Hotărârea nr. 9/2012

HOTARAREnr. 9 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. CALEA FLOREASCA NR. 71, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Str. Calea Floreasca nr. 71, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 1 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 144/7/F/1675/15.02.2010;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului: aviz de oportunitate nr. 17/16.02.2010;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 5/1/3/03.03.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 96/2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 15040/78/29.09.201;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1033466/11.10.2011;

-Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.


1030815/11299/05.10.2011;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Splaiul li dependenței 291-293, sector 6, București, Rom^rjja; tA: /-4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ „Str. Calea Floreasca nr. 71, sector 1, pentru o suprafață de teren S=353,00 mp, teren reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoană juridică.

Conform Certificatului de urbanism nr. 144/7/F/1675/2010 eliberat de Primăria Sectorului 1, amplasamentul se încadrează în Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, în Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax-45%; CUTmax-1,3; Rmaxh -

P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: birouri cu spații comerciale.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=65%; CUTmax=3,4; Rmaxh =2S+P+4E-5Eretras+Etehn.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Nr. 893767/03.03.2010


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


AVIZ DE URBANISM nr. 5/1/3/03.03.2010 PUZ - STR. CALEA FLOREASCA NR. 71, SECTOR 1

Prezentul Aviz de urbanism este emis in temeiul AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 17/16.02.2010,

BENEFICIAR: SC ENROM ENERGETICA SRL ELABORATOR: SC CUANTUM DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S= 353,00 mp teren proprietate persoana juridica;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat in Sectorul 1 al Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG Municipiul București - Zona LI a ■zona destinata locuințelor


individuale si colective mici;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : birouri cu spatii comerciale .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=65%, CUTmax =3,4; RmaxH =2S+P+4E-5Eretras+Etehn..

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    In conformitate cu prevederile art. 63 Iit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz de urbanism modifică si înlocuiește prevederile documentației de urbanism avizata anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.P.UBZ

Calea Floreasca nr. 71 sectorul 1 București