Hotărârea nr. 90/2012

HOTARAREnr. 90 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA A SASE CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA PRIN HCGMB NR. 26/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 117/2015 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 257/2016

Consiliu! Genera! a! Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al

Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Apărare, Protecție Civilă;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. {2} l.it. d); alin. (6) iit. a) pct. 7, alin. (S) și art. 45 afin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘT E:


Art.1 Se desemnează ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, următorii consilieri din cadrul Consilii General al Municipiului București:


1.

2.

q o.

4. c 6.


Mărgărit Sorin Boioga Cătălin Gheorgne Tănase Ion Gabriel Giugula Doru Minai Georgescu Bogdan Cristțap,-,^ Darabont Dan Alexandrii


Art. 2 H otă râ re a Co nsiliul ui. General' :


’ăl Municipiului București nr.
Art.3 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


SECRETAR GENERAL ... AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

„ TudorToma


Splaiul Independentei 293.-293, sector 6, 3ucurjsti. RomSnid te;.: -+4023. 3£ii> 56 00: www.□ t: ci restl-n - i m a rin,-o

Pag 2