Hotărârea nr. 94/2012

HOTARAREnr. 94 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE CONDUCERE AL AUTORITATII METROPOLITANE DE TRANSPORT BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiu'ui București în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a Primaru ui General al Municipiului București și raportul da soecialitate al Direcției Generale Infrastructură s Servicii PuPiice-Dirsctia Transporturi, Drumur: și Sistematizarea Circulației:

Văzând avizul Comisiei juridice și de disc plină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

In conformitate cu prevederile ar. 10 alin. (1) șl alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorități: Metropolitane de Transport Bucu'ești, cu modificările ș completările ulterioare și ale art.11 elin. (1) lit. c) șl alin {3) d.n ar.exa la Hotărârea Guvenulu nr,12C4./20l1 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Metropolitate de Transport București

"n temeiu prevederilor art, 36 alin. (2) lit.d); alin. (5) lit.a) pe? 14. alin. (9) și art. 45 aun (1) șl alin.(5) cin Legea nr.215/2001 privind administrația pubfcă locală, republicată, cu modificăr:le și compietăriie ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUN'IClP.ULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează Doamna Popescu Manuala Violeta ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de•conducere a' Autorității Metropolitane de Transport București.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/2011 se abrogă.

Art.3 Persoana desemnată la art/ și direcțiile din cadrul aparatului ce specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.CS.2C12.


PREȘEDINTE DE

ȘE


OSteanu Cristia

București, 30.08.2312 Nr. 94

Șpialul Independentei Nr 291*293, Cod postat 060042, secte


București, tirania: la!.: -4C21 305 55 X; www.prrcre

A&.6&&&t