Hotărârea nr. 7/2012

HOTARAREnr. 7 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ - STR. PRIDVORULUI - STR. GURA OCNITEI, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - str. Pridvorului -str. Gura Ocniței, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 4: certificat    de urbanism    nr.

1098/23524/02.08.2010;

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 87/02.11.2010;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism -CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 16/24.02.2011;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: aviz nr. 92/2011;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 8819/320/13.04.2011;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 7554/32/06.05.2011;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 989188/08.04.2011;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr.


958201/17912/10.12.2010;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism,j:epubțicată;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - str. Pridvorului - str. Gura Ocniței, sector 4, pentru o suprafață de teren S = 7500,00 mp, teren reglementat ce a generat PUZ, proprietate persoane fizice.

Conform documentației de urbanism „PUZ Parcului Tineretului, Sector 4” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2005 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2005, amplasamentul ce face obiectul studiului este afectat parțial de circulații propuse, parțial Zona M2 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona L1a: POTmax = 45%; CUTmax= 1,3; Rmaxh = P+2E.

Zona M2: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P+14E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: Funcțiuni corespunzătoare Zonei M2 - conform R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul București.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 3,6; Rmaxh = P+M(Hmax-10m) - P+8E(Hmax-35m) - P+10E(Hmax-42m) - P+12E cu accente înalte de P+14E(Hmax-55m).

în aria reglementată urbanistic, volumele majore propuse vor prelua direcția străzii Pridvorului și a blocurilor de locuințe existente dintre strada Pridvorului și Calea Văcărești, respectând poziționarea accentelor de înălțime.

în cazul dezmembrării parcelei reglementate urbanistic, se va reface documentația de urbanism.

Propunerile și reglementările urbanistice cu caracter orientativ vor fi studiate obligatoriu în baza unor documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal, avizat și aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.


SECRETAR GENERAL


AL.MUNICIPIULUI bucurești 'l! '    ._TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 3

3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană


BENEFICIAR: D-NUL STOICULESCU VALENTIN

ELABORATOR: SC ARTTEK C.B. SRL- URB RUR CRISTINAIULIANA ENACHE

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=10000,00 mp din care S=7500,00 mp teren reglementat ce a generat PUZ;

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul este situat în Sectorul 4 al Municipiului București, în vecinătatea Parcului Tineretului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform documentației de urbanism ”PUZ PARCUL TINERETULUI, SECTOR 4” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 232/2005 și nr. 278/2005, amplasamentul ce face obiectul studiului este afectat parțial de circulații propuse, parțial Zona M2 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial Zona Lla - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona Lla : POTmax =45%; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2E.

Zona M2 : POTmax =60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+14E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : Funcțiuni corespunzătoare Zonei M2 - conform R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul București.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax=70%; CUTmax=3,6;

Rmaxh=P+M(Hmax-10m) - P+8E(Hmax-35m) - P+10E(Hmax-42m) - P+12E cu accente înalte de P+14E(Hmax-55m).

•    în aria reglementată urbanistic, volumele majore propuse vor prelua direcția străzii Pridvorului și a blocurilor de locuințe existente dintre strada Pridvorului și Calea Văcărești, respectând poziționarea accentelor de înălțime.

•    In cazul dezmembrării parcelei reglementate urbanistic, se va reface documentația de urbanism.

•    Propunerile și reglementările urbanistice cu caracter orientativ vor fi studiate obligatoriu în baza unor documentații de urbanism Plan Urbanistic Zonal, avizat și aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului' minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonare lucrări edilitare -PMB, Avizul Autorității Aeronautice Civile Române, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB.

în conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    în conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul documentației de urbanism răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului de urbanism.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilbr de urbanism avizate anterior, este valabil 5 ani, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanisnțțse va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

A RHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORg1iE'15AT]


Șef serviciu,

Arh. Stelian Alexan


Splaiul Independentei nr. 291-293, cdd poștal 060042, sector 6, București, România

http://www.pmb.ro

K iC ZONAL STR. PRIDVORULUI

Unitei, sectorabucuresti

SC. 1/dOOO


OPUNERI SI REGLEILOCALA PROPUSA


LIMITE

LIMITA DE STUDIU ------- LIMITA TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ

LIMITA DOCUMENTAȚII APROBATE LIMITE LOTURI

CIRCULAȚII    -------

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENT

LOCUINȚE INDIVIDUALE CONSTRUCȚII EXISTENTE TEATRU DE VARA SPATIIVERZI ALINIAMENT

PROPUNERI SI REGLEMENTARI IN LIMITA DE STUDIU ZONA MIXTA - H maxim P+12 - funcțiuni admise conform PUG, subzona M2 ZONA MIXTA - H maxim P+4 PIATETA PUBLICA

REGLEMENTARI OBLIGATORII

EDIFICABIL PROPUS ALINIERE PROPUSA ACCENTE DE ÎNĂLȚIME - Hmax=P+14

PROPUNERI SI REGLEMENTARI ORIENTATIVE

IN AFARA LIMITEI DE STUDIU ZONA MIXTA - H maxim P+12 - zona ce se va reglementa prin PUZ ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI - P+2

EDIFICABIL CU CARACTER ORIENTATIV

1. IN ARIA REGLEMENTATA, VOLUMELE MAJORE \/ntt PRELUA DIRECȚIA STRĂZII PRIDVORULUI ȘL