Hotărârea nr. 53/2012

HOTARAREnr. 53 din 2012-03-23 PRIVIND COMBATEREA CAPUSELOR DIN SPATII DE UTILITATE PUBLICA-PARCURI, GRADINI PUBLICE, LIZIERE DE PADURI, LOCURI DE JOACA- DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind combaterea căpușelor din spații de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri dejoacă - din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, precum și raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului;

în conformitate cu prevederile art.8 lit.j) din Ordonanța Guvernului nr. 2112002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 53611997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al cotravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art.6 alin.(9) din Legea nr. 5212003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.3, art.45 alin.(1) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Toți deținătorii/administratorii/proprietarii de spații verzi de utilitate publică aflate pe teritoriul municipiului București - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - au obligația să efectueze tratamente de combaterea căpușelor, anual, în lunile mai - iunie și

septembrie.

(2) Tratamentele se vor efectua și în lunile iulie și august în cazul in care se înregistrează ploi frecvente, precum și ori de câte ori este necesar, până înlăturarea focarul ui.

Art.2 Pentru efectuarea tratamentelor menționate la art. 1 se vor folosi numai produsș/substanțe destinate acestui.vector (acaricide).de a recomanda măsuri de protecție.

Art.4 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amendă cuprinși Tntre 2.000 - 3.000 lei.

Art.5 Contravențiilor prevăzute la art.4 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, constatarea și sancționarea fiind făcute de către persoanele împuternicite de către Primarul General al Municipiului Bucuregti

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuregti, Primăriile Sectoarelor 1-6 și deținătorii/administratorii/proprietarii de spații verzi de utilitate publică - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


f \ SECRETAR GENERAL


! AL [MUNICIPIULUI BUCUREȘTI !.    // TudorToma

Pag 2


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, Biiciircgti,România tel.:+4021 305 55 00; www.bucuresti-primariajo