Hotărârea nr. 97/2012

HOTARAREnr. 97 din 2012-08-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2010


Consiliu? General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a. exercițiului bugetar pe anu! 2010

Având ’n vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice; Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei

juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Genera! ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin, (4) lit. a) și art. 45 alin. (2; lit a) din

Legea nr. 215/2001 .privind, administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: ■

Articol unic ■■ Se aprobă contul de încheiere a' exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2010, conform anexelor 1-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2012.CONSILIU. GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCE RESTI


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010

- Lista anexelor -

C'. Ul -U W f-J


8.

9.

țq,

11.

12.


..Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

„Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

„Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

„Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral cin venituri proprii pe capitole, ti Li uri, articole și alineate”

„Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, subcapitole și paragrafe” „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și transferuri / subvenții dc la bugetul local pe capitole, titluri, articole și alineate”

„Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

„Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pc capitole, titluri, articole și alineate”

„Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile. pe capitole, subcapitole și paragrafe’1

„Execuția cheituielilOT bugetului fondurilor externe nerambursabiie pe capitole, titluri, articole și alineate”

„Execuția bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

„Execuția bugetului cheltuielilor evidențiate în afara bugetului, local pe capitole, titluri, articole si alineate”
CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI RE ANUL 2010

Execuția veniturilor si chelt j.elilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Prevederi

Prevederi

Incasari

■■ • ,

Capitol 1

Denumite indicator

hugetare

bugetare

realizate

Diferente

Subcapitol

inițiale

definitive

A

3

I

2

3

4=3-2

1

000102

TOTAL VENITURI

3 389.238.630

3.544.135.Ș40

3 4iS:3ea.

-127.77/215

0OO2QZ

l. VENITURI CJKLN L

3.4'3.284.060

3.3S3.43S.370

3 274/80.534

“7S 2c3.S3£

300302

A. VENITURI FISCALE

i 270.757 GOG

3,221.765,310

3 155.569 655

-£2 09S 4c c

000402

A1. IMPOZIT PE VENI '. PROFIT SI

CAST GURI DIN CAPITAL

3,202,20.0.000

3.020 772.310

2 S63.05O 456

-52.6S1.352

030002

Al 2 MPOZIT PE VENIT, PROFI1 S, CÂȘTIGURI

G N CAP! IAL CE LA PERSOANE FI/7CE

3.202,220.223

3,020.772.310

2.5-53 080 458

-32.691 352-

0302

IMPOZIT REVENIT

■’S. 000 000

20.135.153

2/33/33

030215

Impozitul pe ven cr le din tren sterul

prapr etad Iot imobiliare cin

i:"'

patrimoniul personal

'5.000.000

28.133.133

2 133 '33

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN 1MPOZ TUL "E

VENIT

3.202.200.000

3.002.7 r 2.310

2.547.942.025

-54.829.355

040201

Cele Leoaicele cin irnpozHuJ pe venit

3 023,500.000

2.041785.270

2V55.555.17'

-54.S29.099

040204

Sume a; oca te din cotele defalcate    .

din impozitul pe venit pentru    .

echilibrarea bucele'cr scale -

17j.70G.O0O

130.987.040

*01 056.154

£9.114

'00002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI S. SERVICII

32.722.300

1S2.4S7.030

'02 503.055

135.CS5

1102-

SUME DE FA _CATE DIN TVA

21.302.300

155.317.003

'65 317.0C0

3

' '0202

Sune defa cc'.e din taxa pe valoarea

ac nu geta pentru ir an ta re a cneltu c-

ilor descentralizate la nivelu:

co ■ n u ■ ie!o ■, c ras 3    m u n ic:o; i ior,

sectoare or s Mume piu ui București

2T332.3C0

20517.000

20.3'-?.000

. 0

' 10206

Sume defalcate din taxa pe vaoarea

adaug a la pentru echilibrarea bugetelor

ocale

-45.300.000

145.000 000

0

1302

"AXE PE UTILIZAREA BUNURILOR .AUTORIZARE A

Stilizării bunurilor sau pe oesfasurarea

CE Air IVITA li

41.420.800

27/30 000

27.376.395

196.095

■ .3202

Impozit pe mii canele de trzrspor.

u— tr n p.p.r 1_1 , kj u? , Li ’.j *.j

4 460.000

4.526.344

66.044

! 3020201

impozit pe mijloacele de irafl&porț

deținute do pogoane fizice*)

103.080

60.000

51.551

1 681

13020202

impozit pe mijloace de transport

deținute pe-soane de lucdice*)

£.500.COC

4 400,000

4.454 363

64.363

130203

Taxa s tar Je pentru el bergreg ce

licențe ai autorizații de funcționare

34,400.000

2Z 300 000

22414.415

41 4 415

130250

A.lte taxe pe Uțllîiarea bunuri lO',

autorizarea utilizării bu num cr sau p-o

dssfasurare de acttvttafi

1.323.000

720.300

435 533

-254 567

180002

A5. ALTE MPC7JTE SI TAXE FISCALE

5.835.000

0.500 000

5.836.002

506.302

1302

ALTE IMPOZITE 31 TAXE" RISCA:.

5. SG 5.000

8 500 000

3.SS6 332

306.302

130250

Alte impcz.te sl laxe

£.335.000

5.5C0.30O

S.8S& 302

396 302

200002

O. VENITURI NEF SCALE

142.527:060

131.370,000

104,513 370

-27 -.55.33'

32CC02

C1. VEN TURI C N PROPRIETATE

93.443.000

37 £07 O0O

81.065 543

-6.53' 452

30C2

VEN!~LR DiN PROPRIETATE

53.3SO.00O

57.550.000

81.LA5 SOI

-6.501 399

300201

Vama minte dir profitul net ai regiilor

gjionome. s ccieta ti Iop si companii ior

/•C

-V'X


o/


\

--ABUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execuția veninurilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole ei paragrafe


Ici

Capitol i

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

națio ".alo

2.073.000

2.078.000

2.077.683

-317

300235

Veniiiri din concesiuni si incnirier'

87.8'3.COC

77.411.000

70.311.113

-6 493.684

300208

Venitun din dividende

6.500.000

8.061.000

5 06C.132

i -6S8

3QC2C802

Venituri cin dividende de la a.t'

plătitori

3.500.COO

8.061.000

6.06C.102

i -5S8

13102

VENrUR! DIN DOEANZi

S0.000

47.000

15.647

-33.353

1510203

Alte venituri din dobânzi

50.C33

47.000

13.647

-30.353

330C02

D2. VANZARI DE. BUNURI 3 SERV'CH

44.3S7.C60

44,073,060

23.443.13'

■20.B27.323

[3302

VENGUR! DIN ARESTAR:DE SERVICII S ALTE

ACTiVITAT

2.273.033

2.261.06C

2.427.257

155.2S7

330212

Contribuția pers ca ne! or beneficiare

ale cantinelor de ajutor sccia

223.C63

22C.06C

188.235

-31.755

330228

Venitun dn recuperarea cheltuielii or

de judecata imputau! s despăgubiri

23.C03

11.00C

3.254

-1,7^5

350250

.Alte venituri din prestan de servicii

si alte acbvitati

•> pQr"| prt.’N £-. '_i    . U'uu uu

2.030.000

2.223.833

'SS.8CS

3502

AMENZI, PENALITAT Si CONFISCĂRI

41.040.000

41.170.000

20.373.310

-2O.7S5.6S0

3502C1

Venituri d?n amenzi si alic sanctuni

apiicate pc“v:t dispozițiilor egae

43.S83.00C

40.950.000-

20 '63.485

-20 513,515

3502SC

Alte amenzi, pena itati s confiscări

S 0.000

" 90.000'

203.825

13.625

3602

DIVERSE VENITURI

750.000

625.000

627.483

2.4801

360201

Venituri din aplicarea prescnpt-ei

extinctive

45 000

44.623

,-371

363250

Alte venituri

760.000

530 300

562.651

. 2.551

3732

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

17.000

- 7 300'

ie.984

-16

373201

Donații si sponsorizări

17 000

'7.300'

ÎS. 984

-16

33300?

II. VENITURI DIN CAR TA.

68.665.000

4 744 470

4-18.088

626.382

3332

VENITURI D N VALCR.-FiCAREA UNOR BUNURI

68 565 000'

4 744 470

4.118,088

326.382

333201

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

365.000

2.835.000

2.255.573

-609 421

c33203

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile stătu .ui

1.500.300

1 843.470

' .832.503

-16.961

3S0207

Venituri cin vanzarea unor bunuri

apartininc domeniului crivat al staiu.'ui

sau a: uritstilor administrativ-

terilor ale

37 300 300

410002

V. SUBVENȚII

157 339.570

1S5.aS2.100

133.030.102

-47.831 396

420002

SUBVENT 1 DE LA Al .TE NI VEI E ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

137 339 570

185.S82.130

138.C30.10?

-47.83' 396

42C2

SU5VEN 1 1 DE LA BUGETUL DE STAT

137 339,570

1S5.SS2.130

138.330 '02

-47.83'.336

42C2-I9

Fina-tates acțiunilor privind reducerea

nscuiui seismic al construcțiilor cxrsîsnte

ou destinație de locuința

5.4'5.300

3.5S3.O0C

2.S13 564

-676.136

,42C2'o

Subvenții cin veniturile proprii a c

Mim sterului Sa natalii către bugetele

I

locale pentru "in anta rea investiții or

ir 53fi£:at3

1.003.003

1.0CO.OOO

. v’i ■■ '

li    ■ ’

I■--v<


n-.?r

vi.-',


Zu' LZ

V d‘)' |M    '•'

l(.lrt, 8Ul1,


BUGETUL FROPRIU AL MUNICIPIUl_Ut BUCUREȘTI$2 Ha.t.Kr. < J.T?


ANEXA 1


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010


Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole ei paragrafe


[e;

Capitol / Subcapitol

Denumire Indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

jiicasari

realizate

Diferente

A

3

1

2

3

4=3-2

42021 SC2

r. 202 32

Subvanti. din veniturile proprii ale

Mm staruxi SanătatH către, bugelele locale piȘfltru finanțarea fpoaratiilor capitale ir' sens tete

Subvenții aentru compensarea creșterilor neprev zionate ale tmetunicr la

-■    *v’»n

. ■j’J'-J . 'J nJ sJ

<.300 000

combustibili

Subvenții de la cuce: ui ce stat pentru

137 2'6J50

U5.3C5.5CC

"03.234.00C

-46. C7- .500

j420241 0242

finanțarea sanatatij

Suma primite ue administrațiile locala m cadrul prog'amelor FEGA implementate

44.2*5.300

31..8&C.600

31.62&.193

-61.407

4502

4502

450201

45020101

45020103

l    ;

de APIA

SUME PRIVITE DE i,A UE/ALTl DONATOR IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTAR] fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in centul plati.or.    .    ■

efectuate in anul curent

P re franța re

130.300

2C.1CC.0CC

20.10C.00C

2 100.000 15 000 000

19C .000

= 37.043

-B2.955

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHot. Nr...\? ANEXA 1


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI SUJETULUI PE ANUL 2010 Execuția ven'iuri'or =i chei tu i el i lor bugetu ui local pe capitole, subcapitole si paragrafe

ei

Capitol ■' Subcapitol i Paragraf

□anumite indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

*1

2

3

4=2-3 ;

■5 CC 2

TOTAL CHEIT JiS: I

3 639.2SS.63C

3.544.165.640

2.25- 784.7OS

292.56'232

CCC 2

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERAL E

327 562 000

330.S12.CCC

308.851.154

2' 960 836

5132

ALTORITAT ■‘’U-SLICE SI ACTIUN EXTERNE

153.669.000

-.91.294.300

160.-14.510

’ 0 979 484

5122C1

Autoritari executive al legiaial ve

153.660.000

'91.094.300

160.114.516

'0.979.484

51320133

Autoritati executive

153.669.000

'91.094.000

180,114,513

■0 979.484

5402

Al re SERV Cil PUBLICE GENERALE

35. pBj. ooo

9.105.000

8.535.940

460,060

540205

Fand da rezerva augelara la disoazitia

aLtcritatilor locale

26.206.000

540210

Servicii pudice comunitare ce

Evidenta a ca rec a re lor

3.530.000

2 - 5 ■■ t i ■OCC

2.532.374

43.S2S

540250

Alta servicii suollca grier a e

7.857.000

6.529, COC

6.1 C3.536

425.434

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

-34.296.000

-.30.613.COC

l20.lCC.r0B

10- $ 12,2 £ 2

60C0C2

Partea II 3 A.PARARE. ORDINE aU3..IOA SI

SIGURANȚA NATIONAL.A

42.220.000

27.79 5. CCC

25.4C2.2S3

2.392.71.7

6002

APARARE

350.000

26C.CCC

195.460

83.540

600202

Apsrare naiionB.a

350.000

260.000

195.450

63.640

6102

ORD'NE PUBLICA 31 SIGURANȚA NAȚIONALA

4'.670.000

27.53S.0CC

25.205.323

2.329.177

613233

Ordina publica

33. SCO 000

2 5.600. COC

24.305.945

’ 294.055

61323334

Politie ccTuritcra

33 600 000

2 5.500, CCC

24,305.345

' 254 055

-7122 7 R

incerdiiior Jprctectle civila

riDfirni.itsra )

6 070 .000

1.935.030

899.373

' 035.-22

653332

Partea III a CHELTUIEL 3OCIAL-CUL“URALE

062.553.300

93 ,'.631.200

8-4.532.34$

'73.098.356

6532

INVA“AMANT

106.500.000

102.520. CCC

9S.91S.254

3.603.746

65C2C3

nvatamart rrerrcsr si c rrar

20.075.300

.2:375.000

524.335

' 550 695

oEL2C301

rivalamar.l prescaar

20.075,000

2.375.000

824,335

' .550 69$

653234

.nvatamart secundar

52.630.200

46.S9S.CC0

47.518,014

-S'9.0'4

S 5 020401

nvatamsr.t secundar inferior

36.640.000

31.934.000

32.281.917

■347 9'7

I55320402

.nvatamant secundar superior

16.040,000

15.065.000

-.5 035,397

76 903

□ 50207

invatamart re d elini cil arin avei

15.205.200

13.145.000

12 480.457

664.533

□5020704

,nva taman! special

1 n 70 e "nr*

• U ii£. S’J lUUU

13.146 000

12 460.457

664 533

650250

Alta cheltuieli ir domeniul

inv£teman;uiu;

1S.450.0CC

40,001,000

36 292.453

-. 7Q7 53?

5502

SANATATE

223.11S.23C

205.709 200

196.747.0S1

9.962 ' 39

66025.0

.4(3 cne'tbieli ir', a omeni ul sanalatil

22S.11E.3SC

208.70S.200

196 747.051

9.962 139

66025050

A te instituții si actiuT sanitara

223.11S.330

208,709.200

196 747.051

9.362 '39

5702

CULTURA. RECIREERE SI RELIGIE

531.1 65, DCC

536 83/ 000

438.0'4, $53

150,516.847

570203

Servicii cultura ie

241.1 sa.ooc

1S8.429.000

193.175.S27

3.253.173

$7020302

3't-licieci sunlice comuna e. Orășenești.

iunie pa le

15.560.000-

13 467 000

12.997.389

469.6 ii

c-7020303

Muzee

34.244.000

32 607 000

32.2-5.257

291.703

67020304

Instltuti publice de spectacole si

concerte

115,115.000

$1 $93.000

$7.764.369

3,328,631

67020305

Scoli populara de aria si meserii

1.695.000

690.000

415.992

274.006

5702030b

Ceirre pentru conssn/srss si promovarea

culturii (rad tiDr.ale

10.05 3.000

6.710.000

6.436 000

274.000

570203-2

Consolidarea s restaurarea "rr.dniimecițe:or

'. ,;JÂ ; 7 i'i

>-•' ’ C'


/    .7

■c . Z

, '■i..■/

i , . x    ..

8UGETUL PROPFUU AL MU NICIP1ULU< BUCUREST1

Hot. Nr,h? ANEXAI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIUL^BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si che-iuielilcr bugetului local pe cap-.iole, subcapitole si paragrsre

fer

Capitel •' Subcapitol f Paragraf

Denumire indicatar

Credite

bugetara

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

E

1

2

3

4-2-3

isterice

44.191.300

OS. 107 000

30.152.54-3

67020330

Alte servicii culturale

20.000.330

10.195.000

13,180.240

14.750

670205

ServkT recreative si sportive

338,167,300

43-602.000

285.242.480'

145.359.520

67323521

Sport

13.533.000

16.795.300

15.754.353

667

57C2C5C3

ntretinere grajinl pudice, parcuri zone verzi, baze sportive s- ce agrement

31S. £07.000

4‘4.607.300

263 443 ■ 47

146.350.653

67C2 OS

Se "vicii religioase

10 000 000

0.800.000

0 4 70.090

329.102

570250

Alte servicii in domeniile culturii,

’ecree'ii si religiei

1 360.000

1.125.440

,125.448

5802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SCCIALA

4t .750.000

37.571,000

25.804.377

5,716.023

6802’2

Uttsti de 3sists"t3 medico-ss-sfer-'

1' .937.000

8.354 000

7.291.150

1.672.840

6602-5

Prevenirea excluderi: sociale

1T947.CC3

15.635 000

14.347.713

1.337.281

6S021502

Cantine de ajutor sociel

17,947.3 03

10.685.000

1047.71 s

1.337.281

630250

Alte cheltuieli ir. domeniul aslaurar.lor s a s'steme: sociale

11.018.000

12.922. CIOC

7.2,5.498

£.705.502

'00002

^artee V-a SERVICII SI CEZVO."AR=

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Si APE

386.254.000

264.773. CCG

224/65.662

40.607.333

70C2

.CCUIN'E, SERVICII 3 DEZVOLTARE PUBLICA

355.720 000

231.411.300

20’ 054.266

30 370 /34

i* _■£ zi 03

Locuinie

78.998.000

15.562.000

-3.727.67-

’ .334.329!

7002050:

Dezvoltarea sistemului ce locuințe

7 4’5.000

4.832.000

3.383.710

.508.290

70020330

Alte cheltuiel' in domeniu locuințelor

7- .533.000

10.370.000

10.343.961

326.339

700205

Alimentare cu apa si amenajări hidrele mice

45.000,000

27.035.000

24.182.320

3.652.580

7002050:

Aii-:nt?rLai'a ju ape

fjuniral pi..h:'ic s: sleeti HOcLi i rurais

45,090,CCC

27.B35.OOO

80.790.000

24 192.32C

3 3S2 SSC

700206

32.250.333

75.237.255

4,56.7,7^1

700250

Alte servicii ir, comen ile locuințelor, serviciile - si cezu citării con ura le

140472.000

107.2’6.00C

88.887.018

20.228.984

7402

PRCTSC’A MEDIULU'

23.S34.ooo

35 362.003

23/31.390

10 230 604

72-3203

Recucerea si contre, ui o o usrii

£.054.000

’ t .923.000

8.893.747

3.029.253

7413235

Sal u urla te si gestiunea c eseurilor

2.540.000

6.790.300

451.597

5.300 603

74022501

Sa-ubr'tate

1.464.000

6.464.33-0

263.732

6.200.266

74020602

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

1 076 000

.■

3?e.c9o

2*7 665

’08.335

746205

Canalizarea s! tiataraa apelor reziduale

■7.040.000

14.649.000

-3.756.252

892.740

820062

ua~ea V-a AC! 1 UNI ECONOM CE

- .970.299.240

1.933.154.740

t ,573.833.254

54.321.486

3002

AC-UNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

1.300.000

: 3 0020'.

.Actiuri generale econom na si ooir-ercîala

1.300.000

30020'50

Alte clteltuie'i pentru acțiuni

aoonorvuâ si cu mere: ale

4 O;-,Ti .n/in

1 . iJ'-J’ul . sV'v V

3'02

COMBUSTiBII ■ Si ENERGIE

782.386.243

032.875.740

700.667,593

52.208.347

3'0206

Erergie termica

752.38S.243

832.875.740

780.567.593

57.208,"47

6302

AGRiCU-LTURA. SILVICULTURA. PISCICULTURA

8302

si vana;eahl

4.844.000

4.327.003

4.228.844

38.155

630203

Au f icu ilui u

4.844.000

4.527.000.    4.228.844

98.15=

63020303

Prstecda pi&nteki“ si carantina fitos ankara

4,844.000

4 527.000

4 228.34r.

se. 155

8402

TRANSPORTURI

1.209.569.000

' 095.352.003

1.093.938.717

1.915.283

040203

Transport rutier

1 2O9.50S.OOO ' .095.052,00"

1.052.230,717

1.915.283

84020302

Transport ir, cern un

528.011.0001 577.263.303-

578.074.4S-1

8-11.461

34023303

5732

Străzi

ALTE AC-'UNI ECONOMICE

601 550.000 1 600.000

5’0.509.300

515 062.256

2.726 1-44

10U 000

073234

Turs.m

1.600.000

-1 ;'! Ti <1 f ■ «r-1 uu.u'Ul,1

’ 00.060

9302

EXCEDENT

-64.604 Q’6

-164.004.016

i.-~    -

1 V.

|2_ : t

Ibugetul propriu al municipiului bucureștiHot. Nr. „'.J ANEXAZ


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010 Execuția cheltjjeli'o- bugetului ocsl ce capitale, titluri, articole &• alineate

Capitol) Grupa .' Titlu

Articol ■' Aline a:

Denumire iindScaîcsr

Crucite

buqtJLjr'ă

P\Btl

efectuate

DiferertEe

In tlale

definitive

A

3

1

2

2

4=2-3

£002

TOTAL CHELTUI EL

3 6S9 253.630

3.544,1^5,940

3.251.784.706

292 56" j232

0*

CHEL“UELI CURENT F

2.629.274,630

R^n Ci1"1,

2.585,366 705

115.434;££5

10

1ITLUL 1 C-;=L“J ELI DE PERSONAL

64 456.000

S1.S61.22-3

7S.342.-37

2.018-852

20

TTLUL II BUNUR SI SERVICII

5’4.547.000

444.562,513

412,393.7-7

32.185 ’8&3

30

TELUL III DOBÂNZI

126.774.000

128.445,CCC

118 463.361

5.SH 1

4C

TTLUL IV SUBVENȚII

&62.2Î 6.000

‘ 0i-.3C5.5CC

966.755.467

44.552:222.

TTLUL V FONDURI DE REZERVA

28.206.000

£1

T TLUL VI RANSFERURI INTRE JN'ITATI ALE

ADMINISTRAT El PUBLICE

524.49 £.390

5o4.233.590

570.558.349

13,675.341

5S

“TLU. VII ALTE TRANSFERURI

345.8 92.2 40

336.776.240

329.647 281

5.323.153

55

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE CIN

“O NOURI EXT ERNF NE RAMBURSABILE (FEN;

3OSTADERARE

rj ” o “i r* i\r\ JiIfU 1 1 ■> W

7.904.000

2.822,322

5.061:078

5?

