Hotărârea nr. 82/2012

HOTARAREnr. 82 din 2012-07-11 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI VOICU MIHAI

Consiliul General al Municipiului Bucureșt

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului

General al Municipiului București al domnului Voicu Mihai


Având în vedere adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Cabinetul Secretarului general al Municipiului București cu nr.2415/6/11.07.2012, prin care se propune domnul Voicu \Mihai pentru funcția de consilier;    i

Ținând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr.73/2012 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București din 11.07.2012;


în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    i

!

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Voicu Mih^i.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Olteanu Marian Cristian /

București, 11.07.2012 <V Nr. 82    *


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma

Splaiul Independenței Nr 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România: tel : +4021 305 55 00: www.omb rc