157.606

i .680.123

1 340 3?:6

315.524

200107    ,

i ra'ispn.t

60.150

33.35-3

35.720

51.0:14

31. -3 s4

-


c hei cu ie li sfecli ’j «■


2.394.461 6 314 .555 3.274.035 6.029.8/3


2/5.755

835

2 531 1-"7 ■10.5i5.35S '0.503.355 35.255

50.803.657

42.971.5!:?:

1.011.246


10.517.251


573.153

1.757 ?~-2 31. 112 6 .9/2 84.688 .02 3

’l/■: 04 .': / ,'

1.826 037 1?;T64.373

3 603122 162.785

,    1.40 .9B9

■'    24 04 3MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTN PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL '

31,12,2010■ ,i


CspUof s □nrpa ,’ Titlu Articol1 Ah'ii ef.t |


2001 ce

200109

2001:1:1

2Y-j2

200:’

288301

2894

2L>0t

738202

233434

7375

20050'

2! 1(15-93

203 030

2323

733:131

233332

700:1

2013

2 V11

7013 2013 2 VI 4


□ cnumirn indicator

Credite

<lc

iu i maja meu L "’J"l.......

C rodite inițiala

î’......

bugotano

dâfinâtivA

Angaja mente buL]UtdrA

Adțfajaniei]î&

iBțjale

1|    Plăti ■' ■'

,| efectuate

i

AriLjîijtjriitiirta

1 Fjga le

__(IcjokjUț_

'    7=5-6

Cîieltuiall

efective

„ „.......

3 1

4

5

(i

Pasta. tel scomuni cala. radio, tv,

1

i

:i • I h ! r i<r

'    1.295.660

1.750.930

1.441.507

1.347.556

1.320776 7

20.7150

■    1.025 006

Olc.tericle si prestări oe servicii cu

cu i aci c r tu i i aLiâ a I

'    22.1110 750

28.306 400

23.793 052

22.739.070

21.403.781

1.365.269

21.634.339

A.Ih :::i'iiii: si s«rv'r::i ppnliiJ

i

ipVclh'j'c si rLmclionf.ro

I    2/.in 2.4: o

5(1.971.340

. 50 325 576

46 593 42'

44 062.340

2.531.075

41.644.05!

Ai -jI.i ci.i«fi!d

o tiTc.aoo

10.575 3510

17.5-5' TC

'2.570.343

11.182.886

1.367.957

6.325.423

'-TA'IA

'2.331.250i    16.547.770

14.622.363

13.908.57 6

12.636.1153

1311.7z3

10.793 916

-Tma aenb.i oamsri

12.331.250

16.54 7.770

14.622.333

13.093.676

'2 686.R53

1 311.723

10799 916

Medicamente si iPî.Lorialc sanitare    .

1(51.47J. / Hi

1113.646 430

156 210 368

.43.3 38.630

116.938.896

32.749.934

12 < .674.003

PĂRlIiliaTIrnlH

66 53x3.730

106 97' 760

97.360.621

94.176.391

72.e-7.u29

21.529.2 72

73.96-.S.669

M ,i1 r ri ? g priite re    •

. 39.207.223

45.339.280

34.389.165

33.237.692

26.955.255

7.1 32.047

26.673 107

Po activi    :

20.6104122

24.0-17.1110

1 0.371.931

17.000. riîlî!

14.319.256

3.780.832

'5 975 677

L >i-:ziri\?dai:li    '

6.113.1158

6 .389 950

*ț.F>zz. l

3.824.885

3. COS.556

75 7.533

2.641.240

Hur.i.'ri ne natura obiecte Sc-rdfc inventa"    ’

■    6.079 73-3

7.902.000

5.143.527

4.084.617

4.i:tiU.760

284.1017 1    1.540 147

Uit Terme si aahioaire-rt    i

..    432.53-3

1.311.020

810.1 74

437.887

433.128

33.95S

252.479

I Hr:jerie si ac,:;fiarM :i de pal    I

466.506

901.930

632.274

463.075

461.132

2.403

507 142

Al;-? obiecte de inventar    '

. 5.160.,''2-2

6.658.000

2.766.073

3.403.1155

3.7-85 470

198.385

609.521

l'/L'piaîid.i, du lăsări, I: tir a feriri    •    .

'    ,411 7M-::

336.310

170.173

95.575

95.322

'256

106.751

Dfrplr-gari ir-ter r: p, ri F-I.g F..= r i, Ir-anșler^r j

226.586

161.090

66.984

51.312

51.050

255

51 .603

Oep-Ls a i i ir aromata le    '

1115.21!:

121.760

53.139

44.7(13

44.263

54.363

Matei;a 16 de |an:;iri[::!

2 320.536

2.179.660

1.756.950

1.396.64 1

1.105.16!

201.411-3

1 4 71.451

Cercetare dezvoltare    :

909 jz.3

001.420

5 73.010

5711.01(1

.578 010

526.592

Cari'.. pe bli Lr.ti* ui iv Licita Ic    ;

dUG.i'TIHi'laiH    :

164 666

US.470

33.235

60.444

59.600

644

56.0110

Cer sultan ta si erpertir.-.    ;

606.310

704.4 /c-

415.320

376.362

3(10.389

10 000

350.382

^'egatire prafesienals    ■

34 7. flO

178.030

371.577

267 256

270 224

9.032

293.193'

.l,.oIl:c:,h sra.iiul    !

.    347.66(1

707.300

387.850

317 656

266.213

49.445

2 76.0651

Chelii ii-eRi j u d ica tr g R/traj i: :1 ci a; e    :

dei iva le d T, aeti u r i i u repreze niars a    |

i

• 1
MUNfCtPlUL. BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


>A

//


îl ol. Nr. ANEXA 7.3


Capi Lai

Grupa i Titlu

Arllcill Al.ilcfiL ... ...


Dn.uumlro indicator

.......’ B


DETALIEREA CHELTUIELILOR iNSTITUTIÎ PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

■    31,12.2010


n

ii>


VI, !


70

7:0'

7 1 (j- ()', 7:o•o?

: 01 0.5

7l0130


I

i'ilsrețp cr stalul/, potriv.t

eispuzi iilor Irigau:

I ir?: sta r.srlpu

Alia cheltuieli Kailama a: pali. irita Iu Prime ae asipurare non Veto Cilii ii

Alta clidit.iia.i l:u bi iriu. i si sta uii: i ’CI UI Vi:: Pnij.riCTE CU riNA.NTARE D:N CONDURI EXTERNE NERAMSURS ABILE TON} POS’AIJL RARE

A |u pi or rame c.in 11: r: ilar u ri.-i antale in perioaca 2007-2313 I-ir iar il a i ea Un i.ij i-i. idila: ie    ■

Erou ramul Norvegian peit’u Creștere Eccremtaa si Dezvoltare Durob li I- iririnl a: ea fi :<l ui ■ i h ■ ie i ari 1111. i sat: la

TITLUL VIII AS IS TE N_A SOC ALA

Aj11111hi(î koc ale

riciitre «loco cm-colo pentru c.linilii r i K-:i::iata

CHELTUIELI DECAPITAI.

