Hotărârea nr. 61/2012

HOTARAREnr. 61 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE CONFORM INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CANALIZARE PLUVIALA STRADA GHERGHITEI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-econornice conform indicatorilor tehnico-econornici ai obiectivului de investiții canalizare pluvială strada

Gherghiței

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 23113.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economic5 pentru obiectivul de investiții Canalizare pluvială strada Gherghiței, conform indicatorilor tehnico-econornici prezentați i n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2012.


1.Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 5.918.917,52 lei/ 1.370.214,95 euro


din care

Lucrări de construcții montaj canalizare asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare alte cheltuieli


5.070.810,54 lei 120.773,58 lei 148.543,01 lei 578.830,39 lei2. Esalonarea investitiei

- Anul I


INV 5.918.917,52 lei C+M 5.070.810,54 lei


3. Capacitati


3.1    Statie preepurare

3.2    Lucrari canalizare


da

1795 m