TI TLUI V: AS ISTENT A SLOCA. A

A..A.A,

660 000

77?717

407 TW

59

TIT.UL .X A..-R CHE:, "UIELI

A-A A A ji A A 1=1

104,016.000

104.213.354

604:0461

70

CEELI UIE, ' DE CAPITAL

334.228.2-22

751.602,000

577AS7.127

-1-4 424.3731

71

TITLUL X ACTIVE NET NAN CIARE

333.623.300

751,302.000

577.4S7.127

‘ “4 424.673

72

T T T . U L XI ACTIVE "i NAN C IAR E

1.332.232

.

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

S4.5S6.3CC

11C.990.000

108.133,51-

2 666459

6‘

TITLlL XIV RAMSURSAr: DE'CREDITE.

84.586,CCC

112,900.000

108.133.51'

£ 666.439

64

RL AT EFECT,A“E N A.V PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-19,500,000

13.517.000

-18.152.636

-364.365

£5

T -tlul XV ELAN EFECTUA"E !N A.N'i

PRECEDENTISI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-‘3.500.000

-111.517.223

-13.152 635

-364,365

510002

HSrlCa l-â âcz-vdwi. -'Ltel_l-_-h Ldc Site=

32 x 962,000

333.812.002-

238.85' ‘64

21

£102

AUTC-RITAU PUBLICE SI ACTLJM EXTERNE

' 53.669.000

131.294.22-2

1flC.1l4.5l8

10.S7S.464

01

CHEL LltL.i CURENTE

1' 1 366.000

•181.114.222

1    825.108

E. 288.8 52

10

TITLUL 1 CHt: "U t. i □£ uFRSUiNA.

47 600.000

52.5 22. CCC

52.033.460

465:522

1001

Cne :h;teii sa la-ia e in bani

35.950.000

.. 41.-513.2-2C

41.392.151

128:349

100101

Salarii de baza

25.400.000

18,535,CCC

18.535.45-4

■&4S

100102

Salarii de merit

65.000

6 5. CCC

64.129

881

100102-

Indem.nizî-tie de conducere

75.000

7 3. CCC

72.325

100104

Sper ce vechime

240 000

238.COC

237.184

316

1021 OS

5 pururi pentru cqrid tii de murea

2.750 000

1.582.CCC

1.572.226

3.73a

1KXI05

Alte sporur

340.000

3.000

1.711

1.233

130128

Fond c& pi's/tiii

2.300 000

',.566.000

-.567.037

392

12012S

=i.-tih de vacanta

2.300.000

'.759.000

-.600.2 33

60,731

12C110

-opu pertr.i posturi ocupate p-rn cunw-

30.000

12C112

indemnizații a atite unor persoane dir

afara unitatii

1.400.000

767.000

719.726

47.274

100113

ndemnizatil de de lua am

150 000

36 000

25.335

1,665

100130

Ale d-eoțuri saiariale ir bani

400.000

•6.390 000

'6,686.324

3. 1 75;

1003

Contribuții

11,852,000

10.96‘ 000

-0. £41.329

333.671;

‘003-3-

Contr butii de asigurări saci a io ce?

stal

8.552.000'

8.066 000

7.522.144

-65.6561

'00302

Contribuții de asigurări ce șomaj

Af’.A jV.r*. U. M M , L> M

163 000

180.120

21880

‘00303

Cor.tr butii de asigurări scula u de

senatele

?.1 Cu. COC

2.029.000

1.E73.C42

49-956

100301

Contribuții de asiguraț i pentru

accidente ce munca a; boli a "vrea ionele

«A A ,A A UU.UVv

58,000

54,553

3 44T

100306

CcrUri oulii pentru concedii si

indemnizații

■^40 CCC

642.002

525 470

1-7:530

20

TITLU L 11 EU NURI S1 SERVI CI 1    ,,rC=-^

41.S7S.3CC

*2; 7 -    0Q0

24.637 364

7 998,138

2001

But i r si servicii    „yA'" Ați, q

'% 3.C85.CCC

8.382.000

4,580.725

3 779,275

200101

Eurnituri de bi-ou    //

--7, LJCO.CCO

££ 0. DOS

317.154

342:846

222122

Matedaie pentru curaterie    Z />

7/    z--: ■ \

x .., r.40,CCC

1 1 U . U U U

94.798

15,202
BUGETUL FRGPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHol Nr.


ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR FE ANUL 2010 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitale., titluri1; artico.e si alineate

. lei

Cacitoi1

SrupflTitlu

Articc-i ■' Aline-uL

D&numifșindicștor

Credite bugetare

Plăți

efectuata

Diferente

niiiain

q b finit Ive

A

3

1

1

1

4=3.3 ■

2K1D3

Iicf-Jz L, Ijțimlnat ti torta mahica

C. ,4 J'v i U1 i/u'

2.4'30.3'3'3

1 379 2.75

-.0201725

263104

Apa, cariei si ssluBPtate

202.000

200.303

30.749

16925'’

200105

Carburanți si ftjbriflanSi

700.000

650.322

050.000

. o-

£00106

Plațț Jc schimb

225 000

125.000

' 16 300

5790

200107

Transccr

120.000

123.000

10 710

100,204

2001 OS

Posta, tc eeomunicatii, radio, tv, iniernet

700 000

733.000

533.00/

143.910

200*09

Materale si presiari ds servicii cl ca raci = r funcționa'

- 00.0 000

521.000

444.093

173.302

200130

Alte bunuri si serv o peMîTl inlrgli ne na si Ajnctjqna*e

3.000.000

2.74! .000

345.543

1.795.4 62

2002

Teoamtii curente

000.000

231.000

36.206

144.754

200 b

[intuiri de natura cciedelor Ce inventar

002 .ZOO

404.000

225 555

1.301045

20C560

Alte obiecte ia inventar

362.333

464.000

325,555

133 045

2006

Oem e sari, delegări trans le rari

S3A.Q00

549.000

461.003

37:940

200001

Deplasăriinterne, detașați, tfșnsleratî

EC" DOC

365.30-3

340.51 a

'6.462

200602

□gplasad n Slrni iaiStU

434.000

154.3 CC

,J 4.542

69.455

2C11

Cârti, puGiicatii si materiaie a[;Lu.netila:e    .

81 000

61.030

24 544

36-456

2012

C dp suita ni 0 si sxpertiza

280.000

223.020'

â7.oâ5

132,-ns

70J 3

Pregătire profesionala .

563 000

042.000

227 856

112.14?

.20-4

Protecția munc i

70 000

72.000

20 980

43,012

2030

Alte Cheltuieli

30.203.000

22,225,000

-,3.316.943

•ț 57?C57


203001

Redatr.a s publicitate

964,000

649.000

351.179

257.521

203062

-rotor, si si rsc e/Eir iriie

420.CCC

360.000

234.073

78.627

20300-4

Chirii

1 3 1 ' OO 1 -J M M

16.600 000

13.623.512

667.463

200030

A-tc tne.tLlel su bunuri s servicii

15 353 33"

7.670 000

4 326 375

2.341.121

55

TI 7LUL VII AL’E 7RA,\y-Ri

33C.333

■    300.000

143.213

151.:7 87

5502

O. Transferuri curante in strainataie

(către Q-ganizatii Internationa-8)

nnn r- r-, ' u L, u . u'L, U

.-    ' 3.00.000

143.212

■    '.51 767

550201

Cantria-Jtil si catizaitl a organisme

internaționala

600.000

300.330

143.212

' 5' ,737

M

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

PCSCADERARE

730.000

0301

Programe d n FcnaM European de D^voltare

Regionala (FEDR)

760 000

57

TITLUL VI: ASISTENTA SOCIALA

660.000

232.DDC

272.717

40/. 200

5702

Ajutetre sociale

660 000

533.000

272.717

40“ .2 53

57020'

Ajijiua e s-oclalț in numerar

650.000

o a 0.000

272.71/

407.230

69

nr.JL :x alte cheltuieli

20 000.000

35.333.000

94.732.664

267,166

5917

Despăgubi n civl*e

20 000.000

95.303.000

94.702.804

287.16c

70

Chei tuiei i de carta:

42.322.000

10.363.000

6.85' 55'

1,086.4 49

71

111 ..Ut. X ACT VF NF-FiNANClAHt

4 2.322 .CCC

1O.3-23.O0O

8.351 561

1.050.419

no

Active fixe

42.322.000

13.3-62.000

6.35- 6£J-

1,630,413

ri 0-01

Ccnsirudii

16.392.006

5.750.000

5.555 41'

131.535

71O--02

Mașini echipamente si mijloacȘ ce

trona oon

17.262.3CC

2.198.000

2,635.720

180.233

710130

Alta active Ise

11.665.366

2.086 000

657.450

1.425:550

64

H.A.T EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si

RECUPERATE IN ANUL. CURENT

-41.CCC

-5&.000

<2.173

4,176

65

Titlul XV =LATI EFECTUATE IN AN li

FRgCHDENTI Si RECUPERAT*

i

:n anul .Curant

■31.PG0

58,000

= 2.173

4.:173

5501

-■"aii efectuate in a Aii u-ccecerti ai

recuperate .,- ai ul curent    71"-

-41.000

-56.000

-32.172

4 '73

5402

A_TE SERVI Cri f’UBLICE GENERALE

Z:-611.995.900

9 105.CCQ

3.385.943

469.060

V:<- •


/; ,tow*

J.r- II r/i//.j

/ ’■

ifsjBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHol hr. ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010

Executa cheltjielior bugetului ocal oe cap'iale, titluri, arico.e si alineate

lei

CSpiței ■'

Crc-3|Lc

Plăti

G ruiHi: Titlu

Denumire iiidi&nte-r

inițiale

ddfii'.itivr

ste-cUiate

□fferpntț

Articol Aline ni

A

1

2

L

$=2-3 :

01

CI iCLTJ el: curente

23.73S.23O

s. - 05 000

5 637.321

467's 79

-o

TIT.UL . CHELTUIELI DS FEREONA.

1,372,356

1.057 000

' 645 240

7.750

-001

Cheltuieli saianale in pan:

1.353.220

635 000

629.570

£.430

-0010-

Salarii țje oaza

725,33-2

696.000

£57 566

12

-00-02

Salarii de meri

5.006

2.060

1.325

574

-00-03

iraemr.izatie de conducere

52.000

2.006

2.342

558

-00-04

Spor de vechime

130.002

S.666

6.411

58S

1001 OS

Sporuri pentru condiții de munca

70.000

, D00

5S.12S

572

100106

Alte soc mir

e.OCC'    7.626

5.223

717

100108

Fond ce prarnii

59.oca

(“2

56.314

683

100118

Indemnizații de delegare

3.0CC

1,323

73

'922

10C 3

Contribui!

3-9.OC0

222.333

213.670

2.333

100301

Co'ilrîbuîi se as Ic l rari sociale de stst

245 000

172.330

171/92

303

100302

Can'/ibuți: de esigurari de șomaj

7 COC

5.22c

4.--A

332

100303

Contribuții ae a s ia l rari soc a le de

sanatate

64.000

43.300

42.32"

-79

100304

Contribuții d= as-nu rari aenl'u accidente de munca si boii profesionale

3.000

2.000

1.539

46'

zc

TTLUL II 3UNUR' Si SERVICII

547 oca

366 .-300

560.326

5.674

2031

SutiLri si servicii

4*0.000

315.300

310.296

4 704

.200101

Furnituri ce birou

6.000

3,000

23-4

■686

200102

Materiale pe.ilru curaieme

-5.000

10.000

9.960

40

203102

încălzit, iluminat s. torta metrica

70 000

30.000

39.469

■51'

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

10.000

9 340

,654

200105

Carburanți si iubritianl

6.000

5.000

5 000

0

2O31OS

Piese de schimb

20 000

17.000

16 604

<396

200-106

“este. telecomunicații, radio, tv, r temei

75.000

50.000

55 -07

,893

2031 OS

Materiale si prestări de servicii ou caracter functiortal

' - 70 000

132.000

'01.454

546

200-130-

Alte bunuri si servei pentru rtrelinere si funcționare

30.000

22.000

21 022

:975

2032

Reparații curente

70 000

41.000

40.300

200

dC’C’5

Bunuri de .nalura oaie creier de inventar

-0.000

200630

Alte obiecte de inventar

-0.000

2006

Dec a sari. detasar, transferări

■0000

205501

Ueu-Hssri interne, detassr, transferări

-0.000

2011

■Cârti, publicai:i si materiale documentare

7 000

2013

F-egati-e profesionala

20 000

2314

Protecția muncii

5.000

20^0

Alte cheltuieli

' 5.000

10.000

9.230

770

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

15.000

10.000

9.230

770

53

“!TLU_ V FON DUR. DE REZERVA

26.206.000

S004

-onc de rezerva bugetare la dispoziția

26.206.000


£1

5101

510101

51O1Z4


autoritarilor oca'e

“ITLLL. VI TRANȘ-ERLRI INTRE UMT.ATI ALE A DW|: NI STRAT IF1 PU PJ..I CH ' rar.Veruri curante i ransferuri came instituti-ie pud ies rransferuri din bugetele consiliilor locale ai jiicrl=ten= pentru a cor ca re 3 unor sjutca-e către J"itatiie adirinisîrativ-1.800.000

£.642.000 £.642 000 £.642.000

5 ~62 000 5 ~62 000 3 562 000

5 4'3245 5 4’3.245 3 513-245

343.755

343.755 43,755

2.200 000

1 900.000

300 000

' .300 000

* 300.000

z

, •T
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


/ . IM

Hct. Nr. . ij ANEXA 2


CONTUL. DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010 Execuția che'.TL,ie.îIor bugetului iocal pe cspltofe titluri, ari ode si alineate

■ei//

!.    eiuBfelL'z


CdDÎtC ■'

Grușa 1 Titu

Ar.icol: A! Insa1:

De r untiâ irtdicațgr

Credite bug<Lara

3 laț

e-1teeiua:e

Dit* rK ne

In tio Io    |

definitive*

A

g

1

3

4=2-3

550'

A. iTuisfe-uri tis ne

* .500.000

1.600 000

1.S33.3C0

moi ia

Alte transferuri curente Interna

* .*.00.000

1,100 000

1.103,233

550142

Transferuri d'r bugetul tocai către

asociații la de deportare intsrsomuni-

tare

7 vliDDD

730.3-3.0

700.000

rc

TIT..JL VIII PROlECTS CU --NANTARE DlN

EONDURi EXTERNE -NERAM3URSAB LE țFEN)

°OSTA’.C ERARE

2 220 000

120 000

9.510

110.430

560

Programe din Fondul European ce Dezvoltare

Regii Pa ia {FEDR)

2.220.002

* 20.000

5.513

110'tesO

560102

Finanțarea de la Uniunea Europeane"

2,230.000

-.20.-300

C - 1 c

S.u- ' u

110.490

70

CHtL TU'.ELI Ut CAPITAL

225.000

71

TITLUL X AC i :V= NEFIN ANCORE

235.000

7101

Act va fixe

205.000

710102

Mas r.i echipament» ftl fiițloace de

TSrSDOt

92.000

710*30

A, te a«;va fxc

"3.000

64

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.331

1.331

55

tiflOI XV PLĂTI EFECTUATE 1N AM1    .

FRECEDEN- Si RECUPERATE

iN ANUL CURENT

1.351

1.361

S5C1

Riali efectuate in 4h pfetedenl si

rscuperste in 31 ui curâ’il

■-.36-

-i33-

s;o2

TRANZĂCT RIV! N D DA.T OR 1A PUS LI CA El

MPRLMUTUR

"64.296 000

130.613.000

-i 20.100 .“05

*0.512.202

I    oi

CHELTUI EL CURENTE

*.34 293.000

130.613.000

120.100.708

*0.512.202

20

: LUL II BUNURI SI SERVICII

7.524.JC0

2. - eș ooo

1.337.347

530.653

2024

Corn sioene e alte costuri aferente

mpruTuturilc:

7.524.300

. 2.166.000

1.637.347

53 3.553

202401

Corn isioine ț 1 alle costuri aferente    .

Împrumuturilor externe

r .21 v. 900

1.9 54.005

1.637.347

216 -£52

202403

Stabilirea risculpi de tara

■    314.000

214,000

214:000

30

TITLUL I DOBÂNZI

125.774 000

12S.445.KD

1 15.403.351

£i.96* :63S

3002

Dcberzi afe tente daizrzi puatica

eterne

'25.774 000

12S.445-.fJ00

* * 5 463 301

0 03 * .039

300205

Dobânzi aferente -ds tortei puciioO

exis'na îccait:

120.774.000

126.445.000

' '.3.463.36'

9.931.639

5"C!J02

Partea -a AR ARAP E. C P C1 NE P U BL CA S1

SIGURANȚA NAȚIONALA

42.220.300

27.795 000

25.432.233

S .392.71?

■3002

ÂPARARE

350.000

260.000

196.460

SS.S^C

. 0*

CHEL "UIEU CURFV 'E

200.363

-34.000

3 5.3 96

35.334

20

TLUL.II EUMJRI Si SERVICII

4.TJVJ. -j'u u

134.000

£3.536

35.334

2001

Șanuri Si Servicii

1 5'v. u vU

111.000

51.321

25.27S

200101

“urriîuri d = sipju

45.030

41.000

40.457

513

200106

Piese de sohirno

10.000'

16.000-

14.043

1.SS7

20010S

Posta, telecomunicații, redio, tv,

internet

20.000

16.000

*5.857

2.133

200103

Materiale si presteri de SGîVicii CL

Ițâracler funcționa

25,000

16.300

7.'35

5'665

300130

Alto bunuri si serv tii penku

întreținere si Tmctione'e

50.000

22.000

4 339

'5.6''

2035

Bunuri do nat-j-s ococteior se inventar

50.000

22.000

17.075

5.925

200-530

Alte Ooiecle de inventșp    50.000

23.000

17 075

5.025

70

CHELTUIELI DE CAPITAL    1 '    ?

■ \    -.50,000

125.000

97 464

25,530

71

TI T . J . X AC T| VE NE - N A NC AV

|Ț?    150.302

12 6 0C0

07 46.4

25.530

7101

Active fixe    ,Ț    .

j-    150.300

’ 26 000

97,404

25:53c

BUGETUL PROPRIU Al.. MUNICIPIULUI BUCUREȘTIANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010 Execuția cneltUeiuor bugetului local pe capitole, tțlur articole s' siireate

Ici

Capitol □rjpe r Titlu Articol.' A.iinnat

Denu mi re    r

Credite

îușctarr.

Plăti

eFec luate

Cirâffrntc

inițiale

deUn Itlve

A

E

1

2

3

4=2-3 •

71:102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

135.333

115,000

97 464

18,536

71 SI 30

Alte selve tise

15.330

10.000

10.00C-

6132

ORDINE PUBLICA Si SiGUR ANTA NAT ION Al A

■41.S7C.COO

27.535.000

25.205.&2 3

2.3 2 £.iT77

31

CHE'TUIELI CURENTE

2S.8-3-C.33O

£6.325.000

24.508.987

1.315.013

23

TITLUL II BUNURI 5! SERVICII

1 • ■J1*.-* • *> •-* u1

72S.OOO

232,&42

521.£58

2201

Bunuri si servicii

385.3-00

=13.000

125.043

480.SS?

200131

Furnituri de birou

12.220

13.000

S.&75

.- 24

2CO1C2

Materiale centnu curalenie

fi O ^0

23.3-00

4.713

25.237

200133

încălzii, iluminat si forte metrica

123.330

133.33-3-

67,837

32.163

200133

Aoa, canal si salubritate

53.330

fiZ.COC

13.285

33.715

2001CS

Carburanți si iubrinanii

12 300

fi nn.n,

q

,n

200136

Ris.se de schimb

33.333

22.333

20.000:

200107

Transport

33.333

3 u. u C'O

30.000-

200133

aoste, telecomunicații, -adie, tv

9^.9

■ | <1 |-|

23 553

70 34?

200132

Mater iale si prestări de Servicii eu

caracter funcționa.

15.333

15.333

15.800.

20013-3

A-tc burur si servicii pentru

Tire lucra si Tinctionara

333.333

fi fi fi '"'fiZ’ CDJ.w'Uw

1.573

248.421

2005

.| fijfi fi/y-,

72 62?

27 373

200531

Uniforme ei ecriipement

13.333

12.22C'

3,376

24

200500

Lenjerie si accesorii de o al

13.333

-J n - -T.

■1 n

I y. ULu -j

200533

A ta obiecta -de invema'

83.333-

fi — — r-r»,

32.551

17.343

2013

-■otecl a muncii

12 222

12.300

■i.n

1 U . 'A' J

2C3C

Ato cheltuieli

C

5.2'C‘C

1.372

3.528

?03C?"-

fi AQ.-"

C ryy

1 372

3 628

51

TTLUL VI TRANSFERURI INTRE UN7.A7 A^E

AOAJIA'lfirRATIFI PURI C'”-

l'i fi-o

9£ 325 «4 5

1 234 355

5131

irsnsferuri cuante

33.83-8.833'

2.£l£2-2.22'D

24.32fi.S4fi

1.234.355

C -l -1 f ■ -1 « 1 U 1 U 1

Trareterur; cave instituțiile ou clica

3 3.33-3.3-3-0

■jg    DDD

24.32fi.34fi

1.204.355

ss

TTLUL VII ALTE TRANSFERURI

K n/’.r ■“Z’.r, 3, yVw. du U

SS-21

A. Transferuri interne

• K ".".n

553118

Alte transferur curente interne

c 2'2'C C'C’O

70

G-Hfc, LJbj î Cb CAP 'AL,

fi f‘TP flAfi

£ . i-i i u.uuU

1.213.3-00

836.836

513.164

71

TTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3,3 70.300

1.713.000'

535.836

513.164

7121

-■ctivc Hxfi

fi n '7p. flQ

1 213 3-00

53S £36

513.154

713131

Construcții

483.300

488.000

1 UtW UU

410.Cvw

710132

Mașini, echipamente si mijloace de

1    DDD

7? 2 DDD

52c R36

133,154

652-222

Parca ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CLLTURALE

052.553.3 90

587.531.200

314.532,345

173.39S.S55

6502

INVATAMANT

108,503,000

102.520,000'

98.915.254

3.603.746

31

CHEFUI EL! CURENTE

5.326.030

6,714.000

6.64-3.334

37.316

13

TTLUL 1 CHEL TU ELI DE PERSONAL

153,000

55,000

54.251

723

1331

Ciulinul: șatena e in oaii

140.000

40.000'

41.£83

1.SSS

1301C1

Salarii de oaza

128,000

35,000

41.553

-5,38=

130135

Sporuri oenrru condiții de munca

17.000

5.000

c n/y, w. y'w b

1303

Cantrl surii

53.000

15.000

12.272

2.728

130331

Contribuții ce asicurari sociale de

stat

32,000

3.000

S.3C7

-2 fi?

