Hotărârea nr. 59/2012

HOTARAREnr. 59 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL TEATRULUI ION CREANGA- AMENAJARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE SALA DE SPECTACOLE SI SPATII ANEXEprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenfi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Ion Creanga -Amenajare, reabilitare și refuncfionalizare sala de spectacole gi spatiile

anexe

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare gi Investiții - Direcția Cultură, învățământ, Turism;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice gi de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând in considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucuregti nr. 9125.01.2012;

Ținând cont de prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice;

-    Structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții gi lucrări de intervenții;

-    Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice gi Locuințelor nr. 86312008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 2812008 ";

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările gi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d) gi ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publics locală, republicată, cu modificările gi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului Ion Creangă, instituție publică de cultură de interes local, - Amenajare, reabilitare gi refuncfionalizare sala de spectacole și spațiilș, anexp, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. J,,iArt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti și Teatrul Ion Creanga vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / Murg Călin


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primariaja

Pag 2
Indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții AMENAJARE, REABILITARE Șl REFUNCTIONALIZARE

SALA DE SPECTACOLE Șl SPATIILE ANEXE

•    Valoarea totală a investiției

I

din care C+M+U

din care C+M

•    Durata execuției

J

•    Egalonarea investiției

Anul I

Anul II

19.552.581 LEI

(1 EURO= 4,3497 LEI) 16.157.318 LEI

4.748.501 24 LUNI


9.840.000 LEI

9.712.581 LEIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2