Hotărârea nr. 63/2012

HOTARAREnr. 63 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)- PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES - PAVILIONUL B2 SI PAVILIONUL B4"

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecțioase

și Tropicale Dr. Victor Babeg- Pavilionul B2 și Pavilionul B4”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și ăl Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuregti;

Văzând raportul Comisiei sănătate gi protecție social2 gi raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând în considerare Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București nr. 30120.04.2011;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publics locals, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeg - Pavilionul B2”, conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeg - Pavilionul B4”, conform anexei nr. 2.

ArtfȘ Finanțarea investițiilor prevăzute la art. 1 și art. 2 vor fi lin bugetul propriu al Mu'hicîpîd1xui București.

1 '    /.//<'-----------î\ -tX
Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului Bucuregti și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucuregti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucuregti din data de 23.03.2012.


. SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 5 5 00; www.bucuresti-Drimaria.ro    Pag 2


Indicatori tehnico - economici aferenfi Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecțioase gi Tropicale Dr. Victor Babeg - Pavilionul B2” conform Devizului General cheltuielile necesare investiției sunt de:

>

Total:    927.702 lei inclusiv TVA

echivalent 216.243 Euro, inclusiv TVA

Din care C + M 782.187 lei inclusiv TVA

echivalent 182.325 Euro, inclusiv TVA

Finanțarea integrală va fi asigurată din Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti.

Proiectant: S.C Intergroup Engineering S.R.L

Sursa de finanțare:Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti

Termen de finalizare: 3 luni calendaristice

Indicatori tehnico - economici aferenti Documentației de Avizare a Lucrărilor

9    I

de Intervenție (DALI) - pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Clinic de Boli Infecfioase și Tropicale Dr. Victor Babeg - Pavilionul B4”

conform Devizului General cheltuielile necesare investiției sunt de:

Total:    816.814 lei inclusiv TVA

echivalent 190.395 Euro, inclusiv TVA

Din care C + M 687.409 lei inclusiv TVA

echivalent 160.231 Euro, inclusiv TVA

Finanțarea integrală va fi asigurată din Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti.

Proiectant: S.C Intergroup Engineering S.R.L

Sursa de finanțare:Bugetul propriu al Municipiului Bucuregti

Termen de finalizare: 3 luni calendaristice