Hotărârea nr. 87/2012

HOTARAREnr. 87 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI TITULARI SI SUPLEANTI IN COMISIA DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București., ca membri titulari și supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare

Având în vedere expunerea de motive a primarului generai al municipiului București și., raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția Spațiu Locativ și cu Altă Destinație.

Văzand raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii r,r. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ie O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare?

în temeiul prevederilor ari. 36 (2) iit. d, art; 36 (6) iit. a, pot. 17: ari,. 36 (9); art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri;

1.    Domnul Tălău Mihrtea Ștefan;

2,    Domnul Manolache Valeriu.

Art.2 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imObilel^țs^Qr fi supuse lucrărilor de consolidare, următorii consilieri:


Art. 3 Hotărârea CGMB nr. 342/2008. cu modificările și completările ulterioare, se mociflcă și se completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art, 4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art 5 Persoanele nominalizate la art, 1 și 2, cât și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDiNTĂ, Olteana Cristian Marian


București, 30.OS.2012 NR. 87