Hotărârea nr. 86/2012

HOTARAREnr. 86 din 2012-08-30 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având in vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică șJuridică;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 45 aiifr, (1), art. 45 alin. (5), precum și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL. GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Anexa nr. 2 â Hotărârii C.G.M.B, nr.77/2pț2 se completează după cum urmează:    - ■    -

a) Comisia economică, buget, finanțe se, completează cu:

1. Demnul Boajă Minică    .

b; Comisia patrimoniu se completează cu:

1. Domnul Boajă Mînică

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2012.


Scl^iu. Inceoeridfitiloi Nr.


291-2S3, pod pesta : C6C04Z. sectzrC. Bucjregr,