Hotărârea nr. 67/2012

HOTARAREnr. 67 din 2012-03-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE A EMITE UN ACT NORMATIV PRIVIND DESFIINTAREA SPITALULUI CLINIC DE DERMATOVENEROLOGIE " PROF. DR. SCARLAT LONGHIN"

privind solicitarea către Guvernul României de a emite un act normativ privind desființarea Spitalului Clinic de Dermatovenerologie "Prof. Dr. Scarlat Longhin"

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul comun de specialitate al Direcției Juridic gi al Administrației Spitalelor gi Serviciilor Medicale Bucuregti nr. 7111/16.03.2012;

Văzând raportul Comisiei partimoniu, raportul Comisiei sănătate gi protecție socială gi avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Ținând cont de prevederile art. 174 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) gi lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pot.3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările gi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României să emită un act normativ privind desființarea unității sanitare cu paturi „Spitalul Clinic de Dermatovenerologie -Prof. Dr. Scarlat Longhin" cu sediul 'in Calea Șerban - Vodă, nr. 208-216, sector 4, Bucuregti.

Art.2 Structurile „Spitalului Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin" vor fi mutate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale „Dr. Victor Babeg".

Art.3 Personalul secțiilor cu paturi, al ambulatoriului, al laboratorului de cercetare și al laboratorului de radioterapie va fi preluat de către Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeg", personalul din sectorul paraclinic gi din aparatul funcțional administrativ va fi preluat, în limita normativelor de personal, de spitalele din rețeaua administrației publice locale a municipiului Bucuregti, de alte spitale sau instituții publice.

Art.4 Echipamentele secțiilor de Dermatovenerologie, ale ambulatoriului și ale laboratoarelor vor fi transferate către Spitalul Clinic de Boli Infectioase gi Tropicale "Dr. Victor Babeg" sau către spitalele din rețeaua administrației publice locale a municipiului Bucuregti în funcție de necesități.

Art.5 Patrimoniul unității sanitare cu paturi desființate, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de bșța^țaTde-verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial /Situația fluxurilor dOfezorerie, Canturile de execuție și


celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, rămas după redistribuirea echipamentelor, materialelor gi altor bunuri către alte unități sanitare, împreună cu protocolul de predare-primire se vor prelua de către Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale „Dr. Victor Babeg" la data intrării in vigoare a hotărârii de guvern cu privire la desființarea „Spitalului Clinic de Dermatovenerologie -Prof. Dr. Scarlat Longhin".

Art.6 Formalitățile de predare-primire cu privire la imobilele in care a funcționat „Spitalul Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin" vor fi duse la indeplinire de către conducerea unității sanitare cu paturi care se desființează.

Art.7 Arhiva „Spitalului Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin" va fi preluată de Spitalul Clinic de Boli Infectioase gi Tropicale „Dr. Victor Babeg" cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.8 în termen de maxim 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuregti va îndeplini formalitățile pentru conformarea cu prevederile art. 174 din Legea nr. 9512006 privind reforma în domeniul sănătății.

I

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti, Administrația Spitalelor gi Serviciilor Medicale Bucuregti, Spitalul Clinic de Dermatovenerologie - Prof. Dr. Scarlat Longhin gi Spitalul Clinic de Boli Infectioase gi Tropicale „Dr. Victor Babeg" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucuregti din data de 23.03.2012.


'SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291 -293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 5 5 00: www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2