Hotărârea nr. 65/2012

HOTARAREnr. 65 din 2012-03-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA SEMNEZE SCRISOAREA DE INTENTIE CU BANCA MONDIALA - CORPORATIA FINANCIARA INTERNATIONALA (BM-IFC) IN VEDEREA OBTINERII UNEI LINII DE CREDIT PENTRU SUSTINEREA LUCRARILOR LA CENTRUL DE COMANDA SI CONTROL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART 2 AL HCGMB NR. 100/2011

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General să semneze scrisoarea de intenție cu Banca Mondială - Corporația Financiară International (BM-IFC) in vederea obținerii unei linii de credit pentru susținerea lucrărilor la Centrul de Comandă pi Control pentru

Situații de Urgent3 al Municipiului Bucurepti

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurepti pi raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Sisteme Informatice;

Văzând raportul Comisiei pentru credite externe pi monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucurepti;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările pi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componența pi funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările pi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 942 pi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin1. (4) lit. b), art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit. c) pi alin. (4) lit. c), din Legea nr. 21512001 privind administrația publics locală, republicată, cu modificările pi completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile de la Banca Mondială - Corporația Financiară International (BM-IFC) în valoare total5 de până la 24.419.760 euro, pentru realizarea obiectivului de investiții "Sistem de management al situațiilor de urgentă la nivelul municipiului Bucurepti", valoare aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 100/26.05.2011.

Art. 2 Se modifică art. 2 ,al Hotărârii C.G.M.B. nr.100/26.05.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții "Sistem de management al situațiilor de urgent5 la nivelul municipiului Bucurepti" care va avea următorul cuprins:

„Sumele necesare finanțării investiției vor fi asigurate prin credit extern de la Banca Mondială - Corporația Financiară International (BM-IFC), ținându-se cont de vârful de indatorare al Municipiului Bucurepti în anul 2015, în sensul obținerii unei

perioade de grație privind achitar^a'S^fnelor^creditate după anul 2015, și din finanțare de la bugetul propriu al muni^fpibiui_^ubui^șți pentru plata oricăror impozite, taxe, cheltuieli aferente realizării (^idcțiVplui ..c^\reprezintă cheltuieli neeligibile pentru a fi


|entrJj ăsigurareș ființării necesare susținerii proiectului
până la momentul obținerii creditului,'sume ce yț^rfi acoperite ulterior în cazul obținerii acestuia. ’’    . -

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/26.05.2011 rămân neschimbate.

Art. 4 Se mandatează Primarul General al Municipiului Bucuregti să negocieze și să semneze, in numele și pentru municipiul Bucuregti contractul de imprumut, precum și orice alte modificări și completări convenite de părți in contractele aferente.

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Bucuregti se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 6(1) Pe intreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Bucuregti următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum gi orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contactate in valuta de contract;

c)    gradul de indatorare a municipiului Bucuregti:    .

durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garanție gi a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări

d)