Hotărârea nr. 5/2012

HOTARAREnr. 5 din 2012-01-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSUSIT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 186/2008, PRIN INTRODUCEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE EXECUTATE IN DOMENIUL PUBLIC DE PRIMARIILE DE SECTOR SI MUNICIPALITATE DIN FONDURI PUBLICE, PERSOANE FIZICE, PERSOANE JURIDICE, INCLUSIV A STATIILOR DE POMPARE APE UZATE IN VEDEREA PREDARII ULTERIOARE A ACESTORA IN EXPLOATARE CATRE S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. MODIFICA HCGMB NR. 186/2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, însușit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008, prin introducerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare executate în domeniul public de primăriile de sector și municipalitate din fonduri publice, persoane fizice, persoane juridice, inclusiv a stațiilor de pompare ape uzate în vederea predării ulterioare a acestora în exploatare către S.C. Apa Nova București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Clauzei 29.3.8 adăugată la cuprinsul Clauzei 29 „Bunuri” prin Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000

I

încheiat între Municipiul București în calitate de Concedent și S.C. Apa Nova București S.A. în calitate de Concesionar al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2002 privind predarea în exploatare la S.C. Apa Nova București S.A. a rețelelor publice de distribuție a apei potabile și de canalizare necuprinse în Contractul de Concesiune realizate din fonduri publice ale municipalității;

-    Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

-    Legii nr. 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;

-    Ordonanței de Urgentă nr. 195/2005 priyjjgd^rotectia mediului;

yS* u A
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile proprietate publică finanțate de municipalitate, persoane fizice sau juridice vor fi predate în concesiune către S.C. Apa Nova București S.A., prin semnarea unui Act Adițional la Contractul de Concesiune, cu respectarea Clauzei 20 cât și a Clauzei 29.3.8 adăugată la cuprinsul Clauzei 29 ,,Bunuri” prin Actul Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune „Bunurile proprietate publică realizate de concedent altfel decât în baza clauzei 20 vor fi introduse în concesiune conform procedurii din Anexa nr. 5 la Actul Adițional nr. 6 la prezentul Contract”.

Art.3 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București se va modifica corespunzător, urmând a fi predate în concesiune de către S.C. Apa Nova București S.A. prin semnarea Actului Adițional.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăriile Sectoarelor 1-6 și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30 01.2012.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-pnmaria.ro
ANEXĂ la H.C.H.M.B. nr. *?../,?.\.

„■o? .    ‘    ■,

-'..VA '

Nr.

Crt.

Cod

Clasif

icare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare

inventar

RON

Situația Juridică

Elemente

de

identificare

descriptivă

Adresă

Vecini

Tip act

NrJDată

Emitent

Tip

arteră

Denumire arteră

Nr.

poștal

Sector

1

Deviere conductă rețea apă potabilă Dn 800 mm fontă ductilă

1 Buc.

bd. Mărășești nr. 20A

Sectorul

1(TERT,

fonduri

proprii)

07.03.2008

788,099.39

LEGE

213/1998

Parlamentul

României

2

Extindere rețea canalizare str. Obleților PEID Dn 315 mm, str. Albișoarei PEID Dn

315 mm - 65 m și Dn 500 mm - 97 m, conducte; refulare

SPAU Ostrov OL Dn 140 mm - 275 m și OL Dn 400irrimA275 m și SPAU OSTROV

1 Buc.

Obleților, Albișoarei, SPAU Ostrov

2

24.03.2006

3,259,927.40

LEGE și

HCL

213/1998

.Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul Local S2

1 r' ' ''i?”

"X

J.

Extindere rețea canalizare PAFSIN Dn=500 și 600 mm

1 Buc.

str.

Oituz II (str. Tudor Mihai - str. Floruță Ion)

2

13.04.2006

407,928.77

LEGE și

HCL

213/1998 și 9/2004

Parlamentul României și

Consiliul Local S2

4

o/

îS

(Extindere rețea ^analizare PVC

Dn=315 și 500 mm

1 Buc.

str.

Nicolae Zamfir (str. Gherghițe.i -str. Tomovici Stelian)

2

15.11.2005

306,554.05

LEGE și HCL

213/1998 și 9/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S2

V 2;

= 5

Extindere rețea apă PEID 100 PE

1 Buc.

intr.

