Hotărârea nr. 84/2012

HOTARAREnr. 84 din 2012-08-30 PRIVIND DESEMNAREA A TREI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 208/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 189/2016

Consiliu! General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate ia nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002


Având în vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului București ș; raportul de specialitate ai Direcției Generale Achiziții -Direcția Contracte.

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei juridice și ce disciplină din cadrul Consiliului General a' Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii or. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servi ci i-, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor iocale: precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes iocal.

în temeiul prevederilor art, 36 alin, (2),- lit, c, art. 36 (5) lit, b, art. 45 (3) și art. 123 (1) și (2) din. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală., republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă desemnarea ca membrii în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la niveî de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 a următorilor consilieri:

1.    Domnul Stan Ion;

2.    Domnul Rădulescu Ștefan Cristian:

3.    Domnul Orzață Radu Paul.

Art. 2 Hotărârile CGMB nr. 176/2Q@4'$i 3'2?{2Ș07 se abrogă.

Art. 3. Direcțiile din cadrul apa^a^uRdeț'speciĂlitate al primarului general vor aduce la îndeplinire prevederi le.prt
LteLhofă.râri □$/ i *ii «/’ -


:l»iu! Incepencerv.si \j-, 231 233 .1oV ocsîa: 3630-12. s&ctor 3. 2ucveșt:. Ro-nân a; +4C21 205 55 3C: www.tyrfc.r6

ĂxAjS ’Mf/C-/

m /i-a -î .o; -?


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a General al Municipiului București din data de 30.08.2012.

Consiliului


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30,08.2012 NR. 3410.