111117 X AGI ! VF r,P -IN ANi 5 ARH Aolivc fixe

(ir;r:i:i.::|:i

V ce. ni, e etapa mente ei mijloace de li ailipul i

ta i ;l: il: a:. a p ar al i n a i: Ir ta ic a Ki a I le ac.iVe M.ptrele Alta url.eu lize


Credita

da

Aiiqnjnma iit

Credita

bugetare

definitiva

Argajarnariie

bugctnin

Ari gdja i ilti il Lfl Legale

Plhti

fiti?L"hj-at.e

Angajamente legale dc plătit

Cnfiltiiieli

afective

inițiale

1

2

3 '

4

5

6

7=i5-6

a

60 OOP

40.000

4.31 7

4.317

1.151 >

706. CCC-

714.000

714.

31.760

i

3.630.115

4.460:5 0

3.735.53a

3.774 763

5 160.307

1 24.0115

2.4 o 4.487

6 760

2.357

2.367

2.357

2 307

40.900

.    30 174

10 121

15.4156

.16.206

70 Al 40

'.050/90

935.993

753 316

741.004

41.794

/55.55i

.    2.711.1:70

li. 372.0511

2.766.710

.    2.472.^12

2.353.020

37.111?

1.11111.070

01.054.250

3y.dtfft.4eG

7.205.609

7.147.010

0.711 501

92 A1 55

2.505.38,'

35.034.230

35.646.413

6 466 609

o.4 07.:: io

2.4/9.111:1

327.155

2.505.367

'0.5.054 .2(50

llta 343.4611

3.465.609

3.407.316

7.479.311

5)77.1 55

2.505. 03/

3.740.033

3.740.000

3.740.300

li .74 0.6 li Ir

:i. riioioiO

3.7^0.000

3.746.600

3.740.050

■ 153.606

163.030

■ 1(53.000

1 (53.1166

163 600

I    '

iîw.m;î:s

E0.07B.S60

56.075.560

51.037.733

61.160 363

09 930 313

iî/.ta'R./l 9

2.591.534

22.451.84'

11.075.500

10.076 500

!i 1.9157.7 30

6 5.930'. 363

S9.950.353

07.534.715

2.390.-334

72.451.34-

65.425.560

55.426.560

57.663.133

67.677.243

37.677.2/ 3

35 431 .o::i)

20595.654

20.923.403

64 A 0151

342.370

642.373

042.370

305 II36

0 A 330.1590

54 .3150.1500

62.363.623

65.333.620

50.363.570

03.907.936

2.391.034

Vi 752.11.5

634.': 70

634.: 70

624.220

173.161

023 1(11

0211.101

•    .0.421.164

464 000

■104 .000

276.340

245.302

246.392

243.092

■'    ■ 437.313
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA proprie


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PLJBLlCE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL '

31.12.2010Hot Nr. ANEXA 7,3 ■'


Capitul I !

Grupa .'.Titlu    Denumire indicator

Articul! Alineat


A

ti

-yj

Repara di capitale aferente c.ciive o' f>:t:

0

3.0 I'U-ÎA HI-CKI-ERE S.HE-’GIE

PI

TIJE..: Cl.'TEN' E

10

TITLU. i CHELTUIELI DE PERSONAL

■I001

Ci",L?l j.jicli H-EiÎFdi elIf; r: bani

i::<; ip-

■ÎS^ÎFTL |1r OS?fl

19C192

Caia-i' ds nier.'t

ICC IC?

ndciriiiiiîitic di rondJuj'u

ICC1C4

Spor lIlî vl: eh; ii ie?    .

i :i:i-| ;:ț

Spor:,:i oerrru c”r!<liti oi?: min-cc

1331 CC

Alte sporuri

1 caice

ro:ld dî: pi'i:n>ii

i::;!i1!:

Enrid pentru peduri ocupate prin cumu

133112

îrde.mrizaLr plățile u^or persoane :iir.

A fiJ! fî U:' il    •

133113

îr dțrnr^iU: de d elegie

103 ICC

Alte di scuri sala'ia Ic ii beri

1003

i Jii'ihiii.r;.

1-3-3331

Cctil-icjtii de asigurări sccia'c- de

133332

Ccnta cotii ce asigurări de sentaj

13-3333

Ccnl'irj.j.ii ui? uH’Cji.-i'fjr? aurixi.t: ilu

Si rJ* IrJ: â'.Câ

i

C.’,r;r bi ir ,ri i re astgi.rar pentru

occicertc do murea si Leii Li'Cikjțîie-iiLiii

1ccoce

C u' i 11 idi. i!.i • peni i i i cor i ::edi s-inr:'E?ir r izf]f:

20

TIT-.JL II BUNUTI Si SERV Ct:

2331

tunuri si scividii


Clâdlte

rin

Crcirlitfi

iititisln

birgctarc definitive ■

Arigjjamen te Ixigotanc

Angajamente

legale

\ / Plăti'    "

''efectuate

Ângajanien ta SlJfjLtllj

-letî-

Cfi al tuie li efective

j i l<i ai a met 11

de plătit

1

7

3 :

4

5

5

7-5-5

8

050. CCC

001) ooo

■'-.304 55C

2.0557:1C

2.003.110

2.0:53 -i 1 c

1 !":/! 1 372

101.40?, CCC

425.06S.000

396.365.000

000.744/ 17

300.222.230

2C-1.667.933

■ 1.645.664

363.5S7.S97

osc. a 15.000

030.597.000

OOO. 11 2.700

^7.7!;^^

255.061.14 5

-1.645.554

015.2 21!.Ei! 1

7-5.4 3-5. OOP

53 405 ooo

09.102 450

OS.OC7.002

5 S. 440.024

■ 137.373

50.555 129

59.103.COC

7.122.000

.45.202.299

4:j.SCC.£34

45. '730.673

-130. COS

44.312.312

36.243.700

0 7.6 01.625

2 7.1 00.15!!

0 7.267.955

-124.151!

0 7.l5S.S3S

.    -13ii.!!!!!!

100.000

1 00 091

55,353

55.75?

4531

227793

503.CCC

50 500

62.700

78.34"

SC.C93

1 14 S

rU Ț.-p

D.474.CCC

605 4001    5C2.30?

405.914

■    4C7.579

■1.SS5

223.225

2.-S54.CCC

1.500.000

1.453.764

1.4 52.226

1.452.226

1.383.38?

. 4.577 .(iii!!

'..170.000

1.1iii1.110

1.100.524

1.1 CI.770

-1 7251

7 7 L, 2 23

3 509 .CC"

5 047.450

5.042.300

3.315.075

3.015.755

r-g ;j

7,552.025

■ 2.296 .CCC

2.066.050

2.C22.462

1.0 70.122

1.0 70.066

1.8 -I S.&31

..    46 CCC

12.CCC

11.400

11.400

11.400

11.495

.    00. CUC

25.L1CC

15.52 7

15.14 5

10.140

16. !40

.. t ooo oo; i

323. 3 0!!

