Hotărârea nr. 57/2012

HOTARAREnr. 57 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE SI MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE TITAN BDUL N. GRIGORESCU - STR. L. PATRASCANU - BDUL BASARBIA, CAMIN CV4-CAMIN CM7, LOT II

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare rețele termice primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str. L. Pătrășcanu - Bdul Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, Lot II

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei de utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 96/12.12.2008;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare rețele termice primare Titan Bdul N. Grigorescu - Str. L. Pătrășcanu - Bdul Basarabia, cămin CV4 - cămin CM7, Lot II, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00' www.pmb.ro

ANEXA LA HCGMB nr. .<7.. Z / A. fZ.t <£_

Obiectivul de investiții: “Reabilitare si modernizare rețele termice primare TITAN Bdul N. Grigorescu-Str. L. Patrascanu- Bdul Basarabia, cămin CV4 —cămin CM7,

Lot II”

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația proiectata

1

- Valoarea totala a investitiei(INV), inclusiv TVA, ACTUALIZATA pe baza indicelui preturilor de consum - IPC (iulie 2008 - noiembrie 2011) = 118,61%

din care:

Mii lei

Mii Euro

15.776,32 Mii lei 3.761,00 Mii Euro

- construcții montaj (C+M)

Mii lei

Mii Euro

12.245,30 Mii lei 2.919,20 Mii Euro

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I Anul II

-Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA -construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

15.776,32

12.245,30

3

Durata de realizare/executie a lucrărilor de investiții

luni

12

4

Capacitati ( in unitati fizice si valorice )

4.1

Debit transport

Gcal/h

50,39

4.2

Lungime tronson inclusiv racorduri la PT

m

2.020