Hotărârea nr. 69/2012

HOTARAREnr. 69 din 2012-04-06 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII DIRECTIEI GENERALE INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 52/2012

Consiliul General al Municipiului București

......." ™ZB=SBaa^B£a^S®Ka®a®BB®®saEra»5aaa^^SSSrasaS5«S!2aSaaSaES2BSSeaaBfiESH558£5giB^4

^aa^SSή*™SKHS^BE:5KS3aSSS!;®5îSiS3!Sa^SB^^SS^m3aHMffițSS2^ffimS5S^^2S^®S53SS^^S5§®S^iS^3a

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul

Primăriei Municipiului București, precum și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 52/2012

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 54 alin. 7 și art. 45 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de analiză și verificare

a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din > » **

cadrul Primăriei Municipiului București, având următoarea componență:

1.    Domnul Pop Romeo Teodor

2.    Doamna Nemeș Carmen Ionela

3.    Domnul Gâf-Deac loan

4.    Domnul Pîrvu Cosmin Gabriel

5.    Domnul Gorodea Silviu

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București;

b)    verificarea contractelor încheiate de Direcția Generală Infrastructupș și Servicii Publice-din^cadrul Primăriei Municipiului^^ București;
c) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 52/2012 se abrogă.

Art.5 Persoanele prevăzute la art. 1 și Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.04.2012.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2