Hotărârea nr. 66/2012

HOTARAREnr. 66 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 154/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 169/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 176/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 201/2012 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 231/2012

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012, pe total și pe secțiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, astfel:

_mii lei_

BUGET GENERAL (conform anexei 1.1)

VENITURI    4.648.293,00

CHELTUIELI    4.916.446,00

1.Bugetul local (conform anexei 1.1.1)

VENITURI    3.962.916,00

CHELTUIELI    4.149.916,00

Deficit (finanțat din excedentul anilor precedenți al 187.000,00

bugetului local) V-:

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial

din venituri proprii (conform anexei 1.1.2)

VENITURI

CHELTUIELI

Deficit (finanțat din excedentul anilor precedenți al spitalelor)

1.188.835,00

1.219.475,00

30.640,00

3.Bugetul creditelor externe ( conform anexei 1.1.3) CHELTUIELI

50.513,00

4.Bugetul fondurilor externe nerambursabile (conform anexei 1.1.4)

VENITURI

CHELTUIELI

2.787,00

2.787,00

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu detalierea programelor de investiții, conform anexelor 2.1 - 2.38.

(2)    Se aprobă programele de investiții cu finanțare de la buget ale RADET și RATB conform anexelor 2.39 - 2.40.

(3)    Se aprobă Fondul de rezervă bugetară în sumă de 30.000 mii lei.

(4)    Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2012 conform anexei 2.41

Art. 3 Se aprobă utilizarea în anul 2012 a sumei de 187.000,00 mii lei, din excedentul bugetului local, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2012.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin


București, 2'3\03. Nr. 66 '


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

n

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2012

RAPORT

HOTĂRÂRE

1.    Bugetul propriu al Municipiului București

1.1    Bugetul General

1.1.1    Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

1.1.2    Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

1.1.3    Bugetul creditelor externe

1.1.4    Bugetul fondurilor externe nerambursabile

2.    Bugetele instituțiilor

2.0    Detaliere Buget Local pe instituții - centralizator

2.1    Biblioteca Metropolitană București

2.2    Muzeul Municipiului București

2.3    Muzeul Literaturii Române

2.4    Palatele Brâncovenesti de Ia Porțile Bucurestiului

?    5    ’

2.5    Teatrul    L.S. Bulandra

2.6    Teatrul    Odeon

2.7    Teatrul    Nottara

2.8    Teatrul    Evreiesc de Stat

2.9    Teatrul    Mic

2.10    Teatrul    de Comedie

2.11    Teatrul de Animație Țăndărică


2.12    Teatrul I. Creangă

2.13    Teatrul Ctin. Tănase

2.14    Teatrul Masca    "    T

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26 2.27


2.27.1

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37 2.37

2.37.1

2.37.2


Teatrul Tineretului Metropolis

Teatrul Excelsior

Opera Comică pentru Copii

Circul Globus

Școala de Artă

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

5

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

ARCUB - Centrul de proiecte culturale

Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Centrul de Proiecte si Programe Educaționale si

J    <-9    9    9

Sportive pentru Copii și Tineret

Clubul Sportiv al Municipiului București

Direcția Generală de Asistentă Socială

9    9

- Fișa Proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău mai multe oportunități de angajare pentru tine”

Cămin pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București - Academician Nicolae Cajal Direcția Generală de Evidenta Persoanelor

9    9

Direcția Generală de Politie Locală si Control a MB

9    9    9

Administrația Fondului Imobiliar

9

Administrația Străzilor

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

9    9

Administrația Grădina Zoologică

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Centrul pentru Protecția Plantelor Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

-    Centralizator spitale -

-    Spitalul „Sf. Maria”

-    Spitalul Universitar de Stomatolog e „Prof. Dan Theodorescu”
2.37.3    - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

2.37.4    - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”

2.37.5    - Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

2.37.6    - Spitalul Clinic de Ortopedie „Foișor”

2.37.7    - Spitalul Clinic Colentina

2.37.8    - Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie „Sf. Ștefan”

2.37.9    - Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia”

2.37.10    - Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gornoiu”

2.37.11    - Spitalul Clinic „N.Malaxa”

2.37.12    - Spitalul Clinic „Colțea”

2.37.13    - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale

„Dr. Victor Babeș”

2.37.14    - Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice „Prof. Dr.

Scarlat Longhin”

2.37.15    - Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”

2.37.16    - Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

2.37.17    - Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr.

Panait Sârbu”

2.37.18    - Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Ctin Gorgos

2.37.19    - Spitalul Sf. Stelian

2.37.20    - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al Obregia

2.38    Primăria Municipiului București (Bugetul propriu al

Ordonatorului principal de credite)

2.39    RADET - Program de investiții cu finanțare de la

Bugetul local

2.40    RATB - Program de investiții cu finanțare de la

Bugetul local

2.41    Numărul de personal permanent și temporar pe anul 2012. Detaliere pe instituții