133332

Contribuții de asiguran de somai

3 000

1.000'

223

777

133333

Contribuții ae asie urări sociale de

sanatate

-2.000

3.000

2.303

692

100304

Contribuit! ce asigurări pentru

ac&d&r.te de munca si soli procesionale

2.000

1.000

4fl.fi

1 U w

S&5

1

CarrHbuii: pentn. cqnceci: si

l'dcmnizaf.i    zî'- .'j

4.000

1.000

37 S

.--.rS21

■    . . .-V - ■-


. ti.

i'...    ,


s'’L'‘-


ANEXA 2


CONTUL CE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


Capitol Qrupa .' TiLIu A.'tir.n- ■ £|jri!n1


£0 2001 20010* 200102 200-03 200* 04 200"05 200106 20012S

20010-0

232130

7005 200530 201 ‘

20'3 2014 2030 .20302055 5561 550113

70

71

7101 710*01 710’02

7-Î01O3

7*0130

79

Si

S-.01

S10105


0002


01

10

1001 100101 100103 132104 100100 i-ooi os 1003 10030*

100302 100303

’00304

100306


'ci

Denumire Iftdi-Z-âtDtf

Crăciți? bugetare

Plăti

stectiiBte

dfwtntt

inițiale

a&Mnftl^a

B

1

î

3

4=2-3 '

TTlULII BUNURI SI SERVICII

. Do-j

6 640.000

6.572.012

S5.CS1

Elur-.u s: Servicii

50.300'

26,000

10.245

3.752

Fu mii uri -de bircL

5.200

5.00.0.

.    4.517

453

M a ferele peninj curaicn e

5.2-00

nea .cit, iium.rat si folia metrica

3.000

Apa, canal si salubritate

2.000

Carbutsoli s lubrifiant!

15.000

6. COC

3793

2.207

’lese de ăeriimb

2.000

2.000

1.250

7501

Dosta. telșcornLinkssjn rac io. ■:■)

•rlEnel

6.000

' .000

553

442

Materia-s îi prestări de servicii cu

ceracic- funcțional

6.000

5.CCC

4.336

1.194

Alte bunuri si s^h/ieli pentru

fntrftflriere s fljnctipnârft

6. COD

6.000

4.224

1.-o7£

1 Bunuri de natu.-a obiecte!urda i verndr

5.2-00

6.000

4 750

1.250

74le (jciede de inventar

3.000

3.000

4.750

1.250

Cârti, publicat i s matgriate

dftffomentare

4.000

Pregătire profesionale

5 000

Prowoctia muncit    .-    .

6.000

Alte cheltuieli

6 0*3 000

6 608 006

5.543.921

56.070 i

Alte cneltiSft.i cu cururi 5- servicii

6 013.000

6 605 000

3.549.921

53.079!

T T.ULVI ALTE "TRANSFERURI

50.000

-9.000

12.534

496

A. Ttțnsforjri interre

50.200

■* Q nf1 ” l !3.

15.504

AhO

Alte transferuri curente iflielfte

50.200-

19.230

18.524

zșâ

CHELT.Jir 1 DE CAP TAL

££.-?< 200

5271S.000

50 820.555

1.397.242

TITLUL X ACT VE NEFINANCIARt--

22.i7i.000

£2.713.000

60.520 555

1.597.242

Active fixe

85/74.000

32.718,000

60,620.966

1.60.2042

Conslructii

38.000.000

22.502.000

60.004.252

1.590715

Mastr.i echipamente si mijloace de

.*

țranspdft

70 000

52.000

61.682

;3lS

Mobilier, aparatura mrstice si alte

active corporaic

350 000

*55.000

156.7*0

j254

Afle selve t-xe

24 000

'0.000

9.275

■722

Optra' "Uni financiare

'' 700.000

33.055 000

31.446.6*2

* 630,336

" iTLUL XIV RAMSURSARI DL CREDITE

1*.700.000

33.055 000

31.443.5-.2

■ .639.336

Ramiiu. sai ae u-cui le externe

11.700.002

33 055.000

31.446.6 ii

1 630.335-

Rama ursar ut țrndile aiersrts datoriei

□ jclica Externe iacale

11.730.000

33.055.000

31/4S.612

1.639.355

0ANATA1F

223.11B.26C

205.709.232

195.747.261

9.962.139

C.HELTU'ELI CUREMTE

T03.3u5.36C

203,484.200

1=4 027,124

9.4ir.2?î

T ’T.UI. i CHELTUIELI DE PERSONAL

1.322.32-0

500.320

455.852

13.148

C ne fi. ie i salflriaie r bani

?S*2 000

369.110

3&S.236

2. S7i

Salarii de baze

551.300

34 3. CCC

345.131

2.BSS

Indemnizație oc- conducere

5.300

4.112-

4.107

3

Spdf de vechime

4.CDO

3.22C

3.22 5

Alte sporuri

35.0®

520

£25

1

Frtnd de premfț

15.CCC

13.140'

- 3.140

' 0

•Cartr cutii

250-000

133.290'

120.616

1 C;274

Ccrtri butii ds asiguran saciaiâ ds

stal

160.000

75.300

77.851

439

■ Cc-r.tributH de asigurai rit șomaj

10 000

1.650

'.541

9

Cor.trbutii rie asigurări sccia e ce

s an ala ie

40 000

15.300

16 957

302

Contribuții ac- asigurări pentru

ncnideNs tis munca gi boi: profesia naitT

TX '■ 0.200

■ 000

S£7

13

■ ■ ■ V-.’

4-t;Hot, Nr. ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERClTÎULUl BUGETAR PE ANUL 2010 Exesutia cneIt-^eiilor bugetului ocal pa capitale, titluri, articole si alineate

iei

Câpftal ?

Gru pă ■' Titlu Artitol.* Alineat

Denumiri? indicata.-

C.-cdte

bugetare

Plat;

ereer.uasfr

Diferente

Inițiale

â i: Unițlvo

A

B

1

2

4

^2-S    _'

incemnizafi

1-3.333

32, £40

2i 133

3.513

SC

T “LUL II EU NUR; SI SERVICII

57.000,00-2

40,5 34,=10

o/ țg -j .

4.74 3.H-30

22-21

Elt-lt si servicii

' 4 925.220

S.44Z.752

.7.173.353

1.264.03-1

223101

Furnituri ce birou

‘00 .GOG

22.5-20

22,474

26

2231C-2

Materiale centru curățenie

5,000

1.52-3

722

778

22C1C3

Incalz t, ilumnat si fcrla mctrics

‘0.000.000

4 307,000

4.155.516

606,164

230104

Apa, canal si sa ubritate

3.000.000

cm 3 nn/T

516.053

961917

2201 PE

Carburanți si i.brtianti

20.000

1.200

100

-900

2001DB

ncsta. telecomunicații, radio, tv.

clemei

‘ 00 ooo

240,000

145.3*7

9'.033

200123

Materiale ai prestări de servicii cu

caracter funcțional

200 000

211.500

200.565

-■0.9'o

200130

A.te bun un ii servicii pentru

întreține re s. forcl.umere

1.600.000

2.2-10.250

1,790.362

455 666

2002

Reparații curente

32,000 000

30.4' 5.660

27.557.466

2.800;' 74

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.600.000

690.000

439 46‘

250:559

20Q4P1

Medicamenta

600.000

' 00 000

149.667

40.'' 3

200402

Materiale sanitara

1 000 000

500.000

269.574

2-0.426

20CE

Bunuri de natura obiectelor ce inventar

1.100.000

534 700

276.6-0

257;390

200501

Uniforme si echipament

10O 000

57 700

57 63i

. 19

200532 '

Ate obiecio de j’venti' ’ ■

1.000 000

477 000

2'9 *29

257.&71

.2006

Jeolasar.'. delăsări. transferări

90 000

5 000

3 30S

4.691

200631

jeplasar interna, cetaaad, transferai

30.000

'. .500

1.500'

200622

Deplassr in st-airetate

60.000

6.500

3.309

3 191

2011

Cârti publicații si materiale

documentara

20 000

1 500

734

■766

2012

Consultanta si expertiza

650 000

320.000

229.930

90.070

2013

.P’egatire profesionala

60.000

31.000

27.221

3 7,79

2014

Protecția muncii

‘00.000

.1.000

' .000

Ti.nnr,

Z. JlU •-■

Alte cheltuieli

455.000

... '    90.000

73.494

'' ,506

222004

Chirii

250,000

72,000

71.334

:666

203C3D

Alte u,- ie tu leii cu bunuri si se "vicii

205 000

18.000

7,-.60

101540'

51

- -LULVI TRANSFERURI INTRE UN “ATI ALE

A.r; m in iștra.T i f i fu bl: ce

‘ 35.366.390

162 449,590

157.756,766

4.690-522

5101

Transferuri curente ■

'35.363.390

74.365.210

73.V4.3o6

4.690.522

SI 2145

“rarsfe'ur cin bugetele loca s pentru

lirartarea cheltuielilor curente d i

domeniul saneletii

-.35.366.390

74.665.210

72.174.336

4 690.522

5122

uansfe.'url ce caoital

S7 554,353

37.564,360

510226

Transferuri cin veniturile proprii ale

Miiiafoiulu Sara tatii către bugetele

ocale pentru nnartarea ■ epurații'or

capita e in sanatafe

1.200.000

0

E1D22S

Trsrsfe'uri cin bugete"? looaie pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul ssnataîii

66.584.360

36.664.360

0

7C

CHELTUIELI CE CAPITAL

29.750.SCO

5,225.300

5.154.936

70.064

71

l.“LULX ACTVE NEFINANCIARE

29.730.200

5.225.200

£.154.936

70.064

7121

Active Ixe

21.0 "5.220

4.165.2-20

4.237.43-

67.569

712101

Construcții

20 600,000

jtn n " n.n

-T ți ,.i , .J J

424,700

55,240

712102

Mașini, echipamente si mijloace de

i-anspori

175.2GC

3.6 7 5. L ’J'J

3.672.67'

2.329

712103

Modic aparatura b.ratica si site

active corpoi'aie

10CiOv'C

7123

Rcoaratii capiia a aferenta activele'    ..___.

fxe

6.675.323

1 333,33-3

1,357,505

7.435

Sa

PLĂTI EFECTUATE N ANII PREGE3ȘNTJ o

■ X

\tolp'b iți'


BUGETUL PROPRIU AI. MU MICI PIU LUI BUCUR


HCL h'T ANEXA ZCONTUL UE ÎNCHEIERE A EXE^CiTIULUi BUGETAR PE ANUL 2010

-xe cutia cheltuielilor bugetului local pe ca pito le: titluri, articole si alineate

lei

Capital .*

Denumiri Indicator

Credita bugetare

3îa‘j

cf-cctl.jctc

Difere r Le

arvw.' Titlu Articc! i Ai'rea L

■nldihfr

definitive

*

6

£

4=3-3 i

65

RECUPERA? E N ANUL CUREN T

Titlul XV PLĂTI EFECTUA' E IN AN;',

FREC:-' NT i 31 R ECU FERATE

N AAU'L CURENT

-444 999

-444.399

444&99

444,999

550'


.6702


01

Pleți SrectjBte in a-:.i precsderti 91 ■ec..jpe_aie ip arul curant C-'L ' URA, RECREERE SI RELIGIE cheltuiel Curente

13

T TLUL I CHELTUI EL DE PERSONAL

10C1

Ctigltuleli sa.a riale in bani

f 00101

Bălării de baza

100'02

Sal ut de meri:

'00'03

ndemnizatie de conducem

'00104

Sper ce vechi ine

100105

Sucuri perrnj o emiți: te munca

100136

Arie sporuri    .

100133

fond te premii

100110

Fond pentru posturi ocupe te prin c.jtili '

180112

IndBmnizfiiii plătite unor pșraoebti din

afara unii ații

100112 '

1 nd = rr r.b s! i de de legare

100130

Alte drepturi salaria e in ban-

1 DOS

Cci’frbLtil    ■

10030'

Ctntributii de fesiigurar soclaie d#

s!df

'00302

Contribuții ce asigurări de sem-aj

'00303

ContribU'i de asigurări seci a ie ce

sar.atate

100304

Contribui: - ce asigurări pentru

accidente se ■ nunei si boii profesionali

100300

Contribui i peni iu concedii si    .

'ncerr.nizatii

20

TTLULII BUNURI SI SERVICII

200 j

Btlttur 5i serv io: i


59l.T85.300 433.LiZ5.DL0 7.083.000 5.5 £8.0001 4.512.0,00 s.oool 35 000 102.0001


636.331.000 374.042.0025.323.000 A 525.000 3.742.000 a. ooo o ooo 47 C00


.4*4.9991 466 014.SS3 369.002.234 -5.507 917 4.320 043 3.587 395 6.493 9.040 45.723


150.

4


444 313 030. 320 205

54


;347

706

:033

957

604:


’,.507'

-40

1.272


2M1JJ1

230102

200103

200104

200105

200106

2001O6

200109

200'30

2002

2005 200530

2006 200601 200602 20'1

2012 20'-3 20 4


Furnituri de birau .

Materiale pențrt. curățenie fncaizit. iiurriifiaf si feri 3 metrica

■    Apa, .canal s sa ubritye

i Caraoranti si .t.brila-iti

Piese Jl schimb

Pesta, telecomunicații, radio, :v,

intefnjșf

Mattr ale ii prestar de servicii Cu caracter ftincEicnal

■    Alte ounjij si servicii penlrj Imretlnere si ftjiictla'iere Reparații cursrte

Bunuri da natura obiectelor ce inventar I Alte ctiocla de inventar IDeplasan. oetasari. transferări Deplasau in ic tic, data sari, transferări Deplasați in străinele te Carii, publicații si materiale GOCLrrentare Cens i.itsrits si expertlîa Pregătire pnoăesinnaia Prialectla muncii39.000

29.000

24.573

4A27

94.3 "2

03.13C

22.732

23.3OE

407.000

336, CCC

326.557

1,227

173.360

161.000

135.007

*5-333

12D.000

20.000

7.430

62.600

14.000

11.000

9.570

'.430

55.000

27.900

‘7-723

iu '79

EL Z 7.000

1.302.000

1,137.674

'.14.126

126 00C

966 000

596.5’3

59 627

27.000

27.000

19.9ti'.

7.01 S

266.00-3

24' .000

223.490

17.513

1$,ow

... ' 18.000

13.504

4.42^

73.3-00

60.000

34.436

25.554

.331.000

-.3.050.300

12.11S.C03

934-937

.101.000

2.313.33-0-

1 696.53-3

1-3.040

33.000

22.322

1O.2£8

.734

25.000

13 3’CC

11.795

1.205

427.000

452.622

372.216

81.332

77.000

77.200

61 £51

'5 '.49

45 000

32.420

31.635

-i762

24 000

12.000

".000

- :ooo

010.000

£00.000

593.114

6.886

043.000

384 000

351.630

2.373

4'0.000

420.000

414.445

5.552

990-000

064 000

E "1 E

1

775.OCC

572 000

564.799

7.721

77 5.000

572 000

564.299

7.701

'00.000

74 000

53.253

23.747

33.3-3-0

32.000

11.257

20.743

62.33-0

42.000

41.396

.    4

505.600

z ■31 ’î p.nn

1.308.351

4.649

53.000

9"7 /■‘i't.'t

13.144

' 3 3-56

55.000

42.223

44.225

4:995

57.000

’S? ""u

60.345

6 -54
Hct. h' ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE; A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 201C Execuția cheltuielilor bugetului local peoapitole, titluri', articole si ajineat»

Cflpitoi .•

■    □ "ucaTitlu

Mrtir.n- ■ Alineat

Denumire Indicator

C rc-d ta

îJUțjfc-Lan*

=!nti

stac-tiiate

Diferente

inltlana

definitive

A

3    1

£

3

4=2-3 :

2D3C-

Aite cnîlbisli

9.2? S. 300

3.261.000

7 496.220

Ț?£e 7H;3

23 33-34

Chiri

250,300

132.002

16.234

114,766

203-33,3

Alte cheliuia i ci. bunuri si sericii

9 025.000

3.121.0-06

7X73.366

□41.014

51

TIT. UL V TRANSFERURI IN FFțF- UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIE PUBLICE

226.717.000

346.235.000

342.B29 560

3.455/ b"

5'0-

mipeferurl curente

336,717.000

340.265 000

342.529.339

Â.45ă.‘E'

5'0K)1

Transferuri «Ine isliti-tii s publice

696.717.03b

246.265.000

642 629.529

5.455.161

56

TFLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE CIN

FONDURI EXTERNE \L-.,RAMBURSABILE (SEN)

’OSTADERARE

5.000.300

78.54*3

“3-.-

5621

-'■ijrjr h rr: f riir “oncnl Eiudoaarj de De^vblîare

rtecignalg ;'FECR)

5 000 000

,G.2OO

7 3..540

460.

560102

Finanțarea de la Uniunea I__ropaang'j

□ ooo ooo

79.000

76.540

460

53

HT.UL X AL“E C tL_ "LIEL.

10.094,000

5.300.000

8.470.935

529.066

□9'5

C ; r tr t l11iEil?] ■ izd r-n a ner; or-Nuiu'

recierlial

12.000'. 000

a. 500 ooo

ii 470 966

529/065

□917

Despăgubiri civic

94,000

70

Cheltuieli de capital

j i—i a r> pe- A

1 i . OVu. L. w u

264.769 000

1 ’9 440.721

145.64S.299

T ■ 1 .UL X ACTIVE NEFINANDlA.Rt

15 7.36 0.0-30'

754.759.000

119 4-1QTC1

143.648.25-5

7101

Active fixe    .

157.362.330

23-r.7E15.O00

119.440.761

146,643.239

7161 ti

Construcții

155.312,300

252.312.000

117,0€3.513

145.24S.487

■71C1CH

Mașini, echipame.nle ai mijlcace de

tr-ar, sinet

200.000

1A01.2-30

1,327.743

73.7.57

710103

Mobl ier, aparatura birotica s alte

Bici va ccrqQr&le

' ‘00.000

320.300

tlS.150

7.550:

710130

AHa active fofe

750 000

“50.300

731.295

15FJ05!

54

PLĂTI EFECT-ATT IN ANII PRsEEDENTi SI

RECUPERAI E IN ANUL CURENT?

426 542

426:542

85

T llul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Șl RECUPERATE

IN ANUl CURENT

.

426.642

4281642

6501

Piști afactLate in an I precedent si

rebuparate in anul curent

-438.342

422.242

6302

MiOURARI SI ASISTENTA SOCIALA

41.750,300

37.571.000

2a.s54.377

8 71* K 2

2-1

OF TLJIrl 1 CLRFNT-

34 1*2 3CG

J4 2Ei£.2<"

££ 361 345

7 333 455

12

TITLU ICHELTUIEL DE PERSONAL

'0.324.000

3.622.200

7.706.394

924.306

1001

Cheli .iieli sa-iiriCzL ir. bani

3.42 5.000

6 735.000

3.120.561

674.419

100101

Saian:« Lh2h

5 622.000

5.135.300

4.590 “04

444.296

100102

Sala di de rrer-t

6.000

5.000

5.347

653

'00 ',05

IpcemniLati-s de ccndLccra

' 04 000

14.000

4 720

9.260

'00'04

Spor da vacnlma

647 000

29.000

27 776

-.222

'00'05

Spprud pentru cpndiiă co munca

630.000

1.257 000

1 097.679

139.62'

100:06

Alte sporuri

372.000

25.000

16.0C1

& 999

1001 OS

Fond de pr=n ii

335.000

216.000

214.219

1.721

100112

Indemnizații de dalegans

12.202

15-000

16.252

2.74S

103123

322 222

170.003

53 181

64 H1S

1003

Contribuții

2.356.202

1.838.000

1.636.413

749.56“

1003-31

Contribuții do asigurai eociele de

stal

1 790 300

1406.200

i .243.222

162.776

■ 00302

CL'r ir't?i,iii de asigurări de șomaj

62.000

35.300

29.360

0.520

■ 00303

Contribuții de asigurări șbtale de

sana;ațe

450 000

552.000

300 646

45.152

100304

Contribuții ce asigurări pentru

stridente de rruncs s bot oroieiiuna.u

'7 000

*3 000

5.965

4.057

10C60S

CorrribLiiii pentru conoadi a:

rdsmnizaîi!    ..--

77.000

31.000

5' uuo

22

’ i i L U . 11 3 U N.. R S | SER VI CI 1    A "'    .. 2 2, S S 6, CT'O

13.161.000

'6.2E5.C71

'.783.929■yf


BUGETUL propriu al municipiului bucureșticontul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010 Executa chft xieijor bugetului local pe căpițe, titluri, 5 T esle s alineate

■ lei

Capitc:

Credite

3.jriftrarft

Plăti

Siups ' Tlou

Star urnire indicaCO9'

inițiale

■atfînftivfl

efectuate

□iterențe

Art.uOl; Alineat

4

B

1

2

2

i=2-3

200-

Bunuri si servicii

3.133.000

2.362.220

2 075,6’ 6

296-55-4

200101

Furnituri ce b rod

103.000

115.300

104.390

-0 6'0

2001 32

Materia e penim curățenie

476 000

372.000

. 650.30'

13/99

20010-3

Iticalzit. iluminai si felia n strica

5-0 000

672.000

532 157

39.643

200104

Apa. cana a sa>ubritate

J 60.000

267.000

262.677

1-24.123

200105

Csrauranti si lubrifiant

54.222

30 OOQ

3D.0J3

9,96?

200106

Piese ce sctiird:-

24.32-3-

17 000

7.3BC

5.523

ecibios

Posta, tet£comQhițât!i. rac io, iv.

ima met

145.000

142.330

10S.551

52,449

200109

Materiale si prestări de sfeiiicii cu

caracter Funotienal

1L4.000

134.000

133,065

59'5

2ocij;:

Alta bunuri si servicii pentru

fetratinafȘ s fbnifcpnare

1.460.000

555.000

49- 342

67 656

2CC2

Reparații cu tenie

660.000

1.066 000

1.047.330

32.622

2003

Hrana

'2.762.000

10.574.000

9.504.186

769.614

20030'

Hrana nentnj oameni

12.762.020

10.574 000

3.304.136

769.314

2004

Medicamente si r-1 hl«::i =jIo sanitare

S4.-J9D

729 .CCC

209.640

515.32-2

200401

Mecicp mente

5C, CDD

460 .CCC

153.271

33-.92S

200402

Msteriate sanitara

14.000

2S9-.000

C-4.5-35

214.431

2005

cunun de natura obiectelor de invehHir .