Știucii

2

16.08.2006

19,457.42

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul Local S2

6

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

Știucii

2

16.08.2006

21,272.96

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul , Local S2 /,

Extindere rețea canalizare beton Dn=800 mm


1 Buc.


str.


Oituz I (șos. Andronache - str. Tudor Mihai)


13.04.2006


466,548.15


LEGE și

HCGMB


213/1998

Și

168/1999


Parlamentul României și Consiliul General al Municipiulu i București


Extindere rețea canalizare PVC Dn=315 și 400 mm


1 Buc.


str.


Lanternei


20.03.2002


382,909.62


LEGE și

HCGMB


213/1998

Și

321/1999


Parlamentul României și

Consiliul

General al Municipiulu i BucureștiExtindere rețea canalizare PVC Dn=315 și 400 mm


1 Buc.


str.


Păsărani (str.

Moroeni - capăt stradă; str Câmpului între str Păsărani si str. Merișescu Constantin; din str. Merișescu Constantin între str. Câmpuluhși str. Scaieților)..


14.12.2005


279,396.85


LEGE și

HCGMB


213/1998

Și

321/1999


Parlamentul României și

Consiliul

Generai al Municipiulu i BucureștiExtindere rețea canalizare PVC Dn=315 mm


1 Buc.


1 Buc.


1 Buc.


str.


str.


str.


Chirită Ion


16.08.2005


103,479.24


LEGE și

HCGMB


213/1998 și 33/2002


Parlamentul României și

Consiliul

General al Municipiulu i București


Constantin

Gheată


06.03.2002


120,644.49


LEGE și

Acord

MF


213/1998

Și

1933/1998


Parlamentul României și Ministerul de Finanțe


Elena și Ion Polizu16.12.2002


324,082.98


LEGE și

HCGMB


213/1998 și 33/2002


Parlamentul României și

Consiliul

Generai al Municipiulu (București
13

Extindere rețea canalizare PVC

Dn=315 și 250 cm

1 Buc.

str.

Poeziei

2

17.01.2005

300,418.61

LEGE și

HCGMB

213/1998 și 33/2002

Parlamentul României și

Consiliul '

General al Municipiulu i București

14

Extindere rețea canalizare PVC

Dn=315 și 400 mm

1 Buc.

str.

Olimpiadei

2

30.09.2002

219,649.09

LEGE și

HCGMB

213/1998 și 33/2002

Parlamentul României și

Consiliul

General al Municipiulu i București

15

- -

Extindere rețea canalizare PVC

Dn=315 mm

1 Buc.

str.

Cornișoru

2

16.08.2005

141,537.99

LEGE și

HCGMB

213/1998 și 33/2002

Parlamentul României și Consiliul General al Municipiulu i București

^16

Extindere rețea canalizare PVC

Dn=315 mm, Dn=400 mm, PAFSIN Dn=800 mm

1 Buc.

str.

j^jgfijisferei

'! - -.i- .... .    -

2

12.12.2002

2>|9?.63

LEGE și

HCGMB

213/1998 și 33/2002

Parlamentul României și

Consiliul

General al Municipiulu i București

.17-i

Extindere rețea apă

&EID 100 PE

CA

1 Buc.

str.

Ciortanului

2

16.08.2006

17,009.17

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul Local S2

! -18

i    ■ i ...•

t

"x..

sD

Extindere rețea canalizare PVC 315

1 Buc.

str.

Ciortanului

2

16.08.2006

22,293.98

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

19

i.

//

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Plăticii

2

16.08.2006

32,437.20

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

20

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

-

^vPlăbcii

-

2

16.08.2006

34,566.09

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul'

Românîe'hși

Consiliul Local S2'


21

Extindere rețea apă PEID 100 PE

1 Buc.

str. •

Bibanului

2

16.uo.2006

36,332.11

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul' Local S2

V

1

J

T.:*

j

<

22

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Bibanului

2

16.08.2006

41,410.98

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

23

Extindere rețea apă PEID 100 PE

1 Buc.

str.

Roșioarei

2

16.08.2006

33,244.73

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul

Local S2

24

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Roșioarei

2

16.08.2006

35,978.72

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

25

Extindere rețea apă PEID 100 PE

1 Buc.

str.

Mrenei

2

18.09.2006

40,401.72

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

/ 1 ,

26

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.,

/.iuv. •

-• 5 O?

str.

