Hotărârea nr. 55/2012

HOTARAREnr. 55 din 2012-03-23 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 187/2004 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE MODIFICA ANEXA NR. 1 A HCGMB NR. 187/2004

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 18712004 privind concesionarea, fără licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete

medicale    '

Având in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul de specialitate al Direcției Generale Achiziții - Direcția Contracte;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecfie socială și raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 88412004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Punctul 4 „Redevența" alin. 4.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 18712004 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru restul perioadei de concesionare, suma prevăzută la art. 4.1 se va plăti in două trange egale respectiv: prima tranșă va avea ca termen de plată data de131.03. a anului in curs, cea de-a doua tranșă va avea ca termen de plată 30.09. a anului in curs."

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 18712004 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucuregti din data de 23.03.2012.