255.173

220.217

7?0.217

21! 1.7-10

' 17.557.000

'3.041.CCC

12.950.140

12.706.510

12.714.664

- 7.835

12.346.6 i '

12.052 000

'0.01S.3CC

9.525.512

9702.923

9.7 CB.663

.r £.q j

3.422.056

4 4 5. CCC

244.o::::

22i 1. !j 7 f i

214.325

215 106

4! 5 3

212.066

5.4-0. CCC

2.026.CCC

2.423.USS

2.O6C.905

2.060.905

2.236.747

203.00(1

145 CCC

115 570

95 420

90 269

FU

54 953

.    607.000

4C7.CC0

057.12 7

000.242

000.700

■-4 67

320.000

271.052.000

24o.3Kt .000

240.9'6 573

259 566.055

24C.6C5.650

1,507.322 -1.463.694

■■ 202.4 5?, 57?

■ 25.150.000

107.737.CCC

107.546.507

'06.762.792

105.216.436

'04.5 C 7.695


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

activitatea proprie


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN CUGETUL LOCAL 31.12.2010


A-


HoL Nr.


ANEXA 7.3


-IgI-


Cspildl H rup a / TI l‘u

ArticolAlineat'


£0013' 20C-10? >:ljC-193 £00134 2DC1O5 £ t>r:-i (io £00137 ZOGI36


£00129£i)0£

£003

200302

2304

230401

7C3402

203404

20!

£000 0‘. 200530 £000 200601 £00802


2:ii£

2313


Denumire indicator

Craditc

rie

a ncTajii iriGJii

Credite

bngeta/a

definitive •

An gaj 3 rne 11 Le bdțj&tiirc

Angajamente

legale

Plăti

GfOCtUfltC

Angajamente legale du plătit

ChelfuieJi

afective

Inițiale

E

1

2

3 :

4

5

6

7=5-0

.

TUT-iLri de t’irpir

635 OCT

. M AC 20

512.107

5 2-7.036

057 9£0

-984

5.54 980

r/nit! rirjks pcirr'u eugenie

8/1.020

630.032

L'S3.S36

-3 55.254

657.143

■1 OCA

/6? 063

Ircî.lzit. ilurniriat si li "le niuirL-a

9.966.003

!?.:161.003

9.1 SS/-74

ii.3-21.110

6.554.604

-3.224

3.660' 6£5

Apa, ca noi ai salubritals

' 9.3' ii. 000

13.636,322

13.834.337

16 754.0CC

io. 734.571

-1 72

15.570.093

Ca'bursnți .si i.blilianli

£.669 0C2-

2.023.000

1 95 £ -'60

1.370.321

1.C7O.3O0

3.173

2.8' 7.08U

Pfc.se de schiml;

662.022

571.000

5SSAB'

551.852

552.605

-455

676 £65

l‘ i .-ir.r-; 11:; 11

82 002-

41.000

211. r 04

65,356

33.697

-1

67.409

Pesta, 1elec"iT ui .icHl:i. radio, lv,

irnernet

1.606.003

1 5.{ j ;! Li

:. 455.213

1.£ 72.514,    14-53.014

-£3.100

1.446 07?

O'.a la i i a Iu si prestări de servicii ci.:

ea' a r: b i 1. ir i; fio 11 a i

6£.88O 000

66.255.030

50 .£211. C16

55.066 907

3 Z.4C 1.331

617.104

7 3.330.53 5,

.■Vb bunuri si serv:i;i panli.i

.

iabcii,    si fund ionara

24 .£21.000

££.555.200

£2.631.512

22.780.450

22. £5 2.906

-112.451

29.-53.653'

Repera Iii eurerte

43.896.000

15.13S.0C0

45.067 05-1

44.022.145

44 £2 2.1-1 ii

48.£i: 1.5 l£

-JH'ld

ii. fi 3 3.000

6.742 000

8.7'6.651

3, 559.200

3.505.2331

3.254.340

Hrana [:i?i iln. arim-nie

|    . 33133.000

3.7^0.000

8.716.361

3 359

3.555.233

3.254.340

Vlecleame.nte ai naleriale nani La A';

-. 2^0.000

£00.000

195 004

195.070

'.95.C7C

151.482

Vei: i; ;a i - kT i Ic

111,1.000

150 000

149.796-    '.46.804

146.804

143.990

Maieriaie san'tars    !

■ 'V" C!<J

£9.000

27.403

27.466

£7 400

£0 l>7p

DiH'T.lKGlrllli

£' .000

£3.303

£9.!i:iil

20.603

20.797

Lui' a rl d e iie.ț' ira cbiec l ai a ' 111: i -,7a n l a r    1

4.470.033

2.144.003

2.12$. 3(13

£.031.3S8

7.1131 088

1.766 96£

Un.Ibi nu? si eciiipamort

100.022

92.090

C1.231

5i.:-'iii

31.261

/Vie enipcle de invaulrji

4.670 000

3.052.9-3 3

£.036,2!l£

1.333.£07

'Oi II 3.80 7

1 700.06£

De-plusori. c el se ari, t\--r.srerari

612.000,    460.2::::

507.323

:i 1 zc

326.1£9:

333 476

Deplasări i’iieiriS. di^aSăi-, Ifînsf orari

6115 000

■“j/TTi nr-.r-a L> <J. w

£07.354

200.400

zl;:i.455

£9£.1i-:i£

Deplasări ia î-trairisralR

!    217.000

1:17.O2-C

■05.674

103.6/4

105 67£

135.674

Carii, putiiioau si inii:er:o:e

( Lt i.i rr: prU ar £■

731.000

258.000!    £56 71371

219.134

£ 1II.1-1-C

■12

173.25H

Coi iS U ite.n-ja Si exper-ira

I    6.315.300

: 602.000

1.307.012

1 307.012

1.307.512

■    -500

1.333.652

:Jjer:a!r(’ profesionala

I    £112.000

233.000

£00 5 7!1

246.214

£48.431

■ . 217

253 41CMUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTJ'l'LlTil PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.201D


CapitoE I G ru pa ! T i Ll a Ai tircl i1 Alineat


Denumiră indicator


G red i te do

angajament


Cror I i t.n b 1 rg c ta re inițiale    definitive


A

23U

>':n

203;

203333

7ooo;4 2033;; 55 3501 550111I 50


A Jl Uajdi'Ti&r i Le

A rbg u J ej rei* 11 Le

bugetare

Icțjfde

" '    4.....

.....5' .......


7-5601

5

5707

570234


5517

76

71

7101 7'0-0; 7■0■02

7'0103

7-10130


ETc-teclis nunei i

Gluilii si cciGHlari

Alic cheltuieli

Prime ce asiuura.-c ion viata

Ctiri

Alte c!“= tu inii mi bunuri 51 ne: vicii

TFEUL VII A!._E TRANSFERURI

A. Tfsiiisbiufi ir tei na

Alic irh!îs!c 1 .jri Cure 1 Ic liitciie

TI' I t.,1 VIII AXi 1 A(1 I T CU HNAN : AHL UIN ECNR JRI EXTERNE NFRAMIOUHfiAh.l H i-FN:, POST AE:ER ARE

I -1 ag ■ ar-ie r! in I- :ir irl: 1 l-u ■ [jpaar 1 dt-i Ufi/vi: :1a 1 e Rog lor a la (“EElRj TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare nonele

T chete esc cu scindate pentru 1 :htîlI j'« I sociale

TITLUL IXALTECHE..TJ.tU

I ?i-: spai:-' ;Lai i ci ■jiL.'

CHEL.TJF.1.1 IHF CAT-: I A'.