Mrenei

2

•    > î

5jrp- i

18.09.2006

44,429.42

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul Românie? și Consiliul Local S2

27

Extindere rețea apă PEID 100 PE

. A •    î

' "1 But.

str.

Scoicilor

2

aerați rs'ei și ș

18.09.2006

54,694.95

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlarrierituli

■ I-- ■

României și

Consiliul Local S2

' •* >;

;^28

/,

\

%>,

r

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Scoicilor

2

18.09.2006

87,038.77

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

t i •'

^M|

V A Xs. Kt

i ’-.

/

Q/

.-■/

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Suceava

2

30.10.2007

75,170.60

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

Q?

U‘

30

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Suceava

2

30.10.2007

139,979.19

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

1

51

31

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

JXSyt&MVa

_

2

30.10.2007

15,489.56

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul

României și

Consiliul \ Local Ș2

z \-

t "r

/I 1

...........

o ■

!


32

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

Suceava

2

3056.2007

27,427.63

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul Local S2

33

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

Puieților

2

30.10.2007

15,656.06

LEGE și

HCL

213/1998

Ș'

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul Local S2

34

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

Puieților

2

30.10.2007

18,360.50

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul Local S2

35

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Joagărului

2

30.10.2007

97,936.90

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul Local S2

36

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Joagărului

2

30.10.2007

148,535.65

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul Local S2

L37

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 fnm

1 Buc.

str.

Clopotiva

30.10.2007

18,488.12

LEGE și

HCL

213/1998 și '

157/2005

Parlamentul României și ]*•: Consiliul .Local S2

38

u7>

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Ciopotiva

, ; î-

30.10.2007

25,883.89

LEGE și

HCL

213/1998 și ; î:

157/2005

^Parlamentul ■României și

Consiliul Local S2

39'

'îl

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Negulescu Petre

2

30.10.2007

96,507.28

LEGE și HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și Consiliul Local S2

'-■'■■■■ . .1

_-4tf

i

/    ‘-O:/

fs

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Ciucă Ștefan (str. Oituz - str. Periș)

2

20.07.2007

181,989.41

LEGE și

HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și

Consiliul Local S2

41

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Geamandurii

2

30.10.2007

47,160.38

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul Local S2 ...

42

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

/Km

■^Geamandurii

1

2

30.10.2007

83,934.82

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și

Consiliul ț Locgl/S2

I ‘>0


?/7o


V.-

43

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Ț-

Slovei

2

20.UZ.2007

85,540.13

LEGE și

HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și

Consiliul' Local S2

44

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Slovei

2

20.07.2007

124,067.52

LEGE și

HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

45

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Codălbiței

2

26.07.2007

147,633.25

LEGE și

HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

r

\

46

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Codălbiței

2

26.07.2007

236,562.18

LEGE și

HCL

213/1998 și 26/2003

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

\sz

ir

l)

"^73

y,

Extindere rețea apă PEID 125x1 i,4 mm

1 Buc.

str.

Zalău

2

29.07.2007

57,082.81

LEGE și

HCL

213/1998 și 21/2007

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

x

48

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Zalău

'"O .

2

29.07.2007

82,207.94

LEGE și

HCL

213/1998 și 21/2007

Parlamentul României și Consiliul Local S2

1

49

X f

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

AzugaXȘțrC-'-îf

Magnoli’er<X

imobilul nr. 21)

2

26.07.2007

56,218.4GFV

ÎEGEși

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

t.^~ ■’

'X

- X

S l"-’

\ i î ' V'

4 î ,^.-

50

.,    x\

• r.-Vv. \

■* \

b

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

ț

1 Buc.

str.

Azuga (str. Magnoliei -imobilul nr. 21)

2

26.07.2007

98,463.59

LEGE și

HCL

213/1998

Și

157/2005

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

4

A,

\

• 1 X

-&r

)

/ i-tz

/

C/

< .-■/

7'.. // ;/

Extindere rețea canalizare PVC 315 mm și PAFSIN Dn = 719 mm

1 Buc.

str.

Nicolae Apostol

(str. N. Răileanu -str. capăt stradă) și (str. S Popescu - str. Moroeni)

2

28.01.2008

275,088.60

LEGE și

HCL

213/1998 și 21/2007

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

1

\ ’

52

Extindere rețea canalizare PVC 315

1 Buc.

str.