325.000

33.330

5.779

24.221

200501

Uriilimie si echipament ■

140.000

.200503

■.en ers ai accesorii de pat

70.000

222520

Alte obiecte de irverilsr

615 023

33,000

B, 779

2-1-22'

Î2C6

idea a seri, de ta sari, L-ansfsrar

76 000

63.000

55.757

7 243

Pecia sat interne cetSssri, transferam)

40.000

30.000

25.036

4.964

200602

Deplasați ir, stra ratate

35.CCC

66.000

30 72'

2.279

2011

Cari , publiș^îii s materia e

n oc-■- T = r te re

fi, CCC1

20J3

Rr^cetire profes onela

53.300

14 ooe

10.310

3.190

20’4

Pfytfecila muncii

53.3-00

•    71.CCC

59.779

11,221

2050

Alts cheltuieli

3.255.000

3.243.220

3.123.424

127 976

203004

Chit"

2 b. 000

13.000

S. 054

4.046

203030

Alte che.ti.ieri cu bi.r.L-ri si servicii

■ 3.235.000

3.235.2-00

6.111.470

123:560

55

“iTLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.420.000

427.P00

93.435

610.566

5501

A. Transferuri interne

2.411 000

432.200

93 OOP

610 000

552123

Programe 31 HAR E

2.011.000

550115

Alte transferuri curente Iniama

400 000

400.000

90.000

6'0 000

5502

3. Transferuri curente rti si rai n al ale

jcatre organizații internaționalei

9.00C

7,000

6.465

535

550201

Donlncutii si crsflzatii a organisme

internaționale

0.000

7.000

6.465

535

55

T TLU'L Vili -RO ECTE CU F'-NAN'TARE □ N

IPCNDURI EXTERNE NERAMBURSÂBtLE (FENț

PUS IAI5FHAHI-

7 074.000

2.464.015

4.629.935

p.nr-r

Frcgrame din Fondul Social Eijreoean (-SP)

3.266.000

827.659

2.425.341

550201

Finanțarea rationaia*}

206.900

52.647

121.253

530202

Finanțarea ce la Un unea Europeana*)

2.860 100

736.675

2.132.425

560203

C?:ietei$î! riHeSloluile’)

'■90 000

■5.337

131.333

5317

Meca.Ts.niu! "inancia- 3EE

3 64- 000

1,536.356

2.204 .€44

561ro:

Finanțarea ,\ etica na la(

942.00-3

134.412

757.955

661702

finanțarea externa teiHinbuisâbia

2.309.00-2

1.^51.34^

1/-r,7.'35-2

70

Ci ILLtUlt-lLI DR CAPITAL

7.526.000

6.276.0-33

2.132.33?

1.3-53.108

71

i l'l: UL X ACTIVE NE- .NANO .ARE

7.503.000

3.276.2-23-

2.1S2.332

1.083,103

7101

Active tixe

7.625.000

6.276.220

2.132.332

Î.DS3.16&

710141

ConBtnjctii

2.455.000

433.220

145.505

642,495

7-0-02

M,s s ini. echi c a ti snte s i n Ij- os ce de    -;:--rc=--^z---jț-_

transpar.    x    y rv

% 3.326 000

Z. 2 75.000

' 54 0.804

72&1Ș6

.s?    ,fS t-.'-'A.
BUGETUL PROPRIU AL MUNSCrPIULUI BUCUREȘTIHot, Nr, ,'D, • f ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EKERCmULUf BUGETAR PE ANUL 2010 Executa cheltuielKr ougetului loca? pe capw-e, ttlur articoe si arneate

lei

Gasitci- j QtfUpâ Titlu £.rticq’ i1 Alineat

Denumire incbc-aicr

Credite* buceta-ij

Plăti

Kfec.tu.gtc

Difere-nEc

iniția!?-

defl^lElve

A

B

1

2

a

4-2-â

7,0103

Mobil er, aparatura birotica si a te acTvu corporale

717.000

462 000

447.523

- 4. 477

Z'0130

Alia active fixe

100.000

50.000

50 000

r.

700002

Partea |V-a SERVICII Si CEZVCL7ARE

PLELCA, LOCUINȚE, REDIU £1 APE

336.2 £4.030

2£4.773 000

224 ' 65 662

40 607.338

7002

LOCUINȚE, SERVICII Si CEZVO.’A.RE =U3LICA

350.720,000

731.4--.000

20'. 034.268

30.376.i734

01

CHELT-J EL! CURENTE

206.802. XC

174.66S.000

-62.292.500

12.37 5'SCO

10

TIT1 UI. 1 CH-.TU ELI DE PERSONAL

p-. Si 2 cp..*"*

2.98UO00

3.97- 043

&.S57

'DO'

Cneituiei' sala-ia c in sau

4.233,000

3,003 600

3.087.46S

S.'311

100-0-

Salarii tiu aaza

7.314,000

2.582.000

2.5c- ■. 64^

TE Țț

100-02

Salarii de -narii

8. C CC

7 950

7.277

373

100103

Irderr.nbatia de conducere

115.000

5.400

7 71 &

&S1

100’04

Spor de vechime

516.XC

34 500

34 031

■456:

100-05

Sporuri aentru condiții ce murea

? dC. U ■-‘U-

192.000

-91.218

.754

100106

Alte sporuri

24. coc

15.300

15.216

91

100105

Fund de uremii

275,000

226.550

257.545

7

100-'0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

27.000

15,000

18 124

876

1001 - 3

Irdsirnivâtil de aelegare

12. XC

3.000

2.015

S8S

100"50

Alte drepturi sala riale in ban:

8. XC-

3 000

4 2S8

■732

1003

Contribuții

1.343.000

887 700

3S3.554

3.5^6 ■

100301

C-cnlribu1;i cte asiguran sociale Je s;a:

345,000

$47 400

546.473

375.

'00302

Contribuții do asigurări ce soma;

41.000

15 200

-4616

£34

‘00303

Cer Ir butii de âsigufer; socialo da sana:a1e

2 se. ooo

' 60 ' 50

'£9.687

2d2

'00304

CcrtrbLtii de asigursr: pentru accidente ce munca s. boli o'o-’esionele

16,000

5.500

4 957

SS3!

‘00300

Ccr.trbutii pentru c&ricedl’ si indemnizații

71.000

56.650

57 642

1 .oca

20

ITI..JL 3UNURI SI SERVIC

148 173.000

.. '25.425OOO

116.959.711

. 6.46£.-28&

2001

Sunuri si serv di

£,576 000

5.457 000

5.2", .550

245,410

200101

Furnituri da o.roj

£4.000

70.000

66.677

1.123

200107

Materiale pentru curățenie

19 000

',2.000

-' 0'O

■390

200103

ncalzit. luminai si fana rnoirica

246.000

251.300

236.054

14:946

200104

Aoa, canal si salubritate

35.000

42.000

41.705

:265

200133

Carburanți si lubrifiant]

33 OOO

25.000

23.000

0

200136

Rsse de schimb

40.000

33.000

27.670

51330

200128

Posta, telecomunicații, radio, tv htemieț

' 36 000

135.000

12-3,774

6.228

200103

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

5 510.000

4.736.200

4.520.635

2'5.3'5

200133

A Is binur si sep/icii pentru i nlrad n-s re si funcționare

-00.000

153.200

151.2-5

1.765

2002

Reparații curente

-.010.000

686.000

362. 866

3."2

2005

Ejnu'i do natura obiectele - de inventar

4,000

20C53C

2006

A te obiecta de inventar

Deplasări, cetasan, transferau

4.300

50.000

38.3C3

37,454

546

200601

Deplasări interne, detaaar, transferar

42.000

38. CCC

37.454

546

200632

2011

Deplasau in stra ratate

Cârti publ c:at: s materiale documentare

5.000

3.300

q rn,-,

4.744

256

2013

Pregătire profesie rola

43,300

18, XC

17.300

'00

2014

2030

^-ptoctia muncii

Alt: mie iuieli

Z.3CC 140.477.CCC

113.221.XC

111.X5.135

8.215,565

203 "3C1

Ale cnetuieli cu bunuri si servicii

140.477.000

113.221.DX

111.X5.135

8.215.865,

51

TTLUL VI TRANSFER JR, INTRE UNITA"" AL^_=-__^

ADMIN STRATIEI PCBl C£    A* ”^2.971.CCC

44.137.XC

<iC.Z45.552

3.391.443

Ici

" ----

Capitel

Grupa •' *'t.u

Arj-j slAJriea'.

□enurniru iilțj leatrar

Credite bugetara

nsaf

K-ftiuCLiâCâ1

Dl.faf'BiltB

In -tir. Io

definitive

A

3

1

2

3

4=2-3

5101

“ransferur; curent

52 97- ,000

44,137 000

40.245.552

3.391.443

G1C1C1

rransferuri către inefltutiila pubtoe'

52.971.200

44 ' 37 0C0

40.245.652

3.091X46

Ș5

T “LUL Vil AL'c TRANSFERURI

13.COC

10.000

5.0CS

.331

$501

A. T-arisfsrjrt ir,ten-e

13.000

13.CCC

5,003

:931

5501'S

Alie fanate rud curente interne

15.000

12.200'

9 009

59

TITLUL IXALTE CHELTUIELI

i.ii-s.wo

' /.O 'do

7.:6'5

59'7

Dț-sciagus r eiyle

1.115.000

1.13“.135

xiais

70

CHELiUltL DECAPITAI

-44 363.900

El. 593.000

33.8-02.566

17,790.-54!

7<J

11 LUL X ACTIVE NE FINANCIARE

J 44.iiSo .000

51.593.000

33.302.366

17,790 134!

7101

Active fixe

144.365.200

5J .593.000

23.302.366

17.730,134

710101

CoflstrucSi

122.16S.COO'

30 027.000

li2.SS!5E. 020

5.160.972

710102

Mașini, ech pamsnta si mijloace d«

transport

15.000

710'30

Alia active- nxc

22 6SB 000

12.700 ooo

'•36.336

■2.629.164

79

OPERAȚIUNI 1- NANCIARE

5 050 000

S.150.000

5.009,399

-40U 01

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI D£ CRSDiTE

5 OoO.GOO

5,150.000

5.009. S 99

140.0'

3101

Rambursări ce Cfedllî externe

5.050.000

6.150 000

5.003.399

140.10-'

31-0105

Ram cura ar ce cred te aferente datoriei

țiu alice externe locale    .

•5. v 5 v. ■-■ Vtu-'

■5 100.000

E.009.E2S

140.101

SA

Ft ATI PrHC tUA.TL IN ANII PRECEDENT Si

RECUPERAT1 N ANUL CURENT !

-70.905

Țf. CfiC

;as

Titlul XV PLAT EFECTUATE N AN ,

PRECEDENT!SI RECUPERATE

N ANUL CURENT

-“0.995

70-999

3501

Riști efectuate in a i i precedent; si

rec.meraie r er.ul curert

-73.999

70/999

.7402

°ROTECTIA MEDIULUI

29.534.000

33 362 000

23.131.090

10,230.604

01

CHELTUIELI CUREN’R

2.534.00-0

.    7.723.000

1.123.394

6.594.606

z-o

T 'LUI. li 6UNURI S- SERVICII

2.294.000

7.723.000

1.123,334

6.594,606

2CC1

Bunun s; servicii

2-34.000'

264.200

253.732

.    253

2O0- 30

Alte bunuri si seri cii pentru

intretinere si funcționare

764 000

204.000

£63.722

263

2030

Alia cheltuieli

. 2.750 000

7.450.000

864.662

6.594.236

203030

AHu eticii.j.L-l- cu bunun si servici

2 730.000

7V63.000

364.662

fi. 594.238

70

CHELTUIELI CE CAPI ÎAL

26.540.000

2E.E22.OOO

22.003 002

3 635'996

71

ȚIȚLUL X ACTIVE N E -i NAN C1 ARE

26 540.000

2 E, 62 E. 000

22.005 002

3 635.993

7*01

Active fixa

26.540 .-300

25.639.000

22.003 00?

3 655.998

“191-01

Construcții

17,040,000

14.649.000

13.7 56.252

£92.745

710122

Mașini, echicamente si mijloace ce

țransport

- .320.000

1.32O.000

710130

Aite active fixe

3 5CC C’DD

9.670 000

0,240.750

1.422.2 £0

300007

ParteaV-fl AC TUN ECONOM C£

1.370.233.240

1.933.154 740

1 ,S76,S33.25d

54.521.436

3002

ACTliJN GENERAI E ECONOMICE, COMERC ALE

.

SI CD MUNCA

1.300.000'

70

cheltuieli de capital

1.300.000

72

TFL-„L XI ACTIVE FINANCIARE

1.300 000

7201

Aci -.'d fr,ar,clare

1.300.000

720JO’

Participare la capUa ul social al

sociciat'lor camerei sie

- .300.000

S1

COM3US1 .3111 SI ENERGIE

752.930.240

S22.&75.740

750.66“ 693

52.205 04 r

01

CIIELTUIDL CURENTE

693.720.240

753.610.740

742.985 690

50.625 050

40

TITLUL IV SUBVENȚII

097.216.-2OO

492.305.500

447.755.467

44,559:033

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de aret si tarif

260 OCC COC*

343 000 000

343.000,000

0

4020

S j svenii. pentru tompehear aa    Ț“ . 7 .T'"*--.

cresierilcrnea-evizonste ală yX’"^' '

\\

j

Sfaturilor a camt-Lstbih    s----

<27.213.000

■ 49.305.500

IM. 755.467

44.SS0.C22

BUGETUL PROPRIU AL M UNI Ci PI ULUI BUCUREȘTI

h'oL Nr. ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCKfWLUÎ^UGETAR PE ANUL 2010 Execuția cheltuielilor bugetu u; Ic-ca pe ca.oi&ie, titluri articole si alu-ieate


Ici

Capitol i’ Grupa. •’ "lin

Articol i* Alineat

Ca num In Indicator

Credite bucornrft

Plfltj

efecte ato

Diferente

iJlitiaîffl

d“«rii-iiJJve

A

B

1

2

5

4*2-3 :

ss

■r’TLUL v;: Aroe transferuri

301. £04.240'

301 505.240

235.230.223

6.275.0-7

5501

A. "ransteruh rterne

3C-1.524.240

301 505 240

295.230.223

8.275.017

550112

:nvSSti:-i a|e regiilor antenorre s

siucieiatiJnr comerciale cj capital ce

Stal

33.320.222

50,000 000

53 755.980

5,274 020

550118

A,te Irsnsferur curente rtene

241,504,240

241.505.240

24-,504.243

?S7

70

CUELTuEl DECAPITA:

31.300.002

11.300.000

10,659.735

64 0.234

7‘

~T.„L X ACTIVE NEFINANCIARE

21.300.032

11,300.000

- 0.655.756

643,234

7-01

Active fixe

31.300.300

11.300.000

-0 655.756

640.-2 34

7-0101

CorsirLctii

2S 375.002

3.353,000

9.S0EA45

46,555

7-0130

Alte active fixe

1.422.000

1.447.000

853.321

5-93.379

79

CEERATUNI FINANC ARE

2S.518.00Q

33.317.000

32.574.592

742.408

3'

TIT_„L. XIV RAMB-RSARI CE CREDITE

2 3.515.000

33.317.000

32.574.5S2

742.405

e*oi

Rambursați de credite externe

25.518.000

33.317.00C

32.674.532

742,408

8'0r.05

Rambursări de crăcite afe-ente datoriei

publice externe locale

25 5-18.000

33.31 ?.3*C‘C

32.574,532

742.408

34

TITLUL XV PLAT EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT 51 RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.552.000

- £ 5 5 2 DC G

-6,552.355

355

65

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE N AN!;

PRECEDENT 31 RECUPERATE IMANUL CURENT

-5.552.000

5.£52.COC

-5.552.355

355

.3501

Plai efectuate in anii precedent si

recuperate r anul curent

-5.552.000

-£.££2.COC

-£.552.355

355

8302

AGRlCU'l TURA, SILVICUL l'U.RA PISC ICUL'URA

3 VANA^OARE

4.844,002

4.327.00C

4.228.844

38.153

o-

CHEL CUiELl CURENTE

4.324.000

o fl    pp,p

3.733.^0-

73.535

10

TIT.wL 1 CHELTdIE-l UE PERSONAL

< ac n i .vDU.vvu

075.000

830.582

44.318

1001

Cheltuieli salgriale .n gan

S 13.300

505,000

£57.315

28.083

100101

Salarii de gaza

493.000

541.000

525.734

15.2-08

100102

Soia-ii de merit

2,000

.. ' - 2.000

1. Sda

'324

100103

indemnizație de conducere

33.000

2.000

1,752

248

100104

Soor d= vechime

KJZ.CCO

5.000

£.513

387

100105

Scoruri pentru condiții de munca

rk

■ U-..I . i.J .J M

43 000

37.353

5.047

100126

Alia sporuri

20.000

13.010

avu

100108

Ford de premii

55.202

36.000

21,579

3.421

100113

Ford gentru peșteri ocupata arin cumul

48.000

37 000

34.548

2AS2

1003

Contr butii

242.320

1EO.DD0

172.767

16.223

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

130,302

142.000

124.306

5.700

100302

Contr butii do asigurări ce semaj

k "CC

5.000

3,094

1.905

100303

Conți.butii de asigurări saeiac ce

£..£ ^/V-.

35 000

i '-i 97*3

1.727

100304

Contr'butii de asigurări pentru

accidenta ce munca s' bol profesionale

3 COD

3.000

i. 130

n.AP

S'w'u

100326

Cortr tiul'i pent.’u concedii Si

indemnizații

* , wVM'

3 000

3.000

20

UTLUL 1 BUNURI 51 SERVICII

3.26^.030

2.932.000

2.90-2.782

29.218

2001

Bunuri ș' servicii

3 3£2 3wC

2.505.000

2.767.734

17.21E

200101

Furnituri dc or eu

21.000

-0.000

9.£95

£

200132

Matei.alo pentiu curățenie

l' . Li OG'

2.000

1.992

8

200103

neazi;, ilumina; si torta metrica

25.300

31.000

23.037

7.S53

200104

Apa. canal si salucritata

îs. oro

-3.000

12. 300

£94

200105

Carburanți si luorifianti

I i/b . o Vb

70 000

70.000

. 0

200106

Piese ce schime

23.000

-0.000

£. 7 4 S

2 £4

200105

Pesta, la a comunicații radio, tv

internet

4i,roc

54 000

b’b', V • v

324

lei

Capitol

Grupa • Titlu .A-tlcOi ,• A in na:

!

Dcnumirâ indicator*

Credita* bjyelare

oiâîi

sfactuațe

Diferente

ihitiâbâ

aeNnltlv?

A

ta

1

2

i

-.= 7-3

caracter functor al

2. i* 5C.DD0

2.487. 000

2.436.676

"24

200130

Alte bunuri si qetvicîi pentru

inp-rhnero s f p-ncțțin are

100.000'

122.000

122.156

7 .'344

2002

Rsparati curente

45.000

45 000

41.,-41

1.259

2005

tiunuri de natura obiectelor1 ce isivunrar

25.0CC

-.000

229

721

200530

Alte ocidtie de inventar

25.003

' .000

209

791

2006

Ccolasari. cetasa-ri-, transferări

7.CCD

7.00-2-

6 662

818

200601

ilepiasF.ri irite no. Lesa sari, transfefâfi

7.330

7.000

6 662

'3* 6

2011

Cerii, pu.Tical.i si materiale

dzzufre T.are

2.2iOO

1.000

335

615

2213

Preget re p relațional a

5.000

2214

Pî&tsctie munci

5B.00C

45,000

4 2.7S3

4.217

2030

Alte cbelluiel

30 000

30.000

25.1 u0

4,302

203030

Alte ehțlluiell cu bunuri si servicii

,10.060

30 000

25.155

4.552

70

CHELTUIELI CE CAP TAL

520.CC v

520.000

4&£.ââD

24.626

1    7*

TITLU’. x active NEFINANCIARE

520.302

520.033

495 350

24.320

.■".01

Active fixe

5211,220

520.220

495.360

24:520

“10131

Construcții

1-2'3.200

130.002.

75 740

21.260

710102

Mașini, echipamente ai iriiloace dc

transport    .

42C.000

423.000

410.640

8.360

âdS

TRANSPORTURI

'.203.569.000

1.335.652.000

1,093.306.717

-.915.233

01

CHELTUIELI CURENTE

722.793 000

754.ss5.000

753.707,390

- 256.113!

10

TI i _„L . CHELTUI EL. CE PERSONAL

9.5-,2.000

8. 532.000

S.23S.9CS

232.332

100'

Cheltuieli salariate ir bsni

7 967.000

6.630.000

S.4S2.S65

197.335

'OO’OI

Salari ce Leza

5 060 003

J.636.000

1.363

ISo.SAC

1.00102

Salarii de nertf

45.003

■ ti'Uvv

11 332

967

*00103

ndcmuzatie de conduce re

113.020

9 33A

6 355

S34

100104

Sper de wecdinitS

1.252.220

65.222

64.410

1590

100106

Sec:uri centru condiții ce munca

' 442.000

427.002-

575.334

32:‘66

100103

Fond de premii

.500.000

.. ' 05-1.200

390 94'

2.059

100110'

Fond pcuru posturi ecupate prin cumul

163.000

155.000

-52 721

31279

1003

Contrioutil

2.145.000

1.552.000

1.317.003

04:99“

100301

CcnLiocLii dc asiuuiari soci a ie de

a:a:

1.593 000

1.360.000

1.358.633

21.152

100302

C li-.Ir Li. iii de asigurări de șomaj

39 000

33.000

21.246

1.754

100303

Ccrtributiî d?= asîgjrari sociala du

sanalate

406.000

343.000

336.144

3.365

100304

Cor,ir butii dș asigurați pentru

eccideule de munca si boîl prof&s di.lIu

13.00-3-

1’ CCC

I/.54

100306

Contribuții pentru concedii ni

indemnizalii

34.300

SO.23-2

79.229

771

20

TITLU! II 3UN JR-SI 5CRVCII

213.055.300

' 94 065.CCC

193.592.696

+ 75.602

2001

Bun j.'î si servicii

12.657.3-00

'1.006.02 3-

-0.365.551

122:439

: 200101

-urnituri ce birou

75.000

50.300

57.51 2

2.:468

200100

Materiale riertn.J curaterie

53.000

4S.000

34.673

‘ 3.1 27

200133

incalzit, ii ut ins 1 si teris motrice

242.000

162.000

- -4.509

47-29-

20010+

Apa, canal si salubritate

35.000

32.000

76.826

3.174

2001 OS

Garburar1 ti si lunrif arti

906.000

373.000

320 O'ti

49 934

200135

Piese de schimb

200.000

242.000

235 664

‘ -336

200123

Pftsta tetecamumoalii rodie, tv

internet

300.000

370.000

36” 495

2.505

230100

Materiaic si prestări dc ser/ici cu

îâraclei unctionai

10 546.000

9 676 000

3.573 506

2.4;t+

2222

Rg r>3: a L'i cj rame

180 ooo.ccc

,32 ‘20.000

152.,13.715

252

2225

Bunuri ce nația obiectele' de nl&nlar

500.002

330.0CC

34.373

265.322

22250'

U n rorrr o s. ce i.pa mei î:    .,,<7 “

300.03/0

200 220

42.2+5

1 £7.755

202530

Alte du Lele :ie r.v " 11 ar    Z?' P<    z ?

