Hotărârea nr. 89/2012

HOTARAREnr. 89 din 2012-08-30 PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PRESEDINTE AL COMISIEI DE SOLUTIONARE A INTIMPINARILOR FORMULATE DE PROPRIETARII SAU TITULARII ALTOR DREPTURI REALE ASUPRA IMOBILELOR IN CAUZA PROPUSE PENTRU EXPROPIERE PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 57/28.02.2011

Consiliul Gener;al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind delegarea unui membru al Cerși.«uiui Generai a. Municipiului București ?n calitate de reședințe al Comisie: de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii ador drepturi reale asupra imot-le or Tr cauza proouse pentru expropriere, precum și abrogarea


Hotărârii C.G MB. nr. 57/28.02.2011


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Muricipiu-’ui Bucureșt șl raportul ce specia.itate a1 Direcției Patrimoniu;

Văzând rspcriul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei iurid'ce și ce disciplină Pin sacrul Ccnsi'iuiui Generai ai Municipiului București;

Luând ?n considerare prevederile art. 15 din uegea nr. 33/133^ privind exproprierea pentru cauză ce utilitate publică republicată:

în temeiul prevederi'or art. 33 slin. (1). ai r. (S; și ari. 45 alin. ii) ș a in. (5) din Legea rr. 215/2CC1 privind administrația pub.icâ locală, republicată, cu modificările ș- ccmptetâriie ulteriosre;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI. BUCUREȘTI H O A E A Ș T E l


Art.1 Se de-'eagă domnul consilier Rcpescu- Dorin gin cadrul Municipiului București, pentru a face parte din Comisia de soiuțiorare a de prcDrietarii sau titularii altor drepturi reale asupra .mobilelc-r în expreprere. în calitate de președinte al comisiei

Ari.2 Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București


Consiliului Genera' ai întâmpinărilor formulate cauza propuse pentru

rr. 57/28X2.2011 se


abrogă.

Art.3 Persoana desemnată și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezente- hotărâri.


Această hetărâre a fest adoptată în șed^ca-as^nară a ConsNiului General al Municipiului București din data de 30.08.2012.


PREȘEDINTE DE Ș Oltean u Crist,

ICIPIULUI BUCUREȘTI .    —-TtrdeF-Tromf3~_—---■=,


București, 30.CS.20"2 Nr. 39 '


«a.ul .-dependentei Nrî29',-2S3. Coc1 Dogîa:: 060042, sector S. 3l


reș-, F.cnenia; te,.: (-4C21 30555 30:


/a‘,


AW.,.CP~b.,-a


/ ! < V