Simion Busuioc

2

15.01.2008

677.902.09

LEGE și

213/1998

Parlamentul României și

mm și 500 mm

_

HCL

și 21/2007

Consiliul

Local S2
53

Extindere rețea canalizare PVC 315 mm, 500 mm și

PAFSIN Dn = 600 mm

1 Buc.

-

str.

Sever Popescu (str. Căp. Juverdeanu - str. V. Dumitrescu) și (str. Nicolae Apostol - str. Predescu Nicolae)

2

25.02.2008

315,703.58

LEGE și

HCL

213/1998 și 21/2007

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

54

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Răduță

Gheorghe (imob. Nr. 32 - imob. Nr. 40)

2

30.04.2009

67,515.25

LEGE și

HCL

213/1998 și 99/2007

Parlamentul României și Consiliul \ Local S2

55

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Răduță

Gheorghe (imob. Nr. 32 - imob. Nr. 40)

2

30.04.2009

45,784.99

LEGE și

HCL

213/1998 și 99/2007

Parlamentul României și Consiliul

Local S2

56

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Siță Vasile (nr. 18 - drum înfundat)

3

13.11.2006

128,325.38

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul Local S3

57

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

ț

str?' ;

'L.

Siță Vasile (nr. 18-drum

f" -înfundat)

3

22.11.2006

2.01,045.48

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

58

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

"Lacul Lala

3

15.11.2006

■‘*#*478.55

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul

României și

Consiliul Local S3

- s-r~K-------

w;:

:59

z/-

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Vișeul de Sus

3

11.10.2005

209,498.17

LEGE și

HCL

213/1998

și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S3

. 60

.<-. •/

Extindere rețea banalizare PVC 315

1 Buc.

str.

Mugur Mugurel (nr. 21A - str. Foișorului)

3

22.11.2005

158,089.70

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

W

61

v;-

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Drumul Malul Roșu

3

30.08.2004

327,613.09

LEGE și

HCL

213/1998

și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

62

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

z

-iffz

Drumul Malul

3

22.09.2004

370,236.07

LEGE și

HCL

213/1998 și 1/2004/

Parlamentul .României și j'rCbhsiliul > Lq<;al S3Vo

63

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Valea Sadului

3

(;• ■ •')

30.09.2004

298,279.40

LEGE și

HCL

213/1998 și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul’ Local S3

64

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Gospodăriei (str. Prevederii - nr. 18)

3

27.08.2004

425,753.32

LEGE și

HCL

213/1998

și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S3

65

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Gospodăriei (str. Prevederii - nr. 12)

3

01.06.2004

168,172.24

LEGE și

HCL

213/1998 și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

66

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

Antenei

3

19.04.2006

62,906.85

LEGE și

HCL

213/1998

și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

67

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Conacului fostăTicuș (str. Prevederii - bd. N. Grigorescu)

3

14.09.2004

191,901.58

LEGE și

HCL

213/1998

și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S3

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

■ i

.1 Bu

. - t ■;

c.;<

i ■

str.

Calistrat Hogaș

3

■ /:

63 1

.14.04.2006

98,401.21

LEGE și

HCL

213/1998 și 13/2005

Parlamentul României și Consiliul • Local S3

69

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

« .i'-

1 Bu

str.

Calistrat Hogaș

3

•Iuti

11:04.2006

338,866.04

LEGE și

HCL

213/1998 și 13/2005

Parlamentul;

RomânieLși;

Consiliul

Local S3

70

'< \ -,.

- ■ • 1-

-X \

H,

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

Sectorului

3

11.04.2006

207,443.63

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

/

i-j

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Lunca Jariștei

3

28.06.2005

211,637.03

LEGE și

HCL

213/1998

și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

j y%'.

.■>. -/

■:> '

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Lunca Jariștei

3

14.06.2004

183,559.66

LEGE și

HCL

213/1998 și 1/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

73

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

k

/Mostiștea

îOll_

3

07.12.2005

158,178.88

LEGE și

HCL

213/1998 și 13/2005

Parlamentul; Româniefcșh Consiliul Local S3 /

■ //

<5>


g ; ga

74

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm :

1 Buc.

str.

Lacul Greaca (str. Vâlsănești -str. Ghețu Anghel)

3

11. TU 2005

315,530.58

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S3

75

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

llioara (intr. llioara - nr. 41)

3

12.05.2005

372,545.24

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul

României și

Consiliul Local S3

76

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

llioara (str. Conacului - str. Malva)

3

12.09.2005

226,706.05

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și . Consiliul \ Local S3

77

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

llioara

3

30.09.2005

124,656.59

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul

României și Consiliul

Local S3

78

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

llioara

3

30.09.2005

70,824.02

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul

României și

Consiliul Local S3

79

Extindere rețea apă PEID 125x1 i,4 mm

1 ; ■

1 Buc.

str.

Lemnișorului

" "1

... ; .....

05.08.2005

116,686.39

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul

României și

Consiliul Local S3

80

Extindere rețea, ț canalizare' PVC'315 mm

1 Buc.

str.

Lemnișorului

5<

•.    t tj,

! îbr

05.08.2005

304,047.38

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

? \ I$ AȘI;;

J/.Z

A

Extindere rețea apă feEID 125x11,4 mm

\\

1 Buc.

str.

Ștefan

Constantin

3

05.09.2005

446,166.58

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și

Consiliul Local S3

82

*8

Extindere rețea apă F2EID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Ghețu Anghel (str.Mălureni - str. Grigore lancu)

3

16.08.2000

101,613.43

LEGE

213/1998

Parlamentul

României

r \

:83

vi

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Barcarolei

3

11.12.2003

213,109.01

LEGE și

HCL

213/1998 și 60/2003

Parlamentul României și

Consiliul Local S3

84

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

2

JEijqX,

Barcarolei (str.

Vâlsănești - șos. Industriilor)

3

24.09.2004

118,634.30

LEGE și

HCL

213/1998 și 60/2003

Parlamentul;

Româijieț și;

Consiliul Local S3
rw/■;...7 t85

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

1-

Drumul Sătenilor

3

14.06.2001

110,837.70

LEGE și

KCL

213/1998 și 33/2001

Parlamentul României și Consiliul’ Local S3

86

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Drumul Sătenilor

3

25.10.2002

61,464.54

LEGE și

HCL

213/1998 și 33/2001

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

87

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

Rubinului

3

29.08.2005

60,986.78

LEGE și

HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

88

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

Rubinului

3

23.08.2005

116,542.13

LEGE și HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

89

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Vitioara (str. Burniței - str. Malul Mierii)

3

18.05.2006

437,462.54

LEGE și HCL

213/1998 și 94/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

_ —90:?

'------ ii

loa^,1

»

Extindere rețea apă PEID 125xti,4 mm

1 Buc.

str.

Grindeiului (str. Vâlsănești -.drum

înfUridat) '

3

20.09.2006

59,650.44,

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul Local S3

91 >

, u'

. J{; . ,

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

f

. ••• ’. 1.    v ;

Culesului^

3

28.09.2006

378,897.654

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

>'<

'! V-fy

~92~

’X

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

l!

1 Buc.

str.

Avuției

3

07.11.2006

158,073.85

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

v9^

2

•4 c

z 4 4 /

:>

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Stan Constantin

3

15.09.2006

140,463.76

LEGE și

HCL

213/1998 și 36/2006

Parlamentul României și Consiliul

Local S3

94

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

Moș Nicolae

4

17.12.2002

67,342.80

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul României și Consiliul —Local S4

95

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc^s

’ Moș Nicolae

4

17.12.2002

81,504.37

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul României și Consiliu 1 , Local„S4

F1 ,<

fi?®’-J ;i

96

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

i.

Meridianului

4

20.12.2004

141,340.78

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

97

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Meridianului

4

20.12.2004

154,292.20

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

98

Extindere rețea apă PEID 180x16,4 mm

1 Buc.

str.

Orgu Tănase

4

14.07.2003

206,553.44

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

iRomâniei și

Consiliul ? Local S4

99

Extindere rețea apă PEID 125x1 î,4 mm

1 Buc.

str.

Pajiștei

4

22.10.2004

96,835.25

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

100

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Pajiște!

4

22.10.2004

133,045.65

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

101

Extindere rețea apă PEID 180x16,4 mm

1 Buc.

::str,.,

•    '. ț '

Petrolului

4

30.07.2003

37,191.33

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

102

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

’ . i

' r.    j

'!C '

Picturii (str. Trivale - str. Iarba Câmpului)

4

18.02.2004

^72,485.49

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

HSiV(

i

'103'

s\

A,

Extindere rețea apă ;PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Podarului

4

06.12.2002

12,867.33

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

-104

V/-'    'S

I '

Jj

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Podarului

4

06.12.2002

29,743.13

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

105

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Sorocului

4

04.07.2003

92,324.94

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

106

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc. s,

_ Sorocului

\

-

4

04.07.2003

122,080.51

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul;

Romârneiși

Consiliul Local S4

i 1


’U .

Ț

'O.

107

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

intr.

r-

Trei Brazi

4

17.06.2004

100,579.52

LEGE și

HCL

213/1998 și 29/2003

Parlamentul României și

Consiliul' Local S4

108

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

intr.

Trei Brazi

4

17.06.2004

147,569.93

LEGE și

HCL

213/1998 și 29/2003

Parlamentul României și Consiliul

Local S4

109

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Zeicani

4

29.07.2004

89,074.91

LEGE și

HCL

213/1998

și 8/2002

Parlamentul României și

Consiliul Local S4

110

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Zeicani

4

22.02.2006

156,103.88

LEGE și

HCL

213/1998

și 8/2002

Parlamentul României și Consiliul

Local S4

111

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Muntele Mare

4

11.10.2005

306,367.46

LEGE și

HCL

213/1998

și 2/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S4

112

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc...

str.

Plaiul Foii (str. Cheile Turzii - str. Grigore Marin)

4

1

,20.12.2004

367,106.68

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S4 „

113

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

4 '

' i But.

str.

Podul înalt

4

.entul; liei Șii

14.08.2003

106,844.31

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul

României și

Consiliul Local S4

114

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Râul Vedea

4

20.12.2004

293,621.70

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S4

115

1 : % • J

Extindere rețea canalizare PVC 315

T

1 Buc.

str.

Stânei

4

10.12.2004

185,563.78

LEGE și

HCL

213/1998

și 65/2004

Parlamentul României și Consiliul

Local S4


• H /


\ X
116

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

-“l

str.

Vultureni (str. Frații Făgărășanu - str. Priboiului str. Priboiului între str. Melinești - str. Rămășagului și str. Melinești între str. Frații Făgărășanu- str. Priboiului)

4

20.12.2004

496,980.54

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

4

Parlamentul României și

Consiliul Local S4

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Zărnești

4

20.12.2004

417,604.76

LEGE și

HCL

213/1998 și 2/2004

Parlamentul României și Consiliul Local S4

>

117

118

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Dumitru Dumitru

4

27.12.2004

155,905.47

LEGE și

HCL

213/1998 și 8/2002

Parlamentul României și

Consiliul Local S4

119

Extindere rețea canalizare. Beton 300 mm '    '

1 Buc.

intr.

Eternității

.    5

fi£.:

29.03.2004

18.308,00

LEGE și

HCL

213/1998 și 43/1999

Parlamentul României și

Consiliul Local S5

120

Extindererețea. canalizare PVC 315 mm

1 Buc.

str.

Frânarului

5

10.10.2001

212,162.00

LEGE și

HCL

213/1.998 și 43/1999

Parlamentul României și

Consiliul Local S5

121

•’Cv.

-

°A

\ ' \ .

Extindere rețea apă PEID 125x11,4 mm

1 Buc.

str.

Mizileni

5

29.11.2002

70.009,20

LEGE și

HCL

213/1998 și 43/1999

Parlamentul României și Consiliul Local S5

122

,    -.-4

J ii c?

li

Extindere rețea 'canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Mizileni

5

29.11.2002

124.600,60

LEGE și

HCL

213/1998 și 43/1999

Parlamentul României și Consiliul Local S5

123

Extindere rețea canalizare PVC 315

mm

1 Buc.

str.

Zimbrului

5

10.10.2001

19.258,90

LEGE și

HCL

213/1998 și 43/1999

Parlamentul României și

Consiliul Local S5

124

Extindere rețea V, canalizare PV&âlgC mm

-,/C țaamwrtĂ *

I J-Buc.

str.

Eternității

5

20.08.2001

554.842,50

LEGE și

HCL

213/1998 și 43/1999

Parlamentul României ^i'

Consiliul/ Local S5 ,

VliO3Hta125

Hidranți subterani

2 Buc.

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 173

Sectorul 6 (TERT, fonduri proprii)

22.05.2009

91,000.00

LEGE

213/1998

Parlamentul

României