233.300

irsn ccc

? 1

108,157

A    /"

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURzSTl


Hnt. Nr.'-rZ

ANEXA 2


■?

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010 ExeoUtia cheltuielilor bt.gsț'ului local pe capitose, țitluci, rut'coie si alineate


■iz..


.gW-riAf fete

I p,c*r Q-vtO—

cSJ


BUGETUL PROPRIU AL lUtUNlClPSULUI BUCUREȘTI


fi? 5 /ox??

Hot.Ni. hX ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERClTfULVIf'-BUGETAR PE ANUL 201D Execuția che xieiilor bugetullft ocai pc    titluri, articole ai alineate


-7


tȚ.&^'L'Vcî--'-M-


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


RoL

ANEXA 2


zt |‘

LUI BUGETAR PE ANUL 2010 Execuția chsltuicli'or bugetului local pe capitole, titluri aruco.e si a ineate

Cdu-itui ■' GrupăLitiu

Artica ■ Allneal

Denumire indrenicr

A

B

2006

De p lessri, delassr, trarsferan

200601

Dsp lăsări Interne, delăsări transferări

20'1

Carii, pupicatii si materiae

cocumencar&

20'3

Pregafire profesionala

20t4

Prstectia muncii

2019

Contribuții sie administrației publice loca e la rs a Uzarea unor lucrări si servicii de interes pubiic loca . in baza

Lrer convenții sau contracte da asociere

2030

Alte cheltuieli

203030

Alte cnetuieli cu bunuri si servicii

40

TPLLL IV SUBVpNTil

4003

Subventi' pertrj acoperirea diferentelor ds preț si tarif

55

T PLU L VI1 ALTE T RANSP E R U R

6501

A. T'ansfa-yri irilame

5501'2

Ir vestirii ais regiile-auto ierna si societăților ccmerciaie cu capital d= siat

5G

1ITL.UI Vili PROIECTE CU-INANTARE DiN

FON DUR, EX-E RNE NE RA.U3 U.R3ABI Lfc- (P= NJ POSTACERARE

5601

Prcgrsne din Fondul Lurop-jar de Dezvoltare Regionala TEDR)

56O',O2

Fir.arlaraa de la Uniunea Europeana'}

70

CHELTUiEL DECAFirAl

7"

TITLUL X ACTIVE LE-'NANCIARL

7101

Active fxe

710101

Cc-rsirLci;-

710102

Mașini, echipamente si mijloace a a transport

710130

AJle active fixe

7103

Repara^' capitale aferen-e activelor

ÎX2

79

OPERAT IJV FINANCIARE

31

“ITLLL XIV RAM?URSARI DL CREDITE

3101

Rambursări de credite exierne

310105

Rambursări de credite a-’ersrts datoriei publice externe :cca:e

3^

TITLUl XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII = PEC£CE\TI S. RECUPERAT IN ANUL CU REN-

35

“itlu XV RUA“ EFECTUATE IN ANII

"RECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU. CURENT

3501

="ati efectuate r anii prececenti si recuoerate in anul curent

3702

AL "E ACȚIUNI ECONOMICE

01

CHELTUIELI CURENTE

56

’ITLUL VIII PROIECT CU FINANȚARE DIN “ONDURI EXTERNE NEIRAMBURSA3ILE (FRNj 3OSTADERARE

5301

Programe din Foncul European de CezvOitare Reciona a (TDR1

73

CTLTUIELI DE CAP -A:_

71

’ITLU_ X ACTIVE NF.rINANCIARE

7131

Active fixe    ,vvC?T Ț

710130

Ate active fixe    ■* A

Ici

CiffriiiEț buan-tn **(!    j Pklîi

iciitj&le

defnltlve

d^eckiaic»

□ile-'sr.te

1

î

3

<=2-3 :

EJft

'5 000

15.1000

■ 5.000

15.000

17 « «-r»

I ■ V v W

11.000

8.612

2.4 88

'□ v . w w <■

25.000

15.149

s.&s 1

400.000

207.000

151,504

16,000,000

365.000

352.000

S46 £?£

5.124

365.000

352.000

345 87=

5424

43S.OOO.OOC

51S. 000.000

5'9.000.0CC'

0

43S.000.000

51 a. 000.000

519.C'OQ.OO'C

■    p

L‘

3 ■'

32.735.000

32.544.667

133.323

37.SCC.3CC

32.735.000

32.544.66 7

190.222

37,600,000

32,735.000

32.5^4.3c 7

130.333

331.000'

531.000

270.657

360.143

631.222

631.000

270.857

360.143

531,OOP

631.000

270.857

330.142

431.33C.OCO

3' 5.358.000

3'3.750.8 05

1.607.195

461.360.000

3'5.368.000

3'3.750'. 80 5

1    V l’ .1 wîz

4 12.331.000

271.650.000

27' 021.363

S28.-S37

405.652,000

..269-636 000

269.130.701

707:299

1.605.000

‘ 967 000

' 690.652

96.:338

2,434,000

25 000

26:000

48 679.000

43.506.000

42.729 442

778.555

39.316.000

39 435.000

39.070 406

364.592

39 316.000

39.435.000

39 070 406

354.592

39.316.000

39.435.000

39.070 406

3641592

39 3*6.000

39.435.000

39.070.406

364.592

-'3 907.000

-13,307.000

-12,592.360

-t.2'4.6'4

-',3 907.000

-13,307.000

-12.592.336

-t.3'4,614

-13.907.000

-13.307,000

-12.592.336

-f .3' 4:614

' .600 000

d.n.n ".«mp u. v ‘u ■>

' 00,900

500.000

500.000

5GGJGC

1.100.000

122 2’C’2

1CO.OCO

■j ■’IOQ

1 CC. 000

-înn

1 d 1    V

d .1 ■”1 p *T rij-; Cjx,    l.lu'd.J'ww

106.000

*>-''> H,

IWU.VwU

L ,■    H d    'h ■>.

“ -    ’ ■:>.!. 1 ■*-*    1 ■ v m

100,000

109.000

BUGETUL PROPRiU AL MUN!CiP!ULUI BUCURHetNrJ,.?/*3

ANEXA 3 i


CONTUL DE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execut a veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafeici

Capitol 1 Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

încasări

realizate

n

Diferente

A

8

1

2

3

_

4=3-2 ■

000115

TOTAL VENffiURL

1.665.GOG

1.434.730

1.423.362’}

-65.118

000215

I. VENITURI CURENTE

'.ees.ooc

1.4 94.760

1 A29,662

65.1:16

290C15

C. VENITURI NEFISCALE

1 665 330

1.494.730

1.429.662

-55 113

33CC15

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

762

3115

VzN'TUR. DIN DOBÂNZI

762

752’

311503

Alte venituri din dobânzi

762

7.52

330015

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERV CU

1.335.000

T404.730

'.426.900

■65.660

3315

VENITURI DIN PRESTĂRI DE 3ERVICI SI ALTE ACTVTAȚI ''    . ■

1.555.000

1.43^.720

' 426.435

-66.345

331550

Alte venituri din prestări de servicii

si alte a eti vitali

1.665.000

1 494,760

1.426.435

-66.345

3615

DIVERSE VENITURI

455

465

301550

Aite venituri

455

465

*? .n totalul '.ros sar lor nu sunt incluse soldurile finale aie anului 2009. reportate in 2013

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2010

Execuția veniturilor si cheltuiukor bugetului netitutiiior finanțate integral din venituri proprii pe căpițele, subcapitole si paragrafe

lei

Căpița! / Suhcapitol! Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

, i

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5015

TOTA^ CHELTUIELI

J .365 000

494.780

1.4'4 005

80.775

6715

cllilra, recreere si reugie

' ,365 000

1.4S4.730

' .414.005

30.775

37'503

Servicii culturale

1.565.000

■Î454L7B0

■ ' /-14 005

30.775

S7-50325

Csse de culiurâ

815.000

859.780

840.934

■12.840

157150309 £815

L.-iversitati populare    .

EXCEDENT    ■    '

850.000

635.0C-0

£37.071

15.557

67.S29

-15.857

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI SUCURESTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI RE ANUL 2010 Execuția chșttu «Hlcr buaetulu in stit utili or finanțate Integrai din venituri proprii pe capitole; 11 uri; articole si alineate


Capitol Grupa > Titîd Articol.' Alineat

Denumire indicator

Crecita bugetare

Plăți

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

Ă

P

1

2

3

4=2-5

□Oi 5

TQT.AL CHELTUIELI

' ,566.300

1.494.780

1.414.0-35

I

&0.775

01

CHELTUIELI CURENTE

- ,352.000

1.431.730

1.4-31.034

30.746

yG

T'ȚLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

547.960

377.900

373.335

4.535

20

-iTWL II BUNURI 31 SERVICII

1.1 OADriO

1.-03 330

1.027.669

76.2’ 1

72

CHELTUIE J DE CAPITAL

13.000

i 3-000

12.971

23

71

“ITLUL X ACTIVE N= FINANCIARE

13.000

13.030

12.071

29

5715

CULTURA.. RECREERE Sl REL G £

1 665.003

1 494.780

-A'4.006

53 77 51

ci

CHELTUIELI CLiRSNT.E

i. 6 5 2.0-00

- 461.700-

-.401.034

60 746

10

1 ITLUL QH ELTU | ELI .OE PERSONAL

547 S60

577.000

37.3.365

4 535

1501

Chaltuia!i sa la da o in cari

397.640

263.200

254.899

-1.699

10&101

Salari de dsza

256.000

231.400

234.535

-3.135

ICO- 02

Salarii de mert

200

196

4

10ȘÎ0Î

ndemnizatiț dc conducere

2a.000

2.300

2.262

46

■00104

Saor de vechime

42.000

6.100

4 472

623

100106 .

FdiiC de premii

33.000

26.200

25,06.0

120

1001to

-or.s pentru posturi dcupaița prin,-cumul

22.003

19 000

13.334

53e

100130

Alte drepturi salariile in tari

4.640

1002

Cnsituiei salarlgle Ir natura

37.000

12.300

9.964

2.336

100201

Tiehete de masa

37.000

12.300

9.004

2.336

1003

Contrt&util

113.320

32.400

78.602

2.896

100-301

Cantributll de ațicurarl sociale de

stat

34 220

30.500

55.263

1.237

100302

Contfibutf de as-aurari ce sct.o;

2.520

2.400-

1.322

1.073

10CÂ03

Cortfribdtl de as aurari sociale de

w datate

2'.170

-5.400

14.817

533

100304

iȘJantf Ib u t|1 de asigurări pentru

accidente se mufica s beli profesional^

1.280

1.3O0

700

£0-

100306

Oodhîbutji pentru concedr si

indemnizații

4.030

2.600

■ 2 291

4 90

20

T“.UL. II DJNU'RI SI SERVICII

1.1 CA. 040

1.103.830: 1.027 639

78.2'1

200-

&ur.ur si servicii

26C/2C

’ 9 1.40-0

157.306

34.392

2(30-01

Fumitun de b.rou

22.000

15.630

14.212

1.288

200102

Materiale pentru curățenie

c/20

1.730

962

736

i-.T,

ncalzlt, Iluminat s ‘crte met' ca

'23.000

97 330

7'.363

25.232

2001 '04

Aoa cana si sal-joritate

35.003

25.4-30

25.705

691

2COJ03

Pesta. IsleconLniccr.i, rad o. tv,

internet

28.000

23.330

20.457

3.343

200109

Mate dale ai prestări de se-vicii :u

daracter fi.nctiqna.

16.000

1i eoc

10.330-

970

200130

Alto bunuri si se voii pentru

iniratinare si functicra'e

31.000

14.330

14.373

730-

2C02

RecEratii curante

20.00-0

13.700

9.304

4.096

2005

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

11,000

4.100

1165

2.016

200320

Ahe oblecK de inventar

11 000

1.100

1.136

2.915

2006

De aia seri. seta seri, yar sfera.'

1 720

530

953

33

20060--

Qspiaștri interne de:a;ari. tians'ererl

'.720

330-

9c 0

03

2011

Cârti publicații si mater ale

documentare

^H^.4,200

200

UD

'TTTt'

2013

Pregătire proces Ier a la    1 1

■3,j0C
,K


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


^7^- n,. â.?/Wt

ANEXA 4


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Executa cheltuieli ier cugetului instituțiilor finanțate integral dir venituri prop'ii ce capitole, titiuri, articole si alineate

Jai

Capitol i GrupaTitlu ArtitDi / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Placi

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

3

1

2

3

. 4=2-3

I

2C14

Protecția mur cil

4.COO

2 TOC

2700

2C30

Aite che tuie'i

aco.cco

3S0.30C

355732

35.013

20303C

Alte cheltuieli cu baruri si servicii

scc.oco

SSO 300

356732

35 C13:

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

-3.00C

12000

12.37-

29!

"7 -j

"ITLUL X ACTIVE NEFINANCIARS

; 3.000

■3.000

-2.97-

29

710'

Active rixe

13 000

13.000

12.371

29

_

Alte active fixe

13.C00

13.00C

12.371

22BUGETUL PROPRIU AL V1UNICIPÎULUI SUCU.REST1CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate cir venituri proprii si îransferuri/sub ventil ce a bugetul local pe capiioie. subcapito.e si paragrafe


.lei

Canitcl i Subcapltol|

Denumiră indicator

Prevederi | bugetare

inițiale

Prevederi

biigBifcare

definitive

In canari

realizate

Diferente

A

B

1

2

■3

4-3-2 ■

000110

TOTAL VENIT UFt

1.165 460.640

1.233 526.410

• 094.321 537";

-',39.204.3721

000210

1. VENI 1 JR' CURENTE

5'0 607 9001

569.350,312

4S0.47S.4B6

■12S.SS2.S2i

2SCC1C-

C. VENITURI NEFISCA1 s

510.607.900

559.256.210

430.475.43 =

-ira.332.ii24

230010

30’0

30100S

3110

311003

T3    "J T,

CI,. VENI: URI U'N PROPRIETATE

VI NITURI LIN PROPRHTaTE

Venituri cin csncSSlunl al inch r.eri Vt.NlTUR CIN DOBÂNZI

Alia vș flituri cin dobânzi

<*2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

510.^7.900

559.3SS.310

32.159

31.550

31.550

209

225

430 442.327

32.159

31-550;

31.55-3. 30 s i 30S

-lO8.Et<533

: 33-! 0

VEN'TURI DIN PRESTĂRI DE StRV:C ' ACTiVITATi

31 ALTE

5lC.34S.760

559.044.570

479 796 672

-'09.242.396.

'331021

Ven'tur din csnlractcsle cehei ate cu case e de figurări sișțăale de șanătata

444 755.000

616 996.550

420.150,147

-96.545.400'

$31000

1331031

331031

Venituri din contractele inc.neiate cu direcțiile de sergțatfc publica dir, su ne alocHlu de ai bucetui ds stat

Veni lud dlr co r.'adele încheiate oj di edii:e de S iria Uite puaiica din Sume a: c cale din venim -j jroprii a ie

Min sterului Sanststi'

10.299,410

65,100

6.354.5S1

75.770

3 544.319

-0.353

331050

3510

351050

Alto vcuitui. cin crusteri de servicii și alte acTviiati

Af/ENZi, PENAL. IAl'l SI CONFISCĂRI Alle amenzi penal tatl $i ccrfiscari

65.590.670

1

0t@6O.51C

52.215.164

2.151

2.131

-3.44 5.24-6

2.131

2.15’

3010

351050

2710

37'001

DIVERSE VENITURI

Al le vonii.ri

HANShL-R J-;: VOLLNTARE. ALTE .E Surveni iile

Donau s sponsorizări

■DECÂT

£59.140

259.140

3-6.740

3-1.740

331.195

331.'96

26r 293

255.530

33- -96

33' "50

-55.442

-56.213

.371050

■ 4-0010

Alte transferuri vjtor.larc

IV. SUBVENȚII

625.660,890

5.000

619.211.500

7.765

B-21.3^3.344

2.760 -17.S18,dlS

4210

SUBVEN III DE IA bJGETU. DL STAT

1.152.500

5.222.272-

3.2SS.226

■7.3? 1.034

421211

4312

Subvenții ce la nucetul de Stat pentru sciiDie

SLGVEN'TI DE LA ALTE ADMINISTRA’

1.1S2.5OC

£2^.^38.350

5.520.270

512.291 590

3.283.238

596 'CM,606

-2.331.034

-15.iS6.9S2

43100&

Subvenții asntiu kittliutll publice-

435.1 32.002'

450.642 000

440.345 339

-10 496 161

431010

42-0-4

Subvenții din buretele locale pentfțj 'inanlaroa cheltuia-ilcr cure rte cin domeniu] sa natalii

Suc ventil cir, bugetele (ocale peniu ■

SI. 150 000

74 565.21®

72.577/, 04

-2.266.136

în anta ras cheluj ellfar de cap tai

O -T!

i

3■' L Pq rXJ?-,CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010
Executis venituriior si cheltuieli lor bugetului instituthor finanțate f din venituri proprii s. transferuri/subventii da la bugetul local

pe capitole, subcapitole si paragrafe    <7^
Capitol

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

/ z

Incasari

realizata

Diferente

A

3

1

2

3

4-3-2

dir dcrreriul sa na ta (ii

44.218,390

36.584.380

84.18' .065

-2.402.715

431017

Sume dir. '.'en-turie proprii ale Ministerului Sanstatii către bugetele locale pentru flnenteraa investirile' in

sana^aie

1 ■ -4 -A 1    U

1.222,022

0

421C1702

Sume din veniturile proprii sie Minis-1enului Sănătății către bugetele loca.e ociL'u finanțarea reparaților căpiță,e

r: sanatate

1.000.000

1.000.000

0

4510

SUME PRIM PE DE L.A JcfALTl DONATORI IN

4510

CON’L'L Ht.A-LOT EFEC’LATE Si PREP NAN TARI

29.192.050

24.95S.240

12 452.207

-12,524.233

451015

Procrarre Com unitare fina uleie ir-

45'0'5

perioada 2007-2013

24.301.120

20.055.310

■2.'£1.51A

-7.S13.336

45*0*50:

Sume primite in centul piatilor efectuate r arul curent

4.222.202

45101503

Prefinantare

22.331.120

23.065.310

12.151.S14

-7.313.396

451015

Alta Iacii ta ti si instrumerte u'csîadersre

4,390,930

4.330.332

300.233

-4.590 637

45121503

Erefi cartare

4.890930

4.690.330

300.293

-4 590 037

T In totalul incaș a mor nu sun; incluse s cinurile fir'a le sie anurui 2009 re certate in 2212


CONTUL. DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si cheltuielilor bufetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri/SUbventi: de la bugetul ,ocai pe capitole, subcapitole si paragrafe

iei

Capitol ,*

Subcapitol i'

Paragraf

Denumire indicator

Credite cugetare

Plăti

afectuatc

Diferente

inițiale

definitive

A

s

1

2

0

4=2-1

5010

7O~AL. CI iELTJIELI

1.135.223.2Sol

1.253.766 340!

1.075. "4.792

155 652.045i

541a

ALTE SERVICII PUBL CE GENERALE

S. 877. GOG

3.693.000

5.641.257

51,733

54101Q

Șervicsi publice comunitare de evidențe a perscarelof

3.945.000

£.534,000

2.550.32-7

43.152

54■050

Alic servicii pub ies generale

-..932.000

1.235.000

1.000 460

3.040

6"0

ORj NE PJBLSQA Si 3 CURANTA

44.500,500

33.431.000

31.945-532

' 435 465

6112C3

\A7|O\A..A

Ord re publice

44.25C.055

22 431.000

31,945.532

i

-..435.463

e1i00304

FcIRa conuri tara

44.000.000

33 431.000

31.345.532

1.4S5.45B.

661Q

gANATATE

65“ 307.260'

77'. A 15.540

537.755.725

173.cc0.c35;

56*006

Servicii! medicale in upljaii sanitara cu paturi

657.307.250

771.4’c.640

567.765.205

i73.660.030

65130601

Spitaie generale

657.307.2 30

771 4-5.640

5S7.755.205

' 73 660 635

6713    ■

Cultura, recreeR^siR^lig e

425.263.205

303.366 600

30- .567.933

6 500 067

671003

Servicii culturale

162.552.020

15S 660.000

'54,317.155

4.042.615

67100303

M .izee

36 496.000'

42.333.222

47,353,332

4 73.263

£7100304

!

i

Instituiri publice dă auectaccfle si cuncene

123736.000

101.15C.000

37.541 327

3$ie.$12

100305

Senil popu are de aria ai meserii

2.435.300

1.332.000

1 019332

312.1 13

67100330

Alte sefvicr culturala

25.233.CO0

13.335 000

'3.295.064

39.0-6

571236

Serv cu recreative si sportive

13.362.022

15.795. COC

*6.794.333

667

6710050’

Spo'ț

ia. 550.000

16.795.000

’ '6.794.333

667

571050

Alte se.-vi&i h dcmcnille culxrK, recreeni si i ei iu ic.

224 656.000

222.313.202

223,406.416

2.4Ec.5£S

70J0

LOCUI N l E, SERVICII SI DEZVOLTARE

6', .67- .000

53.3 53.000

43.504.306

3.004,146

701052

PUBLICA

Alte servicii in comenihe IPPuInte'or;

'.ic v idila - sl dezveli ari corrunsle

51.371.200

53.359 000

49 904.655

3.954 J 45

9513

LX CL DL NT

19.206.745

-J 9.206.745

0312

DEFICIT

-23.742.440

-27.240.430

1

■    -27.240.430

6/

Hot. Nr.țZ? ANEXAiS


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului Instituțiilor finanțate dir venituri proprii si t-auster jri.-'sLibvsn'i' ce ia bugetul oca! pe capitole, titluri, fcrtteoie si ai'neata

Capitol Grupa ' Titlu Aruco'i ■ Alineat

Denumiră indicator

Credite

bugetare

Plat?

țfeetusts

.    I

Diferente

inițiale

defini ți

A

B

1

î

3

4=2-3

£01 0

TOTAL CHELTUI EL

1.195.222.223

1.260.766 840

-.075.114,792

ro5 652.043

0’

CHELTUIELI CURENU-

1.033.£00,720

1.050.407 ”0

374.851 735

- 76.626.376

■o

TELUL . CHELTU ELI DE PERSONA.

