Hotărârea nr. 92/2012

HOTARAREnr. 92 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică

Având în vedere expunerea ce motive a primarului genera! al municipiului București și raportuî de specialitate ai Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Spațiu Locativ și ou Altă Destinație.

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 33/19S4 privind exproprierea pentru cauză de utilitate; .

,n temeiul prevederilor ari. 36 (2) iit. d, art. 36.(6), Iii. a, pct. 17, art, 36 ÎS) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația'publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică, următorii consilieri:

1.    Doamna Alexandre Fontoura Lăcrămioara;

2.    Domnul rlorescu Drago?.

Art,2 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică, următorii consilieri:

1.    Domnul Comănescu Mîhai:

2.    Domnul Manclache Valeriu Marian.

mod corespunzător prevederilor prez,

Art. 4 Orice prevedere contrara pcăz


Art. 3 H otărârea CGMB nr. 31/2Q^rser--medifică si se completează în UfoUr..;,,    ‘

" ’' -    o tăfâ r i s e a b ro g ă.


Splaiul ii’depsndănțsi 29J.-293. ssctu.'5


■■ z ii ț ■ , ■■    . ■ ,

B ucu re șt:. ș ÎHFiFi ia j-fel ywtțll 3 055,6 O 0; ww; ,b ucu rcst'-ari ma ri a. ro \ . j.'1

j?>; 'Z    .' ii

Art, 5, Persoanele nominalizat© la art. 1 și 2, cât și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generat at Municipiului București din data de 3C.0S.2012.

București, 30.03,2012 NR. 92.