Hotărârea nr. 85/2012

HOTARAREnr. 85 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLATARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV (ADIBI) SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 215/2013 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 46/2016

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara București - Ilfov (ADIBI)

în vedere expunerea de motive a București și raportul de specialitate


primarului generai al al Direcției Generale


Având municipiului Operațiuni.

Văzând avizul Comisiei juridice și Generai ai Municipiului București:


de disciplină din cadrul Consiliului


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit. o și art. 45 alin (1) și alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Arț.1 Se desemnează reprezentanții municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara București - Ilfov.(ADIBl), conform, anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea CGMB nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare se abroga, iar Hotărârea CGMB nr. 341/2003 se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului generai și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara București - Ilfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului


General ai Municipiului București din ^^^©4^08.2012.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, O Ițea nu Cristian Jtfanam


1 - '    \ 7 * 1

5 Wp/SECRETAR GENERAL AL


\iCIP[ULUI BUCUREȘTI, TUDOR TOMA


București, 30.08.2012 NR. 35


Ssiarul r.d*pencenței N- 291,293, Cw posși: Q6OG42. afiswr 6 gureși, Rcnânia, te..: r4C21 ■ ,, î H ’w-a‘w. . rc


ANEXA NR. 1 - Lista reprezentanților Municipiului București In Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare inter comuni tara București-Ilfov

1.    Prof, Dr Sorin Mircea Oprescu    Primar Genera'

LlI M


Dâraoont A-exandru Dac    Viceprimar

N:cnlaescL; Marcel Cctavlan    Viceprimar

4.    Pieptea Cornel    Consilier Genera-

5.    Bogdan Cristian Georcescu    Consilier General

6.    Raicu Mircea Cristian    Con slke-’General

7    Qrzata Radu Pau.    Consilier General

DIRECTOR GENERAL