Hotărârea nr. 64/2012

HOTARAREnr. 64 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)- PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES "REPARATII CAPITALE LA INSTALATIA DE CANALIZARE"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenfi Documentației de avizare a lucrlrilor de intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic de Boli Infecfioase și Tropicale Dr. Victor Babeg „Reparații capitale la instalația de canalizare"

Având 'in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor gi Serviciilor Medicale Bucuregti;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție social2 gi raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primlriei Municipiului București nr. 32120.04.2011;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările gi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) gi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația public2 locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenfi Documentației de avizare a lucrlrilor de intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic de Boli Infecfioase și Tropicale Dr. Victor Babeg „Reparații capitale la instalația de canalizare" conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Fifîânțarea investiției prevăzută la art. 1^ya,fltasigurată

din bugetul propriu ql Municipiului Bucuregti. ...... '

\/

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti și Administrația Spitalelor gi Serviciilor Medicale Bucuregti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucuregti din data de 23.03.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaSplaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


Indicatori tehnico - economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase gi Tropicale Dr. Victor Babeg „Reparații Capitale la Instalația de Canalizare" conform Devizului General cheltuielile necesare investiției sunt de:

I

Total:    7.325,465 mii lei inclusiv N A

echivalent 1.707, 687 rnii Euro, inclusiv TVA

Din care C + M 6.558,968 rnii lei inclusiv TVA

echivalent 1.529,004 mii Euro, inclusiv TVA

Finanțarea integral8 va fi asigurată din Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti și va eșalonată pe o perioadă de 16 luni.

Egalonarea investiției este următoarea:

-anul 1(2012):

TOTAL    5,494,098 mii lei inclusiv TVA

din care:

C+M    4.919,226 mii lei inclusiv TVA

- anul II (2013):

TOTAL    1.831,367 mii lei inclusiv TVA

din care:

C + M    1.639,742 mii lei lei inclusiv TVA

Proiectant: S.C Europroiect Univers S.R.L

Sursa de finanțare:Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti Termen de finalizare: 16 luni calendaristic'