Hotărârea nr. 88/2012

HOTARAREnr. 88 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EVACUATE SAU AFLATE IN CURS DE EVACUARE DIN ZONA PILOT A DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 196/2016

HOȚĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București, ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Piîot A din Centru! Istoric ai municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a primarului generai al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbana - Direcția Spațiu Locativ șl cu Alta Destinație.

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aie Hotărârii CGMB nr, 309/2008 privind constituirea unei Comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul Istoric, precum și abrogarea HCGMB nr. 293/20Q8,, modificată;

în temeiul prevederilor art. 36 (2). lit. d, art. 36-(6) fit. a, pct. 17; art., 35 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art,1 Se desemnează ca membri titular: în Comisia de repartizare a

locuințelor pentru persoanele evacuate sau a Zona Pilot A din Centrul Istoric ai municipiul^ "


urs de evacuare din ătorii consilieri;


1.    Domnul Mustăciosu Viad;

2.    Doamna Țapardei Ana Claudia.

Art.2 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din Zona Pilot A din Centrul Isteric al municipiuiui București, următorii consilieri:

1,    Domnul Tănase ion Gabriel:

2.    Domnul Florescu Dragoș.

Art. 3 Hotărârea CGMB nr. 309/2008, modificată prin HCGMB nr. 32/2011 se modifică și se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Orice prevedere centrară prezentei hotărâri se abrogă,

Art. 5. Persoanele nominalizate Sa art. 1 și 2, cât și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 30,08.2012.
GENERAL AL ^^TJNJGfFWLUi BUCUREȘTI,


^^TUDORTpMA

xî___3


București, 30.08.2012 NR. 38


.1