Hotărârea nr. 58/2012

HOTARAREnr. 58 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE CET TITAN- SOS. PANTELIMON, CAMINE CM 11-CCF 2

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei de utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic .al Primăriei Municipiului București nr. 58/08.07.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămine CM 11 - CCF 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 23.03.2012.
SECRETAR GENERAL AL / 'ț M MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 0S0042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA LA HCGMB nr.    .

Obiectivul de invâiții: “MODERNIZARE REȚELE TERMICE PRIMARE CET TITAN - SOS. PANTELIMON, CĂMINE CM 11 - CCF2.”

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația proiectata

1

- Valoarea totala a investitiei(INV), inclusiv TVA, ACTUALIZATA pe baza indicelui preturilor de consum - IPC (ianuarie 2009 - noiembrie 2011) = 114,93%

din care:

Mii lei

Mii Euro

114.214,768 Mii lei 23.157,41 Mii Euro

construcții montaj (C+M)

Mii lei

Mii Euro

94.052,897 Mii lei 19.069,53 Mii Euro

2

Eșalonarea investsitiei (INV /C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M)

Mii lei

Mii lei

57.107,384

47.026,448

Anul II

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M)

Mii lei . Mii lei

57.107,384

47.026,449

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

Luni

20

4

Capacitati

4.1

Debit transport

Gcal/h

52,5

4.2

Lungime tronson

m

3.980

4.3

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

229.996,30