TIT.JL X ACT VE NLTINANCIARE

Aci ivi! I XC

Conțin jeli

Mssi’i echiaamenie ni mijloace Țe

TSliă J'J! L

.Vlotjcioi, ijpainl.jfH 1) 1 etica ci ailc active emporaie AiLe sc;ivD fxe

HAT. LEEC_UA_E iN AN: PRECEDENTI 5


1.175.0011 A 5 00.000 8 5.54 5.000

40 000 040.000 Ei 5.505.000 4.400.(100 4.400.000 A.400.000


0 277 000

-11.27 /.000


50 0011 50.00o!


'.'1)9.000 225.000 79.4/7.000 48 OOP

@20.000

/îl.OOO.OOO


1.008.0/ii

224.4 16 79.05/./32 1 1 iW

@01.632

/3.244.20670.471.702

/ H. 524.9 72

11 357!

1 1 892

801.632

601.632

7 7.633.1 /6!

'7 7.711.446
-1 70

-00.2/0

-50.2/0


1.0i 1 883. 224.4161


71


1 70 7081 10 353

747.332 41 3. 798


39.006

3S.606bO.OOO. 50.0001

101.408.000 101 4(36.000!

10i.405.0-36!

z!, J J u j

07.5 53.03-3: 67.553 T)067.C53.33S-j4. 7 J1.333;

94.771.000 04 771.000 94 771.OOO 35.405.000

<6 4oe.c;c:

*6.657.330'

70 606 000

35 0.5/.::::::=

.'-3.CU-5i.33L:

lifj 57.000

10O0

■ 001 000


3s. 000

41.736

41.736

4l./66i

41.73,6

41.760

41.73li!

. 41.700

41 766

93.650.394

S2.535.7'73i

92.535.776

5C.34t.6lb

03 66 Li. 404

1:2.5116.7 Al'

92.505.770

50 345.010

96.650.094

57 505 773

97-n^c 770

5C.345A16

35.307.55l

65.224.633

35.224.066

3.732.30'

70.700.579

75.647.7114-

75.047 754

13.397.226

30.5@3. @ 23

36.363.753;

60.303.753'

32.821.1 6 2

1.6/3.041

1.266.1331

1.2115.1 IU

693.357


A-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PR0PR1F


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31,12.2010tv/z i. /ai

Hot. Nr.

ANFXA 7.3


Capitol i 1

Credite

da

aurisjament

Creditn

i njti a:e

birg atare rfQfintfivc

Angajamente*

bugtfLilru

Angajamente

legale

Gl Ljp«l I1* 1 ill u

i Articol i A:'l ne a l

Denumire indicator

i

A

E

1

2

3

4

5

R ZCIJ PP RA'f F : N AN UI C71 :5 F N Ț

18.980

-13.0110'

85

iii!:;' XV PI. ATI ETECTJATE N ANII

PRt CITII- NT! 151 RFCJiC-TAl t:

IN ANUL CURENT

I

-1 ii. 940

-16.96'Oi

6581

Plai; :: Ec-I i i u 1 a in a.iii pr«::erienti a'

r F!: :i .| :•« rr! e in a n i; 1 r;: irent    i

■18.980

-111.940

70

0

LOCUINȚE. SERVIC : SI DEZVOL'ARI- PLIi. .CA

8 066.98(1

61.071.888

53.859.000

?.8.U? 3.51?

■10 528.000

01

CI 1“_TUIELI CUREVI'P

, 51.015.808

■12.283.000

21.731.732

41.281.314

1

1 8

titlu: : ci-ifi : uifi i uf PERSONAL

îj.iji

8.70? 000

8.181.230

8.181.230

1

1 i::i-,

a a icriaie in hori

7.005 3-33

3.337.500

6.322.147

3.022.147

139101

3 a lar i o a taza

4.915 330

5.127.500

5.121.252

5.121.75?

■I -30102

Srj’ui • dn ! i: r?i il

■ 85.990

10.500

9 69"

9.697

51 150-(115

Indennnizabe ce ccidjcerc

-■04.300

9.000

7.901

7 991

100 04

Sac - de veci liric:

' . 972.000

51.600

50 457

50 457

'7

l00'05

H:::n;i. [:e'i!.n.i rtoncîiU' dfi rrur.ca

90/ 000

071.000

670.379

670.3/9

\

199-IR

A te Spcr.iri

1    15 000

16.D0D

9.245

9.745

100 05

rend de jrcrri

i    . 416.000

395.090

394.45-

394.45 b

100" 0

-ord pe'il.-u posturi ccupaie prir. cuitcI

o ooo

0.000

4.522

4.522:

100' '3

lider.nizai'i Le de'rya. e

■    9.000

7.090

5.090

5.096-

100-30

A:te <l -eptcr' salariale in bani

1 -15 000

00.5 00 j    49.05/

40.05"

1303

Centrii: ulii

2.254.000

1 .664.500!    1.659.063

’ .659.063 i

19030-

s'Orih.Lid-i df: .a-.igjrari sociols de

stat

1.0:2 000

.322.500'    7.323.? 6 3

' 673.703

100:502

30.(1(10

np, m

30 533

1903(115

Cpntr hul i de asigurari sociale do

1

3n ratate

403.000

3 2:1 .'30 ii

073.507:    323.507

100304

Conli !;.jl i de asigur aii p=rlp. i

ac.i:idiîr,ir? rie munca si be i profesionale

? 0.000

21.500

19.4115

10.4 88

100306

Ccnl'iou?: pornrL! concedii -si

i.ldei r ni/a! i

;    i/h.Oil:;

156 000

156.795

156./05'


13


Angajamente: Clieltuiei I u y il IH dc plătit


-1 f3.9î1C-

-18.930

-18.950 49.904.655 41.160.Dl 1 îl. 1Î50 •??,!■■ 0 321.349 0.1 21.262 tr.:TI7i 7.991' tliAhr

07 8.379 9.245

,90-1.451

4.11-

5.09(5

4 8.070 1.853.66Î5

- .323.763 30.73?

323. /ki;1

19.878

I

1!in.7țl5j-


7=5-6


05.31 ' 39.211

993

783


4' ■■

36 < 19T

301

■213

107


efective

a


g

_ ‘7 r-5.893'

27.II3Ț

1.7-1.15T

1.313.143;

31.1(50

325/26

:5.148'i

55.8113.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AC I :Vri A I’Lfl PIVOPRIF


r.


| Capitol; i Grupa S Titlu I Articir ! Alineat


Do nu mi re indicator

......... R


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31. "12,2010


f/i20 200' 200-01 200'02 200- 03 200:04 200106 200100 200:0~ 200103


1135

233130

2332

200002

2004

70040'

200402

700404

2003

200601

200630

200-001 20-1 I


TITLU . II BUNURI SI SERV.Cil Oipuri s' seiv eii IJ i ir1! 11: i i de -a i-:j j Materiale pentru tiuralerie l :i: ;a l/i:, iu minat si ‘orto metrica Apa, -r.aua' ai s;;lau■ iLakj Carburanți si la hi ii-anii Piese cit scltimo I rairaport

l-rala |F,fi um.............. iacio, IV,

| interne-

i Mato-ide si prestări de șfivit.ii ta:

. i:arai:lt:i' OjIClidOa!

