Hotărârea nr. 51/2012

HOTARAREnr. 51 din 2012-02-23 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

în temeiul prevederilor art. 54 alin. 7 și art. 45 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, având următoarea componență:

1 .Domnul consilier CGMB Țica Horațiu Florin

2.    Domnul consilier CGMB Murg Călin

3.    Domnul consilier CGMB Ivașcu Tiberiu

4.    Domnul consilier CGMB Voicu Mihai

5.    Domnul consilier CGMB Tănase Ion Gabriel

6.    Domnul consilier CGMB Răileanu Marius

7.    Domnul consilier CGMB Popa Grigore loan

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 își va desfășura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va avea următoarele obiective:

a)    verificarea situației economice a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

b)    analizarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului de conducere din cadrul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

c)    verificarea contractelor încheiațe^de^Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București pentru imobilele' j^lafdm\și/sau terenuri) aflate în administrareafiacesteia.


od postai: 060042, sector (x\București, Români?

d)    verificarea stării actuale a spațiilor verzi, parcurilor și lacurilor din Municipiul București aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

e)    elaborarea de propuneri de măsuri pentru creșterea eficienței activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 La expirarea perioadei prevăzute la art. 2, Comisia va prezenta Consiliului General al Municipiului București un raport cuprinzând concluziile activităților desfășurate.

Art.4 Persoanele prevăzute la art. 1 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012.
ETAR GENERAL
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

- 0    7,. /


PRIMARiA MUNICIPIU Secretar General


OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 51/ 23.02.2012 privind costituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administratei Lacuri, Parcuri și Agrement București, pentru următoarele motive:

Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.02.2012, neavând raportul direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4)”.

SECRETAR GENERAL al Municipiului București