Hotărârea nr. 81/2012

HOTARAREnr. 81 din 2012-07-11 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI BOAJA MINICA


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului

General al Municipiului București al domnului Boajă Minică

Având în vedere adresa Uniunii Social Liberale înregistrată la Cabinetul Secretarului general al municipiului București cu nr.2419/6/11.07.2012, prin care se propune domnul Boajă Minică pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Boajă Minică pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Negoiță Robert Sorin.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară.a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.07.2012.

Olteanu Marian CristianS _ SECRETAR GENERAL ^A'LMUNICIPIULUI BUCUREȘTI '    ’ -z\ Tudor Torna

' -------------\    .....A *

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro