Hotărârea nr. 6/2012

HOTARAREnr. 6 din 2012-01-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PUZ- STR. APOLODOR NR. 12-14 SI NR. 18-20, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - str. Apolodor nr. 12 — 14 și nr. 18 - 20, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcției Urbanism;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 35/29.04.2010;

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - CTATU - DU a PMB: aviz de urbanism nr. 12/10/30.06.2010;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 41/2011;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 53/2/17.02.2011;

-    Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Municipiului București: aviz nr. 1139/Z/19.11.2010;

-    Comisia de coordonare a PMB: aviz rir. 964892/20.12.2010;

-Comisia tehnică de circulație:    acord de principiu nr.

942644/14102/27.09.2010;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - str. Apolodor nr. 12 - 14 și nr. 18-20, sector 5, pentru o suprafață de teren reglementată S = 2016,77 mp, proprietate persoane fizice/ju ridice.

Amplasamentele reglementate în documentația de urbanism se încadrează în documentația de urbanism „PUZ Zone Construite Protejate" aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejată nr. 90 - Zona Bucur.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 65%; CUTmax = 2,5; Hmax = 13,00 m.

Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate. Se admite realizarea unui

f

element arhitectural care poate depăși cu 3 m înălțimea maximă verticală (13 m), desfășurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: birouri și locuințe

P+5E.


Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 2,95; Rmaxh = P+4E-

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2012.
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Bucui

<3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Generală de Dezvoltare, Investi® Planificare Urbană

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 922698/01.07.2010


AVIZ DE URBANISM nr. 12/10/30.06.2010

PUZ - STR. APOLODOR NR. 12-14 si NR. 18-20, SECTOR 5

Prezentul Aviz de urbanism este emis in temeiul AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR 35/29.04.2010


BENEFICIARI: SC EUROBUILDIND IMOBILIARE SRL; D-NA POPESCU LAURA CARINA; D-NUL GUTA RADU; D-NUL GUTA ALEXANDRU CONSTANTIN; D-NUL NICA PETER; D-NA DUILIU MARIANA ELABORATOR: SC LUXBA DEVELOPMENT SRL - ARH. R.U.R. RAMONA C. CRISTESCU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=aprox.l0000,00mp din care, suprafața de teren reglementata care a generat PUZ, S=20I6,77 mp din care : NR. 12-14 : S=1483,82 mp teren prop. pers. juridica; NR. 18 : S=221,10 mp teren prop. pers. fizica; NR. 20 : S=311,85 mp teren prop. pers. fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat in Sectorul 5 al Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ ZONE CONSTRUITE PROTEJATE APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 279/2000 - ZONA PROTEJATA NR. 90-ZONA BUCUR .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=65%; CUTmax=2,5; Hmax=13,00 m.

Peste inaltimea admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3m) retras la 1,5 m fata de planul vertical al fațadei. Inaltimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m inaltimea clădirilor existente invecinate. Se admite realizarea unui element arhitectural care poate depăși cu 3 m inaltimea maxima verticala (I3m), desfasurat pe cel mult o treime din lungimea fațadei.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : birouri si locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=70%; CUTmax=2,95; Rmaxh=P+4E - P+5E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Regionale și Turismului, Aviz Comisia Tehnica de Circulație - PMB, Aviz Comisia de Coordonare Rețele Edilitare - PMB, Avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmeaza a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .

*    In conformitate cu prevederile art. 63 lit. g din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz de urbanism modifică și înlocuiește prevederile documentației de urbanism avizata anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ACCES PIETONAL

SPAȚIU VERDE AMENAJAT

TEREN VIRAN

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

L--

POTmax = 70% CUTmax = 2.95 RMH = P+5E

PARCELE

Arie

construita

(mp)

Arie

desfasurata

(mp)

Suprafața

teren

(mp)

PARCELA 1

1010.0

4377.26

1483.82

PARCELA 2

146.0

652.24

221.10

PARCELA 3

191.0

919.95

311.85


■i

Existent

Propus

r Wd-

Supr. (mp)

%

Supr. (mp)

%

1483.82

100

0

0

0

0

630.8

42.51

subsolului

0

0

296.75

20.00

3°W

jbsol

0

0

148.38

10.00

ie carosabila

0

0

141.54

9.54

.ie pietonala

0

0

266.35

17.95

1483.82

100

1483.82

100.00

Existent

Propus

Supr. (mp)

%

Supr. (mp)

%

221.1

100

0

0

0

0

37.03

16.75

0

0

28.84

13.04

30    |

nala oc, carosabila - dale inierbate

0

0

75

33.92

-»ala oc. carosabila- dale beton

0

0

30.23

13.67

0

0

50

22.61

221.1

100

221.1

100.00

Existent

Propus

Supr. (mp)

%

Supr. (mp)

%

311.85

100

0

0

0

0

107.34

34.42

0

0

9.35

3.00

J

nala oc. carosabila - dale inierbate

0

0

66.51

21.33 Â

...c, npMENT* 1

nala oc. carosabila- dale beton

0

0

26.65

8-55 >

erbate

0

0

102

32.71JJS

311.85

100

311.85

ioo.oq\‘D

S.RA- Ș

' """""ZT ■.    J4OZ2812/2QD3

IHiu    STB. ROM AMR. 56 S.1 BUCUREȘTI

BENEFICIAR:

SC. EUR0BU1LDING IMOBILIARE S.RJL.

POPESOU LAURACARINA, GUTA RADU

Wfe;—

1^/2009

TEUFAX* 021 23035 17 ernaifcte(frnteai.iio®u&adev99Qpm9rtâU

<T!E

NUME

SEMNĂTURĂ

IMOBILE BIROURI SI LOCUINȚE 2S+P+4-5E

FAZA:

PĂJ.Z.

:CT

URB. R. CRISTESCU

ZZX

O WMW. l.OUU

STR.APOLODOR, NR. 12-MJ8.-20 SECTOR 5,JUCURES7I

T

URB. R. CRISTESCU

DATA: 11.2009

PROPUNERE SI REGLEMENTARI

06 _

ARH. A. RJ2ESCU .