Hotărârea nr. 93/2012

HOTARAREnr. 93 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN COMISIA DE VANZARE SI COMISIA DE CONTESTATIE , PENTRU VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SAU A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 68/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 193/2016

LkcirAprivind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de vânzare șt Comisia de contestație, pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de

J    .1

cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată Ja nivelul municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 63/2008

Având în vedere' expunerea de motive a primarului general al municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Generale Achiziții -Direcția Contracte.

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile ari. -5 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 58/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, în temeiui prevederilor ari. 35 (1), (S) și art. 45 (1) ș; (5) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări ie și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statutul sau a unțțăJLgradministrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum s^țnicft^n care se desfășoară activități conexe actului medical, organi^taj^ntvelul;n\unlc:piului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, urraMopi.cc^^tiep^Vi

1.    Domnul Neacșu Adrian;


2.    Doamna Drăohici Aurelia G rație la.i.c

Splaiul Independenței 231-2S3, sector fi, București, fio mă Va; lelAHQa^jLQjț^gXto: YYww.Pucuresti-Drirnarla.to

Art.2 Se desemnează ca membri supieanți în Comisia de vânzare a spațiiîor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical organizată la nivelul municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri:

1.    Domnul Peptan Mihai:

2.    Doamna Zorkoczy Julia.

Art 3. Se desemnează ca membri titulari în Comisia de contestație a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, organizată la nivelul municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 63/2008, următorii consilieri:

1.    Domnul Tache Felix;

2.    Doamna Comănici Ancuța Sorina.

Art.4 Se desemnează ca membri supieanți în Comisia de contestație a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în oare se desfășoară activități conexe actului medical., organizată la nivelul municipiului București, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008, următorii consilieri:

1.    Domnul Poterașu Cornel Constantin:

2.    Doamna Nicolescu Cristîna Elena.

Art. 5 Hotărârea CGMB nr. 299/2008 se abrogă.

Art. 6. Persoanele nominalizate la art. 1 și 2, cât și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului' General al Municipiului București din data de.30.08.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Olteanu Cristian MarianCRETAR GENERAL AL MICIPIULUL BUCUREȘTI,


București, 30.08.2012 NR. 93