Hotărârea nr. 95/2012

HOTARAREnr. 95 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZNTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA CONSTITUITA LA NIVELUL INSPECTORATULUI SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea -jniii reprezentări a'J Consilfulțî: General al Municipiului București "n Comisie de Orientare Școlara și Profesiorală constituită la nivelul Inspectoratului Școlar al Munioio ului București

Având in vedere expunerea de motive a Primaru.ui General ai Municipiu Iu București și raporiu de specia itate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții ■■ Direcția Cultură. învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisie învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comis ei juridice și de disciplină din cadru Consiliului Generai al Municipiu ui București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 1/2C 1 a educație1 naționale;

-    Ord nu:ui Ministrului Educației. Cercetării, T nemetului și Sportului nr. 6552^2611 prin oare se aprobă Metodologia privind evaluarea, asistența psihoeduoat'onală, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu certate ecucaționalc Speciale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (S) și art. 45 alin. ț1J, alin. ț5) d n Ligea nr. 215/2001 privind administrația publică locaiă, republicată, ou modificările și congelările ulterioare.    I .■■■■.■■

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    .

Arț.1 Se desemnează doamna 3cpa Marla, reprezentant ai Consiliului General al Munioipîiimi București, oa membru în Comisia de Orientare Școlară șl Profesională constituită la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.2 Direcțiile din cacrul aparatului de specialitate al Primarului Gereral al

Municipiului Bucuroșii ș oersoana desemnată la art. 1 vcr aduce la îndeplinire

prevederile orezerte- hotărâri.    „    ~

1    1    A*

Această notărâre a fost adoptată Jpîjeointa ord:rîațâ a Consiliu ui Genc's al Municipiului București din data oe 30.08.2^15. s'r—-


fĂâfe)V«Eț M. ,

PREȘEDINTE DE SEDINȚ

''"Vj \    i s i:UluiIsuctjțew w

Cltesnu Cristian MaV* ' ■ -    Tuidor/uefda

V..    /■-

București 30.CS.2C 12

Nr. 55

apfaruj "Clcijcnde-Lei TP CEji--ȚS3i Ccd postii. 060042 aecȘțrO, BucurețC, frcmânia; te +41721 305 55 Oi? 'Aw/.cnc ro