Hotărârea nr. 56/2012

HOTARAREnr. 56 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE CET TITAN- SOS. PANTELIMON, CAMIN CP0-CAMIN CV 5/4

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan -Șos, Pantelimon, cămin CP 0 - cămin CV 5/4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei de utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 19/10.02.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit.d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice primare CET Titan - Șos. Pantelimon, cămin CP 0 -cămin CV 5/4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2012.
Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA LA HCGMB nr.^Z?. /

Obiectivul de investiții: “Modernizare rețele termiceprimare CET Titan-Sos. Pantelimon, cămin CP 0 - cămin CV 5/4”


Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația

proiectata

avizata

1

- Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv

TVA, ACTUALIZATA pe baza indicelui preturilor de consum - IPC (iunie 2008 -noiembrie 2011)= 119,43

Mii Lei / Mii Euro

36.531,38 / 8.350,76

din care

- construcții montaj (C+M)

Mii Lei / Mii Euro

30.251,64/

6.915,31

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Din care construcții montaj (C+M)

Anul II

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Din care construcții montaj (C+M)

Mii Lei Mii Lei

Mii Lei Mii Lei

18.265,69

15.125,82

18.265,69

15.125,82

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

16

4

4.1

Debit transport

Gcal/h

r    61,78 .

4.2

Lungime tronson

m

3.766

4.3

Volumul anual de energie termica transportata

Gcal/an

315.416,16