. Alte huraiti ai servicii punlnj

intrai in ere si runcl’pr.arH

R a 11 a: a I ii i :i. i e 11 ld

••■■rana

:- :i pentru anin-ale

.'.'iedicamente si materia it sao;1a:e

,'vfc: ic-fj ■ Uf: Ho tlateriale K.a.-I laie I Jt.'zi ■ i facla mi

Riirniri de rialui a u biect-o ior ds inventar

Umfcrrne a f r:ri |: a: n ei :L

■ Alto obiecte de rventer

Ltup a sar', de ta sari. transfer-.ari i C-HIrasei; in'.trir.c, dclasai, 1 tnsferari Cârti, irublirati. ai 111alCi'ialc doc-jmontare

Cor sultani a si expertiza


Credile

de

angaj a rnen l

j


Credilu- buiifitai'G

Angajamente

bugetare

Ajigfljamccre

leyata

inițiata

d H f ÎFl i Ll V ti

2

3 ■

” 4

5

41.062.000

34.017 633

33.007.462

33 007 r:r:<

77.721.000

23.670.063

26.-52.2(16

26. Si.818

166.000

'■ 16.0(31

9L603

91.1:1:2

162.000

107 002

65.792

05 757

330 000

776.003

760.91 0

7 60. SI 3

200 000

225.003;    216.413

216.410

4t-:-0.o00

460 000

455.773 i    405.773

21 t.()00

203 000

lOO.U-'-l

100.941

:.000

2.000

24

64

240.00C

2-37.000

133223

169 426

24 .37(1.oct;

26. S 53.000

25.H7H.1O6

25.327.656

606.0(1 3

530.000

443.16;

^3.101

. 10.173.";:::-

2.723.000

2.454.537

2.454.937

160.200

1 Iii.000

■114.542

1 14 542

.■ 162.000

113.000

114.542

114.542

■ 133.000

125.300

12t .230

171.230

30.000

50.030

47.665

47.305

20.000

j'Ei.L'L'L

34.422

34.422

46.000

40 000

33.923

36 97.3

600 000

706.000'    753 332

753.969

r o.ooo

50 000

49.377

49.07/

600.003

746 000

704.3 12

704 012

12.000

K.li7()

£.620

32 323

12.000

3.670

6.620

-■i- CCC

4.000

50

50

1.174.:: pt:

430.000

443.426

442.426


Plăti /efccttmte


32.3/2756

73.113.;™

31.003 65.732 7 li 4 .470 216.410

4 55.,'cj


14


Al?/


Angaja mente legale de plătit 7-5-634

04

107.515

1.133]

1 £6 766

75.603.1 C6

24.552

25 513 111

442.623

5^

442.035

2.454.9371

2.3-33.355

' - 4.542

123.52,'

114.542

129.22 7

121.230

122.-300

4 7.605

4<.611

34.477

47.064

04.323

00.03;

,7C1.n!b)

“FM

AS. 377

- i.739

704.012

2 67.023

<!. r-7:!

6 071

6.673

3.621

5(1

447 425.

442.420


■■ -I /


Capitol i1 Grupa .r Tjtjn

A ■ Li CL>I Al Ir: li?i L A '    '

Ționi.irnfrc indicator

'    '    B ........ " .....

Credite

do

angajament ' 1 '

Credite

bugetare

definitive

Angajamente

bugetare

"    4

Angajamente

legale

PfEiti

efnnt'iste

G

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiala

' z    '

7=5-6

5

!

■-1.' «c « j '« i: <i Ies lor: a 1?

itli.ooi:

. 64.000

53.101!

52.106

53.198

53.195

20 4

Protecția ntijcii

147.093

1A 4.000

134 437

134.437

1 34 437

175.31 '

2030

Alin ::h«-11.i«si

1 .idO.oixj

57 4.601)

7/1.4 5 7

771.757

770.966

769

766 762

20303-4

Chirii

12.023

1 cF.ecD

100 024

11111.074

106.524

-06.524

. 26i3022

/■JlC! chelii; iei cu buri.ii fi-i mfivieii

1.157.620

76 0.6 66

666.233

660.2 331    664.444

769

000.206

<■’

111.    VIII ASIȘI l-N A fSOCIAI A

1 1.1 iii 3

i/.niii;

.    111.233

15.11116

12.669

3767

Ajutoare socicle

14.320

U.33C

12.2R3

m.cnr;

iii.;: ut?

r/L2C4

T. cheia cadou ae/jr ti a 1 :j pcutu

i:n<iili;iei: s::::i-al^

14.1100

14.000

13.050

13.053

13.636

;:h-i . r. ji=i i uf captai

B.flSfi 002

' ■ 10.050 000

' 1.020.0011

fi .7151.4 52

8.738.452

0.458.452

4.716.676

'E?'

T '_LUL X ACT VZ N El" IN AN CI ARE

8.088.00-3

10.650.000

--.626.030

6 733.702

ii.72Hi.702

II.738.752

4.715.676

7i::i

A:Hve fiKR

fi .41 ti .oo-: i

0.5112 .'100

ti.526.d03

5.301.365

5.90 L365

0.001.300

3 019 463

' / 710101

Construciii

3.400.000

5.067.000

5.300.000

2.1 H 4.374

2.134.324

2.154.324

■1.679.256

P'X . IU 102

Mas ii ii. eci-ipamcnlc si mijloace dc

■!r?î ns r: l>i 1

2 753.000

i .0211.000

2.753 Ofld

1.283.020

1.263.020

1.283.020

-.029.619

710103

Mobi;ier. apa-atura birotica si alte

tfclivi: i/j pa'Hlc

-52.000

;-'2.ouo

152.000

143.255

149.255

149.200

1 7 967

710150

A te active fixe

141 000

. 1.214.000

7 52- 000

2.5114 .700

2.261.766

2.254.766

292.596

4103

Reparați- eau'lfjlo a Im cric a ti: vel ar

■i/e

■ (54? 000

2.077.000

5.100.003

2.0,0 4.587

2.63Z.36;-'

2.837.387

7699.2 (3
MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVEX I L-A PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - credita externe -31.-12.2010
r--
Capitol 1 Grupai Titlu Articol i Alinnj.f

Â

Denumire i n-d ic:»j H ir

Credite

de

angajament

r    Credite

inițiale

2

bugetare

Angfljrirnenle

Angajamente

legate

5

Plali

efeiduate

Angajamente icgale de plătit 7=5 5

Cheltuieli | efective i

a

definitive

B

1

■ 3

4

5006

IO l'AI. Ol II-. .TUIELI

90 311.000

1.010.2 00.00.')

1.0 41.250.COC

1.0C3.iî5/.?01

663.40 Lite Ș

706,402.526

37.051.2(10

295.753.625

Oi

CHLL1UIFI1 CURENTE

52X00.000

IC 2.504.COC

ic;i 700 ooo

52.6G2.35fl

117.7S7.775

-95.421

52.734.177.

