Hotărârea nr. 91/2012

HOTARAREnr. 91 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE LOCUINTE SOCIALE SI DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2004

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri din cadruî Consiliului General a! Municipiului București, ca membri titulari și supfeanți în Comisia de anaiizâ a dosarelor solicitanților de locuințe sociale și de spații cu

altă destinație decât aceea de locuință beneficiari al Legii nr,

’    341/2004 ’

Având în vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbana - Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație.

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliu*ui General al Municipiului București:

în conformitate cu prevederile Legii nr 341/2004 a recunoștinței fața de ^roii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 19S3: precum și fața de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de ia Brașov din noiembrie 1S87, actualizată;    '

în temeiul prevederilor ari. 35 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor sclicitanților de locuințe sociale și de spații cu alta destinație decât aceea de locuință beneficiari ai Legii nr. 341/2004, următorii consilieri:

1.    Domnul Nlcoiae Andrei;

2.    Domn ui Peptan Mihai.


Art.2 Se desemnează ca membri supleanțr în Comisia de analiză a dosarelor soiicitanților de locuințe soci. aceea de locuință beneficiari ai Legi: .rtb

1.    Demnul Sava loan Răzvan;

2.    Domnul Boajă Minică.

Sț>taiul    25)1 293, sectgț 5, Bucu'sști. f?/


arii cu altă destinație decât âtorii consilieri:Art. 3 Orice prevedere centrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 4. Persoanele nominalizate la art. 1 și 2, cât și direcțiile din cadrul

aparatului de specialitate al primarului general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară- a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012,București. 30.08.2012 NR- 51