Hotărârea nr. 70/2012

HOTARAREnr. 70 din 2012-04-06 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 51/2012

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, precum și abrogarea

Hotărârii CGMB nr. 51/2012

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 54 alin. 7 și art. 45 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, având următoarea componență:

1.    Domnul Tica Horatiu Florin

I    J

2.    Domnul Murg Călin

3.    Domnul Ivașcu Tiberiu

4.    Domnul Voicu Mihai

5.    Domnul Tănase Ion Gabriel

6.    Domnul Răileanu Marius Nicolae

7.    Domnul Popa Grigore loan

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)verificarea situației economice a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

banalizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației Lacuri,, Parcuri și Agrement București;c)    verificarea contractelor încheiate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru imobilele (clădiri și/sau terenuri) aflate în administrarea acesteia;

d)    verificarea stării actuale a spațiilor verzi, parcurilor și lacurilor din Municipiul București aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;

e)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Ârt.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 51/2012 se abrogă.

Art.5 Persoanele prevăzute la art. 1 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.04.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2