20

■| 1 n.UI II tli.NURI SI SERVICII

■ -I0.50C.00C

10.51)0.1)00

2.473.076

9.5/5.093

95.421

B.575.Cs9

f)1

1 IT1.UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADV1INIS 1 RAȚIEI PUBLICE

S1.25S.0CC

30.39 A l)C 3

30.571.706

30 5/1..-ce

i! 0.5 71.706

ixS

TITLUL VII Al TE TRANSFERURI

42.40C.000;    59.072.0C0

59.977,000

42.537.337

42.Ori/.067

47.5S7.257

sS’^

TFLJ-VII! PROIECTE CU FI NANI ARE DIN

FUNIJ1JR1 tXTERNE NERAM9LJKB ABILE (FEN)

îJ \ j?j 1AD — RARE

’C. 000.0 00

-.'.-534.000

1.034.000

73 603

23.603

70

CI IFLTLTCLI DE CARI l'AL.

30.31' .000

93/. 05 5. COC

907.609 0-00

BOC. 657.20-

5ÎÎH.71IH.B66

556.736.030

170.091 591

' 71

TITLU LX ACTIVE NF:-INANCI ARE

30.311.000

95/.d6S.C0C

907.6119.000

90C.657.201

6(iH./i!d.B06

5-S6 736 Sfiifî

170.09.'! 551

79

OPERATIUNi FINANCIARE

30.355 !155

-?j6.&55.3CG

30.953.S3S

!/

TITLUL XiV RAMULRSARI DE C-TcUI IE

30.363 365

oG.GiyC-.SGîji

51 OG

AUTORITAR FURI ICE SI ACȚIUNI EX'I ESiNE

S COO.O'CO

3 0.575.000

20.570.000-

7.141.672

7.141 5/2

70

CHELTUIELI UE CAPITAL

5.000.000

30.07d.O0C

20.573.000

7.141.672

7.141.5/7

71

TTLULX ACi IVH NtFINANCIARE

5.000.0C0

30.57(1.003

20.573.00-0

7.141.672

7.141.6/.';

/IUI

Active fixe

5.000.000'.    2D 67fi.003

20.573.000

7.141.672

7.-Al.0,'2

71 nu?-

Consirjctii

1

S.OOC.OO'C

7 902.0C0

7.932.000

2.361.640

2.301 (140

710107

Mss i’.i, csnipa inerte si --rijlc-s.ee de

li yrSOOi't

10.136. G 00

10.135.000

■1675.6721    4.675.672 j

7-CI 30

A! le acilve f xe

2.51 LC-OO

2.5LI .000

11)4.160

104.160

Lo06

INVA'I AMANT

270.000.000

220.000.600

775 COO.OOC

132.925.915

133.6 20.31 1

-700.396

52.605.092

01

CHEI TUIELI CUREN T t

10.397

-11 Ui 1)7

10.397'

2?

1 C IUL fi BUNURI 31 3EHV,C:i

10.397

-10 39/

10.397

2 02 a

■ Con i iii io ane si alte ras iu 5 a le ies Ic

i-r prun nurilor

"C.397

-in ;s st/

i C.5S7

j 202-101

Cținisioaie si sile cosiuii aferente

|

iii'ipfuniutL ri'ior eZeir.e

10.337

-10 ij'-i/

'0.337


ClODETALIEREA CHELTUIELILOR - credite externe -31.12.2010


0 i    ' ■/ ■

'■L-/v

i /

I / :w

7    ’


C Fif.ri f ci I I    |

Grup? I TftFu Adi«nl! Alineat

' A '


Denumire indicator


Credite

tic7?0101 710103

70

SI

610: 510106


■3706


01

5?::i

66


56C1

36010?

70

71

7101

712101


7006


01


CI 1LLTUILL DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE' AuLe fixe    ■

Conshi.'Clii

Mo(',ili"r. a para ti na brodea si al le

ad ivn oo,■ p<; i h le

OPERA T IUR: FINANCIARE

TITLUL XIV RAM LUP SARI DE CREDITE


| Rambursări i:'e credite exis-na DTFnrrnts do curs aferente calcriei p.jb'ico externa

CU’. TURA. RECREFRE Si RE I.'GIF

CI in. TUI El. .CURENTE

TITI UI. VI IRANSEERURI IN l'RE UNITATl ALE .administrației puri. io e_

11 an.?feru'i cererile

11 rUJL VIII PRUIEC I E CU FIN AN T ARE DA' FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) l’OSTAOERARE

Programe cin rondu! European do Dozvo'ta.'o Regionala (TEDR}

linanIb.-ha de la Uniunea Europeana')

01 IEI TUIEI ; T)F CAPITAL ■

TUTUI X ACT IVE LE FIN ANO I AR F.

Adi'jp lixe

On i s l n Jt r: i

I OOUINTE, SERVICII SI DE.A'Ol 'I ARE PUllI.IOA CEIEI I'JIEU CURENTE


-iei-

70 0 00.1)00

Credite bugotaro

Angajamente

bugetare

' "    "4 .........

Angajamente lege Ir

c

Pfeti

efectuate

5

Angaja mame legale de plătit

Chftll LJi^li țîfer t Ivb

TnTtiaÎG

2~......

definitive

. ......

7=5-6

______3    _

■31.904.195' 61.904.193 ■31.904.193 61.S60.117

770.000 000 2 70.0 21) 000 7 70.001) 000 2 70.00 0 000

226.000.000 2 26 ȘOC. 000

■ z26.O00.0Cij 226.OOC.OCO

22S.OOC.OCO

223.000.000

226.000.000

226.000.000

132.025.0-15

132.325.    El 5 ■i 32.325. £15

132.325.    t15

132.325.915

132.925.915 132.925.315 132.925.915

24.079

630.433

-090.493

690 499

690.439

0 90.493

690.499

690.499

■690.499

0=0.49^

590.493

-690.499

090.-199-

10.000.000,1    35.210.000

34.355.000

30.832.6C3

30.392.60 B

30.571.706

i-njjoo.onc

33. OS 2. G 00

32.723.000

30.535.302

30.595.303

30.571.706 j

31.736.0 00

30 604.000

70.571.706

30.5 7L 706

30.571.706;

31,7311.000

30 <3)4.000

30.571.706

30.57?. 706

20.571.706:

i

10.000.000

1.831.000

J (jou

73.603

23 50 :i

10.006.000

1.834.C00

'. .B34.COO

23.603

23.303

li; ooy.ijoo

1.034.0-00;    1.634.000

23.603

'    23.503

n

2.127 000

2.127.000

297.233

297.299

0

2.127.000

2.12 7.000

297.293

297.299

0

2.17 7.01)0

7 "/!.[ICO

207.21)0

297.209

0

7.127.01)0

2/7 7.001)

297.290

797.2.99

i

130 1 A? 000

133.770.000

13? 61 ti.Oi ii)

2S6I3.0H--1

26.613 2fS7

.    57:1 o: li)

723

V2zS

' ,    723


Tiz.
Capitol!    1

Crupa! Titlu |

Denumire indicator

Artitol I Alineat

A    ■

B ■


70    “ITLI.IL II HLINUR: SI SERVICII


707.1

Comisioane îi aHp cesturi aferente

20740'