435.234.S72-

376.290 490

S5S.C25.362

'6.254.'28

20

1 ITL.UL II EiUNUR. SI SERVICII

555.153.273

S34 230-560

51C ■ 5 7 3.096

’ 25,709 6-64

55

TITLUL VI ALTE TRANSFizRUR

4.400.00-0-

56

TITLUL VIU PROIECTE CU riNANTARE DIN

FON DUR: ETERNE NERAM3URSA3ILE (-EN1

POSTA.DE RARE

41 A73.2S0

39.556 460

6.219.361

33 563 599

67

TITLUL VIII AS STEN-A SOCIALA

2 5 7. SOC*

'.97 600

13.050

' 34 520

59

TIT: LI -X. AL TF. CI-ELTUILL.I

&G.D00

50.000

41.735-

3 264

79

CHELTJ EL DE CARI TAI

1S5.S1S.65D

2-0.333.730

2DD.2S3.140

'OL 00 590

71

TIT. JL X ACTIVE NET NAN C IAR E

1S5L1E.5DD

2J0.333.7 jO

200.283.14J

- OL 00.590i

34

PLAT EFECTUATE IN AN PRECEDENT SI

-24.000

REC UF ERATE IN ANUL C JRENT

-50.253

26.033

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

NANUL CURENT    .

-24.000

-6C.233

26.053

5410

ALE 3ERV-C ' PUBLICE GENERAL^

5 3/7 000

3.093,900

5.641.237

51.733

01

OFF'.TUIFI I CUREN E

o 795 000

3.635.000

5 5B5A33

51,597

1.0

■■■;. U. . CHEI ruiF.1.1 pE PERSONAL

3 364.000

2.416.000

7. 555.332

■ 29.637

1X1

Crieb.i'sii 3a iadele ir baril

3 '76.000

1.927.000

- 697.731

24,263-

1 DCI 01

Salarii de baza

' ,374.000

1.234.333

- .269.360

14.511;

1 jC 1OS-

9a.ar,| de merit

34.000

7.0X

6.154

■    345

100103

Indemnizației de cOncute-e

59.303

S.003

7.-97

SC2

100104

Spdf de vechile

90.300

15.000

' 5.: 93

■ BOT

100105

Spprufl neutri condiții de rpunca'

75.033

. .    -53.000

67 076

924

100'06

Alte sco-uri

■ 152.333

■ 12.000

10 351

i 1.140

1 odios

Fund de premii

147,000

129.000

125.279

:    721

'00-09

Prima ce vacarta

1CC- CCC

75.000

72.097

■ 2.103

100*10

Fond papjjru pjjafjri ocupate' prin eu irul

l' S.U'ij'u

6 .000

59 925

1.075

'00--3

Indemnizații de delegare

41DDD

- 000

559

44-,

'00-.30

Alte drepturi saiar ale in da ni

62S.DD0

26' 000

230.211

780-

-003

Ccnli butii

633.000

494 000

433.632

5.303

100301

G&ntdcutii de asipurar sociais ds

s:at

501 000

349.000

249.400

501

100302

Cci’trtutii de asigurări ce șomaj

'2.000

9.003    7.932

-. 066

1C03C3

Ccr.tr'bitii de asigurări saclaie ce

sanalale

- -.7.000

99.003

93.327

673

100004

Contribuții de asigțjfprl pentru

accldenîe de munca si boi' profesionale

-2.000

5.033

3.939

1.011

1-00306

Contribuții cd'itnj concedii si

indemnizații

46.000

32,330

20.225

2.115

20

TITLU'- II 3UNURI S SERVICII

; , 33 l iOCO

1.213.333

- - 67.040-

21.960

2001

Bunuri s-l se'viei

-.355.000

313.33-3

798.445

|4.tSD

200101

-unitur de birou

23.303

13.3-33

'7.394

6Q5

200102

Materials □ențrt: curale'i-t:

5 000

1 000

305

1&4

200103

ncalzil, iluminat si fora t cir ca

fii

ES.DDD

43.304

5.596

23310

Ana,tarafj salubrității

14 COC

0.000

7.795

1.2D4

20010-5

Cai bLia.i:! si LbrnanL

33. CCC

21.000

2.342

2M1M

3 ase de suhlmfc

1C CCC

9 000

6 146

862

2301 DE

Rasts telecomunicații, rad'c-, tv,

"lene:    ___

Tț4,000

83.000

50.926

2.0.-5

HDt. Nr. -UT ANEXAI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si c he! tu ie Iilor bugetului ih^titutiilor finanțate
#in verituri proprii si transferuri/subvenții de la buget u. local pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol! GrupaTitlu Articol ■' Alineat


200106

200ISO

2032

2DD5

5JD0530

7006

20060’

200602

2011

2013 2014 2030 203030 70 /1

$101

Ț1.0102

ax

35

3501


611.0


01

13

1201 133121 103132 10IMC2 10L 104 100105 100106 100109 :oo"2

'00113

'ootiso

■002

■00202

130202

1033

102201

100002

100303


lai

Den urnire liidicatDt-

C'edita bugetara

Fiat:

efectuate

Diferența

inițiala

definitive

B    .

1

... Z

3

4=2-3

Materiale si orestari de servicii nu

q&raîter funcțional

750.000

394.0CO

333.33^-

1661

Alte bunuri si servicii pentru

intru tinere si funcționare

350.000 •

322.000

222.575

425

R “p a.iîț!' i cu rente

200.000

209.000

206.045

955

Bunuri de naîu'a obiecieiDr de inveniur

26.0 00

23.000

22 953

42

.Aite obiecte de inventar

26.000

22.000

22.056

42-

fieplasari, oetasari. tranafSfarl

£2.006

50.000

413,732

1.263

jepinșF.ii Interna, țtotssari, transferări

67.000

44.000

43.41?

53C

□eu! a sari in sirainfltate

26 000

£.022

57S

Cei- .i, rjuuicatii si treleric-le

idocumenfare

6.000

3, SCO

£,603

497

Pregătire pi □ la si cr ala

40.000

21.000

30 606

694

Protect a muncii

13.000-

5.000

4 504

496

Alte cheii jîeIî

236.000

65 000

61.252

3.746

Alte cdgltu iei cu tunuri s servicii

202.000

55.000

51.252

3.743

CHELTUI EL uf- CAPITAL ■    .    ’

32.000

62.000

51.572

130

TELUL X ACTIVE NtFlNAWClÂR’E ’

$2.QQ0

82. CCC

31.373-

103

A^iva *ix&

■52 000

£2.020

31.370

103

MHțin , echipamente ii mijloace de

transport

82.000

22.000

3' 370

’60

PLA”! EFECTUATE IN AN JRECE D= NT i 5!

RECUPERA’ - :N ANUL 3JREN-

-24.000

-24 006

fi

Titlu XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

r

PRECEDENT! SI RECUPERA P

IN ANJ. CURENT

■ 24 .CCC

JjîA.OOO

■    5;

Plăti efectuata In anii prececenti si

-șni. pa miei ,n anul curent

-24.000

-24.005

6

ORDINE PLB.ICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

44.000.000

33.431.3-00

31 £45,622

1.465.466

CHELTUIELI CURENTE

32.753.000

21.434.000

20 550.603

906 397

TITLUL1 Chh . 1UIE-I UE PERSONAL

27.756.300

17.6B6.000

' 7 642.696

42.304

Cbeltuiaflsbiariale in dam

16.569.303

1 1.594.000

- ’ 564 593

29 402’

3$lsri: da baza

3.124.000

7.560 000

7.556.' 47

1 353

Salarii de mierii

21.000

21 000

29.822

T'B

ințismnizatle de conducere

191.000

'0.000

3.022

979

3po' ce- va chim fi

1.371.DUO

îl .000

70.309

31

Suo. uri pentru ecnciii de -nurca

4.455.000

2.34 7.000

2.302.335

8 C"SS

Fonc ce premi:

432.000

432.000

431.669

00!

^ri'Tia ris Vacanta

529 000

504.00C

497.977

£.023

Indemnizații plătite unor pȘ-scane -Jin

afara unllalil

6.000

1.0-00

146

S&4

lodemrizai'i de daiecare

10.000

13.000

669

9.3"

! Alte drupturi saluna.c in bani

130.000

44.000

42.262

: 7'6

Che tuiel saiariale in iai;jra

6.200.333

7.364,000

2 660.' 94

3.606

Nomne de hrana

3/0*7.000

2 799.000

2.796.694

2 tos:

Ui'ifbnre a ach ipame rt c-hltp atoriL

152.000

66 000

63.300

1.700

Ccrtr'tbtii

4. £76.000

3.227.000

3.217 9Q4

3.036

Ccrlrbutii da asigurări sociale cu

: star

3.44 7 000

2.415.000

2.412.S35

2.165

1 Cpntribuțli ue asigurări de somai

65.000

57.0CC

55.3SS

1 6-4

Contribuții ne asiuU'Srl tonale Je..kuP.Mv.'tti; Vj-masp


Capitol i1

GfUpa / Titlu Articol ? Alineat

^7

Ho;. Nr.cJ./j ANEXA 6

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010
Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetulL: instituțiilor finanțare din venituri proprii si transferuri/subvenții de :a bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

Credite bugetare


Denumire indicator


inițiale

1


definitive


a natale

10C3C< C-ontributii de as.igu-2.ri pentru

accidente de munca si boli trotesionale

122223 C or-tnbutii pentru cc n cedii si Indemnizații

2Q    TIT UI li BUNURI SI SERVICII

2001    Bunuri si servicii

200101    Furnituri de birou

200102    Malefa.e pentru curatarie

200103    In'caizit. iluminat ui rortu metrica

200104    Apa. canal si salubritate

£00105    Carburanți si lubrifianti

200'05    Piesa de schimb

20010S    Festa, telecomunicații, radFc-,    ty,

internet

200'09 Matedale si prestat de-servicii cu caracter funcțional

200'30 Alte bunuri si seiv'ci pentru ntretirsre si Tinctionare

2002    Re pa- a Iii cure •• la

2005    Eu nur do natura obiectelor    de inventar

20050'    Uniforme si echipament

200530    Alte obiecte de inventar

2000    Ueplsssri. detssan, transferări

20060 ‘    Depl a sa ri intern e. detas a ri, trans fc-ra ri

200602 Deplasări in strair.atate

2011    Carii, publ ca ti si materiale documentare

2012    Consultanta si expertiza

2013    Pregătire profesio n a ia

22-14    Proiect a muncii

2215    Muniția, furnituri si armament de naturs

activeter f.xe pentru armata

2330    A,te cheHuteli

233003    Prime de asigurare nor-viata

222222 Alte cheltuia i cu bunuri si serv ici

55    i TITLUL VII! PROIECTE CU - NANTAHb DIN

FONDURI EXTERNE NERAM3URSABILE țFEN; POSTADERARE

5601    Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

57    TITLUL V .ASISTENTA SOCIALA

5702    Ajutoare sociale

570201 Ajutoare sociale in numerar

70    C Hc LTUI ELI DE    CAP ITA.

71    “ “LUL X ACTIVE    NEFINANC I.AJi

710'    Active fixa

71010"    Construcții


664.000

332.000

250 OOO 4.i!22 000 1.759 000

150.000

9.000

140.000 70 000

170000

80.000

180.000

200.020

782.222 73 333 2.241.02-0 1.781.333

252.322

■ 150.2-20

102.300
52.000|

23 CCC

352.26C-62 233

2.333

222.22-2

173,333

122.323 5-2.232


633.300


29.300


'23.000 3 779 330 2 249.330

' 48 000

19.000

76.000

39.000

320.000

22.020

122.003-

173.23-3

1.214.222

73.333

733.333

512.333

252.323

■ 72.232

53.333

£3.330

23.300
56.333
14 7.333

7.333

53.303

320.000:

253.333115.0001

' 15.000j

69 303 i 63.333 ’ 63.000 '' 247 003 '' 747 333 1 1 247 000 7 ' 00 000


967.000 967 000 967 OOO ' ' 00 000


iei

Plat!

efectuate

Diferente

3

4=2-3

601.493

ț 1.524

£7.223

:    1.730

132,337

2.033

2.917.937

661.093.

1.253.432

396.538

127.333

43.667.

16.534

2.4'.6i

43.226

26 774

3.767

29 233

137.360

'22.'23

43.133

36.867

162 632

17.198

157 644

15.156

' 165 923

108.077

47.339

22.551

650.671

109.229

454.597

: .55.403

196.074

53.£26

23 157

. 48.843

23.157

28.843

22.000

3.657

15,333

74.354

11.836

00.028

55.S72

1.256

5,146

43 874

1.126

'27.462

.1 £2.540

'13,558

135.402

13.852

56.132-

11.3S2.O20

574.974

11.2S2.226

574,974

11.332.326

■574.374

7.233.333

130.022fS®-'


bugetul proprîu al municipiului bucureștiHoi. Nr, ANEXA fi


Csțtltoi; Grupa I TltlLi 4.n|c Alineat


71C102

71Q1Q3

710132

DjJ

as


6501


81 ’D ■00: ■zOO'O'i 10U102 100103 1001 Si 1M1C0 1 tei op ;00107 '00'05 '00''0 ■00'11 -.00112

100113

133130

1332

100201

100202

1003

'0030'

'00302 -.00003

100304

100305

23

2001 200:10' 200J 02 200'03 200'04 200'.05 200100 20012/


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI FE ANUL 2010 Execuția venituiiitor si cheltuiel'.iot-bugetului institutițfcr finanțate cin Venituri proprii si transferuri/subvenții de la bugctu. local pe capitole, LitlCiarticol^ s siineatc


Denumire indicator


viaiini, echipamente s mliloace de transpun

MeWiter, aparatura birotica si alte active carp curate Ails active fixe

=_AT EFECTUATE AN n.RFCE.'J.-N'l'l SI RECUPERATE IN ANUL CURENT THiul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT S RECUPERARE IN ANUL CURENT

Plat efectuata in anii precedent $1 recupetate in ano Cdrem SANA i A' E

CHELTUI EL CURENTE    ■

T“LULI CHELTUIELI □£ PERSONAL CnoitL.ic! sa sriF-lfl r bani Bălării de caza    ;

Saiarii de merit

ndamnizatie de concucere Scor -e vechime Sporuri pentru oonditl de rfiohca Alt j socruri Ore suplimentare Fond da premii

Food pentnj posturi Qctțșata prin cumul Fund afererd c ații eu ore nuamnizatii plățile jncr penare din afara pnltatii ntiamnlzatll de celega.-e Aiti drepturi saiafale rn bani | Cheltuieli Sal a hale In rati.ra î ichete ce masa Nome da hrana Cankioulii

Cael iajUi de asigurări sociale de s;a:

Cortr.tLtll da asigurări de șomaj Cortr butii da as gurari socia s de s a n a ta La

Contribui! a a- as ia orar pentru accidente de munca s boi' prcfesiooa e

Contribuții centru oct cod ii si ndairnizaLii

“ ■■'LULH BUNURI SI SERVICII Bunuri si Servicii r J- ni?j- i .do blrSLi Materiali pentru curățenie încălzit -.ur-i:r-,aL sl forța mottfca Apa canal si talubitaie Carau'anll e iubriiiarti    ,ș";

T. j

P:eae de am/mt,

Transportlei

Credita bugetara

Plăti

efectuate

Diferente

initials    1

definitive

1

2

3

4=2-3

3. COC. 000

4.325.200

4.01 S.881

: 5.113

347 000

642.000

130 909

42'.09'

300.000

300.00Q

252.2301

47.764

I

7.037

7.097

-7.097

■    7.06/

7.09“

7.09?

$57,ATT .260

;    4 5,840

fi 9 ■’.55.2 2 5

17 j. 660.035 ■

5S1.22S.720

679,476.1.30

513.220AS5

109.257.624

267.21 S.570

£57,524,4-90

271.201.542

f3,14£v&40;

2‘0.656.320

213.143.500

ZO1.0d1.3l2

11.'432.138

136.362. '.70

U5.147.170

-2S 934.305

6:162.665

',62.900

152.350

' 62 350

30

50.090

30.060

60.043

3 7

1.24 7.755,

1 247 690

1.247.591

99

29.622670

30 461.100

£7.353.445

2.497.652

14.351.640

-1.596.9(32

12.S04.S-"?

731.333

3.720.'60

2.931.340

2.643.206

2S2.577

■0.747.200

6.7S2.2S0

E.33S.752

412.468

2.915.570

3.415.530

5 241.672

ii 77.956

6,554.592

■ 6.509.420

5.942 460

566 940

507 AOD

620.430

276.651

43.0291

1.140

335

305-

4.254.030

3.512.330

2.956,233

.554.555-

1Z.15C.1d0

11.212.370

13/57,335

75S 232

12.1'4.'50

11.175.76C

IC.423675

755.1 Sfii

36.000

33.310

62,796

-183

64.002.000

32.136.320

59.272.862

2.SZ5.758

47,712.912

46.60S.090

44 242 o" 4

2.366.276

1.337.15"

* .276 &80

- .077.793

' 49 08?

12.317.550

-,£.344 510

11.409.132

935.376

72J.S70

6S7.200

553.737

117.483

2.4i-.0'0

2.301,940

1.572.386

;328.554

£63 74' 270

352.131.550

232.515 0&3-

11 £.662.477

65.765 14-3

12S.S74.25O

62.691.672

26.162.636

1.760.713

1.956.7‘n

' '45.'56

6'4 554

1.972.452

£.723 530

'1.656.349

367,231

3.211.2 90

10 646 430

5.404.563

2.241.562'

2.245.2 10

3.573.330

2.350.719

.622.311

3 OS. 500

327.100

1 75.237

153613

.?\ 2.002.2-0

2.577 igc

I 242.225

1635.365

•\    30 450

! ■ 1;

35,350

1

1

1

31.0-4

7 £56

1 . 1

■    ,r,    - '

./ --7-—

f


Oo


3-3


Capitol: Grupa I Titlu ArticolI Alineat


2 3 £1P2

2301 CE

200130

2002

2003 20050',

2004 200401 200402 200403 200404

2005 20050* 200 503 200530' 2005 200S0U 20050-2 2C-3S 2010 2011

2012

2013

2014 2025


2027

2030

203001

203003

203004

203030

55


5515

551502

5013

561802

57

5702

570204

70///«


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 execuția veniturilor si cheltuielilor cugetului r.sritutiilcr 'i.nantgte din venituri proprii si transferuri/subventii de la bugetul local oe capitole, titluri, articole si a ineate


Denumire indicator


aosta, telecomunicații. radio, tv, inie'net

f/aterale si crestar de âurv ai. cu caracler ■"ur.uti c r a I Alte bunuri s; serv cii pentru intre tinere si funcționare 'Reparații curante Hrana

Hrana pentru șamani Med camente s materiale sanitare Medicamente

Materiale sanltsrE i Reactivi Dezinfectant!

SJitii de natura obiectelor da inve.-iiar

Jniferma a. schipatnerl

„enj°r= si acces c ri ce pat

Alte obiecte de inventar

Deplasa r, delăsări trans-'erar .

Deplasar irtene, delăsări, transferarl

Deplasări ir străinătate

Materiale de laborator

C eroetar a-<: ez vnltara

CaUi, publicații si natedaie

cocumenta-e

Consultanta si expertiza

Pregătire procesionala

Protecția muncii

Chaltulși Judiciare s extrajudiciare

icsr'vate din acțiuni T reorezentarea.

.interesele slaluui. potrivit dispozițiilor egale

T: chete cadou

Alte cheltuieli Reclama si publicitate . Frrre de asigj'sre r or-viata Chirii

Aite pneHuiell cu bunuri s. servicii

TTLUb VIII "RD CCTC CU - NAN TARE D.N FONDURI E.XI FRNE NERAM6UR5AB LE jFEN) aOS7ADERARE

Ale programe wm unitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea Uniunii Suropane

Programu Norvegian pentru Creștere

Eccncmica si Dezvoltare Duraoila

Finanțarea externa nerambursac'.la i 11l JL V AS ISTE VA SC CI ALA Ajutoare sociale

Tcheto cad cu acordate pențniQ A ’    f-1

cheli uieli soma le    /<, "

CHEI îi,JELI DE CAP “AL^^r


iot

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

1.2 SE. 5 60

1.760.930

1.220,7-37

440.-63

22,153.250

2 8.8 “5.400

21.403.73-

-

7.492 6',9

277313X10

56.071.340

44 .062 346

12.006,994

y.0?6.S5C

19.575.350

1' .162.386

8.392.464

12.331.25C

16.547,770

12.666 $53

2.360.S 17

12.331,250

16.547.770

"2 686.353

3.6cC,317

16- 479.710

133.648.430

1'6.088.096

72.56C-.3S4

86.538.780

108,971,760

72.647.02S

30:32^.701

39.207.220

43.339.230

26.0Ec.255

22,284.325

29.6*9.320

24 947.490

14.319.256

10.628.234

6." 15.690

6.359.950

2.066.550

3.323.394

6.079.730

7 902.000

4.OSS.782

3.332.22-3

432.500

* 344 020

4C3.129

940.892

466,500

90- 980

481,182

440.798

5.150.730

5.656.000

3.235.470

2.480.530'

411.790

235 640

35.822

190 513.

