Hotărârea nr. 60/2012

HOTARAREnr. 60 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS- SALA DE SPECTACOL TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Tineretului Metropolis -

Sala de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti gi raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare gi Investiții -Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe gi avizul Comisiei juridice gi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând 'in considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucuregti nr. 10/25.01.2012;

Ținând cont de prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice;

-    Structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții gi lucrări de intervenții:

-    Ordinului nr. 86312008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 2812008 ";

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr, 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) gi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Tineretului Metropolis, instituție publică de cultură de interes local, - Sala de spectacol Teatrul Tineretului Metropolis, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Tineretului Metropolis vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ‘    TudorToma

Anexa la HCGMB nr.    / $ $ < Qj

Indicatorii tehnico-economici aferenti

j

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

SALA DE SPECTACOL TEATRUL TINERETULUI METROPOLI S

Valoarea totală a investiției

din care C+M Durata execuției

î29.217,225 LEI

(1 EURO= 4,3394 LEI) 20.356,696 LEI 20 LUNI

7.601,500

21.615,755


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro