Hotărârea nr. 52/2012

HOTARAREnr. 52 din 2012-02-23 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII DIRECTIEI GENERALE INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 54 alin.(7) și art. 45 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr .215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, având următoarea componență:

1.    Nemeș Carmen Ionela

2.    Gâf-Deac loan

3.    Pîrvu Cosmin Gabriel

4.    Pop Romeo Teodor

5.    Gorodea Tiberiu Silviu loan

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București;

b)    verificarea contractelor Publice

încheiate d fn.) cInfrastructură și /^Servicii București;c) elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art.2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Persoanele prevăzute la art.1 și Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.

București Nr. 52


2012

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


1    -2.0^ /O

...9

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 52/ 23.02.2012 privind costituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, pentru următoarele motive:

Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012, neavând raportul direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) Și (4)”.

SECRETAR GENERAL al Municipiului București