225,530

161.090

51.059

l'.O 03*

185.2*0

124.750

44,263

50 487;

2.326.500

2.175.660

1.135.131

'.074 499

SOS. 340

904.420

575.310

320.410,

154,350

149.470

59.800

. .39.670,

3-36.310

704.470

300.332

344 0381

847.710

478.530

278.224

200.706

£47,360

707.300

266.213

439,037

sa COO

40.00-0

43'7

35.563

706.000-

714,000

714.000

3.538,110

4.463.510

3 '50.367

1.319.143

-2.280

2.367

3.92Z*-

35.000

40.39-0

16.435

24.664

737.UO

1.050.190

741.564

.33-8.335

2.765.97-3

3.372.05-0

2.390.022

35 0S4 2S0

39 588.460

6.21 S.861

33.365.595

35 054 250

35 545 460

2.473.601

33-365 535

35.064 230

35.545.460

2.473.S61

38.366.593

3.740.000

2,742.200

3.740 000

2.749.300

■2

163.600

183.600

183.600

163.600

133.600

183.600

162,600

133.600

'33.000

65.078,560

91.937.730

87.534.7*9

4.403.011

t ti liCL


Z1


*-• r,

+ .îv) V r-ifN t '**


5r'


Capitol/' Grupa ' TstltiCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010 Execuția veniturilor si cheltuiei-'or bugetului institut ilor finanțate clin veniiuri proprii si trsriSferur7suoveniii da la cugetul local pe capitole tit'ur,, arico'e si siir.eate


Oe nu mi re indicator


Articol i Alineat___ _

A "    _ _B


71

7131 71010' 7-0'02

710132

710’3u

7'03


31

IC

100' 100101 100102 130103 102104 100'05 '00'00 100103 100110 13-0112

100J o '00132 1003 100321

100302 ’003Q3


■00304

1223OS


20 2001 200'01 200102 200103 200124 222105 222106 200-07 200'03


“ITL J. X ACT IVE N EFI NAN CI AH E

Active fixs

Ccnstructli

Mașini. ecnipam.enta si mij.oaca dc țrar.sadrt

Mobilier, aparatura cri clica s' alte active co'porsle Alte activa fixe

Reparat i capitale aferente acrivelo' fixe

CULTURA. RECREERE SI RELIG E

CHE. 7LIEL. CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI CE HERSONAL

Creltuleîi salariale in bani

Salari ce baza

Sa hi ii de merii

• Indemriîatle de conducere Sper de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ford ce premii

-ont: pentrL posturi ocupate prin cumul l.ndem irizați platle unor persoane din afara un tatii

InderoulAatll de delegare Alte drepturi salaria.e in cari Contribuții

Contribui i ce asigurări acei ale ce stat

Centri cutii do asigureri de somai Centri butii de asigurau sociale da aa natale

Contribuții tic asigurări pentru acciderts de munca a boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TiTLLLil 3JNURI SI SERVICII Bunuri si sarvicil Fumitur ce birou Materiale penvu curățenie ncalz.1, iluminat si forța mei-ica Apa, canal si salucrtate Carburanți si I jcrifianti Fiese de schimc


lei


Credite bugetare


Plăti

efectuate


200103

2201 30'

2002


T'ansport

Posta, telecomunicații, radio, tv, inia met

Materiala si prestări de servicii cu


caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru ntre tinere s funcționare Reparații cur cmciniția ie

definitive

Diferente

1

2

3

4=2-3

66.078,5(50

S1.S37.730

87.534 719

4(403.01 1

65.42S.S60

37 883 '30 647.000

85,431 609 542.370

2.401.57’

4.650

64.530 390

S6.363.320

83.967.966

2J95.534

334.170

624.223

623.16'

1 059

464.000

248.340-

248.092

246

650.002

4.054.550

2.053.110

2.001.440

42u.36S.332

356.368 000

39' .367 933

6.500,057

? f: R. R15 C-2‘0

303.557 000

299.35' '40

4 245.6-60

7S.4SS.OOO

60.463.000

58.445.524

2.0'7 4^6

ob.'09.000

47,122,200

4S.733.S70

1,391.130

37.756,000

38.245.700

37.2t7.36S

995,324;

496.303

1 ce. 000

96.762

. 3.238

333.000

35 300

30.093

: 9.207

5,474.000

506.400

497.579

6.62'

2.354 OOO

1.503.322

1.452.226

51.074

4 577.000

1.173.000

1.101.775

71.225

3.309.003

3.247.450

3.015,738

31.712

■? "":'E

2.035 050

' 973.566

112.484

46.000

12.003

11.400

600’

36 000

23. SCO

15.148

■ -14.652

'..369.300

323.000

223.217

93.783

17,337,002

13.341,000

'2.714.554

.625.345

12.5B2.DD0

'0.0'5.300

9.706.563

309.7'7

445.000

244.232

215.186

29.012'

3.410.000

2.525.500

2.36C.SC5

155,5S5

263,000

145 000

99.269

45,73'

637.000

407.000

330.709

76.291

27' 592 000

243.084.0-00

ZiC.983.SS0

2,720,120

123.'86.000

107.737,000

108.215.iE6

-449.406

685.233

537.000

5C7.92C

■ 29.080

S 71.222

580.000

657.148

31.852

3.966.000

9 36' .000

8.904 334

:456.666

15.518.000

13.383.000

13.794.87':

68.-29

2.660 000

2.028.000

1,973.500

54.500

662 000

571.000

552.335

13.635

62,000

41.000

39.337

1.SC3

1.633.000

’.513 000

-.493.0'4

18.966

62 386 000

S6.255.000

57,401.091

-1.146.091

... 24,221.000

22.S8S.OOO

22.8S2.SCS

-3.306

40 006 222

|    45,138.000

44.922,145

;    ;215. S55


MSJtA i


ATOL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI Ptv'ÂVCt.,^010 Execuți d veniturilor sil cheltuielilor bugetului inșfltutiilor finanța® diri venituri proprii si tfensferurt/subiVenții Ue :a bugetul ocar pe capitole, titluri, articole si alineate

Ini

Capitot / ruua i Titlu dea I Alineat

□ enumirs indicator

Cradîte bugetare

Plăti

efectuate

Diferențe

ir.ițialE

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2003

1! rana

3.600 .arta

3.743.002

3 555 233

160.757

200302

1 l-ana pentru ar rrsie

3.3OC.0C0

3.740.000-

5.550 233

'30.757

2004

MedJcsmeiUe si naieria a sanitara

242.000

2CT.000

105.070

4.530'

2O‘"401

Medicamenso

d o p n p n,

I U <■. ■-■

160.000

146 504

■    3.'06

SOC4.02

MaterHle sanila’e

25. CCG

25.000

27 463

537

200404

Dtzlnfe etani

25.000

21 000

20.306

197

2005

Bunliifl de natura obiecte lor de inventar

4.470.006

6. - 44 000

2. "H 1.0 66

1.062 312

£00501

Uniforme s echipament

100.000

52.000

51.231

710

200530

A,te cfciede de Inventar

4.370 000

3 052.000

1.562.£27

1.362.123

2006

Deplasări ce ta seri transferări

3-2 000

430 .-300

36-2.123

123.971

200001

Deplasări Interne, cetasa-i, Iransferfiri

305.000

253.300

206.466

g 2.54 5

200602

Depîasari in Etrarralate

SÎ7.00C

137,200

'05.574

31.375

£C1'i

G-a^+i, ojb ica? si rr:atSf)ale

documențsrs    ■

231.000

2'9.-46

36.364

2012

Consultanta e expertiza

6.315.000

13GB. DOG

1.307 5'2

433

2013

Pregătiră profes bnslfl

4Î2.2GG

290.000

246 43'

42.505

2C14    ■

PreteeUe muncii    ■.    "    .

T175.000

1.105.000

1.061.252

47 74S

2016

Studii si cercetări

4.500.000

225 000

224.416

554!

2030

Alte fctielluie i    .

S6.S4.3-000

75 477 000

73.324.372

952 02 ii

203003

Prime de asigurare ia::-viata

40 000

46.000

11.352

36.106

203004

Chiri.

040 000

320.300

301.032

13.363

203030

Aite cnetiisli cu bunuri sl servicii

65.565.000

76.005.30C

i 7.711.44Ș

397 557

yy

55Q1

T TLUL VII alt: TRANSFERURI

A. i.-ana te rut. interne

4 400.000 4 400.000

550113

53

Alte transferuri curente interne

Tri.ui.v: proiect: cj pinantar-- din

4.400.000

56C1

5S

TONDURI 3X’PR.\t NERAM3JRSA.itli 1- (FEX) POSTADERARE

Programe d'r Fendu* Etirppsar ae Dezvoltare Renigna a tPP.DR)

“ITLUL IX ALTE CHElTLIEU

-.277.000

6.277 000 50 000

50.000

41.736

5.254

301 7

Jespagutir civile

50 000

50.000

41.735

a .264

70

CHELTUIELI DE CAP TAL

67 553.000

04 AT-i.-yid

£2. z 3 5.7 7 3

2Z35..777

țj

t 1 LUL X ACT VE NEFINANU ARE

$7.553.000

54.771,300

02.565.772

2/235.227

7-0*

Active fixe

57.553.OC0

94.771.300

92.525.772

2.235.227

710*01

Construcții

04,731,000

'ac j "c

33 224.023

■30.567

710102

Ma.sin . ad'ilpamentți si frtijlpace de transport

ÎS. 322.000

25.603.000

25.642 794

965.206

713123

Metil ier, aparatura circtica si aite ac: vo coraorsle

12.006.000

31.-57 COC

30,363.755

773.247

710130

Ai ie activa flXu

1.034 000

- 601.000

1.235.193'    310.507

3-

B5

PLAT, EFECTUATE IN AN PRECEDENT Sl RECUPERATE IN ANUL CUREN"

Titlul.XV 3 .A" E.-ECTUATE IMANII

13.330

■ 1Ș.S6C

6501

10

nRECEOPA'TI Si RECUPERARE

IN ANUL CURENT

3 a ti eiectuaie n aii preced enti si

recuperate in arr.j curent

LOCUINȚE, SERVICII 51 DEZVOLTARE "U5JCA

51.5/1.330

c-x fl.-.C    '

-1S.S33

-:a.sso 49 9Q4.S55

16.960

1.3.960 3.954.' 45

o-

CHELTUIELI CURENTE

51.315.000

42.232.069

47.166 '03

' 066.637

*0

IiTLUL l Cri::.. 'UIEU DE PER 5C NA.

s. 515.000

6.Z62.000

6.160.237

2’ 703

-00-,

Cieltl-in,’sals-la a in aaT    '■

7.565.000

6.337 500

6.32- .540

■6.151

Hol. N AtJL-XA 6


Capitol GrupaTitlu Articol Alineat


-00-Q-, 1C01C2 100103 1 DC 104 100105 ‘00-00 noo tis 1001 IC 190113


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN0L 2010 Zxecutis veniturilor si cncltuierior bugfețului instituțiilor iinsnistc din Veni tur proprii si transfafttfi/sLitlyer.dl de a bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate


Dc-nurniră Indicator


C-edita bugetare-inițiata ! definitive


Plăti

efectuate


lei


Diferente


4=2-3


Salarii de tssa

Saiari. ce merit

Îndemn tetie do conducere Sper dc vechime Sporuri pa'ilrj concilii ce munca Alte sporuri Pc-r-d de premii

.’oiic pentru pariuri ocupate prin curii îndemnizati de delegare


515.000 as. ooo ‘04.000 972.000. 007.002 15.000 4 ie. ooo 6 000 9.0C0


1.127.500 10.620 3.000 61.500 671 500 ‘0.000 395.000 5.000 7.000


5.12' 252 9.697} 7.331

53.457

670.079

0.246

394 4 5' 4 1-.', E.-Z36


6 245 5031

1 ,CfJț 1.243 1.12-

7,oo

5491

■359

1.904


100160

1003

Alte creptur sal anala in cari

CarlilLLlii

113 300 2.254.300'

50.5001 ' 364.500

40.570 ' .653.838

1.330

5.512

0030-1

Contribuții de asigurați ao&sle da

1

stat

1 612.000

1.324,520

1.323 763

7371

100602

GdnSributii de asigurări de șomaj    ■

39 0001

31.500

30.232

1.255.

ICC303

Conlribulil ce asigurar sociale ds

șe.natate

dl

329.000’

370,726

230'

■ 00304

Cuilr biții de asigura i pemnj '

accidente de murea si boli profesionale ,

26.000

21.570

' 9.376

2.-221

100306

Connibuti' pentru concedii si.

TdtWT'niifltii

Tfâ.ooo

133.000

156.795

1.205

22

’iTLUL II BUNURI 61 SERViC .

41,062.000

34.017.000

37.072,736

1.044,2-! 4

2001

Bunuri Si serv ci

27.251.330

26 670 000

28.113 303

■5Ș1.6"

200'0'

Furnituri de birac

166.000

'.'6.000

9!. 663

24.337

200'-02

țdater.afe pentru cdrafenls

167.000

'.07.303

65.792

4' 2031

200133

noatail, Ifeim rut s' feri-a molncz

. 330 000

7/3.000

754.476

23.52J-

2-20124

Apa, canei si salubritate

200.000

■    225.000

216.410

3.590

203106

Carburanți si lubritsnti

463.003

■    439.000

455.773

■ 66.227

200106

Riasa de scttimb

211.002

203 000

100.941

4 02.059

200‘07

1 ranSCPrt

T.'DOD

2.000

04

1 916

200TOS

Fosta, luccem-j-icatii, radia, ta,

Internat

240.000

207.320

137 515

19.465

20.0109

Materials al crestsrl de kervicli cu

I

caracter furctiurni

24 376-000

25.953.000

2E.H03.106

145,0^4

2 ,.\j 1 5 li

Alta bunuri si se "vicii centtU

întreținere sl f-jnctionar^

605 33-0

590 000

442.529

147.371

2002

Te ca -ații curente

13.175.000

2.729 00fl

2.454.937

27-1.063

2003

Hrana

150.000

' '.5.000

'14.542

■ 456

200302

Hrana centru ari irata

‘50.000

116.300

'.14.542

1 453

2004

r/teica mente s; materia e sanitare

'00.000

126.000

12-.230

3.770

200431

Ml'ucl: munte

30.000

50.000

47.565

2.115

200432

Materiale sanitare

25.003

35.000

34.422

:    678

23040-4

Dez r fRctaii

45.3-00

40 000-    23.923

1 077

2005

Șanuri de re tura cticctelor oe inventar

BOO.OO0

796.000

762 339

47 O','.

£00501

JiiforTs sl echipament

110.000

□0.000

49 977

23

200530

Alte au acre de inventar

690 000

746.000'

704.0-2

41.953

2006

Depiasar, dețasad, transferări

32.000

12.3-30

8.620

3.300

£00601

Deplasar ih'tefn'e. detașări transferau

32.003

12.000

5.620

3.630

20'. 1

■Cârti publicai i si mia:e'ia;e

coeL-mentare

4.3-33

4.000

50

3.950

2312

Consultanta si cxcert.za

1.174.000

490.000

442.423

47.574

2012

Aregafro c oTcsiona a

8O.O00

54 .OC-3

:    51.190

602

2014

Pratactla muncii

■ 47 000

144 900

'.34 437

9.533
1

.77Hot. Nr. ANEXA 6


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI RE ANUL 2010 Execuția venit urilăjf s cheltuici Ier bocetului i/$strtutii of finanțate din veni tur proprii ;i :ran5;=rj-i;subvenții ce la bugetul local pe eso role, titluri, ariioo e si alineate


Capitol Grupa; Titlu Artlcw i Afirmat

Denumiră incicatcr

A

e

2333

Site cheltuie i

2C22C4

Chirii

223L3L

Alta challuie i cu tunuri s seru-i:.i

c7

TI 1'LU . VIII ASISTENȚA SOCIALA

£7-02

Aiutcgra soclu e

570704

Icfiete ;adou scsrdata pentru cheltuie: soitele

70

CHELTUIELI DE CAP'TAL

7*

“ITLUL X ACTtVE NEFINANGAîțE

/-O*

Active fixe

7"0"0"

Coiisetr.jcth

7W102

■darini, echipamente si ffifjtcace de tanaport

713133

Mc Bile-, aparatura sirslicu ii alte a stve corporale

712133

Alte active Ine

7102    ■

Reparați caoitale aferente aclve or fixa


tei

Credite

□ugetare

Plăti

inițiale

definitive

efectuat?

Diferente

1

i

3

4=2-3

1.169 000

377 000

778.368

.106.032

'2.000

03.000

1 C6 524.    ■î.dTy

hi 57.000

769.000

104.556

"4.000

'4 000

13.2S3

323

14.000

" 4 000

12,052

:    320

14.ung

14.-300

12.033

320

10.656.300

11.626:000

3 736.762

2,067:2*6

19.656.200

11.526.300

3.733.752

2.3S7.243

S.562.300

6.526.000

5 90 ■ .365

2.324.£36

5.36 7.3O3

3.330.303

2 134 324

■j ■) -| fi KȚK

1.E2E.000

2.7£^?CXX>

1.233 020

* 4S9. SSO

72.000

152.000

149.255

2.745

1.914 000

2.221.000

2.254.766

36.234

£ 074 000

3." 00 000

2.837.33"?

202 615

Executa cheidie'ior DiigeiulU; morjnxur or externe pe capitole, subcapitole si paragrafe


lei

Capitol ■' Subcapitol Paragraf

i

Denumire Indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

■ 1

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3    :

soce

5105

5-0301

51060103

6506

050603

65060301

“O-AL CHELTUIELI

AUTCRTAT. =U3LJCE SI ACȚIUNI EXTERNE

A jtoritsti executiva si legislative

Autoritari executiva iNVAT-AMAN-

invatamant preșcolar si primar

Invatamant p-escclar

Invatamant sscuicar

1.010,255.000 5.0'OQ.OOC 5 000.000 5.OO0.OGO 270.000.000 6.995 200 £ 995 000 207.237.000

1 C11.253 000 2C.575.C0O 20.57 8.COC 20 573.000 226.0C0.OC0 1.030. CCC 1.930 COC 175 778.000

705 4 22.626 7 141.672 7.141.372 7.141.572

133.625.611 “30 759 730.759

108.967.504

304.600.5741

13.436.32B 13.435.32S 13 436.328 92.373.189 1.199.241 1.195 24-1' 67 310 496

bâOSOJ

55000401

invatamant secundar irtfer or

144.382.OCO

120 073.000

70.415.463

49 657.537

05O6O4Q2

invatamânt secundar suoericr

62.355.000

53.705.000

38.552.041

ÎS.152.959

650607

Tvatamant necenn.b-.l orii nivel

5S 763 C00

47.292.000

23.923.543

23.363.452

65060704

Invatamant speciei

55.768.00C

47.292.C0O

73 326 546

23.363.432

57OS

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1O.0OO.OCC

35.219.COC

30 £92.306

4.325 352'.

■ 570503

Servicii culturale

. 1O.OOC.OG0

10.334.000

8.523,603

1.310.397

57 060 303

.Muzee

3.SOC. 000

6.50C.0CC

0

S7060312

Consolidarea si restaurarea monumentelor s lorice

10.000.000

1.334.000

23.603

•.810.397

67C65C

Alte ser viei' in domeniile cu tur i,

67C65G

rec'aerii s /ejgie

24.865.000

22 339.005

2,515.955

7005

LOCUINȚE. SERV'CII 31 DEZVOLTARE -U3L CA

135.175.000

133.726 000

26.3'3.267

-06.912713

700503

Locuințe

35.000.000

35 000.000

2C.243

34 079.752

70060301

Ljozvoita-ea sistemului de locuințe

55.OOO.C0O

70060330

Alte creltuier n domeniu, locuințelor

35.000.000

20.243

34,573,752

700005

Alimentare cu a ca si amenaja ri nidrctennice

317.75.000

97.516,000

25.7=3 035

70.621.961

7 005 05 01

Alimentare cu apa

S1.175.00C

•97.315 000

25 703 03-9

70.821.Scl

700650

Alte servicii >n domeniile locuințelor, serviciilor si dezvo tarii comuna o

10.000.000

1.111 COC

1.111.000

17-4.06

PROTECȚIA MEDIULUI

79.340.000

62.907.000

35.504.243

27 402.757

i740605

Salubritate si gestiunea deșeurilor

650. OC0

85.394

554.506

74060502

Colecta rea, tratare a ai distrugerea deseur lor

550 COC

55 354

564.6061

740606

Caraliza-ea si tratarea apelor reziduale

70.340,000

62.257 000

35.41S.S49

26.333 151

e i os

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

72.400.000

33 092.000

70.740.275

17.35'.725

s-, 0506

Energie te nuca

72.400,00-0

36.092.900

70.740,2.75

17.351.725

3405

TRANSPORTURI

457.340.000

444.731.OC0

401.733.730

42.997.270

340503

Transport rutier

437.340.000

444.731.000

401.733.730

42.997.270

.54360302

Transport -r, ccmur

3.000.000

10.557.000

10.557 O0O

b

J34Q6C3C3

i

, Străzi

429 340.000

434.'74.000

: 301 175 730

42,997.270

BUGETUL PROPRIU AL MUNiCLPIULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execuția cheltuielilor bugetulu rr.prumu:uri cr externe pe capitole, t tluri. articole si alineate

iei

Capiîo! / Grupai Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Dsfors-nie

inițiala

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

SCOS

TOTAL CHELTUIELI

' 010.255.000

1.01 ■'.253.000

7 06.452.326

î

3C4.6C-0 374

C1

CHELTUIELI CURENTE

52.400.000

103,554,000

82.757.775

20.805.225

20

TITLUL II atJNURI SI SERVICII

10.50C.0C0-

9,575.099

924 30'

51

TITLUL V TRANSFERURI INTRE LNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31 253.OOC

30 57’. .706

536.294

ss

TITLUL V i ALTE TRANSFERURI

42.4flC.00C

S9.S72.00C

42.557.357

'■7.384.633

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

CONDURI EXTERNE NERAMB-JRSAB-E l'FEN)

FOSTADERARE

10.000.000

1 5 34. OOC

23.503

1.6'C.3S7

7C

CHELTUIELI DE CAPTAL

957 855,00C

907.659.00C

585.738 336

32C.S50.014

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

957 855.000

907.059 0-00

585.738.386

32C.S5C.014

7G

OP ERAȚI UN FINANCIARE

35.955.865

-36.95S.865

31

TiTLUL XIV RAMBURSĂRI CE CREDITE

35.955 365

-36.955.665

5'ce

AUTORITATI publice SI actiun EXTERNE

5. COC. 000

20.575 OOC

7.141 672

13.436.326

7C

CHlL~JIE_I DE CAPITAL

5.000,000

20-,578 000

7.14' 672

13.436.326

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5. COC. 000

20.575.COO

7. "41 07£

13.430.325

710'

Active fixe

5 COO.OOC

20.575 COC

7.-ui

13.436.325

710'01

Ccnstructil

5.0 00.000

7.932. COO

2.361 340

5.570.46C

710102

Mssin:. ennipamerte si nijica.ce de

transport

IC.'35 COO

4.675 6 2

5.459.325

710' 30

Alte active fixe

2.511 COO

'C4/60

2 406.640

6506

.NVATAMAN-

270. COC. 000

226.CC0' 000

133.626.811

92.373.189

01

CHELTUIELI CUREN-S

10,337

-'0.397

20

“TLUL II 3UNUR. 5 SERVICII

10.337

-10.397

2024

Comisioane si alte costu'i a'erente

i.Tprumumrilor

10 337

-'0.397

2024C1

Ccrris oane si alta costur aferente

TipruTiutbTiior externe

10.337

-'C.397

70

CHEL’JIELI DC CAPI-AL

270. COO.OOC

226.COO COC

■22.926915

93.074.085

71

~ TLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

270.000.000

226.000 COC

'32,926 916

93.074.085

7-'

1 lU

Act ve fxe

270 COO.OOC-

226. OOO. OOC

132.925.915

93.074.085

710-101

Constricții

270. COC. 000

226.000.000

'32.925 915

93.074.035

73

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6S 0.439

-590.499

5-

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

690.499

♦59C.4S9

e-oi

Rambursa' de medita externe

690.499

-39C.49S

B.-p/ pa

Diferența de curs aferente datoriei

pjbl ce externe-

690.499

-69C.49S

6706

CULTURA. REC RE ERE SI RELIGIE

10. COO.OOC

35.210.000

30.SS2.6C3

4.326.392

CHELTUIELI CURENTE

10. COO.OOC

33.OS2.COO

30.5S5.30S

2.496.591

5'

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA-! ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

31.25 SCOC

30.571.706

556,294

S'01

Transferuri curente

31,256. COO

30-.571.7C6

886 .'294

55

TI”LUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

F0NDUR EXTERNE NERAMBUR5AB^LE (FEN)

POSTADERARE

10. COO.OOC

1.834.000

23.603

'.31 C.397

5501

Programe dir Pendul Eu.'cnean da Dezvqkae

Regionala țFEDR)

10. COO.OOC

1,834.000

2 3.603

' .510.397

550102

Finanțarea de la Uniunea Europeana'/

I o.coo ooc

1.834.000

23-.6C3

' .31 C.397

•    -V1

2. 27.0'jO

297.29 u

.529.1-01

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANC.AR^ ■ 1 " '

7.127,000

297.239

'.529.701

c,

bugetul propriu al municipiului bucureștiCONTUL DE iNCHElERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execuția c'neltuieiiicr 'cugetului împrumuturilor externe pe caoiiole, titluri, articole s; alineate

lei

7 ,i


Mwccf

Uo-


Capitol| Grupa Titlu ' Alt ic oii j Alineat

[■

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plat;

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

3

1

2

3

4=2-3

7101

Active fixe

2.127.OOC

297.299

1 829.701

710101 !

Construcții

2,127.000

297.299

■ .229.701

7706

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

-■36,-75.000

133.726,000

26.813.237

106.012.713!

01

CHELTUIELI CURENTE

223

-223

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

223

-223

2024

Caniș ioane si alte costui aferente

imprurnuiuriior

223

-223

2024C1

Cerniși oare si a'to oc-sturi eferorte

.mcrumuturilor externe

223

-223:

7C

CIlELTU'EL DE CAPITAL

136.175.000

133.725.000

26.S13.C64

106.912.936

71

TITL J L X AC TI VE N EF1NANC IAR E

136.175.000

13 3.7 25. OOC

20.5" 3,064

'06.912.930

7101

Active nxe

136.175 000

-33.726.OCO

20.6'3,064

T05.3'2.936

7'01C1

Ccrstructi

',36.’75.000

123.55C.CCO

26.813.064

106.736.935

710130

Alte acfve fixe

'76.000

176.QGo!

7406

PROTECȚIA MEDIULUI

79.340.000

62.9C7.C00

35 504.245

27,402.757

01

CHELTUIELI CURENTE

44.045

-44,.045

20

ȚIT'. UL II BUNURI SI SERVICII

44.045

-4 4,045

2024

Comisioane si aite costuri afagerite'

imp-JT-UtirilO'

44,046

-44.045

202401

Con smane si alte costul aferente

incrunDurilor externe

44.045

-44 045

7Q

CHELTUIELI CE CAPITAL

79.34C.C00

fi 2.907 OOC

34.400.940

25 506.060

71

TITLUL X AC“VE NEFINANCIARE

73.340 OOC

62.307.0CO

34.40C.s4C

25 506.060-

7* CI

Active fixe

75.340.000

62.507.OCO

34.40C.940

28.506.D60

710'0l

Construcții

79.340.000

32,257 000

34.315.545

£7,541,4541

710130

Alte activa fixe

650 C00

35.354

564.606

70

OPERA 1IUNI FINANCIARE

1 .059.258

-1,069.253

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

' .059.256

-1.059.253

8101

Rambursai de credite externe

1,059.258

-1.059,1258

B’cice

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe

1.059 253

-1,059.253

8106

CQMBU5TB4 1 31 ENERGIE

72.40C.000

S8.OS2.COO

7D.740.27S

■7.351.725

01

CHELTUIELI CURENTE

34.40C.000

49.415.OOC

^■2 039 A3-*

'7.375.339

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

9.254

-9.264

2024

Comisioane si alt-o costuri aferente

împrumuturilor

S.264

-9.264

202401

Ccrnisfeane s; alte costuri aferente

i mp ru muturi lor externe

9.264

9.264

55

TI 1'L.UL. VII ALTE TRANSFERURI

34.400.000

45.415 COC

32.030 357

-7.384.533

5501

A. : -gnsferur interne

5---, 400. COC

45.416.000

32.030.357

. 17.304.633

550112

Irvestiti aic rea i o- autonoma s' aoenti.c

economici ou osp-tai de stat

34.400 OOC

49.415.000

32.030.307

17.354.533

75

CHELTUIELI DE CAPITAL

36 COO.OCO

36.577.0C0

37.051.475

L52E.525

71

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

35.COC.OCO

38.577.COO

37.051.475

-,.625.025

7'C1

Active fixe

36 OOC,000

38.577. COC

! 37.051.475

1.525 5£§

71 0" C1

Construcții

35. OOC. 000

36.677.COC

37 C5- 475

1.625.525

79

OPERAȚIUNI PINANOARE

' .649.159

-1.649.169

S1

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

'.649.1S3

-1.649.169

8101

Rsmou’sari de credite externe

1.549.163

■4 .649."09

610106

Diferente de curs aferente datoriei^ \

k

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Contul de încheiere a exercițiului bugetului pe anlj 1^201 o Executa cheltuielilor bugetului imprjrr uturibr externe pe captclc, titluri articole îi alineate


lei

Capitul 1 Crupa / Titlu ArticolAlineat

- ■.......

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente ;

Inițiale

definitive

A

B

2

3

4=2-3

pub Ico e^cne

1.649.169

■ 1 0^ S c S1

64 OS

TRANSPORTURI

4^7.340 MO

444,731.000

401.733.730

42.907.270!

01

CHELTUIELI CURENTE

S.COO.OOC

21.OC7.COO

20.066.170

955.550-

20

TITLJL ii bunuri si servicii

'0. □00.000

0.5'1.170

956 350

20'5

Csn-'i butii sie administrat^ publice loca s a 'eallzaraa unor ucreri si servicii de r tereî cublic ocal, In baira

Lncr convenții sau contracte de asociere

10.500 COC

3.47*673

;

1 020.322

2024

Comis io arc si alta costuri aferente im pruni u tur lor

31 432

-3'. .492

202401

Cc-risicenc si alte costuri aferent® n-p'UTurjrlcr externe

31.4*2

-31.492

65

f TLUL Vil ALTE TRANSFERURI

3.0CC-.CC0

10.S57.00C

10 557 000

5o{Ș4

A. Transfer jn interne

5. OOO.CCO

10.S57.0CO

10.557.000

DC "j Ț

Investiri ale reoiiior autonome si ageritNof escnomici cu capital ce siat

a. oco 000

10,357.000

10,567.000

3

~c

CHELTUIELI DE CAPI “AL ■

420.340 OOO

423,574.000

343.105.52'

75.565.57“!

71

TITLUL X ACTIVE NE"i NAN d ARS

429.340 ,M0

423.674.000

243.103.52'

73.565.379

7101

Active fixe

-175 340.000

423.674.000

243.103.52'■

75.565.37p-

710101

Construcții

425 34Q.M0

422.674.000

343.10-3.32'

75.566.379

70.

OPERAȚIUNI FINANC ARE

33.55S.S3S

-32.555 959

51

TITLJL XIV RAMBURSĂRI CE D RECIFE

33.55c.S3S

■55.555 *39'

■SI C1

Rarnouraari de credite externe

33.556.933

-33.553.s39i

Q-C10S

Diferente de curs aferente dnreriei publice externe

32.555.933

-33.556.539

BUGETUL PROPRiU AL MUNICIPIULUI SUCUREST1

Hot- Nr; J ANEX&j


CONTUL DE iNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE XNUL 2010

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe ne ram bursa bite; pe copitele, subcapitole si paragrafe


Iei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000103

TOTAL VENITURI

182.583.000

J 77.710.000

83.338.695*)

-34.371.305

00020$

. VENITURI CURENTE

20.556

: 20.566

200003

C.. VENITURI NEFISCALE

20.556

20.556

300003

CV VENITURI DIN PROPRIETATE

214

214

3103

VENITURI DIN DOBÂNZI

214

214

310803

Alte venrtufi din dobânzi

214

214

33000$

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

20.352

20.352

3603

OiVERSE VENITURI -'    ■'

20.352

20.352

360350

Ai te venituri

20.352

20 382

410003

IV. SUBVENȚII

132.553.000

177.710.000

83.3": 3.129

-94 351.67'

4408

DO N ATI I D i N S T RA. NATATE

1-32.583.000

177.710.000

33 315.129

-94.391.371 j

440801

Donat din străinătate

182.583.000

177.Ț10.000

S3.319.561

-94.390.430

' 44080101

Curente

-.013.000

44 Q30102

de capital

178,564,000

177.710.000

83.319.551

-94i.350.439

44&SQ2

De la guverne străine

-1.432

-1 432

44050201

curente

-1.432

-1.432'

") r. tccalu:

icasadlor nu sunt incluse soldurile finale al

e anuiui 2009

reportate in 2

010


CONTUL DE ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execuția venituri or si cheltuielilor bugetului fondurilor externe neramborsabiis pe capitc e, subcapitole si paragrafe


Ici

Capitol ,r Subcapitol! Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

-1

Diferente

inițiala

definitive

A

8

1

2

3

4=2-3

5008

TOTAu CHELTUI EL

132.533.000

77.710. COC

33.872.081

93.637.919

6708

CULTURA, RECREERE S. RELIGIE

24.833

-24.033

670803

Servicii culturale

24.333

•24.333

67080330

Alte servicii culturale

24.333

-24.833

FAQB

ASIGURĂRI S' ASISTENTA SOCIALA

4.373.000

527.667

-527.687!

.... JS50

Alte cheltuieli in domeniui asigurărilor

si asistentei sociale

4 673.000

527.56 7

-527.667

7408

PROTECȚIA MEDIUL LI

177.710.COC

177.710-000

06.31 9.551

94.390.439

740SC3

Reducerea 5: centra iul poluării

7 4 08 06

Canalizarea si tratarea ape:or reziduale

J 77.713.000

177.710.000

03.313.561

S4.390.4 3 9

9900

DEFICIT

-533,306

533.380

H0l.Nr.Tr/ ANEXA 10

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE’ ANUL 2010

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole si alineate

iei

—7

Capitoi / Grupa / Titlu Artrcoî / Alineat

Denumire indicator

Credite

>ugeta re

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

defi nitive

A

B

1

2

3

4=2-3 '

5308

total Cheltuieli

152.533.000

177.710.000

83.372.3SJ

03.637.919

01

CHELTUIELI CURENTE

AC 13.000

552.520

-552.520-

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

212.C0C

230.137

-233.J 37

20

TITLUL I, BUNURI Si SERVICIi

3.607.000

313.3331

-313.333

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1^3.554.000

177.710.000

53.312.581

94.390439

71

UT' sjl X ACTIVE NEKINANCIARE

173,564.000

177.710.000

33.31S.561

54.3G0.43S

670S

CUI .TURA, RECREERE SI RELIGIE

24 833

-24.533!

01

CHFl.TUIELI CURENTE

24.833

-24.833

20

TITLUL L BUNURI SI SERVICII

24.833

-24.833

2030

Alte cheltuie".    ■

24.333

-24,833

203030

Alte cheltuieli cu Lunuri si servicii

24.333

-24.833

6S06

ASIGURA® SI ASISTENTA SOCIALA

' 4 673.000

527 637

■527.657

01

CHELTUIELI CURENTE'

4.0.12.000

527.537

-527.637

10'

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

212.000

239.137

-233.1.371

'    1301

Cheltuieii salariale m bani

15c.000

200.240

-200.240

100101

Salari. de b&ia

150,000

2OO.240

-208.240

ICOS

Contribuții

56.030

33.337

■ 38.837

100301

Contribuții de asigurați sociale de stat

32.000

23.420

-29.423

100302

Contribuții da asigurări de somai

8.000

706

-705

100303

Contribuții de asigurai': sociale de sanatate

3.000

7.355

-7.366

100304

Contribuții ce as'gu'ari oenerj accidente de munca si bo.1' profesionale

4.000

21$

-213

100306

Contribuții pentru concedii si ndemnizalli

4.380

1.202

. -1.202

20

T!”LJL II BUNURI SI SERVICE

3.807.000

2S8.55O

-238,550

203C

Alte cheltuieli

3.807.000

238.560

-286.556

203C30

Alte cheltuieli tu bunuri si servicii

3.807 000

238.550

-236.550

70

CHELTUIELI DECAPITAU

854.000

71

TITLUL X ACTIVE NER1NANCÎARE

654.000

71C1

Active fixe

654.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de trar sport

" 16.0C0

710103

Mgfbi or aparatura birotica si alte activa corporală

437 000

710-30

A te aoțive fixe

301 COG

7435

PROTECȚIA MECIULUI

177.710.000

177.71 C.DOO

83.319.561

54.353.439

70

CHELTUIELI CE CAPITAL

1 77.1' 0.0OC

17:7,710.0 0 0

33.319.561

94.390 439

71

TITLUL X ACTIVE NEFINA^ț&RE: T'.-..

177.710.000

177.710.000

63 319.561

94.393.439

7101

Active fixe    '.

Construcții    ,/T    ,?■ . ■

177.710.000

177.710.000

33.319.531

94.390.439

713101

177 710.OC0

177.710.000

33 319.561

94.390,439

ANEXA 11.


ANUL^201Q


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția bugetului veniturilor si cheltuieli or evidențiate in afara bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

iei

Capitol !

Suhcaeitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000*11

TOTAL VENITURI

26.130.000

26/00.000

1S4.490.S06*}

163,390.506!

1000211

I. VENITURI CURENTE

26.100 000

25/00.000

104 400.506

168 390.506.

TT0011

C. VENITURI NEFISCALE

26.100 000

26.100.000

194.490.506

168.390.506,

... _ 3C1"

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

26/00.000

2S.100.3C0

19z 490.506

160.390.506

3611

DIVERSE VENITURI

26. IC 0,000

26.100.000

194.493.506

168.390.606

361106

Taxe sceciale

' 5 C00.000

15,000.000

10.520.352

3.520.352

361108

Depozite speciale pentru construcții ce locuințe

5A00.03C

5.400.000

5.710.071

310.071

3011 OS

Fondul ce risc

".9,839

19.639

361 ro

Fond de rulment

4.200.000

4,200.000

13S.392.S33*)

165.1 £2.933

.351150

Alte venituri

1.500 000

'.500.000'

847.51"

_

-552.43S

’) in totalul incasarcr nu sunt incase soldurile finale ale anului 2009, reportate in 20'0, iar in fondul ce rulment este cuprins inclusiv excedentul cugetului local (164 604.0:5 lei;, care la firele anuiui s-a transferat n disponibiiul. fondulu de rulment, excedent raportat si in contul ce execuție a bugetului local (Anexa 1).


s.

!
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201C Execuția bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe
lei

Capitol

Subcapitol

Paraqraf

Denumire Indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferențe

inițiale

defirHtfve

A

B

1

2

3

4=2-3

5C1'

TOTAL. CHELTUIELI

147.300.000

126.'71.000

102.4'5.37-^

23.755.626

am

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2.285.636

-2.2351636

51'10':

Actortati executive s: l&gis .stive-

2.265.636

-2.2£5;63ol

51110103

Autorități executive

2,265.635

-2.255:036

5511

Tranzacții pIvind datoria publica si i mc ru naturi

9.230.000

9.280.000

4 253 035

5.0'6.965

'zer

LOCUINȚE SERVICII 31 DEZVOLTARE PUBLICA

29 020.000

16.75ff.000

8,256.919

3.501.081

701'03

Locuințe

29.020.000

-6.753.000

3.266.919

8.501.081

70110301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

29,020.000

16.753.000

S.266.9'9

3.501.031

74'1

PROTECȚIA MEDIULUI

4.000,,000

4.000.000

2.815.924

1.'S1 075

741105

Canalizarea si tratarea a pe,o- reziduale

<000.000

4 000.000-

7.315,024

Li 3' .076

5-111

Combustibili si sneraie

25.600.000

5■1ice

Energie termica

25.600.000

3411

7 RAN SPORTURI

79.400.000

96.133.000

34.790.850

11.3421140

1641-03

Transport rut ei

79.400.000

96.'33,000

54.790.330

' 1.342.140

|84110302,

Transport in cor un

7.400.000

1 000.000

1,000.000

0;

11.342r.-iCi;

84-10303

Străzi

72.000.000

95.133.000

83.730.560

98'1

EXCEDENT

92.075.132

-32.075 132

5011

•DEF'CIT

-121.200.000

-100.071,000

-' 00 07' .0-00


W,
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2C1Q Execuția bugetu ui veniturilor si cheltuieli lor evidențiate n aferâ iuce:ulL: oca pe capitole, titluri, articole si ai-nsstelei

Capital * Grupa / Ti;!H ArticolAlineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

3

1

z

3

4-2-3 ;

5C1'

’O’AL CHELTUIELI

>■. jC0 u0C

'20/7' 000

102/15.274

i

23 755 6251

<31

CIFLTUIEJ CURENTE

$ 2.2 50 .DOC

13.253.200

7.552.3'7

2.747 1&3Î

10

TITLUL I CHELTUIELI CE PERS0NAl

2.285.536

-2.255 636

20

■i n l.ul n bunuri si servic.

120.2-00

120.300-

73.395

46.905

50

IITI ..L I'. DOBÂNZI

9 130.300

9 150.000

4.174.336

4 £55 £14

'IIȚLUL VII ALTE TRANSFERURI

33 000.300-

1.030.302

1.000.0C0

0

70

CHE.TUIEL CE CAPITAL

13’.02C.3C3

11' 591.303

92.047.77s

'9 543.721

7'.

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

131 320.000

11' .591.000

92.347.773

'9.843.221

79

OFERA-'iUNI FINANCIARE

4,900.000

4.300.003

2.634.775

1.105.222

31

11 ■ LUL XIV RAV1EURSAR; DE CREDIT E

4.300.000

4.3C0.00-9

2.834.775

1.165.222

5" 11

AJTORITATI PUBLICE Sl ACȚIUNI EXTERNE

2 255.635

-2.2S5.536

C1

CHELTUIELI CURENTE

2 255.635

2.285.636

10

TITLUL J CHELTUIELI CE PERSONAL

2.255 636

2.255.635

1001

Cheltuieli eala riale in dani

' .702.633

1.792.653

130130

Alte drepturi salariaie in bani ■

1.792.650

1.7 = 2.683'

1003

CcrtrizLLi

492.256

■4 = 2.956

100301

Cojiți butii de asigurări ț'ocia e de siaf

072.677

i

-372 577

■10030?

Sc-ntr butii de asigura- de soma

3.333

-8. £33

100303

Contribuții de «sigura^ sociaio ds

53 ratei te

93.213

■93.2 ‘ 2

100304

Contribuții de gilgUrep: pentru accidente ;s mutica sl oui ;rofesic-nale

2.660

-2.639

' 00306

Copul butii pentru oorced.i si .ndemnizatii

15.236

-15,23?

5511

TrsOîftptii oriyirtd datoria publice si i.TpfUrTiU'-dri

S.230/DDC

9.280 COC

4 263 035

5.015.965

01

CHELTUIELI CURENTE

S. 280.000

£.250.000

4 247 151

5.032.SÎ1©

20-

TITLUL l{ BUNURI Sl SERVICII

120.000

120 -300

76 095

46.905

£024

Comisioane si alte costuri aferente imprj mulurilor

120 0-00

120.200

73.095

45.S-35'

202-501

Corn s ioane si a-ta ocstLri af atente impru Furturi lor axioma

120.200-

120.300

73.395

1

46 305

30

11 l'LU: T DOBÂNZI

9 130.302

9 130.300

4.174.056

4 955.214

3002

DobarzJ afereițe daioriei publice externe

S.13C.0C3

9 150.002

4.174.336

4.S85.514

300205

Dobânzi ais'erte caloriei oubllce externe locale

3.160 020

9.160.002

4.174.086

4.065.0-4

79

OFERA'IUNI -INANCIARE

-.5.554

-15.BS4

Si

TITLUL XV' RAME URSAR. DE CREDITE

13.654

-' 5.554

3101

Rambirsari ce codite externe

15.854

-'5.554

S1C-103

Diferente de curs aferente datoriei puoiîce externe

15.394

-15.854

70’1

LOCUINȚE. SERVICII-Sl DEZVOLTARE PUBLICA

29.023 000

'.0.753 030

6.266.919

5.501.081

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.020.030

10.766.000

6 266 919

6.501.081.

71

■| : LUL X ACT VE NEFINANCIARE

29 020.300

16.756 -200

8.266 919

5.501.051

7101

Active fixe

20 020.200

16.766.0-00

3.256 £19

5.50-1 0511

71 QIC'

Construcții    .

29 020.20-2

15.753.2-00

3.256.919    5.501.05'

|?4 11

PROTECȚIA MEDIULUT    '

4.230.300

4 030.300

2.216.624

1 15' 070BUGETUL RROFRIU AL MUNiCfPIULUl BUCUREȘTIHct. Nr,

anexai:


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2010

Execuția bugetului veniturilor si cheltuielilor sv'der.tate ir afara cugetului iocal pe capitole, titluri, articole si alineate
iei

Ca pi toi i Grupa / Titlu ; A rtic o! V Al i n eat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferențe

inițiate

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3 '

7C

OPERAȚIUNI “INANCIARE

4,000X00

4.000.000

2.315 971

1,151 C/O

31

" T’lUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDIT E

4.0C0.O0C

4 000.000'

2 dlft 924

1.-5- C76

5101

Rambursar de credite externe

4.000.000

4 000.DC0

2.518.924

17 ST 076

S1C105

Rame urs ari de credite aferente datoriei cubiice externe locale

4.000,000

4, OOC. COC

2.215.524

1 151.076

31 1

Combustibil si snercj.e

25.50C.0CO

01

CHELTUIELI CUREN~E

25.500 000

55

TI_EUL VII ALTE TRANSFERURI

25.5CO.COO

5501

A. Trans-erjri Interne

25.600 OOC

550112

investiții sie regiilor autonome si agent Io i scorondel cu capital de stat

25 600.0CC

0411

TRANSPORTURI ■

79 400.000

36.133.000

34 790.350

11 342.14C

Ol

CHEI_TUiSLI CURENTE

7.400.000

1.000.000

'.,000. OOC

‘ 0

55

TI TU U LVII ALTE TRANSFERURI

7.400 OCX

1.000. COC

1. OOC.OOC

i 0

550'

A. Yrsnsre.'ur? interne

7,400.000

1.000 .OOC

LOCO. OOC

.o!

550112’

n vestiri ale rog i or autonome si ag ap ti lot economici cu cap ta. de stat

7.400 OOC

1.000.OOC

1.000 000

: 0

70

CHELTUIE-I DE CAPITAL

72 COD,OOC

S5.133.0C0

53 730.550

11 542 140

71

TITLUL X ACTIVE NEFiNĂNCIARE

72.000.OOC

35.133.000

53.730.S50

11 342.140

7'C1

Active fixe

72.000.0CO

35.133, 0 00

33.790.250

11 342.140

7'0101

Const.-ucî i

72.000.000

35.-33 COC

S3.7SC.5SC

1'. 342/40