Hotărârea nr. 54/2012

HOTARAREnr. 54 din 2012-03-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL SPITALULUI CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" CONSTRUIRE PAVILION MEDICAL COMPLEX PENTRU CHIRURGIE SI A.T.I., 2S+P+7E+NIVEL TEHNIC

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino" Construire pavilion

medical complex pentru chirurgie gi A.T.I., 2S+P+7E+nivel tehnic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuregti și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate gi protecție socială și raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului Bucuregti nr. 19113.03.2012;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanțele publice locale, cu modificările gi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) gi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările gi completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Spitalului Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino" Construire pavilion medical complex pentru chirurgie gi A.T.I., 2S+P+7E+nivel tehnic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției, prevăzută la art. 1 se face din alocații bugetare și/sau din^arte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelo/dejnveștițiiAprobate conform legii.


' ' / (

’/    / A

’    V -    ’

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ■

al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2012.București, 23.03.20 2. Nr. 54    \
: ANEXA LA HCGMB nr.Obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE PAVILION MEDICAL COMPLEX PENTRU SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO” STR ION MOVILA 5-7, SECTOR2, BUCUREȘTI"


Nr.crt.


Denumire Indicator


U.M.


Situatia proiectataValoarea totala a investiției ( W ) , inclusiv TVA

-    construcții montaj (C+M)

-    proiectare si asistenta


Mii lei Mii Euro


Mi lei Mii Euro


Mii lei Mii EuroEșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Valoarea toatala a investiției ( W ), inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M)

Anul II

Valoarea toatala a investiției (INV), inclusiv TVA Constructii-montaj (C+M)


Mii lei Mii lei


Mi lei Mii lei


Durata de realizare a lucrărilor de investiții


CapacitatiLuni

Sdesf.totala


Paturi70603.12Mii lei 16262.38Mii Euro


30278.32 Mi lei

6974.16 Mii Euro


2405.60Mii lei 554.09 Mii Euro


22700.10 Mii lei

15139.16 Mi lei


47903.02 Mii lei 15139.16Mii lei


24

6360.30 mp


114