Hotărârea nr. 62/2012

HOTARAREnr. 62 din 2012-03-23 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 12 A HOTARARII C.G.M.B. NR. 278/29.10.2010 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA A 83 STRAZI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 12 A HCGMB NR. 278/2010

privind modificarea și completarea anexei nr. 12 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 278129.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice gi indicatorilor tehnico-economici aferenți

pentru obiectivul "Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe gi avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Econoniic al Primăriei Municipiului Bucuregti nr. 20113.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările gi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) gi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publics locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa nr. 12 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 278129.10.2010 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-econoniice și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Reabilitarea a 83 străzi - Administrația Străzilor" se modifică gi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    , • • -

Art.2 Celelalte prevederi aîev- Hotărârii C.G.M.B. nr. 278/29.10.2010,ppu modificările șrgpmpiețările ulterioare, rămân
Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

Pag 2


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimarla.raai proiectului

REABILITARE SISTEM RUTIER PRELUNGIREA VALEA IALOMITEI

1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) x lei/ x euro

3.073.314,50/711.464,80 din care

Lucrari de constructii montaj

2.628.284,13 lei 62.578,20 lei 78.125,92 lei 304.326,04 lei


-    asistenta tehnica, consultanta

-    studii si proiectare - alte cheltuieli

2. Esalonarea investitiei

INV 3.073.3 14,50 lei C+M 2.628.284,13 lei


- Anul I

3. Capacitati

3.1    -    Lungime totala    449,45 m

3.2    -    Lățime medie carosabil    7,00    m

-    Lățime medie trotuare    1,50    m

-    Lățime medie parcari    5,00    m

3.3

- sistem rutier existent

pamant

3.4

- sistem rutier nou

da

3.5.1

straturi asfaltice

2 straturi

3.5.2

piatra sparta

da

3.5.3

balast

da

3.5.4

beton

da

3.5.5

Lucrări edilitare (ridicare la cota)

da

3.6

- suprafața totala (carosabil, trotuar ,

racordari,parcari , sp verzi)

6.713 mp