Inprjmuturroi

Cair;isicai e si alte custuri aferente

77'

iiTicrjTLtu-ikr eHnc

CI IEL_U EU 'IE CAPITAL

71

TITLUL X AC 1IVR NETINANCIAKI-:

noi

Active' xh

7'0101

Consfi liClii

7■Ci02

Mânjii. -;ch:pan_ente si n'jluaco de

'. ■ a: i spe rt

713130

Al le a cil va fixe

/4c 3

/KOTPCTIA MECIULUI

01

CHEI 111124.1 CUREN’E

23

11 I I..UI 3 BUNURI Si SERVICII

2024

CerirsCane s: ale eosLiri sfeieila

702401

impnirrij'.ji 1-:r

CmiisiOd'is si alte cesturi afeieme

70

imp’unnti.ii'nr externe

C-UELTUILJ CB CAPITAL

71

TITLUL X ACTiVH NI FINANCIARE

7101

AGlivi? ,"Xf

7JCI 01

Ce-istri;ct;i

7‘6133

Alte active fixe

79

OPERAȚIUNI l-i MANO IAR E

31

TITLUL X'.V KAMBiJRSAR, DE CPE

81131

Ram bursa i de me-liift exierre

31010b

Dila.-enle ce <;u:s aferente catar ei


Credita

de

angajament

1

Credite

Inițiale

2

buget ;i re

Angajamente

bugetare

Angajamente

[egale

5

Plăti

e le l: Luate

An gaj am en Le legale de plătii 7=5-13

definitive

3

4

65

223

-223

223

-7711

222

-725

4 o. noi: .■: )00

130.175.000

133.723.000 i 132.015.000

26.313.03-4

70 213.064

1 ■: f. otic. DOG

136.175.000

133.723.000-

137.5'5.003

26.613. 064

20.313.064

i-o.oo-c.ooc

136/75 000

133.723.000'

132.3--5.0C0

26.313 (104

26.313.064

4 3.003.000

- j5.j

/b.000

13315 50.000

132.315.00-3

26.1113 064

26.613.064

1 /O 030

70. .140.300

(j2..90.-.(1311

62.907.0(10

,14.100.940

35.504.74 li

-1.103.303:

44.01b

-44.2-45'

44.0-15

■44.045

44.045

-14.045

M.045

41 045

79.340.000

02.907.000

32.90/030

34.400.940

34.400.940

79.340.000

07.907.030

3 2.907.0-110

34.406.^401 34 4 0-0.04 0

70.340.300

67.907.000

62.907.090

34.400.940

'34.400.940

79.340.000

t>7 257.000

6 2.2 57.1)00

34:315.546

34 31b 540

05 3.000

050.000

S5.394

5b. 194 1.659.75,5

-1.055.255

1.009.263

1.059.236

1.059.753

-1.0.59.236


-iei-

Chcltuieli

efective


223


223 573. 705 573.703 573 705 540.20 3


24.439 ■ i

■I ii 3.3 33 44 345 4-1.045MUNICiPÎUL BUCUREST!

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR - credite oKjernt; -31.12.2010

-Ini-

1 Capitol/

1 Grupa / Titlu ■Articol! Aii nea 1

A

Denumire indicator    ,

Crcdrto

de

a riga lan le n1

Cr'rdll.-e bugeiare

Angajamente

bugetara

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

' 7-5-S........

Cheltuit

etectfve

■ 8

inițiale

definitiva

B

1

a

.■' 3

'    4

S

i

I

publice e* Ier ne

.

1.050 256

-i.C50.255

1.6 59.256

f.u:;6

CCMBLLi 1iBILI SI ENERGIE

72.400.000

63.392.000

58.092.000

09 061.043

7074!) 7/5

-i 6!>8.433

33 666 800

o:

CHELTUI ELI CURENTE

34.400.000

' .49.4'.5.000

45.4:5.000

32.030.307

32.039.031

■9.204

32.639 681

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.264

-9.204

5.264

2024

C om is ic an r- s i ai te costu i i af ci onki    j

inp rum aiuri or    i

9.264

-9.234

5.204

202401

Comis ic ane si alte costuri aferente    1

1

imcrcmuLirilor exie/ne    ■

9.704

-9 234

5 764

55

1 ULUI. VII ALTE TITAN SPER URI

3 a .400.000

49.415.000

49.415.000

37.030 337

32.030.7 07

;j3.()8C.46/

651:1

A. 1 M istere: imens

3a.400 000-

4 5.410.000

49.410 000

37.031) 86/

82.03(1.867

8 2.030.367

?

l!iuesfii i sli? 'emilior actenone si agertiler

e acri unici cu capital de sfat

34.400.00"

45.415 000

49.416. 000

32.1)3 0.0 8/; 83.030 88/

67.052.3fi7

t    70    : CHL L rJIE LI D E CAP; TAL

'    :    38.C00.0CC

38.077.000

38.077.000

37.051.4/5

a/.oo:.47b

'    71

TITLUL X 7\CTIVE NEriN'ANCIARP

■    :    33.2 00.000

38.077.000

33.377.000

37.051.475

37.051.470

7101

Active Txa

..    :    38.000.000

3S. 577. COC

38.377.000

37.051.475

37.051.475

7" 01CI

Conslrjctr

j 38.020.000

38.677. COC

38.677.000

37.051.475

37.051.475

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

' I

1.64 9.160

-1.643.'69

1.849.169

t>'

ITT! UI. XIV RAPJHURSARI UE CRED-TE

1.640 160

-1.640'.60

1.640.1 fiO

5‘ 01

Rambursări de credite externe

1.640 109

-1.649.169

1.640.165

8'0103

Diferente ce curs aferente datoriei

puc loe externe

1.649.159

■ 1.349.169

1.845.105

8425

TRANSPORTURI

Li 0.611 .OM

3/.: i4 o.ooo

444.731.000

433.810.201

368.145.200

4 01.733.720

-33.533.431

■;£7.2^C.731j

0'

OliPITUIPi.l OURrNTFT

8 CCO.OOO

21.057.000

2" .057.000

20.036.673

23.068 170

31.492

22.068.170

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

1 (J.bOA.CDC

10 5 00. DUC

0.470.6/8

6.il i.T/O

-31.402

2.5' 1.170

2010

Centribulii ale administrației publice

Ic ca ie ia realizarea uncr lucruri si

sen/lcii de interes cubi c, loca', in bara

nnercenvenlii sa.i mi ti ar; te de esociere

10.bQO.000

•II) tiOii.fjnu

9 4/9.676

<J4/0 678

0-.47ÎJ.6/8,
DETALIEREA CHELTUIELILOR


- credite externe: -31.12.2D10


J

I •'

l-

I

I.

IHot. Nr. ANL'XA 7.4

| /____-lei-

Capitol i'

—.....    p    .......

Credite

Credita

bugetare

Angajamente

Ari-g^j^rr:

iGgede

Plăti

Anga ja mente

Cheltuieli |

Crupa / Titlu

Denumire indicator

de

inițiala

definitive

Legatare

efectuate

legale

efective

Arttcnl! Alineat

angajament

de plătit

......A .....

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

a

2C24

Ccrn-sioa.iț? <ii a'le costuri aferente

li nipru mutai il;;i

31.4 02

■31.492

:i 1.492

2C2401

Comisioane si a!fn itasHiii aferante iniprLmjturilor externe

31 -'.o?

