Hotărârea nr. 8/2012

HOTARAREnr. 8 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. OCNA MURES NR. 18, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Ocna Mureș nr. 18, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 6/14.06.2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul National a Municipiului București: aviz nr. 719/S/22.07.2011;

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 18543/752/08.07.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare rir. 12257/59/16.08.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 1005602/4802/17.06.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: aviz nr. 6950/ 15.06.2011;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația^publică, cu modificările și completările ulterioare; .    /O 1 ,:X

Splaiul Independenței 291-293, sector 6


curești, Români^; tel.: /4021 305 55 00f.Wvwv.bucuresti-primaria.ro
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Str. Ocna Mureș nr. 18, sector 1” pentru imobilul cu teren în suprafață de 286,0 mp proprietate persoană fizică.

Conform PUG - ului Municipiului București aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul este cuprins în subzona L1a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție). Amplasamentul figurează în parcelarea protejată - Bazilescu, aflată pe lista monumentelor istorice.

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POTmax=.45%; CUTmax = 1,3; RmaxH = P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Indicatori urbanistici aprobați: POT=45%; CUT=1,3; RmaxH =P+ 2E;

H=10m.

Funcțiuni: locuință.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 (doi) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


f i 7f.Nr. 987305/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția GeneraJăfîezvoltare Urbană

Direcția Urbanism?


PUD - STRADA OCNA MUREȘ NR. 18, SECTOR 1    / < /

/A? •,    : /"■'■

BENEFICIARI: D-NA NEACȘU AMELIA CORINA    ij/ '    /

ELABORATOR: PFA RALUCA MIHAELA EPIFAN    \\|

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUD: S = 286mp teren reglementat ce a generat PUD - proprietate peisoanâfizicâ< “// AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul se află situat în Sectorul 1 al Municipiului București/în apropierea fadului Bucureștii Noi, având la vest str. Ocna Mureș.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: conf. PUG aprobat cu HCGMB nr 269/2000, terenul este cuprins in subzona Lla (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție). Amplasamentul figurează în parcelarea protejată - Bazilescu, aflată pe lista monumentelor istorice.

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max =1,3; RmaxH = P+2E.

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 155/ 970640 din 04.02.2011.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuință.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POT = 45%, CUT = 1,3; RmaxH = P+ 2E; H = lOm.

edificabilul va avea următoarele retrageri:

-    4,00 m de la str. Ocna Mureș,

-    3,00 m de la limita de est a proprietății

-    2,00 m de la limita de nord a proprietății

-    cuplat la calcanul existent al imobilului cu nr. 106 pe str. Miercani.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică si de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUD; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 2 ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 405/16.12.2009, avizul se taxează cu 13 lei, chitanța


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE'PĂTRAȘCL


Referent, Floriana Năstase


z.


Splaiul Independentei țiif,"2si>zț)3/cp.d poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00-,int.'îîS^--^/.s'’    '

http://www.pmb.ro '/■/ M i i '. ’'''

■7/;

o

fii

LiXAS

001

j

905P.U.URBANISTIC DE LOCUINȚA P+2E - STR. OCNA MUREȘ NR.18, SECT1, BUCUREȘTI
4?^

1 WSiSf

REGLEMENTARI URBANISTICE SC: 1/500

LEGENDA '-J
INDICATORI URBANISTICI S lot = 286.00 mp CONFORM PUG -UTRLIa POTmax = 45%

CUT maxim pentru înălțimi P+2= 1,3

mp. ADC/mp. teren

RHmax= P+2

Hmax (cornișa) = 10.00 M

- in cazul alipirii la calcan soluția tehnica nu va afecta construcțiile învecinate;

MÂRIA MUNICIPIULUI BUCUKEȘ DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


BILANȚ TEV Nr

FUNCȚIUNEA ? —

Anexă la aviz CTATUC.I.F. 248L CNP: 27903284 F60 IOScara:. i/5oe


ACORDUL AUTORULUI, FAPTA REPREZENTÂND INSUS1RE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTOR


DATE PROPUSE

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA EZ3 LIMITA TEREN CE A GENERAT P.U.D

LIMITA PARCELA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

I I LOCUINȚE INDIVIDUALE/CURTI BH COMERT/SERVICII Sggg ANEXE I I PARCELA

CIRCULAȚII

CAROSABIL r I PIETONAL

PROPUNERE

I77777771EDIFICABIL MAXIM

ACCES CAROSABIL ACCES PIETONAL

Faza:

P.U.D

titlul planșei: reglementari

URBANISTICE

proiect nr..

....12011

Dara;

MĂRITE -20U


Planșa nr.:

2