Hotărârea nr. 96/2012

HOTARAREnr. 96 din 2012-08-30 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 115/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 197/2013 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 279/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 26/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 117/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 137/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 154/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 262/2015 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 44/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 63/2016 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 136/2016 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 345/2016

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

HOTĂRÂRE

privind validarea componenței Autorității teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul se specialitate al Direcției Juridice

Văzând avizul Comisiei Juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

În conformitate cu prevederile art. 17 dn Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al autorității teritoriale de ordine publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit b), alin, (6) lit. a) pct. 7, alin.(9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B UCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, pe o perioadă de 4 ani, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității Teritoriale de Ordine publică a Municipiului București au dreptul  la o indemnizație lunara în cuantum de 30% din indemnizația de subprefect  al Municipiului București.

(2) Plata indemnizațiilor este suportată din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2008, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.

PREȘEDINTE    SECRETAR GENERAL

      AL MUNICIPIULUI BUCuREȘTI

Olteanu Cristian Marian    .    TudorToma

i’'.