■31.492

31 402

55,

TI TL U L Vi 1 AL T E 1 K AN Șr £ RU R1

3.000.000

10.557.600

10.337.003

-10.557.000

10.5 3 7.0 00

'.C. 55 7.060

ii 501

A. Trarsferun interne

8.000.000

10.ȘS7.C00

10.3 5 7.003

1O.557.CD0

10 537.000

1O.ii5 7.000

550112

In vest1 Hi ele rerjiiloi hufoneme si agenției economici r:u ::a-:iifai dc'stat

fl.DCC-.OCO

10.SS7.000

'■ (1.657.00 0

10.557.000

10 557.OUC

10 51: 7.Ud0

70

CHEL l'tjll-i 1 I'JIZ CAPITAL

SC.311.00C

439.3r-0.0C0

423.074 000

417.753.2C1

34 BT 08.671

ii 4 ii. 103.321

93.615.630

?1

11 ■! UI. X ACTIVE NE FIN AN Ci ARH

SC.311 OGii

425.340.0:0

423.374.300

417.753.201

343.1011.1121

348.106.621

S 3.615.630

7-C1

Act vs 1 iXL-i

'50.311.000

425.340.C00

423.374.000

417.753.201

34B.108 52'

348.106. S21

03 615.630

7-C101

Ccr’slr.in’.'i

50.311 000

420.340.000

423.374.000

417.753.201

343 1011 i>2'

346.108.621

03.512.339-

7’C130

Alte active fixa

103.241

79

OHEHA'I itJNI FINANCIARE

3ii.55C.939

-33.355.939

03.556.039

01

TITLUL XIV RAt/D URSAR! DE CRfi.il 1 P

33.S5S.939

■33.556.939

33.556.933

310'

Ramaursai de credite externe

32.553.939

-33.553.939

33.566.939

810106

Diferente de c.ur$ aferente datoriei

oui: li ce externe

33 5 6 6.9 39 j    -33.566.539

03 653.939

MUNiCSPIUL. BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRtE


/

/'


Hot. Nr, ANEXA 7.5'


/

-Ici"

' Capiilcl i Grupa 1 Titlu Articol! Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

inițiale

bugetare

definitive

Angajam cute bugetare

Angajamente''

Ingale

Plăti

efectuate

Angaja in sute legale de pEatiL

Cheltuieti

efective

A

a

1

2

3

4

5

8

7=5-6

£

TOTAL cheltuieu

Iii/. 533, Ți 3

r.........

177.710.030

30.310 581

35.372.051

-552.020

531.410

01

CI-T.I TI IIELI CURENTE

4 0'0 000

-. i

552.520

■552.520

526 914

IC

111 L'JL 1 CHEL : UI ELI UE PERSONAL

212.00-0

239.137

■239.1? 7

239136

2C

TITLUL li RUMURI SI SERVIC'I

i s.aoT.coo

!

313.333

-313.553

287.773

7'C

Cll = |.TI l!FI 1 DE CAPITAL

! 1 76.5SA090

177 710 000

33.319.001

83.319.551

53 310.561

4.496

71

TITI .UI. X ACTIVE NE.- i NAN CI ARE

i 178. fi 3-., 000

177.710.000

83.31 y.bOI

53.310.531

83.319.561

4 496

6703

CULTURA, RECREHRE SI RELIGIE

24.833

-34.533

3.670

01

CHEI TUTE! 1 CURENTE

24 333

-24.333

3.67-0

2C

TITLUL II EiUNL'Ri Si SERVICII

i

24.833

-24.833

3 6"''O

2070

.AlLe or'Hîli.-i^'i

i

24 833

-24.833

3.670

203030-

Alte cheltuieli cu bun un si servi ci.’

!

24.833

-24.833

3 670

6853

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

i 4.873.COD

b2'7.W

-527 337

523.244

0*

CHELTUI Lil CURENTE    î

4.010.000

527.537

-557.837

523.244

1li

TITI Iii. I CI in.TiJIELI CE PERSONAL I

' - 212.000.

239.137

239.137

239.136

1001

Cheltuieli salariale :n baci    I

'.58.030

200.240

-200.240

200.239

10C101

Salar i de haita    !

',58.606-

.i

260 2-10

-200.220

200.232

10C3

CnrTbu1?    ■

1 50.C0O

33.397

-38.897

38.597

106301

Cor i Li i c».i Li i de paLtj răi i s oci al a c.e    1

i

«tar

ț    32.600

I

29.420

-29.420

29.420

iCOOTl?

Cnnhib.if i de as'q craii de somai

i    3.600

i

706

-700

796

'03303

ContiibjLi de as gjrari soca'e de

I

i

sanatale

|    fj.C'OO

7.3 56

-7.356

7.358

IC 030x1

Con Ir ii?jpi da as g..rari penT,.

accirirere- na n’unea s'- boli profesionale

A.GCOj

213

213

213

■: 00303

Contnbudi per.trj conced! si

inde'iirir.jili.

A 000

1.202

-1.202

1.202

20

TITI UI II RUNURi SI SERVICII

'3.307.0001

253.550

-233.550

254.108

2030

Alte cheltuieli

3.307.000

253.550

-288.550

■'2&4.'1O8

203030

Alte chel Iu iei i. cu .b „.cir si sa^/cii

3.00 7.000

.258.050

...... -.283.560

.    .. 2EJ.1O3

76

CIIEl.TUIEI.; DE CAPITAL

ib-i.OCO

71    7 !TLU L X ACTIV i: N L!’ 1 NAN C1 AKh

35A6-03

iT.\T>
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE

1 !■ ' A

fc • 7    •

:    Hui. Nr.Ly.L

L ANEXA 7.5 (

\

DETALIEREA CHELTUIELILOR

y - .: ,

! .. ■ : : ' ■ /■

1


fonduri externe nerambursabîle -31 12.2010CapiHI I Grupa 1 Titlu Articol! Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

ir lilial e

auyetane

definitive

Angajamente

bugetare

Angajamente 'Ai Plăti legale    [I efei;lua1«

Angajamente legale de plătit

A

E

1

2

4

5 ’    f    6

7-5 -e

7101

■Active 1 xa

854. DOC

i

i

719102

iV-dUri, ei; h i: >ar i: e.'i te si iurlnatn da

c

uf,i spoit

TI 6. OM

!

710103

iVcb.lier, a pa rotiră birotica si a Le

0

i

1

active corptrak?

437.OCC

!

1

71913C

A Le aclivo fxe

OOCOMî    ■

i

1

7408

PRO1 ECTIAMLLH ULUI

177.710.COC

177.710. COC

83.319. 381

<13 319 561I 80.019.561

,'C

(TI-IF.L Ttj: El 1 DF CAPITAL

.177.710.OM

177. 71 C. 1.10(1

80019.561

63.319.581 ( 80.319.581

1

i

71

TITLUL X ACTIVE NEf- IN ANCA RE

177.710.000

177.71 C.COC

83.019.001

33.319 561' 83.019.561

7101

Activa uxfi

177.710.CM

1 ic.noc

80.019.561

63.319.561 80.019.581

1

t

710101

Ccaafuctii

177.710.000

177.71 C. COC

80,019.501

03.319.381: 83.019.561

710102

Masiri, eUiioameute si militate da

1

r

■i

Uci.'tspui't

.

710100

Web :l ier. aparatura birotea si alte active lorpem 1 ș

■■

<